K-opgave Visualisering af rumkurver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K-opgave 2002 - Visualisering af rumkurver"

Transkript

1 K-opgave Visualisering af rumkurver 12.oktober2007 Indhold 1 Sammenfatning-dennerapport 1.1 Ambitionsniveau Kravtillseren 1.3 Bemrkninger Problemorienteretanalyse 2.1 Problem Specikation Kurveparametriseringer Terminologi Typerafkurver Punkter Typerafoperationer Plotning Endeligreprsentationafuendeligpunktmngde Kurverogkoordinataksersudstrkning. Hvilkepunkterskalplottes? 2.7 Inddata Transformationen Brugerspeciceredeparametre Uddata Design 3.1 Algoritmiskstrukturafprogrammet-ansvar DesignPatterns Fleksibelindlsningmuliggrbrugafdesignpatterns Operationerpagurerogdesignmnstre

2 3.3 Klasser Kontrologadministration Figurer. Operationer Vektorerogmatricer Srligepunkter Designpatterns Indlsning Undtagelser Programmeringsovervejelser 4.1 Implementationafdesign Inddata Inddatakommandoerlagresilisteaflinier Indkommendetalparametre Fortolkningafinddata Afrundingsfejl Vrdibrendeobjektererikkekonstante Undtagelser Beregningerogkretid Koordinatakserneiuddata Tegningpabrt-objektet Tegningafgurer Tegningafspecialpunkter Tegningafakser Programbeskrivelse 5.1 Programmelogprogramudvikling Navngivningskonventioner Grnseader Klassersinteraktionsamtansvarsfordeling Programgennemlb InitialiseringafCurvePlotter Kaldafdraw Afprvning 6.1 Specikationogstrategi kvivalensklasser Grnsetilflde Testresultater

3 7 Brugervejledning 7.1 Forudstningerforatbrugeprogrammet Figurtyper Operationer Programopstart Stak-indlsningafinddatalinier Syntaks Figurer Eksempel Operatorer. Eksempel Fejlmeldinger Atudvideprogrammetmednyegurerelleroperatorer Konklusion 8.1 Konklusion A Kildekode A.1 CurvePlotter. 35 A.2 FigureManager A.3 A.4 FigureA OperatorA A.5 A.6 Axis Line A.7 A.8 Opgave2A Opgave3A 54 A.9 Opgave4A 55 A.10Point A.11PointParm A.12Translation A.13CurveConc A.14Scaler A.15Vector A.16VectorX A.17Matrix A.18VectorIteratorI A.19VectorVisitorI A.20VectorList 69 A.21Transform A.22Trans2dVisitor A.23ReadInputLines A.24InputLine A.25ReadFileException

4 B CRC-kort 82 C Grnseader C.1 CurvePlotterI 85 C.2 FigureI C.3 FigureManagerI C.4 C.5 InputLineI MatrixI. 86 C.6 OperatorI C.7 C.8 PointI PointParmI C.9 C.10TransformI. ReadInputLinesI 88 C.11VectorI C.12VectorIteratorI C.13VectorListI C.14VectorVisitorI C.15VectorXI. C.16Interfacesforundtagelser D Transformationen 93 E Klassediagram 95 F CurvePlotterinitialiseres 96 G CurvePlotterkalderdraw 97 H FigureManageriarbejde 98 I Inddatatilafprvning 99 J Uddatafraafprvning Sammenfatning - denne rapport Denne portenanalysererproblemstillingengivetiopgaveformuleringen[1],beskriverdet rapport er en besvarelse af K2-opgaven i datalogi, stilletar Rap- udvikledeprogramsfunktionalitetogdetsudvidelsesmulighederogdokumenterer programmetibilagene.programmeterskrevetijava(v.1.4.0)oghartilformal at fulgtmedik2-brevkassen[2]. \visualisere kurver i rummet", se kravspecikationen 2.2. Undervejs har vi information,se8. Deterikkelykkedesosatindfrimaletmedprogrammettilfulde,fornrmere 4

5 1.1 Ambitionsniveau Vi tildesignetafprogrammetovereventuelleeektivitetshensyn,udenatdettehar har i udviklingen af programmet lbende vgtet overskuelighed og hensyn frttilmangekomplikationer.iimplementeringenharvidogsigtettilatundgaet gentagneberegningero.l.decideretressourcespild. Hermederikkeudelukket,atoptimeringermuligvissesteder. 1.2 Krav til lseren Lseren ingssproget af nrvrende Java. Srligrapport sprogbrug forventes vil vre atforklaret vre bekendt i denmed grad, programmer- adskillersigfrastandardterminologivedrrendejava. det radikalt 1.3 Bemrkninger Vi ellersomernemtforstaelige(fx. vil i rapportens sprog anvendeinput)samtengelskeord,derermedidansk engelske med darlig dansk oversttelse retstavning,eksempelvisinterface. gumenter(ogaltsaburdeopskrivesmetodenavn(arg1,arg2,...,argn),hvisvi Vi vil tillade os at skrive metodenavn() for metoder, der tager mange ar- blotskalrefereretilmetodensnavn. 5

6 2 Problemorienteret analyse 2.1 Problem Viskaludarbejdeetprogramtilvisualiseringafkurverirummet.Dissekurver vilvrespeciceretvedparametriseringerieenvariabel.detskalvremuligt atudfre"operationer"1pakurverne. 2.2 Specikation Vivilherudspecicereopgavetekstenskravtilenrkkekonkretekravtilvores program. Forskellige typer2 kunnevisualiseres. kurveparametriseringer sasom spiraler eller linier skal Detskalvremuligtforbrugerenatangivetidsintervalletforparametriseringsvariablen,saledesathverkurve,dernskestegnet,harsitegettidsinterval. Tilhverkurveskalbrugerenkunnespecicereekstraparametre,forkurvetypen Lineskaleksempelvisetpunktogenretningsvektorkunneangives. Detskalvremuligtatudfre"operationer"pakurverne. Tilhvernsketoperation,skalrelevanteparametrekunneangives.Fx.skal translationsforesprgslerledsagesaftreparametre,nemligde3koordinater tilforskydningsvektoren. Fremvisningenafkurverne(modiceredeellerejviaoperationer)skalledsagesafetkoordinatsystem,derlokalisererkurvernesplaceringi R3. Programmetskalvreeksibelt: -Detskalvreletattilfjenyekurvetyper -Detskalvreletattilfjenyeoperationer Visualiseringen diskuteresyderligereiafsnittet2.9). skal vre venlig imod jet (hvad der forstas herved, vil Programmet opgaver,se[1]. skal kunne fremvise de kurver, der er angivet i de bundne 1Vilprciseresomlidt,seafsnit Se

7 2.3 Kurveparametriseringer Vivilanfrenogleovervejelserogbemrkningeriforbindelsemedbegrebet"kurveparametrisering" Terminologi Givet billedmngdenf(i)medkurvensspor.deterdettespor,vivilplotte,narvii en kurveparametrisering f : I 3 t 7! (f1(t);f2(t);f3(t)), vil vi benvne programmetgivesetantalkurvermedtilhrendetider. rametrisering.medsammebetydningvilvibenytteordeneparametriseringer, Vivilfritvekslemellemvissebetegnelserfordetmegetlangeordkurvepa- kurver-og,mereprogramnrt3-gurer.vimenerikke,atdettevilgiveanledningtilmisforstaelser. der-givetenrkkeinputparametre-modicererudseendeogantalafinputkurver.de"obligatoriske"operationerertranslation(givet1kurveogenvektorleveres 1leveres1nykurve). og kurvesammenstning (givet 2 kurver i en bestemt rkkeflge Derskaludfresoperationerpakurverne;hervedvilviforstamekanismer, efteratdenskedeoperationererudfrt,delsdetbillede,derfremkommerved Ved billedet vil vi dels forsta de i 3 dimensioner plottede (se 2.6) kurver, projektionnedpakameraetskoordinatsystem.\billedet"refererersaledesogsa tildenstatiske,rumligekurve-"konstellation",derergivetvedbrugerenskurveogoperationsnsker. pa. Medbrttet vilvimenedetobjektaftypen Graphics,somviskaltegne \Plotning"vilvibenytteomtoforskelligeprocesser: Udregningafkoordinatsttettilenparametriseringsvrdiiengiventid Forbindelseafpunkterneidetprojiceredebilledemedliniestykker Typerafkurver Vi udseende.daviikkeagteratkasteosudiatomstteeninddataltilenfunktion, skal visualisere parametriseringer. Disse kan matematisk set have vilkarligt alstaopndeenkompletmatematisksyntaks(se2.7)forinddata,vilviopdele dekurver,determuligtatfaatse,ityper.hvertypeharsaenrkkeparametre, derkanspeciceres. generelparametrisering.betragteksempelvis Et problem herved er, at enhver kurvetype er et specialtilflde af en mere f(t)=(cost;sint;0) ; t2[0;2] 3Ikildekodenvilviofterefereretil/benvneparametriseringernesom"gurer". 7

8 derparametrisererenhedscirklenir2.denneparametriseringeretspecialtilflde afbadekuglensparametrisering(senedenfor)ogdengenerellespirals f(t)=(cos(at)+c1;sin(bt)+c2;t+c3) ; t2r spiral-parametrisering (derkunharcirkulrgrundformfor er igen et specialtilflde = -ogellerserelliptisk).mendenne struktur,fx.kunneetvilkarligt n'tegradspolynomiumiterstattetrediekoordinatfunktionoglggestilhverafdetofrste,givendeflgendesygeudtryk af en endnu mere generaliseret f(t) = (cos(at)+c1+c2t+:::+cntn; sin(bt)+d1+d2t+:::+dntn; e1+e2t+:::+entn) ; t2r Hvadviskallreherafer,atdeteroptilosatfaststtetyperafkurver.Disse vil betragte altid vre mereet generelle specialtilflde parametriseringer, af noget mere ma vedkommende generelt, og nsker selv tilfje brugeren denne at kurvetype Punkter Vissepunkterkrverspecialbehandling.Brugerenkankrve,atengivenkurves vrditiltident0fremhves. kunneangivestekst-ogtal-vrdierudforgivnepunkter.iforlngelseafdenne Viharogsabrugforspecialpunktertiltegningafkoordinatsystemet;derskal tankegangkunnemanogsaforestillesig,atbrugerenfx.nskedeatforsynevisse punktermedteskt,fx."skringmedy-aksen","lokaltminimum"eller"start". Iafsnittet4.8.2vilviidetaljeretgradovervejesprgsmaletomkringpunkter. 2.5 Typer af operationer Ligesomviinddelerkurverneityper,vilviinddeleoperationerityper.Viskalimplementeredetotyperoperationertranslationogkurvesammenstningsammen medenselvvalgttildemonstrationafdesignetseksibilitet. identiskmedtranslationenafdenenekurve,sadennesstartpunktnetopforenes Vi indser hurtigt, at sammenstningen af 2 kurver som beskrevet i [1] er meddenfrstekurvesslutpunkt. 4Viarbejderkunmedparametriseringerieenvariabel,sarumligegurersasomkugler-eller meregenerelt(dervargeneraliseringenigen!)-ellipsoiderkanikkeidennekontekstparametriseresfuldstndigt(dissegurerkanadeparametriseres).deterdogmuligtatimplementere kurver,derlberpakugle-ogellipsoide-overader,ogaltefterbrugerspeciceredeparametre mereellermindreprcistantyderenrumliggur. 8

9 parametrer1;r2;r3strkkerkurvernemedenfaktorripadeni Af forslag til selvvalgte operationer er en skaleringsfunktion, der tekoordinat, givet tre enrotationsfunktion,derrotererenkurvegraderomkringenbrugerspeciceret linieirummetsamtenfunktion,dervisertangententilengivenkurveietgivent punkt. af eksibilitetshensyn Sidste forslag involverer blive kendskab kasseret, mens til parametriseringens interessen for nstsidste aedte, ogmindskes vil nok kraftigtaf,atdetfrdigeprogramselvkanroterekurverne. Viagterderforimplementereforslagnummer Plotning Viskalfremvisekurver,ogligesomviidenikke-ideellevirkelighedreprsenterer fx.enliniestykkemedenstreg,derngterntsetharenbredde,vilvifremviseen passendereprsentationafkurverne Endeligreprsentationafuendeligpunktmngde Idet oplagtatladeenkurvevrereprsenteretvedenindiceretendeligpunktfamilie,dertilhrerkurvenspunktmngde.vedfremvisningenvilretteliniestykker forbindetopunktermedindeks klart,atreprsentationensprcisiongesmedantalletafpunkteripunktfami- iogi+1ogdermedvisualiserekurven.deter hver egentlig kurve matematisk set er en uendelig punktmngde, er det lien gurerreprsenteresvedkoordinatlister.dissekansapunktforpunktprojiceres Ġivetdennskedespecikationafbilledettilfremvisning,kanaltsasamtlige nedi2dimensioner,hvoreftergureftergur"samles"medliniestykker Kurverogkoordinataksersudstrkning Kurveparametriseringer specicerettidsintervalogkurvetype).begrnservitidsintervallet,forhvilketvi kan have endelig eller uendelig udstrkning (alt efter plotter typer kurver, kurven, dette vil kurvens er pa ingen lngden made altid sandt vreforendelig vilkarlige (narparametriseringer). vi betragter vores Opdelingafkurvestykketipunkterogforbindelseafdissepunktermedliniervil altsamedendeligmangepunkterkunnegiveenvilkarliggodapproximation. altsa Koordinatakserne reprsenteres med i rummet endeligermange uendelige. punkter. DisseDette skal ogsa problem fremvises, vil viogvende skal tilbagetili Hvilkepunkterskalplottes? Viskalopvejeprogrammetskretid,dergesmedantalletafpunkterpr.kurve, modapproximationenskvalitet,derligeledesgesmedpunktantallet.derforma 9

10 enfornuftigbeslutningomantalletafpunktertages,ogherkommeretproblem ispil. etn2nikkendvendigvisgiveenfornuftigpunktmngdetilplotning-hvisvi Givetenkurveparametriseringf(t),t2I=[a;b],davilettilfldigtvalgaf altsavlgerdepunkter,derskalplottes,tilatvremngdenff(a+k(b n a) f0;1;:::;n 1gg(viopsplittertidsintervalleti n 1ligestorebidder(skrer 1)jk2 altsavedialtnpunkter),ogplotterhvertintervalendepunkt).detteskyldes,at kurvenssporikkegennemlbesmedkonstanthastighed. estpunkterafsttes,narkurvengennemlbesmedhjfart.skaldettelykkes Detvilgiveenrelativthjereprcisionmedetkonstantantalpunkter,hvis foros,skalvibrugekurvenshastighedsvektor(somviforkendtekurvetyperogsa nemtkanudledeetmatematiskudtrykfor)ibestemtepunkter.viskalogsatil atvurdere,hvad"hjfart"er.ogudfradisseoplysningerkanpassendepunkter bestemmes. lsningmedhenvisningtilvoresmalstningomeksibilitetogvoresnskeom Vi kan dog allerede pa nuvrede tidspunkt afvise denne noget ambitise overskuelighed. eniethvertpunktveldenerethastighedsvektorgivetvedetlukketudtryk. Hvernykurvetype,mannskerattilfje,villemeddennelsningskullehave hverendvidere-selvomenpassendealgoritmenokvillekunneudregnevorestil foratplottetilstrkkeligmangepunktertil,atfremvisningener"glat"ogfejlfri kurve hrende denition af "hj fart"pa kort tid - vil vi nok blot srge (ellerladeantalplottedepunktervreenbrugerdeneretparameter).detteletterimplementationafnyekurvetyperogforsimplerkoden.omkostningeneren forsvindendelilleforsinkelseogeventuelt\overdige"punkteriplotningen. 2.7 Inddata Vores operationer program er udfrt skal kunne et antal plotte gange en rkke pa visse nskede af kurverne. kurver, efter Herefter at enskal rkke skrmfremstillingenkunneroteresogbeskuesfraforskelligevinkler. 2d- Inddataopdelersigderfornaturligtitohalvdele: Nar Kurver gurerne til plotning. er plottetdennedelafinddataskalkunbenytteseengang. ikkegresigen,frbrugerennskeratbeskueandrekurver. internt i programmet i 3 dimensioner, dette gerenvedhjlpaffremviserprogrammetrotererogskalererbilledet.denne Rotationogprojektion.Dennedelafinddatalevereslbende,narbru- delafinddataleveresvedkaldaffunktionen erbeskrevetiinterfacetforcurveplotter,se[1]. CurvePlotter.draw(),som kendervedkommendesnsker.brugeradenifremviserprogrammettilladerikke Brugeren skal specicere en lang rkke ting, fr programmet overhovedet 10

11 specikationafkurver,parametreogoperationer.detersaledesikkeentrivialitet, hvorledesbrugerenspecicerersinenskertilprogrammet: VedkommendekunneskrivedetienJava-klasse. Vedkommendekunneskrivedetindienl,deroverholderenafosopstillet syntaks. Vi forskelligemenuerogindtastningsfelterkunnekontrollereinddata. kunne programmere en grask ekstra brugerade, hvori brugeren fra skrivesinenskerienlendatkrve,atvedkommendeskullekendetiljava.vi Sidstelsningerforambitis,ogdetermerebrugervenligtatladebrugeren harderforvalgtmidterstemodel.detkrverdog,atviopstillerensyntaksfor inddatalen,ogenmetodetilatafkodebruger-nskernedfldetienlegalsyntaks. Dettevilblivediskuteretdelsunderafsnittet4.2,delsibrugervejledningensafsnit Brugerspeciceredeparametre Tilhvergurvilvialtidladebrugerenkunnespeciceredeoplagte6tal-parametre antalpunktertilplotning,tidstart,tidslut,r,gogb,saledesatfx betyder,atdenpagldendegurskalplottesmed500punkter,parametriseringen skalplottepunktermedtiden skalistandardrgb-modellenvreiforholdet(45,255,120). tlbeneiintervallet[0;2],ogfarvenafkurven vilkarligmangevrdiertilbrugiparametriseringen5. Engursparametrekunnevisaforestilleosvillebestaaf6fasteefterfulgtaf parametre(kurvesammenstning),med3(koordinatsttilentranslationsvektor) Tiloperationererderikkeligesafasteparametre,dissekanangivesudental- ellermed45(densygeoperation,derlggeret44'te-gradspolynomiumevlueret i0tilhverkoordinatiengur).operationsparametreerderaltsaetvilkarligt antalaf. 2.8 Transformationen Vi hvorforvikanklareosmedtre-dimensionalevektorer. henviser til den matematisk tunge argumentation i bilag D. Her forklares, 5Herhenvisestilafsnit

12 2.9 Uddata Det merededelogdendel,viprogrammerer,vilvreen"rumligkasse"projiceretned samlede uddata for det komplette program bestaende af den forprogram- i2dimensioner,ledsagetafetpassendekoordinatsystemogengurmngde,helt indeholdtikassensudsnitaf fraforskelligevinkler. R3.Dettebilledekanroteresogdrejesoganskues entenladehvergurhaveforskelligfarve,ogkoordinatsystemetogbaggrunden Foratgredenne2-dimensionellefremstillinggrasktilfredsstillende,vilvi have brugerdeneret. kontrastiske srfarver, der ikke antages af kurver - eller lade alting vre passendeinddelingforsynetmedtal. Matematisk ville det vre nskeligt, om koordinatsystemet var ledsaget af 12

13 3 Design Vitilsigteratudarbejdeeteksibeltprogramdesign,dermuliggrudvidelseaf programmet. operationstyper;altsaikkeomfattendringafplotningsalgoritmen,syntaksfor Udvidelserne vil dog begrnse sig til tilfjelse af nye kurve- og samtfortolkningafinddatao.l. vilviopnavedatforsgeathaveenlavkoblingmellemdeindgaendeklasser. Vivildogtilstrbe,atudskiftningafprogramdelebliverlettestmuligt.Dette 3.1 Algoritmisk struktur af programmet - ansvar Enoverordnetrkkeprogramtrinskaltydeligviskunudfreseengangpr.inddatal,dvs.eengangforhvergangenbrugernskeratbenytteprogrammetgramtrinanfreetansvar,somenpassendeklasseidesignetmatagesigaf. I den flgende skitse af denne \engangs-algoritme" vil vi under hvert pro- Indlsinddatal,dvs.oversttilforstaeliginternreprsentationaftekst- lensindhold. prsentation Ansvar: Indlse, omstte til intern reprsentation, opbevare intern re- Udfrinddatalenskommandoer,dvs.plotningafgurer,modikationvia operationer. Ansvar:Forstainternreprsentation,kendegur-ogoperationstyper,kunneinitialiseregurerogoperationer Opretetpassendekoordinatsystemtilfremvisningsammenmedbilledet. Ansvar:Kendekoordinatakserneirummet Gemdisseoplysninger,saderkantrkkespadem,hvergangdraw()kaldes. Ansvar:Gemmedataombilledet oprettelseafcurveplotterogendtindlsningafgurer)samlersigietkaldaf Betragtervietjeblikvoresprogramdelheltoverordnet,servi,atalt(efter funktiondraw()medenrkkeparametreogenbrtattegnepa.returvrdien lbende,mensdertegnespabrttet. er en boolean (lykkedes det at tegne frdig eller ej?), da skrmen opdaterer ansvarfrem. Kiggervimereidetaljen,trderenrkkeprogramtrinmeddertilhrende Modtagparametreogetbrt-objektattegnepa,givedemvideretilrette instanser. Ansvar:Koordinerefunktionskald Tagkopi,somvigernemandrei,afoplysningernefrainddatalen. Ansvar:Kopierebilledet 13

14 Modicerkopienviarotationogprojektion. Ansvar:Transformerebilledettil2dimensioner Findpassendekoordinatsystemtilatledsagebilledet. Ansvar:Oprettepassendekoordinatsystem,kendeakserneirummet Tegnkurverogkoordinatsystempabrttet(dissevilsidelbendemedindtegningenvisespaskrmen). Ansvar:Tegnebilledet,kendestrrelsenafbrttet,hvorpadertegnes metsstruktur,skalviogsahavegurerogoperationerispil,derkanholdepa Udoverdeansvar,viharharudkrystalliseretsomenkonsekvensafprogram- informationompunktertilplotning,samt(mankunnekaldedeterfllesansvar foralleklasseriprogrammet)eksibilitetmht.udvidelse. tionmedgurerogoperationerforegarpaheltbestemtemader.vivilmedandre Dettefllesansvarkanvidoghurtigtreduceretiletkravom,atkommunika- orddenereetfllesinterfacefornyegurerogoperationer.opfylderentilfjet nygurelleroperationdetteinterface,kanprogrammetafvikles. 3.2 Design Patterns Vednrmerebetragtningafdeopgaver,derskaludfresunderprogramafviklingen,servihurtigtetparstrukturerdergarigen. vektorerskalsakunnemodicereseenforeen,narvieksempelvisladerenoperationpagurenudfres,ellernarviladerenmatrixvirkepahvervektor.imange forskelligesituationererdetpraktiskatbesgeetobjekt(fx.en Vector)ogmodicereobjektetsattributter.Denneobservationgiverosinspira- Figureelleren Forhvergurskalenlisteafpunkterellerstedvektorerfordisseplottes.Disse tiontilatanvendevisitor-mnstret,derigenbenytteriterator-mnstret. detklassernefiguremanagerogreadinputlinehjlpermedatsikrevoresmal, nemligbrugafstandardiseringerafgur-ogoperatorklassersamtinddatatype. eksible design nem tilfjelse af nye gurer operatorer. Disse gr Fleksibelindlsningmuliggrbrugafdesignpatterns Selveindlsningsalgoritmenerbeskreveti7.5.Indlsningenoginitialiseringen af kurvetilfjelserikkebetyder,atmanskalndreidenoprindeligekildekode.blot gurer og operatorer pa den heri beskrevne made sikrer, at operator- og skaletinterfaceoverholdes. ladendedesignetseksibilitet.vihardogsknnet,attilfjelseafnyeklasserer Defastlagteparameterstrukturerforgurerogoperatorermindskertilsyne- et behovet vigtigere for for at tilfje eksibiliteten nye gur- endogbrugerbestemte operatorklasserparametre, langt overstiger idet vi behovet mener, for at ndringerafparametre. 14

15 gur-ogoperationstyper. Deparametre,viharvalgt,erbredtfavnendeogkanformentligdkkedeeste mnstermedfordel. Vha. denne eksible indlsning kan vi implementere det nskede design Operationerpagurerogdesignmnstre Da operatorerdesignetsomvisitorerumuligt.istedetharoperator-klassenfaetet der i operationer pa gurer kan indga ere gurer, er et design med alle megetenkeltogikke-krvendeinterface. af. Faktiskerdetkunndvendigtatvide,hvormangegureroperatorengrbrug somermodiceretpabaggrundafindkomnegurer.igenkrvervoresdesign, Derudover skal operatoren besidde en metode, der returnerer nogle gurer, atderaltidbliverreturneretgurer,daeksempelvisopsplitningafgurerellers villevreumulig(nyegurerkankommetilellernogleafdemodtagnekanblive slettet). ogreturneredisseherefter.isafaldviloperatorernegrebrugafvisitorer,der Deterklart,atdeesteoperatorerblotvilmodiceredeindkomnegurer besgerhvergurmeden-ioperatorendeneret-visitor.fordideesteoperatorerblotharforskelligevisitorer,hardenabstrakteoperator-klasse implementeret den metode, der modicerer de indkomne gurer. Metoden OperatorA brugafenaccessor-metode,somreturnerervisitoren.dennemetodekansaoverskrives. gr ureneindholderen Visitor-designpatterneterimplementeretafgur-klasserneved,atalleg- benytterdennesdovisit()-metodepassendesteder.visitorenkanimplementeres publicmetodevisit(),somnetopmodtagerenvisitorog forskellige klasseioperatorenellerdenskalvreekstern.visitorenskalselvflgeligopfylde steder, og der stilles ingen krav til om visitoren skal vre en intern interfacettilgurernesvisitor. 3.3 Klasser Vedbetragtningafproblemstillingenudkrystalliseresnaturligtenrkkeobjektog tegningafbilledetpadetudleveredebrt,koordinationafdissehandlinger.dette problemtyper: Figurer, operationer, vektorer, matricer, et koordinatsystem, erillustreretpagur1,see Kontrologadministration Klasser:CurvePlotter, Objekter af disse klasserfiguremanager, eksisterer der kuntransform disse har hver isr veldenerede styrende roller. een afderes underprogramudvikling,og fremgaafgur2og3ibilagene. prcise funktioner vil 15

16 3.3.2 Figurer Fllesforallegurtyperneerenrkkekarakteristikaogansvar.Disseplaceres Klasser:FigureI, FigureA, Subclasses... derforienabstraktsuperklasse. Atkunnemodtageenrkkeinputparametreogomsttedissetilenkonkret parametriseringsforskrift. Atevalueresinvrditilengiventid,vedgentagneberegningeraltsaplotning. Atgemmeinformationomspeciellepunkter,derfx.skalmarkeres. Atvremodicerbareviaoperationer. Givetetbrtattegnesigselv. Atvrekopierbare,altsacloneable. ne,endvidereliggerdennebeslutningiforlngelseafkonventionelgraskjava- programmering. Atfunktionendrawplaceresihvergursikrer,atkodenindkapslesigurer Operationer Klasser:OperatorI, Flles for operationeroperatora, er, de givet Subclasses m gurer... parametrereturnererknyegurer. og n meningsfyldte tilhrende gurerneogunderbesgetmodiceretgurerneslagredekoordinaterpapassende Vivilividestmuligudstrknnigdesigneoperationersomvisitorer,derbesger vis,somnvntovenfor Vektorerogmatricer Klasser:Vector, Disseklasserlagrerkoordinatstogeransvarligeforatkunneudfrestandar- VectorX, Matrix doperationer(matrixprodukt,krydsprodukt,vektoradditionosv.)padissekoor- dinatst. distinktionen Matematisk VectorogVectorX.Dettebunderi,atvimangestederbenytter set er der ikke forskel pa vektorer, som vi antyder med vektorerudenbehovforvektoroperationer(sahvorforgivedeindgaendeobjekter redundantemetoder?).ligeledesermatricerjogeneraliseredevektorer(ellervektorereretspecialtilfldeafmatricer);atviharoprettetseparateklasserskyldes etdesign-ogoverbliksmssigtskn. Detvisersigimidlertid,atvoresproblemerkanlsesindenforde3-dimensionelle Endviderekandetanfres,atvektorerikkendvendigviser3-dimensionale. 16

17 vektorer: hellerikkeuundvrlige-vivilblotkiggepa3-dimensionelle,hvorviserbortfra De 4-dimensionale kan undvres i henhold til dimensionale er sidstekoordinat. Derforvilviudelukkendeimplementere3d-vektorer. dkapsleinformationpapassendevis. Objekterafdisseklasser,Vector, VectorXsamtMatrix,benyttestilatin- somderviltypiskvremangevector-objekterispil(punkterlagresvedplotning Matrix-objekter Vector-objekter). ved udregningen VectorX-objekter af denvil matrix kun og benyttes de vektorer, sammender med beskriver et par transformationenfra3dimensionertiletbegrnsetudsnitaf2dimensioner,eller eksisteremidlertidigt Srligepunkter Klasser:Point Tilhvergurerknyttetsrligepunkter,derskalmarkeres.Informationomdisse punkterlagresiobjekteraftypenpoint.disseerligesomgurerneudstyretmed en parametre7. draw-funktion, derunder tegningen tagerhjde for despecicerede special Designpatterns Klasser:Visitor, Disseklassereralleredebeskrevetunderafsnittet3.2. VectorVisitorI enspecikationafvisitor-interfacet,saledesatdetbesgteobjektskalvreen VectorVisitorI erblot vektor Indlsning Klasser:ReadInputLines, Disse klasser star for, som dels InputLine datalenpaenmade,dersikrerlavestmuligkoblingmellemklasserne. beskrevet i 3.2.1, og dels i 4.2, at indlse indparametre, Vi nsker hvorfor altsa at dergeneralisere altsa ikke ndvendigvis inddatas udseende vil vre forde gur- 6 faste og operations- tilgurerne,somnvnti2.7.1.vitilsigter,atparameterantalletafhensyntil parametre udvidelsesmulighederneervilkarligt Undtagelser Endvidere RuntimeException. vil vi designe en rkke undtagelser, som alle vil arve fra klassen 6Javas\clean-up"fjernerobjekterudenreferencertilsig. 7Detteharviikkenaetatimplementere,meniteorienerdetikkealenemuligt,menkrver ikkeandenndringafkildekoden 17

18 4 Programmeringsovervejelser 4.1 Implementation af design Voresimplementationafprogrammetvilihvertfaldpasystemarkitektoniskplan flgedetudviklededesignfuldstndigt.deenkeltemodulervilformentligtafvige marginaltfradetidesignetudtnkte,fx.viletbestemtstmetoderogvariable ikkealtidndvendigvismodsvareetbestemtansvarudledtidesignet. overvejelserindenimplementationen. Vivilnedenforgaidetaljermeddedeleafdesignet,derkrveryderligere 4.2 Inddata konkretiseredensopgaver. I designet har vi en separat klasse til indlsning, ReadInputLines. Vi vil her Inddatakommandoerlagresilisteaflinier Voresindlsningafinddataskervedatderlseslinieforlinieienbrugerforfattettekstl,somerkonstrueretefternoglenjeregler.Ideeneratsystemetved indlsningen deresparametre,selvomantalletafparametremattevariere. skal kunne kende forskel pa gurer og operatorer og kan indlse denpagldendelinie,etobjektaftypeninputline.dissegemmesietarrayaf Hver linie vil vi omstte til den interne reprsentation af kommandoen i InputLine's,somsakansendesvideretildenfortolkendeenhed,FigureManager. Hervedadskillesindlsningfrarestenafprogrammet. danafviklingsmeekanismenfiguremanagerskalfortolkeinput. Derskalaltsaopstillesreglerfor,hvordangyldiginddatanedfldes,oghvor- derviharvalgtenmaskelidtindvikletsyntaktiskogindlsningsmssigtlsning, tnkeligeparametre. til gengld gr det muligt for brugeren af programmet at regulere pa alle Syntaksenvilfremgaafbrugervejledningensafsnit Indkommendetalparametre ing. TalparametrevilvigemmeiJava-typendouble.Se4.3forovervejelseromafrund- inputvrdier Determeddouble'sproblematiskatangiveirrationaleellersrdelesprcise matematiskutilfredsstillendevis:ivoresinddata-lserer som eksempelvis eller e. Dette problem har =sinafrundingtil ma vi lse pa en double.brugerenkanaltsaikkeeskplicitiinddataangivetallet,somjoheller ikkekanlagresimaskinen,menblotenapproximativreelvrdisom3:1415::: 18

19 4.2.3 Fortolkningafinddata Administrationen klassenfiguremanager,sommodtagerinddatalensometarrayafinputline's. af oprettelsen af gurer og operatorer foregar i et objekt af brugervejledningens7.5.dennealgoritmesikrerfornuftigtydningafinddatalens Dettegennemlbessaogbehandlesviaenstak-algoritme,dererbeskreveti kommandoerudenmisforstaelser. gurerogoperatorer,sombrugerenharangivet,oprettetoglagtitostakke.vi Efterhanden som arrayet af InputLine's gennemlbes, bliver de forskellige harmegettidligtidesignfasennsketatholdeangivelsenafsystemetsgurerog operatorerudenforsystemet.detskullealtsavremuligtatspeciceregurerog operatorer,somsystemetiudviklingsfasenikkekendtetil.denneadskillelseer lykkesvedbrugafjava'sstandardklasse,classloader.vedhjlpafdenneklasse er bliver detoprettet muligt atved indlse initialisering en klasseafudfra FigureManager en tekststreng. pa baggrund ClassLoader-objektet standard-classloader. af systemets indgaroprettelseafetobjektafklassenconstructor,hvorpavibrugermetoden Selveoprettelsenafengurellerenoperatorerenanelsekompliceret,dader afklassenclass,dadeangiverkonstruktrensparameter-klasser. newinstance(),somtagerenlisteafobject's.object-objekterneskalallevre 4.3 Afrundingsfejl Vi ydende arbejder tal. med Denne Java-typen type er (ikke double srlig) alle de begrnset steder, vi (8har bytes), brugsa forafrundings- fejl marginaleafvigelsevilikkefakonsekvenserforhverkenfremvisningelleranden vil opsta. Vi arbejder altsa med en svkket prcision undervejs. Denne lagring af programkrsel. 4.4 Vrdibrende objekter er ikke konstante signdredes.ivoresimplementationagterviimidlertidatndrekoordinaterne ObjekteraftypenVector,VectorXellerMatrixvillemannormaltikkeforestille tiletvektorobjektvreforanderlige.eksempelvisskalviudfreoperationerpa gurerspunktlisterellerskaltransformereenvektortil2dimensioner. Ligeledes ville man ikke matematisk opfatte to vektortranslaterede8 medsammeparametriseringsomens.idesignettilsidesttesdissematematiske kurver konventionerafhensyntildetobjektorienteredeendeligelayoutsamtnsketom atimplementerevisitor,derkanndreengursudseendevedatbesgehvert plottetkoordinatst. 8Medenandenvektorendnul-vektoren,se'f'li';-) 19

20 4.5 Undtagelser Undtagelserbenyttes,narnogetfataltelleruigennemfrligtopstarundervejsien programafvikling. inddata Iprincippetskalintetjokunnegagaltivoresprogram,hvisbrugerenskriver derkunkanskyldesos.eksempelvisvilviopretteundtagelseriforbindelsemed i korrekt syntaks. Ikke desto mindre vil vi tage hjde for problemer, matrixmultiplikation overensstemmende).disseogtilsvarendeundtagelsererinformativeforeventuelle (der jo kun er deneret hvis matricernes dimensioner er videreudviklerepaprogrammetogndvendige,hvis,foreksempel,matrix-klassen isoleretskullebenyttesienandensammenhng9. selvomdeikkevilblivekastetafos,narprogrammetkres. Af dissearsager har vi altsa implementeret alle vigtige undtagelser, ogsa 4.6 Beregninger og kretid Vivilikkekunneundgaenrkke\overdige"beregninger.Samtligegurerskal plottesi3dimensioner,deterklart.herefterskalderoteresogprojiceresnedi2 dimensionervha.forskriftenangiveti[1].oftevilikkealtafdeti3dimensioner plottedekunnesespaskrmbilledet.deterderforspildatprojicerepunkter,der alligevelikkeskalvises. ticererherinddatamngdenn Sadan\overdig"plotningforvrrerimidlertidikkevoreskretid.Viiden- ogtegnes,idetplotningeni3dimensionererenengangshandlingogdermedikke somantalletafpunkter,derskaltransformeres kommertilatpavirkebrugenafprogrammet.betragteshhv.transformations-og indtegningstidenforhvertpunktsomkonstanteraogb,viltidenfortransformationogindtegningafetpunktvrean+bn.kretidenvilderforvre(a+b)n, hvornerantalletafplottedepunkter.tidskompleksitetenersaledeskuno(n). 4.7 Koordinatakserne i uddata Vores endeligudsnitafakserne,mendetteudsnitafhngerreeltsetafvinklen,hvorfra uddata skal ogsa indeholde passende koordinatakser. Vi skal fremvise et dersesmodorigo.istedetforenkompliceretalgoritmetilatvaretageenefter jepunktetpassendebeskringafakserne(beskringerndvendigforatkunne plottemedendeligmangepunkter),kanmanvlgeforskelligemetodertilvalg afkoordinatsystem. rummetafformen[b1 Narbilledetafallegurererfrdigplottet,vilderndesenmindstekassei tede punktmngde. Mana1] [b2 kunne lade a2] [b3 koordinatakserne a3],dernetopomslutterdenplot- dennekassessider,kunafhngendeafinddata(ogderforkanfremstillesengang vre liniestykker langs 9Vivilnokbenytteosaf,atvikunbehverathandteretre-dimensionellevektorertilat grematrix-klassenskodesimplere(ogdermedikkegenereltbrugbar). 20

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java Kursus i OOP og Java Kursus i Objektorienteret programmering i Java Åben Dokumentlicens Dette foredragsmateriale er under Åben Dokumentlicens (ÅDL) Du har derfor lov til frit at kopiere dette værk Bruger

Læs mere

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Genbrugelige komponenter og designmønstre i Java Jacob Nordfalk Ingeniørhøjskolen i København Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Program Om Jacob Nordfalk introduktion (ikke-teknisk del) Komponentbaseret

Læs mere

Dag 10 Flertrådet programmering

Dag 10 Flertrådet programmering Videregående programmering i Java Dag 10 Flertrådet programmering Fremlæggelse af programmering/status for projekter Dokumentation med javadoc Flertrådede designmønstre: Arbejdstråd, Producent Konsument,

Læs mere

Objektorienteret Programmering

Objektorienteret Programmering Objektorienteret Programmering Struktureret Systemudvikling Jan Bendtsen Automation and Control Indhold Lidt om programmeringssprog Klasser i Java Klasser i C++ Oversættelse og kørsel af kode Et eksempel:

Læs mere

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC Crash Course i Programmering HumTek, RUC Kursus mål At give en basal introduktion til programmering i sproget Processing At give et overblik over sprogets potentiale At have det sjovt :-) Kursus form Meget

Læs mere

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 21. november 2003 Indhold 1. Kode 2 1.1. forestillinger.h............................................. 2 1.2. forestillinger.cc.............................................

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

Kursusarbejde 2 Grundlæggende Programmering

Kursusarbejde 2 Grundlæggende Programmering Kursusarbejde 2 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 31. oktober 2003 Indhold 1. Kode 2 1.1. hotel.h.................................................... 2 1.2. hotel.cc...................................................

Læs mere

Hvad er et distribueret objekt? Plan 12.3. Objekter, objektreferencer, metoder, parameteroverførsel. Objekter: notation

Hvad er et distribueret objekt? Plan 12.3. Objekter, objektreferencer, metoder, parameteroverførsel. Objekter: notation Plan 12.3. Oversigt over grundlæggende begreber Java: eksempel på applikation, programmering og oversættelse Uddybning af grundlæggende begreber Java RMI implementation Forklaring af øvelsen Hvad er et

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Objektorienteret design med arv og polymorfi:

Objektorienteret design med arv og polymorfi: Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Objektorienteret design med arv og polymorfi: Substitutionsprincippet Composite Design Pattern Finn Nordbjerg Side 1 Objektorienteret

Læs mere

Vektorregning. Vektorer som lister

Vektorregning. Vektorer som lister 10 Vektorregning Vektorer som lister En vektor laves nemmest som en liste på TI-89 Titanium / Voyage 200. I nedenstående skærmbillede ser du, hvordan man definerer vektorer og laver en simpel udregning

Læs mere

14.1 Internationale programmer

14.1 Internationale programmer 14.1 Internationale programmer Når et program skal anvendes af flere kulturer og sprog opstår behov for at programtekster, beløb og datoangivelser afhænger af landet og sproget, og man må i gang med at

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Grundlæggende Programmering ITU, Efterår 1999. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering

Grundlæggende Programmering ITU, Efterår 1999. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering ITU, 20. januar 2000 Alle hjælpemidler tilladt, dog ikke datamat. Eksamen er skriftlig, fire timer, og bedømmes efter 13-skalaen. Opgavesættet består af

Læs mere

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I.

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. 4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. Klasser i forhold til abstrakte datatyper og record-typer. Variable og operationer. Klasse-interfaces. Klasser og typer. Klasse-instantiering og initialisering.

Læs mere

Spil Master Mind. Indledning.

Spil Master Mind. Indledning. side 1 af 16 Indledning. Spillet som denne rapport beskriver, indgår i et større program, der er lavet som projekt i valgfaget programmering C på HTX i perioden 9/11-98 til 12/1-99. Spillet skal give de

Læs mere

Kursusarbejde 1 Grundlæggende Programmering. Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a

Kursusarbejde 1 Grundlæggende Programmering. Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a Kursusarbejde 1 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 3. oktober 2003 Kode //File Name: kaalhovede.cc //Author: Arne Jørgensen //Email Address: arne@arnested.dk, arnjor@niels.brock.dk

Læs mere

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Indledning I det følgende introduceres et par abstrakte

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Objektorienterede metoder

Objektorienterede metoder Objektorienterede metoder Denne gang: Designmønstre Skabende designmønstre: Fabrikeringsmetode/Fabrik, Singleton, Abstrakt fabrik (Toolkit), Prototype, Objektpulje Singleton eksempel: Forskellige slags

Læs mere

DM502. Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/

DM502. Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/ DM502 Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/ 1 DM502 Bog, ugesedler og noter De første øvelser Let for nogen, svært for andre Kom til øvelserne! Lav opgaverne!

Læs mere

RMI med BlueJ. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 11. desember 2007

RMI med BlueJ. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 11. desember 2007 RMI med BlueJ Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 11. desember 2007 Hvad er RMI? Når man arbejder med Distribuerede Systemer, som igen vil sige at man ønsker at flere end én komputer

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

Noter og opgaver. Programmering A IMADA. Niels Kjeldsen & Jacob Aae Mikkelsen. Med grundig korrektur og rettelser af Edmund Christiansen

Noter og opgaver. Programmering A IMADA. Niels Kjeldsen & Jacob Aae Mikkelsen. Med grundig korrektur og rettelser af Edmund Christiansen Programmering A IMADA Noter og opgaver Niels Kjeldsen & Jacob Aae Mikkelsen Med grundig korrektur og rettelser af Edmund Christiansen Noter til Programmering A INDHOLD Indhold 1 Indledning 3 2 Kom i gang

Læs mere

Google App Engine. Google App Engine som platform. Claus Myglegaard Vagner og Jacob von Eyben

Google App Engine. Google App Engine som platform. Claus Myglegaard Vagner og Jacob von Eyben GoogleAppEngine GoogleAppEnginesomplatform ClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Abstract CloudcomputingerenteknologidervinderfremidengenerelleITinfrastruktur. SocialemediersåsomLinkedIn,TwitterogFacebookharøgetbehovetfor

Læs mere

SAX Simple API for XML.

SAX Simple API for XML. SAX Simple API for XML. En API (Application Programming Interface) et bibliotek eller et sæt af funktioner eller metoder. SAX er et sådant bibliotek af abstrakte metoder som f. eks. startdocument() eller

Læs mere

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let Løsningsforslag til Camp Let Case Beskrivelse: Camp Let Firmaet Camp Let har til formål at udleje forskellige typer transportable ferieboliger. Det drejer sig i øjeblikket om campingbusser, campingvogne,

Læs mere

BOSK F2012, 1. del: Prædikatslogik

BOSK F2012, 1. del: Prædikatslogik ε > 0. δ > 0. x. x a < δ f (x) L < ε February 8, 2012 Prædikater Vi skal lære om prædikatslogik lad os starte med prædikater. Et prædikat er et orakel der svarer ja eller nej. Eller mere præcist: Prædikater

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

Objektorienterede metoder

Objektorienterede metoder Objektorienterede metoder Gang 13. Adrætte processer Ekstremprogrammering (XP) Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html projektopgaven i OOM Projektvejledning

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

Programmering. Udvidet Programmering. Kurserne. Kurset: programmering i sproget Java. Lærerne: Morten Larsen og Peter Sestoft

Programmering. Udvidet Programmering. Kurserne. Kurset: programmering i sproget Java. Lærerne: Morten Larsen og Peter Sestoft Kurserne Kurset: programmering i sproget Java Programmering og Udvidet Programmering Lærerne: Morten Larsen og Peter Sestoft Kursusmål: I skal lære at skrive interessante programmer i Java Forudsætninger:

Læs mere

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 DOKUMENTATION OG VEJLEDNING ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 Indholdsfortegnelse 1. Nye webservice metoder... 2 1.1 Anvendelse af køretøjer og personel fra fremmede beredskaber ifm. indberetning

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

02312 Indledende programmering og 02313 Udviklingsmetoder til IT- Systemer

02312 Indledende programmering og 02313 Udviklingsmetoder til IT- Systemer Projektopgave efterår 2009 jan 2010 02312 Indledende programmering og 02313 Udviklingsmetoder til IT- Systemer Projekt navn: CDIO tre ugers projekt Gruppe nr.: 52 Afleveringsfrist: Mandag d. 18-01-10 Studie

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Brugerflade De små knappenåle / dokkedimser Layouts på dialogbokse Højrekliks menu (laaaangggsomt højreklik): Level Off (V8i SELECT release 1) Display set

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Studieretningsprojekt. Keglesnit - Ellipsen

Studieretningsprojekt. Keglesnit - Ellipsen Keglesnit - Ellipsen Roskilde HTX Vejledere: Jørn Bendtsen & Karl G. Bjarnason Fag: Matematik & Informationsteknologi Lars Thomsen 28-01-2010 Abstract: This project investigates the mathematical properties

Læs mere

Klasser. Grundlæggende Programmering med Projekt. Peter Sestoft Tirsdag 2. september 2008. (Tak til Jakob Bardram for nogle slides) Dagens begreber

Klasser. Grundlæggende Programmering med Projekt. Peter Sestoft Tirsdag 2. september 2008. (Tak til Jakob Bardram for nogle slides) Dagens begreber Klasser Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Tirsdag 2. september 2008 (Tak til Jakob Bardram for nogle slides) Dagens begreber Felt (field) Metode (method) Parameter (parameter) Sætning,

Læs mere

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam) { int wmid, wmevent; programmering med

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam) { int wmid, wmevent; programmering med LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam) int wmid, wmevent; PAINTSTRUCT Introduktion ps; til HDC hdc; programmering med switch (message) case WM_COMMAND: wmid = LOWORD(wParam);

Læs mere

Åben uddannelse, Efterår 1996, Oversættere og køretidsomgivelser

Åben uddannelse, Efterår 1996, Oversættere og køretidsomgivelser 3/10/96 Seminaret den 26/10 vil omhandle den sidste fase af analysen og de første skridt i kodegenereringen. Det drejer sig om at finde betydningen af programmet, nu hvor leksikalsk og syntaktisk analyse

Læs mere

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0 !"#!"# "# %&') * #" % && %' Dim MyArray2) As Integer ) * %' +,! - Myarray MyArray0). %' /0 /0 122 + /0 /0 +4 / 0) Dim MyArray1 to 2) As Integer 5MyarrayMyArray1)" +6 Option Base 1 Option Explicit %' 76

Læs mere

Grafer og grafalgoritmer

Grafer og grafalgoritmer Algoritmer og Datastrukturer/Datalogi C Forelæsning 15/10-2002 Henning Christiansen Grafer og grafalgoritmer Hvad mener vi med en graf? NEJ! Graf: En matematisk abstraktion over ting som er logisk forbundet

Læs mere

Om binære søgetræer i Java

Om binære søgetræer i Java Om binære søgetræer i Java Mads Rosendahl 7. november 2002 Resumé En fix måde at gemme data på er i en træstruktur. Måden er nyttig hvis man får noget data ind og man gerne vil have at det gemt i en sorteret

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

dmi.dk DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet

dmi.dk DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 0-1 Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet Jacob Woge Nielsen ISSN 0906-897X ISSN 1399-1388 (printed)

Læs mere

Rekursion C#-version

Rekursion C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannn i Informationsteknologi Rekursion C#-version Finn Nordbjerg 1 Rekursion Rekursionsbegrebet bygger på, at man beskriver noget ved "sig selv". Fx. kan tallet

Læs mere

Videregående programmering i Java

Videregående programmering i Java Videregående programmering i Java Dag 3 Skabende designmønstre Skabende designmønstre: Fabrikeringsmetode/Fabrik, Singleton, Abstrakt fabrik (Toolkit), Prototype, Objektpulje Eksempel: Forskellige slags

Læs mere

02101: Indledende programmering. IMM, Danmarks Tekniske Universitet. Læg en studieplan. Dato: 7/12-2007. Gruppenummer: 20

02101: Indledende programmering. IMM, Danmarks Tekniske Universitet. Læg en studieplan. Dato: 7/12-2007. Gruppenummer: 20 Kursus 02101: Indledende programmering. Michael Holm & Mikael Andersen side 1 af 136 Kursus: Institut: 02101: Indledende programmering IMM, Danmarks Tekniske Universitet. Titel: Læg en studieplan Dato:

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Servlets, Tomcat & BlueJ

Servlets, Tomcat & BlueJ Servlets, Tomcat & BlueJ Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 05.october 2007 Hvad er Servlets: For at forstå det, må vi først få styr på to begreber, nemlig statiske og dynamiske hjemmesider

Læs mere

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &.

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &. MapBasic &.NET interaktion MapBasic.NET Jakob Lanstorp IT konsulent COWI Odense 23. Juni 2011 1 MapBasic &.NET interaktion Erfaring med MapBasic.NET / Visual Studio Anden programmering 2 Program Hurtig

Læs mere

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Espen Højsgaard Rune Højsgaard 1 Resumé BEMÆRK: Denne version af dokumentet er mangelfuld; kildekode samt flere figurer manger. Er du interesseret, kan

Læs mere

Web- og serverprogrammering

Web- og serverprogrammering Web- og serverprogrammering Arkitekturer i webprogrammer - dag 6 Model-View-Controller-arkitukturen Flerlags-arkitekturer Læsning: WJSP 10 Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Introduktion til Flash, fortsat

Introduktion til Flash, fortsat Introduktion til Flash, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Dagens program Opsamling på sidste forelæsning. Vi vil beskæftige os med følgende emner i dagens forelæsning: Komponenter

Læs mere

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Gym-pakken vil automatisk være installeret på din pc eller mac, hvis du benyttet cd'en 'Maple 15 - Til danske Gymnasier' eller en af de tilsvarende installere.

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

UML-Light (Note: UML-Light T133, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA

UML-Light (Note: UML-Light T133, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA UML-Light (Note: UML-Light T33, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA Programmering PRG + Semesterprojekter PRJ+PRJ2 Version: 20--2004 Indhold Første del: Introduktion til UML-Light og UML Klasser og objekter

Læs mere

Programmering 2 eksamensnoter

Programmering 2 eksamensnoter Programmering 2 eksamensnoter Andreas Troelsen andtro87@cs.au.dk Mathias Bak Bertelsen bufas@cs.au.dk December 24, 2012 Contents 0.1 Læs dette først!........................................ 3 0.2 Generelt

Læs mere

DDD Runde 2, 2015 Facitliste

DDD Runde 2, 2015 Facitliste DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD 2015. 1 4. 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og funktioner Elevmateriale 30-01-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Opgaver GeoGebra Om at genkende

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse.

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash crash course Emner Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash IDE Et kig på Flash udviklingsmiljøet. (stage, timeline, symboler, paneler, tools) Demo: Textfields Demo: Animation

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

PROGRAMMERING AF KANON SPIL - PROGRAMMING A CANNON GAME EFTERÅRSSEMESTER - 2014 FORFATTERE; BJÖRN ERIK FRISTRUP EKBRANT MORTEN LAU LARSEN

PROGRAMMERING AF KANON SPIL - PROGRAMMING A CANNON GAME EFTERÅRSSEMESTER - 2014 FORFATTERE; BJÖRN ERIK FRISTRUP EKBRANT MORTEN LAU LARSEN PROGRAMMERING AF KANON SPIL - PROGRAMMING A CANNON GAME EFTERÅRSSEMESTER - 2014 FORFATTERE; BJÖRN ERIK FRISTRUP EKBRANT Under vejledning af: Maja Hanne Tønnesen Roskilde Universitet Datalogi alogi Bachelor

Læs mere

Optimering af fraværsregistrering

Optimering af fraværsregistrering Journal Optimering af fraværsregistrering Eksamensprojekt i Programmering C, klasse 3.4, 2011 AFLEVERET 09-05-2014 Indhold Abstract... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Problemformulering... 2 Produktet...

Læs mere

Model Drevet Design i Praksis

Model Drevet Design i Praksis Model Drevet Design i Praksis Dansk IT - På Vej Hjem møde d. 8/9-2009 Jeppe Cramon - TigerTeam ApS Lidt om mig 15 års erfaring som software udvikler Partner i TigerTeam Første erfaring med model drevet

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & " " & & / & & (!

!  # $% &'!& & ' ' & # ' &()(*& + + +,-' &( # &(! (!  )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! &   & & / & & (! !" #$ "%!"&! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & Workbooks( MedarbUndersøgelse ),-.", & & Worksheets( Data )& Charts( DisplayData )&& )& " " & & / & &

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

K1 - En pipelinet mikroarkitektur

K1 - En pipelinet mikroarkitektur K1 - En pipelinet mikroarkitektur Mikkel Boje, di020168@diku.dk Ulrik Schou Jrgensen, di020545diku.dk Martin Damhus, di020162@diku.dk 25. november 2002 Indhold 1 Sammenfatning 4 1.1 Indledning...............................

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Mandatory Assignment 1

Mandatory Assignment 1 Mandatory Assignment 1 Morten Franck Peter Hansen 9. oktober 2003 Gruppe 4, Parallelle Systemer (02220) Indhold 1 Trin 1 Petri Net 1 1.1 Model af pass().................................... 1 1.2 Model

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2013-forår 2014 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net)

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Kim Harding Christensen EOS A/S Margrethepladsen 3 8000 Århus TLF: 8732 8787

Læs mere

Mathias Turac 01-12-2008

Mathias Turac 01-12-2008 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Eksponentiel Tværfagligt tema Matematik og informationsteknologi Mathias Turac 01-12-2008 Indhold 1.Opgaveanalyse... 3 1.1.indledning... 3 1.2.De konkrete krav til opgaven...

Læs mere

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden.

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden. Programmeringscamp De to opgaver træner begge i at lave moduler som tilbyder services der kan bruges af andre, samt i at implementere services efter en abstrakt forskrift. Opgave 1 beder jer om at implementere

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Metoder og værktøjer til programmering

Metoder og værktøjer til programmering Metoder og værktøjer til programmering Hjemmeside http://www.control.aau.dk/~jal/mvp.php Spørgsmål vedrørende kurset: jal@es.aau.dk Metoder og værktøjer til programmering Kursusgange: Brugergrænseflader

Læs mere

Kontraktbaseret Design. Anker Mørk Thomsen

Kontraktbaseret Design. Anker Mørk Thomsen Kontraktbaseret Design Anker Mørk Thomsen 5. marts 2014 -2 Kontraktbaseret Design Anker Mørk Thomsen 1. udgave ISBN: 9788740491500 Forord Bogen er blevet til gennem undervisning i faget Kontraktbaseret

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Komplekse tal og Kaos

Komplekse tal og Kaos Komplekse tal og Kaos Jon Sporring Datalogisk Institut ved Københavns Universitet Universitetsparken 1, 2100 København Ø August, 2006 1 Forord Denne opgave er tiltænkt gymnasiestuderende med matematik

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Introduktion til C programmering

Introduktion til C programmering Introduktion til C programmering Rasmus Erik Voel Jensen Uge 17 voel@math.ku.dk Dagens forelæsning Formalia Indledende programmering, main, include, printf, variable, scanf, if-else, statements, eksempler

Læs mere

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009 Stenhusevej 12 Eskerod 8543 Hornslet Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: Erhverv }rlig pris

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Grupperede observationer

Grupperede observationer Grupperede observationer Tallene i den følgende tabel viser antallet af personer på Læsø 1.januar 2012, opdelt i 10-års intervaller. alder antal 0 131 10 181 20 66 30 139 40 251 50 318 60 421 70 246 80

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design Jacob Christiansen moffe42@imada.sdu.dk Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense 1. Opgaven Opgaven består i at designe et kredsløb,

Læs mere

Math Snake. Afsluttende projekt. Andreas Kær Eriksen, Niclas Larsen og Jens Werner Nielsen. Klasse 3.4. 11. maj 2012. Informationsteknologi B

Math Snake. Afsluttende projekt. Andreas Kær Eriksen, Niclas Larsen og Jens Werner Nielsen. Klasse 3.4. 11. maj 2012. Informationsteknologi B Math Snake Afsluttende projekt Andreas Kær Eriksen, Niclas Larsen og Jens Werner Nielsen Klasse 3.4 11. maj 2012 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Martin Geisler. Uge 49, 2001

Martin Geisler. Uge 49, 2001 Min dintprog-browser Martin Geisler Uge 49, 2001 Resumé Dette dokument beskriver tankerne bag min dintprog-browser, en browser skrevet i Java der skal kunne fortolke en mindre delmængde af HTML 4, kaldet

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere