K-opgave Visualisering af rumkurver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K-opgave 2002 - Visualisering af rumkurver"

Transkript

1 K-opgave Visualisering af rumkurver 12.oktober2007 Indhold 1 Sammenfatning-dennerapport 1.1 Ambitionsniveau Kravtillseren 1.3 Bemrkninger Problemorienteretanalyse 2.1 Problem Specikation Kurveparametriseringer Terminologi Typerafkurver Punkter Typerafoperationer Plotning Endeligreprsentationafuendeligpunktmngde Kurverogkoordinataksersudstrkning. Hvilkepunkterskalplottes? 2.7 Inddata Transformationen Brugerspeciceredeparametre Uddata Design 3.1 Algoritmiskstrukturafprogrammet-ansvar DesignPatterns Fleksibelindlsningmuliggrbrugafdesignpatterns Operationerpagurerogdesignmnstre

2 3.3 Klasser Kontrologadministration Figurer. Operationer Vektorerogmatricer Srligepunkter Designpatterns Indlsning Undtagelser Programmeringsovervejelser 4.1 Implementationafdesign Inddata Inddatakommandoerlagresilisteaflinier Indkommendetalparametre Fortolkningafinddata Afrundingsfejl Vrdibrendeobjektererikkekonstante Undtagelser Beregningerogkretid Koordinatakserneiuddata Tegningpabrt-objektet Tegningafgurer Tegningafspecialpunkter Tegningafakser Programbeskrivelse 5.1 Programmelogprogramudvikling Navngivningskonventioner Grnseader Klassersinteraktionsamtansvarsfordeling Programgennemlb InitialiseringafCurvePlotter Kaldafdraw Afprvning 6.1 Specikationogstrategi kvivalensklasser Grnsetilflde Testresultater

3 7 Brugervejledning 7.1 Forudstningerforatbrugeprogrammet Figurtyper Operationer Programopstart Stak-indlsningafinddatalinier Syntaks Figurer Eksempel Operatorer. Eksempel Fejlmeldinger Atudvideprogrammetmednyegurerelleroperatorer Konklusion 8.1 Konklusion A Kildekode A.1 CurvePlotter. 35 A.2 FigureManager A.3 A.4 FigureA OperatorA A.5 A.6 Axis Line A.7 A.8 Opgave2A Opgave3A 54 A.9 Opgave4A 55 A.10Point A.11PointParm A.12Translation A.13CurveConc A.14Scaler A.15Vector A.16VectorX A.17Matrix A.18VectorIteratorI A.19VectorVisitorI A.20VectorList 69 A.21Transform A.22Trans2dVisitor A.23ReadInputLines A.24InputLine A.25ReadFileException

4 B CRC-kort 82 C Grnseader C.1 CurvePlotterI 85 C.2 FigureI C.3 FigureManagerI C.4 C.5 InputLineI MatrixI. 86 C.6 OperatorI C.7 C.8 PointI PointParmI C.9 C.10TransformI. ReadInputLinesI 88 C.11VectorI C.12VectorIteratorI C.13VectorListI C.14VectorVisitorI C.15VectorXI. C.16Interfacesforundtagelser D Transformationen 93 E Klassediagram 95 F CurvePlotterinitialiseres 96 G CurvePlotterkalderdraw 97 H FigureManageriarbejde 98 I Inddatatilafprvning 99 J Uddatafraafprvning Sammenfatning - denne rapport Denne portenanalysererproblemstillingengivetiopgaveformuleringen[1],beskriverdet rapport er en besvarelse af K2-opgaven i datalogi, stilletar Rap- udvikledeprogramsfunktionalitetogdetsudvidelsesmulighederogdokumenterer programmetibilagene.programmeterskrevetijava(v.1.4.0)oghartilformal at fulgtmedik2-brevkassen[2]. \visualisere kurver i rummet", se kravspecikationen 2.2. Undervejs har vi information,se8. Deterikkelykkedesosatindfrimaletmedprogrammettilfulde,fornrmere 4

5 1.1 Ambitionsniveau Vi tildesignetafprogrammetovereventuelleeektivitetshensyn,udenatdettehar har i udviklingen af programmet lbende vgtet overskuelighed og hensyn frttilmangekomplikationer.iimplementeringenharvidogsigtettilatundgaet gentagneberegningero.l.decideretressourcespild. Hermederikkeudelukket,atoptimeringermuligvissesteder. 1.2 Krav til lseren Lseren ingssproget af nrvrende Java. Srligrapport sprogbrug forventes vil vre atforklaret vre bekendt i denmed grad, programmer- adskillersigfrastandardterminologivedrrendejava. det radikalt 1.3 Bemrkninger Vi ellersomernemtforstaelige(fx. vil i rapportens sprog anvendeinput)samtengelskeord,derermedidansk engelske med darlig dansk oversttelse retstavning,eksempelvisinterface. gumenter(ogaltsaburdeopskrivesmetodenavn(arg1,arg2,...,argn),hvisvi Vi vil tillade os at skrive metodenavn() for metoder, der tager mange ar- blotskalrefereretilmetodensnavn. 5

6 2 Problemorienteret analyse 2.1 Problem Viskaludarbejdeetprogramtilvisualiseringafkurverirummet.Dissekurver vilvrespeciceretvedparametriseringerieenvariabel.detskalvremuligt atudfre"operationer"1pakurverne. 2.2 Specikation Vivilherudspecicereopgavetekstenskravtilenrkkekonkretekravtilvores program. Forskellige typer2 kunnevisualiseres. kurveparametriseringer sasom spiraler eller linier skal Detskalvremuligtforbrugerenatangivetidsintervalletforparametriseringsvariablen,saledesathverkurve,dernskestegnet,harsitegettidsinterval. Tilhverkurveskalbrugerenkunnespecicereekstraparametre,forkurvetypen Lineskaleksempelvisetpunktogenretningsvektorkunneangives. Detskalvremuligtatudfre"operationer"pakurverne. Tilhvernsketoperation,skalrelevanteparametrekunneangives.Fx.skal translationsforesprgslerledsagesaftreparametre,nemligde3koordinater tilforskydningsvektoren. Fremvisningenafkurverne(modiceredeellerejviaoperationer)skalledsagesafetkoordinatsystem,derlokalisererkurvernesplaceringi R3. Programmetskalvreeksibelt: -Detskalvreletattilfjenyekurvetyper -Detskalvreletattilfjenyeoperationer Visualiseringen diskuteresyderligereiafsnittet2.9). skal vre venlig imod jet (hvad der forstas herved, vil Programmet opgaver,se[1]. skal kunne fremvise de kurver, der er angivet i de bundne 1Vilprciseresomlidt,seafsnit Se

7 2.3 Kurveparametriseringer Vivilanfrenogleovervejelserogbemrkningeriforbindelsemedbegrebet"kurveparametrisering" Terminologi Givet billedmngdenf(i)medkurvensspor.deterdettespor,vivilplotte,narvii en kurveparametrisering f : I 3 t 7! (f1(t);f2(t);f3(t)), vil vi benvne programmetgivesetantalkurvermedtilhrendetider. rametrisering.medsammebetydningvilvibenytteordeneparametriseringer, Vivilfritvekslemellemvissebetegnelserfordetmegetlangeordkurvepa- kurver-og,mereprogramnrt3-gurer.vimenerikke,atdettevilgiveanledningtilmisforstaelser. der-givetenrkkeinputparametre-modicererudseendeogantalafinputkurver.de"obligatoriske"operationerertranslation(givet1kurveogenvektorleveres 1leveres1nykurve). og kurvesammenstning (givet 2 kurver i en bestemt rkkeflge Derskaludfresoperationerpakurverne;hervedvilviforstamekanismer, efteratdenskedeoperationererudfrt,delsdetbillede,derfremkommerved Ved billedet vil vi dels forsta de i 3 dimensioner plottede (se 2.6) kurver, projektionnedpakameraetskoordinatsystem.\billedet"refererersaledesogsa tildenstatiske,rumligekurve-"konstellation",derergivetvedbrugerenskurveogoperationsnsker. pa. Medbrttet vilvimenedetobjektaftypen Graphics,somviskaltegne \Plotning"vilvibenytteomtoforskelligeprocesser: Udregningafkoordinatsttettilenparametriseringsvrdiiengiventid Forbindelseafpunkterneidetprojiceredebilledemedliniestykker Typerafkurver Vi udseende.daviikkeagteratkasteosudiatomstteeninddataltilenfunktion, skal visualisere parametriseringer. Disse kan matematisk set have vilkarligt alstaopndeenkompletmatematisksyntaks(se2.7)forinddata,vilviopdele dekurver,determuligtatfaatse,ityper.hvertypeharsaenrkkeparametre, derkanspeciceres. generelparametrisering.betragteksempelvis Et problem herved er, at enhver kurvetype er et specialtilflde af en mere f(t)=(cost;sint;0) ; t2[0;2] 3Ikildekodenvilviofterefereretil/benvneparametriseringernesom"gurer". 7

8 derparametrisererenhedscirklenir2.denneparametriseringeretspecialtilflde afbadekuglensparametrisering(senedenfor)ogdengenerellespirals f(t)=(cos(at)+c1;sin(bt)+c2;t+c3) ; t2r spiral-parametrisering (derkunharcirkulrgrundformfor er igen et specialtilflde = -ogellerserelliptisk).mendenne struktur,fx.kunneetvilkarligt n'tegradspolynomiumiterstattetrediekoordinatfunktionoglggestilhverafdetofrste,givendeflgendesygeudtryk af en endnu mere generaliseret f(t) = (cos(at)+c1+c2t+:::+cntn; sin(bt)+d1+d2t+:::+dntn; e1+e2t+:::+entn) ; t2r Hvadviskallreherafer,atdeteroptilosatfaststtetyperafkurver.Disse vil betragte altid vre mereet generelle specialtilflde parametriseringer, af noget mere ma vedkommende generelt, og nsker selv tilfje brugeren denne at kurvetype Punkter Vissepunkterkrverspecialbehandling.Brugerenkankrve,atengivenkurves vrditiltident0fremhves. kunneangivestekst-ogtal-vrdierudforgivnepunkter.iforlngelseafdenne Viharogsabrugforspecialpunktertiltegningafkoordinatsystemet;derskal tankegangkunnemanogsaforestillesig,atbrugerenfx.nskedeatforsynevisse punktermedteskt,fx."skringmedy-aksen","lokaltminimum"eller"start". Iafsnittet4.8.2vilviidetaljeretgradovervejesprgsmaletomkringpunkter. 2.5 Typer af operationer Ligesomviinddelerkurverneityper,vilviinddeleoperationerityper.Viskalimplementeredetotyperoperationertranslationogkurvesammenstningsammen medenselvvalgttildemonstrationafdesignetseksibilitet. identiskmedtranslationenafdenenekurve,sadennesstartpunktnetopforenes Vi indser hurtigt, at sammenstningen af 2 kurver som beskrevet i [1] er meddenfrstekurvesslutpunkt. 4Viarbejderkunmedparametriseringerieenvariabel,sarumligegurersasomkugler-eller meregenerelt(dervargeneraliseringenigen!)-ellipsoiderkanikkeidennekontekstparametriseresfuldstndigt(dissegurerkanadeparametriseres).deterdogmuligtatimplementere kurver,derlberpakugle-ogellipsoide-overader,ogaltefterbrugerspeciceredeparametre mereellermindreprcistantyderenrumliggur. 8

9 parametrer1;r2;r3strkkerkurvernemedenfaktorripadeni Af forslag til selvvalgte operationer er en skaleringsfunktion, der tekoordinat, givet tre enrotationsfunktion,derrotererenkurvegraderomkringenbrugerspeciceret linieirummetsamtenfunktion,dervisertangententilengivenkurveietgivent punkt. af eksibilitetshensyn Sidste forslag involverer blive kendskab kasseret, mens til parametriseringens interessen for nstsidste aedte, ogmindskes vil nok kraftigtaf,atdetfrdigeprogramselvkanroterekurverne. Viagterderforimplementereforslagnummer Plotning Viskalfremvisekurver,ogligesomviidenikke-ideellevirkelighedreprsenterer fx.enliniestykkemedenstreg,derngterntsetharenbredde,vilvifremviseen passendereprsentationafkurverne Endeligreprsentationafuendeligpunktmngde Idet oplagtatladeenkurvevrereprsenteretvedenindiceretendeligpunktfamilie,dertilhrerkurvenspunktmngde.vedfremvisningenvilretteliniestykker forbindetopunktermedindeks klart,atreprsentationensprcisiongesmedantalletafpunkteripunktfami- iogi+1ogdermedvisualiserekurven.deter hver egentlig kurve matematisk set er en uendelig punktmngde, er det lien gurerreprsenteresvedkoordinatlister.dissekansapunktforpunktprojiceres Ġivetdennskedespecikationafbilledettilfremvisning,kanaltsasamtlige nedi2dimensioner,hvoreftergureftergur"samles"medliniestykker Kurverogkoordinataksersudstrkning Kurveparametriseringer specicerettidsintervalogkurvetype).begrnservitidsintervallet,forhvilketvi kan have endelig eller uendelig udstrkning (alt efter plotter typer kurver, kurven, dette vil kurvens er pa ingen lngden made altid sandt vreforendelig vilkarlige (narparametriseringer). vi betragter vores Opdelingafkurvestykketipunkterogforbindelseafdissepunktermedliniervil altsamedendeligmangepunkterkunnegiveenvilkarliggodapproximation. altsa Koordinatakserne reprsenteres med i rummet endeligermange uendelige. punkter. DisseDette skal ogsa problem fremvises, vil viogvende skal tilbagetili Hvilkepunkterskalplottes? Viskalopvejeprogrammetskretid,dergesmedantalletafpunkterpr.kurve, modapproximationenskvalitet,derligeledesgesmedpunktantallet.derforma 9

10 enfornuftigbeslutningomantalletafpunktertages,ogherkommeretproblem ispil. etn2nikkendvendigvisgiveenfornuftigpunktmngdetilplotning-hvisvi Givetenkurveparametriseringf(t),t2I=[a;b],davilettilfldigtvalgaf altsavlgerdepunkter,derskalplottes,tilatvremngdenff(a+k(b n a) f0;1;:::;n 1gg(viopsplittertidsintervalleti n 1ligestorebidder(skrer 1)jk2 altsavedialtnpunkter),ogplotterhvertintervalendepunkt).detteskyldes,at kurvenssporikkegennemlbesmedkonstanthastighed. estpunkterafsttes,narkurvengennemlbesmedhjfart.skaldettelykkes Detvilgiveenrelativthjereprcisionmedetkonstantantalpunkter,hvis foros,skalvibrugekurvenshastighedsvektor(somviforkendtekurvetyperogsa nemtkanudledeetmatematiskudtrykfor)ibestemtepunkter.viskalogsatil atvurdere,hvad"hjfart"er.ogudfradisseoplysningerkanpassendepunkter bestemmes. lsningmedhenvisningtilvoresmalstningomeksibilitetogvoresnskeom Vi kan dog allerede pa nuvrede tidspunkt afvise denne noget ambitise overskuelighed. eniethvertpunktveldenerethastighedsvektorgivetvedetlukketudtryk. Hvernykurvetype,mannskerattilfje,villemeddennelsningskullehave hverendvidere-selvomenpassendealgoritmenokvillekunneudregnevorestil foratplottetilstrkkeligmangepunktertil,atfremvisningener"glat"ogfejlfri kurve hrende denition af "hj fart"pa kort tid - vil vi nok blot srge (ellerladeantalplottedepunktervreenbrugerdeneretparameter).detteletterimplementationafnyekurvetyperogforsimplerkoden.omkostningeneren forsvindendelilleforsinkelseogeventuelt\overdige"punkteriplotningen. 2.7 Inddata Vores operationer program er udfrt skal kunne et antal plotte gange en rkke pa visse nskede af kurverne. kurver, efter Herefter at enskal rkke skrmfremstillingenkunneroteresogbeskuesfraforskelligevinkler. 2d- Inddataopdelersigderfornaturligtitohalvdele: Nar Kurver gurerne til plotning. er plottetdennedelafinddataskalkunbenytteseengang. ikkegresigen,frbrugerennskeratbeskueandrekurver. internt i programmet i 3 dimensioner, dette gerenvedhjlpaffremviserprogrammetrotererogskalererbilledet.denne Rotationogprojektion.Dennedelafinddatalevereslbende,narbru- delafinddataleveresvedkaldaffunktionen erbeskrevetiinterfacetforcurveplotter,se[1]. CurvePlotter.draw(),som kendervedkommendesnsker.brugeradenifremviserprogrammettilladerikke Brugeren skal specicere en lang rkke ting, fr programmet overhovedet 10

11 specikationafkurver,parametreogoperationer.detersaledesikkeentrivialitet, hvorledesbrugerenspecicerersinenskertilprogrammet: VedkommendekunneskrivedetienJava-klasse. Vedkommendekunneskrivedetindienl,deroverholderenafosopstillet syntaks. Vi forskelligemenuerogindtastningsfelterkunnekontrollereinddata. kunne programmere en grask ekstra brugerade, hvori brugeren fra skrivesinenskerienlendatkrve,atvedkommendeskullekendetiljava.vi Sidstelsningerforambitis,ogdetermerebrugervenligtatladebrugeren harderforvalgtmidterstemodel.detkrverdog,atviopstillerensyntaksfor inddatalen,ogenmetodetilatafkodebruger-nskernedfldetienlegalsyntaks. Dettevilblivediskuteretdelsunderafsnittet4.2,delsibrugervejledningensafsnit Brugerspeciceredeparametre Tilhvergurvilvialtidladebrugerenkunnespeciceredeoplagte6tal-parametre antalpunktertilplotning,tidstart,tidslut,r,gogb,saledesatfx betyder,atdenpagldendegurskalplottesmed500punkter,parametriseringen skalplottepunktermedtiden skalistandardrgb-modellenvreiforholdet(45,255,120). tlbeneiintervallet[0;2],ogfarvenafkurven vilkarligmangevrdiertilbrugiparametriseringen5. Engursparametrekunnevisaforestilleosvillebestaaf6fasteefterfulgtaf parametre(kurvesammenstning),med3(koordinatsttilentranslationsvektor) Tiloperationererderikkeligesafasteparametre,dissekanangivesudental- ellermed45(densygeoperation,derlggeret44'te-gradspolynomiumevlueret i0tilhverkoordinatiengur).operationsparametreerderaltsaetvilkarligt antalaf. 2.8 Transformationen Vi hvorforvikanklareosmedtre-dimensionalevektorer. henviser til den matematisk tunge argumentation i bilag D. Her forklares, 5Herhenvisestilafsnit

12 2.9 Uddata Det merededelogdendel,viprogrammerer,vilvreen"rumligkasse"projiceretned samlede uddata for det komplette program bestaende af den forprogram- i2dimensioner,ledsagetafetpassendekoordinatsystemogengurmngde,helt indeholdtikassensudsnitaf fraforskelligevinkler. R3.Dettebilledekanroteresogdrejesoganskues entenladehvergurhaveforskelligfarve,ogkoordinatsystemetogbaggrunden Foratgredenne2-dimensionellefremstillinggrasktilfredsstillende,vilvi have brugerdeneret. kontrastiske srfarver, der ikke antages af kurver - eller lade alting vre passendeinddelingforsynetmedtal. Matematisk ville det vre nskeligt, om koordinatsystemet var ledsaget af 12

13 3 Design Vitilsigteratudarbejdeeteksibeltprogramdesign,dermuliggrudvidelseaf programmet. operationstyper;altsaikkeomfattendringafplotningsalgoritmen,syntaksfor Udvidelserne vil dog begrnse sig til tilfjelse af nye kurve- og samtfortolkningafinddatao.l. vilviopnavedatforsgeathaveenlavkoblingmellemdeindgaendeklasser. Vivildogtilstrbe,atudskiftningafprogramdelebliverlettestmuligt.Dette 3.1 Algoritmisk struktur af programmet - ansvar Enoverordnetrkkeprogramtrinskaltydeligviskunudfreseengangpr.inddatal,dvs.eengangforhvergangenbrugernskeratbenytteprogrammetgramtrinanfreetansvar,somenpassendeklasseidesignetmatagesigaf. I den flgende skitse af denne \engangs-algoritme" vil vi under hvert pro- Indlsinddatal,dvs.oversttilforstaeliginternreprsentationaftekst- lensindhold. prsentation Ansvar: Indlse, omstte til intern reprsentation, opbevare intern re- Udfrinddatalenskommandoer,dvs.plotningafgurer,modikationvia operationer. Ansvar:Forstainternreprsentation,kendegur-ogoperationstyper,kunneinitialiseregurerogoperationer Opretetpassendekoordinatsystemtilfremvisningsammenmedbilledet. Ansvar:Kendekoordinatakserneirummet Gemdisseoplysninger,saderkantrkkespadem,hvergangdraw()kaldes. Ansvar:Gemmedataombilledet oprettelseafcurveplotterogendtindlsningafgurer)samlersigietkaldaf Betragtervietjeblikvoresprogramdelheltoverordnet,servi,atalt(efter funktiondraw()medenrkkeparametreogenbrtattegnepa.returvrdien lbende,mensdertegnespabrttet. er en boolean (lykkedes det at tegne frdig eller ej?), da skrmen opdaterer ansvarfrem. Kiggervimereidetaljen,trderenrkkeprogramtrinmeddertilhrende Modtagparametreogetbrt-objektattegnepa,givedemvideretilrette instanser. Ansvar:Koordinerefunktionskald Tagkopi,somvigernemandrei,afoplysningernefrainddatalen. Ansvar:Kopierebilledet 13

14 Modicerkopienviarotationogprojektion. Ansvar:Transformerebilledettil2dimensioner Findpassendekoordinatsystemtilatledsagebilledet. Ansvar:Oprettepassendekoordinatsystem,kendeakserneirummet Tegnkurverogkoordinatsystempabrttet(dissevilsidelbendemedindtegningenvisespaskrmen). Ansvar:Tegnebilledet,kendestrrelsenafbrttet,hvorpadertegnes metsstruktur,skalviogsahavegurerogoperationerispil,derkanholdepa Udoverdeansvar,viharharudkrystalliseretsomenkonsekvensafprogram- informationompunktertilplotning,samt(mankunnekaldedeterfllesansvar foralleklasseriprogrammet)eksibilitetmht.udvidelse. tionmedgurerogoperationerforegarpaheltbestemtemader.vivilmedandre Dettefllesansvarkanvidoghurtigtreduceretiletkravom,atkommunika- orddenereetfllesinterfacefornyegurerogoperationer.opfylderentilfjet nygurelleroperationdetteinterface,kanprogrammetafvikles. 3.2 Design Patterns Vednrmerebetragtningafdeopgaver,derskaludfresunderprogramafviklingen,servihurtigtetparstrukturerdergarigen. vektorerskalsakunnemodicereseenforeen,narvieksempelvisladerenoperationpagurenudfres,ellernarviladerenmatrixvirkepahvervektor.imange forskelligesituationererdetpraktiskatbesgeetobjekt(fx.en Vector)ogmodicereobjektetsattributter.Denneobservationgiverosinspira- Figureelleren Forhvergurskalenlisteafpunkterellerstedvektorerfordisseplottes.Disse tiontilatanvendevisitor-mnstret,derigenbenytteriterator-mnstret. detklassernefiguremanagerogreadinputlinehjlpermedatsikrevoresmal, nemligbrugafstandardiseringerafgur-ogoperatorklassersamtinddatatype. eksible design nem tilfjelse af nye gurer operatorer. Disse gr Fleksibelindlsningmuliggrbrugafdesignpatterns Selveindlsningsalgoritmenerbeskreveti7.5.Indlsningenoginitialiseringen af kurvetilfjelserikkebetyder,atmanskalndreidenoprindeligekildekode.blot gurer og operatorer pa den heri beskrevne made sikrer, at operator- og skaletinterfaceoverholdes. ladendedesignetseksibilitet.vihardogsknnet,attilfjelseafnyeklasserer Defastlagteparameterstrukturerforgurerogoperatorermindskertilsyne- et behovet vigtigere for for at tilfje eksibiliteten nye gur- endogbrugerbestemte operatorklasserparametre, langt overstiger idet vi behovet mener, for at ndringerafparametre. 14

15 gur-ogoperationstyper. Deparametre,viharvalgt,erbredtfavnendeogkanformentligdkkedeeste mnstermedfordel. Vha. denne eksible indlsning kan vi implementere det nskede design Operationerpagurerogdesignmnstre Da operatorerdesignetsomvisitorerumuligt.istedetharoperator-klassenfaetet der i operationer pa gurer kan indga ere gurer, er et design med alle megetenkeltogikke-krvendeinterface. af. Faktiskerdetkunndvendigtatvide,hvormangegureroperatorengrbrug somermodiceretpabaggrundafindkomnegurer.igenkrvervoresdesign, Derudover skal operatoren besidde en metode, der returnerer nogle gurer, atderaltidbliverreturneretgurer,daeksempelvisopsplitningafgurerellers villevreumulig(nyegurerkankommetilellernogleafdemodtagnekanblive slettet). ogreturneredisseherefter.isafaldviloperatorernegrebrugafvisitorer,der Deterklart,atdeesteoperatorerblotvilmodiceredeindkomnegurer besgerhvergurmeden-ioperatorendeneret-visitor.fordideesteoperatorerblotharforskelligevisitorer,hardenabstrakteoperator-klasse implementeret den metode, der modicerer de indkomne gurer. Metoden OperatorA brugafenaccessor-metode,somreturnerervisitoren.dennemetodekansaoverskrives. gr ureneindholderen Visitor-designpatterneterimplementeretafgur-klasserneved,atalleg- benytterdennesdovisit()-metodepassendesteder.visitorenkanimplementeres publicmetodevisit(),somnetopmodtagerenvisitorog forskellige klasseioperatorenellerdenskalvreekstern.visitorenskalselvflgeligopfylde steder, og der stilles ingen krav til om visitoren skal vre en intern interfacettilgurernesvisitor. 3.3 Klasser Vedbetragtningafproblemstillingenudkrystalliseresnaturligtenrkkeobjektog tegningafbilledetpadetudleveredebrt,koordinationafdissehandlinger.dette problemtyper: Figurer, operationer, vektorer, matricer, et koordinatsystem, erillustreretpagur1,see Kontrologadministration Klasser:CurvePlotter, Objekter af disse klasserfiguremanager, eksisterer der kuntransform disse har hver isr veldenerede styrende roller. een afderes underprogramudvikling,og fremgaafgur2og3ibilagene. prcise funktioner vil 15

16 3.3.2 Figurer Fllesforallegurtyperneerenrkkekarakteristikaogansvar.Disseplaceres Klasser:FigureI, FigureA, Subclasses... derforienabstraktsuperklasse. Atkunnemodtageenrkkeinputparametreogomsttedissetilenkonkret parametriseringsforskrift. Atevalueresinvrditilengiventid,vedgentagneberegningeraltsaplotning. Atgemmeinformationomspeciellepunkter,derfx.skalmarkeres. Atvremodicerbareviaoperationer. Givetetbrtattegnesigselv. Atvrekopierbare,altsacloneable. ne,endvidereliggerdennebeslutningiforlngelseafkonventionelgraskjava- programmering. Atfunktionendrawplaceresihvergursikrer,atkodenindkapslesigurer Operationer Klasser:OperatorI, Flles for operationeroperatora, er, de givet Subclasses m gurer... parametrereturnererknyegurer. og n meningsfyldte tilhrende gurerneogunderbesgetmodiceretgurerneslagredekoordinaterpapassende Vivilividestmuligudstrknnigdesigneoperationersomvisitorer,derbesger vis,somnvntovenfor Vektorerogmatricer Klasser:Vector, Disseklasserlagrerkoordinatstogeransvarligeforatkunneudfrestandar- VectorX, Matrix doperationer(matrixprodukt,krydsprodukt,vektoradditionosv.)padissekoor- dinatst. distinktionen Matematisk VectorogVectorX.Dettebunderi,atvimangestederbenytter set er der ikke forskel pa vektorer, som vi antyder med vektorerudenbehovforvektoroperationer(sahvorforgivedeindgaendeobjekter redundantemetoder?).ligeledesermatricerjogeneraliseredevektorer(ellervektorereretspecialtilfldeafmatricer);atviharoprettetseparateklasserskyldes etdesign-ogoverbliksmssigtskn. Detvisersigimidlertid,atvoresproblemerkanlsesindenforde3-dimensionelle Endviderekandetanfres,atvektorerikkendvendigviser3-dimensionale. 16

17 vektorer: hellerikkeuundvrlige-vivilblotkiggepa3-dimensionelle,hvorviserbortfra De 4-dimensionale kan undvres i henhold til dimensionale er sidstekoordinat. Derforvilviudelukkendeimplementere3d-vektorer. dkapsleinformationpapassendevis. Objekterafdisseklasser,Vector, VectorXsamtMatrix,benyttestilatin- somderviltypiskvremangevector-objekterispil(punkterlagresvedplotning Matrix-objekter Vector-objekter). ved udregningen VectorX-objekter af denvil matrix kun og benyttes de vektorer, sammender med beskriver et par transformationenfra3dimensionertiletbegrnsetudsnitaf2dimensioner,eller eksisteremidlertidigt Srligepunkter Klasser:Point Tilhvergurerknyttetsrligepunkter,derskalmarkeres.Informationomdisse punkterlagresiobjekteraftypenpoint.disseerligesomgurerneudstyretmed en parametre7. draw-funktion, derunder tegningen tagerhjde for despecicerede special Designpatterns Klasser:Visitor, Disseklassereralleredebeskrevetunderafsnittet3.2. VectorVisitorI enspecikationafvisitor-interfacet,saledesatdetbesgteobjektskalvreen VectorVisitorI erblot vektor Indlsning Klasser:ReadInputLines, Disse klasser star for, som dels InputLine datalenpaenmade,dersikrerlavestmuligkoblingmellemklasserne. beskrevet i 3.2.1, og dels i 4.2, at indlse indparametre, Vi nsker hvorfor altsa at dergeneralisere altsa ikke ndvendigvis inddatas udseende vil vre forde gur- 6 faste og operations- tilgurerne,somnvnti2.7.1.vitilsigter,atparameterantalletafhensyntil parametre udvidelsesmulighederneervilkarligt Undtagelser Endvidere RuntimeException. vil vi designe en rkke undtagelser, som alle vil arve fra klassen 6Javas\clean-up"fjernerobjekterudenreferencertilsig. 7Detteharviikkenaetatimplementere,meniteorienerdetikkealenemuligt,menkrver ikkeandenndringafkildekoden 17

18 4 Programmeringsovervejelser 4.1 Implementation af design Voresimplementationafprogrammetvilihvertfaldpasystemarkitektoniskplan flgedetudviklededesignfuldstndigt.deenkeltemodulervilformentligtafvige marginaltfradetidesignetudtnkte,fx.viletbestemtstmetoderogvariable ikkealtidndvendigvismodsvareetbestemtansvarudledtidesignet. overvejelserindenimplementationen. Vivilnedenforgaidetaljermeddedeleafdesignet,derkrveryderligere 4.2 Inddata konkretiseredensopgaver. I designet har vi en separat klasse til indlsning, ReadInputLines. Vi vil her Inddatakommandoerlagresilisteaflinier Voresindlsningafinddataskervedatderlseslinieforlinieienbrugerforfattettekstl,somerkonstrueretefternoglenjeregler.Ideeneratsystemetved indlsningen deresparametre,selvomantalletafparametremattevariere. skal kunne kende forskel pa gurer og operatorer og kan indlse denpagldendelinie,etobjektaftypeninputline.dissegemmesietarrayaf Hver linie vil vi omstte til den interne reprsentation af kommandoen i InputLine's,somsakansendesvideretildenfortolkendeenhed,FigureManager. Hervedadskillesindlsningfrarestenafprogrammet. danafviklingsmeekanismenfiguremanagerskalfortolkeinput. Derskalaltsaopstillesreglerfor,hvordangyldiginddatanedfldes,oghvor- derviharvalgtenmaskelidtindvikletsyntaktiskogindlsningsmssigtlsning, tnkeligeparametre. til gengld gr det muligt for brugeren af programmet at regulere pa alle Syntaksenvilfremgaafbrugervejledningensafsnit Indkommendetalparametre ing. TalparametrevilvigemmeiJava-typendouble.Se4.3forovervejelseromafrund- inputvrdier Determeddouble'sproblematiskatangiveirrationaleellersrdelesprcise matematiskutilfredsstillendevis:ivoresinddata-lserer som eksempelvis eller e. Dette problem har =sinafrundingtil ma vi lse pa en double.brugerenkanaltsaikkeeskplicitiinddataangivetallet,somjoheller ikkekanlagresimaskinen,menblotenapproximativreelvrdisom3:1415::: 18

19 4.2.3 Fortolkningafinddata Administrationen klassenfiguremanager,sommodtagerinddatalensometarrayafinputline's. af oprettelsen af gurer og operatorer foregar i et objekt af brugervejledningens7.5.dennealgoritmesikrerfornuftigtydningafinddatalens Dettegennemlbessaogbehandlesviaenstak-algoritme,dererbeskreveti kommandoerudenmisforstaelser. gurerogoperatorer,sombrugerenharangivet,oprettetoglagtitostakke.vi Efterhanden som arrayet af InputLine's gennemlbes, bliver de forskellige harmegettidligtidesignfasennsketatholdeangivelsenafsystemetsgurerog operatorerudenforsystemet.detskullealtsavremuligtatspeciceregurerog operatorer,somsystemetiudviklingsfasenikkekendtetil.denneadskillelseer lykkesvedbrugafjava'sstandardklasse,classloader.vedhjlpafdenneklasse er bliver detoprettet muligt atved indlse initialisering en klasseafudfra FigureManager en tekststreng. pa baggrund ClassLoader-objektet standard-classloader. af systemets indgaroprettelseafetobjektafklassenconstructor,hvorpavibrugermetoden Selveoprettelsenafengurellerenoperatorerenanelsekompliceret,dader afklassenclass,dadeangiverkonstruktrensparameter-klasser. newinstance(),somtagerenlisteafobject's.object-objekterneskalallevre 4.3 Afrundingsfejl Vi ydende arbejder tal. med Denne Java-typen type er (ikke double srlig) alle de begrnset steder, vi (8har bytes), brugsa forafrundings- fejl marginaleafvigelsevilikkefakonsekvenserforhverkenfremvisningelleranden vil opsta. Vi arbejder altsa med en svkket prcision undervejs. Denne lagring af programkrsel. 4.4 Vrdibrende objekter er ikke konstante signdredes.ivoresimplementationagterviimidlertidatndrekoordinaterne ObjekteraftypenVector,VectorXellerMatrixvillemannormaltikkeforestille tiletvektorobjektvreforanderlige.eksempelvisskalviudfreoperationerpa gurerspunktlisterellerskaltransformereenvektortil2dimensioner. Ligeledes ville man ikke matematisk opfatte to vektortranslaterede8 medsammeparametriseringsomens.idesignettilsidesttesdissematematiske kurver konventionerafhensyntildetobjektorienteredeendeligelayoutsamtnsketom atimplementerevisitor,derkanndreengursudseendevedatbesgehvert plottetkoordinatst. 8Medenandenvektorendnul-vektoren,se'f'li';-) 19

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Indledning... 3 3. Analyse... 4 3.1. Databasedesign... 5 3.1.1. Hvilke data... 5 3.1.2. Standard spørgsmål... 7 3.1.3. Primærnøgler...

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion Skærmen til Logo Sætning Kommandoer Overvågning af udførelse af sætninger Forskelle til Mikro-Logo pà Piccolo o Distributionsdisketten Læsevejledning

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Linux - Friheden til at programmere i Java

Linux - Friheden til at programmere i Java Linux - Friheden til at programmere i Java Version 0.7.20040516-06/07-2006 Christian Damsgaard Jakob Nordfalk Jonas Kongslund og mange andre Linux - Friheden til at programmere i Java: Version 0.7.20040516-06/07-2006

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

PLO - Patientjournalsystem Projektkursus Systemudvikling 2011. - 19. juni 2011

PLO - Patientjournalsystem Projektkursus Systemudvikling 2011. - 19. juni 2011 PLO - Patientjournalsystem Projektkursus Systemudvikling 2011-19. juni 2011 Indhold 1 IT-projektet 2 1.1 Skematisk oversigt over gruppens projektforløb............... 2 1.2 Tre centrale fænomener fra problemområdet................

Læs mere

Allan Sloth Christensen. Forfatter: Vejledere: IMM-B.Eng-2011-72 DTU: Bjarne Poulsen. LicenseWatch: Lars Landbo

Allan Sloth Christensen. Forfatter: Vejledere: IMM-B.Eng-2011-72 DTU: Bjarne Poulsen. LicenseWatch: Lars Landbo Forfatter: Allan Sloth Christensen IMM-B.Eng-2011-72 Vejledere: DTU: Bjarne Poulsen LicenseWatch: Lars Landbo Forretningsgrafik (3D) Silverlight i segmenter Vejledere Bjarne Poulsen, DTU-IMM Lars Landbo,

Læs mere

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 Mink Farm Rapport Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d S o f i e n d a l s v e j 6 0 9000 - A a l b o r g Denne rapport dokumenterer

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Vagtplanlægning med constraint programming

Vagtplanlægning med constraint programming Vagtplanlægning med constraint programming Christine Bliddal Ole Tranberg oktober 2002 ii iii Forord Denne rapport er resultatet af vores eksamensprojekt udarbejdet på Institut for Informatik og Matematisk

Læs mere