MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst"

Transkript

1 MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november

2 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4. November 2009 Virksomhedens navn: Janum Østergård CVR nr.: Matr. Nr.. 4a Ejerlav: Janum by, Øster Svenstrup Adresse: Janumvej 106, 9460 Brovst Virksomheds ejer: Jess Sørensen, Janumvej 106, 9460 Brovst Ansøger: Agrinord, Markedsvej 6, 9600 Aars på vegne af Jess Sørensen Tilsynsmyndighed: Jammerbugt Kommune Udarbejdet af: Mariane Eduardsen Kontrolleret af: Bettina Brøndum Andersen Ikke teknisk resumé Jess Sørensen har ansøgt om miljøgodkendelse ( 11) af bedriften Janum Østergård på adressen Janumvej 106, 9460 Brovst matr. nr. 4a, Janum By, Ø. Svenstrup. Ejendommen ligger ca. 1,5 km nord/vest Ø. Svenstrup by og ca. 2 km syd for Tranum i Jammerbugt Kommune. Jess Sørensen driver og ejer kvægproduktionen på Janum Østergaard, Janumvej 106, 9460 Brovst i Jammerbugt Kommune. Den nuværende produktion er godkendt til 99,2 DE, fordelt på 58 årskøer, 74 årskalve-kvier og 28 ungtyre. Dyreholdet udvides til 65 køer med opdræt, svarende til 107,90 DE. Foruden udvidelsen af dyreholdet, omfatter ansøgningen en ny køresilo nord for løsdrifsstalden, samt en gyllebeholder. Beregninger foretaget gennem Husdyrgodkendelse.dk resulterer i, at der ikke sker en merbelastning af omkringliggende natur og miljø. Beregninger viser ligeledes at lugtgenerne fra den ansøgte produktion ikke vurderes at påvirke omkringboende væsentlig. På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse efter 11 til drift af ovennævnte landbrugsejendom på de vilkår der er beskrevet i denne miljøgodkendelse. Godkendelsen er meddelt i medfør af Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr af 20. december 2006). Jammerbugt Kommune meddeler samtidigt dispensation til afstandskrav fra gyllebeholder til naboskel (mod vest) fra 30 m til 25 m. 2

3 Indholdsfortegnelse: Ikke teknisk resumé... 2 Forord... 5 Sagens bilag... 5 Sagsforløb... 5 Andre tilladelser... 5 Offentliggørelse... 5 Lovgrundlag... 5 Meddelelse om godkendelse... 5 Klagevejledning og offentliggørelse... 6 Generelle vilkår... 8 Årsproduktion - staldbelægning... 9 Information og ændringer på virksomheden... 9 Ophør... 9 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Placering i landskabet og bygningsmæssige forhold Afstande i forhold til naboer m.v Anlæg Ventilation Ensilage Energi og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Sprøjtemidler og medicin Uheld og risici Gødningsproduktion og - håndtering Flydende husdyrgødning Fast gødning inkl. dybstrøelse Anvendelse af anden organisk gødning Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg Lugt Transport Støj Skadedyr Støv Lys Oplag af olie, affald, pesticider og øvrige kemikalier Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealer Påvirkning af søer og vandløb Kvælstof og fosfor til overfladevand Renere Teknologi - BAT Tilsyn, kontrol og egenkontrol Beskrivelse og vurdering af det ansøgte Generelle forhold Indretning og drift Ophør af husdyrbruget

4 Dyrehold og husdyrgødning Transporter Udspredningsarealer Lugt, lys og støv Affald Støj Skadedyr Spildevand Vurdering i forhold til overfladevand Vurdering i forhold til natur Vurdering i forhold til grundvand Uheld og driftsforstyrrelser BAT - Renere teknologi og ressourcebesparende tiltag Egenkontrol Management Jammerbugt Kommunes samlede vurdering Bilag 1: Lokalisering Bilag 2: oversigtskort visende placering af ejendommens bygninger Bilag 3: Transportveje Bilag 4: Arealoversigt - udspredningsarealer Bilag 5: Kort over nedfældning inden for 1000 m fra større hede og overdrevsarealer Bilag 6: Bræmmer Bilag 7: Konsekvensvurdering jf. Natura 2000-direktivet

5 Forord Jess Sørensen har den 22. oktober 2008 ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse på bedriften beliggende på adressen Janumvej 106, 9460 Brovst. Der ansøges om tilladelse til at etablere et dyrehold på 107,90 DE i kvæg. Da det ansøgte husdyrhold overstiger 75 dyreenheder, er udvidelsen omfattet af reglerne for miljøgodkendelse. Det ansøgte dyrehold består af 65 malkekøer (tung race) ~ 76,47 DE, 16 småkalve (0-6 mdr.) ~ 3,27 DE, 48 kvier (6 mdr.) kælvning) ~ 18,26 DE, 29 tyrekalve (0 6 mdr.) ~ 3,26 DE og 29 slagtetyre ( kg) ~ 6,44 DE i alt 107,90 DE. Foruden udvidelsen af dyreholdet, omfatter ansøgningen en ny køresilo nord for løsdriftsstalden, samt en gyllebeholder på m 3. Alt bygges i forbindelse med de eksisterende driftsbygninger på Janumvej 106. Sagens bilag Følgende bilag er indgået i behandling af sagen: Ansøgningsmateriale af den 22/ og Supplerende materiale af den 11/ Sagsforløb Jammerbugt Kommune har den 22/ og 11/ modtaget en ansøgning via det elektroniske ansøgningssystem. Andre tilladelser Eventuelle andre nødvendige tilladelser, herunder byggetilladelse, er ikke omfattet af denne miljøgodkendelse. Nybyggeri og ændring af eksisterende stalde kræver en særskilt byggetilladelse. Byggeriet kan igangsættes, når denne afgørelse er modtaget og eventuelle øvrige nødvendige tilladelser til byggeriet er indhentet. Byggeriet sker dog for egen risiko, hvis Miljøklagenævnet senere skulle omgøre kommunens afgørelse. Offentliggørelse Jammerbugt Kommunes afgørelse vil blive offentliggjort i lokalavisen den 10/ Lovgrundlag Ansøgningen er behandlet og godkendelsen er udarbejdet i henhold til Lov om miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug (lov nr af 20. december 2006) Meddelelse om godkendelse På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse til udvidelse og drift af ovennævnte landbrugsejendom med mere end 75 DE på følgende vilkår. Godkendelsen er meddelt i medfør af lov om Miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug (lov nr af 20/ ). Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en sådan måde, at det indebærer forøget forurening, før end udvidelse eller ændringen er godkendt af Jammerbugt Kommune. Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens 41 og 42. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig mere forurening, herunder affaldsfrembringelse, end nødvendigt ved anvendelse af den til enhver tid værende mindst forurenende teknologi eller bedst mulige rensning. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod drift af virksomheden eller aktiviteten. 5

6 Klagevejledning og offentliggørelse Du kan påklage kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kapitel 7. Afgørelsen kan påklages af dig eller enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. Klagen behandles af Miljøklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og indsendes til: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller via Kommunen vil herefter videresende evt. klage til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Fristen for at klage er senest ved kontortids ophør den 8. december En klage har ikke opsættende virkning medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Det betyder, at miljøgodkendelsen kan udnyttes under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal dog bemærkes, at Miljøklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse, og en udnyttelse af en påklaget miljøgodkendelse sker for egen regning og risiko. Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Eventuel retssag skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Mariane Eduardsen Jammerbugt Kommune Team Miljø 6

7 Bilag: Bilag 1: Lokalisering Bilag 2: oversigtskort visende placering af ejendommens bygninger. Bilag 3: Transportveje. Bilag 4: Arealoversigt - udspredningsarealer. Bilag 5: Kort over nedfældning inden for 1000 m fra større hede og overdrevsarealer Bilag 6: Bræmmer Bilag 7: Konsekvensvurdering jf. Natura 2000-direktivet Kopi af denne afgørelse er sendt til: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Jess Sørensen, Janumvej 106, 9460 Brovst Anders Grove Andersen, Janumvej 110, 9460 Brovst Henning Thorkild Langgaard, Janumvej 114, 9460 Brovst Miljøcenter Aalborg, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø via Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitutionen Nord, Vesterbro 81 B, Postboks 1826, 9100 Aalborg via Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehavn V Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Kirkedalsvej 4, Vedslet, 9732 Hovedgård Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: DN Jammerbugt Danmarks sportsfiskerforbund Miljøkoordinator: Per Sonnesen, Asgård 48, 9700 Brønderslev Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Ornitologisk Forening Andre AgriNord, Markedsvej 6, 9600 Års, att.: Mette Højgaard Andersen 7

8 Generelle vilkår Drift og indretning 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøteknisk beskrivelse og med de ændringer der fremgår af godkendelsens vilkår. 2. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikre at stier og båse holdes tørre, samt at staldene og fordringsanlæg holdes rene. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Janum Østergård, Janumvej 106, 9460 Brovst. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende chr. nr Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser - også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Bedriften skal underrette tilsynsmyndigheden således: Når besætningen er nået op på 107,9 dyreenheder Besætningens/produktionens størrelse den 4/ (2 år efter godkendelsens dato) Gyldighed Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke være opfyldt 2 år efter meddelelse af godkendelse. Retsbeskyttelse Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsens udløber i Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 40 stk. 2. Revurdering Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10 år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt, at foretage den første revurdering i

9 Årsproduktion - staldbelægning 3. Ejendommen har tilladelse til et dyrehold på 65 malkekøer (tung race) ~ 76,47 DE, 16 småkalve (0-6 mdr.) ~ 3,27 DE, 48 kvier (6 mdr.) kælvning) ~ 18,26 DE, 29 tyrekalve (0 6 mdr.) ~ 3,26 DE og 29 slagtetyre ( kg) ~ 6,44 DE i alt 107,90 DE. 4. Den samlede produktion må ikke overstige 107,90 DE på årsplan. Inden for de enkelte husdyrgrupper tillades afvigelser i DE på +/- 5 % på årsplan, så længe det maximale antal DE ikke overstiges. 5. Den godkendte husdyrproduktion skal foretages jævnt fordelt over året. 6. Dyrene skal være udegående en del af året. Således, at der ved afgræsning udenfor udbringningsarealet afsættes husdyrgødning svarende til 23,18 DE. Og ved afgræsning indenfor udbringningsarealet afsættes husdyrgødning svarende til 23,18 DE. 7. Der skal til enhver tid over for tilsynsmyndigheden kunne fremlægges diverse planer, afregninger, regnskaber eller lignende, som dokumenterer størrelsen af ejendommens dyrehold. Information og ændringer på virksomheden 8. Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddelelses til kommunen. 9. Sker der ændringer af udbringningsarealerne eller får de tilført yderligere husdyrgødning, skal dette vurderes/godkendes af Jammerbugt Kommune. Ophør 10. Ophører driften af det erhvervsmæssige dyrehold (dvs. < 3 DE) skal dette meddeles til Jammerbugt Kommune. 11. Ved ophør af bedriften, skal ejer foretage oprydning i et sådant omfang, at forureningsfare undgås Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 9

10 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Placering i landskabet og bygningsmæssige forhold 12. Gyllebeholderen skal fjernes når den ikke længere er i drift. Afstande i forhold til naboer m.v. 13. Den nye gyllebeholder kan opføres indtil 25 meter fra naboskel. Anlæg Ventilation 14. Ventilatorer skal renholdes og rengøres efter behov dog mindst en gang om året Ensilage 15. I tilfælde af etablering af ensilagestak eller oplag af kompost i markstak skal tidspunkt og placeringen noteres. Kort med placering af markstak skal opbevares sammen med gødningsplan/-regnskab for den pågældende planperiode. 16. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før ensilage igen må placeres på samme sted. 17. Kasseret ensilage fra ensilagepladsen eller siloer skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener. Energi og vandforbrug 18. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således at unødigt spild undgås i videst muligt omfang 19. Staldmekanik (mølleri, foderanlæg, ventilationssystem) renholdes og rengøres efter behov dog mindst en gang om året. Dette skal fremgå af egen-kontrol-journal 20. Mælkekøleanlægget / ventilationsanlægget skal serviceres og justeres i henhold til producentens beskrivelse af optimal drift. Serviceringen skal foretages af autoriseret firma. Spildevand herunder regnvand 21. Eventuel nedsivning af overfladevand skal ske til særskilt nedsivningsanlæg (kræver særskilt tilladelse) 22. Tagvand kan ledes direkte til vandløb eller sø. Overfladevand fra øvrige befæstede arealer skal passere et veldimensioneret sandfang inden udledning til dræn, vandløb eller søer (kræver særskilt tilladelse) 23. Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til samletank eller gyllesystem og anvendes i henhold til reglerne for husdyrgødning og spildevand i husdyrgødningsbekendtgørelsen 24. Al vask af maskiner, redskaber, samt sprøjte skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder. Udbringning skal ske jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning af husdyrgødning. Affald 25. Affald skal opbevares og bortskaffes efter Jammerbugt Kommunes regulativer 26. Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Det gælder dog ikke afbrænding af affald, der er tilladt i medfør af kommunens affaldsregulativ (haveaffald og skovaffald). 10

11 27. Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Affaldet skal bortskaffes efter kommunens regulativer. 28. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket kasse, container (større dyr under kadaverkappe) eller lignende og placeres på et egnet sted efter aftale med tilsynsmyndigheden, således at der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr. 29. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og frie for affald. Evt. spild på offentlige veje i forbindelse med landbrugsmæssig drift (jord m.v.) fjernes hurtigst muligt. Sprøjtemidler og medicin 30. Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som særligt affald og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald. Medicin (lægemidler) må ikke opbevares sammen med levnedsmidler eller foderstoffer 31. Lægemiddelrester og bruget kanyler skal bortskaffes via autoriserede kanaler som f.eks. kommunale modtageordninger. Ved særlige forholdsregler for bortskaffelse af lægemidler, vil det fremgå af indlægssedlen i pakninger. 32. Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler må ikke ske ved direkte opsugning fra søer, vandløb eller brønde/boringer. Der må ikke være risiko for afløb til dræn eller vandløb 33. Medicinrester og rester af sprøjtemidler samt emballage skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald, herunder reglerne om olieog kemikalieaffald. Uheld og risici 34. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: Alarmcentralen tlf.: 112 og efterfølgende underrette: Tilsynsmyndigheden Jammerbugt kommune Teknisk Forvaltning tlf.: Gødningsproduktion og - håndtering Flydende husdyrgødning 35. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9,0 måneder på husdyrbruget 36. Gyllebeholderne skal være forsynet med fast overdækning. alternativt kan flydelag anvendes mod, at flydelaget holdes intakt og løbende journaliseres i logbogen. 37. Ved opståede huller i flydelaget i forbindelse med bundvending, udbringning eller lignede, skal flydelaget reetableres indenfor 7 dage enten naturligt eller vha. f.eks. snittet halm eller lecanødder 38. Kravet om reetablering gælder ikke i forbindelse med udbringning, såfremt det er koncentreret i en sammenhængende periode. Der accepteres en periode på 2 uger uden tæt overdækning. 39. Monteres der en stationær pumpe på beholderen skal der sættes en låsemekanisme på pumpens startrelæ, således den kun kan startes af bedriftens personale. Startrelæ skal opsættes ved beholder så det straks opdages hvis pumpen startes ved en fejl. 11

12 40. Hvis en gyllebeholder tages ud af drift, skal den rengøres. Såfremt gyllebeholderen afmeldes beholderkontrol, skal den gøres uanvendelig inden førstkommende 1. januar. Fast gødning inkl. dybstrøelse 41. Dybstrøelse skal i gennemsnit ligge mindst 3 måneder i stalden, før det kan betragtes som kompost. 42. Fast gødning, der ikke overholder kravet til opbevaring i markstak, skal opbevares på møddingsplads med fast bund og afløb til beholder eller opbevares i gyllebeholder. 43. Lagre af fast gødning uden daglig tilførsel skal overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks efter udlægning. Anvendelse af anden organisk gødning 44. Al anvendelse i markdriften af spildevandsslam, bioaske og øvrigt affald til jordbrugsformål, jordforbedrende midler samt øvrige produkter med indhold af kvælstof og fosfor skal årligt oplyses og dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden. Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg Lugt 45. Driften af husdyrbruget må ikke give anledning til unødige lugtgener for naboer. Transport Transport af husdyrgødning 46. Transport af flydende husdyrgødning på offentlig veje skal foregå i transportvogne, hvor åbninger skal være forsynet med låg eller lignende, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles. 47. Transport gennem større byer og for afstande over 10 km skal foregå i lastbil eller et påhængskøretøj hertil. Øvrig transport 48. Transport af foder og øvrige hjælpemidler til og fra ejendommen skal hovedsageligt finde sted mellem kl. 6 og kl Transport af dyr til og fra ejendommen skal fortrinsvist ske mandag til fredag i tidsrummet kl. 7 til kl. 18. Støj 50. Ejendommens bidrag til støj i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelse eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i db(a): Tidsrum Grænse db(a) Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Alle dage 40 kl Tabel 1. Støjgrænser. Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db(a). Normal kørsel med traktor og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af støjgrænserne i ovenstående vilkår. 12

13 51. Virksomheden skal, for egen regning, dokumenterer at støjvilkår overholde, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommen omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger, ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. 52. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår nr. 50 ikke kan overholdes. Støjmålingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma. Skadedyr 53. Der skal på landbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 54. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Støv 55. Landbrugsproduktionen må ikke give anledning til væsentlige støvgener udenfor ejendommens arealer. 56. Fodersiloer m.v. skal indrettes, så støvgener i forbindelse med evt. indblæsning af foder undgås. Dette kunne for eksempel være ved anvendelse af cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning. Lys 57. Mellem solnedgang og solopgang skal porte holdes lukkede og andre staldåbninger afskærmes for at reducere lysgenerne for omboende. Portene kan dog åbnes kortvarigt ved ind- og udkørsel 58. Udendørs pladsbelysning skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyst kun er tændt i op til en halv time ad gangen. Oplag af olie, affald, pesticider og øvrige kemikalier 59. Etablering og sløjfning af olietanke skal ske i henhold til Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, Bekendtgørelse nr. 729 af 14. juni 2007 eller den til enhver tid gældende bekendtgørelse på området. 60. Opstilling af plasttanke henvises til Beredskabsstyrelsens vejledning til opstilling af plasttanke. 61. Ved påfyldning af diesel og ved opbevaring af olieprodukter skal det ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealer 62. Udbringning af flydende husdyrgødning på sortjord og græsmarker inden for 1000 m til de såkaldte 7 naturarealer må kun foretages ved nedfældning. Vilkåret omfatter alle arealer undtagen mark nr (se bilag 5) 63. Fra 1. januar 2011 skal al udbringning af flydende husdyrgødning på sort jord og græsmarker ske ved nedfældning. 13

14 64. Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer skal det nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. Påvirkning af søer og vandløb 65. Der må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand til åer, bække, grøfter, dræn eller søer. Kvælstof og fosfor til overfladevand 66. Der må maksimalt udbringes husdyrgødning på bedriftens arealer svarende til 84,16 DE per planår (1/8-31/7), og således at der på bedriftens arealer ikke udbringes mere end 1,07 DE/ha. Der må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald. 67. Fosforoverskuddet må ikke overstige 7,5 kg P/ha/år. Det forudsættes at der ikke tilføres fosfor med handelsgødning/uorganisk gødning, såfremt der er balance eller fosforoverskud på arealerne (startgødning til majs undtaget). Der må ikke tilføres arealerne anden organisk gødning med indhold af fosfor. 68. Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation herfor for de seneste 5 år f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber eller ansøgninger vedrørende enkeltbetalingsordningen. dokumentere, at substitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. 71. Anlæg der er særligt energiforbrugende, f.eks. ventilations- og mælkekøleanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. 72. Mælkekøleanlægget skal kontrolleres og vedligeholdes således, at det altid kører energimæssigt optimalt. Tilsyn, kontrol og egenkontrol 73. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår. 74. Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende. Renere Teknologi - BAT 69. Der skal i godkendelsesperioden foretages fornøden forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik til nedbringelse af eventuelle gener fra stald og gødningsopbevaringsanlæg. 70. Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden 14

15 Beskrivelse og vurdering af det ansøgte - miljøteknisk beskrivelse og vurdering Generelle forhold Beskrivelse AgriNord har på vegne af Jess Sørensen søgt om miljøgodkendelse til at udvide eksisterende kvægproduktion fra 99,75 DE til 107,9 DE. Udvidelsen sker på adressen Janumvej 106, 9460 Brovst. Her opføres en ny gyllebeholder på m 3 og nye køresiloer. Alt bygges i forbindelse med de eksisterende driftsbygninger på Janumvej 106. Nærmeste naboejendom Janumvej ligger ca. 140 nord/vest for driftsbygningerne på Janumvej 106. Ejendommens lokalisering ses af bilag 1. Anlægget og arealerne ligger i "jordbrugsområde" i henhold til Nordjyllands Amts regionplan Ejendommen er beliggende i et område med særligt værdifuldt landskab og værdifulde kulturmiljøer (Janum Kjøt, Jyllands største vandreblok fra istiden) men ikke på arealer udpeget som lavbund. Anlægget er beliggende udenfor fredninger, strand- klit-, sø-, å- og fortidsmindebeskytteseslinjer samt kirke- og skovbyggelinjer. Afstandskrav i henhold til 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er for alle parametre bortset fra gyllebeholderens placering i forhold til naboskel overholdt. Afstandsforhold fra staldbygning/gyllebeholdere Husdyrlovens krav Fælles vandindvindingsanlæg > 50meter > 50meter Enkelt vandindvindingsanlæg >25 meter >25 meter Sø/vandløb 65 meter > 15 meter Offentlig vej, privat fællesvej 58 meter >15 meter Levnedsmiddelvirksomhed > 25 meter > 25 meter Naboskel > 25 meter > 30 meter Beboelse på samme ejendom 19 meter > 15 meter Den nye gyllebeholder placeres nærmere end 30 meter fra skel. Den ønskede placering af valgt ud fra to grunde. Dels ønskes beholderen placeres nærmere end 20 meter fra andre bygninger på ejendommen, således der ikke skal søges om landzonetilladelse. Dels vil der være for meget spildplads omkring beholder og bygninger, med skævt markareal til følge, hvis beholderen placeres andre steder omkring ejendommen. Der er samtidigt med ansøgning om miljøgodkendelse søgt om og givet dispensation fra afstandskravet til naboskel. Vurdering Jammerbugt Kommune vurderer, at det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed. Ændringen/udvidelsen vil ikke forringe de landskabelige-, kulturhistoriske-, naturmæssige, geologiske-, eller rekreative værdier i området. 15

16 Det vurderes endvidere, at de stillede vilkår ved bedriftens ophør, er tilstrækkelige i forhold til at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende miljømæssig stand herunder hensyn til varetagelse af landskabelige hensyn. Indretning og drift Beskrivelse Stalde, beholdere og køresilo. Der opføres ikke nybyggeri af stalde i forbindelse med udvidelsen. Der opføres en gyllebeholder på m 3 og den eksisterende gyllebeholder fjernes. Der opføres også en køresilo på 400 m 2. Derforuden støbes der en fast plads foran køresiloen. Staldenes indretning og fordelingen af dyr på type og dyreenheder (DE) før og efter udvidelsen ses i nedenstående skema, og deres placering ses af bilag 2. Før udvidelsen Efter udvidelsen Antal Antal DE Antal Antal DE Ændring i DE Køer 58 68, ,47 + 8,23 Småkvier (0-6 mdr) 14 2, ,27 + 0,41 Kvie/stud 51 19, ,46-1,16 Tyrekalve ( kg) 27 3, ,26 + 0,23 Slagtetyre ( kg) 27 6, ,44 + 0,44 Total 99,75 107,9 + 8,15 Fordelingen af dyr på gulvsystemer efter udvidelsen Efter udvidelsen Årskøer Kviekalve Kvie/stud Tyrekalve Ungtyre Antal årsdyr 65 Staldtype Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 16 Dybstrøelse 48 Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 29 Dybstrøelse 29 Spaltegulvbokse 16

17 Ensilage og foder Ensilage opbevares i nudriften i markstak. Efter udvidelsen vil størstedelen blive opbevaret i køresilo. Afløb fra ensilageplads ledes til gyllebeholder. Korn og tilskudsfoder opbevares i silo. Placering af siloer er angivet på oversigtstegning, bilag 2. Sprøjtemidler Der opbevares pesticider på ejendommen. Sprøjtning forestås af maskinstation. Vandforbrug Forbruget af drikkevand og vaskevand til drift stiger fra 2598 m 3 til 2828 m 3 efter udvidelse af dyreholdet. Daglig eftersyn af vandkopper/ventiler samt kar. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Vaskevandet fra rengøring af mælketank og malkeanlæg genanvendes til vask af malkestalden. Energiforbrug FORBRUG AF RÅVARER, ENERGI OG VAND (tons,m 3,kg,l) Resurse Nudrift Ansøgt Opbevaring (f.eks. tanktype, bygning og indretning) Dieselolie til traktorer m.v l l Smøreolie 300 l Se bilag 2 Kemikalier 100 l Aflåst og frostfrit rum/skab. Se bilag 2 Foder Korn og tilskudsfoder opbevares i silo Elforbrug til lys opvarmning m.m kwh kwh Vaskevand (drift) 116 m m 3 Energibesparende foranstaltninger Der er naturlig ventilation i alle produktionsbygninger og dermed ikke energiforbrug til dette. Der er etableret sensorer/bevægelsesmelder på hovedparten af det udendørs lys. Der er etableret dagslysstyring i kostalden. Vakuumpumpen til malkeanlægget er frekvensstyret og derved energibesparende. Logistikken i forbindelse med afhentning af foder til blandeanlæg, er indrettet så afstanden giver færrest muligt driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget. Olietanke På ejendommen er der en indendørs dieselolietank fra 1991 på 1800 liter og en fyringsolietank fra 1991 på 1200 l. Stalde, beholdere og pladser Ensilageplads og gyllebeholder etableres i henhold til landbrugets byggeblade og BATbyggeblade (bedst tilgængelige teknik). 17

18 Vurdering Jammerbugt kommune vurderer, at ejendommens staldinventar og drift med de stillede vilkår ikke giver anledning til væsentlig påvirkning. Ophør af husdyrbruget Beskrivelse Ved virksomhedens eventuelle ophør, vil stalde blive rengjort og gyllekummerne tømte. Hvis bygningerne skal anvendes til andet formål vil inventar og tekniske anlæg blive fjernet, og bygningerne tilpasset det nye formål. Hvis bygningerne ikke skal anvendes efter ophør, vil stalde og opbevaringsanlæg blive taget ud af drift i henhold til reglerne beskrevet om 10 års beholderkontrol. Vurdering Det er fastsat i vilkår, at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en tilfredsstillende stand. Desuden er det fastsat i vilkår, at ophører driften af erhvervsmæssigt dyrehold (dvs. < 3 DE) skal dette meddeles til Jammerbugt Kommune. Dyrehold og husdyrgødning Beskrivelse Dyrehold Dyreholdet på Janum Østergård ønskes udvidet fra en produktion på 99,75 DE til 107,9 DE. Før udvidelsen Efter udvidelsen Antal Antal DE Antal Antal DE Køer 58 68, ,47 Småkvier (0-6 mdr) 14 2, ,27 Kvie/stud 51 19, ,46 Tyrekalve ( kg) 27 3, ,26 Slagtetyre ( kg) 27 6, ,44 Total 99,75 107,9 Husdyrgødning Udvidelse af dyreholdet medfører en forøget produktion af husdyrgødning. Der produceres således årligt 965 tons gylle inkl. drikkevandsspild og 1053 tons dybstrøelse. Der hverken opbevares eller anvendes husdyrgødning fra andre ejendomme eller leveres til andre ejendomme. 18

19 Gyllebeholder (Fjernes når den ny beholder bygges) Opført-årstal Sidst kontrolleret - dato (10 års beholderkontrol) Volumen- tons Ny Gyllebeholder II Fortank 80 Gyllekummer 300 I alt 1880 Gyllebeholderne har dykket indløb, og der føres logbog over flydelaget. Tilstrækkelig opbevaringskapacitet Normproduktion af gylle incl. vaskevand fra stalde og drikkevandsspild: 1935 m 3 Beregning regnmængde i beholderne: 200 m 3 Opbevaring: En gyllebeholder á 1500 m 3 Fortank á 80 m 3 Gyllekummer 300 m 3 Ejendommens opbevaringskapacitet er opgjort ovenstående til i alt 1880 tons. Med en årlig produktion af gylle på 2135 tons kan opbevaringskapaciteten beregnes til ca. 10,5 måneder, hvilket stemmer overens med indsendte kapacitetserklæring. Vurdering Dyrehold De angivne DE er beregnet i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen 1, som var gældende på godkendelsestidspunktet. Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i besætningen, dog forudsat, at det samlede antal DE ikke overskrides, idet en normal malkekvægbesætning kræver en vis fleksibilitet med hensyn til opdræt. Husdyrgødning Håndteringen af gødning foregår som gylle og dybstrøelse. Der er i vilkår 19 stillet krav om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet til gylle. Da opbevaringskapaciteten efter udvidelsen er beregnet til ca. 10,5 måneder, opfyldes kravet. Ammoniakfordampningen reduceres væsentlig ved overdækning af kompost- og ensilagestakke. Såfremt det er muligt bør udspredningen af kompost ske direkte fra stald. Herved reduceres ammoniakfordampningen yderligere. Transporter Beskrivelse Ejendommens beliggenhed bevirker, at hovedparten af ejendommens transporter sker ad offentlig vej. Gylletransporter og transporter med markafgrøder er sæsonbetonet, medens øvrig transporter med dyr og foder er jævnt fordelt over hele året. 1 Husdyrgødningsbekendtgørelsen: bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 19

20 Den interne transport på ejendommen er indrettet så den giver minimum gene for naboer. Nedenstående ses en opgørelse over transporter i forbindelse med driften af Øster Janum : Art Antal transporter pr. år Før udvidelse Efter udvidelse Tidspunkt Levering af dyr - - Afhentning af dyr til slagteri I dagtimerne Afhentning af døde dyr I dagtimerne Afhentning af mælk I dagtimerne Levering af foder I dagtimerne Dybstrøelse Transportveje ses på bilag 3. Køres i markstak om efteråret. Køres i markstak om efteråret. Vurdering Bedriften ligger hensigtsmæssigt i forhold til til- og frakørselsforhold. I dagtimerne For at mindske gener fra transport henstilles det, at transport foregår indenfor normal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan dog forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset. I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således omgivelserne påvirkes mindst muligt. Det ansøgte vil betyde en forøgelse af antallet af transporter til og fra ejendommen. Forøgelsen af antallet af transporter er efter kommunens opfattelse ikke af et omfang, som vil indebære væsentlige forøgede gener om omkringboende. Udspredningsarealer Beskrivelse Type Udspredningsareal Harmoni, DE/ha Plads til? DE Ejet 79,43 1,7 135,03 Det fremgår af skemaet, at der på Jess Sørensens arealer udbringes husdyrgødning i forholdet 1,7 DE/ha. Det betyder, at det generelle harmonikrav på ejendommen efterkommes til fulde. Harmoni- og arealkrav til det ansøgte husdyrhold ved 1,7 DE/ha. DE Harmonikrav, ha Arealkrav, samlet, ha Ved 107,9 DE 63,47 15,8 20

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10553 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere