GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk"

Transkript

1 GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Vigtig brugerinformation Forskriftsmæssige oplysninger... 2 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Mærkater Nødprocedure Oplysninger om genanvendelse... 3 Systembeskrivelse ImageQuant LAS Hardware Startskærm og fane til billedfangst Tilbehør... 4 Installation Krav til installationsstedet Udpakning Opsætning af instrument Forbindelse til netværk eller USB-flashdrev Transport... 5 Betjening Opstart Betjeningsoversigt Placer prøven på en bakke Fang et billede Kemiluminescens-billedfangst Fluorescens-billedfangst Kolorimetrisk billedfangst Luk ned... 6 Software Softwaretastatur Indstil eksponeringstiden Resultatvisning og billedværktøjsmenu Gem billedet Filhåndtering Systemindstillinger Introduktion til indstillingsvinduet Sted for opbevaring af filer Dato og tid Netværk ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 3

4 Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse... 7 Vedligeholdelse ImageQuant LAS Prøvebakker og filter Regelmæssige eftersyn... 8 Fejlfinding Problemer med det fangne billede Atypisk lyd og lugt Problemer med ImageQuant LAS Problemer med ImageQuant LAS 500 Control Software... 9 Specifikationer... Indeks ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

5 1 Introduktion 1 Introduktion Formålet med denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen giver dig de instruktioner, du har brug for til at håndtere ImageQuant LAS 500 på sikker vis. Forudsætninger For at betjene ImageQuant LAS 500 på den tiltænkte måde skal følgende forudsætninger være opfyldt: Du har læst og forstået sikkerhedsinstruktionerne i denne Betjeningsvejledning. Du skal have kendskab til brugen af almindeligt laboratorieudstyr og til håndteringen af biologiske materialer Instrumentet er installeret iht. instruktionerne i denne Betjeningsvejledning Om dette kapitel Dette kapitel indeholder vigtig brugerinformation, beskrivelse af sikkerhedsbemærkninger, forskriftsmæssige oplysninger og en generel beskrivelse af den tilsigtede brug af ImageQuant LAS 500. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 1.1 Vigtig brugerinformation 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Se side 6 8 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 5

6 1 Introduktion 1.1 Vigtig brugerinformation 1.1 Vigtig brugerinformation Læs dette, før du bruger ImageQuant LAS 500 Alle brugere skal læse sikkerhedsinstruktionerne for ImageQuant LAS 500 i denne Betjeningsvejledning, før instrumentet installeres, tages i brug eller vedligeholdes. ImageQuant LAS 500må kun betjenes i overensstemmelse med det i Betjeningsvejledningen foreskrevne. I modsat fald kan det medføre potentielt farlige situationer, der kan resultere i personskade eller beskadigelse af udstyret. Tilsigtet anvendelse ImageQuant LAS 500 er et kamerasystem, der producerer digitalbilleder af kemiluminescerende og fluorescerende prøver eller farvede geler og membraner. ImageQuant LAS 500 er udelukkende beregnet til forskningsbrug og må ikke anvendes til kliniske procedurer og diagnostiske formål. Sikkerhedsbemærkninger Denne brugerdokumentation indeholder ADVARSLER, anvisninger om at udvise FORSIG- TIGHED samt BEMÆRKNINGER, der alle vedrører sikker brug af produktet. Se definitionerne nedenfor. Advarsler ADVARSEL ADVARSEL - angiver en farlig situation, som, hvis de ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. 6 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

7 1 Introduktion 1.1 Vigtig brugerinformation Forsigtighedsregler FORSIGTIG Bemærkninger NOTE BEMÆRK - giver brugeren instrukser, der skal følges med henblik på at undgå at beskadige produktet eller andet udstyr. Kommentarer og gode råd FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. Bemærk: brugen af produktet problemfri og En kommentar benyttes til at videregive vigtig information, der bidrager til at gøre optimal. Tip: Gode råd indeholder nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig med at forbedre eller optimere dine procedurer. Typografiske konventioner Software-elementer er identificeret i teksten med bold italic tekst. Et kolon adskiller menuniveauer, f.eks. refererer File:Open til kommandoen Open i menuen File. Hardwareelementer er identificeret i teksten med bold tekst (f.eks.: Power-kontakt). ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 7

8 1 Introduktion 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Dette afsnit beskriver de direktiver og standarder, som ImageQuant LAS 500overholder. Produktionsoplysninger Nedenstående tabel opsummerer de krævede produktionsoplysninger. Se EF-overensstemmelseserklæringen for yderligere oplysninger. Krav Producentens navn og adresse Indhold GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-overensstemmelse Dette produkt opfylder de europæiske direktiver, der er angivet i skemaet, ved at opfylde de tilsvarende harmoniserede standarder. Direktiv 2006/42/EF 2006/95/EF 2004/108/EF Titel Maskindirektivet (MD) Lavspændingsdirektivet (LVD) Direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Internationale Standarder Dette produkt opfylder kravene i følgende standarder: Standard IEC , EN , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 Nr EN , IEC , FCC Del 15 B Klasse A, ICES-003 Klasse A Betegnelse Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og i laboratorier Elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og laboratoriebrug - EMC-krav. Notater EN harmoniseret med 2006/95/EF EN harmoniseret med 2004/108/EF 8 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

9 1 Introduktion 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Standard Betegnelse Notater EN ISO EN UL94-V2 Maskiners sikkerhed. Generelle principper for design. Risikovurdering og risikoreduktion. Grad af beskyttelse ydet af indkapslinger Standard for antændelsessikkerhed af plastmaterialer til test af dele i enheder og apparater CE-mærkning CE-mærkningen og den tilsvarende overensstemmelseserklæring er gældende for instrumentet, når det: anvendes som en enkeltstående enhed, eller er tilsluttet andre CE-mærkede GE Healthcare-instrumenter, eller er tilsluttet til andre produkter, der er anbefalet eller beskrevet i brugerdokumentationen, og anvendes i samme stand, som det blev leveret fra GE Healthcare, bortset fra ændringer, der er beskrevet i brugerdokumentationen. Miljøoverensstemmelse Direktiv 2002/95/EØF 2002/96/EØF Bestemmelse (EC) Nr. 1907/2006 ACPEIP Titel RoHS-direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr WEEE-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products, Det kinesiske direktiv, China Restriction of Hazardous Substances (RoHS) ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 9

10 1 Introduktion 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Tilsluttet udstyrs overholdelse af lovkrav Alt udstyr, der tilsluttes ImageQuant LAS 500, skal overholde sikkerhedskravene i EN /IEC , eller relevante harmoniserede standarder. Indenfor EU skal tilsluttet udstyr være CE-mærket. Lyskilder Sikkerheden ved LED-lyskilderne i udstyret er vurderet med en risikoanalyse i overensstemmelse med EN ImageQuant LAS 500 er udstyret med tre LED-lyskilder: -lysdiode Blåt Epi lys UV Epi lys Hvidt Epi lys Bølgelængde 460 nm 365 nm 470 til 635 nm 10 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

11 2 Sikkerhedsinstruktioner 2 Sikkerhedsinstruktioner Om dette kapitel Dette kapitel beskriver sikkerhedsforanstaltninger, sikkerhedsmærkater og nødprocedurer for ImageQuant LAS 500 samt information om sikker bortskaffelse af instrumentet. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.2 Mærkater 2.3 Nødprocedure 2.4 Oplysninger om genanvendelse Se side ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 11

12 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Introduktion ImageQuant LAS 500 forsynes fra netspændingen og bruges til billedprøver, som kan være farlige. Inden du installerer, betjener og udfører vedligeholdelse på udstyret, skal du have sat dig ind i de farer, der er beskrevet i denne brugerdokumentation. Følg de anvisninger, der er angivet, for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyret. Generelle forholdsregler ADVARSEL Brug ikke udstyret, hvis det udsender røg, underlige lyde eller lugte, eller hvis udstyret bliver usædvanlig varmt. Dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Stop betjeningen af udstyret øjeblikkeligt, sluk på tænd/slukknappen, og tag udstyrets stik ud af stikkontakten. Kontakt din lokale GE Healthcare-repræsentant for at bestille tid til reparation. ADVARSEL Beskadig ikke strømforsyningskablet ved at bøje, dreje, opvarme eller lade det komme i klemme under systemet. Brug af beskadigede strømkabler kan resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis strømforsyningskablerne er beskadigede, skal du kontakte din lokale GE Healthcare-repræsentant og rekvirere reservedele. ADVARSEL Adgang til tænd/sluk-knap og strømkabel med stik. Adgangen til tænd/sluk-knappen og strømkablet må ikke blokeres. Tænd/slukknappen skal til enhver tid være lettilgængelig. Det skal altid være nemt at frakoble strømkablet med stik. FORSIGTIG Brug af udstyret på anden måde end den, der specificeres i brugerdokumentationen kan resultere i farlig eksponering for UV-stråling. 12 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

13 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Bloker ikke ventilationsåbninger, og sørg for, at de holdes fri for støv og snavs. Blokering af ventilationsåbninger kan resultere i overophedning af udstyret og funktionsfejl. Anbring instrumentet, så der er mindst 20 cm fra maskinens forside til væggene eller andet udstyr og 10 cm til alle andre sider for at sikre tilstrækkelig afkøling. NOTE Dette udstyr er kun til laboratoriebrug. Personlig beskyttelse FORSIGTIG Dele af dette udstyr kan udsende UV-stråling. Undgå eksponering. Bær beskyttende beklædning og øjenbeskyttelse. UV-stråling kan forårsage alvorlige forbrændinger og langsigtet skade på huden og øjnene. FORSIGTIG Hvis lågen åbnes, og der er pillet ved låsemekanismen, udsendes der UV og synligt lys. Kig ikke ind i lyset, der udsendes fra lyskilderne. Dette kan forringe synet. FORSIGTIG Bær altid handsker, beskyttelsesbriller og en kittel el.lign., når du håndterer prøver. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 13

14 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Installation og flytning af instrumentet ADVARSEL Brug en passende netledning i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser, og som leveres af GE Healthcare. Skift ikke netledningen til en ikke-egnet ledning. ADVARSEL I USA og Europa (Belgien, Holland, Luxembourg, Tyskland, Frankrig, Italien, Danmark, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Finland, Sverige, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovenien, Slovakiet, Estland, Letland, Litauen og Rumænien) skal du bruge netledningen, som medfølger i produktpakken. I andre lande skal du bruge den korrekte netledning, som leveres separat af produktpakken af GE Healthcare. Skift ikke AC-netledningen til en ikke-egnet ledning. ADVARSEL Tilslut strømforsyningen direkte til en jordet stikkontakt. Brugen af forlængerledninger eller flere belastninger på en elektrisk stikkontakt kan resultere i brand og elektrisk stød. FORSIGTIG Placer ikke udstyret på ustabile borde eller på hældende overflader, da udstyret kan vælte eller falde ned og forårsage personskade. FORSIGTIG Placer ikke udstyret eller dele i direkte sollys. Dette kan forringe funktionen. FORSIGTIG Sluk for strømmen på tænd/sluk-knappen og fjern tilslutningskabler, inden udstyret flyttes. 14 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

15 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger NOTE Tilslut ikke telefonlinjer til LAN-konnektoren. Kun IEC I/VL ikke afskærmede standard kabler er egnede til tilslutning til denne konnektor. Betjening ADVARSEL Brug ikke udstyret i eller i nærheden af en vask eller i fugtige eller støvede områder. Dette kan medføre brand og elektrisk stød. ADVARSEL Hvis der kan høres torden, skal du ikke røre ved strømforsyningsstikket, da det kan medføre elektrisk stød. FORSIGTIG Reagenser, der anvendes til at klargøre prøven, skal anvendes i henhold til producentens instruktioner. FORSIGTIG Læn dig ikke op ad prøvelågen. Det kan medføre brud på udstyret eller få maskinen til at vælte og skade dig. FORSIGTIG Brug håndtaget til at åbne og lukke lågen. Vær omhyggelig med ikke at få genstande eller fingre i klemme i lågen, når den lukkes. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 15

16 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Placer ikke tunge genstande på udstyret. Disse kan falde ned og forårsage personskade. FORSIGTIG Efterlad ikke prøverne i udstyret efter eksponering. Hvis de efterlades, kan de forringes og forøve skader. NOTE Undgå at berøre lyskildernes vinduer og linserne. Dette kan forringe funktionen. NOTE Undgå at ridse eller tabe filteret, da det kan forringe ydelsen. Vedligeholdelse ADVARSEL Prøv ikke at modificere udstyret, da det kan medføre brand og elektrisk stød. ADVARSEL Brug ikke for store mængder væske til at rengøre ImageQuant LAS 500. Dette kan medføre funktionsfejl i produktet eller elektrisk stød. FORSIGTIG Bær handsker for ikke at komme i direkte kontakt med kemiske substanser. 16 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

17 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Sluk for strømmen på tænd/sluk-knappen, inden udstyret rengøres indvendigt. FORSIGTIG Frakobl udstyret, hvis det ikke skal bruges i en længere periode. FORSIGTIG Vær forsigtig, når netledningen tilsluttes. Træk ikke i netledningen, og håndter ikke forbindelsesstikkene med våde hænder. FORSIGTIG Tryk ikke for hårdt på berøringsskærmens overflade. Det kan medføre brud på overfladen og føre til personskade. NOTE Brug ikke slibende rengøringsmaterialer, som f.eks. en skuresvamp til rengøring. Disse kan ridse overfladen. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 17

18 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater 2.2 Mærkater Introduktion På ydersiden af ImageQuant LAS 500 findes en mærkat, som beskriver udstyrets specifikationer samt nødvendige forudsætninger for sikker brug af ImageQuant LAS 500. I dette afsnit er der en oversigt over de brugte symboler på mærkaten samt de ekstra symboler, der anvendes på instrumentet. ImageQuant LAS 500-serienummer Serienummeret på ImageQuant LAS 500 findes på mærkaten på bagsiden af instrumentet. Anvendte symboler på mærkaten og på instrumentet Følgende symboler anvendes på mærkaten og på instrumentet: Mærkat Betydning Warning! Læs Betjeningsvejledningen, inden du anvender systemet. Undgå at åbne dæksler eller udskifte dele, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i Betjeningsvejledningen. 18 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

19 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Mærkat Betydning Systemet overholder kravene vedrørende elektromagnetisk stråling (EMC) i Australien og på New Zealand. Systemet overholder gældende EU-direktiver Dette symbol indikerer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald og skal indsamles separat. Kontakt venligst en af producenten autoriseret repræsentant for oplysninger om bortskaffelse af udstyret efter endt drift. Dette symbol angiver, at produktet indeholder farlige materialer, som overstiger grænserne i den kinesiske standard SJ/T Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic. Dette symbol angiver, at systemet er certificeret af et nationalt anerkendt testlaboratorium (NTRL). NRTL er en organisation, som den amerikanske sikkerheds- og sundhedsstyrelse, OSHA, har anerkendt opfylder lovkravene N3732i afsnit 29 af de føderale regler (29 CFR ). Dette symbol angiver tilslutningspunktet til USB-flashdrevet på ImageQuant LAS 500 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 19

20 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Placering af mærkat og yderligere symboler 20 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

21 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedure 2.3 Nødprocedure I tilfælde af en nødsituation: Sluk på tænd/sluk-knappen til ImageQuant LAS 500 Træk strømkablet ud af stikkontakten ADVARSEL Adgang til tænd/sluk-knap og strømkabel med stik. Adgangen til tænd/sluk-knappen og strømkablet må ikke blokeres. Tænd/slukknappen skal til enhver tid være lettilgængelig. Det skal altid være nemt at frakoble strømkablet med stik. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 21

22 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.4 Oplysninger om genanvendelse 2.4 Oplysninger om genanvendelse Introduktion Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan ImageQuant LAS 500-systemet sættes ud af drift. Dekontaminering Udstyret og tilbehøret skal rengøres for kontaminanter inden bortskaffelse, og alle lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af affald skal overholdes. Prøver skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser. Bortskaffelse, generelle instruktioner Når ImageQuant LAS 500 tages ud af drift, skal de forskellige materialer adskilles og genbruges i henhold til national og lokal miljølovgivning. Bortskaffelse af elektriske komponenter Elektrisk og elektronisk affald må ikke bortskaffes via den kommunale dagrenovation, men skal indsamles og bortskaffes separat. Kontakt venligst en af producenten autoriseret repræsentant for information om bortskaffelse af udstyret efter endt drift. 22 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

23 3 Systembeskrivelse 3 Systembeskrivelse Om dette kapitel Dette kapitel indeholder oplysninger om ImageQuant LAS 500 hardwarekomponenter, tilbehør, startskærm og funktionsoversigt. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 3.1 ImageQuant LAS Hardware 3.3 Startskærm og fane til billedfangst 3.4 Tilbehør Se side ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 23

24 3 Systembeskrivelse 3.1 ImageQuant LAS ImageQuant LAS 500 Funktionsoversigt ImageQuant LAS 500 indeholder følgende funktioner: Et yderst følsomt CCD-kamera med 8,3 megapixels Hurtig afkølingskapacitet Nemt at installere og klar til brug i løbet af 5 minutter efter opstart Brugergrænseflade med berøringsskærm Kemiluminescens-billeddannelse med høj følsomhed Generering af et kombineret farvebillede af et kemiluminescens-prøvebillede og et hvidt lysbillede med en farvemarkør Fluorescens-billeddannelse ved brug af blå og UV Epi lyskilder Fotografier af farvede geler eller membraner, som opnås med belysning med hvidt lys Intuitivt design med brugervenlige billedanalyseværktøjer 24 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

25 3 Systembeskrivelse 3.2 Hardware 3.2 Hardware ImageQuant LAS 500 udvendigt Følgende illustrationer og tabel viser hovedhardware-komponenterne udvendigt på ImageQuant LAS Del Navn Berøringsskærm USB-port Hus Låge Strømafbryder Ethernet-port Strømstik Betegnelse Brugergrænseflade USB 2.0 port for tilslutning af USB-flashdrev Bemærk: USB-flashdrev beskyttet med adgangskode understøttes ikke. Instrumentets mørkekammer Instrumentlåge Vippekontakt: I Tændt (ON) O Slukket (OFF) Konnektor for netværkskabel (Ethernet) Konnektor for AC-netledning ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 25

26 ImageQuant LAS Systembeskrivelse 3.2 Hardware ImageQuant LAS 500 indvendigt Følgende illustrationer og tabel viser de overordnede hardware-komponenter indvendigt i ImageQuant LAS Del Navn Åbning til filterisætning Indfaldende lyskilder Prøvekammer Bakkeskinne Låge Betegnelse Åbning til orange filter. Anvendes til detektion af fluorescens over 560 nm. Lyskilder: Kombineret Blåt (460 nm) og UV (365 nm) indfaldende lys Hvidt ( nm) indfaldende lys Mørkekammer, hvor bakken er placeret Bakkens holdere og positioner Instrumentlåge 26 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

27 3 Systembeskrivelse 3.3 Startskærm og fane til billedfangst 3.3 Startskærm og fane til billedfangst Startskærm, fane til billedfangst (Auto) Fanen Capture (billedfangst) vises som startskærm, når opstarten af ImageQuant LAS 500 er afsluttet. Fanen Capture har to visninger, én til automatisk eksponeringstid og én til manuel eksponeringstid. Fanen Capture indstilles til automatisk eksponeringstid, Auto ved opstart. Følgende illustrationen og tabel viser hovedkomponenterne i fanen Capture med valgt automatisk eksponeringstid Del Funktion Afkrydsningsfelt til kolorimetrisk markør, som anvendes til kemiluminescerende prøver med kolorimetrisk markør Radioknapper til valg af Auto (automatisk eksponeringstid) eller Manual (manuel eksponeringstid). Ved opstart indstilles den automatiske eksponeringstid (Auto) som standard. Fanen Capture: vælg billeddannelsesmetoden og start billedfangsten Fanen Library (Bibliotek): håndtering af billedfil ikonet Settings: tilpas systemet og de netværksrelaterede indstillinger ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 27

28 3 Systembeskrivelse 3.3 Startskærm og fane til billedfangst Del 6 Funktion Knapperne Start exposure for en af følgende metoder: Kemiluminescens (med eller uden kolorimetrisk markør) Fluorescens Kolorimetrisk Klik på en af knapperne Start exposure for at fange et billede Dato og tidspunkt. Dato og tidspunkt kan indstilles under Settings, gå til Afsnit Dato og tid, på side 91 for yderligere instruktioner Antal filer gemt på enheden, som % af enhedens brugte hukommelse Status for ImageQuant LAS 500; Ready, Not Ready eller Capture in progress Fanen for billedfangst (Manual) Følgende illustrationen og tabel viser komponenterne i fanencapture, når der er valgt manuel eksponeringstid (Manual radioknappen er valgt) Del 1 2 Funktion Kolorimetrisk billedfangst: Det er ikke påkrævet, og derfor kan der ikke udføres en manuel billedfangst for kolorimetriske prøver Afkrydsningsfelt til kolorimetrisk markør, som anvendes til kemiluminescerende prøver med kolorimetrisk markør 28 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

29 3 Systembeskrivelse 3.3 Startskærm og fane til billedfangst Del Funktion Radioknap for Manual. Eksponeringstiden vil blive indstillet manuelt, gå til Afsnit 6.2 Indstil eksponeringstiden, på side 71 for yderligere information om, hvordan du indstiller tiden Knappen Set exposure time for kemiluminescens (med eller uden kolorimetrisk markør): Klik på denne knap for at indstille eksponeringstiden Knappen Set exposure time for fluorescencs: Klik på denne knap for at indstille eksponeringstiden ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 29

30 3 Systembeskrivelse 3.4 Tilbehør 3.4 Tilbehør I følgende tabel kan du se det tilbehør, som er inkluderet i ImageQuant LAS 500-systemet. Del Betegnelse Proteinbakke Varenummer DNA-bakke Hvid indsats til gel eller membraner med kolorimetrisk markør og farver Orange filter (560LP) til detektion af fluorescens over 560 nm Tilbehørskasse AC-netledning (For Nordamerika) AC-netledning (For Europa) ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

31 4 Installation 4 Installation Om dette kapitel Dette kapitel indeholder oplysninger om udpakning, installation og transport af ImageQuant LAS 500-systemet. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 4.1 Krav til installationsstedet 4.2 Udpakning 4.3 Opsætning af instrument 4.4 Forbindelse til netværk eller USB-flashdrev 4.5 Transport Se side ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 31

32 4 Installation 4.1 Krav til installationsstedet 4.1 Krav til installationsstedet Følgende tabel giver en oversigt over strømforsyning og miljømæssige krav. Parameter Forsyningsspænding Faser Frekvens Maksimalt strømforbrug Jording Krav 100 til 240 V~ Enfaset (3P med jord) 50/60 Hz 200 W ImageQuant LAS 500 skal altid tilsluttes til en jordet ACstikkontakt. Udstyrets AC-netledning skal forbindes til en 2P+E type ACstikkontakt af sikkerhedsgrunde over for den menneskelige krop, ekstern støjbeskyttelse og stabil drift. Omgivelsestemperatur Betjening: 18 til 28 Transport/Opbevaring: -25 til 70 Placering Fugtighed Placeringen af ImageQuant LAS 500 skal opfylde følgende krav: Et stabilt laboratoriebord med en belastningskapacitet på 490 N (50 kg) eller derover og planhed inden for 2º Mindst 20 cm fri plads foran maskinen og 10 cm på alle andre sider Må ikke udsættes for direkte sollys Betjening: 15 % til 70 %, uden kondensation Transport/Opbevaring: 5% til 95%, uden kondensation 32 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

33 4 Installation 4.2 Udpakning 4.2 Udpakning Visuelt eftersyn Kontrollér:, om alt udstyret er medsendt i kassen i overensstemmelse med pakkelisten. udstyret for synlige skader, og dokumentér omhyggeligt eventuelt konstaterede skader, inden du påbegynder installationen. Kontakt øjeblikkeligt den lokale GE Healthcare-repræsentant, hvis der mangler udstyr, eller det er beskadiget. Udpakningsvejledning Følg nedenstående vejledning for at pakke ImageQuant LAS 500-systemet ud: Trin 1 Handling Skær polypropylenbåndene over. 2 Fjern tapen øverst på kassen. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 33

34 4 Installation 4.2 Udpakning Trin 3 Handling Åbn kassens øverste låg og tag Betjeningsvejledningen og den øverste polstring ud. 4 Fjern kassens øverste emballage fra den underste emballage, og løft derefter den indvendige kasse ud af den underste polstring og emballage. 34 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

35 4 Installation 4.2 Udpakning Trin 5 Handling Skær den indvendige kasses polypropylenbånd over. 6 Fjern kassens øverste emballage, kassen med tilbehør og emballagen omkring instrumentet. 7 Pak kassen med tilbehør ud. 8 Fortsæt til Afsnit 4.3 Opsætning af instrument, på side 36 for at opsætte ImageQuant LAS 500. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 35

36 4 Installation 4.3 Opsætning af instrument 4.3 Opsætning af instrument Følg vejledningen for at opsætte ImageQuant LAS 500. Trin 1 Handling Løft ImageQuant LAS 500 ud af den underste emballage og anbring den på en arbejdsbænk. FORSIGTIG Placer ikke udstyret på ustabile borde eller på hældende overflader, da udstyret kan vælte eller falde ned og forårsage personskade. FORSIGTIG Placer ikke udstyret eller dele i direkte sollys. Dette kan forringe funktionen. FORSIGTIG Bloker ikke ventilationsåbninger, og sørg for, at de holdes fri for støv og snavs. Blokering af ventilationsåbninger kan resultere i overophedning af udstyret og funktionsfejl. Placér instrumentet med en afstand til væggene eller andet udstyr på mindst 20 cm fortil og på 10 cm til alle de andre sider for at sikre tilstrækkelig afkøling. 36 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

37 4 Installation 4.3 Opsætning af instrument Trin 2 Handling Tilslut AC-netledningen. ADVARSEL Brug en passende netledning i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser, og som leveres af GE Healthcare. Skift ikke netledningen til en ikke-egnet ledning. ADVARSEL I USA og Europa (Belgien, Holland, Luxembourg, Tyskland, Frankrig, Italien, Danmark, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Finland, Sverige, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovenien, Slovakiet, Estland, Letland, Litauen og Rumænien) skal du bruge netledningen, som medfølger i produktpakken. I andre lande skal du bruge den korrekte netledning, som leveres separat af produktpakken af GE Healthcare. Skift ikke AC-netledningen til en ikkeegnet ledning. ADVARSEL Tilslut strømforsyningen direkte til en jordet stikkontakt. Brugen af forlængerledninger eller flere belastninger på en elektrisk stikkontakt kan resultere i brand og elektrisk stød. ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 37

38 4 Installation 4.3 Opsætning af instrument Trin 3 Handling Tænd for strømmen til instrumentet ved at sætte tænd-/slukknappen i I-position. Resultat: ImageQuant LAS 500 selvdiagnosticeringen begynder, og der vises en skærm med meddelelsen LAS 500 initializing... 4 Vent indtil startskærmen vises, og meddelelsen i nederste venstre hjørne viser Ready, se billedet nedenfor. Resultat: Nu er opstarten afsluttet. 5 6 Indstil datoen og tiden ved at klikke på Settings og ved at vælge Date & Time. For detaljeret information skal du gå til Afsnit Dato og tid, på side 91. Hvis du vil, kan du gå til Afsnit 4.4 Forbindelse til netværk eller USB-flashdrev, på side 39 for at installere et netværk. 38 ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB

39 4 Installation 4.4 Forbindelse til netværk eller USB-flashdrev 4.4 Forbindelse til netværk eller USB-flashdrev Virusbeskyttelse Den tekniske løsning til ImageQuant LAS 500 beskytter systemet mod virussmitte fra virus inficerede USB-flashdrev. Når systemet anvendes uden netværksforbindelse, forhindres spredning af vira til andre USB-flashdrev. Når ImageQuant LAS 500 er forbundet med et netværk, er det vigtigt at træffe de rigtige sikkerhedsforanstaltninger. Sørg for, at netværket har en egnet firewall til at beskytte instrumentet og forbundne USB-flashdrev mod sikkerhedstrusler. Kontakt den lokale netværksadministrator og få flere oplysninger om opsætning af virusbeskyttelse til dit netværk. Hvis du af en eller anden grund har mistanke om, at instrumentet er inficeret af en computervirus, skal du genstarteimagequant LAS 500 hurtigst muligt. Det vil fjerne alle vira fra instrumentet. Tilslut et USB-flashdrev USB-flashdrevet installeres automatisk, når USB-flashdrevet er tilsluttet til ImageQuant LAS 500. Bemærk: USB-flashdrev beskyttet med adgangskode understøttes ikke. Opret forbindelse til et netværk NOTE Tilslut ikke telefonlinjer til Ethernet-porten. Kun IEC I/VL ikke afskærmede standard kabler er egnede til tilslutning til denne konnektor. Forbindelsen til et netværk muliggør tilføjelsen af Save locations og brugen af ImageQuant LAS 500 web tool. Flere oplysninger findes under kapitlerne Afsnit Sted for opbevaring af filer, på side 88 og ImageQuant LAS 500 webværktøj, på side 83. Der er to valgmuligheder ved netværksopsætning: 1 DHCP 2 Statisk IP ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning AB 39

FLA Image Eraser. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

FLA Image Eraser. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk FLA Image Eraser Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Vigtig

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

GE Healthcare. Kom godt i gang med. ImageQuant LAS 4000. Oversat fra engelsk

GE Healthcare. Kom godt i gang med. ImageQuant LAS 4000. Oversat fra engelsk GE Healthcare Kom godt i gang med ImageQuant LAS 4000 Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD PRO

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD PRO BRUGERVEJLEDNING COBR HD PRO 1. Dette har du modtaget...3 2. Samling og tilslutning... 4 3. Kombinationsmuligheder... 6 4. Installer TGRNO HD VisionLab-softwaren på din PC... 7 5. Betjening... 10 6. Råd

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere