Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital"

Transkript

1 Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-, medicin- eller andet rusmiddelforbrug - sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø - sikre kvalitet og effektivitet i Nordsjællands Hospital - sikre alle medarbejdernes tryghed og trivsel - Sikre misbrugere og deres familier tryghed ved og tillid til misbrugshjælpen - støtte overforbrugere/misbrugere i at bevare deres arbejde ved at tilbyde den nødvendige hjælp gennem aftalte betingelser Regler om brug af rusmidler De overordnede regler er: Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med arbejdet. Det er derfor ikke tilladt, at medarbejdere er påvirket af eller indtager alkohol og/eller andre rusmidler i arbejdstiden. Ved særlige arrangementer som f.eks. jubilæer, receptioner og jul kan afdelingsledelsen dispensere og tillade alkohol. Der bør samtidig bydes på alkoholfrie drikke. Reglen gælder alle medarbejdere samt personer, der midlertidigt udfører arbejde på Nordsjællands Hospital. Støtte og tilbud om behandling Overforbrug/misbrug af såvel alkohol, medicin eller andre rusmidler betragtes som et problem, der kan og skal behandles. Der tilstræbes åbenhed overfor medarbejdere med et alkohol-, medicin- eller rusmiddeloverforbrug med henblik på at afhjælpe problemet så tidligt som muligt. Der er i den forbindelse udpeget netværkspersoner på alle afdelinger, som er uddannet på Misbrugscentret til at kende tegn på overforbrug/misbrug og handle efter de aftalte retningslinier, som beskrives her. Hvordan kan afdelingerne bruge netværkspersonerne Som en god kollega/leder skal man kontakte afdelingens netværkspersoner, når man har mistanke om eller kendskab til, at en medarbejder har overforbrugs-/misbrugsproblemer. Det er ikke illoyalt at kontakte netværkspersoner med henblik på at hjælpe kollegaer ud af misbrug - tværtimod. Det er vigtigt, at det foregår under hensyntagen til, at medarbejderen er i en sårbar og svær situation.

2 Forudsætningen for at en misbruger kan hjælpes, er at den pågældende erkender problemet og er indstillet på at samarbejde om at komme ud af misbruget. I forbindelse med at medarbejderen med overforbrug/misbrug og netværkspersonen(-erne) indgår aftale om det videre forløb, får medarbejderen en mundtlig påtale af ledelsesnetværkspersonen for at arbejde i rusmiddelpåvirket tilstand, således at første skridt personalepolitisk er taget, hvis medarbejderen ikke følger det aftalte forløb. Hvis ikke misbrugeren vil erkende problemet eller samarbejde om at løse problemet, er misbrug uacceptabelt, og personalepolitikkens retningslinier med henblik på afsked følges. Tilbud om hjælp/behandling er til alle medarbejdere ansat på Nordsjællands Hospital Netværkspersoners ansvar og kompetence Der udpeges (mindst) to netværkspersoner af det lokale MED-udvalg, en medarbejder- og en ledelsesrepræsentant, som på afdelingen har ansvar for målrettet at se tegnene på og gribe ind overfor en medarbejder med begyndende alkohol -, medicin- og/eller rusmiddeloverforbrug/-misbrug, henvise til hjælpeforanstaltninger og indgå konkrete aftaler med medarbejderen. Netværkspersonerne er også dem, medarbejdere med overforbrugs- /misbrugsproblemer selv kan henvende sig til, hvis pågældende ønsker støtte og hjælp. Netværkspersonen kan være tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant eller blot en engageret medarbejder. Det er vigtigt at vælge en netværksperson, som: - har kollegernes tillid - har mod og medfølelse overfor kolleger - kan lytte - tåler afvisninger - undgår at moralisere og - kan repræsentere alle faggrupper på afdelingen. Forebyggelseskonsulenten i Nordsjællands Misbrugscenter træner og uddanner netværkspersoner til at se tegnene på misbrug hos en kollega og gribe ind overfor misbrugeren. Netværkspersonen(-erne) tager første kontakt med misbrugeren med henblik på at gøre opmærksom på sine iagttagelser, sin bekymring og at der skal følges op. Det er målet at forsøge at opnå erkendelse af problemet og afklare, om medarbejderen er villig til at gøre noget ved det. Det kan evt. ske efter koordination med Rusmiddelsekretariatet, som kan være behjælpelig med vejledning og vurdering af evt. relevante visitationsmuligheder. Erfaring viser, at det er vigtigt at kunne tilbyde hjælp/behandling straks, således at en misbruger ikke kommer på en venteliste til evt. behandling. Netværkspersonerne på hver afdeling indgår i det samlede netværk på tværs af afdelingerne, som udveksler erfaring og udgør hinandens sparring og støtte i forhold til aktivt at gribe ind og iværksætte hjælp til at få medarbejdere ud af overforbrug/misbrug.

3 Det skal pointeres, at tidlig hjælp er god hjælp. Det skal forstås således, at jo tidligere i forløbet man konfronterer en misbruger (problemdrikker) med problemet, jo nemmere er det for misbrugeren (problemdrikkeren) at stoppe overforbruget. Aftalte betingelser for rådgivnings-/behandlingsforløb og opfølgning Der indgås fortrolig skriftlig aftale mellem misbrugeren og afdelingens netværkspersoner om betingelser i forbindelse med rådgivnings-/behandlingsforløb til afhjælpning af misbrug. Aftalen har tjenestelig karakter. Rådgivningens/behandlingens indhold og længde aftales mellem medarbejderen og rådgivnings-/behandlingsstedet. Rådgiveren/behandleren er omfattet af lovbunden tavshedspligt, og selve rådgivnings-/behandlingsforløbets indhold er derfor et fortroligt anliggende mellem medarbejderen og rådgiveren/behandleren. Medarbejderen er forpligtet til at orientere nærmeste leder, såfremt rådgivningen/behandlingen kræver fravær i arbejdstiden. Afdelingens netværkspersoners evt. opfølgning på rådgivnings-/behandlingsforløbets udvikling aftales særskilt med medarbejderen. Det er dog aftalt, at nærmeste leder ved rådgivnings-/behandlingsforløbets afslutning deltager i et fælles møde med medarbejderen og rådgiveren/behandleren. Medarbejderen er bekendt med, at en manglende overholdelse af det aftalte behandlingsforløb vil medføre afvikling af ansættelsesforholdet, jf. overenskomst og personalepolitikkens retningslinier. Så længe rådgivnings-/behandlingsforløbet forløber tilfredsstillende, vil der ikke ske ændringer i ansættelsesforholdet. Lederen forpligter sig til at se bort fra aftalen 12 måneder efter indgåelsen, såfremt medarbejderen igen er fuldt funktionsdygtig. Herefter vil aftalen ingen indflydelse have på ansættelsesforholdet eller evt. muligheder for stillingsskift eller avancement fremover. Medarbejderen giver netværkspersonerne tilladelse til kontakt med rådgivnings- /behandlingsstedet omkring fremmøde. Aftaleformular vedlægges som bilag. Rusmidddelsekretariatet I Rusmiddelsekretariatet indgår en konsulent og en arbejdsmiljøsygeplejerske. Det er Rusmiddelsekretariatets opgave at: - rådgive og vejlede netværkspersoner i deres daglige arbejde - Rådgive i forbindelse med brug af behandlingssted - afholde jævnlige møder for netværkspersonerne med henblik på at styrke deres motivation og færdigheder gennem erfaringsudveksling, faglig sparring og diskussioner

4 - koordinere og sørge for, at nye netværkspersoner trænes og uddannes - opdatere liste med navne, telefonnumre og mailadresser på aktuelle netværkspersoner på alle afdelinger. Når der kommer nye netværkspersoner skal den enkelte afdeling meddele Rusmiddelsekretariatet det. - løbende orientering til ledelsesgruppen og Virksomheds MED - administrativt ansvar for at evt. udgifter til behandling forelægges direktionen til godkendelse og videresendes til kontering af centrale midler. Rusmiddelsekretariatet vil af hensyn til misbrugerens anonymitet og behov for diskretion så vidt det er muligt henvise til behandling uden for amtet, med mindre misbrugeren ønsker behandling i amtets eget regi. Endvidere skal opmærksomheden henledes på Embedslægeinstitutionen, som både kan være rådgivende generelt og evt. involveres i en konkret sag med henblik på vurdering af autorisation osv. Embedslægeinstitutionen har således både en kontrol- og vejledningsfunktion. Til orientering skal det nævnes, at Embedslægeinstitutionen tilråder en formel anmeldelse af sager, de involveres i. Det er dog op til afdelingerne selv at vurdere, hvorvidt en formel anmeldelse er mest hensigtsmæssigt i den konkrete sag, man henvender sig om. Ligeledes kan det oplyses, at man kan anmode om vejledning hos Embedslægeinstitutionen uden at oplyse navn, cpr-nummer osv. på en medarbejder med misbrugsproblemer. Revision af rusmiddelpolitikken Rusmiddelsekretariatet vil løbende revidere rusmiddelpolitikken, når der vurderes at være behov for det, og justeringer forelægges Virksomheds MED. Praktiske oplysninger Nordsjællands Misbrugscenter Nordsjællands Misbrugscenter giver blandt andet behandlingstilbud til alkohol- og narkotikamisbrugere. Nordsjællands Misbrugscenter, Skansevej 2 C, 3400 Hillerød. Tlf Embedslægeinstitutionen Hovedstaden Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Alle 177, blok D-D, København NV, tlf Rusmiddelsekretariatet Arbejdsmiljøkonsulent Ghita Kristoffersen, Arbejdsmiljøenheden, Personale, Planlægningsog Økonomiafdelingen mail Vicekontorchef Lotte Falck, Arbejdsmiljøenheden, Personale, Planlægnings og Økonomiafdelingen mail

5 Netværkspersoner Liste over seneste oplysninger bliver udsendt. Alle enheder anmodes om at meddele navn, telefonnummer og mailadresse på udpegede netværkspersoner. Listen over netværkspersoner opdateres efterfølgende. Aftale om at indgå i et rådgivnings-/behandlingsforløb til afhjælpning af rusmiddelproblem med Nordsjællands Hospital Fortroligt. Der er den indgået aftale mellem: (medarbejder), (medarbejder-netværksperson) Rådgivning/behandlingen vil foregår på. og (leder-netværksperson) og starter den Rådgivningens/behandlingens indhold og længde aftales mellem medarbejderen og rådgivnings-/behandlingsstedet. Rådgiveren/behandleren er omfattet af lovbunden tavshedspligt, og selve rådgivnings-/behandlingsforløbets indhold er derfor et fortroligt anliggende mellem medarbejderen og rådgiveren/behandleren. Medarbejderen er forpligtet til at orientere nærmeste leder, såfremt rådgivningen/behandlingen kræver fravær i arbejdstiden. Netværkspersonernes eventuelle opfølgning på rådgivnings-/behandlingsforløbets udvikling aftales særskilt med medarbejderen. Det er dog aftalt, at leder-netværkspersonen ved rådgivningsforløbets afslutning deltager i et fælles møde med medarbejderen og rådgiveren/behandleren. Medarbejderen er bekendt med, at en manglende overholdelse af det aftalte behandlingsforløb vil medføre iværksættelse af de i overenskomsten og personalepolitikken foreskrevne regler for afvikling af ansættelsesforholdet. Så længe rådgivnings-/behandlingsforløbet forløber tilfredsstillende, vil der ikke ske ændringer i ansættelsesforholdet. I øvrigt forpligter leder-netværkspersonen sig til at annullere nærværende aftale efter 12 måneder fra d.d., såfremt medarbejderen igen er fuldt funktionsdygtig. Herefter vil aftalen ingen indflydelse have på ansættelsesforholdet i øvrigt, inkl. eventuelle muligheder for avancement. Undertegnede medarbejder giver netværkspersonerne tilladelse til kontakt med rådgivnings/behandlingsstedet omkring fremmøde og forløbet af rådgivningen/behandlingen. Medarbejder Medarbejder-netværksperson

6 Leder/netværksperson

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Rusmiddelpolitik. Arbejdsbetinget Rusmiddelpolitik stresspolitik frederikshavn kommune

Rusmiddelpolitik. Arbejdsbetinget Rusmiddelpolitik stresspolitik frederikshavn kommune Rusmiddelpolitik Arbejdsbetinget Rusmiddelpolitik stresspolitik frederikshavn kommune Rusmiddelpolitik I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel,

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere