GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk"

Transkript

1 GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Vigtig brugerinformation Forskriftsmæssige oplysninger... 2 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Mærkater Nødprocedure Oplysninger om genanvendelse... 3 Systembeskrivelse ImageQuant LAS Hardware Startskærm og fane til billedfangst Tilbehør... 4 Installation Krav til installationsstedet Udpakning Opsætning af instrument Forbindelse til netværk eller USB-flashdrev Transport... 5 Betjening Opstart Betjeningsoversigt Placer prøven på en bakke Fang et billede Kemiluminescens-billedfangst Fluorescens-billedfangst Kolorimetrisk billedfangst Luk ned... 6 Software Softwaretastatur Indstil eksponeringstiden Resultatvisning og billedværktøjsmenu Gem billedet Filhåndtering Systemindstillinger Introduktion til indstillingsvinduet Sted for opbevaring af filer Dato og tid Netværk ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 3

4 Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse... 7 Vedligeholdelse ImageQuant LAS Prøvebakker og filter Regelmæssige eftersyn... 8 Fejlfinding Problemer med det fangne billede Atypisk lyd og lugt Problemer med ImageQuant LAS Problemer med ImageQuant LAS 500 Control Software... 9 Specifikationer... Indeks ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

5 1 Introduktion 1 Introduktion Formålet med denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen giver dig de instruktioner, du har brug for til at håndtere ImageQuant LAS 500 på sikker vis. Forudsætninger For at betjene ImageQuant LAS 500 på den tiltænkte måde skal følgende forudsætninger være opfyldt: Du har læst og forstået sikkerhedsinstruktionerne i denne Betjeningsvejledning. Du skal have kendskab til brugen af almindeligt laboratorieudstyr og til håndteringen af biologiske materialer Instrumentet er installeret iht. instruktionerne i denne Betjeningsvejledning Om dette kapitel Dette kapitel indeholder vigtig brugerinformation, beskrivelse af sikkerhedsbemærkninger, forskriftsmæssige oplysninger og en generel beskrivelse af den tilsigtede brug af ImageQuant LAS 500. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 1.1 Vigtig brugerinformation 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Se side 6 8 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 5

6 1 Introduktion 1.1 Vigtig brugerinformation 1.1 Vigtig brugerinformation Læs dette, før du bruger ImageQuant LAS 500 Alle brugere skal læse sikkerhedsinstruktionerne for ImageQuant LAS 500 i denne Betjeningsvejledning, før instrumentet installeres, tages i brug eller vedligeholdes. ImageQuant LAS 500må kun betjenes i overensstemmelse med det i Betjeningsvejledningen foreskrevne. I modsat fald kan det medføre potentielt farlige situationer, der kan resultere i personskade eller beskadigelse af udstyret. Tilsigtet anvendelse ImageQuant LAS 500 er et kamerasystem, der producerer digitalbilleder af kemiluminescerende og fluorescerende prøver eller farvede geler og membraner. ImageQuant LAS 500 er udelukkende beregnet til forskningsbrug og må ikke anvendes til kliniske procedurer og diagnostiske formål. Sikkerhedsbemærkninger Denne brugerdokumentation indeholder ADVARSLER, anvisninger om at udvise FORSIG- TIGHED samt BEMÆRKNINGER, der alle vedrører sikker brug af produktet. Se definitionerne nedenfor. Advarsler ADVARSEL ADVARSEL - angiver en farlig situation, som, hvis de ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. 6 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

7 1 Introduktion 1.1 Vigtig brugerinformation Forsigtighedsregler FORSIGTIG Bemærkninger NOTE BEMÆRK - giver brugeren instrukser, der skal følges med henblik på at undgå at beskadige produktet eller andet udstyr. Kommentarer og gode råd FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. Bemærk: brugen af produktet problemfri og En kommentar benyttes til at videregive vigtig information, der bidrager til at gøre optimal. Tip: Gode råd indeholder nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig med at forbedre eller optimere dine procedurer. Typografiske konventioner Software-elementer er identificeret i teksten med bold italic tekst. Et kolon adskiller menuniveauer, f.eks. refererer File:Open til kommandoen Open i menuen File. Hardwareelementer er identificeret i teksten med bold tekst (f.eks.: Power-kontakt). ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 7

8 1 Introduktion 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Dette afsnit beskriver de direktiver og standarder, som ImageQuant LAS 500overholder. Produktionsoplysninger Nedenstående tabel opsummerer de krævede produktionsoplysninger. Se EF-overensstemmelseserklæringen for yderligere oplysninger. Krav Producentens navn og adresse Indhold GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-overensstemmelse Dette produkt opfylder de europæiske direktiver, der er angivet i skemaet, ved at opfylde de tilsvarende harmoniserede standarder. Direktiv 2006/42/EF 2006/95/EF 2004/108/EF Titel Maskindirektivet (MD) Lavspændingsdirektivet (LVD) Direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Internationale Standarder Dette produkt opfylder kravene i følgende standarder: Standard IEC , EN , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 Nr EN , IEC , FCC Del 15 B Klasse A, ICES-003 Klasse A Betegnelse Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og i laboratorier Elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og laboratoriebrug - EMC-krav. Notater EN harmoniseret med 2006/95/EF EN harmoniseret med 2004/108/EF 8 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

9 1 Introduktion 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Standard Betegnelse Notater EN ISO EN UL94-V2 Maskiners sikkerhed. Generelle principper for design. Risikovurdering og risikoreduktion. Grad af beskyttelse ydet af indkapslinger Standard for antændelsessikkerhed af plastmaterialer til test af dele i enheder og apparater CE-mærkning CE-mærkningen og den tilsvarende overensstemmelseserklæring er gældende for instrumentet, når det: anvendes som en enkeltstående enhed, eller er tilsluttet andre CE-mærkede GE Healthcare-instrumenter, eller er tilsluttet til andre produkter, der er anbefalet eller beskrevet i brugerdokumentationen, og anvendes i samme stand, som det blev leveret fra GE Healthcare, bortset fra ændringer, der er beskrevet i brugerdokumentationen. Miljøoverensstemmelse Direktiv 2002/95/EØF 2002/96/EØF Bestemmelse (EC) Nr. 1907/2006 ACPEIP Titel RoHS-direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr WEEE-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products, Det kinesiske direktiv, China Restriction of Hazardous Substances (RoHS) ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 9

10 1 Introduktion 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Tilsluttet udstyrs overholdelse af lovkrav Alt udstyr, der tilsluttes ImageQuant LAS 500, skal overholde sikkerhedskravene i EN /IEC , eller relevante harmoniserede standarder. Indenfor EU skal tilsluttet udstyr være CE-mærket. Lyskilder Sikkerheden ved LED-lyskilderne i udstyret er vurderet med en risikoanalyse i overensstemmelse med EN ImageQuant LAS 500 er udstyret med tre LED-lyskilder: -lysdiode Blåt Epi lys UV Epi lys Hvidt Epi lys Bølgelængde 460 nm 365 nm 470 til 635 nm 10 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

11 2 Sikkerhedsinstruktioner 2 Sikkerhedsinstruktioner Om dette kapitel Dette kapitel beskriver sikkerhedsforanstaltninger, sikkerhedsmærkater og nødprocedurer for ImageQuant LAS 500 samt information om sikker bortskaffelse af instrumentet. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.2 Mærkater 2.3 Nødprocedure 2.4 Oplysninger om genanvendelse Se side ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 11

12 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Introduktion ImageQuant LAS 500 forsynes fra netspændingen og bruges til billedprøver, som kan være farlige. Inden du installerer, betjener og udfører vedligeholdelse på udstyret, skal du have sat dig ind i de farer, der er beskrevet i denne brugerdokumentation. Følg de anvisninger, der er angivet, for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyret. Generelle forholdsregler ADVARSEL Brug ikke udstyret, hvis det udsender røg, underlige lyde eller lugte, eller hvis udstyret bliver usædvanlig varmt. Dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Stop betjeningen af udstyret øjeblikkeligt, sluk på tænd/slukknappen, og tag udstyrets stik ud af stikkontakten. Kontakt din lokale GE Healthcare-repræsentant for at bestille tid til reparation. ADVARSEL Beskadig ikke strømforsyningskablet ved at bøje, dreje, opvarme eller lade det komme i klemme under systemet. Brug af beskadigede strømkabler kan resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis strømforsyningskablerne er beskadigede, skal du kontakte din lokale GE Healthcare-repræsentant og rekvirere reservedele. ADVARSEL Adgang til tænd/sluk-knap og strømkabel med stik. Adgangen til tænd/sluk-knappen og strømkablet må ikke blokeres. Tænd/slukknappen skal til enhver tid være lettilgængelig. Det skal altid være nemt at frakoble strømkablet med stik. FORSIGTIG Brug af udstyret på anden måde end den, der specificeres i brugerdokumentationen kan resultere i farlig eksponering for UV-stråling. 12 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

13 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Bloker ikke ventilationsåbninger, og sørg for, at de holdes fri for støv og snavs. Blokering af ventilationsåbninger kan resultere i overophedning af udstyret og funktionsfejl. Anbring instrumentet, så der er mindst 20 cm fra maskinens forside til væggene eller andet udstyr og 10 cm til alle andre sider for at sikre tilstrækkelig afkøling. NOTE Dette udstyr er kun til laboratoriebrug. Personlig beskyttelse FORSIGTIG Dele af dette udstyr kan udsende UV-stråling. Undgå eksponering. Bær beskyttende beklædning og øjenbeskyttelse. UV-stråling kan forårsage alvorlige forbrændinger og langsigtet skade på huden og øjnene. FORSIGTIG Hvis lågen åbnes, og der er pillet ved låsemekanismen, udsendes der UV og synligt lys. Kig ikke ind i lyset, der udsendes fra lyskilderne. Dette kan forringe synet. FORSIGTIG Bær altid handsker, beskyttelsesbriller og en kittel el.lign., når du håndterer prøver. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 13

14 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Installation og flytning af instrumentet ADVARSEL Brug en passende netledning i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser, og som leveres af GE Healthcare. Skift ikke netledningen til en ikke-egnet ledning. ADVARSEL I USA og Europa (Belgien, Holland, Luxembourg, Tyskland, Frankrig, Italien, Danmark, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Finland, Sverige, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovenien, Slovakiet, Estland, Letland, Litauen og Rumænien) skal du bruge netledningen, som medfølger i produktpakken. I andre lande skal du bruge den korrekte netledning, som leveres separat af produktpakken af GE Healthcare. Skift ikke AC-netledningen til en ikke-egnet ledning. ADVARSEL Tilslut strømforsyningen direkte til en jordet stikkontakt. Brugen af forlængerledninger eller flere belastninger på en elektrisk stikkontakt kan resultere i brand og elektrisk stød. FORSIGTIG Placer ikke udstyret på ustabile borde eller på hældende overflader, da udstyret kan vælte eller falde ned og forårsage personskade. FORSIGTIG Placer ikke udstyret eller dele i direkte sollys. Dette kan forringe funktionen. FORSIGTIG Sluk for strømmen på tænd/sluk-knappen og fjern tilslutningskabler, inden udstyret flyttes. 14 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

15 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger NOTE Tilslut ikke telefonlinjer til LAN-konnektoren. Kun IEC I/VL ikke afskærmede standard kabler er egnede til tilslutning til denne konnektor. Betjening ADVARSEL Brug ikke udstyret i eller i nærheden af en vask eller i fugtige eller støvede områder. Dette kan medføre brand og elektrisk stød. ADVARSEL Hvis der kan høres torden, skal du ikke røre ved strømforsyningsstikket, da det kan medføre elektrisk stød. FORSIGTIG Reagenser, der anvendes til at klargøre prøven, skal anvendes i henhold til producentens instruktioner. FORSIGTIG Læn dig ikke op ad prøvelågen. Det kan medføre brud på udstyret eller få maskinen til at vælte og skade dig. FORSIGTIG Brug håndtaget til at åbne og lukke lågen. Vær omhyggelig med ikke at få genstande eller fingre i klemme i lågen, når den lukkes. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 15

16 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Placer ikke tunge genstande på udstyret. Disse kan falde ned og forårsage personskade. FORSIGTIG Efterlad ikke prøverne i udstyret efter eksponering. Hvis de efterlades, kan de forringes og forøve skader. NOTE Undgå at berøre lyskildernes vinduer og linserne. Dette kan forringe funktionen. NOTE Undgå at ridse eller tabe filteret, da det kan forringe ydelsen. Vedligeholdelse ADVARSEL Prøv ikke at modificere udstyret, da det kan medføre brand og elektrisk stød. ADVARSEL Brug ikke for store mængder væske til at rengøre ImageQuant LAS 500. Dette kan medføre funktionsfejl i produktet eller elektrisk stød. FORSIGTIG Bær handsker for ikke at komme i direkte kontakt med kemiske substanser. 16 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

17 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Sluk for strømmen på tænd/sluk-knappen, inden udstyret rengøres indvendigt. FORSIGTIG Frakobl udstyret, hvis det ikke skal bruges i en længere periode. FORSIGTIG Vær forsigtig, når netledningen tilsluttes. Træk ikke i netledningen, og håndter ikke forbindelsesstikkene med våde hænder. FORSIGTIG Tryk ikke for hårdt på berøringsskærmens overflade. Det kan medføre brud på overfladen og føre til personskade. NOTE Brug ikke slibende rengøringsmaterialer, som f.eks. en skuresvamp til rengøring. Disse kan ridse overfladen. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 17

18 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater 2.2 Mærkater Introduktion På ydersiden af ImageQuant LAS 500 findes en mærkat, som beskriver udstyrets specifikationer samt nødvendige forudsætninger for sikker brug af ImageQuant LAS 500. I dette afsnit er der en oversigt over de brugte symboler på mærkaten samt de ekstra symboler, der anvendes på instrumentet. ImageQuant LAS 500-serienummer Serienummeret på ImageQuant LAS 500 findes på mærkaten på bagsiden af instrumentet. Anvendte symboler på mærkaten og på instrumentet Følgende symboler anvendes på mærkaten og på instrumentet: Mærkat Betydning Warning! Læs Betjeningsvejledningen, inden du anvender systemet. Undgå at åbne dæksler eller udskifte dele, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i Betjeningsvejledningen. 18 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

19 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Mærkat Betydning Systemet overholder kravene vedrørende elektromagnetisk stråling (EMC) i Australien og på New Zealand. Systemet overholder gældende EU-direktiver Dette symbol indikerer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald og skal indsamles separat. Kontakt venligst en af producenten autoriseret repræsentant for oplysninger om bortskaffelse af udstyret efter endt drift. Dette symbol angiver, at produktet indeholder farlige materialer, som overstiger grænserne i den kinesiske standard SJ/T Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic. Dette symbol angiver, at systemet er certificeret af et nationalt anerkendt testlaboratorium (NTRL). NRTL er en organisation, som den amerikanske sikkerheds- og sundhedsstyrelse, OSHA, har anerkendt opfylder lovkravene N3732i afsnit 29 af de føderale regler (29 CFR ). Dette symbol angiver tilslutningspunktet til USB-flashdrevet på ImageQuant LAS 500 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 19

20 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Placering af mærkat og yderligere symboler 20 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

21 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedure 2.3 Nødprocedure I tilfælde af en nødsituation: Sluk på tænd/sluk-knappen til ImageQuant LAS 500 Træk strømkablet ud af stikkontakten ADVARSEL Adgang til tænd/sluk-knap og strømkabel med stik. Adgangen til tænd/sluk-knappen og strømkablet må ikke blokeres. Tænd/slukknappen skal til enhver tid være lettilgængelig. Det skal altid være nemt at frakoble strømkablet med stik. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 21

22 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.4 Oplysninger om genanvendelse 2.4 Oplysninger om genanvendelse Introduktion Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan ImageQuant LAS 500-systemet sættes ud af drift. Dekontaminering Udstyret og tilbehøret skal rengøres for kontaminanter inden bortskaffelse, og alle lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af affald skal overholdes. Prøver skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser. Bortskaffelse, generelle instruktioner Når ImageQuant LAS 500 tages ud af drift, skal de forskellige materialer adskilles og genbruges i henhold til national og lokal miljølovgivning. Bortskaffelse af elektriske komponenter Elektrisk og elektronisk affald må ikke bortskaffes via den kommunale dagrenovation, men skal indsamles og bortskaffes separat. Kontakt venligst en af producenten autoriseret repræsentant for information om bortskaffelse af udstyret efter endt drift. 22 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

23 3 Systembeskrivelse 3 Systembeskrivelse Om dette kapitel Dette kapitel indeholder oplysninger om ImageQuant LAS 500 hardwarekomponenter, tilbehør, startskærm og funktionsoversigt. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 3.1 ImageQuant LAS Hardware 3.3 Startskærm og fane til billedfangst 3.4 Tilbehør Se side ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 23

24 3 Systembeskrivelse 3.1 ImageQuant LAS ImageQuant LAS 500 Funktionsoversigt ImageQuant LAS 500 indeholder følgende funktioner: Et yderst følsomt CCD-kamera med 8,3 megapixels Hurtig afkølingskapacitet Nemt at installere og klar til brug i løbet af 5 minutter efter opstart Brugergrænseflade med berøringsskærm Kemiluminescens-billeddannelse med høj følsomhed Generering af et kombineret farvebillede af et kemiluminescens-prøvebillede og et hvidt lysbillede med en farvemarkør Fluorescens-billeddannelse ved brug af blå og UV Epi lyskilder Fotografier af farvede geler eller membraner, som opnås med belysning med hvidt lys Intuitivt design med brugervenlige billedanalyseværktøjer 24 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

25 3 Systembeskrivelse 3.2 Hardware 3.2 Hardware ImageQuant LAS 500 udvendigt Følgende illustrationer og tabel viser hovedhardware-komponenterne udvendigt på ImageQuant LAS Del Navn Berøringsskærm USB-port Hus Låge Strømafbryder Ethernet-port Strømstik Betegnelse Brugergrænseflade USB 2.0 port for tilslutning af USB-flashdrev Bemærk: USB-flashdrev beskyttet med adgangskode understøttes ikke. Instrumentets mørkekammer Instrumentlåge Vippekontakt: I Tændt (ON) O Slukket (OFF) Konnektor for netværkskabel (Ethernet) Konnektor for AC-netledning ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 25

26 ImageQuant LAS Systembeskrivelse 3.2 Hardware ImageQuant LAS 500 indvendigt Følgende illustrationer og tabel viser de overordnede hardware-komponenter indvendigt i ImageQuant LAS Del Navn Åbning til filterisætning Indfaldende lyskilder Prøvekammer Bakkeskinne Låge Betegnelse Åbning til orange filter. Anvendes til detektion af fluorescens over 560 nm. Lyskilder: Kombineret Blåt (460 nm) og UV (365 nm) indfaldende lys Hvidt ( nm) indfaldende lys Mørkekammer, hvor bakken er placeret Bakkens holdere og positioner Instrumentlåge 26 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

27 3 Systembeskrivelse 3.3 Startskærm og fane til billedfangst 3.3 Startskærm og fane til billedfangst Startskærm, fane til billedfangst (Auto) Fanen Capture (billedfangst) vises som startskærm, når opstarten af ImageQuant LAS 500 er afsluttet. Fanen Capture har to visninger, én til automatisk eksponeringstid og én til manuel eksponeringstid. Fanen Capture indstilles til automatisk eksponeringstid, Auto ved opstart. Følgende illustrationen og tabel viser hovedkomponenterne i fanen Capture med valgt automatisk eksponeringstid Del Funktion Afkrydsningsfelt til kolorimetrisk markør, som anvendes til kemiluminescerende prøver med kolorimetrisk markør Radioknapper til valg af Auto (automatisk eksponeringstid) eller Manual (manuel eksponeringstid). Ved opstart indstilles den automatiske eksponeringstid (Auto) som standard. Fanen Capture: vælg billeddannelsesmetoden og start billedfangsten Fanen Library (Bibliotek): håndtering af billedfil ikonet Settings: tilpas systemet og de netværksrelaterede indstillinger ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 27

28 3 Systembeskrivelse 3.3 Startskærm og fane til billedfangst Del 6 Funktion Knapperne Start exposure for en af følgende metoder: Kemiluminescens (med eller uden kolorimetrisk markør) Fluorescens Kolorimetrisk Klik på en af knapperne Start exposure for at fange et billede Dato og tidspunkt. Dato og tidspunkt kan indstilles under Settings, gå til Afsnit Dato og tid, på side 91 for yderligere instruktioner Antal filer gemt på enheden, som % af enhedens brugte hukommelse Status for ImageQuant LAS 500; Ready, Not Ready eller Capture in progress Fanen for billedfangst (Manual) Følgende illustrationen og tabel viser komponenterne i fanencapture, når der er valgt manuel eksponeringstid (Manual radioknappen er valgt) Del 1 2 Funktion Kolorimetrisk billedfangst: Det er ikke påkrævet, og derfor kan der ikke udføres en manuel billedfangst for kolorimetriske prøver Afkrydsningsfelt til kolorimetrisk markør, som anvendes til kemiluminescerende prøver med kolorimetrisk markør 28 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

29 3 Systembeskrivelse 3.3 Startskærm og fane til billedfangst Del Funktion Radioknap for Manual. Eksponeringstiden vil blive indstillet manuelt, gå til Afsnit 6.2 Indstil eksponeringstiden, på side 71 for yderligere information om, hvordan du indstiller tiden Knappen Set exposure time for kemiluminescens (med eller uden kolorimetrisk markør): Klik på denne knap for at indstille eksponeringstiden Knappen Set exposure time for fluorescencs: Klik på denne knap for at indstille eksponeringstiden ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 29

30 3 Systembeskrivelse 3.4 Tilbehør 3.4 Tilbehør I følgende tabel kan du se det tilbehør, som er inkluderet i ImageQuant LAS 500-systemet. Del Betegnelse Proteinbakke Varenummer DNA-bakke Hvid indsats til gel eller membraner med kolorimetrisk markør og farver Orange filter (560LP) til detektion af fluorescens over 560 nm Tilbehørskasse AC-netledning (For Nordamerika) AC-netledning (For Europa) ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

31 4 Installation 4 Installation Om dette kapitel Dette kapitel indeholder oplysninger om udpakning, installation og transport af ImageQuant LAS 500-systemet. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 4.1 Krav til installationsstedet 4.2 Udpakning 4.3 Opsætning af instrument 4.4 Forbindelse til netværk eller USB-flashdrev 4.5 Transport Se side ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 31

32 4 Installation 4.1 Krav til installationsstedet 4.1 Krav til installationsstedet Følgende tabel giver en oversigt over strømforsyning og miljømæssige krav. Parameter Forsyningsspænding Faser Frekvens Maksimalt strømforbrug Jording Krav 100 til 240 V~ Enfaset (3P med jord) 50/60 Hz 200 W ImageQuant LAS 500 skal altid tilsluttes til en jordet ACstikkontakt. Udstyrets AC-netledning skal forbindes til en 2P+E type ACstikkontakt af sikkerhedsgrunde over for den menneskelige krop, ekstern støjbeskyttelse og stabil drift. Omgivelsestemperatur Betjening: 18 til 28 Transport/Opbevaring: -25 til 70 Placering Fugtighed Placeringen af ImageQuant LAS 500 skal opfylde følgende krav: Et stabilt laboratoriebord med en belastningskapacitet på 490 N (50 kg) eller derover og planhed inden for 2º Mindst 20 cm fri plads foran maskinen og 10 cm på alle andre sider Må ikke udsættes for direkte sollys Betjening: 15 % til 70 %, uden kondensation Transport/Opbevaring: 5% til 95%, uden kondensation 32 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

33 4 Installation 4.2 Udpakning 4.2 Udpakning Visuelt eftersyn Kontrollér:, om alt udstyret er medsendt i kassen i overensstemmelse med pakkelisten. udstyret for synlige skader, og dokumentér omhyggeligt eventuelt konstaterede skader, inden du påbegynder installationen. Kontakt øjeblikkeligt den lokale GE Healthcare-repræsentant, hvis der mangler udstyr, eller det er beskadiget. Udpakningsvejledning Følg nedenstående vejledning for at pakke ImageQuant LAS 500-systemet ud: Trin 1 Handling Skær polypropylenbåndene over. 2 Fjern tapen øverst på kassen. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 33

34 4 Installation 4.2 Udpakning Trin 3 Handling Åbn kassens øverste låg og tag Betjeningsvejledningen og den øverste polstring ud. 4 Fjern kassens øverste emballage fra den underste emballage, og løft derefter den indvendige kasse ud af den underste polstring og emballage. 34 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

35 4 Installation 4.2 Udpakning Trin 5 Handling Skær den indvendige kasses polypropylenbånd over. 6 Fjern kassens øverste emballage, kassen med tilbehør og emballagen omkring instrumentet. 7 Pak kassen med tilbehør ud. 8 Fortsæt til Afsnit 4.3 Opsætning af instrument, på side 36 for at opsætte ImageQuant LAS 500. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 35

36 4 Installation 4.3 Opsætning af instrument 4.3 Opsætning af instrument Følg vejledningen for at opsætte ImageQuant LAS 500. Trin 1 Handling Løft ImageQuant LAS 500 ud af den underste emballage og anbring den på en arbejdsbænk. FORSIGTIG Placer ikke udstyret på ustabile borde eller på hældende overflader, da udstyret kan vælte eller falde ned og forårsage personskade. FORSIGTIG Placer ikke udstyret eller dele i direkte sollys. Dette kan forringe funktionen. FORSIGTIG Bloker ikke ventilationsåbninger, og sørg for, at de holdes fri for støv og snavs. Blokering af ventilationsåbninger kan resultere i overophedning af udstyret og funktionsfejl. Placér instrumentet med en afstand til væggene eller andet udstyr på mindst 20 cm fortil og på 10 cm til alle de andre sider for at sikre tilstrækkelig afkøling. 36 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

37 4 Installation 4.3 Opsætning af instrument Trin 2 Handling Tilslut AC-netledningen. ADVARSEL Brug en passende netledning i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser, og som leveres af GE Healthcare. Skift ikke netledningen til en ikke-egnet ledning. ADVARSEL I USA og Europa (Belgien, Holland, Luxembourg, Tyskland, Frankrig, Italien, Danmark, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Finland, Sverige, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovenien, Slovakiet, Estland, Letland, Litauen og Rumænien) skal du bruge netledningen, som medfølger i produktpakken. I andre lande skal du bruge den korrekte netledning, som leveres separat af produktpakken af GE Healthcare. Skift ikke AC-netledningen til en ikkeegnet ledning. ADVARSEL Tilslut strømforsyningen direkte til en jordet stikkontakt. Brugen af forlængerledninger eller flere belastninger på en elektrisk stikkontakt kan resultere i brand og elektrisk stød. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 37

38 4 Installation 4.3 Opsætning af instrument Trin 3 Handling Tænd for strømmen til instrumentet ved at sætte tænd-/slukknappen i I-position. Resultat: ImageQuant LAS 500 selvdiagnosticeringen begynder, og der vises en skærm med meddelelsen LAS 500 initializing... 4 Vent indtil startskærmen vises, og meddelelsen i nederste venstre hjørne viser Ready, se billedet nedenfor. Resultat: Nu er opstarten afsluttet. 5 6 Indstil datoen og tiden ved at klikke på Settings og ved at vælge Date & Time. For detaljeret information skal du gå til Afsnit Dato og tid, på side 91. Hvis du vil, kan du gå til Afsnit 4.4 Forbindelse til netværk eller USB-flashdrev, på side 39 for at installere et netværk. 38 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

39 4 Installation 4.4 Forbindelse til netværk eller USB-flashdrev 4.4 Forbindelse til netværk eller USB-flashdrev Virusbeskyttelse Den tekniske løsning til ImageQuant LAS 500 beskytter systemet mod virussmitte fra virus inficerede USB-flashdrev. Når systemet anvendes uden netværksforbindelse, forhindres spredning af vira til andre USB-flashdrev. Når ImageQuant LAS 500 er forbundet med et netværk, er det vigtigt at træffe de rigtige sikkerhedsforanstaltninger. Sørg for, at netværket har en egnet firewall til at beskytte instrumentet og forbundne USB-flashdrev mod sikkerhedstrusler. Kontakt den lokale netværksadministrator og få flere oplysninger om opsætning af virusbeskyttelse til dit netværk. Hvis du af en eller anden grund har mistanke om, at instrumentet er inficeret af en computervirus, skal du genstarteimagequant LAS 500 hurtigst muligt. Det vil fjerne alle vira fra instrumentet. Tilslut et USB-flashdrev USB-flashdrevet installeres automatisk, når USB-flashdrevet er tilsluttet til ImageQuant LAS 500. Bemærk: USB-flashdrev beskyttet med adgangskode understøttes ikke. Opret forbindelse til et netværk NOTE Tilslut ikke telefonlinjer til Ethernet-porten. Kun IEC I/VL ikke afskærmede standard kabler er egnede til tilslutning til denne konnektor. Forbindelsen til et netværk muliggør tilføjelsen af Save locations og brugen af ImageQuant LAS 500 web tool. Flere oplysninger findes under kapitlerne Afsnit Sted for opbevaring af filer, på side 88 og ImageQuant LAS 500 webværktøj, på side 83. Der er to valgmuligheder ved netværksopsætning: 1 DHCP 2 Statisk IP ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 39

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 600i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Divar MR digital videooptager

Divar MR digital videooptager Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Betjeningsvejledning FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Publ. No. Revision Language Issue date 559577 a486 Danish (DA) November 7, 00 Betjeningsvejledning Publ. No. 559577 Rev. a486 DANISH (DA) November

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere