GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk"

Transkript

1 GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Vigtig brugerinformation Forskriftsmæssige oplysninger... 2 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Mærkater Nødprocedure Oplysninger om genanvendelse... 3 Systembeskrivelse ImageQuant LAS Hardware Startskærm og fane til billedfangst Tilbehør... 4 Installation Krav til installationsstedet Udpakning Opsætning af instrument Forbindelse til netværk eller USB-flashdrev Transport... 5 Betjening Opstart Betjeningsoversigt Placer prøven på en bakke Fang et billede Kemiluminescens-billedfangst Fluorescens-billedfangst Kolorimetrisk billedfangst Luk ned... 6 Software Softwaretastatur Indstil eksponeringstiden Resultatvisning og billedværktøjsmenu Gem billedet Filhåndtering Systemindstillinger Introduktion til indstillingsvinduet Sted for opbevaring af filer Dato og tid Netværk ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 3

4 Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse... 7 Vedligeholdelse ImageQuant LAS Prøvebakker og filter Regelmæssige eftersyn... 8 Fejlfinding Problemer med det fangne billede Atypisk lyd og lugt Problemer med ImageQuant LAS Problemer med ImageQuant LAS 500 Control Software... 9 Specifikationer... Indeks ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

5 1 Introduktion 1 Introduktion Formålet med denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen giver dig de instruktioner, du har brug for til at håndtere ImageQuant LAS 500 på sikker vis. Forudsætninger For at betjene ImageQuant LAS 500 på den tiltænkte måde skal følgende forudsætninger være opfyldt: Du har læst og forstået sikkerhedsinstruktionerne i denne Betjeningsvejledning. Du skal have kendskab til brugen af almindeligt laboratorieudstyr og til håndteringen af biologiske materialer Instrumentet er installeret iht. instruktionerne i denne Betjeningsvejledning Om dette kapitel Dette kapitel indeholder vigtig brugerinformation, beskrivelse af sikkerhedsbemærkninger, forskriftsmæssige oplysninger og en generel beskrivelse af den tilsigtede brug af ImageQuant LAS 500. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 1.1 Vigtig brugerinformation 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Se side 6 8 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 5

6 1 Introduktion 1.1 Vigtig brugerinformation 1.1 Vigtig brugerinformation Læs dette, før du bruger ImageQuant LAS 500 Alle brugere skal læse sikkerhedsinstruktionerne for ImageQuant LAS 500 i denne Betjeningsvejledning, før instrumentet installeres, tages i brug eller vedligeholdes. ImageQuant LAS 500må kun betjenes i overensstemmelse med det i Betjeningsvejledningen foreskrevne. I modsat fald kan det medføre potentielt farlige situationer, der kan resultere i personskade eller beskadigelse af udstyret. Tilsigtet anvendelse ImageQuant LAS 500 er et kamerasystem, der producerer digitalbilleder af kemiluminescerende og fluorescerende prøver eller farvede geler og membraner. ImageQuant LAS 500 er udelukkende beregnet til forskningsbrug og må ikke anvendes til kliniske procedurer og diagnostiske formål. Sikkerhedsbemærkninger Denne brugerdokumentation indeholder ADVARSLER, anvisninger om at udvise FORSIG- TIGHED samt BEMÆRKNINGER, der alle vedrører sikker brug af produktet. Se definitionerne nedenfor. Advarsler ADVARSEL ADVARSEL - angiver en farlig situation, som, hvis de ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. 6 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

7 1 Introduktion 1.1 Vigtig brugerinformation Forsigtighedsregler FORSIGTIG Bemærkninger NOTE BEMÆRK - giver brugeren instrukser, der skal følges med henblik på at undgå at beskadige produktet eller andet udstyr. Kommentarer og gode råd FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. Bemærk: brugen af produktet problemfri og En kommentar benyttes til at videregive vigtig information, der bidrager til at gøre optimal. Tip: Gode råd indeholder nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig med at forbedre eller optimere dine procedurer. Typografiske konventioner Software-elementer er identificeret i teksten med bold italic tekst. Et kolon adskiller menuniveauer, f.eks. refererer File:Open til kommandoen Open i menuen File. Hardwareelementer er identificeret i teksten med bold tekst (f.eks.: Power-kontakt). ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 7

8 1 Introduktion 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Dette afsnit beskriver de direktiver og standarder, som ImageQuant LAS 500overholder. Produktionsoplysninger Nedenstående tabel opsummerer de krævede produktionsoplysninger. Se EF-overensstemmelseserklæringen for yderligere oplysninger. Krav Producentens navn og adresse Indhold GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-overensstemmelse Dette produkt opfylder de europæiske direktiver, der er angivet i skemaet, ved at opfylde de tilsvarende harmoniserede standarder. Direktiv 2006/42/EF 2006/95/EF 2004/108/EF Titel Maskindirektivet (MD) Lavspændingsdirektivet (LVD) Direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Internationale Standarder Dette produkt opfylder kravene i følgende standarder: Standard IEC , EN , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 Nr EN , IEC , FCC Del 15 B Klasse A, ICES-003 Klasse A Betegnelse Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og i laboratorier Elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og laboratoriebrug - EMC-krav. Notater EN harmoniseret med 2006/95/EF EN harmoniseret med 2004/108/EF 8 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

9 1 Introduktion 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Standard Betegnelse Notater EN ISO EN UL94-V2 Maskiners sikkerhed. Generelle principper for design. Risikovurdering og risikoreduktion. Grad af beskyttelse ydet af indkapslinger Standard for antændelsessikkerhed af plastmaterialer til test af dele i enheder og apparater CE-mærkning CE-mærkningen og den tilsvarende overensstemmelseserklæring er gældende for instrumentet, når det: anvendes som en enkeltstående enhed, eller er tilsluttet andre CE-mærkede GE Healthcare-instrumenter, eller er tilsluttet til andre produkter, der er anbefalet eller beskrevet i brugerdokumentationen, og anvendes i samme stand, som det blev leveret fra GE Healthcare, bortset fra ændringer, der er beskrevet i brugerdokumentationen. Miljøoverensstemmelse Direktiv 2002/95/EØF 2002/96/EØF Bestemmelse (EC) Nr. 1907/2006 ACPEIP Titel RoHS-direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr WEEE-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products, Det kinesiske direktiv, China Restriction of Hazardous Substances (RoHS) ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 9

10 1 Introduktion 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Tilsluttet udstyrs overholdelse af lovkrav Alt udstyr, der tilsluttes ImageQuant LAS 500, skal overholde sikkerhedskravene i EN /IEC , eller relevante harmoniserede standarder. Indenfor EU skal tilsluttet udstyr være CE-mærket. Lyskilder Sikkerheden ved LED-lyskilderne i udstyret er vurderet med en risikoanalyse i overensstemmelse med EN ImageQuant LAS 500 er udstyret med tre LED-lyskilder: -lysdiode Blåt Epi lys UV Epi lys Hvidt Epi lys Bølgelængde 460 nm 365 nm 470 til 635 nm 10 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

11 2 Sikkerhedsinstruktioner 2 Sikkerhedsinstruktioner Om dette kapitel Dette kapitel beskriver sikkerhedsforanstaltninger, sikkerhedsmærkater og nødprocedurer for ImageQuant LAS 500 samt information om sikker bortskaffelse af instrumentet. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.2 Mærkater 2.3 Nødprocedure 2.4 Oplysninger om genanvendelse Se side ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 11

12 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Introduktion ImageQuant LAS 500 forsynes fra netspændingen og bruges til billedprøver, som kan være farlige. Inden du installerer, betjener og udfører vedligeholdelse på udstyret, skal du have sat dig ind i de farer, der er beskrevet i denne brugerdokumentation. Følg de anvisninger, der er angivet, for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyret. Generelle forholdsregler ADVARSEL Brug ikke udstyret, hvis det udsender røg, underlige lyde eller lugte, eller hvis udstyret bliver usædvanlig varmt. Dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Stop betjeningen af udstyret øjeblikkeligt, sluk på tænd/slukknappen, og tag udstyrets stik ud af stikkontakten. Kontakt din lokale GE Healthcare-repræsentant for at bestille tid til reparation. ADVARSEL Beskadig ikke strømforsyningskablet ved at bøje, dreje, opvarme eller lade det komme i klemme under systemet. Brug af beskadigede strømkabler kan resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis strømforsyningskablerne er beskadigede, skal du kontakte din lokale GE Healthcare-repræsentant og rekvirere reservedele. ADVARSEL Adgang til tænd/sluk-knap og strømkabel med stik. Adgangen til tænd/sluk-knappen og strømkablet må ikke blokeres. Tænd/slukknappen skal til enhver tid være lettilgængelig. Det skal altid være nemt at frakoble strømkablet med stik. FORSIGTIG Brug af udstyret på anden måde end den, der specificeres i brugerdokumentationen kan resultere i farlig eksponering for UV-stråling. 12 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

13 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Bloker ikke ventilationsåbninger, og sørg for, at de holdes fri for støv og snavs. Blokering af ventilationsåbninger kan resultere i overophedning af udstyret og funktionsfejl. Anbring instrumentet, så der er mindst 20 cm fra maskinens forside til væggene eller andet udstyr og 10 cm til alle andre sider for at sikre tilstrækkelig afkøling. NOTE Dette udstyr er kun til laboratoriebrug. Personlig beskyttelse FORSIGTIG Dele af dette udstyr kan udsende UV-stråling. Undgå eksponering. Bær beskyttende beklædning og øjenbeskyttelse. UV-stråling kan forårsage alvorlige forbrændinger og langsigtet skade på huden og øjnene. FORSIGTIG Hvis lågen åbnes, og der er pillet ved låsemekanismen, udsendes der UV og synligt lys. Kig ikke ind i lyset, der udsendes fra lyskilderne. Dette kan forringe synet. FORSIGTIG Bær altid handsker, beskyttelsesbriller og en kittel el.lign., når du håndterer prøver. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 13

14 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Installation og flytning af instrumentet ADVARSEL Brug en passende netledning i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser, og som leveres af GE Healthcare. Skift ikke netledningen til en ikke-egnet ledning. ADVARSEL I USA og Europa (Belgien, Holland, Luxembourg, Tyskland, Frankrig, Italien, Danmark, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Finland, Sverige, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovenien, Slovakiet, Estland, Letland, Litauen og Rumænien) skal du bruge netledningen, som medfølger i produktpakken. I andre lande skal du bruge den korrekte netledning, som leveres separat af produktpakken af GE Healthcare. Skift ikke AC-netledningen til en ikke-egnet ledning. ADVARSEL Tilslut strømforsyningen direkte til en jordet stikkontakt. Brugen af forlængerledninger eller flere belastninger på en elektrisk stikkontakt kan resultere i brand og elektrisk stød. FORSIGTIG Placer ikke udstyret på ustabile borde eller på hældende overflader, da udstyret kan vælte eller falde ned og forårsage personskade. FORSIGTIG Placer ikke udstyret eller dele i direkte sollys. Dette kan forringe funktionen. FORSIGTIG Sluk for strømmen på tænd/sluk-knappen og fjern tilslutningskabler, inden udstyret flyttes. 14 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

15 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger NOTE Tilslut ikke telefonlinjer til LAN-konnektoren. Kun IEC I/VL ikke afskærmede standard kabler er egnede til tilslutning til denne konnektor. Betjening ADVARSEL Brug ikke udstyret i eller i nærheden af en vask eller i fugtige eller støvede områder. Dette kan medføre brand og elektrisk stød. ADVARSEL Hvis der kan høres torden, skal du ikke røre ved strømforsyningsstikket, da det kan medføre elektrisk stød. FORSIGTIG Reagenser, der anvendes til at klargøre prøven, skal anvendes i henhold til producentens instruktioner. FORSIGTIG Læn dig ikke op ad prøvelågen. Det kan medføre brud på udstyret eller få maskinen til at vælte og skade dig. FORSIGTIG Brug håndtaget til at åbne og lukke lågen. Vær omhyggelig med ikke at få genstande eller fingre i klemme i lågen, når den lukkes. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 15

16 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Placer ikke tunge genstande på udstyret. Disse kan falde ned og forårsage personskade. FORSIGTIG Efterlad ikke prøverne i udstyret efter eksponering. Hvis de efterlades, kan de forringes og forøve skader. NOTE Undgå at berøre lyskildernes vinduer og linserne. Dette kan forringe funktionen. NOTE Undgå at ridse eller tabe filteret, da det kan forringe ydelsen. Vedligeholdelse ADVARSEL Prøv ikke at modificere udstyret, da det kan medføre brand og elektrisk stød. ADVARSEL Brug ikke for store mængder væske til at rengøre ImageQuant LAS 500. Dette kan medføre funktionsfejl i produktet eller elektrisk stød. FORSIGTIG Bær handsker for ikke at komme i direkte kontakt med kemiske substanser. 16 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

17 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Sluk for strømmen på tænd/sluk-knappen, inden udstyret rengøres indvendigt. FORSIGTIG Frakobl udstyret, hvis det ikke skal bruges i en længere periode. FORSIGTIG Vær forsigtig, når netledningen tilsluttes. Træk ikke i netledningen, og håndter ikke forbindelsesstikkene med våde hænder. FORSIGTIG Tryk ikke for hårdt på berøringsskærmens overflade. Det kan medføre brud på overfladen og føre til personskade. NOTE Brug ikke slibende rengøringsmaterialer, som f.eks. en skuresvamp til rengøring. Disse kan ridse overfladen. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 17

18 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater 2.2 Mærkater Introduktion På ydersiden af ImageQuant LAS 500 findes en mærkat, som beskriver udstyrets specifikationer samt nødvendige forudsætninger for sikker brug af ImageQuant LAS 500. I dette afsnit er der en oversigt over de brugte symboler på mærkaten samt de ekstra symboler, der anvendes på instrumentet. ImageQuant LAS 500-serienummer Serienummeret på ImageQuant LAS 500 findes på mærkaten på bagsiden af instrumentet. Anvendte symboler på mærkaten og på instrumentet Følgende symboler anvendes på mærkaten og på instrumentet: Mærkat Betydning Warning! Læs Betjeningsvejledningen, inden du anvender systemet. Undgå at åbne dæksler eller udskifte dele, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i Betjeningsvejledningen. 18 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

19 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Mærkat Betydning Systemet overholder kravene vedrørende elektromagnetisk stråling (EMC) i Australien og på New Zealand. Systemet overholder gældende EU-direktiver Dette symbol indikerer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald og skal indsamles separat. Kontakt venligst en af producenten autoriseret repræsentant for oplysninger om bortskaffelse af udstyret efter endt drift. Dette symbol angiver, at produktet indeholder farlige materialer, som overstiger grænserne i den kinesiske standard SJ/T Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic. Dette symbol angiver, at systemet er certificeret af et nationalt anerkendt testlaboratorium (NTRL). NRTL er en organisation, som den amerikanske sikkerheds- og sundhedsstyrelse, OSHA, har anerkendt opfylder lovkravene N3732i afsnit 29 af de føderale regler (29 CFR ). Dette symbol angiver tilslutningspunktet til USB-flashdrevet på ImageQuant LAS 500 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 19

20 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Placering af mærkat og yderligere symboler 20 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

21 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedure 2.3 Nødprocedure I tilfælde af en nødsituation: Sluk på tænd/sluk-knappen til ImageQuant LAS 500 Træk strømkablet ud af stikkontakten ADVARSEL Adgang til tænd/sluk-knap og strømkabel med stik. Adgangen til tænd/sluk-knappen og strømkablet må ikke blokeres. Tænd/slukknappen skal til enhver tid være lettilgængelig. Det skal altid være nemt at frakoble strømkablet med stik. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 21

22 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.4 Oplysninger om genanvendelse 2.4 Oplysninger om genanvendelse Introduktion Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan ImageQuant LAS 500-systemet sættes ud af drift. Dekontaminering Udstyret og tilbehøret skal rengøres for kontaminanter inden bortskaffelse, og alle lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af affald skal overholdes. Prøver skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser. Bortskaffelse, generelle instruktioner Når ImageQuant LAS 500 tages ud af drift, skal de forskellige materialer adskilles og genbruges i henhold til national og lokal miljølovgivning. Bortskaffelse af elektriske komponenter Elektrisk og elektronisk affald må ikke bortskaffes via den kommunale dagrenovation, men skal indsamles og bortskaffes separat. Kontakt venligst en af producenten autoriseret repræsentant for information om bortskaffelse af udstyret efter endt drift. 22 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

23 3 Systembeskrivelse 3 Systembeskrivelse Om dette kapitel Dette kapitel indeholder oplysninger om ImageQuant LAS 500 hardwarekomponenter, tilbehør, startskærm og funktionsoversigt. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 3.1 ImageQuant LAS Hardware 3.3 Startskærm og fane til billedfangst 3.4 Tilbehør Se side ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 23

24 3 Systembeskrivelse 3.1 ImageQuant LAS ImageQuant LAS 500 Funktionsoversigt ImageQuant LAS 500 indeholder følgende funktioner: Et yderst følsomt CCD-kamera med 8,3 megapixels Hurtig afkølingskapacitet Nemt at installere og klar til brug i løbet af 5 minutter efter opstart Brugergrænseflade med berøringsskærm Kemiluminescens-billeddannelse med høj følsomhed Generering af et kombineret farvebillede af et kemiluminescens-prøvebillede og et hvidt lysbillede med en farvemarkør Fluorescens-billeddannelse ved brug af blå og UV Epi lyskilder Fotografier af farvede geler eller membraner, som opnås med belysning med hvidt lys Intuitivt design med brugervenlige billedanalyseværktøjer 24 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

25 3 Systembeskrivelse 3.2 Hardware 3.2 Hardware ImageQuant LAS 500 udvendigt Følgende illustrationer og tabel viser hovedhardware-komponenterne udvendigt på ImageQuant LAS Del Navn Berøringsskærm USB-port Hus Låge Strømafbryder Ethernet-port Strømstik Betegnelse Brugergrænseflade USB 2.0 port for tilslutning af USB-flashdrev Bemærk: USB-flashdrev beskyttet med adgangskode understøttes ikke. Instrumentets mørkekammer Instrumentlåge Vippekontakt: I Tændt (ON) O Slukket (OFF) Konnektor for netværkskabel (Ethernet) Konnektor for AC-netledning ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 25

26 ImageQuant LAS Systembeskrivelse 3.2 Hardware ImageQuant LAS 500 indvendigt Følgende illustrationer og tabel viser de overordnede hardware-komponenter indvendigt i ImageQuant LAS Del Navn Åbning til filterisætning Indfaldende lyskilder Prøvekammer Bakkeskinne Låge Betegnelse Åbning til orange filter. Anvendes til detektion af fluorescens over 560 nm. Lyskilder: Kombineret Blåt (460 nm) og UV (365 nm) indfaldende lys Hvidt ( nm) indfaldende lys Mørkekammer, hvor bakken er placeret Bakkens holdere og positioner Instrumentlåge 26 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

27 3 Systembeskrivelse 3.3 Startskærm og fane til billedfangst 3.3 Startskærm og fane til billedfangst Startskærm, fane til billedfangst (Auto) Fanen Capture (billedfangst) vises som startskærm, når opstarten af ImageQuant LAS 500 er afsluttet. Fanen Capture har to visninger, én til automatisk eksponeringstid og én til manuel eksponeringstid. Fanen Capture indstilles til automatisk eksponeringstid, Auto ved opstart. Følgende illustrationen og tabel viser hovedkomponenterne i fanen Capture med valgt automatisk eksponeringstid Del Funktion Afkrydsningsfelt til kolorimetrisk markør, som anvendes til kemiluminescerende prøver med kolorimetrisk markør Radioknapper til valg af Auto (automatisk eksponeringstid) eller Manual (manuel eksponeringstid). Ved opstart indstilles den automatiske eksponeringstid (Auto) som standard. Fanen Capture: vælg billeddannelsesmetoden og start billedfangsten Fanen Library (Bibliotek): håndtering af billedfil ikonet Settings: tilpas systemet og de netværksrelaterede indstillinger ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 27

28 3 Systembeskrivelse 3.3 Startskærm og fane til billedfangst Del 6 Funktion Knapperne Start exposure for en af følgende metoder: Kemiluminescens (med eller uden kolorimetrisk markør) Fluorescens Kolorimetrisk Klik på en af knapperne Start exposure for at fange et billede Dato og tidspunkt. Dato og tidspunkt kan indstilles under Settings, gå til Afsnit Dato og tid, på side 91 for yderligere instruktioner Antal filer gemt på enheden, som % af enhedens brugte hukommelse Status for ImageQuant LAS 500; Ready, Not Ready eller Capture in progress Fanen for billedfangst (Manual) Følgende illustrationen og tabel viser komponenterne i fanencapture, når der er valgt manuel eksponeringstid (Manual radioknappen er valgt) Del 1 2 Funktion Kolorimetrisk billedfangst: Det er ikke påkrævet, og derfor kan der ikke udføres en manuel billedfangst for kolorimetriske prøver Afkrydsningsfelt til kolorimetrisk markør, som anvendes til kemiluminescerende prøver med kolorimetrisk markør 28 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

29 3 Systembeskrivelse 3.3 Startskærm og fane til billedfangst Del Funktion Radioknap for Manual. Eksponeringstiden vil blive indstillet manuelt, gå til Afsnit 6.2 Indstil eksponeringstiden, på side 71 for yderligere information om, hvordan du indstiller tiden Knappen Set exposure time for kemiluminescens (med eller uden kolorimetrisk markør): Klik på denne knap for at indstille eksponeringstiden Knappen Set exposure time for fluorescencs: Klik på denne knap for at indstille eksponeringstiden ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 29

30 3 Systembeskrivelse 3.4 Tilbehør 3.4 Tilbehør I følgende tabel kan du se det tilbehør, som er inkluderet i ImageQuant LAS 500-systemet. Del Betegnelse Proteinbakke Varenummer DNA-bakke Hvid indsats til gel eller membraner med kolorimetrisk markør og farver Orange filter (560LP) til detektion af fluorescens over 560 nm Tilbehørskasse AC-netledning (For Nordamerika) AC-netledning (For Europa) ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

31 4 Installation 4 Installation Om dette kapitel Dette kapitel indeholder oplysninger om udpakning, installation og transport af ImageQuant LAS 500-systemet. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 4.1 Krav til installationsstedet 4.2 Udpakning 4.3 Opsætning af instrument 4.4 Forbindelse til netværk eller USB-flashdrev 4.5 Transport Se side ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 31

32 4 Installation 4.1 Krav til installationsstedet 4.1 Krav til installationsstedet Følgende tabel giver en oversigt over strømforsyning og miljømæssige krav. Parameter Forsyningsspænding Faser Frekvens Maksimalt strømforbrug Jording Krav 100 til 240 V~ Enfaset (3P med jord) 50/60 Hz 200 W ImageQuant LAS 500 skal altid tilsluttes til en jordet ACstikkontakt. Udstyrets AC-netledning skal forbindes til en 2P+E type ACstikkontakt af sikkerhedsgrunde over for den menneskelige krop, ekstern støjbeskyttelse og stabil drift. Omgivelsestemperatur Betjening: 18 til 28 Transport/Opbevaring: -25 til 70 Placering Fugtighed Placeringen af ImageQuant LAS 500 skal opfylde følgende krav: Et stabilt laboratoriebord med en belastningskapacitet på 490 N (50 kg) eller derover og planhed inden for 2º Mindst 20 cm fri plads foran maskinen og 10 cm på alle andre sider Må ikke udsættes for direkte sollys Betjening: 15 % til 70 %, uden kondensation Transport/Opbevaring: 5% til 95%, uden kondensation 32 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

33 4 Installation 4.2 Udpakning 4.2 Udpakning Visuelt eftersyn Kontrollér:, om alt udstyret er medsendt i kassen i overensstemmelse med pakkelisten. udstyret for synlige skader, og dokumentér omhyggeligt eventuelt konstaterede skader, inden du påbegynder installationen. Kontakt øjeblikkeligt den lokale GE Healthcare-repræsentant, hvis der mangler udstyr, eller det er beskadiget. Udpakningsvejledning Følg nedenstående vejledning for at pakke ImageQuant LAS 500-systemet ud: Trin 1 Handling Skær polypropylenbåndene over. 2 Fjern tapen øverst på kassen. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 33

34 4 Installation 4.2 Udpakning Trin 3 Handling Åbn kassens øverste låg og tag Betjeningsvejledningen og den øverste polstring ud. 4 Fjern kassens øverste emballage fra den underste emballage, og løft derefter den indvendige kasse ud af den underste polstring og emballage. 34 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

35 4 Installation 4.2 Udpakning Trin 5 Handling Skær den indvendige kasses polypropylenbånd over. 6 Fjern kassens øverste emballage, kassen med tilbehør og emballagen omkring instrumentet. 7 Pak kassen med tilbehør ud. 8 Fortsæt til Afsnit 4.3 Opsætning af instrument, på side 36 for at opsætte ImageQuant LAS 500. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 35

36 4 Installation 4.3 Opsætning af instrument 4.3 Opsætning af instrument Følg vejledningen for at opsætte ImageQuant LAS 500. Trin 1 Handling Løft ImageQuant LAS 500 ud af den underste emballage og anbring den på en arbejdsbænk. FORSIGTIG Placer ikke udstyret på ustabile borde eller på hældende overflader, da udstyret kan vælte eller falde ned og forårsage personskade. FORSIGTIG Placer ikke udstyret eller dele i direkte sollys. Dette kan forringe funktionen. FORSIGTIG Bloker ikke ventilationsåbninger, og sørg for, at de holdes fri for støv og snavs. Blokering af ventilationsåbninger kan resultere i overophedning af udstyret og funktionsfejl. Placér instrumentet med en afstand til væggene eller andet udstyr på mindst 20 cm fortil og på 10 cm til alle de andre sider for at sikre tilstrækkelig afkøling. 36 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

37 4 Installation 4.3 Opsætning af instrument Trin 2 Handling Tilslut AC-netledningen. ADVARSEL Brug en passende netledning i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser, og som leveres af GE Healthcare. Skift ikke netledningen til en ikke-egnet ledning. ADVARSEL I USA og Europa (Belgien, Holland, Luxembourg, Tyskland, Frankrig, Italien, Danmark, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Finland, Sverige, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovenien, Slovakiet, Estland, Letland, Litauen og Rumænien) skal du bruge netledningen, som medfølger i produktpakken. I andre lande skal du bruge den korrekte netledning, som leveres separat af produktpakken af GE Healthcare. Skift ikke AC-netledningen til en ikkeegnet ledning. ADVARSEL Tilslut strømforsyningen direkte til en jordet stikkontakt. Brugen af forlængerledninger eller flere belastninger på en elektrisk stikkontakt kan resultere i brand og elektrisk stød. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 37

38 4 Installation 4.3 Opsætning af instrument Trin 3 Handling Tænd for strømmen til instrumentet ved at sætte tænd-/slukknappen i I-position. Resultat: ImageQuant LAS 500 selvdiagnosticeringen begynder, og der vises en skærm med meddelelsen LAS 500 initializing... 4 Vent indtil startskærmen vises, og meddelelsen i nederste venstre hjørne viser Ready, se billedet nedenfor. Resultat: Nu er opstarten afsluttet. 5 6 Indstil datoen og tiden ved at klikke på Settings og ved at vælge Date & Time. For detaljeret information skal du gå til Afsnit Dato og tid, på side 91. Hvis du vil, kan du gå til Afsnit 4.4 Forbindelse til netværk eller USB-flashdrev, på side 39 for at installere et netværk. 38 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

39 4 Installation 4.4 Forbindelse til netværk eller USB-flashdrev 4.4 Forbindelse til netværk eller USB-flashdrev Virusbeskyttelse Den tekniske løsning til ImageQuant LAS 500 beskytter systemet mod virussmitte fra virus inficerede USB-flashdrev. Når systemet anvendes uden netværksforbindelse, forhindres spredning af vira til andre USB-flashdrev. Når ImageQuant LAS 500 er forbundet med et netværk, er det vigtigt at træffe de rigtige sikkerhedsforanstaltninger. Sørg for, at netværket har en egnet firewall til at beskytte instrumentet og forbundne USB-flashdrev mod sikkerhedstrusler. Kontakt den lokale netværksadministrator og få flere oplysninger om opsætning af virusbeskyttelse til dit netværk. Hvis du af en eller anden grund har mistanke om, at instrumentet er inficeret af en computervirus, skal du genstarteimagequant LAS 500 hurtigst muligt. Det vil fjerne alle vira fra instrumentet. Tilslut et USB-flashdrev USB-flashdrevet installeres automatisk, når USB-flashdrevet er tilsluttet til ImageQuant LAS 500. Bemærk: USB-flashdrev beskyttet med adgangskode understøttes ikke. Opret forbindelse til et netværk NOTE Tilslut ikke telefonlinjer til Ethernet-porten. Kun IEC I/VL ikke afskærmede standard kabler er egnede til tilslutning til denne konnektor. Forbindelsen til et netværk muliggør tilføjelsen af Save locations og brugen af ImageQuant LAS 500 web tool. Flere oplysninger findes under kapitlerne Afsnit Sted for opbevaring af filer, på side 88 og ImageQuant LAS 500 webværktøj, på side 83. Der er to valgmuligheder ved netværksopsætning: 1 DHCP 2 Statisk IP ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 39

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Kom godt i gang med. Typhoon FLA 9500 Oversat fra engelsk

Kom godt i gang med. Typhoon FLA 9500 Oversat fra engelsk Kom godt i gang med Typhoon FLA 9500 Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger... 1.3 Typhoon FLA 9500-laserskanneren...

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere