JJSRNBAKESKOLEK. Januar 1952.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JJSRNBAKESKOLEK. Januar 1952."

Transkript

1 JJSRNBAKESKOLEK Januar D I E S E L M O T O R E R

2

3 Dieselmotorens historie og princip,, Dieselmotoren h0rer til en gruppe af maskiner, der kaldes forbrsendingsmotorer* Disses historic er meget gammely idet de f0rste forbraendingsmotorer fremstilledes allerede i P0rst i I860 lykkedes det en franskmand Lenoir at konstruere en brugbar motor; den blev drevet af g"as, men arbejdede uden kom- U'/j pression* Dernasst Otto's g smotciv Pgsa. uden kompression^ Franskmanden Beau de Kochos fandt ad teoretisk vej? at kompression er n0dvendig for en god 0konomic I 1893 udgav den tyske ingeni0r Rudolf Diesel ( ) en afhandling "Theorie und Konstruktion eines rationellen Warmemotors" 9 som er det egentlige grundlag for dieselmotorens konstruktion^ De store tyske firmaer Krupp og EAR byggede de f0rste fors0gsmaskin3r, men f0rst i fremstilledes praktisk anvendelige dieselmotorer.= Dieselmotoren er en stempelmaskine, og dens virkems.de er baseret p&, at luft ved at sammentrykkes - komprimeres som det kaldes - udvikler varme (jfr,, fortsat brug af en cyklepumpe, som kan blive temmelig varm at holde pa.) rt N^r kompress.ionen drives til cae 32 atm,, bliver luften s& varm, ca» 600 grader, at den kan antsnde den brsendselsolie, almindeligvis solarolie, der i forst0vet tilstand sprojtes ind i cylinderen,- Dieselmotorens takter Man skelner mellem 2 typer af dieselmotorer, fire- og totaktsmotorer, hvoraf firetaktsmotoren er den almindeligste. At en maskine er firetakts, vil sige. at stemplet udf0rer 4 frem- o( tilbageg.ende (op- og nedadg&ende) bevsgelser (slag) for hver arbejdsydelse, stemplet preesterer (arbejdsslag) 0 Dette sker kun 1 gang for liver 2 omdrejninger af m.askinen-! I totaktsmotoren udf0rer stemplet kun 2 frem- og tilbageg&ende (op- og nedadg,ende) bevasgelser for hvert arbejdsslag, idet indsugning og kompression forega.r i samme slagf forbr&nding og udst0dning i nseste

4 «X

5 - 2 - Braendslet tilferes i begge typer motorer mellem kompressions- og forbreendingselaget, lidt f0r stemplet er i "top"* Piretaktsprincippeto Indsugning Eompression Arbejdsslag Udst0dning,1,- e takt 2., takt takt 40 takt X J Indsugning -30 -</ * S: Kompression - Forbraending - Ekapansion - Udstadning " Totaktsprlncippet * Arbejdsslag - Udbleesning - Indbleeaning - Kompr^ession '"^J.,.Yr

6 Jernbanedieselmotoren0 Oprindelig anvendtes dieselmctoren kun som stationer kraft maskine? f:,eksc til elektricitetsvaerker t senere ogsa. som skibsmaski ne., Begge steder, men sserlig pa. landjorden, er pladsforholdene hvorfcr den slags maskiner er langsomtgaende med omcirejningstal mellem cao 100 eg 200 nmdrn/min r> I jernbanetog er pladsen derimod me get indskraenket, ligesom derfofte fcrdres ringe vasgt pr,. EX,, hvorfor man er tviinget til at anvende langt hojere omdrejningstal., ca og flere otadrejninger pr0 minut^ Tendensen gar I retning ai at "byggs kraftige, lette dieselmotorer og generatcrer0 Sammenlign ff;eksw motoren i det nu udrangerede Mt~loko (ca0 240 B3C ved 500 omdr^) med en MO-vogn (ca, 2 x HK ved 1000 omdrt) med hensyn til trsskkraft? togtiastighed og mot or ernes rasgt,.. Be fleste af Statsbanernes di-3selk0ret0jer er forsynede med 6-cylindrede opretst&ende firetaktsmotor'j-r med trykforatavningo MK bar dog 8«cylindrede dieselmotorer med tryk3.adning; d0v..s-; ud-~ st0dningsluften driver en turbine, der trsekker en trykladeblss er, som giver friskluften overtryk i indsugningsr0ret (indbl3esningsr(?ret) Dieseluiotorens opbygningo I Statsbanernes dieselk0reto^er er kun anvendt opretstaende motorer af tru:'iktypen? dovos. maskiner uden ssrlig stempelstang eg krydshoved, men af to i princippet helt forskellige konstruktioner i motorernes opbygningo Opretst.ende motorer giver i mcdsstning til liggende mindre slid i cvlindre og lettere adgang til alle ventiler^ t ^_^ ^j t > I r^r 533, MQ? MX os MY.., motor erne, de eeldre typer, er maskxnstativet og cylinderblok st4lst0bt ud i eet, dog delt i 2 sektionsr ('3. 7j cylindro) y dsr er sammenepflajadrt med bolte indvendig i stativet, men desuden med bolte udvendig eller indvendig p& cylinderblokken^ Maskinstativet er fastspsendt pa en sssrlig st,lst0bt ramme? bundrammen, som udg0r en del af aelve maakinen, og hvori krumtapakslen hviier i hovedlejer anbragt i tvaerribber i ram-- men; jfr«tegningerne MQ 3-.1-, og 8o20

7 Koffipressions- og forbreendingstrykket i cyiindrene vir>:er dels nedad pa stemplet og dels opad pa cylinderhovedet0 Krsefterne overf0res gennem stempel; trunkpind og plejlsfcang til krumtapakslen og den anden vej gennsm cylinderhovedet, dettes st0tterv cylinderblokken, stativets sidevsgge og tvaerribber? boltone til bundrammen samt dennes tveerribber til hoveclsjerne eg krumtspaksleru hvor kraefterne altss, ophsover hiaandeno MP- og MO-stativer, cylinderblckke0 Be nyeste typer^ MP- og MO-motorerne, se tegn0 MO III 8cly har maskinstativ og cylinderblok st0nt i 2 adskilta dele, stativet af aluminium og cylinderblokken af st0bejern0 De er speendt sammen med lange boltej, stagbolte, scm hver er anbragt i en boring i en lodret vulst i stativets tvs=rribber eg har bryst ved undersiden af stativet og m0trik lige over foden af cylinder!;lokken? hvor der pi begge sider af blokken er en udsparing mellem hver 2 cylindrec, Da hovecllejerne for krumtapakslen jo ogs. findes mellem cylindrene. kan stagboltene ogi3, bruges til at spseiide hovedlejerne sammen mecl ^ og stagboltene er derfor"forlfenget'; nedefter og har metrik i den nederate ende^ Hovedlejedeekglerne? som er stamst0btes har plads i firkantede udsparinger i tveerribbernes underside og fastapeendes hver for sig af 2 stagboltec Disse motorer har ingen bundrammer, men krumtapakslen er ophaengt i tveerribborne i stativet, og stagboltene er? aom f0r sagt.. tilligo hovedlejsbolte^ Tvserribberne sammenholdes p, undersiden under hovedlejedskslerne af sta.lstobte forbindelseastykker, der er fastspamdt til ribberns med ssrlige skruei% Ersefterne hidr0rende fra kompress?lons~ eller forbraandingstryk i cylindrene pa. disse maskiner virker ncdad. gennem stempel; trunkpind og plejlstang til krumtapakslen og opad gennem cylinderhovedet, statterne for dette, cylinderblokken, stagboltene til hovedlejedoskslerne og op til krumtapakslen, sa. at krsafterne ogs& her ophsover hinandeno Kraft en cpad p& cylinderhcvedet og nedad pi, stemplet i en MO-motor er f»oks0 et 0jeblik under forbreandingen i cylindsren cac~? kgc

8 - 5 - Fundamentgrammer0 ss: Da der i MP- og MO-motorer ikke findes bundramme, er maskinstativet i stedet monteret pa. en lang jernramme, fundamentsrammen, beat ende af 2 profiljernsvanger med tvserafstivninger, og hvorp& cgsa. den til motoren harende generator er f astspasndt* Pundamentarammen er pa. underaiden forsynet med 3 tappe, 2 i motorenden og 1 i generatorenden, der passer i 3 huller i bogien* Omkring tappene er lagt gummiskiver og gummimanchetter for sa. vidt muligt at undga., at st0d og rystelser fra skinnestedene skal forplante sig til motorerne under korslen* 3 Monteringsm&den, der bensevnea 3-punkts ophsengning, tillader i modsatning til motorer med "bundramme en hurtig udskiftning og adskillelse af motoren, idet et belt maskinaggregat pi. ain fundamentsramme kan fjernes fra bogien og motoren derefter hurtjg adskilles0 Bundkar ft Begge maskintyper er foi*synet med bundkar, i de seldre typer bundbakker af jernplade fastspasndt til bundrammen, i MP- og MO-motorerne aluminiumsstabte bundkar, der er fastspsendt til underaiden af stativet* Bundkarret tjener dels til at lukke maskinen nedefter og dels til at opsamle den fra maskinen tilbagelobende sm0reolie og er for MO-motorernes vedkommende forsynet med en sump, hvori urenheder kan samle sig, MP- og MO-bundkarret er udvendig forsynet med kcleribber til at bortlede varmen fra sm0reolienc Cylinderf or inger fl I cylinderblokken er anbragt cylinderforinger af st0bejern, se tegn MP 8.15» Uden om foringerne findea kalevandsrum, der er sammenheengende i hele cylinderblokken undtagen i MX-motorerne, hvor kalevandsrummene er adakilt ved tvaerveegge mellem cylindrener* Porneden omkring foringen er indlagt 2^3 rektangulsere gummiringe, som danner teetning mod kolvandets udtrsngen forneden. Poroven har cylinder foringen en krave, som er alebet tset i en reces i blokken, og som cylinderhovedet trseder p& foroven^ Poringen har desuden en opst&ende kant (MO og MP) eller en neddrejet rille (MR 533, MQ og MX), ^

9 6 - som dannsr styrereces for cylincerhovedet ; i rillen indleegges en kobberpakning for at tsette mod kompr ess ions- og forbreendingstrykket For MO pg MP anvendes toppakninger for at tsette mod neevnte tryk eg for k01evandet0 Motorerne kaldes af og til ogsa ^runkflisiskiner, d.v,sc maskiner uden stempelatok og sasrligt krydshoved, som det bruges i meget hoje maskiner, f0ekso dobbeltvirkende sklbsmaskiner 0 Cylinderforinger og stempler er i stedet seerlig lange, a& at sidstnsevnte samtidig overtager krydshovedets ppgavef overfarelse af sidetrykket (fra krumtappen) til oylindervceggen og videre til stativeto Cylinder hoveder ^ - Ever cylinder har sit cylinderhovede af st0bejern (tegna MP 8«30), der fastspsendes pi. cylinderblokken med 4 eller 6 kraftige stotter^ Cylinderhovederne m, - ligesom cylinderblokken - vandkeles pa. grund af forbrsndingsgassens h.0je temperatur* Z01evandet f.r adgang gennem huller i cylinderblokkens overflade og tilsvarende huller i hovedernes underside, og der anvendes en sasrlig pakning mellem blok og hoveder for MO og MP<> p& MR 533, MQ og MX er der anbragt nipler faatskruet i cylinderblokkens overflade, som passer i huller i hovedernes underside, og for at akaffe teetning er der lagt en gummiring omkring niplene Z01evandet bortledes gennem det vandkolede udstedsr0r, som har studse, der med r0rb0jninger som mellemled er fastspsendt til cylinderhovedernej se tegn. MQ 8«1 og MO 8«lo I et hul midt i cylinderhovedet er breendstofventilen anbragt, s. at dysen lige rager igennem p, hovedets underside0 Porbrsenclingen foreg,r altss, i selve cylindereno - For tiden foretages der dog fors0g med cylinderhoveder, hvori der er indsat et seerligt kugleformet forbreendingskammer, hvis vaegge er af en speciel varmebestandig st^llegering? og hvori brsendatofventilen er anbragt i en skr retning,-, Porbrsndingen foregir i kammeret, hvorfra forbrgendingsprodukterne igennem en forholdsvis snasver ^bning ekspanderer ud i cylinderen*

10 7 i Indsugnings- og udst0dsventiler. Indsugnings- og udst0dsventilerne er kegleventiler af specialsta.1, der enten er anbragt i 10se, vandkalede ventilhuse (kun udstadsventiler), som igen er fastspgendt i cylinderhovederne MQ ^g MX (jfr. tegn. MQ 8.1) eller direkte i disse ME, ME og MO (tegru MO 8«>1). Ventilerne er fjederbelastede, som regel forsynede med 2 fjedre, den ene inden i den anden, som normalt holder ventilerne lukkede* Abningen af ventilerne sker imod fjedertrykket ved hj&lp af vippet0jet* MX-motorerne har 2 indsugnings- og 2 udstadsventiler i hver sin side af maskinen. w Ventilerne i de hurtigga.ende maskiner, MO og M3?, har en tap under ventilhovedet, som alts& rager et stykke ned i cylinderen, og som tjener til at lukke ventilen, hvis denne af en eller anden axsag skulle hsenge. Ventilstokken er slebet tset i ventilstyret, der er presset fast i cylinderhovedett Stempler* Stemplerne, der overf0rer det i cylindrene udviklede arbejde igennem trunkpinde og plejlstaenger til krumtapakslen, er af aluminium for at g0re dem lettere, hvilket sgerlig har betydning for hortigg&.ende maskiners Stemplerne er hule«> I endefladen foroven har Stemplerne en sk^lformet eller ringformet fordybning, dog er stemplet plant i maskiner med sserligt forbrrondingskammer Desuden findes i MO- og MP-stempler 2 sma. afplatninger foroven lige under indsugnings- respektiv udst0dsventilen, hvor ventiltappene kan trasde, hvis de skal luktes af stemplet, samt 2 udfrsesninger i stempelkanten for ventilhovederne, idet stemplet i topstilling g&r raeget naer imod oylinderhovedets Stemplerne er endvidere bearbejdede omkring trunkpindhullerne, sa. at spillerummet mellem cylindervseg og stempel her er st0rre (p& langs i maskinen; pa. tvsers skal stemplet styre - jfr. foran - som krydshaved)» I stemplet er inddrejet riller for stempel- og skraberinge.

11 Rillerne for skraberingene er rejfede pa. de nederste kanter for at skaffe plads for den opsamlede olie<> Smoringen af stemplerne i cylinderforingerne er den sa.kaldte stsenksm0ringa Olien, der fra trunkpindlejet driver ned indtandig i stemplerne, siver ud pa. cylindervaeggen ved atemplets underkant, n&r stemplet er i top; endvidere kastes der olie op i cylinderen af krumtapslaget under dettes rotation* Olien siver ud ved krumtappanderne0 Krumtappene dypper ikke ned i olien i bundkarretc Stempel- og akraberinge^ Stempelringene (se tegn* Ms 8«>18*b) er fjedrende stabejernsringe, som ved f jederkraften holdes spsendt ud imod cylinderveeggeno For at give tilstraskkelig teethed mod de h0je tryk op til ca. 60 atrn., anvendes fra 4-6 stempelringe, flest i seldre typer, ovenover trunkpinden* Stempelringene er rektanguleere i tvaersnito Uyere stempler har i atedet for 4 kun "5 ringe*- De 3 nederste ringe, 1 over og 2 under trunkpinden, er skraberinge, aom tjener til at skrabe overjf!0dig olie af cylindervasggen under stemplets nedadg&ende bevsegelse. iskraberingene er stempelringe, hvori der er drejet en rille pa. undersiden, aa. at der frernkommer en eeg langa yderkanten* Endvidere er ^.skraberingen fra overkanten drejet let konisk pa. ydersiden med en smig ps. ca05 grader, s& at ringen kun ber0rer cylindervasggen langa - et ca«0,25 mm hajt baelte-, - f' - Herved undga.3, at olien trsekkes med op, nlir stemplet g.r opad, medens asggen kan skrabe olien med ned ad cylindervseggen, n&r atemplet g r nedc Eingene m^ af og til skserpes for at holde eeggen skarpc S^vel atempel- aom akraberinge er jo opskaret, s. at de kan udvides og tvinges pa. plads i ringrilleno LLaen var tidligere udf0rt med overlapnings den a.kaldte?%,,j." ^ bajonetl&s, men er pa. nyere stempel- ^ ^ } -- ringe kun et skr&,t snit under 45 ^ »

12 Q Stempelpinden er en 1ml aksely som er sv0mmende i stempelnave't og pie jlstangsa.jen 3?or at pin6ene ikke skal beveege sig i Issngderetningen og derved slide p& cylinderforingen; er de i begge!ender forsynet med en sa.kalat slidsko af aluminium med en runding. svarende til stemplets og en tap* der passer ind i den hule pincu Piejlatsenger fl Piejlstgengerne (se tsgn«mp S.-.63) er smedede st&lstsenger med I-formet tveersnitf der foroven har et piejlstangs0je med en ipresset bronzeb0sning sikret med en skruej og er fojfneden smedet ttd, sa. at enden danner 0xrerste halvdel af plejlstangslejet7 se tegnc MP 8o63c De nyeste plejlstsnger er gjort noget sv^rere, og plejlatangslejet har 4 i stedet foi* ellers kuri 2 "bolte^ I lejet er anbragt todelte tronsepander rned ist0bt hvidtmetalo Sm0ringen foregir gennem krumtapakslen., Olien trader Ind i piejlstangslejet gennem et hul midt i krumtaj5a01en eg opsamles i olielomraer ved halvpandernes kanter. samt trykkes gennem et hul i overpanden og e^ten gennem den hule plejlstang (MS; MQ) eller gennem et sserligt r0r ; (MR? MO og MP), der er fastnittet pi siden af plejlstangen cp i piejlstangs0oetr Ker fordeles olien gennem en cirejet rille i plejlstangen udvendig om "bronkebosningcn til 6 huller i denne? B. at trunkpinden bliver smurt p&, hole omkredsen-r Krumtapakselr. Krumtapakslen er af smedet speeialsta.1 og har 6 krumtapbugter, der 2 og 2 vender neijagtig til samme side? nrs 1 og 6; nr3 2 og 5 og nr;, 3 og 4 > Yinklen mellein krumtappene er sa.ledes 120 grader (360 grader j 3}^ Hellem alle krumtappene og for enden af de " ' yderste fin3 es hovedlejes01er; hvorom lo-umtapakslen drejer sig x hovedlejerne-. Af disse findes aitsa. 7 ialt. hvoraf kun det midterste,, styrele^et; styrer akelon i Isngderetningen- I de nyeste krumtapakpler er aa.vel hovocl-- som krumtap301or gennemborede p& langs e Hovedlejepanderno or cnben af bronae eller (i de nyeste motorer) af stal ined iat0bt hvidt-metal j.

13 I X krumtapakslen er boret skr huller fra midten af hoved- Iejes01en gennem slagene ud til midten af krumtaps01en, og olien passerer herigennem til plejlsteengerne* - Krumtapakslen er afbalan ceret med kontravsegte i de hurtigga.ende maskiner MO og akslen har et tandhjul i forreste og en f langp i bageste Svinghjul* Svinghjulet er stift i de seldre langsomtg&ende maskiner, I de nyere, hurtigga.ende er svinghjulet delt og forsynet med indlagte gummiklodser (flexibelt) til at optage stfed ved igangssetning og standbning af motoren samt variationer i omdrejninger under gangenj generatoren er koblet direkte til motoreh ved en eserlig flange fast'- spaendt til svinghjulet. Generatoren virker sa.ledes tildels som svinghjul.! Gearkasse I den forreste ende af dieselmotoren, d^v-s. modsat generaer der anbragt et tandhjulsgear, bests-ende af drev p2i krumtapakslen, mellemhjul og knastakselhjul. MO- og MP-mot'&rer har endvidere et forlagshjul, der driver forlagsakslen med regulator og brsendstofpumpe. S&vel knastakselhjul som forlagshjul er her i indgreb med mellemhjulet; p& MQ, MX og MR 533 drives forlagsakslen af et tandhjul pa. knastakslen (for indsugningsventilerne pi MX, som har 2 knastaksler) * Knastakselhjul og forlagshjul har dobbelt B& mange tasnder som krumtapdrevet, idet brsendstofpumpen jo kun skal give diie, og ventilerne (indsugnings- og udst0dsventil) jo kun skal,bne een gang ved hveranden hmdrejning af krumtapakslen,^ Mellemhjul eg forlagshjul er i MO- og MP-motorer anbragt i s»rlige stabejerne** tandhjulsbroer, der er spsndt fast med st0tter til stativeto Man opn.r derved at kunne flytte tandhjulene lidt> eftersom krumtapakslen slides og slider sig op i hovedlejepanderne, Tandhjulene er indkapslede i en fselles kasse, gearkassenr Krumtapaksel, knastakselcg forlagsaksel 10ber alle samme vej rundt, nemlig oversiden bort fra masklnens man0vreside (brasndstofpumpesiden), (undtagen MQ, MX, MV og MR 533*3 forlagsaksel, som (jfr. foran) 10ber ud fra maskinen modsat)

14

15 11 a. i -" Knastaksel.-. Knastakslen er en lang akgel, der gar gennem hele maskinena laengde ved siden af oylinderforingerneo ICnaatakslen hviler i lejer? i de nyeste masking MO eg MP i delte alumiaiumslejer5 i stativets indvendige ribber ud for hovedlejerne^ Lejerne sm0res gennem kanaler i stativet fra hovedsmareolieledningen, i'mp-mctorer samt i MQ og MX gennem den hule knastaksel,, Knastakslen har 12 knaster fot1 de 6 indsughinga- og de 6 udstsdsventiier. MX»motorer har to knastaksler (hver med 12 knaster)? een pa hver side af cylindrene for indsugningsrespektiv udstsdsventilerneo Knasterne er anbragt regelmaessigt p& akslen- s&ledes at ventilerne (indsugnings- resp0 udst0dsventilerne) seedvanligvis atones i r^kkef01gen 1, 5f 3? 6f 2, 4, hvilket alts& ogs4 er taendingsrsekkef01gen i cylindrenes 9 Ruller og rullestyr,-, Hver knast p,virker under knastakslens omdrejninger en heerdet sta-lrulle? som er lejret i et rullestyr af at&ln Dette er forneden gaffelformet og har en tvaeraksel for rullen og er i 0vrigt cylindrisk med en firkantet tap i hver side, der styrer rullestyret i tilsvarende b0sninger foroven i rnaskinstativet? i MQ. MX og MR 533 i stativet lige under cylinderblokken^ Opefter er rullestyret hult og kugleformet i bundeno Ventill0ftestcDrrgerne er st^lr0r9 der forneden har en hserdet kugleflade, som trader i rullestyret og foroven ender i en hserdet kuglesk&lo Ventill0ftestsngerne g&r lost gennem huller i cylinderblokkens overflade og hullcr i cylinderhovederne0 Ventill0ftesteengerne for udst0dsventilerne i MO- og MP-motorer er forsynet rned c.-n krave, som tjoner til at 10fte ventilerner n,r man 0nsker at tage kompresaionen fra maskinen for at lette starten.> En langsga.ence akael pi. bagsiden af cylinderblokken har udfreesede haky som kommer i indgreb med nevnte kraver? n&r man bev?eger en arm pa. akslen ved maskinens forende pa. MO og LIPo

16

17 ' VippetojD Mr en ve.ntil!0ftestang!0ftes af sin knast, pivirker den foroven gennem en stilleskrue med kuglehovede en vippearm, der drejer sig om et na.leleje pa. en vandret aksel, der er fastgjort i 'en s0jle (MX: i daekalet) pa. cylinderhovedetc Vippeatfmen trykker da ventilen ned imod ventilf jedertrykket r. Vippearmane i de nyeste maskiner er gennemborede med snasvre sm0rehuller, som fir olie gennem oliekanaler i s0jlen pa cylinder-. hovedet0 Pa, MQ- og MX-motorer findes pi cylinderhoved nr^ 1 et Mndtagj som har fat i en gennemgiende treekstang, der p& hvert cylinderhovede er forbundet med en arm p, en kort aksels der har en knast lige under enden af vippearmen for den ene indsugningsventilr S leenge hihdtaget holdes i en bestemt stillingj 10fter akselknasten en indsugningsventil for hver cylinder? hvorved kompressionen udelukkes, si at starten lettes* Luftfilter og indsugningsr0r9 For ikke at suge st0v og andre urenheder med luften ind i cylindrene under sugeslagetj (og delter meget stor-e luftmsengder, en dieselmotor forbruger, fpeks«indsuger en MO-motor ved 1000 omdr3 z ca, 18 m luft pr* minut)s passerer luften et luftfilter ved maskinens ene ende, inden den gennem indsugningsr0ret, der har studse ind til indsugningsventilen i hvert cylinderhoved, suges ind i cy*- lindrene, Luftfiltret best&r enten af tastsiddende, vandrette plader eller af sm aluminiums-r0rstykker (MEaschig"-ringe) tst sammenpakkede i en ramme med perforeret plade ps. br^ge sider-, Filtrene er dyppet i en fed olie og efter afdrypning indsat i filterkassen, der er apasndt test til Indsugning3r0rets ene ende9 Urenheder i luften "bindes af olien og tilbageholdes i filtereto Udst0dsr0r og lyddsemper Udst0dsprodukterne (r0gen) bortledes fra cylindrene gennem udst0dsventilerne og studse pi cylinderhovederne til et fslles udst0dsr0rs som sluttes tret til en lukket beholder P lyddsemperen, under

18 - 13 r- vogiitagetf hvorfra en skorsten f0rer op gennem taget* er altid vandk01et» Udst0dar0ret Itfddaemperen udjsevner udst0dsprodukternes trykvariatloner og dgemper derved lydenc Den er omgivet af en pladejernskappe med flere huller, hvorigennem der auges luft fra maakinrummet under maskinens gang, sa-ledes at oliedampe udaugea ra maakinrummet 0 Luftkappen om lyddaemperen er i forbindelse med en ydre akoraten, og udst0 sprodukternes udstr0mning gennem denne skaber vacuum i luftkappen ved ejektorvirkningo I ME-, MQ-, MP og MO-vogne (med maakinbogier) er udst0dsr0rene forbundet med lyddsemperen ved teleskopr0r med kugleled* " ' -. Sikkerhedaregulator og -spjeelde PS. MP- og de nyere MO-motorer er anbragt en aikkerhedaregulator, aom forhindrer motorerne i at 10be 10bsk, hvilket f*eks«kan ske, hvis belaatningen pludaelig forsvinder - sprasngt magnetiaeringsaikring - medena maskinerne k0rer p. de h0je omdrejninger, eller hvia man holder MP-motorens startekontroller i stilling "Start" i for lang tid (se starteventil under MP- og MO-regulatoren). Da der ved 10bskk0rsel kunne ake alvorlig beskadigelae af motoren (plejlatang ud gennem siden), er der anbragt et luftspjseld * i indsugningsr0ret lige ved luftf iltret» Spjaeldet er anbragt i en aluminiumsramme og fastgjort pa en vandret aksel, aom udenfor rammen er forsynet med en skruefjeder og et lille h^ndtag, der dels kan dreje spjseldet, dela viae dets stilling "Aben" og "Lukket"* Akalen aidder usymmetriak i apjaeldklappen, alt at dennea storate flade vender nedefter i lukket tilstand. Spjaeldet iiindrea i aben stilling, hvor akruef jederen er apeendt med den ene ende i rammen og den andetf i h&ndtaget, i at klappe i af en pal, der ved en traekstang akrltt ned gennem filterkasaen er forbundet med en arm, som er lejret i denne. Traskstang og pal holdes oppe henholdsvis imod spjseldet af en fjeder* I enden af armen udenfor filterkasaen er anbragt en atilleskrue med kontram0trik. Sikkerhedsregulatoren er en centrifugalregulator med 2 avingvasgte, der holdes sammen af 2 f jedre: Eegulatoren er anbragt lod'ret i stativet i forlsengelse af sm0reolie-

19 14 pumpeaksleris, som driver regulatoren gennem en fjedrende tabling'. Sikkerhedsregulatoren 10ber pa kuglelejer* Svingvagtenes vinkelarme er i indgreb med en forskydeiig muff3? som trykker pa undersiden af en forskydelig aksel, der gar op niidt i regulatorens bus lige under atilleskruen og trykker denne opad, nar svingvaagtene svinger tilatraakkelig langt udc Served drejes armen? tra&gtangen traekkes nedad, og palen slipper spjselflet, som hurtigt klapper ij, dels pa grund af sin fjeder, dels ps. grund af suguingan fra maskinen^ Stilleskruen indstilles s&ledesf at palen udl0sesy n.r inaskinen kommer op p omdrejningerc ^ - Sm0r ing 0 Pa grund af de forholdsvis l]0je omclrejningstalj som moderne jernbanedieselmotorer 10ber, er en god smaring af disse maskiners beveegelige dele et yderat vigtigt problem,-, Overalt i dieselmotoren anvendes derfcr tryksmaring undtagen til oyiindervmggene, knastrullerne og rullestyrene, der sm0res ved stjenkgm0ring? d.v»sc ved den olie, der driver ned fra trunklejet,.og den, der fra krumtappanderne slyngea ud under maskinena gang-, Sm0reol;i.esystemer P Sm0reoliesystemerne i de forekellige typer motorer er i hovedsagen ena -> Olien suges af en oliepumpc fra bundkarret (i 3Ei 533,- MQ og 3VK dog fra en sm0reolietank - een for hver motor - under vognbunden) gennem et sugefilter og trykkes efter pumpen og eventuelt sm0reoliek01er gennem et trykfilter og en hovedledning ud til maskinens forskellige sm0restederj hvorsf de vigtigate er hcved- og plejlstangslejer; trunklejer og knastaksellejer-, I MQ»? MV og MX-motorer samt MR 533 ligger hovedledningen udvendig pa stativet, og der er ind til hvert hovedleje fert oiindre r0r fra hovedledningene For de nnevnte typers vedkommende er der f0rt en r0r3.edning fra ho^edledningsri til etflasksel pa maskinstativret for enden af knastakalen (MX har 2 knastaksler) i motorens bagende* Deekalet "bsrer en gennemboret tap; som passer forholdsvia taet i enden af den hule knastakselj hvorigennem olien ledea til alle knastaksellejer^ I I^-motoren er den hu'le knastaksel hoved-

20 ledning* Olien f0rea til akslen gennem det midterste leje fra en boring i eh vulat i stativribbe og bundkar. Pra den hule aksel sm0- res ferat alle knastaksellejer, og olien passerer videre fra disse gennem borede kanaler i srativets ribber til hovedlejerne. MO-maskinerne har i stativet en gennemg&ende vulst i modsat side af den, hvor knastakslen er lejret. Vulsten er gennemboret og danner hovedledning, og herfra er igen boret kanaler i stativribberne dels til hovedlejerne og dels til knastakaellejerne. I alle maskiners krumtapaksler er der boret sm0rekanaler fra hovedlejes01erne skra.t gennem slagene til krumtaps01erne* Hovedlejeoverpanderne og i de seldre typer ogsa. krumtapoverpanderne har midt i panclen en drejet rille, der tillader sm0reolien at passere gennem kanalerne i krumtapakslen henholdsvis gennem plejlstangen til trunklejet under 1/2 omdrejning af kruiutapakslen<> S^vel hoved-.som krumtappander har amarelommer udfrseset i hvidtmetallet ved de vandrette sidekanter* I disae lommer opsamles sm0reolien og slsbes under akslens omdrejninger ind mellem pande og s01e* MQ og MX-plejlstsenger er gennemborede, og p& MP- og MO-ple jlstsenger er anbrag't olierar langs kroppen op til plejlatangs0jet, som sm0res herigennem. Tandhjul m.nu sm0res fra mindre olier0r, der star i forbindelee med hovedledningen, men som i almindelighed er skjult. Vippetajet ameres i MP- og MO-maakiner gennem en ssrlig -ledning fra tryksmareledningen (topamoring). P& ledningen, som forgrener sig til s0jlen p& hver sit cylinderhovede, er indskudt en ventil eller hane. Oliefiltre.. Oliefiltrene er cylindriske ribbehylstre af metal, hvori der ar anbragt et fint metaltri-dsvav, som tjener til at tilbageholde urenheder og eventuelle metaldele, som falder ned i bundkarreta I alle flltre kommer olien ind foroven eller forneden og trseder ud gennem de oylindriske vaegge efterladende eventuelt anavs inde i filtret. Sugefiltret i MP- og MO-motorer sidder i et sesrligt kammer henholdsvis i en filterkurv i bunden af buhdkarret og er forsynet med et langt skaft med en f jeder i den 0verste ende, der holdes apasndt af et daekael, som skrues fast i stativets oversidec Herved trykkes en Iffiderpakning under en krave ved filtreta overkant teet imod et saede, 8&ledes at oliepumpen ikke suger luft; dette har sasrlig betydning for 1

21 1 fi _LQ MO-filtret, som ikke dypper ned i olieru Filtret er lukket foroven og a.bent nedefter? hvor det styres om en lodret studs indvendig i filterkurven respektiv sugekammeret lige over suger0retr der udgar fra sumpen henholdsvis bunden af bundkarret* I bunden af dette filter er indskruet en tragt med mindste diameter foroven, som kan opfange urenheder og metalpartikler fra eventueit afbrsendte piejlstangspander (se tegn^ MO 8r,290)» For de ssldre maskiner MQ og MX er sugefiltret * anbragt i et sserligt st0be;jernshue adskilt fra selve maskinen; MQ og MX har dobbelte sugefiltre med omskifterhane, s& man frurtigt kan skifte om fra det ene filter til det andst- Disse sugefiltre er bne foroven og lukkede i bund en =>. 1 trykolieledningen lige inden sm0reolien g,r ind i maskinen er indskudt et trykfilter (anbragt i et s^rligt stabejerna filterhus), hvor olien altid koraner ind foroven, far den trssder ud gennem filter- V6eggen0 I reglen kommer olien dog ind i filterhuset forneden, men lober s& gennem en lodret kanal i husets forvseg, som udmunder ved filtrets overkantc Trykfiltret er indskudt for at hindre, at eventuelle urenheder, der er sluppet igennem sugefiltret, kommer ud i maskinens bevs5gelige dele, hvor de kan foraxsage Sm0reoliepumperc Olietryko Sm0reoliepumperne (se tegn0 MV" 8 = 290, MP 8,290 og MO 8=290) er i alle motorer tandhjulsputnper besta.ende af 2 cylindriske tandhjul, der i begge ender slutter teet til pumpens endedssksler, ligesom tsenderne slutter teet til hver sin cylindriske vseg i pumpehuseto Desuden passer tsenderne i de 2 hjul godt sammen = I MP- og MO-motorer drives det ene tandhjul rundt ved et Skruehjul pit den lodrette pumpeaksel af et skruehjul pa- enden af knastakslen; i MX-motoren drives den gennem koniske tandhjul fra krumtapakslens og i MQ trskkes den af forlagsaksel^ De 2 tandhjul i pumpen drejer hver sin vej rundt- det ene drevet af det andet, og olien udfylder mellemrummet mellem taenderne og husets cylindriske vasgge og f0res over mod pumpens afgangsstudst hvorimod den ikke kan komme. igennem, hvor teenderne i tandhjulene er i indgreb med hinandeno Olien kommer altid ind p. den side af pumpen, hvor tsenderne 10ber fra og trykkes ud ved den side, hvor teenderne lober aammen^

Reparation af Fiat Punto med defekt toppakning

Reparation af Fiat Punto med defekt toppakning Reparation af Fiat Punto med defekt toppakning Benyttede Haynes ISBN: 1 85960 561 3 som udgangspunkt. Symptomer: Efter påfyldning af kølervæske samt udluftning af kølersystemet (2 steder), så kørte den

Læs mere

Ml i JERNBANESKOLEN 1964. MOTORL^ERE. Lokomotivmedhjaelperkursus. Motorkursus I

Ml i JERNBANESKOLEN 1964. MOTORL^ERE. Lokomotivmedhjaelperkursus. Motorkursus I Ml i JERNBANESKOLEN 1964. MOTORL^ERE. Lokomotivmedhjaelperkursus Motorkursus I Ml 1 I n d h o 1 d s f g r t e g n e 1 s e_._ Afsnit. Ml nr. 1 Dieselmotorens princip 2 2 4-takts princippet 2 3 Ventilbevaegelsesdiagram

Læs mere

Ventiljustering. på den nemme måde. Dækker den 2 cyl parallel twin motor. Principper i en 4T motor :

Ventiljustering. på den nemme måde. Dækker den 2 cyl parallel twin motor. Principper i en 4T motor : Ventiljustering på den nemme måde. Principper i en 4T motor : 1 : Indsugning, stempel undervejs nedad og der suges benzin/luft blanding ind i cylinderen. 2 : Kompression, stempel undervejs opad og det

Læs mere

Motorstyring. Rækkeindsprøjtningspumpe

Motorstyring. Rækkeindsprøjtningspumpe Rækkeindsprøjtningspumpe Indsprøjtningsteknik og brændstoftilpasning For at sikre en god blanding af brændstof og luft til dieselmotorens forbrændingsproces skal indsprøjtningspumpen kunne præstere et

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Trykluftinstallationen

Trykluftinstallationen Trykluftinstallationen En trykluftinstallation består af en luftkompressor, der drevet af motor (elmotor eller undertiden en forbrændingsmotor) frembringer trykluft, som eventuelt gennem en efterkøler

Læs mere

TDME-4102 og TDME-4105 Marine Diesel

TDME-4102 og TDME-4105 Marine Diesel TDME-4102 og TDME-4105 Marine Diesel Topstykke Topstykke Nr Benævnelse Antal Bemærkning Varenummer 1 Bolt M8 30 2 GB/T5783 2 Skive Ø8 26 GB/T93 3 Termostathus (øvre) 1 4102L-WF-009 Termostat 1 QC2105-43001

Læs mere

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer 35 til motorer kan være meget kompliceret. I dette afsnit bliver du ført igennem systemer til servicering af dieselmotorer såvel som benzinmotorer (Otto motorer). Endvidere ses der på, hvordan en motors

Læs mere

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord Forord Fremstilling af en bukkemaskine Den foreliggende bukkemaskine kan fremstilles af en dygtig smed hvor som helst i verden. Udgangspunktet for konstruktionen af bukkemaskinen er, at der bliver anvendt

Læs mere

fakta TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR BUKH-MOTOR

fakta TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR BUKH-MOTOR 73 Motortyper er et meget stort emne. Der findes et utal af både særprægede og sindrigt konstruerede modeller. Afsnittet her indeholder beskrivelser af mindre motorer, både indenbords samt udenbords. Endvidere

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Reservedelskatalog. LO50 - LONCIN 50 ccm model "KITTEN"

Reservedelskatalog. LO50 - LONCIN 50 ccm model KITTEN Reservedelskatalog LO50 - LONCIN 50 ccm model "KITTEN" Side Fig. 1 Topstykke 4 Fig. 2 Dæksler, topstykke 6 Fig. 3 Knastaksler, ventiler 8 Fig. 4 Knastkæde 10 Fig. 5 Krumtaphus, oliepumpe 12 Fig. 6 Stempel,

Læs mere

Motoren arbejder efter 4-takt princippet. Princippet er skitseret herunder. 1 2 Tænding

Motoren arbejder efter 4-takt princippet. Princippet er skitseret herunder. 1 2 Tænding 10. Flymotorer generelt W Aeroplanlære 2 Sådan ser en typisk flymotor (boxermotor) ud. Boxermotoren er en luftkølet 4-takts stempelmotor med 4, 6 eller 8 vandret-liggende cylindre med henholdsvis 2, 3

Læs mere

Jincheng JC 250-6 250cc 2006

Jincheng JC 250-6 250cc 2006 Jincheng JC 0-0cc 00 Reservedele Materiale venligst udlånt af Bike Danmark Side Index for Jincheng JC 0-0cc 00 Side Ventildæksel Speedometer Topstykke Forlygte Ventiler Baglygte Knastkæde Blinklygter Cylinder

Læs mere

TDME-380 TDME-380. Marine Diesel. TD Marine ApS, salg@tdmarine.dk www.tdmarine.dk

TDME-380 TDME-380. Marine Diesel. TD Marine ApS, salg@tdmarine.dk www.tdmarine.dk Marine Diesel Motorblok Nr Benævnelse Antal Varenummer Pakning QC80Q 000- Leje for knastaksel (bagerst) QC80Q 008- Bolt Mx5 GB/T578 Skive Ø GB/T97. 5 Skive Ø GB/T9 Skive Ø GB/T9 7 Motorblok QC80Q 00 8

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler Termostatiske ekspansionsventiler...

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

fakta 2.1 2-motors gear Lejer og tryklejer er af samme type som enkeltmotor gearet og som regel sker smøringen af lejerne med olie fra en påbygget

fakta 2.1 2-motors gear Lejer og tryklejer er af samme type som enkeltmotor gearet og som regel sker smøringen af lejerne med olie fra en påbygget 19 Der er ofte uoverensstemmelse mellem en skibsmotors omløbstal og det omløbstal, som skibets propel skal arbejde med. Det betyder, at der skal indskydes noget mekanik, der kan ændre dette forhold. Mekanikken

Læs mere

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse TofKo - P. O. Box 101 - Nørremarksvej 27-9270 Klarup - Denmark Tel: +45 98317711 - Fax: +45 98 317755 - E-mail: tofko@tofko.dk - www.tofko.com Tillykke

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY Indhold 1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 2. STARTNUMRE... 2 3. MOTORBESTEMMELSER... 2 4. BESKYTTELSESBUR... 3 5. FØRERSÆDE... 4 6. SIKKERHEDSSELE... 4 7. ILDSLUKKERE... 4 8. KAROSSERI OG CHASSIS... 5 9. STÆNKLAPPER...

Læs mere

Reservedelskatalog for HALMPRESSERE

Reservedelskatalog for HALMPRESSERE Reservedelskatalog for HALMPRESSERE KATALOG 2013 Indholdsfortegnelse BIG BALER SERIE BB9000...5... 33... 69 SERIE BBA... 91... 125 ROUND BALER SERIE BR7000... 151... 221 COMBI... 241... 273... 307 Læsning

Læs mere

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå samtlige de komponenter der enten er en del af koblingen

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk Gyllevogne Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke www.ap-gyllevogne.dk Effekt og driftssikkerhed Mange års erfaring AP Gyllevogne AS har mere end 20 års erfaring i udvikling af gyllevogne

Læs mere

Varenummer Beskrivelse Lagerstatus Salgspris Realisationspct.

Varenummer Beskrivelse Lagerstatus Salgspris Realisationspct. Vibromax reservedele Varenummer Beskrivelse Lagerstatus Salgspris Realisationspct. 1971/37005 Gummiliste A`3m. 4 412,00 75 1973/00500 Pakning ( Pr. Mtr. ) 1 35,00 75 1973/00800 Tætningssnor Pr. M. 8 51,00

Læs mere

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN E En n klassiker i topkvalitet En let duven i en traditionel hængesofa af jern burde give ro i sjælen, men den forstyrres ofte af»slinger i valsen«og metalliske mislyde. Her får du imidlertid anvisningerne

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk CV karburatoren Sheng Wey type VE 26mm Af forskellige fabrikater kan nævnes : Mikuni Keihin epoulsen@youseepost.dk Sheng Wey PD Side 2 Snittegning over CV karburatoren 1 Luftblandeskrue 5 Luftdyse 9 Gasspjæld

Læs mere

Af ) ) ---, ~---"-- 1952' A.J.S. \

Af ) ) ---, ~----- 1952' A.J.S. \ Af A.J.S. \ 1952' ---, ~---"-- i A.J.S.motorerne findes både som encylindrede og tocylindrede typer.. pe encylindn:de findes i størrelserne.350 og 500 cm3 med forskellig udormning af stellet, således at

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Kobelco - Kubota reservedele

Kobelco - Kubota reservedele Kobelco - Kubota reservedele Varenummer Beskrivelse Lagerstatus Salgspris Realisationspct. 34462-01040A Brændstoffilter 15 218,00 50 CI0112350822 Bolt 10 4,25 75 CI0112350835 Bolt 10 5,00 75 CI0112360814

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Jernbaneskolen. DIESELELEKTRISKE DIESELMOTORERNE m. v. Motorkursus 1.

Jernbaneskolen. DIESELELEKTRISKE DIESELMOTORERNE m. v. Motorkursus 1. Mo 100. Jernbaneskolen. 1 9 6 5. DIESELELEKTRISKE -----------------1--..------------------------ MOTORVOGNE. LITRA MO. DIESELMOTORERNE m. v.. -==+==--._1_ -------- : -------------- Motorkursus 1. Mo 100.

Læs mere

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01 Installation Entra i 110-00019 Version 01 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 5 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Regler for traktortræk i Farmklasse 2016

Regler for traktortræk i Farmklasse 2016 Regler for traktortræk i Farmklasse 2016 Regler gældende for perioden: Sæsonen 2016 med DM efteråret 2016 Røde markeringer slettes Grønne markeringer er tilføjelser 1. Dommer skal respekteres og har al

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

Ledow Borelli Milano

Ledow Borelli Milano Ledow Borelli Milano V-0cc 00 Reservedele Materiale venligst udlånt af Bike Danmark Index for Motor (Engine) Stel (Frame) E - - Topstykker E - - Cylinder E - - Krumtap med stempler E - - Ventiler og vippearme

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Af- og påmontering, spænding af tandrem

Af- og påmontering, spænding af tandrem Side 1 af 8 Af- og påmontering, spænding af tandrem Nødvendigt specialværktøj, nødvendige kontrol- og måleapparater samt hjælpemidler t Dorn til dieselindsprøjtningspumpe -3359- t Specialværktøj -3387-

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

4 Pedalarrangement. 4/1 Speederpedal Speederpedal 4/1 1 Justering af speederpedal 4/1 2. 4/2 Bremsepedal Bremsepedal 4/2 1

4 Pedalarrangement. 4/1 Speederpedal Speederpedal 4/1 1 Justering af speederpedal 4/1 2. 4/2 Bremsepedal Bremsepedal 4/2 1 4 Pedalarrangement 4/1 Speederpedal Speederpedal 4/1 1 Justering af speederpedal 4/1 2 4/2 Bremsepedal Bremsepedal 4/2 1 4/3 Hovedcylinder og bremserør Hovedcylinder og bremserør 4/3 1 Renovering af hovedcylinder

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Reservedelskatalog ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9-4733 Tappernøje- Tlf+fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 ATV150 FIG.1 Motor, krumtaphus V 1-1 LO150F1-1 Motorside, venstre 1 JL-111000-01 1-2(1-10)

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

2006/1. Vogn med tip. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Vogn med tip. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning Vogn med tip Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

SLAMSUGERE OG SPULEUDSTYR CHASSIS, OPBYGNING ELLER VEKSELLAD SPECIELT MATERIEL

SLAMSUGERE OG SPULEUDSTYR CHASSIS, OPBYGNING ELLER VEKSELLAD SPECIELT MATERIEL SLAMSUGERE OG SPULEUDSTYR CHASSIS, OPBYGNING ELLER VEKSELLAD SPECIELT MATERIEL 2 PICHON YDER SERVICE TIL VORES MILJØ VED AT TILBYDE MASKINER I HØJ KVALITET IN- DIVIDUELT KONSTRUERET TIL OPGAVEN. Udstyr

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Låseteknik. Ejendomsservice

Låseteknik. Ejendomsservice Ejendomsservice Låseteknik Indledning Københavnerlås Tilholdere af det såkaldte chubbske system Lodret forskydelige tilholdere Tilholderlås Cylinderlås Funktionsbeskrivelse Vedligeholdelse Centrallåsanlæg

Læs mere

Forgaffel Udskiftning af tætningsringe på model DD 250E-9

Forgaffel Udskiftning af tætningsringe på model DD 250E-9 Forgaffel Udskiftning af tætningsringe på model DD 250E-9 epoulsen@youseepost.dk Udskiftning af tætningsringe i en Regal Raptor forgaffel. Vi skal have skiftet tætningsringe i forgaflen på denne Raptor

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H Maskin Dokumentation BELKI Separator type 211 H 0 Indholdsfortegnelse Maskin Dokumentation...0 Inholdsfortegnelse...1 Maskinbeskrivelse...2 Maskindata...3 Maskinskitse...4 Stykliste...5 Pumpeskitse...6

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Gangtøj: Bortset fra gravhjulet/hathjulet bruges de samme betegnelser for vand- og vindmøller.

Gangtøj: Bortset fra gravhjulet/hathjulet bruges de samme betegnelser for vand- og vindmøller. Nyregistrering af danske vand- og vindmøller Vejledning til registreringsskema Afsnit på blå baggrund er kun relevante for vandmøller, afsnit på gul baggrund kun for vindmøller. FORSIDE GENERELLE OPLYSNINGER:

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup MES Korrolyseanlæg September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk Serviceafdelingens direkte

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Tilsynsbog. Hoppeborg Under

Tilsynsbog. Hoppeborg Under »Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrorer, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Multibænk inkl. bænkpres stativ. Dansk Brugervejledning

Multibænk inkl. bænkpres stativ. Dansk Brugervejledning Multibænk inkl. bænkpres stativ Dansk Brugervejledning Sådan samler du din nye træningsbænk. Fastgør bagerste fod til ramme: 1. Fastgør bagerste fod til ramme vha. 1 stk. bolt (70 x 6 mm), 2 stk. spændeskiver

Læs mere

ROTAX MAX MICRO. Før en eventuel afgørelse om lovlighed skal alle eventuelle Rotax Bulletin efterses for eventuelle ændringer.

ROTAX MAX MICRO. Før en eventuel afgørelse om lovlighed skal alle eventuelle Rotax Bulletin efterses for eventuelle ændringer. Denne tekniske specifikation sætter den tekniske kontrollant og / eller det tekniske udvalg i stand til at bekræfte den originale stand af ROTAX motor type FR 125 Micro Max. Kun originale ROTAX komponenter

Læs mere

Pladeisolering i Offshore- og Olieindustrien

Pladeisolering i Offshore- og Olieindustrien Pladeisolering i Offshore- og Olieindustrien Herunder Problemløsning til vandafvisende indkapsling med baggrund i CINI normen samt Norsok standarden Ministeriet for børn og undervisning, februar 2012.

Læs mere

M O R I N I GA.6M. LUKS CENTRAL-LAGER 21. januar 2003/ PEC. 50cc 2 stroke 6 speed. code 006118. Side 1

M O R I N I GA.6M. LUKS CENTRAL-LAGER 21. januar 2003/ PEC. 50cc 2 stroke 6 speed. code 006118. Side 1 M O R I N I GA.6M 50cc 2 stroke 6 speed code 006118 LUKS CENTRAL-LAGER 21. januar 2003/ PEC Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE DATA 3 BLOKKE 4-5 KRUMTAP 6 7 CYLINDER TOP STEMPEL 8 9 KICHSTARTER 1 0 1

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Vare nr.: 1.185-113.0

Vare nr.: 1.185-113.0 K 855 HS Med højtryks og varmt vand (80 ºC) sikrer hedvands-renseren et hygiejnisk rengøringsresultat. Ved hjælp af den høje temperatur kan du nedsætte både rengøringstiden og tørretiden samt spare på

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-23

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-23 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 35 spørgsmål omkring processerne. Lav en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål. Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau,

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE. 700 M (aksel ø25, fra marts 05)

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE. 700 M (aksel ø25, fra marts 05) BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE MØDDINGSAFT PUMPE 700 M (aksel ø25, fra marts 05) november 2010 Thyregod A/S 700 M - 1 - Thyregod A/S 700 M - 2 - BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 M Fremstillingsår

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Combisteamer 2 x 20 1/1-Gn riste med en 55 mm. eller 65 mm luft mellem ristene. Combisteameren skal have min. 50 programmer.

Combisteamer 2 x 20 1/1-Gn riste med en 55 mm. eller 65 mm luft mellem ristene. Combisteameren skal have min. 50 programmer. Reference mindstekrav Produkt undergruppe Kravspecifikation Produktbeskrivelse Mindstekrav til produkt Mk. 1 Combisteamer Combisteamer 2 x 20 stik Mk. 2 Combisteamer Combisteamer 1 x 20 stik. Mk. 3 Combisteamer

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING Quatro silo

SAMLEVEJLEDNING Quatro silo SAMLEVEJLEDNING Quatro silo Version 2.0 Nørrevangen 7 DK-9631 Gedsted Tlf. +45 98645222 Fax. +45 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk 1 Denne vejledning henvender sig alene til fagfolk

Læs mere

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet 1 Containerkran. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. Alle delene skæres forsigtigt ud, evt. med en stemmejerns kniv, rens

Læs mere

Flot stubmølle til haven

Flot stubmølle til haven SPÆNDENDE MODELARBEJDE: Flot stubmølle til haven Møllen her er en tro kopi af en rigtig stubmølle, og du kan selv bygge den for 1000 kroner. Sammen med dette nummer af Gør Det Selv får du nemlig en komplet

Læs mere

VOLVO PENTA MOTORRENOVERING

VOLVO PENTA MOTORRENOVERING VOLVO PENTA MOTOR VOLVO PENTA MOTORRENOVERING Renover din Volvo Penta VOLVO PENTA 2001 MOTOR Renover din Volvo Penta2001, 2001AG, 2001B, 2001BG. Adskillelse og rengøring af motor.. Kontrol af alle indvendige

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

VOLVO PENTA MOTORRENOVERING. Renover din Volvo Penta så den igen er up to date

VOLVO PENTA MOTORRENOVERING. Renover din Volvo Penta så den igen er up to date VOLVO PENTA MOTORRENOVERING Renover din Volvo Penta HAVNESERVICE startede i 1978 i gamle bygninger som smede- og maskinværksted. I februar 1984 overtog Christian Brodersen værkstedet og firmaet HAVNESERVICE

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

TDME-480 og TDME 485 Marine Diesel

TDME-480 og TDME 485 Marine Diesel TDME-480 og TDME 485 Marine Diesel Ventildæksel Ventildæksel Nr Benævnelse Antal Bemærkning Varenummer 1 Låg 1 N85Q-01100 2 Ventildæksel 1 N485Q-01200 3 Pakning 1 N485-01001-1 Topstykke Topstykke Nr Benævnelse

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

En af de vigtigste egenskaber ved en motorolie er viskositeten. Med viskositeten forstås oliens "tykkelse" eller tykflydenhed.

En af de vigtigste egenskaber ved en motorolie er viskositeten. Med viskositeten forstås oliens tykkelse eller tykflydenhed. Generelt om olie En motorolie har flere funktioner end bare at smøre motoren. Den har også en ikke ubetydelig kølende effekt. Tryksmøringen i en firetaktsmotor bevirker, at der hele tiden tilføres koldere

Læs mere

Smøreoliesystemet på dieselmotorer.

Smøreoliesystemet på dieselmotorer. Smøreoliesystemet på dieselmotorer. Generelt er der ikke meget at se til smøreoliesystemet uden på dieselmotoren. Det indskrænker sig ofte til kun at være oliefilteret (vist på motorens BB side, som på

Læs mere

er udviklet i samarbejde mellem Carnival Camper Danmark Betjeningsvejledning 01.09.2006

er udviklet i samarbejde mellem Carnival Camper Danmark Betjeningsvejledning 01.09.2006 Carnival Camper er udviklet i samarbejde mellem Carnival Camper Danmark og Betjeningsvejledning 01.09.2006 Kære kunde Tillykke med Deres nye Kia Carnival Camper. Vi vil med dette tillæg skitsere hvordan

Læs mere