Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012"

Transkript

1 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212

2 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda Bagge, Miljøstyrelsen Intentive Partners Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 212 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 1 METODE 1 2 RESULTATER REGLER OM IMPORT OG EKSPORT AF AFFALD ANMELDELSER OG PRØVER FORVENTEDE MÆNGDER FRA ANMELDELSER ANTAL PRØVER MED MÅLINGER AF PCB, DIOXINER OG TUNGMETALLER PCB DIOXINER TUNGMETALLER SAMLEDE MÆNGDER AF PCB, DIOXINER OG TUNGMETALLER SAMMENHÆNG MELLEM PCB OG DIOXINER 19 BILAG 1 MÆNGDER OG GENNEMSNITLIGT PRØVERESULTAT FOR PCB OG DIOXINER 21 BILAG 2 MÆNGDER OG GENNEMSNITLIGT PRØVERESULTAT FOR TUNGMETALLER 25 3

4 4

5 Forord Hvert år eksporterer Danmark slam til udlandet, primært til Tyskland. Eksporten anmeldes og ledsages af en laboratorierapport med detaljerede analyser af en række stoffer, herunder PCB, dioxiner og tungmetaller. Formålet med projektet har været at opsamle den viden, der ligger i laboratorierapporterne og på den måde give Miljøstyrelsen viden om indhold af bl.a. PCB, dioxiner og tungmetaller i det slam, der eksporteres fra Danmark. Projektet er udført på baggrund af 116 anmeldelser om eksport i perioden 1. september september 21. 5

6 6

7 Sammenfatning Projektet omfatter 116 anmeldelser for eksport af spildevandsslam og slam fra fødevareindustrier til Tyskland i perioden 1. september 26-3.september 21. Den samlede mængde i de undersøgte anmeldelser var på tons. Projektet har fokuseret på slammets indhold af PCB, dioxiner og tungmetaller. 1.1 Anvendelse efter tyske regler 1 Undersøgelsen viser, at det eksporterede slam overholdt den tyske grænseværdi for hver af de seks PCB forbindelser på,2 TS og for dioxiner på 1 ng/kg. Der var fem prøver ud af de 227 undersøgte prøver, der ikke overholdt den tyske grænseværdi for et eller flere tungmetaller. Der var tale om to overskridelser for cadmium, to overskridelser for nikkel og en for kviksølv. Slammet, der ikke overholdt de tyske grænseværdier, blev brændt. 1.2 Mulig anvendelse efter de danske regler Nedenfor er vurderet om og hvordan det slam, der blev eksporteret, kunne være blevet behandlet i Danmark PCB Udgangspunktet er den danske vejledende værdi for PCB 7 på,8 TS, der blev meldt ud til kommunerne i efteråret 21. Denne skal sammenholdes med den tyske grænseværdi. Det sker ved at sammenholde den beregnede sum af PCB 6 (summen af de 6 tyske PCB forbindelser) med den danske vejledende værdi for summen af PCB 7 (summen af de 7 danske PCB forbindelser). Der er i alt undersøgt 128 prøver for PCB og følgende kan uddrages: - 97 prøver overholdt den danske vejledende værdi. Prøverne lå i intervallet, til mindre end,6 TS for summen af PCB af de 97 prøver lå i intervallet, til mindre end,2 TS - 11 prøver lå i intervallet mellem,6 til mindre end,8 TS for summen af PCB 6, som er meget lig den danske vejledende værdi. Disse prøver vurderes at ville overskride den danske værdi, når resultatet af den manglende kongener PCB 118 inkluderes - 2 prøver overskred den danske vejledende værdi. 1 Klärschlammverordnung Vom 15. April 1992 med senere ændringer 7

8 En nærmere gennemgang af de 31 prøver, der overskrider den danske vejledende værdi 2 viste, at slammet fra 15 prøver 3 blev anvendt til jordbrugsformål. Det skal bemærkes, at slammet, der blev udbragt på landbrugsjord, overholdt de tyske grænseværdier for PCB på,2 TS for hver af de seks PCB-forbindelser. Slammet fra de resterende 16 4 prøver gik til forbrænding eller medforbrænding, selvom den tyske grænseværdi for PCB var overholdt Tungmetaller Undersøgelsen viste, at 47 prøver ud af de 242, der er undersøgt for tungmetaller, overholdt de danske tørstofrelaterede grænseværdier for tungmetaller. 195 prøver ud af 242 oversteg de danske tørstofbaserede grænseværdier for cadmium, nikkel, kviksølv, bly og krom. Der blev påvist overskridelser for den danske tørstofbaserede grænseværdi for krom i 16 prøver, hvilket betyder, at dette slam efter de danske regler ikke må udspredes på landbrugsjord. De øvrige overskridelser af de danske tørstofbaserede grænseværdier var for tungmetallerne: cadmium (168 prøver), kviksølv (14 prøver), nikkel (6 prøver) og bly (1 prøve). For disse fire tungmetaller har Danmark valgt at operere med to sæt grænseværdier - de tørstofrelaterede og fosforrelaterede grænseværdier - jf. nedenstående tabel. Tungmetal Tørstof Totalfosfor Cadmium,8 1 Kviksølv,8 2 Bly Nikkel Krom 1 - Zink 4. - Kobber 1. - Slammet skal med hensyn til Cd, Hg, Pb og Ni overholde det ene af de to sæt grænseværdier, men ikke begge. Selvom de danske tørstofbaserede grænseværdier er overskredet, kan slammet overholde de fosforrelaterede grænseværdier. Det betyder, at slammet muligvis kunne være udbragt på landbrugsjord, fordi det ikke overskred de fosforrelaterede grænseværdier. Grunden til de to grænseværdier er, at hermed kan en høj udnyttelse af fosfor fra de forskellige typer affald understøttes uden at forringe miljøbeskyttelsen. Grænseværdien med tørstof knytter sig til mængden af tørstof pr. ha pr. år, der må udbringes, og grænseværdien for totalfosfor knytter sig til den maksimale mængde af fosfor, der må udbringes pr. ha pr. år. 2 Den danske vejledende værdi på,8 TS for summen af PCB 7 3 Af de 15 prøver havde 11 prøver et indhold af PCB 6 i intervallet,6-<,8 TS og 4 prøver et indhold af PCB 6 i intervallet,8-<,1 TS 4 Af de 16 prøver havde 2 prøver et indhold af PCB 6 i intervallet,8-<,1 TS, 5 prøver et indhold af PCB 6 i intervallet,1-<,12 TS, 4 prøver et indhold af PCB 6 i intervallet,12-<,14 TS og 5 prøver et indhold af PCB 6 i intervallet,22 - <1,2 TS 8

9 De fosforbaserede grænseværdier benyttes for affald, der har relativt høj fosforgødningsværdi, som f.eks. spildevandsslam, idet indholdet af fosfor sætter grænser for, hvor meget slam der må udbringes. For at hindre for høj belastning med tungmetaller, som eventuelt findes i affaldet, er grænseværdierne fastsat i forhold til den maksimale fosformængde, som må udbringes pr. ha pr. år. De tørstofbaserede grænseværdier benyttes typisk for affald, der har relativt lav gødningsværdi med hensyn til fosfor, som f.eks. organisk affald og plantematerialer. For at hindre for høj belastning med tungmetaller, som eventuelt findes i affaldet, er grænseværdierne fastsat i forhold til den maksimale tørstofmængde, som må udbringes pr. ha pr. år Sammenfatning Det kan samlet set konkluderes, at hovedparten af resultaterne for PCB ligger under den danske vejledende værdi for indhold af PCB De identificerede niveauer af PCB vurderes ikke at udgøre et problem, da de målte niveauer er meget lave. Der kan ikke foretages en fuldstændig direkte sammenligning af resultaterne for tungmetallerne, da Danmark for tungmetallerne - cadmium, kviksølv, bly og nikkel - har to sæt grænseværdier - de tørstofrelaterede og fosforrelaterede grænseværdier. Det betyder, at grænseværdierne for disse fire tungmetaller skal være overholdt enten pr. kg tørstof eller pr. kg totalfosfor. 9

10 1 Metode Datagrundlaget for undersøgelsen er de konkrete anmeldelser om eksport. De består typisk af anmeldelsen, der indeholder oplysninger om anmelder, producent og modtager af slammet. Herudover fremgår mængden af slam og en kategorisering af slammet. Som tillæg til anmeldelsen er der vedlagt en eller flere laboratorierapporter, der indeholder navnet på det udførende laboratorium samt detaljeret information om resultatet af de prøver, der er blevet gennemført af slammet. Det drejer sig om PCB, dioxiner og tungmetaller samt en række karakteristika ved slammet såsom tørstof og ph-værdi. De relevante dokumenter blev skannet og efterfølgende indtastet af en underleverandør i struktureret form. Herefter er data fra laboratorierapporterne blevet parret med data fra anmeldelserne og Miljøstyrelsens journalnumre på anmeldelserne. De indtastede dokumenter blev herefter gennemgået for at identificere relevante tabeller med måleresultater. Hvis måleresultaterne (værdi i tørstof) for de ønskede stoffer var dokumenteret, blev disse værdier samlet i en database. 1

11 2 Resultater 2.1 Regler om import og eksport af affald Import og eksport af affald er reguleret af EU's Transportforordning 5. Affald, der ifølge forordningen kategoriseres som såkaldt grøntlistet affald til nyttiggørelse, er ikke anmeldelsespligtigt i henhold til Transportforordningen. Alt andet affald må kun importeres eller eksporteres efter anmeldelse til og efterfølgende tilladelse fra Miljøstyrelsen. Affald, der forudsætter en tilladelse til import eller eksport, betegnes som anmeldelsespligtige affald eller orange affald. Reglerne sikrer, at overførsel af affald i dette tilfælde spildevandsslam kun sker, når der er givet tilladelse i både afsender- og modtagerlandet, og at modtagerlandet har mulighed for at gøre indsigelse, hvis ikke lovgivning og grænseværdier er overholdt. Når slam overføres fra Danmark til Tyskland gælder EU s Transportforordning, og i forbindelse med administrationen af reglerne er den sædvanlige praksis følgende: - Afsenderlandet i dette tilfælde Danmark kontrollerer, at modtageren har den fornødne tilladelse i Tyskland (modtagerlandet) til at udføre behandlingen af affaldet. - Modtagerlandet i dette tilfælde Tyskland kontrollerer, at overførslen rent faktisk også overholder de krav, der er gældende i Tyskland, som f.eks. grænseværdier for miljøgifte og tungmetaller forud for udbringning på landbrugsjord. Dette sker, inden der gives tilladelse til overførslen. Det slam, som er blevet overført til Tyskland, har således tilladelse til anvendelse på landbrugsjord eller til forbrænding i Tyskland. 2.2 Anmeldelser og prøver I undersøgelsen indgår alt 116 anmeldelser, der er anmeldt til Miljøstyrelsen, og som har fået tilladelse til eksport. Anmeldelserne omfatter samtlige modtagne anmeldelser om eksport af slam i perioden 1. september 26 3.september 21. Der er i alt 371 prøver af slammet, og hver anmeldelse kan indeholde fra til 29 prøveresultater. I det følgende præsenteres resultaterne fra anmeldelserne og laboratorierapporterne. Mængderne er angivet i anmeldelserne og 5 Rådets Forordning nr. 259/93 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald indenfor, til og fra Det Europæiske Fællesskab 11

12 anvendes herfra. Resultaterne vedrørende mængder er beskrevet i afsnit 2.3. Prøveresultaterne (hvoraf der kan være en eller flere tilknyttet en anmeldelse) rapporteres indledningsvis med lige vægt uanset den tilknyttede mængde, jf. afsnit I afsnit 2.8 er det forsøgt med gennemsnitsbetragtninger at koble mængder med prøveresultater. Afsnit 2.9 indeholder en analyse af sammenhængen mellem PCB og dioxiner i prøverne. 2.3 Forventede mængder fra anmeldelser På anmeldelserne er angivet den forventede mængde slam til eksport. Den samlede mængde i de undersøgte anmeldelser er tons. Varigheden af eksporten varierer fra 1 måned til over 2 år. Figuren nedenfor viser fordelingen af varigheden. Figur 1 Varighed af de 116 anmeldelser > 1 år 14% < 3 måneder 3% 9-12 måneder 33% 6-9 måneder 7% 3-6 måneder 16% For at forsøge at illustrere udviklingen over perioden, er mængderne fordelt ligeligt over den anmeldte periode. Resultatet er vist i figuren nedenfor. 12

13 Figur 2 Udvikling i mængder over tid Tons per måned Figuren viser, at de eksporterede mængderne svinger betydeligt over tid. Der ser ud til at være en stigende tendens af mængde af slam til eksport, men det kan også skyldes det faktum, at noget af eksporten f.eks. i 27 blev anmeldt i 26 eller tidligere (dvs. før den 1. september 26), og disse anmeldelser er ikke medtaget i analysen. Slammet anvendes i helt overvejende grad enten til udspredning på landbrugsjord eller til medforbrænding på kraftværker. 2.4 Antal prøver med målinger af PCB, dioxiner og tungmetaller Nedenstående tabeller (1-3) viser hvor mange prøver, der findes for hvert af de omfattede stoffer (PCB, dioxiner og tungmetaller). Der er 128 prøver for PCB er, som omfatter de seks PCB er, for hvilke der i Tyskland er fastsat en grænseværdi. Tabel 1: Oversigt over prøver med målinger for PCB PCB Antal prøver PCB (28) 128 PCB (52) 128 PCB (11) 128 PCB (138) 128 PCB (153) 128 PCB (18) 128 Antal prøver der indeholder alle ovenfor nævnte 128 Nedenstående tabel viser antallet af prøver, der er undersøgt for dioxinindholdet i slammet. 18 prøver er undersøgt for samtlige 17 dioxiner, som er angivet i den tyske lovgivning. En prøve er kun undersøgt for 11 af de 17 påkrævede dioxiner og en prøve for 9 af de 17 påkrævede dioxiner. Tabel 2: Oversigt over prøver med målinger for dioxin Dioxin Antal prøver 2,3,7,8-Tetra CDD 18 1,2,3,7,8-Penta CDD 18 13

14 1,2,3,4,7,8-Hexa CDD 18 1,2,3,6,7,8-Hexa CDD 18 1,2,3,7,8,9-Hexa CDD 18 1,2,3,4,6,7,8Hepla CDD 18 Octa CDD 19 2,3,7,8-Tetra CDF 19 1,2,3,7,8-Penta CDF 11 2,3,4,7,8-Penta CDF 11 1,2,3,4,7,8-Hexa CDF 11 1,2,3,6,7,8-Hexa CDF 11 1,2,3,7,8,9-Hexa CDF 11 2,3,4,6,7,8-Hexa CDF 11 1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF 11 1,2,3,4,6,7,8,9-Hepta CDF 11 Octa CDF 11 Antal prøver der indeholder alle ovenfor nævnte 18 Der er prøveresultaterne for samtlige 7 tungmetaller i 226 af de undersøgte prøver. Zinkprøver er udeladt i 15 af de 242 prøver, hvor der er prøver for de andre tungmetaller. Tabel 3: Oversigt over prøver med målinger for tungmetaller Tungmetal Antal prøver Bly (Pb) 242 Cadmium (Cd) 242 Krom (Cr) 242 Kobber (Cu) 242 Nikkel (Ni) 242 Kviksølv (Hg) 242 Zink (Zn) 227 Antal prøver der indeholder alle ovenfor nævnte 227 Tabel 4: Oversigt over prøver med målinger for PCB, dioxiner og tungmetaller Antal prøver med alle: PCB'er Dioxiner Tungmetaller - heraf med PCB'er heraf med Dioxiner heraf med tungmetaller Tabel 4 viser, at i alle de prøver (18), hvor der er målt for samtlige 17 dioxiner, findes der også målinger for samtlige PCB er og tungmetaller. 2.5 PCB I de tyske regler er der for anvendelse af affald til jordbrugsformål fastsat en grænseværdi på,2 TS for hver enkelte PCB-forbindelser: PCB 28, PCB 52, PCB 11, PCB 138, PCB 153 og PCB 18. Figur 3 viser de målte niveauer samt antallet for de enkelte PCB er. 14

15 Figur 3: Antal prøver fordelt på intervaller for PCB-niveauet Antal prøver PCB-niveauer Grænseværdi i DE,2 PCB (28) PCB (52) PCB (11) PCB (138) PCB (153) PCB (18) Det fremgår af figur 3, at der ikke er målt niveauer over,16 TS for nogen af PCB erne. Dette betyder, at den tyske grænseværdi for de enkelte PCB-forbindelser er overholdt. Figur 4 viser PCB-summen, beregnet som summen af følgende 6 PCB ere: PCB 28, PCB 52, PCB 11, PCB 138, PCB 153 og PCB 18. Figur 4: Antal prøver fordelt på intervaller for summen af PCB 6 i prøverne PCB-sum 6 5 Vejl. værdi i DK,8 4 Antal prøver 3 2 1, til <,2,2 til <,4,4 til <,6,6 til <,8,8 til <,1,1 til <,12,12 til <,14,14 til <,16,16 til <,18,18 til <,2,2 til <,22,22 <= Note: Målinger under detektionsgrænsen er sat til, så f.eks. <,2 er sat til,. Den danske værdi er for summen af PCB 7. Danmark har ikke fastsat en grænseværdi for PCB i spildevandsslam til jordbrugsformål, men Miljøstyrelsen har udmeldt en vejledende værdi for summen af PCB 7 på,8 TS. PCB 7 er summen af følgende PCB ere: PCB 28, PCB 52, PCB 11, PCB 118, PCB 138, PCB 153 og PCB

16 Langt de fleste prøver (18) har en PCB 6 - sum på under,8 TS. Ud af de 18 prøver overholdt 97 prøver den danske vejledende værdi på,8 tørstof for summen af PCB 7, mens de resterende 11 prøver lå i intervallet mellem,6 til mindre end,8 TS for summen af PCB 6, som er meget lig den danske vejledende værdi. Der er 2 prøver, som med sikkerhed kan siges at overskride den vejledende danske værdi for summen af PCB 7 på,8 TS. Miljøstyrelsen har valgt at basere den vejledende værdi på summen af PCB 7, da denne anvendes inden for andre områder som f.eks. bygge- og anlægsaffald. 2.6 Dioxiner Figur 55 viser TCDD-toksicitets ækvivalenterne (TE) for prøverne. Langt de fleste prøver (86) har et TE-niveau på under 1 ng/kg. Der er ingen prøver, hvor TE-niveauet overskrider den tyske grænseværdi på 1 ng/kg. Figur 5: Antal prøver fordelt på intervaller for TCDD-toksicitets ækvivalenter 6 TCDD-toksicitets ækvivalenter 5 Antal prøver til <5 5 til <1 1 til <15 15 til <2 2 til <25 ng/kg 25 til <3 3 til <35 35 til <4 4 til <45 45 til < Note: Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. Den tyske grænseværdi for TCDD toksicitets ækvivalenter er 1 ng/kg 2.7 Tungmetaller Tabel 5 viser grænseværdierne for de undersøgte tungmetaller i henholdsvis Tyskland og Danmark. Tabel 5: Grænseværdier for de undersøgte tungmetaller, TS Tungmetal Tyske tørstofrelaterede grænseværdier Danske tørstofrelaterede grænseværdier Bly (Pb) 9 12 Cadmium (Cd) 5,8 Krom (Cr) 9 1 Kobber (Cu) 8 1. Nikkel (Ni) 2 3 Kviksølv (Hg) 8,8 16

17 Zink (Zn) Figur 6 viser koncentrationen af tungmetaller, målt i forhold til de tyske tørstofrelaterede grænseværdier. For langt de fleste prøver er indholdet under 5% af grænseværdien, men for enkelte prøver er der målt indhold højere end grænseværdierne. Figur 6: Antal prøver fordelt på intervaller for tungmetallerne, tyske grænseværdier 3 Tungmetaller Antal prøver Bly (Pb) Cadmium (Cd) Krom (Cr) Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Kviksølv (Hg) Zink (Zn) Indhold i prøven i forhold til grænseværdien Note: Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. I alt er der 5 prøver, der har målinger over de tyske grænseværdier. Fire af disse overskrider grænseværdierne for flere af tungmetallerne. Overskridelserne gælder cadmium (Cd), kviksølv (Hg) og nikkel (Ni). Tabel 7: Antal prøver over de tyske grænseværdier Antal prøver Nedenstående figur viser hvor stor en koncentration af tungmetaller, der er målt i forhold til de danske tørstofrelaterede grænseværdier. Figur 7: Antal prøver fordelt på intervaller for tungmetallerne, de tørstofrelaterede danske 17

18 grænseværdier Antal prøver Tungmetaller Bly (Pb) Cadmium (Cd) Krom (Cr) Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Kviksølv (Hg) Zink (Zn) Indhold i prøven i forhold til grænseværdien Note: Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. Det fremgår af ovennævnte figur 7, at der blev påvist overskridelser for den danske tørstofbaserede grænseværdi for krom i 16 prøver, for cadmium i 168 prøver, for kviksølv i 14 prøver, for nikkel i 6 prøver og for bly (1 prøve). For tungmetallerne er der i Danmark fastsat både en tørstofrelateret og en fosforrelateret grænseværdi for tungmetallerne - cadmium, kviksølv, bly og nikkel, mens der for de øvrige metaller - krom, zink og kobber - kun er en tørstofrelateret grænseværdi. Det er derfor ikke muligt at vurdere, om de danske grænseværdier for tungmetallerne cadmium, kviksølv, bly og nikkel er overholdt, da affaldsproducenterne efter de danske regler kan vælge enten at overholde de tørstofrelaterede eller de fosforrelaterede grænseværdier i forhold til affaldets indhold af fosfor. Spildevandsslam er en affaldstype med relativ høj fosforgødningsværdi. Alle fire tungmetaller skal dog overholde de samme sæt grænseværdier, dvs. enten de tørstofrelaterede eller de fosforrelaterede grænseværdier. Nedenstående tabel viser, at langt de fleste prøver (195 ud af 242) havde overskridelser af de danske tørstofrelaterede grænseværdier for mindst et af tungmetallerne. Tabel 7 Antal prøver over de danske tørstofrelaterede grænseværdier Antal tungmetaller over Antal prøver grænseværdien

19 I alt Samlede mængder af PCB, dioxiner og tungmetaller Nedenstående tabel viser den gennemsnitlige målte værdi for samtlige anmeldelser. I de tilfælde, hvor der er flere prøveresultater for samme anmeldelse, er den gennemsnitlige forekomst i prøverne anvendt. Tabellen viser, at der f.eks. er taget prøver for PCB 28 for anmeldelser af i alt tons slam. Det vægtede gennemsnittet for de tons slam er målt til,11 og altså væsentligt under den tyske grænseværdi. Tabel 8: Gennemsnitlig målte værdier og mængder Stof Gennemsnitlig målt værdi Grænseværdier Enhed Mængde (tons) Tyske Danske 6 PCB (28),11, PCB (52),13, PCB (11),18, PCB (138),22, PCB (153),21, PCB (18),14, TCDD- toksicitets ækvivalenter 11 1 ng/kg Bly (Pb) Cadmium (Cd) 1,14 5,, Krom (Cr) Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Kviksølv (Hg) 1,65 8,, Zink (Zn) Note: Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til Sammenhæng mellem PCB og dioxiner Der er ikke umiddelbart nogen statistisk signifikant sammenhæng mellem mængden af dioxiner og mængden af PCB er i prøverne. Nedenstående figur viser alle 18 prøver, hvor der er målt både dioxiner og PCB er. 6 Tørstofrelaterede grænseværdier 19

20 Figur 8: Sammenhæng mellem dioxiner og PCB er i prøverne 45 4 TCDD-toxicity equivalents (TE) ,,2,4,6,8,1 PCB-gennemsnit Note: Hvert punkt repræsenterer et prøveresultat. Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. 2

21 Bilag 1 1,1 Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for de seks PCB og dioxiner Følgende nedenstående figurer viser mængden af slam samt prøveresultaterne for henholdsvis PCB, dioxin og tungmetaller i slammet. I de tilfælde, hvor der er flere prøveresultater for samme anmeldelse, er den gennemsnitlige forekomst i prøverne anvendt. Figur 1: Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for PCB (28) for hver af anmeldelserne.,25,2,15,1,5 PCB (28) Mængde (tons) Note: Hvert punkt svarer til en anmeldelse. Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. Målingen med en værdi på,2 har en detektionsgrænse på,2. 21

22 Figur 2: Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for PCB (52) for hver af anmeldelserne.,25,2,15,1,5 PCB (52) Mængde (tons) Note: Hvert punkt svarer til en anmeldelse. Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. Målingen med en værdi på,2 har en detektionsgrænse på,2. Figur 3: Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for PCB (11) for hver af anmeldelserne.,25,2,15,1,5 PCB (11) Mængde (tons) Note: Hvert punkt svarer til en anmeldelse. Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. Målingen med en værdi på,2 har en detektionsgrænse på,2. 22

23 Figur 4: Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for PCB (138) for hver af anmeldelserne.,25,2,15,1,5 PCB (138) Mængde (tons) Note: Hvert punkt svarer til en anmeldelse. Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. Målingen med en værdi på,2 har en detektionsgrænse på,2. Figur 5: Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for PCB (153) for hver af anmeldelserne.,25,2,15,1,5 PCB (153) Mængde (tons) Note: Hvert punkt svarer til en anmeldelse. Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. Målingen med en værdi på,2 har en detektionsgrænse på,2. 23

24 Figur 6: Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for PCB (18) for hver af anmeldelserne. Note: Hvert punkt svarer til en anmeldelse. Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. Målingen med en værdi på,2 har en detektionsgrænse på,2. Figur 3: Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for TCDD-toksicitets ækvivalenter for hver af anmeldelserne. TCDD-toksicitets ækvivalenter ng/kg Mængde (tons) Note: Hvert punkt svarer til en anmeldelse. Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. 24

25 Bilag 2 2,1 Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for tungmetaller for hver anmeldelse 7 Figur 4: Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for bly for hver af anmeldelserne. Bly (Pb) Mængde (tons) Grænseværdi (DE) Grænseværdi (DK) Note: Hvert punkt svarer til en anmeldelse. Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. 7 Den danske grænseværdi er angivet som den tørstofrelaterede grænseværdi. For tungmetallerne Cadmium, kviksølv, bly og nikkel - skal analyseværdierne overholde de tørstofrelaterede eller fosforrelaterede grænseværdier. 25

26 Figur 2: Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for cadmium for hver af anmeldelserne Cadmium (Cd) Grænseværdi (DE) Grænseværdi (DK) Mængde (tons) Note: Hvert punkt svarer til en anmeldelse. Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. Figur3: Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for krom for hver af anmeldelserne. Krom (Cr) Mængde (tons) Grænseværdi (DE) Grænseværdi (DK) Note: Hvert punkt svarer til en anmeldelse. Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. 26

27 Figur 4: Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for kobber for hver af anmeldelserne Kobber (Cu) Grænseværdi (DE) Grænseværdi (DK) Mængde (tons) Note: Hvert punkt svarer til en anmeldelse. Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. Figur 5: Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for nikkel for hver af anmeldelserne Nikkel (Ni) Grænseværdi (DE) Grænseværdi (DK) Mængde (tons) Note: Hvert punkt svarer til en anmeldelse. Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. 27

28 Figur 6: Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for kviksølv for hver af anmeldelserne. Kviksølv (Hg) Mængde (tons) Grænseværdi (DE) Grænseværdi (DK) Note: Hvert punkt svarer til en anmeldelse. Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. Figur 7: Mængder og gennemsnitligt prøveresultat for zink for hver af anmeldelserne Zink (Zn) Mængde (tons) Grænseværdi (DE) Grænseværdi (DK) Note: Hvert punkt svarer til en anmeldelse. Målinger under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænsen, så f.eks. <2 er sat til 2. 28

29 Miljøstyrelsen har undersøgt analyserne af eksporterede spildevandsslam for at vurdere, om grænseværdierne for PCB i det eksporteret slam er overholdt i Tyskland og Danmark. Analyserne viser, at alle undersøgte eksporter overholdt den tyske grænseværdi for PCB til udbringning på landbrugsjord. I hovedparten af eksporten var indholdet under den danske vejledende værdi for PCB. Rapporten har desuden analyseret indholdet af tungmetaller i slammet og viser, at de tyske grænseværdier er overholdt på nær fem prøver. Disse prøver er ikke udbragt på landbrugsjord men er i stedet blevet brændt pga. overskridelsen. Indholdet af tungmetaller i det eksporterede slam overskrider den ene af de to typer danske grænseværdier. Det skyldes, at man i Danmark (i modsætning til i Tyskland) kan vælge mellem to vurderingsmetoder, når slammet skal vurderes. Er der tale om slam med højt fosforindhold anvendes en type grænseværdi. Er der tale om slam med lavt fosforindhold, vælges den anden type. Strandgade 29 DK København K Tlf.: (+45) www. mst.dk

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Anders Koustrup Sørensen Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter 2000

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter 2000 Miljøprojekt Nr. 711 2002 Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter 2000 Affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder Claus Petersen ECONET A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Titel: Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Redaktion: Mette Stensbek Christensen (EPINION)

Læs mere

Gødskning og afgrødens indhold af tungmetaller

Gødskning og afgrødens indhold af tungmetaller Plantekongres 2015 Session 31: Gødskning og sporelementer Gødskning og afgrødens indhold af tungmetaller Bent T. Christensen & Lars Elsgaard 1 Generel baggrund EU s direktiv for handelsgødning medtager

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål CB, CC og CD stillet af Ida Auken (SF)

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål CB, CC og CD stillet af Ida Auken (SF) Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 628 Offentligt Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål CB, CC og CD stillet af Ida Auken (SF) 1 Spørgsmål CB Hvad kan ministeren oplyse om deponering

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001 Miljøprojekt Nr. 858 2003 Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001 Claus Petersen og Martin Kielland ECONET A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 9 2 RENSEANLÆG OG SLAMMÆNGDER 11 3 SLAMBEHANDLING

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1) BEK nr 840 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt J.nr. mst-703-00015 Den 3. april 2008 Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 191 (alm. del) stillet af Folketingets

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Projektet, der er et delprojekt af sagsnummer , som omfatter analyser af metaller i forskellige fødevaretyper.

Projektet, der er et delprojekt af sagsnummer , som omfatter analyser af metaller i forskellige fødevaretyper. CENTRALT KOORDINEREDE LABORATORIEPROJEKTER SLUTRAPPORT Metaller i forskellige fødevaretyper Projektnummer 2014-29-64-00572 KONTROLRESULTATER 2015 BAGGRUND OG FORMÅL Projektet, der er et delprojekt af sagsnummer

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Vand på golfbaner - Vandkvalitet

Vand på golfbaner - Vandkvalitet Vand på golfbaner - Vandkvalitet Simon Toft Ingvertsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Indhold Forureningsprofilen af regnvand fra tage og veje Lidt om krav til jordkvalitet og vandingsvand

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Hvor ren er den rene beton egentlig?

Hvor ren er den rene beton egentlig? Hvor ren er den rene beton egentlig? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 5..6 Kortlægning af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffald Udført for Miljøstyrelsen af DEMEX

Læs mere

Slam i jordbruget, strategi for Århus Kommune

Slam i jordbruget, strategi for Århus Kommune Århus Kommune Natur og Miljø Slam i jordbruget, strategi for Århus Kommune Natur og Miljøchef 25. april Århus Kommune Natur og Miljø Vision Udgangspunkt: Bæredygtig udvikling Mest miljø for borgernes penge

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Miljøstyrelsen Teknisk Notat November 2004 Analysekvalitet og metoder

Læs mere

Biogødning (spildevandsslam) - Hvad består det af? Hvorfor skal det bruges? Hvordan håndteres det?

Biogødning (spildevandsslam) - Hvad består det af? Hvorfor skal det bruges? Hvordan håndteres det? Biogødning (spildevandsslam) - Hvad består det af? Hvorfor skal det bruges? Hvordan håndteres det? EnviNa-kursus d. 28. oktober 2015 i Horsens v./ Miljøfaglig konsulent Erik E. Olesen, HedeDanmark Konklusion

Læs mere

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Hvorfor samfyring? Hvad er samfyringsaske og hvilke asker er testet? Kan man anvende samfyringsaske på

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

17.marts 2010. 2 Forslag til kommuneplantillæg for Hvidovre med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse blev sendt i høring 20.

17.marts 2010. 2 Forslag til kommuneplantillæg for Hvidovre med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse blev sendt i høring 20. 13. juli 2010 Greenpeace kommentar til Supplerende beregninger af tungmetalpåvirkning af Køge Bugt i forbindelse med VVMproces for brændselsomlægning på Avedøreværket Niras har den 23. juni 2010 til DONG

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår:

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår: Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att.: Eva Zib 12-10-2015 Sagsnr. 2015-0208942 Dokumentnr. 2015-0208942-1 Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemlagring og efterfølgende genanvendelse

Læs mere

Restprodukter ved afbrænding og afgasning

Restprodukter ved afbrænding og afgasning Restprodukter ved afbrænding og afgasning - Optimering af husdyrgødnings næringsstofs effekt Henrik B. Møller, Gitte H. Rubæk og Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Kan teknologi producere produkter

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil.

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil. J.nr. MST-1240-00710 Bilag til høringsnotat om: Ændring af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål Høringssvarene har berørt følgende punkter: 1. Generelle bemærkninger 2. Sondringen

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

DONG ENERGY A/S. Notat om tungmetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord

DONG ENERGY A/S. Notat om tungmetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord DONG ENERGY A/S Notat om tungmetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord 2/27 Notat om spormetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Resume 3 3 Indledning 4 4 Tilgang

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Boligområders afledning af tungmetal -

Boligområders afledning af tungmetal - - en analyse af tungmetalindholdet i slammet fra 8 renseanlæg uden væsentlig industribelastning Opsporing af specifikke tungmetalkilder (typisk visse industrier) i et renseanlægs opland og fortløbende

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Jordforurening med PCB

Jordforurening med PCB 1 Jordforurening med PCB Kilde til foto: nyu.edu Rune Østergaard Haven ATV Jord og Grundvand, 12. oktober 2011 Jordforurening med PCB 2 PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø. Stor fokus

Læs mere

KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen

KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Kopi sendt til Linda Bagge, bagge@mst.dk KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen KL har modtaget udkast til bekendtgørelse om anvendelse

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier I miljøgodkendelsen for Faxe Miljøanlæg er der fastsat alarmgrænser for tre parametre: klorid, COD og AOX. Grænseværdierne for de tre parametre varierer fra

Læs mere

Bilag 2 Teknisk notat

Bilag 2 Teknisk notat Bilag 2 Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T 72 207 207 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Rærup Havbundssedimentdepot Konsekvensvurdering ved tilførsel af sediment fra Esbjerg Havn 7. januar 2016

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted.

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted. Mogens Hvid Voer Færgevej 41 8950 Ørsted Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 23. 09. 2015 Reference: Søren Kepp Knudsen Tlf.: 89 59 40 21 E-mail: skk@norddjurs.dk Journalnr.: 15/15484 Afgørelse efter 19 om

Læs mere

Fremsat den 1. april 2016 af Christian Poll (ALT), Maria Reumert Gjerding (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Fremsat den 1. april 2016 af Christian Poll (ALT), Maria Reumert Gjerding (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) 2015/1 BSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Christian Poll (ALT), Maria Reumert Gjerding (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 12

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 12 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP Rettelsesblad 12 30. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 12... 3 1.1 Rettelse til Aftalens punkt 4 Aflevering,

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

- af tungmetaller i dyreliv fra våde regnvandsbassiner. Dansk Vand Konference Århus d. 13 oktober 2010

- af tungmetaller i dyreliv fra våde regnvandsbassiner. Dansk Vand Konference Århus d. 13 oktober 2010 Bioakkumulering - af tungmetaller i dyreliv fra våde regnvandsbassiner Dansk Vand Konference Århus d. oktober 00 Diana A. Stephansen M.Sc.Eng., Ph.D. Studerende - dac@bio.aau.dk Aalborg University Department

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 12. februar 2012 Jnr. MST-1274-00038 Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Vi har med tilfredshed noteret,

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Svar Den danske lovgivning sikrer helt generelt borgerne et godt drikkevand i Danmark.

Svar Den danske lovgivning sikrer helt generelt borgerne et godt drikkevand i Danmark. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 603 Offentligt J.nr. NST-4601-00072 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CY stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord

Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord Punkt 5. Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord 2014-13990 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at KKR Nordjylland svares som anført i forslag til svar til KKR Nordjylland,

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1 Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 3 og 8, 7 a, stk. 1, 16, 19, stk. 5, 27, stk. 3, 44, stk. 1, 46 a, stk. 2, 67, 80, stk.

Læs mere

Notat. Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam Dato: 8. august 2016

Notat. Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam Dato: 8. august 2016 BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Notat Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam

Læs mere

Biogødning er meget mere end fosfor. Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål

Biogødning er meget mere end fosfor. Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål Biogødning er meget mere end fosfor. Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål EVA-temadag d. 15. september 2016 i Vejle v./ Sune Aagot Sckerl, formand for BGORJ Konklusion

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Miljønyt. Nr. 52 2000 Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Indhold 1. Eksport af elektronikaffald 3 2. Hvordan skal elektronikaffald behandles? 4 3. De seks indsamlingsordninger 6 4.

Læs mere

Vejledning i anvendelse af affald til jordbrugsformål

Vejledning i anvendelse af affald til jordbrugsformål Vejledning i anvendelse af affald til v/ Inge Werther DAKOFA Bio/slammøde den 8. januar 2010 Opbygning: Indledning baggrund, formål og afgrænsning Definitioner og begreber Bekendtgørelsens område hvad

Læs mere

Tilladelse til udspredning af brugt filtermateriale af perlit, fra produktion af pektin og carrageenan, på landbrugsjord

Tilladelse til udspredning af brugt filtermateriale af perlit, fra produktion af pektin og carrageenan, på landbrugsjord TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Lindely Økologi v/tim Buch Hollænder Rorupvej 20 4320 Lejre CVR-nummer: 21398381 Dir.tlf.: 43591240 Email: tmc@htk.dk

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011 Jord & Affald J.nr. Ref. annsc/lgr/jogha/kavje/dbh Den 21. januar 2011 Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Biogasanlægget. - vejen til fuld recirkulering af næringsstofferne. Bruno Sander Nielsen. Økologikongres 2013 C5: Recirkulering af næringsstoffer

Biogasanlægget. - vejen til fuld recirkulering af næringsstofferne. Bruno Sander Nielsen. Økologikongres 2013 C5: Recirkulering af næringsstoffer Økologikongres 2013 C5: Recirkulering af næringsstoffer Biogasanlægget - vejen til fuld recirkulering af næringsstofferne Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Brancheforeningen for Biogas Hvem er Brancheforeningen?

Læs mere

Grundlag for vurdering af forureningsgraden. Om metallerne:

Grundlag for vurdering af forureningsgraden. Om metallerne: Grundlag for vurdering af forureningsgraden Der rejser sig naturligt en række spørgsmål i forbindelse med vurderingen forurenede sedimenter. Hvor kommer stofferne fra, hvor giftige er de og ved hvilke

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker OleKenneth Nielsen, Malene Nielsen og Marianne Thomsen Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Kalvebod Miljøcenter Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Årsrapport 203 Udarbejdet af Julie Katrine Jensen, Rambøll Ole Hjelmar, Anke Oberender og Susanne Klem, DHI Marts 204 Lysimeterforsøg

Læs mere

Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2005

Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2005 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2005 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2009 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING 11 2 RENSEANLÆG

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger.

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger. NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-21 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Supplerende udvaskningstests på slagger fra skrænten/dæmningen

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere