MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev"

Transkript

1 MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse:

2 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: Virksomhedens navn: Højvang CVR nr.: Matr. Nr.. 6 c Ejerlav: Haverslev by, Haverslev Adresse: Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Virksomheds ejer: Niels Bager Skadhauge Ansøger: Niels Bager Skadhauge Tilsynsmyndighed: Jammerbugt Kommune Udarbejdet af: Bettina Brøndum Andersen Kontrolleret af: Mariane Eduardsen Ikke teknisk resumé LandboNord har på vegne af Niels Bager Skadhauge ansøgt om miljøgodkendelse ( 12) af bedriften Højvang på adressen Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev matr. nr. 16 c, Haverslev by, Haverslev. Ejendommen ligger ca. 1½ km sydøst for Bejstrup i Jammerbugt Kommune. Fjerritslev Kommune meddelte den 15. juni 2005 miljøgodkendelse i henhold til 33 i lov nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse. Miljøgodkendelse indebar en udvidelse af svineproduktionen fra 249 DE til 317 DE. Nordjyllands Amt meddelte den 10. Maj 2005 Regionplantillæg nr. 155 med VVM redegørelse jf. planlovens VVM-regler, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 20. oktober 2005 (samlebekendtgørelsen). Jammerbugt Kommune meddelte den et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, idet Niels Bager Skadhauge pga. forældet teknologi ikke ønskede, at investere i det planlagte forsuringsanlæg, i stedet ønskede han, at foderoptimere og etablere spaltegulv. Tillægget er behandlet i henhold til Husdyrloven, lov nr af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Tillægget påklages af DN og Det økologiske råd og er blevet behandlet i Miljøklagenævnet. Tillægget er blevet hjemvist af Miljøklagenævnet og miljøgodkendelse af 15. juni 2005 er bortfaldet. Derfor søger Niels Bager Skadhauge forfra om en udvidelse fra 249 DE til 317 DE. Dyreholdet bliver efter udvidelsen smågrise, 700 årssøer, og 1950 slagtesvin. Det generelle krav om 15 % reduktion af NH3fordampningen er opfyldt gennem forbedret fodereffektivitet (FE/kg tilvækst) samt et lavere indhold af råprotein/fe. Derudover er der anvendt gyllekøling i smågrise og slagtesvinestalden med en estimeret ammoniakreducerende effekt på 18% i 8760 timer/år. Derudover er der ikke krav om NH3-reduktion, idet ejendommen ligger udenfor både bufferzone I og II. 2

3 Der etableres jordvarme i forbindelse med gyllekøling. Varmen genanvendes til opvarmning af stalde. Der forventes en årlig besparelse på l olie pr. år. Der er ikke problemer med lugtgener i forhold til enkeltbeboelse, samlet bebyggelse eller byzone. Hovedparten af arealerne ligger i nitratklasse 1 med enkelte arealer beliggende helt eller delvist hhv. udenfor nitratklasse eller i nitratklasse 3. Kravet til N-udvaskning fra dette område er opfyldt gennem etablering af 4,1 % ekstra efterafgrøder ud over de lovpligtige. 67,55 ha ligger i nitratfølsomt indvindingsområde (grundvand). Krav om ingen merudvaskning opfyldes ved etablering af 4,1 % ekstra efterafgrøder på disse arealer. Alle arealer ligger i fosforfølsomt opland til Natura2000 område. 243,97 ha er sandjorde, som der dermed ikke er fosforrestriktioner på. 14,96 ha ligger er udpegede lavbundsarealer. Her er der krav om ingen mertildeling af fosfor i forhold til nudrift. Dette krav overholdes i fosforberegningerne i IT-ansøgningssystemet. Der indgår ikke aftalearealer i projektet. På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse efter 12 til drift af ovennævnte landbrugsejendom på de vilkår der er beskrevet i denne miljøgodkendelse. Godkendelsen er meddelt i medfør af Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr af 20. december 2006). 3

4 Indholdsfortegnelse: Ikke teknisk resumé... 2 Forord... 6 Sagens bilag... 6 Sagsforløb... 6 Andre tilladelser... 6 Offentliggørelse... 6 Lovgrundlag... 6 Meddelelse om godkendelse... 6 Klagevejledning og offentliggørelse... 7 Generelle vilkår... 9 Årsproduktion - staldbelægning Information og ændringer på virksomheden Ophør Anlæg Ventilation Fodring Energi og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Sprøjtemidler og medicin Uheld og risici Gødningsproduktion og - håndtering Flydende husdyrgødning Gyllekøling Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg Lugt Transport Støj Skadedyr Støv Lys Oplag af olie, affald, pesticider og øvrige kemikalier Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealer Påvirkning af søer og vandløb Kvælstof og fosfor til overfladevand Kvælstof til grundvand Renere Teknologi - BAT Tilsyn, kontrol og egenkontrol Beskrivelse og vurdering af det ansøgte Generelle forhold Indretning og drift Forbrug af råvarer, energi og vand Ophør af husdyrbruget Dyrehold og husdyrgødning Udspredningsarealer

5 Lugt, lys og støv Affald Affald Støj Skadedyr Spildevand Vurdering i forhold til overfladevand Vurdering i forhold til natur Vurdering i forhold til grundvand Uheld og driftsforstyrrelser Management og Egenkontrol Bedst Anvendelig Teknologi (BAT) Foranstaltninger ved ophør af produktionen Alternativer og 0-alternativet Jammerbugt Kommunes samlede vurdering Bilag 1 - Lokalisering Bilag 2 - Oversigtskort over bygninger Bilag 3 - Transportveje Bilag 4 - Arealer Bilag 5 - Natur Bilag 6 - Bræmme kort Bilag 7 - konsekvensvurdering jf. Natura 2000-direktivet Bilag 8 - Udbringningsarealerne i nitratfølsomt område Bilag 9 - Beredskabsplan Bilag 10 - Beregning vedr. gyllekøling

6 Forord Niels Bager Skadhauge har den 18. juni 2009 ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på bedriften beliggende på adressen Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev. Der ansøges om tilladelse til at etablere et dyrehold på 317 DE. Da det ansøgte husdyrhold overstiger 75 dyreenheder, er udvidelsen omfattet af reglerne for miljøgodkendelse. Det ansøgte dyrehold består af 700 årssøer, smågrise og 1950 slagtesvin. Udvidelsen sker i eksisterende stalde. Sagens bilag Følgende bilag er indgået i behandling af sagen: Ansøgningsmateriale af den og supplerende oplysninger den , den , og den Sagsforløb Jammerbugt Kommune har den 18. juni 2009 modtaget en ansøgning via det elektroniske ansøgningssystem. Der har været afholdt møde den 28. Maj 2009 mellem ansøger, ansøgers konsulent og Jammerbugt Kommune. Andre tilladelser Eventuelle andre nødvendige tilladelser, herunder byggetilladelse, er ikke omfattet af denne miljøgodkendelse. Nybyggeri og ændring af eksisterende stalde kræver en særskilt byggetilladelse. Offentliggørelse Jammerbugt Kommunes afgørelse vil blive offentliggjort i lokalavisen den 15. december Lovgrundlag Ansøgningen er behandlet og godkendelsen er udarbejdet i henhold til Lov om miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug (lov nr af 20. december 2006) Meddelelse om godkendelse På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse til udvidelse af dyreholdet og drift af ovennævnte landbrugsejendom med mere end 75 DE på følgende vilkår. Godkendelsen er meddelt i medfør af lov om Miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug (lov nr af ). Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en sådan måde, at det indebærer forøget forurening, før udvidelse eller ændringen er godkendt af Jammerbugt Kommune. Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens 41 og 42. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig mere forurening, herunder affaldsfrembringelse, end nødvendigt ved anvendelse af den til enhver tid værende mindst forurenende teknologi eller bedst mulige rensning. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod drift af virksomheden eller aktiviteten. 6

7 Klagevejledning og offentliggørelse Du kan påklage kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kapitel 7. Afgørelsen kan påklages af dig eller enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. Klagen behandles af Miljøklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og indsendes til: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller via Kommunen vil herefter videresende evt. klage til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Fristen for at klage er senest ved kontortids ophør den 12. januar En klage har ikke opsættende virkning medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Det betyder, at miljøgodkendelsen kan udnyttes under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal dog bemærkes, at Miljøklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse, og en udnyttelse af en påklaget miljøgodkendelse sker for egen regning og risiko. Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Eventuel retssag skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Bettina Brøndum Andersen Jammerbugt Kommune Plan og miljøafdelingen Team Miljø 7

8 Bilag: Bilag 1: Lokalisering Bilag 2: Oversigtskort visende placering af ejendommens bygninger. Bilag 3: Transportveje. Bilag 4: Arealoversigt - udspredningsarealer. Bilag 5: Natur bilag Bilag 6: Overfladevand bilag - Bræmmekort. Bilag 7: Konsekvensvurdering jf. Natura direktivet Bilag 8: Grundvand bilag - Kortbilag over arealer placeret i nitratfølsomt opland Bilag 9: Beredsskabsplan Bilag 10: Beregning vedr. gyllekøling Kopi af udkast til denne afgørelse er sendt til: Niels Bager Skadhauge, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Nabo Christian Emil Jakobsen, Vangvejen 170, 9690 Fjerritslev Nabo Bente Pilgaard Salvesen, Vangvejen 178, 9690 Fjerritslev Kopi af denne afgørelse er sendt til: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Niels Bager Skadhauge, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Miljøcenter Aalborg, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø via Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitutionen Nord, Nytorv 7, 2. Sal, 9000 Aalborg via Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehavn V Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Kirkedalsvej 4, Vedslet, 9732 Hovedgård Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: DN Jammerbugt Danmarks sportsfiskerforbund Miljøkoordinator: Per Sonnesen, Asgård 48, 9700 Brønderslev Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V Andre LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev, att. Anna Birgitte Thing 8

9 Generelle vilkår Drift og indretning 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøteknisk beskrivelse og med de ændringer der fremgår af godkendelsens vilkår. 2. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikre at stier og båse holdes tørre, samt at staldene og fordringsanlæg holdes rene. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende cvr nr , p. nr og chr. nr Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser - også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Bedriften skal underrette tilsynsmyndigheden således: Når besætningen er nået op på 317 dyreenheder Besætningens/produktionens størrelse den 15. december 2011 Gyldighed Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke være opfyldt 2 år efter meddelelse af godkendelse. Retsbeskyttelse Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsens udløber i Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 40 stk. 2. Revurdering Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10 år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt, at foretage den første revurdering i

10 Årsproduktion - staldbelægning 3. Ejendommen har tilladelse til et dyrehold på 700 årssøer, smågrise, 1950 slagtesvin. 4. Den samlede produktion må ikke overstige 317 DE på årsplan. Inden for de enkelte husdyrgrupper tillades afvigelser i DE på +/- 5 % på årsplan, så længe det maximale antal DE ikke overstiges. 5. Den godkendte husdyrproduktion skal foretages jævnt fordelt over året. 6. Der skal til enhver tid over for tilsynsmyndigheden kunne fremlægges diverse planer, afregninger, regnskaber eller lignende, som dokumenterer størrelsen af ejendommens dyrehold. Information og ændringer på virksomheden 7. Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddelelses til kommunen. 8. Sker der ændringer af udbringningsarealerne eller får de tilført yderligere husdyrgødning, skal dette vurderes/godkendes af Jammerbugt Kommune. Ophør 9. Ophører driften af det erhvervsmæssige dyrehold (dvs. < 3 DE) skal dette meddeles til Jammerbugt Kommune. 10. Ved ophør af bedriften, skal ejer foretage oprydning i et sådant omfang, at forureningsfare undgås Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 10

11 Anlæg Ventilation 11. Ventilatorer skal renholdes og rengøres efter behov dog mindst en gang om året Fodring Slagtesvin 12. Korrektionsfaktor vedrørende ammoniak må højst være 0,965 beregnet efter følgende formel: ((FEsv pr. prod gris x g protein/fesv)/6250 ((slagtevægt x 1,31 indgangsvægt) x 0,028 kg N pr. kg tilvækst)) / 3,19. I ansøgningen er FE pr kg tilvækst angivet til 2,78 FE, tilvækst 70 kg råprotein pr FE 154,0 g. De tilsvarende normtal som er grundlag for beregningsformlen er FE pr kg tilvækst 2,87 tilvækst 72 kg, råprotein pr FE 157,6 g 13. Foderblandinger til slagtesvin skal være tilsat fytase og det gennemsnitlige fosforindhold i foderet må maksimalt være 3,90 gram pr foderenhed. Diegivende og drægtige søer 14. Korrektionsfaktoren vedrørende ammoniak må højst være 1,000 beregnet efter følgende formel: (( FE pr. årsso x g råprotein pr. FE / 6250) 1,5 (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,024 kg N pr. kg tilvækst)) / 27,2 I ansøgningen er FE pr. årsso angivet til 1600,0 FE, råprotein pr FE 136 g, antal fravænnede grise pr. årsso 25 stk. fravænningsvægt 7,2 kg. De tilsvarende nromtal (2005/2006) som er grundlag for beregningsformlen er FE pr. årsso angivet til 1442 FE, råprotein pr FE 142,8 g, antal fravænnede grise pr. årsso 24,6 stk. fravænningsvægt 7,2 kg. 15. Foderblandinger til drægtige og diegivende søer skal være tilsat fytase og det gennemsnitlige fosforindhold i foderet må maksimalt være 4,80 gram pr foderenhed. 16. Dokumentation for det angivne foderforbrug og indholdet af råprotein i foderblanding det være sig i form af foderanalyser eller indlægssedler fra indkøbt foder skal kunne forevises kommunen på forlangende. Energi og vandforbrug 17. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således at unødigt spild undgås i videst muligt omfang 18. Staldmekanik (mølleri, foderanlæg, ventilationssystem) renholdes og rengøres efter behov dog mindst en gang om året. Dette skal fremgå af egen-kontrol-journal 19. Ventilationsanlægget skal serviceres og justeres i henhold til producentens beskrivelse af optimal drift. Serviceringen skal foretages af autoriseret firma. Spildevand herunder regnvand 20. Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til samletank eller gyllesystem og anvendes i henhold til reglerne for husdyrgødning og spildevand i husdyrgødningsbekendtgørelsen 21. Al vask af maskiner, redskaber, samt sprøjte skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder. Udbringning skal ske jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning af husdyrgødning. 11

12 Affald 22. Affald skal opbevares og bortskaffes efter Jammerbugt Kommunes regulativer 23. Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Det gælder dog ikke afbrænding af affald, der er tilladt i medfør af kommunens affaldsregulativ (haveaffald og skovaffald). 24. Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Affaldet skal bortskaffes efter kommunens regulativer. 25. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket kasse, container (større dyr under kadaverkappe) eller lignende og placeres på et egnet sted efter aftale med tilsynsmyndigheden, således at der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr. 26. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og frie for affald. Evt. spild på offentlige veje i forbindelse med landbrugsmæssig drift (jord m.v.) fjernes hurtigst muligt. Sprøjtemidler og medicin 27. Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som særligt affald og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald. Medicin (lægemidler) må ikke opbevares sammen med levnedsmidler eller foderstoffer 28. Lægemiddelrester og brugte kanyler skal bortskaffes via autoriserede kanaler som f.eks. kommunale modtageordninger. Ved særlige forholdsregler for bortskaffelse af lægemidler, vil det fremgå af indlægssedlen i pakninger. 29. Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler må ikke ske ved direkte opsugning fra søer, vandløb eller brønde/boringer. Der må ikke være risiko for afløb til dræn eller vandløb 30. Medicinrester og rester af sprøjtemidler samt emballage skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald, herunder reglerne om olieog kemikalieaffald. Uheld og risici 31. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: Alarmcentralen tlf.: 112 og efterfølgende underrette: Tilsynsmyndigheden Jammerbugt kommune Teknisk Forvaltning tlf.: Beredskabsplanen skal holdes ajourført og skal være at finde for alle medarbejdere på bedriften. Gødningsproduktion og - håndtering Flydende husdyrgødning 33. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9,0 måneder på husdyrbruget 34. Gyllebeholderne skal være forsynet med fast overdækning. alternativt kan flydelag anvendes mod, at flydelaget holdes intakt og løbende journaliseres i logbogen. 35. Ved opståede huller i flydelaget i forbindelse med bundvending, udbringning eller lignede, skal flydelaget reetableres indenfor 7 dage enten naturligt eller vha. f.eks. snittet halm eller lecanødder 36. Kravet om reetablering gælder ikke i forbindelse med udbringning, så- 12

13 fremt det er koncentreret i en sammenhængende periode. Der accepteres en periode på 2 uger uden tæt overdækning. 37. Hvis en gyllebeholder tages ud af drift, skal den rengøres. Såfremt gyllebeholderen afmeldes beholderkontrol, skal den gøres uanvendelig inden førstkommende 1. januar. Gyllekøling 38. Staldanlæggets gyllekanaler, i alt 300 m² skal være forsynet med gyllekølingsanlæg. For at opnå en reduktion i ammoniakemissionen på 18 %, skal der i gennemsnit over året køles med 18 W/m². Varmepumpen skal kunne levere en køleeffekt på mindst 71 kw. 39. Der monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpens køleside, som løbende registrerer køleeffekten. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogning, der som minimum registrerer måneds- og årskøleeffekten i kwh. Disse data skal opbevares i mindst 5 år. 40. Køleanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk. 41. Anlægget skal mindst én gang årligt efterses af en sagkyndig i anlægstypen. Nødvendige reparationer og justeringer skal foretages. Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg Lugt 42. Driften af husdyrbruget må ikke give anledning til unødige lugtgener for naboer. Transport Transport af husdyrgødning 43. Transport af flydende husdyrgødning på offentlig veje skal foregå i transportvogne, hvor åbninger skal være forsynet med låg eller lignende, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles. 44. Transport gennem større byer og for afstande over 10 km skal foregå i lastbil eller et påhængskøretøj hertil. Øvrig transport 45. Transport af dyr, foder og øvrige hjælpemidler til og fra ejendommen skal fortrinsvist ske mandag til fredag. Støj 46. Ejendommens bidrag til støj i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelse eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i db(a): 13

14 Tidsrum Grænse db(a) Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Alle dage 40 kl Tabel 1. Støjgrænser. Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db(a). Normal kørsel med traktor og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af støjgrænserne i ovenstående vilkår. 47. Virksomheden skal, for egen regning, dokumenterer at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommen omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger, ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. 48. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst frem-sættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår nr. 46 ikke kan overholdes. Støjmålingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma. Skadedyr 49. Der skal på landbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 50. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Støv 51. Landbrugsproduktionen må ikke give anledning til væsentlige støvgener udenfor ejendommens arealer. 52. Fodersiloer m.v. skal indrettes, så støvgener i forbindelse med evt. indblæsning af foder undgås. Dette kunne for eksempel være ved anvendelse af cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning. Lys 53. Mellem solnedgang og solopgang skal porte holdes lukkede og andre staldåbninger afskærmes for at reducere lysgenerne for omboende. Portene kan dog åbnes kortvarigt ved ind- og udkørsel 54. Udendørs pladsbelysning skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyst kun er tændt i op til en halv time ad gangen. Oplag af olie, affald, pesticider og øvrige kemikalier 55. Etablering og sløjfning af olietanke skal ske i henhold til Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, Bekendtgørelse nr. 729 af 14. juni 2007 eller den til enhver tid gældende bekendtgørelse på området. 14

15 56. Opstilling af plasttanke henvises til Beredskabsstyrelsens vejledning til opstilling af plasttanke. 57. Ved påfyldning af diesel og ved opbevaring af olieprodukter skal det ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealer 58. Udbringning af flydende husdyrgødning på sortjord og græsmarker inden for 1000 m til de såkaldte 7 naturarealer må kun foretages ved nedfældning. Vilkåret omfatter følgende arealer: 17-0, 18-0, 20-0, 24-0, 31-0, 31-3, 32-0, 34-1, 41, 41-1, 41-2 (se bilag 5) 59. Fra 1. januar 2011 skal al udbringning af flydende husdyr-gødning på sort jord og græsmarker ske ved nedfældning. 60. Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer skal det nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. Påvirkning af søer og vandløb 61. Der skal etableres en 2 meter bred dyrkningsfri bræmme langs det registrerede fortidsminde på udbringningsareal Der må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand til åer, bække, grøfter, dræn eller søer. Kvælstof og fosfor til overfladevand 63. Der må maksimalt udbringes husdyrgødning på bedriftens arealer svarende til 361,99 DE per planår (1/8-31/7), og således at der på bedriftens arealer ikke udbringes mere end 1,40 DE/ha. Der må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald. 64. Ifølge udvaskningsberegningerne skal der dyrkes efterafgrøder på 4,1 % af efterafgrødegrundarealet udover de gældende regler. 65. Fosforoverskuddet må ikke overstige 10,6 kg P/ha/år. Det forudsættes at der ikke tilføres fosfor med handelsgødning/-uorganisk gødning, såfremt der er balance eller fosforoverskud på arealerne (startgødning til majs undtaget). Der må ikke tilføres arealerne anden organisk gødning med indhold af fosfor. 66. Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation herfor for de seneste 5 år f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregn-skaber eller ansøgninger vedrørende enkeltbetalingsord-ningen. Kvælstof til grundvand 67. På bedriften skal der hvert år være 4,10 % efterafgrøder, ud over de til en hver tid gældende, generelle krav om efterafgrøder. Disse efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødning. Efterafgrøder må ikke erstattes med 100 % vintersæd. 68. Ejendommen skal drive alle sine opdyrkede arealer med sædskifte S4 eller et sædskifte med en mindre udvaskning ifølge udvaskningsindekset. Renere Teknologi - BAT 69. Der skal i godkendelsesperioden foretages fornøden forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik til nedbringelse af eventuelle gener 15

16 fra stald og gødningsopbevaringsanlæg. 70. Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. 71. Anlæg der er særligt energiforbrugende, f.eks. ventilationsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Tilsyn, kontrol og egenkontrol 72. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår. 73. Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende. 16

17 Beskrivelse og vurdering af det ansøgte - miljøteknisk beskrivelse og vurdering Generelle forhold Beskrivelse LandboNord har på vegne af Niels Bager Skadhauge søgt om miljøgodkendelse til at udvide eksisterende svineproduktion fra 249 DE til 317 DE. Etableringen og udvidelsen sker på adressen Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev. Udvidelsen sker i eksisterende stalde, hvor der er etableret delvist spaltegulv, desuden sker der foderoptimering på hele besætningen. Højvang er beliggende i det åbne land og ligger ca. 1½ km sydøst for Bejstrup i Jammerbugt Kommune. Nærmeste nabo, som er at betragte som enkeltbolig, er en nedlagt landejendom, som ligger ca. 280 m vest for ejendommen (Vangvejen 178). Der er produktionsbygninger til landbrug beliggende 250 m øst for ejendommen og et landbrug beliggende ca. 150 m vest for ejendommen. Øvrige naboejendomme ligger i en afstand af m nordøst for ejendommen. Byzonen er beliggende mere en 500 m fra ejendommen. Den nærmeste samlede bebyggelse er Bejstrup by, som ligger ca m nordvest for ejendommen. Desuden er der Haverslev by, som ligger ca m nord-øst for ejendommen. Ejendommens lokalisering ses af bilag 1. I henhold til Miljøportalens arealoplysninger er der ingen konflikter med øvrige beskyttelseslinier, fredninger eller andet. Ejendommen er ikke beliggende i et område med særligt værdifuldt landskab, værdifulde kulturmiljøer eller på arealer udpeget som lavbund, som er omfattet af okkerklasser. Anlægget er beliggende udenfor fredninger, strand- klit-, sø-, å- og fortidsmindebeskytteseslinier samt kirke- og skovbyggelinier. 17

18 Udvidelsen sker i eksisterende bebyggelse, afstandskrav i henhold til 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er overholdt Afstandsforhold fra staldbygning/gyllebeholdere Fælles vandindvindingsanlæg > 50meter Enkelt vandindvindingsanlæg >25 meter Sø/vandløb > 15 meter Offentlig vej, privat fællesvej >15 meter Levnedsmiddelvirksomhed > 25 meter Naboskel > 30 meter Beboelse på samme ejendom > 15 meter Vurdering Jammerbugt Kommune vurderer, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende. Det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed og udvidelsen på ejendommen Højvang vurderes ikke, at ville medføre forøgede gener i forhold til de omkringboende. Husdyrholdet har ikke tidligere givet anledning til klager fra naboer eller andre. Udvidelsen vil ikke forringe de landskabelige-, kulturhistoriske-, naturmæssige, geologiske-, eller rekreative værdier i området. Det vurderes endvidere, at de stillede vilkår ved bedriftens ophør, er tilstrækkelige i forhold til at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende miljømæssig stand herunder hensyn til varetagelse af landskabelige hensyn. Indretning og drift Beskrivelse Stalde Udvidelsen sker i eksisterende stalde, der opføres ikke nybyggeri i forbindelse med denne ansøgning. 1Jf. miljøklagenævnets afgørelse. 1 miljøklagenævnets afgørelse hvor miljøklagenævnet ophæver Jammerbugt Kommunes afgørelse af 23. oktober 2007 om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbrug på Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev 18

19 Slagtesvinestald er med delvis spaltegulv. Smågrisestalden er 2- klimastald med delvis spaltegulv. Stald (jf. bilag 2) til slagtessvin og smågrise er en fratsstald. Farestalde er med kassestier og delvist spaltegulv. Der er drægtighedsstald til løsgående søer med delvist spaltegulv. Et ældre staldafsnit med fuldspaltegulv renoveres og ændres til delvist spaltegulv senest i 2013 som følge af dyrevelfærdskrav. Stalde og gyllebeholdere er etableret i henhold til landbrugets byggeblade og BATbyggeblade (bedst tilgængelige teknik). Der er nedlagt køleslanger i bunden af kanalen i smågrise- og slagtesvinestald, hvilket giver en reduktion af NH3-fordampningen og dels en energibesparelse. Staldenes indretning ses i nedenstående skema, og deres placering ses af bilag 2. Bygning Kategori Antal/DE Staldsystem nr Slagtesvin, kg 1950 stk. Fratsstald med delvis spaltegulv 53,76 DE Smågrise, 7,2-31 kg stk. 2-klimastald med delvis spaltegulv 100,00 DE Drægtige søer 700 stk. Løsgående, delvis spaltegulv 49,21 DE Farestald 700 stk. 114,02 DE Kassestier, delvis spaltegulv Der er mekanisk ventilation i alle staldafsnit. Ventilationsanlægget optimeres løbende og indstillinger justeres. Ventilationsanlægget i eksisterende stalde er dels ligetryksanlæg og dels undertryksanlæg. Anlæg i en del af staldene er med frekvensmotor eller Multi-Step funktion. 19

20 Der foretages hyppigt eftersyn og renholdelse af luftkanaler, herved undgås modstand i ventilationssystemet. Ventilationsafkast er vist på anlægstegningen bilag 2. Detaljer omkring ventilation fremgår af nedenstående skema. Ventilation af driftsbygninger Bygning nr. Antal afkasde, Afkast høj- m Afkast højde, over tag Overtryk/undertryk/ andet Bemærkninger ,7 Undertryk Multi-Step 1.1.2* ,7 Lige- og undertryk Bemærkninger: Ventilationsanlæg i disse staldafsnit er ligetryks- og undertryksanlæg. Luftindtag er dels gennem skorstene i loft, vægventiler og diffus luftindtag. Foder Der anvendes indkøbt tørfoder på ejendommen. Der anvendes fasefodring til søerne, således at de drægtige søer får én foderblanding, mens de diegivende søer får en anden foderblanding. Ved fasefodring er det muligt at fodre soen efter dens næringsstofbehov i den aktuelle periode. Derved reduceres udskillelsen af kvælstof og fosfor. Foderforbruget er højt hos de diegivende søer pga. den høje effektivitet i staldene. Der tages hensyn til, at polte (avlsdyr) ikke vokser så hurtigt i fordringen. Der anvendes fasefodring til slagtesvinene, således at der anvendes 2 eller flere forskellige foderblandinger i perioden fra indsætning til slagtning. Ved fasefodring er det muligt at fodre slagtesvinene efter deres næringsstofbehov i de forskellige vægtklasser. Derved reduceres udskillelsen af kvælstof og fosfor. Foderblandingerne tilsættes syntetiske aminosyrer. Ved at reducere proteinindholdet i foder samtidig med tilsætning af frie essentielle aminosyrer undgås at overfodre med ikkeessentielle aminosyrer. Det giver en bedre proteinudnyttelse og mindre overskydende protein, hvorved kvælstofudskillelsen mindskes. Ved at reducere protein i foder opnås desuden, at grisene mindsker vandoptagelsen, således at de udskiller mindre urin, hvilket giver en mindsket mængde gylle. De anvendte foderblandinger tilsættes enzymet fytase, hvorved fordøjeligheden af foderet naturlige indhold af fosfor øges og udskillelsen af fosfor med gødningen reduceres. Tørfoder opbevares i udendørs fodersiloer på 12 og 21 ton, der er placeret i umiddelbar tilknytning til staldene, placering fremgår af bilag 2. Der opbevares ikke ensilage på ejendommen. 20

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10553 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere