JJSRNBAKESKOLEK. Januar 1952.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JJSRNBAKESKOLEK. Januar 1952."

Transkript

1 JJSRNBAKESKOLEK Januar D I E S E L M O T O R E R

2

3 Dieselmotorens historie og princip,, Dieselmotoren h0rer til en gruppe af maskiner, der kaldes forbrsendingsmotorer* Disses historic er meget gammely idet de f0rste forbraendingsmotorer fremstilledes allerede i P0rst i I860 lykkedes det en franskmand Lenoir at konstruere en brugbar motor; den blev drevet af g"as, men arbejdede uden kom- U'/j pression* Dernasst Otto's g smotciv Pgsa. uden kompression^ Franskmanden Beau de Kochos fandt ad teoretisk vej? at kompression er n0dvendig for en god 0konomic I 1893 udgav den tyske ingeni0r Rudolf Diesel ( ) en afhandling "Theorie und Konstruktion eines rationellen Warmemotors" 9 som er det egentlige grundlag for dieselmotorens konstruktion^ De store tyske firmaer Krupp og EAR byggede de f0rste fors0gsmaskin3r, men f0rst i fremstilledes praktisk anvendelige dieselmotorer.= Dieselmotoren er en stempelmaskine, og dens virkems.de er baseret p&, at luft ved at sammentrykkes - komprimeres som det kaldes - udvikler varme (jfr,, fortsat brug af en cyklepumpe, som kan blive temmelig varm at holde pa.) rt N^r kompress.ionen drives til cae 32 atm,, bliver luften s& varm, ca» 600 grader, at den kan antsnde den brsendselsolie, almindeligvis solarolie, der i forst0vet tilstand sprojtes ind i cylinderen,- Dieselmotorens takter Man skelner mellem 2 typer af dieselmotorer, fire- og totaktsmotorer, hvoraf firetaktsmotoren er den almindeligste. At en maskine er firetakts, vil sige. at stemplet udf0rer 4 frem- o( tilbageg.ende (op- og nedadg&ende) bevsgelser (slag) for hver arbejdsydelse, stemplet preesterer (arbejdsslag) 0 Dette sker kun 1 gang for liver 2 omdrejninger af m.askinen-! I totaktsmotoren udf0rer stemplet kun 2 frem- og tilbageg&ende (op- og nedadg,ende) bevasgelser for hvert arbejdsslag, idet indsugning og kompression forega.r i samme slagf forbr&nding og udst0dning i nseste

4 «X

5 - 2 - Braendslet tilferes i begge typer motorer mellem kompressions- og forbreendingselaget, lidt f0r stemplet er i "top"* Piretaktsprincippeto Indsugning Eompression Arbejdsslag Udst0dning,1,- e takt 2., takt takt 40 takt X J Indsugning -30 -</ * S: Kompression - Forbraending - Ekapansion - Udstadning " Totaktsprlncippet * Arbejdsslag - Udbleesning - Indbleeaning - Kompr^ession '"^J.,.Yr

6 Jernbanedieselmotoren0 Oprindelig anvendtes dieselmctoren kun som stationer kraft maskine? f:,eksc til elektricitetsvaerker t senere ogsa. som skibsmaski ne., Begge steder, men sserlig pa. landjorden, er pladsforholdene hvorfcr den slags maskiner er langsomtgaende med omcirejningstal mellem cao 100 eg 200 nmdrn/min r> I jernbanetog er pladsen derimod me get indskraenket, ligesom derfofte fcrdres ringe vasgt pr,. EX,, hvorfor man er tviinget til at anvende langt hojere omdrejningstal., ca og flere otadrejninger pr0 minut^ Tendensen gar I retning ai at "byggs kraftige, lette dieselmotorer og generatcrer0 Sammenlign ff;eksw motoren i det nu udrangerede Mt~loko (ca0 240 B3C ved 500 omdr^) med en MO-vogn (ca, 2 x HK ved 1000 omdrt) med hensyn til trsskkraft? togtiastighed og mot or ernes rasgt,.. Be fleste af Statsbanernes di-3selk0ret0jer er forsynede med 6-cylindrede opretst&ende firetaktsmotor'j-r med trykforatavningo MK bar dog 8«cylindrede dieselmotorer med tryk3.adning; d0v..s-; ud-~ st0dningsluften driver en turbine, der trsekker en trykladeblss er, som giver friskluften overtryk i indsugningsr0ret (indbl3esningsr(?ret) Dieseluiotorens opbygningo I Statsbanernes dieselk0reto^er er kun anvendt opretstaende motorer af tru:'iktypen? dovos. maskiner uden ssrlig stempelstang eg krydshoved, men af to i princippet helt forskellige konstruktioner i motorernes opbygningo Opretst.ende motorer giver i mcdsstning til liggende mindre slid i cvlindre og lettere adgang til alle ventiler^ t ^_^ ^j t > I r^r 533, MQ? MX os MY.., motor erne, de eeldre typer, er maskxnstativet og cylinderblok st4lst0bt ud i eet, dog delt i 2 sektionsr ('3. 7j cylindro) y dsr er sammenepflajadrt med bolte indvendig i stativet, men desuden med bolte udvendig eller indvendig p& cylinderblokken^ Maskinstativet er fastspsendt pa en sssrlig st,lst0bt ramme? bundrammen, som udg0r en del af aelve maakinen, og hvori krumtapakslen hviier i hovedlejer anbragt i tvaerribber i ram-- men; jfr«tegningerne MQ 3-.1-, og 8o20

7 Koffipressions- og forbreendingstrykket i cyiindrene vir>:er dels nedad pa stemplet og dels opad pa cylinderhovedet0 Krsefterne overf0res gennem stempel; trunkpind og plejlsfcang til krumtapakslen og den anden vej gennsm cylinderhovedet, dettes st0tterv cylinderblokken, stativets sidevsgge og tvaerribber? boltone til bundrammen samt dennes tveerribber til hoveclsjerne eg krumtspaksleru hvor kraefterne altss, ophsover hiaandeno MP- og MO-stativer, cylinderblckke0 Be nyeste typer^ MP- og MO-motorerne, se tegn0 MO III 8cly har maskinstativ og cylinderblok st0nt i 2 adskilta dele, stativet af aluminium og cylinderblokken af st0bejern0 De er speendt sammen med lange boltej, stagbolte, scm hver er anbragt i en boring i en lodret vulst i stativets tvs=rribber eg har bryst ved undersiden af stativet og m0trik lige over foden af cylinder!;lokken? hvor der pi begge sider af blokken er en udsparing mellem hver 2 cylindrec, Da hovecllejerne for krumtapakslen jo ogs. findes mellem cylindrene. kan stagboltene ogi3, bruges til at spseiide hovedlejerne sammen mecl ^ og stagboltene er derfor"forlfenget'; nedefter og har metrik i den nederate ende^ Hovedlejedeekglerne? som er stamst0btes har plads i firkantede udsparinger i tveerribbernes underside og fastapeendes hver for sig af 2 stagboltec Disse motorer har ingen bundrammer, men krumtapakslen er ophaengt i tveerribborne i stativet, og stagboltene er? aom f0r sagt.. tilligo hovedlejsbolte^ Tvserribberne sammenholdes p, undersiden under hovedlejedskslerne af sta.lstobte forbindelseastykker, der er fastspamdt til ribberns med ssrlige skruei% Ersefterne hidr0rende fra kompress?lons~ eller forbraandingstryk i cylindrene pa. disse maskiner virker ncdad. gennem stempel; trunkpind og plejlstang til krumtapakslen og opad gennem cylinderhovedet, statterne for dette, cylinderblokken, stagboltene til hovedlejedoskslerne og op til krumtapakslen, sa. at krsafterne ogs& her ophsover hinandeno Kraft en cpad p& cylinderhcvedet og nedad pi, stemplet i en MO-motor er f»oks0 et 0jeblik under forbreandingen i cylindsren cac~? kgc

8 - 5 - Fundamentgrammer0 ss: Da der i MP- og MO-motorer ikke findes bundramme, er maskinstativet i stedet monteret pa. en lang jernramme, fundamentsrammen, beat ende af 2 profiljernsvanger med tvserafstivninger, og hvorp& cgsa. den til motoren harende generator er f astspasndt* Pundamentarammen er pa. underaiden forsynet med 3 tappe, 2 i motorenden og 1 i generatorenden, der passer i 3 huller i bogien* Omkring tappene er lagt gummiskiver og gummimanchetter for sa. vidt muligt at undga., at st0d og rystelser fra skinnestedene skal forplante sig til motorerne under korslen* 3 Monteringsm&den, der bensevnea 3-punkts ophsengning, tillader i modsatning til motorer med "bundramme en hurtig udskiftning og adskillelse af motoren, idet et belt maskinaggregat pi. ain fundamentsramme kan fjernes fra bogien og motoren derefter hurtjg adskilles0 Bundkar ft Begge maskintyper er foi*synet med bundkar, i de seldre typer bundbakker af jernplade fastspasndt til bundrammen, i MP- og MO-motorerne aluminiumsstabte bundkar, der er fastspsendt til underaiden af stativet* Bundkarret tjener dels til at lukke maskinen nedefter og dels til at opsamle den fra maskinen tilbagelobende sm0reolie og er for MO-motorernes vedkommende forsynet med en sump, hvori urenheder kan samle sig, MP- og MO-bundkarret er udvendig forsynet med kcleribber til at bortlede varmen fra sm0reolienc Cylinderf or inger fl I cylinderblokken er anbragt cylinderforinger af st0bejern, se tegn MP 8.15» Uden om foringerne findea kalevandsrum, der er sammenheengende i hele cylinderblokken undtagen i MX-motorerne, hvor kalevandsrummene er adakilt ved tvaerveegge mellem cylindrener* Porneden omkring foringen er indlagt 2^3 rektangulsere gummiringe, som danner teetning mod kolvandets udtrsngen forneden. Poroven har cylinder foringen en krave, som er alebet tset i en reces i blokken, og som cylinderhovedet trseder p& foroven^ Poringen har desuden en opst&ende kant (MO og MP) eller en neddrejet rille (MR 533, MQ og MX), ^

9 6 - som dannsr styrereces for cylincerhovedet ; i rillen indleegges en kobberpakning for at tsette mod kompr ess ions- og forbreendingstrykket For MO pg MP anvendes toppakninger for at tsette mod neevnte tryk eg for k01evandet0 Motorerne kaldes af og til ogsa ^runkflisiskiner, d.v,sc maskiner uden stempelatok og sasrligt krydshoved, som det bruges i meget hoje maskiner, f0ekso dobbeltvirkende sklbsmaskiner 0 Cylinderforinger og stempler er i stedet seerlig lange, a& at sidstnsevnte samtidig overtager krydshovedets ppgavef overfarelse af sidetrykket (fra krumtappen) til oylindervceggen og videre til stativeto Cylinder hoveder ^ - Ever cylinder har sit cylinderhovede af st0bejern (tegna MP 8«30), der fastspsendes pi. cylinderblokken med 4 eller 6 kraftige stotter^ Cylinderhovederne m, - ligesom cylinderblokken - vandkeles pa. grund af forbrsndingsgassens h.0je temperatur* Z01evandet f.r adgang gennem huller i cylinderblokkens overflade og tilsvarende huller i hovedernes underside, og der anvendes en sasrlig pakning mellem blok og hoveder for MO og MP<> p& MR 533, MQ og MX er der anbragt nipler faatskruet i cylinderblokkens overflade, som passer i huller i hovedernes underside, og for at akaffe teetning er der lagt en gummiring omkring niplene Z01evandet bortledes gennem det vandkolede udstedsr0r, som har studse, der med r0rb0jninger som mellemled er fastspsendt til cylinderhovedernej se tegn. MQ 8«1 og MO 8«lo I et hul midt i cylinderhovedet er breendstofventilen anbragt, s. at dysen lige rager igennem p, hovedets underside0 Porbrsenclingen foreg,r altss, i selve cylindereno - For tiden foretages der dog fors0g med cylinderhoveder, hvori der er indsat et seerligt kugleformet forbreendingskammer, hvis vaegge er af en speciel varmebestandig st^llegering? og hvori brsendatofventilen er anbragt i en skr retning,-, Porbrsndingen foregir i kammeret, hvorfra forbrgendingsprodukterne igennem en forholdsvis snasver ^bning ekspanderer ud i cylinderen*

10 7 i Indsugnings- og udst0dsventiler. Indsugnings- og udst0dsventilerne er kegleventiler af specialsta.1, der enten er anbragt i 10se, vandkalede ventilhuse (kun udstadsventiler), som igen er fastspgendt i cylinderhovederne MQ ^g MX (jfr. tegn. MQ 8.1) eller direkte i disse ME, ME og MO (tegru MO 8«>1). Ventilerne er fjederbelastede, som regel forsynede med 2 fjedre, den ene inden i den anden, som normalt holder ventilerne lukkede* Abningen af ventilerne sker imod fjedertrykket ved hj&lp af vippet0jet* MX-motorerne har 2 indsugnings- og 2 udstadsventiler i hver sin side af maskinen. w Ventilerne i de hurtigga.ende maskiner, MO og M3?, har en tap under ventilhovedet, som alts& rager et stykke ned i cylinderen, og som tjener til at lukke ventilen, hvis denne af en eller anden axsag skulle hsenge. Ventilstokken er slebet tset i ventilstyret, der er presset fast i cylinderhovedett Stempler* Stemplerne, der overf0rer det i cylindrene udviklede arbejde igennem trunkpinde og plejlstaenger til krumtapakslen, er af aluminium for at g0re dem lettere, hvilket sgerlig har betydning for hortigg&.ende maskiners Stemplerne er hule«> I endefladen foroven har Stemplerne en sk^lformet eller ringformet fordybning, dog er stemplet plant i maskiner med sserligt forbrrondingskammer Desuden findes i MO- og MP-stempler 2 sma. afplatninger foroven lige under indsugnings- respektiv udst0dsventilen, hvor ventiltappene kan trasde, hvis de skal luktes af stemplet, samt 2 udfrsesninger i stempelkanten for ventilhovederne, idet stemplet i topstilling g&r raeget naer imod oylinderhovedets Stemplerne er endvidere bearbejdede omkring trunkpindhullerne, sa. at spillerummet mellem cylindervseg og stempel her er st0rre (p& langs i maskinen; pa. tvsers skal stemplet styre - jfr. foran - som krydshaved)» I stemplet er inddrejet riller for stempel- og skraberinge.

11 Rillerne for skraberingene er rejfede pa. de nederste kanter for at skaffe plads for den opsamlede olie<> Smoringen af stemplerne i cylinderforingerne er den sa.kaldte stsenksm0ringa Olien, der fra trunkpindlejet driver ned indtandig i stemplerne, siver ud pa. cylindervaeggen ved atemplets underkant, n&r stemplet er i top; endvidere kastes der olie op i cylinderen af krumtapslaget under dettes rotation* Olien siver ud ved krumtappanderne0 Krumtappene dypper ikke ned i olien i bundkarretc Stempel- og akraberinge^ Stempelringene (se tegn* Ms 8«>18*b) er fjedrende stabejernsringe, som ved f jederkraften holdes spsendt ud imod cylinderveeggeno For at give tilstraskkelig teethed mod de h0je tryk op til ca. 60 atrn., anvendes fra 4-6 stempelringe, flest i seldre typer, ovenover trunkpinden* Stempelringene er rektanguleere i tvaersnito Uyere stempler har i atedet for 4 kun "5 ringe*- De 3 nederste ringe, 1 over og 2 under trunkpinden, er skraberinge, aom tjener til at skrabe overjf!0dig olie af cylindervasggen under stemplets nedadg&ende bevsegelse. iskraberingene er stempelringe, hvori der er drejet en rille pa. undersiden, aa. at der frernkommer en eeg langa yderkanten* Endvidere er ^.skraberingen fra overkanten drejet let konisk pa. ydersiden med en smig ps. ca05 grader, s& at ringen kun ber0rer cylindervasggen langa - et ca«0,25 mm hajt baelte-, - f' - Herved undga.3, at olien trsekkes med op, nlir stemplet g.r opad, medens asggen kan skrabe olien med ned ad cylindervseggen, n&r atemplet g r nedc Eingene m^ af og til skserpes for at holde eeggen skarpc S^vel atempel- aom akraberinge er jo opskaret, s. at de kan udvides og tvinges pa. plads i ringrilleno LLaen var tidligere udf0rt med overlapnings den a.kaldte?%,,j." ^ bajonetl&s, men er pa. nyere stempel- ^ ^ } -- ringe kun et skr&,t snit under 45 ^ »

12 Q Stempelpinden er en 1ml aksely som er sv0mmende i stempelnave't og pie jlstangsa.jen 3?or at pin6ene ikke skal beveege sig i Issngderetningen og derved slide p& cylinderforingen; er de i begge!ender forsynet med en sa.kalat slidsko af aluminium med en runding. svarende til stemplets og en tap* der passer ind i den hule pincu Piejlatsenger fl Piejlstgengerne (se tsgn«mp S.-.63) er smedede st&lstsenger med I-formet tveersnitf der foroven har et piejlstangs0je med en ipresset bronzeb0sning sikret med en skruej og er fojfneden smedet ttd, sa. at enden danner 0xrerste halvdel af plejlstangslejet7 se tegnc MP 8o63c De nyeste plejlstsnger er gjort noget sv^rere, og plejlatangslejet har 4 i stedet foi* ellers kuri 2 "bolte^ I lejet er anbragt todelte tronsepander rned ist0bt hvidtmetalo Sm0ringen foregir gennem krumtapakslen., Olien trader Ind i piejlstangslejet gennem et hul midt i krumtaj5a01en eg opsamles i olielomraer ved halvpandernes kanter. samt trykkes gennem et hul i overpanden og e^ten gennem den hule plejlstang (MS; MQ) eller gennem et sserligt r0r ; (MR? MO og MP), der er fastnittet pi siden af plejlstangen cp i piejlstangs0oetr Ker fordeles olien gennem en cirejet rille i plejlstangen udvendig om "bronkebosningcn til 6 huller i denne? B. at trunkpinden bliver smurt p&, hole omkredsen-r Krumtapakselr. Krumtapakslen er af smedet speeialsta.1 og har 6 krumtapbugter, der 2 og 2 vender neijagtig til samme side? nrs 1 og 6; nr3 2 og 5 og nr;, 3 og 4 > Yinklen mellein krumtappene er sa.ledes 120 grader (360 grader j 3}^ Hellem alle krumtappene og for enden af de " ' yderste fin3 es hovedlejes01er; hvorom lo-umtapakslen drejer sig x hovedlejerne-. Af disse findes aitsa. 7 ialt. hvoraf kun det midterste,, styrele^et; styrer akelon i Isngderetningen- I de nyeste krumtapakpler er aa.vel hovocl-- som krumtap301or gennemborede p& langs e Hovedlejepanderno or cnben af bronae eller (i de nyeste motorer) af stal ined iat0bt hvidt-metal j.

13 I X krumtapakslen er boret skr huller fra midten af hoved- Iejes01en gennem slagene ud til midten af krumtaps01en, og olien passerer herigennem til plejlsteengerne* - Krumtapakslen er afbalan ceret med kontravsegte i de hurtigga.ende maskiner MO og akslen har et tandhjul i forreste og en f langp i bageste Svinghjul* Svinghjulet er stift i de seldre langsomtg&ende maskiner, I de nyere, hurtigga.ende er svinghjulet delt og forsynet med indlagte gummiklodser (flexibelt) til at optage stfed ved igangssetning og standbning af motoren samt variationer i omdrejninger under gangenj generatoren er koblet direkte til motoreh ved en eserlig flange fast'- spaendt til svinghjulet. Generatoren virker sa.ledes tildels som svinghjul.! Gearkasse I den forreste ende af dieselmotoren, d^v-s. modsat generaer der anbragt et tandhjulsgear, bests-ende af drev p2i krumtapakslen, mellemhjul og knastakselhjul. MO- og MP-mot'&rer har endvidere et forlagshjul, der driver forlagsakslen med regulator og brsendstofpumpe. S&vel knastakselhjul som forlagshjul er her i indgreb med mellemhjulet; p& MQ, MX og MR 533 drives forlagsakslen af et tandhjul pa. knastakslen (for indsugningsventilerne pi MX, som har 2 knastaksler) * Knastakselhjul og forlagshjul har dobbelt B& mange tasnder som krumtapdrevet, idet brsendstofpumpen jo kun skal give diie, og ventilerne (indsugnings- og udst0dsventil) jo kun skal,bne een gang ved hveranden hmdrejning af krumtapakslen,^ Mellemhjul eg forlagshjul er i MO- og MP-motorer anbragt i s»rlige stabejerne** tandhjulsbroer, der er spsndt fast med st0tter til stativeto Man opn.r derved at kunne flytte tandhjulene lidt> eftersom krumtapakslen slides og slider sig op i hovedlejepanderne, Tandhjulene er indkapslede i en fselles kasse, gearkassenr Krumtapaksel, knastakselcg forlagsaksel 10ber alle samme vej rundt, nemlig oversiden bort fra masklnens man0vreside (brasndstofpumpesiden), (undtagen MQ, MX, MV og MR 533*3 forlagsaksel, som (jfr. foran) 10ber ud fra maskinen modsat)

14

15 11 a. i -" Knastaksel.-. Knastakslen er en lang akgel, der gar gennem hele maskinena laengde ved siden af oylinderforingerneo ICnaatakslen hviler i lejer? i de nyeste masking MO eg MP i delte alumiaiumslejer5 i stativets indvendige ribber ud for hovedlejerne^ Lejerne sm0res gennem kanaler i stativet fra hovedsmareolieledningen, i'mp-mctorer samt i MQ og MX gennem den hule knastaksel,, Knastakslen har 12 knaster fot1 de 6 indsughinga- og de 6 udstsdsventiier. MX»motorer har to knastaksler (hver med 12 knaster)? een pa hver side af cylindrene for indsugningsrespektiv udstsdsventilerneo Knasterne er anbragt regelmaessigt p& akslen- s&ledes at ventilerne (indsugnings- resp0 udst0dsventilerne) seedvanligvis atones i r^kkef01gen 1, 5f 3? 6f 2, 4, hvilket alts& ogs4 er taendingsrsekkef01gen i cylindrenes 9 Ruller og rullestyr,-, Hver knast p,virker under knastakslens omdrejninger en heerdet sta-lrulle? som er lejret i et rullestyr af at&ln Dette er forneden gaffelformet og har en tvaeraksel for rullen og er i 0vrigt cylindrisk med en firkantet tap i hver side, der styrer rullestyret i tilsvarende b0sninger foroven i rnaskinstativet? i MQ. MX og MR 533 i stativet lige under cylinderblokken^ Opefter er rullestyret hult og kugleformet i bundeno Ventill0ftestcDrrgerne er st^lr0r9 der forneden har en hserdet kugleflade, som trader i rullestyret og foroven ender i en hserdet kuglesk&lo Ventill0ftestsngerne g&r lost gennem huller i cylinderblokkens overflade og hullcr i cylinderhovederne0 Ventill0ftesteengerne for udst0dsventilerne i MO- og MP-motorer er forsynet rned c.-n krave, som tjoner til at 10fte ventilerner n,r man 0nsker at tage kompresaionen fra maskinen for at lette starten.> En langsga.ence akael pi. bagsiden af cylinderblokken har udfreesede haky som kommer i indgreb med nevnte kraver? n&r man bev?eger en arm pa. akslen ved maskinens forende pa. MO og LIPo

16

17 ' VippetojD Mr en ve.ntil!0ftestang!0ftes af sin knast, pivirker den foroven gennem en stilleskrue med kuglehovede en vippearm, der drejer sig om et na.leleje pa. en vandret aksel, der er fastgjort i 'en s0jle (MX: i daekalet) pa. cylinderhovedetc Vippeatfmen trykker da ventilen ned imod ventilf jedertrykket r. Vippearmane i de nyeste maskiner er gennemborede med snasvre sm0rehuller, som fir olie gennem oliekanaler i s0jlen pa cylinder-. hovedet0 Pa, MQ- og MX-motorer findes pi cylinderhoved nr^ 1 et Mndtagj som har fat i en gennemgiende treekstang, der p& hvert cylinderhovede er forbundet med en arm p, en kort aksels der har en knast lige under enden af vippearmen for den ene indsugningsventilr S leenge hihdtaget holdes i en bestemt stillingj 10fter akselknasten en indsugningsventil for hver cylinder? hvorved kompressionen udelukkes, si at starten lettes* Luftfilter og indsugningsr0r9 For ikke at suge st0v og andre urenheder med luften ind i cylindrene under sugeslagetj (og delter meget stor-e luftmsengder, en dieselmotor forbruger, fpeks«indsuger en MO-motor ved 1000 omdr3 z ca, 18 m luft pr* minut)s passerer luften et luftfilter ved maskinens ene ende, inden den gennem indsugningsr0ret, der har studse ind til indsugningsventilen i hvert cylinderhoved, suges ind i cy*- lindrene, Luftfiltret best&r enten af tastsiddende, vandrette plader eller af sm aluminiums-r0rstykker (MEaschig"-ringe) tst sammenpakkede i en ramme med perforeret plade ps. br^ge sider-, Filtrene er dyppet i en fed olie og efter afdrypning indsat i filterkassen, der er apasndt test til Indsugning3r0rets ene ende9 Urenheder i luften "bindes af olien og tilbageholdes i filtereto Udst0dsr0r og lyddsemper Udst0dsprodukterne (r0gen) bortledes fra cylindrene gennem udst0dsventilerne og studse pi cylinderhovederne til et fslles udst0dsr0rs som sluttes tret til en lukket beholder P lyddsemperen, under

18 - 13 r- vogiitagetf hvorfra en skorsten f0rer op gennem taget* er altid vandk01et» Udst0dar0ret Itfddaemperen udjsevner udst0dsprodukternes trykvariatloner og dgemper derved lydenc Den er omgivet af en pladejernskappe med flere huller, hvorigennem der auges luft fra maakinrummet under maskinens gang, sa-ledes at oliedampe udaugea ra maakinrummet 0 Luftkappen om lyddaemperen er i forbindelse med en ydre akoraten, og udst0 sprodukternes udstr0mning gennem denne skaber vacuum i luftkappen ved ejektorvirkningo I ME-, MQ-, MP og MO-vogne (med maakinbogier) er udst0dsr0rene forbundet med lyddsemperen ved teleskopr0r med kugleled* " ' -. Sikkerhedaregulator og -spjeelde PS. MP- og de nyere MO-motorer er anbragt en aikkerhedaregulator, aom forhindrer motorerne i at 10be 10bsk, hvilket f*eks«kan ske, hvis belaatningen pludaelig forsvinder - sprasngt magnetiaeringsaikring - medena maskinerne k0rer p. de h0je omdrejninger, eller hvia man holder MP-motorens startekontroller i stilling "Start" i for lang tid (se starteventil under MP- og MO-regulatoren). Da der ved 10bskk0rsel kunne ake alvorlig beskadigelae af motoren (plejlatang ud gennem siden), er der anbragt et luftspjseld * i indsugningsr0ret lige ved luftf iltret» Spjaeldet er anbragt i en aluminiumsramme og fastgjort pa en vandret aksel, aom udenfor rammen er forsynet med en skruefjeder og et lille h^ndtag, der dels kan dreje spjseldet, dela viae dets stilling "Aben" og "Lukket"* Akalen aidder usymmetriak i apjaeldklappen, alt at dennea storate flade vender nedefter i lukket tilstand. Spjaeldet iiindrea i aben stilling, hvor akruef jederen er apeendt med den ene ende i rammen og den andetf i h&ndtaget, i at klappe i af en pal, der ved en traekstang akrltt ned gennem filterkasaen er forbundet med en arm, som er lejret i denne. Traskstang og pal holdes oppe henholdsvis imod spjseldet af en fjeder* I enden af armen udenfor filterkasaen er anbragt en atilleskrue med kontram0trik. Sikkerhedsregulatoren er en centrifugalregulator med 2 avingvasgte, der holdes sammen af 2 f jedre: Eegulatoren er anbragt lod'ret i stativet i forlsengelse af sm0reolie-

19 14 pumpeaksleris, som driver regulatoren gennem en fjedrende tabling'. Sikkerhedsregulatoren 10ber pa kuglelejer* Svingvagtenes vinkelarme er i indgreb med en forskydeiig muff3? som trykker pa undersiden af en forskydelig aksel, der gar op niidt i regulatorens bus lige under atilleskruen og trykker denne opad, nar svingvaagtene svinger tilatraakkelig langt udc Served drejes armen? tra&gtangen traekkes nedad, og palen slipper spjselflet, som hurtigt klapper ij, dels pa grund af sin fjeder, dels ps. grund af suguingan fra maskinen^ Stilleskruen indstilles s&ledesf at palen udl0sesy n.r inaskinen kommer op p omdrejningerc ^ - Sm0r ing 0 Pa grund af de forholdsvis l]0je omclrejningstalj som moderne jernbanedieselmotorer 10ber, er en god smaring af disse maskiners beveegelige dele et yderat vigtigt problem,-, Overalt i dieselmotoren anvendes derfcr tryksmaring undtagen til oyiindervmggene, knastrullerne og rullestyrene, der sm0res ved stjenkgm0ring? d.v»sc ved den olie, der driver ned fra trunklejet,.og den, der fra krumtappanderne slyngea ud under maskinena gang-, Sm0reol;i.esystemer P Sm0reoliesystemerne i de forekellige typer motorer er i hovedsagen ena -> Olien suges af en oliepumpc fra bundkarret (i 3Ei 533,- MQ og 3VK dog fra en sm0reolietank - een for hver motor - under vognbunden) gennem et sugefilter og trykkes efter pumpen og eventuelt sm0reoliek01er gennem et trykfilter og en hovedledning ud til maskinens forskellige sm0restederj hvorsf de vigtigate er hcved- og plejlstangslejer; trunklejer og knastaksellejer-, I MQ»? MV og MX-motorer samt MR 533 ligger hovedledningen udvendig pa stativet, og der er ind til hvert hovedleje fert oiindre r0r fra hovedledningene For de nnevnte typers vedkommende er der f0rt en r0r3.edning fra ho^edledningsri til etflasksel pa maskinstativret for enden af knastakalen (MX har 2 knastaksler) i motorens bagende* Deekalet "bsrer en gennemboret tap; som passer forholdsvia taet i enden af den hule knastakselj hvorigennem olien ledea til alle knastaksellejer^ I I^-motoren er den hu'le knastaksel hoved-

20 ledning* Olien f0rea til akslen gennem det midterste leje fra en boring i eh vulat i stativribbe og bundkar. Pra den hule aksel sm0- res ferat alle knastaksellejer, og olien passerer videre fra disse gennem borede kanaler i srativets ribber til hovedlejerne. MO-maskinerne har i stativet en gennemg&ende vulst i modsat side af den, hvor knastakslen er lejret. Vulsten er gennemboret og danner hovedledning, og herfra er igen boret kanaler i stativribberne dels til hovedlejerne og dels til knastakaellejerne. I alle maskiners krumtapaksler er der boret sm0rekanaler fra hovedlejes01erne skra.t gennem slagene til krumtaps01erne* Hovedlejeoverpanderne og i de seldre typer ogsa. krumtapoverpanderne har midt i panclen en drejet rille, der tillader sm0reolien at passere gennem kanalerne i krumtapakslen henholdsvis gennem plejlstangen til trunklejet under 1/2 omdrejning af kruiutapakslen<> S^vel hoved-.som krumtappander har amarelommer udfrseset i hvidtmetallet ved de vandrette sidekanter* I disae lommer opsamles sm0reolien og slsbes under akslens omdrejninger ind mellem pande og s01e* MQ og MX-plejlstsenger er gennemborede, og p& MP- og MO-ple jlstsenger er anbrag't olierar langs kroppen op til plejlatangs0jet, som sm0res herigennem. Tandhjul m.nu sm0res fra mindre olier0r, der star i forbindelee med hovedledningen, men som i almindelighed er skjult. Vippetajet ameres i MP- og MO-maakiner gennem en ssrlig -ledning fra tryksmareledningen (topamoring). P& ledningen, som forgrener sig til s0jlen p& hver sit cylinderhovede, er indskudt en ventil eller hane. Oliefiltre.. Oliefiltrene er cylindriske ribbehylstre af metal, hvori der ar anbragt et fint metaltri-dsvav, som tjener til at tilbageholde urenheder og eventuelle metaldele, som falder ned i bundkarreta I alle flltre kommer olien ind foroven eller forneden og trseder ud gennem de oylindriske vaegge efterladende eventuelt anavs inde i filtret. Sugefiltret i MP- og MO-motorer sidder i et sesrligt kammer henholdsvis i en filterkurv i bunden af buhdkarret og er forsynet med et langt skaft med en f jeder i den 0verste ende, der holdes apasndt af et daekael, som skrues fast i stativets oversidec Herved trykkes en Iffiderpakning under en krave ved filtreta overkant teet imod et saede, 8&ledes at oliepumpen ikke suger luft; dette har sasrlig betydning for 1

21 1 fi _LQ MO-filtret, som ikke dypper ned i olieru Filtret er lukket foroven og a.bent nedefter? hvor det styres om en lodret studs indvendig i filterkurven respektiv sugekammeret lige over suger0retr der udgar fra sumpen henholdsvis bunden af bundkarret* I bunden af dette filter er indskruet en tragt med mindste diameter foroven, som kan opfange urenheder og metalpartikler fra eventueit afbrsendte piejlstangspander (se tegn^ MO 8r,290)» For de ssldre maskiner MQ og MX er sugefiltret * anbragt i et sserligt st0be;jernshue adskilt fra selve maskinen; MQ og MX har dobbelte sugefiltre med omskifterhane, s& man frurtigt kan skifte om fra det ene filter til det andst- Disse sugefiltre er bne foroven og lukkede i bund en =>. 1 trykolieledningen lige inden sm0reolien g,r ind i maskinen er indskudt et trykfilter (anbragt i et s^rligt stabejerna filterhus), hvor olien altid koraner ind foroven, far den trssder ud gennem filter- V6eggen0 I reglen kommer olien dog ind i filterhuset forneden, men lober s& gennem en lodret kanal i husets forvseg, som udmunder ved filtrets overkantc Trykfiltret er indskudt for at hindre, at eventuelle urenheder, der er sluppet igennem sugefiltret, kommer ud i maskinens bevs5gelige dele, hvor de kan foraxsage Sm0reoliepumperc Olietryko Sm0reoliepumperne (se tegn0 MV" 8 = 290, MP 8,290 og MO 8=290) er i alle motorer tandhjulsputnper besta.ende af 2 cylindriske tandhjul, der i begge ender slutter teet til pumpens endedssksler, ligesom tsenderne slutter teet til hver sin cylindriske vseg i pumpehuseto Desuden passer tsenderne i de 2 hjul godt sammen = I MP- og MO-motorer drives det ene tandhjul rundt ved et Skruehjul pit den lodrette pumpeaksel af et skruehjul pa- enden af knastakslen; i MX-motoren drives den gennem koniske tandhjul fra krumtapakslens og i MQ trskkes den af forlagsaksel^ De 2 tandhjul i pumpen drejer hver sin vej rundt- det ene drevet af det andet, og olien udfylder mellemrummet mellem taenderne og husets cylindriske vasgge og f0res over mod pumpens afgangsstudst hvorimod den ikke kan komme. igennem, hvor teenderne i tandhjulene er i indgreb med hinandeno Olien kommer altid ind p. den side af pumpen, hvor tsenderne 10ber fra og trykkes ud ved den side, hvor teenderne lober aammen^

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

Smøreoliesystemet på dieselmotorer.

Smøreoliesystemet på dieselmotorer. Smøreoliesystemet på dieselmotorer. Generelt er der ikke meget at se til smøreoliesystemet uden på dieselmotoren. Det indskrænker sig ofte til kun at være oliefilteret (vist på motorens BB side, som på

Læs mere

VOLVO PENTA MOTORRENOVERING

VOLVO PENTA MOTORRENOVERING VOLVO PENTA MOTOR VOLVO PENTA MOTORRENOVERING Renover din Volvo Penta VOLVO PENTA 2001 MOTOR Renover din Volvo Penta2001, 2001AG, 2001B, 2001BG. Adskillelse og rengøring af motor.. Kontrol af alle indvendige

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Service af Serie Land-Rover.

Service af Serie Land-Rover. Service af Serie Land-Rover. Indholdsfortegnelse Dette skal du bruge:... 2 Motor Olie skift.... 3 Luftfilter.... 8 Styrehus og hjælpestyrehus.... 9 Vand/Slam Udskiller.... 12 Diesel Filter... 15 Olie Filter....

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Kelergitre. www.ctaservice.se. Del 1: Forkrigsmodeller

Kelergitre. www.ctaservice.se. Del 1: Forkrigsmodeller Här följer nu en artikelserie om kylarmaskeringar och dess tillbehör. Vi i Svenska Bl l-klubben tackar Torsten Vig och Jens Moller Nicolaisen och tidningen ATTRACTION för att vi får publicera dessa trevliga

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft.

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft. 010 er MerCruiser.0L MPI 1HK benzin NYHED Med Alpha One sterndrive Standard med ferskvandskøling og elektronisk multipointindsprøjtning -cylindret rækkemotor, -takt, standard med powersteering..990,- Originale

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Maskiner og robotter til bevægelse og styring

Maskiner og robotter til bevægelse og styring Hjulet blev opfundet for at mindske gnidningsmodstanden. Derved fik menneskene nye muligheder for at transportere sig selv og andet over længere afstande på landjorden. Lige siden hjulet har mennesker

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring PRIVAT A personbil fra 0-5 år B personbil fra 5-10 år ERHVERV C fra 0-5 år D fra 5-10 år Vi kan ikke forhindre, at din

Læs mere

Gear. Når så gearet står perfekt sætter vi den anden lodning.

Gear. Når så gearet står perfekt sætter vi den anden lodning. Gear Gear til slotcars kommer i 3 forskellige Pitch s. Pitch er det antal tænder der ville være på et gearhjul med en diameter på en tomme, eller med andre ord, antallet af tænder divideret med diameteren

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

FYRINGSOLIEUDSTYR 112

FYRINGSOLIEUDSTYR 112 FYRINGSOLIEUDSTYR 112 1 ARMATURSÆT & MONTERINGSSÆT ARMATURSÆT 555500 Oliemåler Påfyldningsdæksel MONTERINGSSÆT 555507 Oliemåler Påfyldningsdæksel Nåleventil ARMATURSÆT TIL JORDTANK 555510 2 påfyldningsdæksel

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron

Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron Bruges af det canadiske forsvar Fordelene er: Nemt af eftermonterer Renser olien ned til 1 micron Holder olien i min. ISO4406 14/11

Læs mere

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold Indhold Arealberegning... 2 Kvadrat/rektangulær... 2 Rektangel... 2 Kvadrat... 2 Cirkel... 2 Omkredsberegning... 3 Kvadrat/rektangulær... 3 Rektangel... 3 Kvadrat... 3 Cirkel... 3 Rumfangsberegning...

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Højtryksrensere til professionelt brug. Dynamiske og innovative højtryksrensere...

Højtryksrensere til professionelt brug. Dynamiske og innovative højtryksrensere... Højtryksrensere til professionelt brug Dynamiske og innovative højtryksrensere... Model nøglekode TD: Trailer Diesel SD: Indbygning (Skidmounted) Diesel SH: Indbygning (Skidmounted) Hydraulisk MD: Mobil

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007 Juni 2007 Det behøver ikke at koste en bondegård at komme i gang med at presse olieholdige frø. Den mindste oliepresser koster omkring 12.000 kr. men så er kapaciteten også kun ca. 5 kg frø i timen. Urenheder

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1.

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1. Indholdsfortegnelse 1. Manometer Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort stålhus (bar / mvs) nedad...1.01 Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort ABS-hus / sort stålhus nedad...1.04

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Husejerens overvejelser ved valg af. jordvarmeboringer

Husejerens overvejelser ved valg af. jordvarmeboringer Gør tanke til handling VIA University College Husejerens overvejelser ved valg af lukkede jordvarmeboringer Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger.

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Af Flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut I løbet af foråret 2000 vil vandforsyningsloven blive ændret således, at det bliver lovligt

Læs mere

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen DISA FLEX 70 Af Peter Windfeld Rasmussen De har brug for en ny maskine i Indien sagde chefen. Hvad kommer det mig ved, svarede jeg, men inden der var gået kort tid vidste jeg alt om det, for det blev mit

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

- komplet leverandør af olietanke, beholdere og udstyr

- komplet leverandør af olietanke, beholdere og udstyr - komplet leverandør af olietanke, beholdere og udstyr KN Beholderfabrik A/S er en familieejet virksomhed, etableret i 1975, og drives i dag i Partnerskab mellem Kenneth Nielsen, Kasper Nielsen og Kurt

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder www.svalk.dk Dørlukker Dørlukker, Gr. 101. Inklusiv standard arm. Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med 2 skruer, en til justering af lukkehastighed

Læs mere

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010.

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Betjening af de nye koblede vinduer A/B Langøgård d. 20. november 2014 Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Pudsning For at åbne vinduesrammer, for at

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER. MASKINAFDELINGEN. VEJLEDNING I KENDSKAB TIL DET RULLENDE MATERIEL DE ELEKTRISKE BELYSNINGSANLÆG. KJØBENHAVN

DE DANSKE STATSBANER. MASKINAFDELINGEN. VEJLEDNING I KENDSKAB TIL DET RULLENDE MATERIEL DE ELEKTRISKE BELYSNINGSANLÆG. KJØBENHAVN 1 DE DANSKE STATSBANER. MASKINAFDELINGEN. VEJLEDNING I KENDSKAB TIL DET RULLENDE MATERIEL OG DE ELEKTRISKE BELYSNINGSANLÆG. KJØBENHAVN TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR) 1908 2 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

NØRHOLM & LEMMING A/S AUTOMATISKE DØRE, PORTE OG BOMME MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIE 1/5

NØRHOLM & LEMMING A/S AUTOMATISKE DØRE, PORTE OG BOMME MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIE 1/5 MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIE 1/5 VED MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIER ER DET VIGTIGT AT SIKRE SIG DE NØDVENDIGE PLADSFORHOLD OG ET SKRUEFAST UNDERLAG MURER OFTE ER DET NØDVENDIGT AT

Læs mere

Indhold. 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol...2 279E -1.2. Personlig udrustning...2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog...

Indhold. 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol...2 279E -1.2. Personlig udrustning...2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog... Indhold 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol....2 279E -1.2. Personlig udrustning....2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog...2 279E-2. BÆRENDE DELE OG GATE.... 3 279E -2.1. Chassis...3

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere