The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a"

Transkript

1 The MTIDD Firewall Language 10. november 2003

2 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar maj 2003 Semester: F6S 2003 Gruppe: F603a Gruppemedlemmer: Kim Algreen Kim R. Bille Anders Hansen Mads A. Jakobsen Jakob Kirkegaard Martin Maach Jakob Skov-Pedersen Vejleder: Mikkel Christiansen Oplagstal: 9 Rapport sideantal: 76 Appendiks sideantal: 60 Total sideantal: 131 Afsluttet: 30. maj 2003 Synopsis: Dette projekt beskæftiger sig med udvikling af et specifikationssprog til pakkefiltre, samt design og implementation af en kompiler, der kan omsætte filterspecifikationer til repræsentationsformen Multi Terminal Interval Decision Diagrams (MTIDD). En række eksisterende firewall specifikationssprog analyseres, hvorved problemer omkring skalérbarhed, testbarhed og effektivitet identificeres. Med udgangspunkt i analysen defineres et nyt specifikationssprog. Der designes og implementeres endvidere en kompiler, som udfra filtre beskrevet i det designede specifikationssprog, kan generere MTIDDer. Disse optimerbare, muliggør offline test af filtre og reducerer kompleksiteten i pakkefiltreringen fra at være lineær i antallet af filterregler til konstant. Kompileren implementeres i OCaml uden brug af lexer og parser værktøjer. Der implementeres en lexer, en recursive-descent parser, der genererer et abstrakt syntaks træ, en semantisk analysator, der verificerer typer og scope samt en kodegenerator, der opbygger en MTIDD repræsentation beskrevet ved en XML fil. Igennem projektet er det lykkedes at definere et brugbart specifikationssprog til firewalls, samt at konstruere en velfungerende kompiler, der kan generere filtre repræsenteret ved MTIDDer.

3 AALBORG UNIVERSITY Department of Computer Science Title: The MTIDD Firewall Language Theme: Language and Compilation Time period: 3rd of February - 30th of May 2003 Term: F6S 2003 Group: F603a Members: Kim Algreen Kim R. Bille Anders Hansen Mads A. Jakobsen Jakob Kirkegaard Martin Maach Jakob Skov-Pedersen Instructor: Mikkel Christiansen Number printed: 9 Number of pages: 76 Appendix pages: 60 Total pagecount: 131 Ended: 30th of May 2003 Abstract: In this project a package filter specification language is developed. Furthermore a compiler for translating the filter specifications into Multi Terminal Interval Decision Diagrams (MTIDD) is designed and implemented. Existing firewall specification languages are analyzed, whereby problems concerning scalability, testability and effectivness are identified. Based on the analysis a new specification language is defined. Furthermore a compiler is designed and implemented, which based on filters specified in the designed language, is able to generate MTIDDs. These are easy to optimize, allow offline testing and reduces the complexity of the package filtering algorithm from linear in the amount of filter rules to a constant value. The compiler is implemented in OCaml the use of lexer and parser tools. The parts designed and implemented are a lexer, a recursive-descent parser, which generates an abstract syntax tree, a semantic analyzer which validates types and scope, and a codegenerator, which generates the MTIDD representation, described in an XML file. During the project, a useful firewall specification language is designed and an operational compiler, which is able to generate MTIDDs, is created.

4 Forord Dette projekt er udarbejdet af gruppe F603a ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet. Projektet er udarbejdet i F6S-perioden, der strækker sig fra den 3. februar til den 30. maj Formålet med F6S-projektet er at få den tilførte tekniske viden fra PE-kurserne indført i den problemorienterede og projektorganiserede indlæringsform gennemført i grupper. Målgruppen for dette projekt er studerende og andre interesserede med et teknisk niveau svarende til gruppens eget. Projektets formål er mere specifikt beskrevet i studieordningen for F6S, hvilket er vist herunder. Projektet består i en analyse af en datalogisk problemstilling, hvis løsning naturligt kan beskrives i form af et design af væsentlige begreber for et konkret programmeringssprog. I tilknytning hertil skal konstrueres en oversætter/fortolker for sproget, som viser dels at man kan vurdere anvendelsen af kendte parserværktøjer og/eller -teknikker, dels at man har opnået en forståelse for hvordan konkrete sproglige begreber repræsenteres på køretidspunktet. I rapporten er alle litteraturhenvisninger udført sådan at forfatter og årstal står i kantet parentes - eksempelvis [Knu97]. Placering af henvisningen afgør, hvad der specifikt henvises til. Står kildehenvisningen før et punktum, refereres der til den foregående sætning - står henvisningen efter et punktum, refereres til hele det foregående afsnit. Referencer til den medfølgende cd-rom skrives som ( hjemmesiden homepage/index.html) Rapporten indeholder mange engelske fagudtryk og forkortelser, som anvendes i forbindelse med danske ord. Sådanne danske og engelske ord, sammensættes ikke. Eksempelvis skrives source sproget, og ikke sourcesproget. I rapporten er der lagt vægt på analyse og metodik af systemet, fremfor implementering. Dette gør, at det kun er de vigtige dele af implementeringen, der er fremhævet. For nærmere inspektion af kildekoden, henvises der til den vedlagte cd-rom, der indeholder rapport og kildekode. Aalborg d. 30. maj 2003 Kim Algreen Kim R. Bille Anders Hansen Mads A. Jakobsen Jakob Kirkegaard Martin Maach Jakob Skov-Pedersen 2

5 Indhold Indledning 7 2 Problemanalyse Beskrivelse af firewalls Sprog til firewalls Algoritmisk kompleksitet Test af firewalls Problemformulering Projektafgrænsning Analyse Source sprog Target model Implementeringssprog Valg af løsning Kravspecifikation Formål Generel beskrivelse De specifikke krav Eksterne grænsefladekrav Krav til programmellets ydelse Kvalitetsfaktorer Sprogdesign Paradigme Designovervejelser Sprogspecifikation Håndtering af overlap Sprogkategori Kompilerdesign Opbygning af kompileren Grænseflader og datastrukturer

6 4 6.3 Design af lexer Design af parser Design af semantisk analyse Design af kodegenerering Sammenkobling af kompilerfaserne Implementation Parallel udvikling Gennemgang af faser Begrænsninger Test Metode Testteknikken Eksempel Systemtest Resultat Konklusion Udvidelsesmuligheder A TCP/IP protokolsuiten 77 A.1 TCP protokollen A.2 UDP protokollen A.3 IP protokollen A.4 ICMP protokollen B Interval Decision Diagrams 80 B.1 IDD B.2 MTIDD B.3 Udtrykskraft for IDD og MTIDD C Konkret syntaks for MFL 85 C.1 Startproduktion C.2 Præambel C.3 Kombinatoriske produktioner C.4 Udtryk C.5 Operatorer C.6 Dataproduktioner

7 5 C.7 Grundlæggende dataelementer D Abstrakt syntaks for MFL 89 D.1 Startproduktion D.2 Præambel D.3 Kombinatoriske produktioner D.4 Udtryk D.5 Operatorer D.6 Dataproduktioner D.7 Grundlæggende dataelementer E Typer 92 E.1 Lexertyper E.2 AST typer E.3 Dekoreret AST typer F Syntaktisk analyse 100 F.1 Funktioner i lexer F.2 Funktioner i parser G Semantisk Analyse 115 G.1 Funktioner i semantisk analyse H Kodegenerering 120 H.1 Funktioner i kodegenerering

8 List of Corrections FiXme Note: skal der være en nomenklatur liste?

9 . KAPITEL Indledning Formålet med dette kapitel er kort at introducere problemstillingen, som behandles i projektet. I takt med Internettets stadig stigende udbredelse er sikkerhed et aspekt, som nødvendigvis må tages alvorligt af alle, der har et behov for at benytte nettet. Selv små virksomheder og institutioner, der bliver koblet på Internettet, besidder indtil flere mekanismer til opretholdelse af en specifik sikkerhedspolitik 1. Den primære mekanisme til kontrol af trafik mellem netværk er en firewall. En firewall udgør en barriere mellem to eller flere netværk, og sørger for gensidig beskyttelse imellem disse. Dette sker igennem evaluering af netværkstrafikken imod en sikkerhedspolitik, der eksempelvis kunne beskrive hvilken kommunikation der må foregå ud af huset, eller hvorledes virksomhedens samarbejdspartnere kan tilgå virksomhedens netværk. Den første generation af firewalls blev udviklet i 1985 og bestod af simple pakkefiltre, der opererede på netværkslaget. I slutningen af 1980erne udvikledes anden generation af firewalls. Disse virkede som almindelige pakkefiltre, men kunne også filtrere på transportlaget. Dette muliggjorde, at pakker kunne valideres udfra, om de var forbindelsesforsøg eller dele af en eksisterende forbindelse (stateful inspektion). Tredie generation af firewalls blev udviklet i begyndelsen af 1990erne og introducerede muligheder for, at netværkstrafikken kunne valideres på baggrund af de applikationsprotokoller, der benyttedes. I 1994 blev det første kommercielle produkt frigivet, som baserede sig på dynamiske pakkefiltre. Disse filtre udemærkede sig ved at kunne ændre reglerne løbende, hvorved der kunne opnås større fleksibilitet. [Cis02, p ] På trods af, at firewalls siden de første primitive pakkefiltre, har undergået en stor udvikling indenfor områder som stateful inspektion, gennemsigtighed og effektivitet, synes selve konfigureringsdelen af halte bagefter. Dels at implementere en funktionel firewall, samt at gennemskue virkemåden af en allerede implementeret firewall, kan være en krævende opgave. Konfiguration af firewalls foregår i mange tilfælde i et regelbaseret scriptsprog, hvis læsbarhed er lav pga. manglen på abstraktionsniveauer. Dette udgør en potientiel sikkerhedsrisiko, idet en korrekt specifikation og implementation af denne, er den vigtigste faktor for en firewalls funktionalitet. Desuden er filterspecifikation i dens nuværende form heller ikke befordrende for hverken verifikation eller optimering. Dette projekt beskæftiger sig derfor med analyse af de muligheder, der ligger i at udvikle et programmeringssprog til specifikation af en firewall, for derigennem at kunne opnå optimerede filtre, større sikkerhed som følge af gennemskuelig konfigurering samt portabilitet, så samme scripts kan benyttes på forskellige firewallsystemer. Dette leder frem til projektets initierende problem. Hvorledes kan sikkerhed, effektivitet og skalérbarhed forbedres for eksisterende firewalls? 1 En sikkerhedspolitik er et abstrakt udtryk for en række metoder, til at holde risiko og konsekvens af sikkerhedsrelaterede hændelser på et niveau, som er acceptabelt for den pågældende virksomhed eller institution. 7

10 KAPITEL Problemanalyse I dette kapitel vil der blive givet en kort beskrivelse af de forskellige typer af firewalls, samt gennemgået eksempler på den eksisterede syntaks for filterspecifikation. Dette sker med henblik på opstilling af en problemformulering for projektet. 2.1 Beskrivelse af firewalls Netværksfirewalls bruges til at kontrollere adgangen til et netværk af computere, fra et andet netværk. Brugen af firewalls øges i takt med Internettets udbredelse og er idag et vigtigt værktøj for systemansvarlige, i de fleste større organisationer. Indførsel af firewalls sker med henblik på at beskytte data (fortrolighed, integritet og tilgængelighed) og ressourcer (tilgængelighed og undgå misbrug) på et givent netværk. Selvom en firewall ikke er den endegyldige løsning på alle netværksrelaterede sikkerhedsproblemer, er der sket en stor udbredelse af firewalls. Dette finder sin begrundelse i, at en firewall giver mulighed for central filtrering af trafikken til og fra det beskyttede netværk. Det er derigennem muligt at opretteholde en specifik sikkerhedspolitik. I det følgende gennemgås kort de fire generationer af firewalls, som er blevet udviklet siden midten af 1980erne. Der vil løbende blive henvist til elementer fra TCP/IP protokolsuiten, som er nærmere beskrevet i appendiks A på side Pakkefiltre En firewall, opbygget som et pakkefilter, analyserer trafik baseret hovedsageligt på netværksog transportlaget. Hver pakke analyseres udfra dens header, uden hensyntagen til foregående pakker, som er modtaget (stateless filtrering). Filtreringen foregår ved at sammenligne hver enkelt header med en liste af regler, med henblik på at afgøre om pakken skal accepteres eller afvises. Et filter defineres i den sammenhæng, som en sekvens af regler. Pakkefiltre varierer efter hvilke header informationer samt hvilke pakketyper de kan håndtere. I det følgende beskrives en række parametre, som typiske pakkefiltre tillader filtrering på. Udfra netværkslaget, kan der filtreres på informationer omkring source og destination IP adresser, hvilken type service pakken kræver (Type of Service - eks. maximize throughput eller minimize delay) eller hvilken transportprotokol, der benyttes. Generelt kan alle felter i IP headeren danne udgangspunkt for filtrering. Transportlaget giver mulighed for filtrering udfra felter, i de respektive transportprotokollers headere. Dette vil nærmere bestemt sige Transmission Control Protokollen (TCP) kan filtreres på source og destination port, flag i headeren (eksempelvis SYN og FIN) og andre options (eksempelvis MSS, Maximum Segment Size). Uniform Datagram Protokollen (UDP) kan, som TCP protokollen, filtreres på de benyttede porte. Derudover kan der filtreres på længden af UDP pakker. 8 Problemanalyse

11 Beskrivelse af firewalls 9 Internet Control Message Protokollen (ICMP) kan filtreres på dens type og kode 1. Der findes en række andre transportprotokoller, men som for TCP, UDP og ICMP gælder, at felter i headerne kan danne udgangspunkt for filtrering. Pakkefiltre implementeres som regel i selve operativsystemet (kernelspace). Selvom det ikke er en nødvendighed, er det den typiske måde indenfor Unix og lignende systemer. [Ste94] Principielt kan et pakkefilter også filtrere på informationer fra andre lag end netværks- og transportlaget, eksempelvis linklaget. Dette er således ikke de specifikke lag, der definerer et pakkefilter, men derimod at filtreringen sker uden hensyntagen til konteksten Stateful inspektion I foregående afsnit blev beskrevet en type firewalls, som ved filtering udelukkende betragter den enkelte pakke, uden hensyntagen til den givne kontekst af tidligere modtagne pakker. Denne type af firewalls kaldes stateless firewalls, idet der ikke eksisterer et tilstandsbegreb. I det følgende betragtes kategorien af firewalls, kaldet stateful firewalls, der udover at benytte headere i den given pakke, også vedligeholder informationer om tidligere modtagne pakker. Tilstanden af en given forbindelse mellem to maskiner, vil typisk basere sig på informationer opsamlet på transportlaget. TCP protokollen, som er en forbindelsesorienteret transportprotokol, indeholder mange informationer omkring tilstanden af forbindelsen. Ligeledes eksisterer et veldefineret tilstandsdiagram for TCP protokollen, som beskriver de mulige tilstande forbindelsen kan være i [Pos81]. For TCP protokollen, vil en pakke typisk betragtes som en del af en eksisterende forbindelse, såfremt den følger et legitimt threeway handshake [Pos81], samt at pakkens sekvens- og ACK numre passer ind i den hidtidige række for forbindelsen. For de forbindelsesløse transportprotokoller UDP og ICMP er det ikke i samme grad muligt at bestemme tilstanden af en forbindelse. I afsnit på næste side, beskrives hvordan tilstande kan håndteres for disse protokoller. Uafhængigt af den benyttede transportprotokol og hvorledes den vedligeholder tilstanden af forbindelsen, skal firewallen opbevare en række informationer om forbindelsen. Det sker typisk ved, at der vedligeholdes en tilstandstabel, der indeholder varierende information afhængig af den givne transportprotokol. Dette er vist på figur 2.1. INTRANET FIREWALL User space Kernel space FILTER ROUTER ACCEPT WAN STATE TABLE DROP Figur 2.1: Princippet i et pakkefilter (her vist som stateful), hvor kommunikationen kun er vist i en retning. For en stateless firewall, benyttes ingen tilstandstabel, men ellers er princippet det samme. De første udgaver af stateful firewalls havde mange af de samme fordele og ulemper, som et 1 Kodefeltet uddyber beskeden givet af typefeltet

12 10 Problemanalyse stateless pakkefilter. Selvom denne type firewall introducerede muligheden for validering af pakker udfra forbindelsens tilstand, var de dog kun marginalt mere sikre. Dette skyldes, at så snart en forbindelse var accepteret, blev der ikke foretaget yderligere valideringer af de pakker som udgjorde forbindelsen. [Cis02, p. 3-17] Stateful firewalls benyttes idag, kombineret med pakkefiltre, i de fleste firewalls samt til NAT 2. Som for stateless firewalls implementeres stateful firewalls også i selve operativsystemet (kernelspace). [Cis02, p. 3-16] Applikationsproxy Idéen i applikationsproxyteknologien er at validere kommunikationen på applikationslaget, før en forbindelse tillades. Udover at vedligeholde informationer omkring forbindelsestilstanden og sekvensinformation, kan firewallen også validere på data, som kun findes på applikationslaget - eksempelvis kodeord eller anmodninger om diverse services. En proxy fungerer som et mellemled mellem en klient og en server, og indeholder således selv både en proxy klient (som kontakter den eksterne server) og en proxy server (der servicerer den interne klient). Dette er vist på figur 2.2. INTRANET APPLICATION PROXY SERVER SERVER PROTOCOL ANALYSIS CLIENT WAN Figur 2.2: Princippet i en applikationsproxy. I modsætning til pakkefiltre og stateful firewalls, opererer applikationproxyen i userspace. På baggrund af dette, samt det faktum, at pakker skal traversere et større antal protokollag og flere protokolstakke, betragtes applikationsproxyer generelt som en langsommere type firewall end de tidligere nævnte typer. Afhængigt af formålet, kan dette dog opvejes, idet applikationsproxyen tilbyder en række valideringsmuligheder, som ikke findes for simple pakkefiltre.[cis02, p. 3-22] Dynamiske pakkefiltre Dynamiske pakkefiltre er i stand til løbende at ændre reglerne. Dette er specielt velegnet til at give begrænset adgang til UDP og ICMP protokollerne. Dette sker ved, at firewallen opretholder en tabel med virtuelle forbindelser. Når en UDP pakke sendes fra en intern maskine til en ekstern via en firewall, associeres pakken med en virtuel forbindelse. Hvis UDP pakken genererer et svar som sendes tilbage, oprettes 2 Network Address Translation. Benyttes eks. til at få et helt lokalt intranet til at fremstå som en ekstern IP adresse.

13 Sprog til firewalls 11 en virtuel forbindelse, som kan benyttes i en kortere periode. For ICMP pakker kunne det eksempelvis være, at der i en kort periode efter en type 8 (echo) ICMP pakke, blev tilladt indgående type 0 (echo reply) pakker. For applikationsprotokollerne kan et dynamiske pakkefilter benyttes til at give interne Domain Name Service (DNS) servere adgang til at kontakte eksterne DNS servere. Dette gøres nødvendigvis uden ukritisk at tillade UDP trafik på alle porte. For aktiv File Transfer Protokol (FTP) trafik, kunne der tillades indgående trafik på port 20 (FTP data) fra en given host, så længe der eksisterede en udgående forbindelse på port 21 (FTP control) til den givne host. [Cis02] De dynamiske pakkefiltre betragtes undertiden som connection tracking firewalls Hybrid firewalls Langt de fleste firewall produkter er kombinationer af de ovennævnte fire typer af firewalls. Dette skyldes, at de hver især indeholder en række fordele, som finder sin anvendelse i forskellige tilfælde. I det følgende afsnit betragtes specifikationen af en række firewalls, som kombinerer simpel pakkefiltrering med stateful inspektion. 2.2 Sprog til firewalls For at kunne indføre en firewall i et netværk, skal det være muligt at kunne specificere dennes opførsel i forhold til trafikken gennem den. Denne konfiguration sker med nuværende firewalls oftest enten via et program, hvor regler indtastes en efter en til alle er opsat i firewallen, eller ved at lave en konfigurationsfil, som kan indlæses i firewallen. Sådan som situationen er, benytter hver type firewall sit eget sprog til konfiguration. Disse sprog er sjældent indbyrdes kompatible. Indledningvis foretages en række teoretiske betragtninger omkring opgaven, som et pakkefilter skal løse, hvorefter der gennemgås tre eksempler på specifikationssprog for firewalls Specifikation af pakkefiltre Det grundlæggende mål i forbindelse med specifikation af pakkefiltre er, at associere forskellige mængder af pakke headere med en eller flere handlinger (permit, deny etc.), samt definere hvad der som udgangspunkt skal være handlingen for pakker. I det følgende betegner H en endelig mængde (størrelse n) af alle mulige headere, mens P betegner en endelig mængde (størrelse m) af alle mulige handlinger. H = {h 1, h 2,..., h n } (2.1) P = {p 1, p 2,..., p m } (2.2) Betragtes eksempelvis den fiktive protokol X, hvor pakkerne har headere af længde tre og disse ønskes mappet til de to handlinger Permit og Deny, fås H X og P X. H X = {000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111} (2.3) P X = {P ermit, Deny} (2.4)

14 12 Problemanalyse En regel r er i den forbindelse defineret ved en mængde, bestående af en delmængde af mulige headere η samt en eller flere handlinger π. r = {η, π}, hvor η P (H) og π P (P ) (2.5) En regel for et pakkefilter, der håndterer protokol X, kunne da være: r X = {{001, 011}, {P ermit}} (2.6) Et filter defineres da som en endelig mængde (størrelse l) af regler: Et filter der filtrerer pakker af protokol X, kunne da være: f = {r 1, r 2,..., r l } (2.7) f X = {{{001, 011}, {P ermit}}, {{100, 000}, {Deny}}} (2.8) Mængden af regler, vist ved ligning 2.7, kan ligeledes betragtes som en partiel funktion, der mapper en header η H til en række handlinger π P (P ). Funktionen f, kan da beskrives ved forskriften f : H P (P ). [CF02, p. 6] Funktionen f er partiel, idet ikke alle header kombinationer nødvendigvis er specificeret i filtret. Derfor kræves en definition af en standardhandling, som benyttes i forbindelse med uspecificerede headere. Det bemærkes endvidere, at funktion f ikke nødvendigvis er injektiv 3, idet der kan defineres forskellige handlinger for de samme header kombinationer. Det kaldes overlap og kan håndteres på forskellig vis. Efter håndtering af standardhandling samt overlap, fås et endeligt filter, der således er en total og injektiv funktion, der mapper enhver header til en mængde af handlinger Specifikationssprog I forbindelse med at skulle designe et nyt sprog til at beskrive firewalls, undersøges fordele og ulemper ved de eksisterende sprog. For at gøre dette, beskrives i følgende afsnit tre forskellige sprog til specifikation af firewalls. Eksempel 1 For at vise hvordan sprogene fungerer, er der benyttet et gennemgående eksempel, baseret på netværket vist på figur 2.3 på næste side. Netværket består af to interne net (usernet og servernet), samt adgang til Internet. Netværket skal sikres efter følgende politik: Det skal være muligt for alle arbejdsstationer i gruppen staff at arbejde på deres server på servernettet. Altså skal der kunne oprettes forbindelse fra staff til staff server. Det skal være muligt for staff arbejdsstationer at oprette forbindelser til webservere på Internettet (HTTP protokollen, port 80), samt at synkronisere filer med eksterne servere (rsync protokollen, port 873). Al anden trafik mellem de interne net og mellem Internet og de interne net skal filtreres bort. Det inkluderer også forsøg på at oprette forbindelser i modsat retning af ovenstående. 3 En funktion er injektiv, såfremt ethvert element fra definitionsmængden højst mapper til et element i værdimængden.

15 Sprog til firewalls 13 Internet usikker zone servernet ( /24) firewall sikker zone usernet ( /24) staff applikations server ( ) staff arbejdsstationer ( ) Figur 2.3: Eksempelnet benyttet til sammenligning af firewall sprog. (/24 svarer til netmaske ) Cisco Cisco IOS Access Control Lists (herefter Cisco) [Sed01] er et af de mest udbredte sprog til specifikation af firewalls. Cisco er den eneste af de analyserede sprog, der ikke tillader stateful filtrering. Eksempel Filtret fra eksempel 1, vil i Cisco tage sig ud som vist ved kildekode 2.1. Kildekode 2.1 Eksempel på filterdefinition i Cisco. 1 access-list 101 permit ip host access-list 101 permit ip host established 3 access-list 101 permit tcp any eq www 4 access-list 101 permit ip any eq access-list 101 permit ip any gt established Der skal her bemærkes, at idet dette sprog kun tillader beskrivelse af stateless filtrering, anvendes i stedet nøgleordet established. Established betyder, at en pakke enten skal have sat ACK eller RST. Dermed sikres, at der ikke kan oprettes en forbindelse i den pågældende retning. Generelt om opbygningen af regler i Cisco kan siges, at de altid begynder med access-list <listenummer>, her i eksemplet er valgt listenummeret 101. Herefter angives hvorledes pakken skal behandles hvis reglen opfyldes. Permit bruges, hvis pakken skal sendes videre, mens deny bruges, hvis den skal filtreres bort. Efter permit/deny angives hvilke protokoller, der er lovlige under reglen. I eksemplet godtager alle regler IP pakker, der kunne også have været krav om for eksempel UDP, TCP eller ICMP. Efter den valgte handling, angives IP adressen på afsenderen, source IPen, her anvendes en maske for at muliggøre permit af et antal source IPer samtidig. Hvis der er et krav til portnummeret, bliver dette krav skrevet lige efter masken. Til sidst skal destination IPen fastlægges, her bruges også en maske og eventuelt et krav til portnummeret. [Sed01, Kapitel 2]

16 14 Problemanalyse I forbindelse med opstilling af regler i Cisco er det muligt at specificere regler, der overlapper. Det giver sig eksempelvis udtryk i, at den samme IP adresse tillades et sted i filtret, mens den afvises senere hen. Dette håndteres ved, at når en pakke skal passere en firewall eller router kodet i Cisco, løbes reglerne igennem fra toppen og ned, indtil der findes en regel der passer på pakken. Så snart der er fundet en regel, der matcher, behandles pakken efter den givne handling og resten af reglerne i filtret ignoreres. Denne effekt kan give anledning til problemer, men kan også benyttes som et værktøj i forbindelse med filterspecifikation. Der kan opstå problemer, såfremt der overses en enkel regel i begyndelsen af filtret, som afviser en hel række regler længere nede i filtret. Omvendt kan overlap benyttes til at minimere filtre - et eksempel på dette er vist i kildekode 2.2. Kildekode 2.2 Eksempel på overlap i Cisco, hvor tillades og afvises. 1 access-list 102 permit ip host any 2 access-list 102 deny ip any Vedligeholdelse Opbygning og vedligeholdelse af et pakkefilter i Cisco foregår enten ved indtastning af de enkelte regler én for én, eller ved upload af hele listen til firewallen ved hjælp af TFTP (Trivial FTP). Ved indtastning af enkelte regler, er der ikke mulighed for at slette en enkelt linie, hvorfor normal praksis er, at uploade hele listen. Under nogle versioner af Cisco slettes den gamle liste ikke, hvorved de nye regler appenderes. Sammenfatning Cisco er simpelt sprog, der er forholdsvis nemt at lære. Dette er en fordel ved mindre filtre. Ved filtre med mange regler, bliver det til gengæld hurtigt svært at bevare overblikket, over hvordan filtret faktisk filtrerer pakker. Dette skyldes, at rækkefølgen af reglerne er betydningsfuld, hvorved en enkelt forkert regel i begyndelsen af filtret kan afvise en hel række regler senere i filtret. Derudover er vedligeholdelse af et filter besværligt og sproget kan kun beskrive filtre til stateless firewalls IP Filter IP Filter [nfp03] er et gratis firewall system, som følger med i flere af BSD operativsystemerne som standard, derudover fås IP Filter til en række andre UNIX implementationer. Det specielle ved filtre skrevet i IP Filter er, at reglerne læses oppefra, men det er den sidste regel, der har størst prioritet. Kildekode 2.3 viser et simpelt filter, som tillader al indgående netværkstrafik. Kildekode 2.3 Simpelt eksempel på en filterdefinition i IP Filter 1 block in all 2 block in all 3 pass in all

17 Sprog til firewalls 15 Eksempel Filtret fra eksempel 1, vil i IP Filter se ud som i 2.4. Det ses, at al indkommende trafik, som Kildekode 2.4 Eksempel på filterdefinition i IP Filter. 1 block in all 2 pass in from /29 to /32 keep state 3 pass in proto tcp from /29 to any port = 80 keep state 4 pass in proto tcp/udp from /29 to any port = 873 keep state standard bliver blokeret. Derefter tillades al trafik mellem de to interne netværk, såfremt en computer på adressen /29 indleder forbindelsen. Keep state betyder, at firewallen tillader serveren at svare på klienternes forespørgsler, selv om der ikke er en eksplicit regel, der beskriver dette. De to sidste linier lader computere på /29 kommunikere med andre computere på port 80 og port 873. IP Filter bliver altid læst helt igennem, med mindre man bruger det reserverede ord quick. Quick får IP Filter til at stoppe gennemlæsningen og bruge den nuværende regel på pakken, ifald den passer. Derved opnåes samme opførsel med hensyn til overlap, som et Ciscofilter beskrevet i afsnit på side 13. Det er således muligt specifikt at vælge hvordan overlap skal håndteres. Vedligeholdelse Hvis det er et filter med mange regler, har IP Filter samme problem som filtrene beskrevet i afsnit 2.2 på side 11. Det er svært at få overblik over reglerne filtret benytter. Til gengæld er dette sprog lettere at forstå, da syntaksen ligger tæt på noget der ligner engelsk. Sammenfatning IP Filter er let at lære og giver brugeren mange muligheder for konfiguration af firewallen. Sproget er designet til brug for både stateless og stateful firewalls, og dermed er der mulighed for en bedre sikkerhed, end den beskrevet om Cisco i afsnit på side 13. Desværre er det, af samme gund som for filtre skrevet i Cisco, besværligt at vedligeholde filtre skrevet i IP Filter High Level Firewall Language High Level Firewall Language (HLFL) [hlf03] er et generaliseret sprog til, på relativt højt niveau, at beskrive filtre. Siden kan det beskrevne filter konverteres til brug i en konkret firewall, f.eks. Cisco eller IP Filter. Da HLFL kompileres til den endelige syntaks, er det er muligt at lave abstraktioner såsom symbolsk udskiftning. Sproget benytter ASCII tegn, til at gøre den tekstuelle repræsentation grafisk sigende. Kildekode 2.5 på den følgende side viser et simpelt filter i HLFL, som tillader TCP trafik mellem Peter og Per, men ikke nogen anden trafik. Symbolet <-> betegner en simpel forbindelse, hvorimod <=>> betegner en stateful forbindelse, der kun kan initieres fra venstre mod højre.

18 16 Problemanalyse Kildekode 2.5 Simpelt eksempel på en filterdefinition i HLFL 1 tcp (Peter) <-> (Per) 2 any (any) X (any) Eksempel Kildekode 2.6 viser filtret fra eksempel 1 implementeret i HLFL. Linier der starter med % eller # er blot kommentarer. De første to definitioner er blot standard porte for to services i TCP/IP protokolsuiten (linie 2 og 3). De resterende defininitioner benyttes til beskrivelse af netværkets opbygning (linierne 5-17). Kildekode 2.6 Eksempel på filter i High Level Firewall Language. 1 % Standard ports 2 define http 80 3 define rsync % Outgoing port traffic to allow 6 define stafftcpout http,rsync 7 define staffudpout rsync 8 9 % Usernet 10 define usernet /24 11 % servernet 12 define servernet / % Staff computers on the usernet 15 define staff /29 16 % Internal application server for staff 17 define staffserver # allow staff access to application server 20 tcp (staff) <=>> (staffserver) on any 21 # No other communication between usernet servernet 22 all (usernet) X (servernet) on any 23 # Allow staff access to internet using web and rsync 24 tcp (staff stafftcpout) <=>> (any) 25 udp (staff staffudpout) <=>> (any) 26 # Deny all else 27 all (any) X (any) Efter beskrivelse af netværkets opsætning begynder beskrivelsen af reglerne. Første regel tillader TCP forbindelser, startet fra en brugercomputer til den interne server, uanset netværksinterface (linie 20). Næste regel blokerer al anden trafik mellem de to interne netværk (linie 22). De næste to regler, tillader brugercomputere at oprette, og bruge forbindelser ud på Internettet på visse porte (linie 24 og 25). Til sidst blokeres al resterende trafik (linie 27). Eksemplet benytter definitioner, til både at lette forståelsen af reglerne, samt til at gøre det

19 Algoritmisk kompleksitet 17 nemmere, at vedligeholde filtret hvis opbygningen af netværket ændres. Da HLFL i sidste ende blot er et lag ovenpå de eksisterende firewall sprog, vil overlap imellem regler blive håndteret, som de bliver i de underliggende sprog. Vedligeholdelse Abstraktionsmekanismerne i HLFL, samt muligheden for at skrive kommentarer i koden, gør at det er nemmere, at se hvad de enkelte regler gør, desuden gør definitioner det muligt at justere på netværksopsætningen af en opsat firewall. Ved firewalls med mange regler kan det dog være svært at bevare overblikket over koden, da det er vigtigt i hvilken rækkefølge de enkelte regler står. Sammenfatning Syntaksen af HLFL er meget nem at lære og forstå. Da sproget ikke er designet til en specifik platform, er der mulighed for at udvide det. Det er positivt, at der er mulighed for opdeling af filtre i flere forskellige filer, men da reglerne i et filter skal være i rækkefølge, kan disse to egenskaber gøre at et samlet filter bliver uoverskueligt. Da HLFL indeholder abstraktioner, er det dog mere overskueligt end sprogene der udelukkende anvender regler, hvorved det også bliver mere vedligeholdelsesvenligt. 2.3 Algoritmisk kompleksitet Dette afsnit omhandler kompleksiteten i de filtre, som programmeres med Cisco, IP Filter og HLFL. Det antages i denne analyse, at mængden af informationer, der skal uddrages fra headere, er begrænset. Algoritmisk kompleksitet i Cisco Når en pakke skal passere en router kodet i Cisco, løbes reglerne igennem fra toppen og ned, indtil der findes en regel, der passer på pakken. Så snart der er fundet en regel der passer på pakken, kigges der ikke på flere regler, derfor kan rækkefølgen af reglerne betyde om visse pakker bliver vidersendt eller stoppet. Hvis der ikke findes nogle regler i filtret, der passer på pakken, sendes den ikke videre. Denne sekventielle gennemløben af reglerne, betyder at worst case kompleksiteten af et filter skrevet i Cisco vil være O(n), hvor n er antallet af regler. Algoritmisk kompleksitet i IP Filter IP Filter bliver altid læst helt igennem, med mindre man bruger det reserverede ord quick. Kompleksiteten for at læse alle regler igennem er O(n), hvor n er antal regler. Hvis man bruger quick og sørger for at de mest brugte regler står øverst, bliver gennemsnitstiden for en filtrering en del mindre, men worst case kompleksiteten er stadig O(n). For at modvirke skaléringsproblemer giver sproget mulighed for, at gruppere regler i undergrupper, baseret på hvilket interface pakken kom ind på. Men kompleksiteten forbliver O(n), blot er n nu antal regler for et givet interface.

20 18 Problemanalyse Algoritmisk kompleksitet i High Level Firewall Language Kompleksiteten er afhængig af hvilken platform, der overføres til, men da de platforme, der kan overføres til, alle benytter sekventiel gennemløbning af en række regler, indtil der findes en der matcher, vil worst case kompleksitet blive O(n), hvor n er antallet af regler. 2.4 Test af firewalls For at finde ud af om en firewall lever op til de opstillede kriterier, er det nødvendigt at foretage nogle test. Dette er grundet, at det ikke altid er muligt at gennemskue den aktuelle kode, som måske indeholder flere tusinde regler. Test af firewall filtre foregår som regel, når de er implementeret. Dette er grundet, at det vil være mere besværligt at checke flere forskellige traditionelle kodesprog med en generel test, i forhold til at checke firewalls når de er implementeret. Denne proces er skitseret på figur 2.4. Systemadministrator Filterspecifikation Kerne / platform Test suite Figur 2.4: Test i forbindelse med firewalls. Testteknikker En mere generel og mere anvendelig metode til test af allerede implementerede firewalls, er programmet NMAP (Network Mapper) [nma03]. Programmet fungerer ved, at den giver mulighed for at scanne større eller mindre netværk, med henblik på at afgøre hvilke maskiner der kører, samt hvilke services disse maskiner tilbyder. Ved brug af NMAP fra en maskine på ydersiden af firewallen, skulle man således gerne - såfremt firewallen fungerer korrekt - kun kunne tilgå services, som tillades udefra. Foruden de direkte testteknikker findes der også programmer, der løbende kan holde øje med en firewalls sikkerhed. En af disse programmer hedder logcheck. Programmet scanner periodisk loggede handlinger på et netværk og sammenligner disse med de opsatte regler. Såfremt der er overtrædelser eller usædvanlig aktivitet, kan programmet automatisk sende en med dette, til den der vedligeholder firewallen. Der findes altså mange forskellige metoder til at teste og vedligeholde en firewall på, men fælles for dem alle er, at det foregår under runtime. Dette kan give nogle sikkerhedsmæssige huller i et netværk ved implementering af en ny, eller opdatering af en gammel firewall.

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1 TCP & UDP - de transportansvarlige på lag 4 Netteknik 1 TCP & UDP TCP og UDP er begge netværksprotokoller til transport, med hver deres header-information i pakken (segmentet): TCP: 0 8 16 31 bit Sequence

Læs mere

IPv6 sameksistens med IPv4. af Laurent Flindt Muller & Jakob Pedersen

IPv6 sameksistens med IPv4. af Laurent Flindt Muller & Jakob Pedersen IPv6 sameksistens med IPv4 af Laurent Flindt Muller & Jakob Pedersen Gennemgangsplan: Network Address Translation Protocol Translation (NAT-PT) - Motivation - IPv4 NAT - NAT-PT - Stateless IP/ICMP Translation

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

Her kan du læse om OSI modellen, og de 7 forskellige lag. Der er en mindre detaljeret beskrivelse udfra hvert lag.

Her kan du læse om OSI modellen, og de 7 forskellige lag. Der er en mindre detaljeret beskrivelse udfra hvert lag. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk OSI Model Reference Her kan du læse om OSI modellen, og de 7 forskellige lag. Der er en mindre detaljeret beskrivelse udfra hvert lag. Du kan også læse

Læs mere

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Ole Borch Slide 1 Doc Bud på arkitektur (som mange andre steder) Sygehus Hemmelig Meget hemmelig WWW browser WWW Server Dataplejer Staklen Internet

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores UDP Server. Pligtaflevering - Version 2.0

Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores UDP Server. Pligtaflevering - Version 2.0 Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores UDP Server. Pligtaflevering - Version 2.0 Denne vejledning viser dig punkt for punkt, hvordan du forbinder, samt starter en overførelse til og fra vores

Læs mere

Grundopsætning af router.

Grundopsætning af router. Opsætning af Edgerouter Lite (ERL3), til brug som router 1. Tilslut router med følgende forbindelser. eth0: Lokalt LAN (Din netværk) eth1: Global WAN (Internettet. Det store WWW) eth2: ikke tilsluttet

Læs mere

PNI/GRN - 1. kursusgang

PNI/GRN - 1. kursusgang Jens Myrup Pedersen Ass. Professor Networking and Security Center for Network Planning PNI/GRN - 1. kursusgang 10/17/2007 1 Struktur på kurset 5 Kursusgange (JMP 3 gange, JDN 2 gange). Form: 2x 45 minutters

Læs mere

Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack - og hvordan man forsvarer sig imod det. Bo Lindhøj Artavazd Hakhverdyan May 21, 2012

Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack - og hvordan man forsvarer sig imod det. Bo Lindhøj Artavazd Hakhverdyan May 21, 2012 Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack - og hvordan man forsvarer sig imod det Bo Lindhøj Artavazd Hakhverdyan May 21, 2012 1 Contents 1 Introduktion 3 2 Hvad er et DDoS angreb? 3 2.1 Direkte angreb............................

Læs mere

Cisco ASA 5505. Vejledning. Opsætning af DMZ-zone

Cisco ASA 5505. Vejledning. Opsætning af DMZ-zone Cisco ASA 5505 Vejledning Opsætning af DMZ-zone Hvad er en DMZ-zone??? En demilitariseret zone eller ingen mands land! http://en.wikipedia.org/wiki/dmz_%28computing%29 3-legged network DMZ Dual firewall

Læs mere

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protokollen - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protocol (IP) Om IP protokollen generelt: Er arbejdsprotokollen i moderne netværks-kommunikation; al kommunikation

Læs mere

ARP og ICMP. - service protokoller, som vi ikke kan undvære! Netteknik 1

ARP og ICMP. - service protokoller, som vi ikke kan undvære! Netteknik 1 ARP og ICMP - service protokoller, som vi ikke kan undvære! Netteknik 1 ARP & ICMP Protokoller, som udfører forskellige servicefunktioner på og imellem OSI lagene 2 og 3 Type Code Checksum Type-specific

Læs mere

IP version 6. Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0.

IP version 6. Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0. IP version 6 Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0 Indhold ICMPv6 Neighbor Discovery Protocol Stateless Autoconfiguration 1 ICMPv6

Læs mere

Undgå DNS Amplification attacks

Undgå DNS Amplification attacks Undgå DNS Amplification attacks 29. november 2013 Til: Den it-sikkerhedsansvarlige Resumé Center for Cybersikkerhed har i den seneste tid set flere DDoS-angreb mod danske myndigheder og private virksomheder.

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Deling i Windows. Netteknik 1

Deling i Windows. Netteknik 1 Deling i Windows - via Net eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Net historisk set Net - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer, printere

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

UDP Server vejledning

UDP Server vejledning Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores nye UDP Server. UDP Server vejledning Pligtaflevering - Version 1.4 Denne vejledning viser dig punkt for punkt, hvordan du forbinder, samt starter en overførelse

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale SIP Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale SIP design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes SIP er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet -

Læs mere

Datanet Obligatorisk opgave 2: TCP. René Hansen Michael Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold september 2007

Datanet Obligatorisk opgave 2: TCP. René Hansen Michael Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold september 2007 Datanet Obligatorisk opgave 2: TCP René Hansen Michael Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 19. september 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at analysere TCPs måde at transmittere og retransmittere

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk ISA Server 2006 Del 5 Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk Agenda Overblik over sessionen Konfigurerer RDP publisering Konfigurerer Exchange Access (OWA, RPC http og EAS) Næste Webcast Overblik over sessionen

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Datalogi 1F rapportopgave K2 Anonym datakommunikation

Datalogi 1F rapportopgave K2 Anonym datakommunikation Datalogi 1F rapportopgave K2 Anonym datakommunikation 23. april 2004 1 Administrativ information Rapportopgave K2 stilles fredag den 23. april 2004 og skal afleveres senest fredag den 14. maj kl. 11:00

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet - er helt sin

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Net Videre TCP/IP repetition Øvelse

Net Videre TCP/IP repetition Øvelse TCP/IP repetition Formål Formålet med denne øvelse er at få et praktisk kendskab til programmet Wireshark og opfriske viden om Internet Protokollen. Programmet Wireshark anvendes til netværks analyse og

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

FTP-guide. Import og eksport af Engrosdata. 27. marts 2015 XSTJ. Projekt Version Dato Forfatter FTP-guide 0.9 2014-11-30 XSTJ

FTP-guide. Import og eksport af Engrosdata. 27. marts 2015 XSTJ. Projekt Version Dato Forfatter FTP-guide 0.9 2014-11-30 XSTJ FTP-guide FTP-guide Import og eksport af Engrosdata 27. marts 2015 XSTJ Projekt Version Dato Forfatter FTP-guide 0.9 2014-11-30 XSTJ Dok. 13/100808-11 Side 1 af 13 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Forord...

Læs mere

Computer netværk og TCP/IP protokoller. dcomnet 1

Computer netværk og TCP/IP protokoller. dcomnet 1 Computer netværk og TCP/IP protokoller dcomnet 1 Maskinarkitektur.. fokus på intern organisation af en enkelt computer: dcomnet 2 Computer netværk.. kommunikation mellem maskiner forbindet i et netværk:

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Internet Protocol (IP)

Internet Protocol (IP) Internet Protocol (IP) IP protokollen: er arbejdsprotokollen i moderne netværks-kommunikation; al kommunikation går gennem den. adresserer pakkerne på lag 3 (netværkslaget). arbejder med forbindelsesløs

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Datanet Obligatorisk opgave 3: IP og ICMP. René Hardi Hansen Michael Falcke Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 26. september 2007

Datanet Obligatorisk opgave 3: IP og ICMP. René Hardi Hansen Michael Falcke Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 26. september 2007 Datanet Obligatorisk opgave 3: IP og ICMP René Hardi Hansen Michael Falcke Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 26. september 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at analysere IP-protokollen ved at betragte

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

beskrivelse af netværket på NOVI

beskrivelse af netværket på NOVI beskrivelse af netværket på NOVI Beskrivelse af netværket på NOVI - NOVInet Indledning Som lejer/beboer på NOVI har man mulighed for at få virksomhedens computere tilsluttet det fælles netværk i NOVI Park

Læs mere

OpenTele Server Performance Test Rapport

OpenTele Server Performance Test Rapport OpenTele Server Performance Test Rapport 17. marts 2015 Side 1 af 22 1Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Test forudsætning Beskrivelse af testscenarier Test af OpenTele kliniker web interface

Læs mere

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Deling i Windows - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 NetBIOS historisk set NetBIOS - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer,

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Internettet Netværk. Hvad er netværk?

Internettet Netværk. Hvad er netværk? Internettet Netværk. Internettet består af mange selvstændige netværk som er koblet sammen. På yderste niveau har vi små lokale netværk, så lidt større netværk, nationale netværk og til sidst de internationale

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Netværkslaget Rutning og sammenkobling

Netværkslaget Rutning og sammenkobling Roskilde Universitetscenter, Datalogisk Afdeling E-mail: ncjuul@acm.org Netværkslaget Rutning og sammenkobling Niels Christian Juul Mandag den 2. oktober 2000 Tanenbaum: CN kap. 5 5.1, 5.2, 5.4 Copyright

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Netværksmålinger. - en introduktion! Netteknik

Netværksmålinger. - en introduktion! Netteknik Netværksmålinger - en introduktion! Netteknik TCP - IP - Ethernet DNS eksempel På en ældre Windows 7 pc sker følgende deault ved DNS opslag: HOSTS filen kigges igennem DNS + DNS Suffix checkes LLMNR aktiveres

Læs mere

Computer netværk og TCP/IP protokoller. dcomnet 1

Computer netværk og TCP/IP protokoller. dcomnet 1 Computer netværk og TCP/IP protokoller dcomnet 1 Maskinarkitektur.. fokus på intern organisation af en enkelt computer: dcomnet 2 Computer netværk.. kommunikation mellem maskiner forbindet i et netværk:

Læs mere

Network Services Location Manager. Håndbog for netværksadministratorer

Network Services Location Manager. Håndbog for netværksadministratorer apple Network Services Location Manager Håndbog for netværksadministratorer Dette dokument indeholder oplysninger om Network Services Location (NSL) Manager og om, hvordan et netværk kan opbygges, så

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

Produktspecifikationer Hosted Firewall Version 2.5

Produktspecifikationer Hosted Firewall Version 2.5 Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL HOSTED FIREWALL... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 3. FIREWALL MODELLER... 4 3.1. LILLE FIREWALL... 4 3.2. MELLEM FIREWALL... 5 3.3. STOR FIREWALL... 5 4. KONFIGURATIONER FOR

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

OPSÆTNING AF VPN TIL KUNDER

OPSÆTNING AF VPN TIL KUNDER KVALITETSDOKUMENT OPSÆTNING AF VPN TIL KUNDER 1/9 VERSIONSHISTORIK Dato Version Forfatter Handling 2015-02-10 3.1 JEK Brugergruppe skifte til ASA en 2016-06-27 3.2 VBD Ny dokument-skabelon INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall

Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall Indhold 1. Firewall profiler for TDC Managed Firewall 2. White liste over printere 1. Firewall profiler for Managed Firewall Standard firewall profilerne bygger

Læs mere

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP Protocol suite En ITU standard til VoIP VoIP Standarder ITU (International Telecommunication Union) udvikler standarder til teleindustrien. (offentliggjort i 1996) beskriver hvordan man opbygger telefoni

Læs mere

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009!

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! Det er blevet tid til at opdatere certifikater på alle servere som afvikler backup over

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Reducér risikoen for falske mails

Reducér risikoen for falske mails Reducér risikoen for falske mails Center for Cybersikkerhed 1 November 2017 Indledning Center for Cybersikkerhed oplever i stigende grad, at danske myndigheder og virksomheder udsættes for cyberangreb.

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

IP routing. - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik 1

IP routing. - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik 1 IP routing - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik Routingsteknik Routere er de enheder på netværket som kan flytte IP datapakker mellem forskellige logiske netværk (IP net) Router IP pakke protocol

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

BlogReader 1.0.0 Af Jonas F. Jensen.

BlogReader 1.0.0 Af Jonas F. Jensen. BlogReader 1.0.0 Af Jonas F. Jensen. Indholdsfortegnelse Forord.....3 Hvad er BlogReader?......4 RSS, XML og sematic web......4 Klasse struktur i UML......4 Overordnet opbygning......5 UML diagram over

Læs mere

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren en introduktion NETVÆRK 10.0.0.0 NETVÆRK 192.168.1.0 E1 Router E0 S0 NETVÆRK 194.182.2.0 Grundlæggende LAN teknologi består af Ethernet switche der flytter

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS INDHOLDSFORTEGNELSE Lab øvelse Konfiguration af DHCP på router...2 Topologi...2 Adresse Tabel...2 Formål...2 Baggrund...2 Udstyrs specifikation:...2

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Netværksovervågning og -administration

Netværksovervågning og -administration Netværksovervågning og -administration Network management (eng. ord for netværksovervågning og administration) er den brede betegnelse for styring og overvågning af alle netværksenheder og brugere. Enhederne

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Introduktion til FoIP (Fax over IP)

Introduktion til FoIP (Fax over IP) Introduktion til FoIP (Fax over IP) Henrik Thomsen/EUC MIDT 2007 Standarder T.30 Almindelig fax over det offentlige telefonnet Foregår i sand tid. Kvittering for modtagelse Fax Pass-Through To Analoge

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 29. februar, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan Generelt: Teori og praksis. Tager sikkert ikke så lang tid Hvad bruges en FTP- og webserver til? Hvad skal der bruges

Læs mere

Netkit Dokumentation

Netkit Dokumentation Netkit Dokumentation For at kunne installere Netkit på en linux maskine har vi benyttet os af nogle forskellige unix commands. Til brugen af Netkit brugte vi også kommandoerne der står med fed. cd - change

Læs mere

ADIS, WS og Meta Service

ADIS, WS og Meta Service ADIS, WS og Meta Service Om ADIS, Web Services, Værktøjer og Meta Service. Michael Jacobsen Technology Network Management Agenda ADIS og dens udvidelse ISOagriNET Web Service med eller uden fuldt objektmodel

Læs mere

TravelTales; håndtering af konfigurationsfil

TravelTales; håndtering af konfigurationsfil TravelTales; håndtering af konfigurationsfil 1 (7) TravelTales; håndtering af konfigurationsfil Synopsis Dette dokument beskriver indholdet i en TravelTales konfigurationsfil og metoder til hvordan man

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

WiFi Vejledning. Smart serien 2016

WiFi Vejledning. Smart serien 2016 WiFi Vejledning Smart serien 2016 Forudsætninger for opkobling: En smartphone (ios el. Android) med app en Smart Airconditioner af Samsung installereret. Husk at opdatere denne hvis installationen er af

Læs mere

Processer og tråde. dopsys 1

Processer og tråde. dopsys 1 Processer og tråde dopsys 1 Motivation.. parallelle processer udnytter hardwaren bedre: Batch operativsystemer (50 erne) hhv. små systemer: Multiprogrammering og time-sharing (fra 60 erne og frem): dopsys

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Implementering af NAT i XORP projektet

Implementering af NAT i XORP projektet Specialeforsvar Implementering af NAT i XORP projektet af Kristen Nielsen kristen@diku.dk, krn@krn.dk Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. Tirsdag den 25. marts 2008 Dias 1 af 37 Hvad går XORP

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Institut for elektroniske systemer TITEL: Digital Diktafon PROJEKTPERIODE: 4. semester 4. februar - 30. maj, 2002 PROJEKTGRUPPE: Gr419-2002

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere