SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn: 1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt: Polyurethan 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed: SOUDAL N.V. Everdongenlaan B-2300 Turnhout Tel: Fax: Nødtelefon: 24/24 t: (BIG) 2. Fareidentifikation DSD/DPD Klassificeret som farligt på grund af kriterierne af direktiver 67/548/EØF og 1999/45/EF Farlig ved indånding Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden Mulighed for kraeftfremkaldende effekt Kan give overfølsomhed ved indånding og kontakt med huden Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding Andre farer Kan antændes ved gnister Spredning af gas/damp langs jorden: antændelsesfare Aerosol kan eksplodere ved opvarmning 3. Sammensætning/oplysninger om inholdsstoffer Navn CAS Nr. EINECS/ELINCS Konc. Klassificering efter DSD/DPD Klassificering efter CLP Note tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat %<C<25% Xn; R22 Acute tox. 4; H302 Aquatic Chronic 3; H412 polymethylenpolyphenylisocyanat C>25% Carc. Cat. 3; R40 Xn; R20-48/20 Xi; R36/37/38 R42/43 propan Carc. 2; H351 Acute tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 (1) (1)(2) 1%<C<10% F+; R12 Flam. Gas 1; H220 (1)(2) Press. Gas - Flydende gas; H280 isobutan %<C<20% F+; R12 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas (*) - Flydende gas; H280 (1)(2) Udarbejdet af: Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke Stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel Revideringsårsag: REACH Udstedelsesdato: Revisionsdato: Revisionsnummer: 0100 Produktnummer: / DA

2 dimethylether %<C<10% F+; R12 Flam. Gas 1; H220 (1)(2) Press. Gas - Flydende gas; H280 (1) Fuld ordlyd af de R- og H-sætninger: se punkt 16 (2) Stof med en eksponseringsgrænse for hel arbejdsplads 4. Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Indånding: Flyt forulykkede ud i frisk luft Ved åndedrætsproblemer: rådfør læge/medicinsk tjeneste 4.2 Kontakt med hud: Skyl umiddelbart med meget vand Forulykkede bringes til læge hvis irritation fortsætter 4.3 Kontakt med øjne: Skyld umiddelbart med meget vand Anvend ikke neutraliseringsmidler Forulykkede bringes til øjenlæge hvis irritation fortsætter 4.4 Indtagelse: Skyld munden med vand Umiddelbart efter indtagelse: drik meget vand Lad ikke forulykkede kaste op Ved ildebefindende: rådfør læge/medicinsk tjeneste 5. Brandbekæmpelse 5.1 Passende slukningsmidler: Store mængder vand Polyvalent skum BC pulver Kuldioxyd 5.2 Uegnet slukningmidler: Ingen kendte, uegnede brandslukningsmidler 5.3 Særlige eksponeringfarer: Kan antændes ved gnister Spredning af gas/damp langs jorden: antændelsesfare Aerosol kan eksplodere ved opvarmning Ved forbrænding: udvikling af giftige og ætsende gasser/dampe (phosphoroxider, salpeterholdige dampe, hydrogenchlorid, kulmonoxid - kuldioxid) Kan polymeriseres i.f.m. temperaturstigning Ved opvarmning: udvikling af giftige/brændbare gasser/dampe (hydrogencyanid) 5.4 Vejledning: Nedkøl lukkede beholdere med vand hvis de er udsat for brand Fysisk eksplosionsfare: sluk/køl fra dækning Flyt ikke lasten hvis den er udsat for varme Efter afkøling: stadig risiko for fysisk eksplosion Giftige gasser fortyndes med forstøvet vand 5.5 Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet: Handsker Tætsluttende briller Hoved/halsbeskyttelse Beskyttelsesdragt Ved brand/varme: trykluft/iltapparat 6. Forholdsregler ved udslip 6.1 Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Se overskrift 8.2 Revisionsnummer: 0100 Produktnummer: / 9

3 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Inddæm fast spild Tag passende forholdsregler for at undgå spredning i miljø Se overskrift Metoder til oprydning: Lad spild stivne og tag mekaniskt op Opbevar den spildte væske/rest omhyggeligt Forurenet overflade rengøres (behandles) med aceton Overgiv det opsamlede emne til fabrikant/myndighed Efter arbejdet renses tøj og materiale 7. Håndtering og opbevaring 7.1 Håndtering: Anvend gnistfri og eksplosionssikkert apparatur og belysning Meget streng hygiejne følges - undgå al kontakt Hold adskilt fra åben ild/varme Hold adskilt fra antændelseskilder/gnister 7.2 Opbevaring: Krav til sikker opbevaring: Opbevares koldt Byskyt mod direkte sollys Ventilation i gulvhøjde Brandsikkert lokale Kun adgang for autoriseret personale Følg de retslige normer Opbevaringstemperatur: < 50 C Maks. opbevaringstid: 1 år Opbevares adskilt fra: (stærke) syrer (stærke) baser aminer Egnet emballeringsmateriale: aerosol 7.3 Særlige anvendelser: Se producentens oplysninger vedrørende identificerede anvendelsesområde(r) 8. Exponeringskontrol/Personlige værnemidler 8.1 Grænseværdier for eksponering: Erhversrelateret eksponering: Indikativ eksponeringsgrænseværdi EU (Direktiver 2009/19/EU, 2006/15/EF, 2000/39/EF, 98/27/EF, 96/94/EF, 91/322/EØF) Dimethylether Grænseværdi (Danmark) Korttidsværdi Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse - ppm - mg/m³ 1000 ppm 1920 mg/m³ Dimethylether Korttidsværdi 1000 ppm 1885 mg/m³ Propan Korttidsværdi 1000 ppm 1800 mg/m³ Prøvetagningsmetoder: Produktnavn Test Nummer Prøvetagningsmetode Bemærkning Isocyanates NIOSH 5522 befugtningskemikalie Isocyanates NIOSH 5521 befugtningskemikalie Methyl Ether OSHA CSI Papi OSHA CSI Revisionsnummer: 0100 Produktnummer: / 9

4 Propane OSHA CSI 8.2 Eksponeringskontrol: Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering: Mål regelmæssigt koncentrationen i luften Personligt beskyttelsesværn: a) Beskyttelse af åndedrætsorganer: Gasmasker med filtertype A ved konc. i luften > eksponeringsgrænseværdi b) Beskyttelse af hænder: Handsker c) Beskyttelse af øjne: Tætsluttende briller d) Beskyttelse af hud: Hoved-/halsbeskyttelse Beskyttelsestøj Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Se overskrift 6.2, 6.3 og Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Generel information: Fysisk form Lugt Farve 9.2 Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø: Aerosol Karakteristisk lugt Variabel farve, afhængig af sammensætning Relativ massefylde 0.95 Opløselighed i opløsningsmiddel Opløselig i organisk opløsningsmiddel Relativ dampmassefylde > Andre oplysninger: 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Forhold, der skal undgås: Mulig brandfare varmekilder antændelseskilder Stabilitet Stabil under normale omstændigheder Reaktioner Kan polymeriseres med mange forbindelser f.eks.: (stærke) baser og aminer Reagerer heftig med (visse) syrer/baser 10.2 Materialer, der skal undgås: (stærke) syrer (stærke) baser aminer 10.3 Farlige nedbrydningsprodukter: Ved forbrænding: udvikling af giftige og ætsende gasser/dampe (phosphoroxider, salpeterholdige dampe, hydrogenchlorid, kulmonoxid - kuldioxid) Ved opvarmning: udvikling af giftige/brændbare gasser/dampe (hydrogencyanid) 11. Toksikologiske oplysninger 11.1 Akut toksicitet: propan LC50 indånding (rotte) dimethylether LC50 indånding (rotte) 513 mg/l/4h 309 mg/l/4h Revisionsnummer: 0100 Produktnummer: / 9

5 polymethylenpolyphenylisocyanat LD50 oral (rotte) LD50 dermal (kanin) isobutan LC50 indånding (rotte) tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat LD50 oral (rotte) LD50 dermal (rotte) LD50 dermal (kanin) LC50 indånding (rotte) > mg/kg > 5000 mg/kg > 50 mg/l/4h mg/kg > 2000 mg/kg > 2000 mg/kg > 5 mg/l/4h 11.2 Kronisk toksicitet: Kræftfremkaldelde for mennesker ikke dokumenteret Ikke optaget som mutagen (EF, MAK) Indeholder stof af gruppe C (MAK-Schwangerschaftsgruppe) propan MAK - Schwangerschaft Gruppe dimethylether MAK - Schwangerschaft Gruppe polymethylenpolyphenylisocyanat EF karc. kat. 3 IARC - klassificering 3 MAK - Krebserzeugend Kategorie 4 MAK - Schwangerschaft Gruppe C isobutan MAK - Schwangerschaft Gruppe EF karc. kat Akutte virkninger/symtomer: Indånding: Tør strube/ondt i halsen Hoste Irritation af luftvejene/hoste Irritation af næseslimhinde Løbende næse FØLGENDE SYMPTONER KAN VISE SIG EFTER FLERE TIMER: Risiko for inflammation i luftvejene Risiko for lungeødem Åndedrætsproblemer Kontakt med hud: Stikkende/irriterende hud Kontakt med øjen: Irritation/rødme i øjenvæv Tårestrøm Indtagelse: Kan ikke anvendes 11.4 Kroniske virkninger: Ved langvarig eksponering: sundhedsrisiko ved indånding EFTER LANGVARIG/VEDVARENDE EKSPONERING/KONTAKT: Svaghedsfølelse Kløe Hududslæt/inflammation Giver pletter på huden Tør hud Hoste D D D Revisionsnummer: 0100 Produktnummer: / 9

6 Risiko for inflammation i luftvejene Åndedrætsproblemer 12. Miljøoplysninger 12.1 Økotoksicitet: propan LC50 fisk dimethylether LC50 fisk PISCES > 1000 mg/l 96 h PISCES >1000 mg/l 96 h tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat LC50 fisk BRACHYDANIO RERIO 56.2 mg/l 96 h EC50 Dafnier DAPHNIA MAGNA mg/l 48 h EC50 andre vandorganismer SCENEDESMUS SUBSPICATUS 45 mg/l 72 h 12.2 Mobilitet: Flygtig organisk forbindelse (FOF) 26 % Opløselighed i/reaktion med vand Findes dokumenteret: ikke opløselig i vand 12.3 Persistens og nedbrydelighed: Indeholder svært nedbrydelig(e) komponent(er) 12.4 Bioakkumuleringspotentiale: Ingen data over bioakkumulation 12.5 Resultater af PBT-vurdering: Ikke relevant, baseret på tilgængelige data 12.6 Andre negative virkninger: Ikke farlig for ozonlaget (1999/45/EF) 13. Bortskaffelse 13.1 Forskrifter vedrørende affald: Affaldskode (Direktiv 2008/98/EF, beslutning 2001/118/EF) * : Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer Afhængigt af type industri og produktionsproces, kan andre EURAL-koder også være gældende Farligt affald efter Direktiv 2008/98/EF 13.2 Metoder til bortskaffelse: Genanvendelse/genbrug Affald fjernes i henhold til lokale og/eller nationale forskrifter Må ikke ledes ud i afløb eller miljø 13.3 Pakning/beholder: Affaldskode emballage (Direktiv 2008/98/EF) * : Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer 14. Transportoplysninger Revisionsnummer: 0100 Produktnummer: / 9

7 ADR aerosoler Klasse 2 Pakkegruppe Farenummer Klassifikationskode 5F RID aerosoler Klasse 2 Pakkegruppe Klassifikationskode 5F ADNR aerosoler Klasse 2 Pakkegruppe Klassifikationskode 5F IMO Aerosols Klasse 2.1 Pakkegruppe - Marine forureningskilde ICAO Aerosols Klasse 2.1 Pakkegruppe 15. Oplysninger om regulering 15.1 EU-lovgivning: DSD/DPD Etikettering efter direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og 2006/8/EF Revisionsnummer: 0100 Produktnummer: / 9

8 Yderst brandfarlig Sundhedsskadelig Indeholder: polymethylenpolyphenylisocyanat R-sætninger 20 Farlig ved indånding 36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden 40 Mulighed for kraeftfremkaldende effekt 42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og kontakt med huden 48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding S-sætninger 23 Undgå indånding af aerosol-tåger 36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker 45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt 51 Må kun bruges på steder med god ventilation (63) (Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro) Yderligere anbefalinger 15.2 Nationale bestemmelser: Må ikke komme i berøring med antændingsanordning - Rygning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på øver 50 C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger. Kan ved brug forårsage allergiske reaktioner hos personer, der allerede er overfølsomme over for diisocyanater. Personer, der lider af astma, eksem eller hudproblemer, bør undgå kontakt, herunder hudkontakt, med dette produkt. Dette produkt bør ikke anvendes i tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter (f.eks. type A1 i henhold til norm EN 14387). Nederlandene Waterbezwaarlijkheid (Nederlandene): 8 Affaldsidentifikation andre lister over LWCA (Holland): KGA kategori 06 affaldsmaterialer Tyskland TA-Luft propan: TA-Luft Klasse dimethylether: TA-Luft Klasse isobutan: TA-Luft Klasse WGK 1 Klassifikation baseret på komponenter efter Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) af 27. juli 2005 (Anhang 4) Danmark MAL-kode Saerlige faellesskabsregler: Specificeret i tillæg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006: Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler. 16. Andre oplysninger Lovgivning Henvisninger til lovgivning EF/552/2009 Se kolonne 1: 40. EF/552/2009 Se kolonne 1: 56. Revisionsnummer: 0100 Produktnummer: / 9

9 Oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad er opstillet på basis af de resultater og prøver, BIG har modtaget. Listen er udarbejdet efter bedste formåen og i overensstemmelse med den viden, der findes på nuværende tidspunkt. Sikkerhedsdatabladet er udelukkende en retningslinje for den sikre håndtering, anvendelse, opbevaring, transport og bortskaffelse af de under punkt 1 angivne stoffer/præparater/blandinger. Der udarbejdes med mellemrum nye sikkerhedsdatablade. Det er kun den sidste nye udgave, der må anvendes. Gamle eksemplarer skal tilintetgøres. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet på sikkerhedsdatabladet, gælder oplysningerne ikke for stofferne/præparaterne/blandingerne i mere ren form, blandet med andre stoffer eller i processer. Sikkerhedsdatabladet er ikke en kvalitetsspecifikation for de pågældende stoffer/præparater/blandinger. Overholdelsen af anvisningerne på dette oplysningsark fritager ikke brugeren for pligten til at træffe alle de forholdsregler, som den sunde fornuft samt forskrifterne og anbefalingerne på området dikterer, eller som er nødvendige og/eller nyttige på baggrund af de konkrete anvendelsesforhold. BIG garanterer ikke for, at de gengivne oplysninger er korrekte eller fuldstændige. Brugen af dette sikkerhedsdatablad er underlagt de licensbetingelser og ansvarsbegrænsende betingelser, der er fastsat i din BIG-licensaftale. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til dette datablad er BIG's ejendom, distribution og reproduktion er begrænset. Se nærmere oplysninger i BIG-licensaftalen. (*) = INTERN KLASSIFIKATION (NFPA) PBT-substanser = persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer DSD DPD CLP (EU-GHS) Dangerous Substance Directive - Direktiv om Farlige Stoffer Dangerous Preparation Directive - Direktiv om Farlige Præparater Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System i Europa) Fuld ordlyd af eventuelle R-sætninger angivet under punkt 2 og 3: R12 Yderst brandfarlig R20 Farlig ved indånding R22 Farlig ved indtagelse R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden R40 Mulighed for kraeftfremkaldende effekt R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og kontakt med huden R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Fuld ordlyd af eventuelle H-sætninger angivet under punkt 2 og 3: H220 H280 H302 H315 H317 H319 H332 H334 H335 H351 H373 H412 Yderst brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Kan udløse allergisk hudreaktion Forårsager alvorlig øjenirritation Farlig ved indånding Kan udløse allergi- eller astmasymptomer eller give åndenød ved indtagelse. Kan irritere åndedrætssystemet. Mistænkt for at fremkalde kræft. Kan forårsage organskaderved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding Skadelig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Fuld ordlyd af eventuelle klasser angivet under punkt 2 og 3: Acute tox. Akut toksicitet Aquatic Chronic Farlig for vandmiljøet - kronisk Carc. Carcinogenicitet Eye Irrit. Øjenirritation Flam. Gas Brandfarlig gas Press. Gas Gasser under tryk Press. Gas (*) Gasser under tryk (*) Resp. Sens. Sensibilisering ved indånding Skin Irrit. Hudirritation Skin Sens. Hudsensibilisering STOT RE Specifik målorganstoksicitet - gentagen eksponering STOT SE Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Revisionsnummer: 0100 Produktnummer: / 9

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All SIKKERHEDSDATABLAD Baseret på direktiv 2001/58/EF af den Europæiske Unions Kommission Soudal Fix-All 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Terrasse Produktets anvendelse Ukrudtsmiddel

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Bio CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Gel CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Er der god kemi i dine børns hverdag?

Er der god kemi i dine børns hverdag? Er der god kemi i dine børns hverdag? Indholdsfortegnelse Hvor meget kemi er der i dit barns hverdag? Ni hurtige råd I børneværelset I stuen På badeværelset På legepladsen Børneudstyr og tøj Når voksne

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere