10. januar Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser"

Transkript

1 10. januar 2012 Sundhed på tværs Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Sygdom - sundhed og afledte kommunale udgifter...4 Økonomiske omkostninger ved kronisk sygdom ses i flere forvaltningers budgetter Stigende afledte kommunale udgifter i forbindelse med borgere med kroniske sygdomme Sundhedsfremme forebyggelse rehabilitering Stort antal borgere med psykisk sygdom og store medfinansieringsudgifter ADHD Teenagegraviditeter Alkoholmisbrug Sygefravær Førtidspensioner Borgernes selvrapporterede sundhedsadfærd...17 Sundhedsadfærd - afgørende for et godt helbred og for reduktion i stigning af kommunens udgifter i forbindelse med kronisk syge borgere Kost Overvægt og sygdom Rygning Alkohol Motion Mental sundhed Ulighed i sundhedsadfærd - ulighed i sygdomsforekomst i Sønderborg Kommune Borgere i Sønderborg Kommune ønsker at ændre sundhedsvaner til det bedre Børn og unges sundhedsadfærd Trivsel mistrivsel Kost Overvægt og sygdom Alkohol og hash Motion For lidt søvn Ulighed i sundhedsadfærd børn og unge Litteratur

3 Indledning Dette notat er til brug for udarbejdelse af sundhedspolitikken I notatet præsenteres udvalgte data vedrørende sygdoms- og sundhedstilstanden blandt borgerne i Sønderborg Kommune, samt nogle af de afledte konsekvenser for den kommunale virksomhed og dens aktiviteter. Der er særligt fokus på økonomiske udfordringer. Desuden giver notatet en status på udvalgte faktorer om sundhedsadfærd hos børn/unge og voksne i Sønderborg, Region Syddanmark og Danmark. Data er ikke fyldestgørende i forhold til at kortlægge alle områder, og der er basis for dyberegående analyser. Data er valgt, fordi de skønnes at være blandt de vigtigste i forhold til kommunens samlede virksomhed. Der er ikke udviklet en økonomistyringsmodel, som kan identificere de samlede udgifter på tværs af forvaltninger og sektorer, hvorfor de afledte kommunale udgifter ved sygdom er angivet som skøn på basis af videnskabelige rapporter. I hele notatet er der fokus på statistik og diagnoser. Det er vigtigt at huske, når man ser på tal og data, at det kun er tal og data! Et eksempel er, at man i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse tager udgangspunkt i menneskelige ressourcer, det gode liv og sundhed. Hvorimod tal og data opgøres i sygdomme, diagnoser og udgifter. Tal viser heller ikke noget om baggrunden for tallene. Det kan illustreres i forbindelse med sundhedsadfærd. Sundhedsprofiler kan give nogle tal for sundhedsadfærden for borgere i Sønderborg Kommune. De fortæller intet om, hvordan sundhedsadfærd opstår, eller hvordan individets sundhedsadfærd er afhængig af miljø, opvækst og rammer. Sundhedsprofiler og tal fra sygehuse m.m. kan give nogle tal for diagnoser, men de kan ikke formidle, at arbejdet for at rehabilitere borgere gøres bedst, når man tager udgangspunkt i funktionsevne i stedet for diagnoser. Et andet eksempel er, at tal og data fortæller om udgifter og indsatser, men ikke medtager de menneskelige omkostninger. Notatet skal bidrage til at kvalificere ressourceprioriteringer og beslutningsprocesser på sundhedsområdet. Kilderne er anført sidst i dokumentet og er i teksten angivet på følgende måde: (1). Hvor det er muligt, benyttes data for Sønderborg Kommune, men der forekommer også regionale og landsdækkende data. Det angives på følgende måde: = data fra Sønderborg Kommune = data fra Region Syddanmark = data fra Danmark 3

4 Sygdom - sundhed og afledte kommunale udgifter Økonomiske omkostninger ved kronisk sygdom ses i flere forvaltningers budgetter Kroniske sygdomme 1 har omkostninger for den enkelte borger og dennes familie. Derudover har det store økonomiske konsekvenser for budgetterne i Sønderborg Kommunes forskellige forvaltninger. Der er derfor et incitament for samarbejde på tværs af forvaltningerne for at forebygge yderligere stigning i de afledte kommunale udgifter og for at sikre en tidlig, sammenhængende indsats. En specialafhandling med titlen Livsstilssygdomme et sundhedsøkonomisk studie, der tager udgangspunkt i Helsingør Kommune, har afdækket betydelige kommunale merudgifter til borgere med kroniske lidelser (diabetes, hjerte-karsygdomme og KOL) (1). Bl.a. Københavns Kommune og Odense Kommune har på baggrund af ovenstående specialafhandling udarbejdet forskellige beregninger i forhold til afledte kommunale udgifter. Nedenstående figur viser Københavns kommunes beregninger af fordelingen af de afledte kommunale udgifter i forhold til diabetes, hjerte-karsygdomme og KOL (kronisk obstruktiv lunge lidelse). De gennemsnitlige udgifter er beregnet til kr. pr. år pr. borger (2). 1 Definition af kronisk sygdom (3) Kronisk sygdom kan være karakteriseret ved: - at tilstanden er vedvarende - at sygdommen har blivende følger - at der er forandringer, som ikke kan bedres - at der er behov for rehabilitering - at der er behov for langvarig behandling eller pleje 4

5 De afledte kommunale udgifter, som er undersøgt, er hjemmesygepleje, hjemmehjælp, sygesikringsydelser, kommunale tillæg og tilskud, overførselsindkomster, boligstøtte og boligydelser, herunder plejehjemsydelser samt kommunens medfinansiering af hospitalsudgifter. Nedenstående tabel viser de gennemsnitlige afledte udgifter pr. borger i Sønderborg Kommunes med diabetes, KOL, hjerte-kar-lidelser og kræft. Man kan ikke lægge tallene sammen, da der er sammenfald mellem grupperne. Der er tale om en vurdering på basis af tal fra Københavns Kommune og Odense Kommune, hvofor tallene ikke må ses som en præcis opgørelse af ud gifter i Sønderborg Kommune, men som en indikation for et udgiftsniveau (2,4). Antal borgere i Sønderborg Kommune 2010 Afledte udgifter for Sønderborg Kommune 2010 Diabetes Ca Ca. 90 mio. kr. KOL Ca Ca. 95 mio. kr. Hjerte-kar Ca Ca. 118 mio. kr. Kræft Ca Ca. 44 mio. kr. Stigende afledte kommunale udgifter i forbindelse med borgere med kroniske sygdomme De kommunalt afledte udgifter i forbindelse med kronisk sygdom og regional medfinansiering af sygehusudgifter har været stigende og vil fortsætte med at stige de kommende år. Det sker bl.a. fordi, der forventes en stigning i antal borgere med kroniske sygdomme som følge af uhensigtsmæssig livsstil. Samtidig sker der en stigning i andelen af ældre borgere frem til 2040, og denne befolkningsgruppe har langt den største forekomst af kroniske sygdomme. Et stort antal borgere har kroniske sygdomme. Knapt 1/3 af alle danskere over 18 år har mindst én kronisk sygdom. For gruppen af borgere over 67 år har ca. 2/3 en kronisk sygdom (5). Desuden kommer der væsentlig flere nye tilfælde af kroniske sygdomme, end der er dødsfald i populationen (4). Når man sammenholder disse fakta med den forventede demografiske udvikling i Sønderborg Kommune, hvor antallet af ældre stiger dramatisk frem til 2040, kan man forudse en markant stigning i antallet af borgere med kroniske sygdomme og dermed et pres på udgifterne til medfinansiering af de regionale sygehusudgifter samt de afledte kommunale udgifter (6). Hertil kommer overdragelse af flere sundhedsopgaver, som hidtil har været regionale, til kommunerne. 5

6 Nedenstående figur viser den forventede demografiske udvikling i Sønderborg Kommune. Prognosen er beregnet på baggrund af Danmarks Statistik (5). De øgede udgifter opstår også som følge af ændret beregning af den kommunale medfinansiering fra Folketinget har vedtaget Ændring af lov om regionernes finansiering, der konverterer grundbidraget til et yderligere aktivitetsbestemt bidrag. Konkret sker udmøntningen ved, at medfinansieringen af somatisk behandling hæves fra 30 til 34 pct. af DRG-taksten. Casemix-system: Et casemix-system er et patientklassifikationssystem, der bruges til at samle patienter i klinisk relevante grupper, bl.a. på baggrund af diagnose og behandling. DRG = Diagnoserelateret gruppering DAGS = Dansk Ambulant Grupperingssystem Grupperne dannes på baggrund af nedenstående kriterier: 1. DRG/DAGS-grupperne skal være klinisk meningsfulde. Det vil sige, at patienter i samme gruppe skal have et sammenligneligt sygdoms- og behandlingsforløb 2. DRG- og DAGS-grupperne skal være ressourcehomogene 3. Det samlede antal af DRG- og DAGS-grupper skal være overskueligt DRG-taksterne udtrykker sygehusenes gennemsnitlige driftsudgifter inden for hver DRG-gruppe. Taksterne bliver beregnet ved at koble den faktiske aktivitet og omkostningerne. 6

7 Loftet for kommunal medfinansiering hæves fra kr. til kr. for en indlæggelse og fra 332 kr. til kr. for et ambulant besøg. Tilsvarende hæves medfinansieringen for behandling hos speciallæger, så der fortsat er parallelitet mellem ambulant behandling på sygehus og hos speciallæge. Der sker ingen ændring for med finansiering af praksissektoren (7). Nedenstående figur viser udviklingen i den kommunale medfinansiering inden for det somatiske område Nedenstående tabel viser Sønderborg Kommunes regnskab og budget for medfinansieringsudgifter til Region Syddanmark for det somatiske område inkl. sygesikring. Medfinansieringsudgifter for somatik inkl. sygesikring, regnskab 2010 Medfinansieringsudgifter for somatik inkl. sygesikring, budget ,8 mio. kr. 266,0 mio. kr. Det ses således, at ændringen af medfinansieringssystemet fra 2012 medfører en væsentlig stigning i udgiftsniveauet samtidig med, at hele budgettet nu er underlagt markant budgetusikkerhed som følge af konverteringen af det tidligere kendte grundbidrag til et aktivitetsbestemt bidrag. 7

8 Sundhedsfremme forebyggelse rehabilitering Ved at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende kan man på længere sigt reducere stigningen i udviklingen af kroniske sygdomme. Ca pct. af alle hospitalsindlæggelser kan principielt forebygges ved en ændring i befolkningens sundhedsadfærd. Man kan naturligvis ikke spare hverken 50 eller 60 pct. af medfinansieringen eller merudgifterne, men man kan arbejde for at reducere stigningen i antal kroniske lidelser i befolkningen (8). Når man arbejder rehabiliterende, kan man på kort sigt forbedre borgernes livskvalitet og mindske deres behov for yderligere kommunale ydelser. Rehabilitering har ikke effekt på stigningen i antal (nye) borgere, der får kroniske lidelser, men har derimod effekt på borgere, der allerede har de kroniske lidelser. Rehabiliteringen bidrager til, at borgeren kan leve et så selvstændigt hverdagsliv som muligt. Stort antal borgere med psykisk sygdom og store medfinansieringsudgifter De regionale medfinansieringsudgifter til behandling af psykisk sygdom er højere i Sønderborg Kommune end på regions- og landsplan. Der er ikke nogen entydig forklaring på dette. Det kan skyldes stærekasseeffekten - altså det faktum, at Augustenborg Sygehus er placeret i Sønderborg Kommune. En regional rapport viser desuden, at harmoniseringen af de regionale tilbud på psykiatriområdet endnu ikke er fuldt gennemført (9). Der sker ingen ændringer af medfinansieringen af ydelser på det psykiatriske område, sådan som det er nævnt for det somatiske område. (10). Nedenstående tabel viser Sønderborg Kommunes regnskab og budget for medfinansieringsudgifter til Region Syddanmark for psykiatrien. Medfinansieringsudgifter for psykiatri, regnskab 2010 Medfinansieringsudgifter psykiatri, budget ,0 mio. kr. 12,9 mio. kr. 8

9 Nedenstående figur viser udviklingen i den kommunale medfinansiering indenfor det psykiatriske område Data fra sundhedsprofilen Hvordan har du det? fra 2010 viser andelen af borgere med psykisk sygdom /lidelse (8). Vedvarende psykisk sygdom eller mentale forstyrrelser Forbigående psykisk lidelse Ca personer i Sønderborg Kommune Ca personer i Sønderborg Kommune Desuden viser profilen, at Sønderborg Kommunes borgere har landets dårligst mentale helbred 2. Mentalt helbred og psykisk sygdom er ikke det samme, men dårligt mentalt helbred kan føre til psykisk sygdom, og langt flere psykisk syge har dårligt mentalt helbred end borgere, der ikke har psykisk sygdom (8). Et opmærksomhedspunkt er, at der er høj frekvens af fysiske sygdomme og sociale problemer hos psykisk syge mennesker. ¾ af psykisk syge borgere har en eller flere fysiske sygdomme, og den forventede middellevetid for psykisk syge mænd i 20-årsalderen er år lavere end for deres raske jævnaldrende. Ca. halvdelen af overdødeligheden blandt psykisk syge skyldes fysisk sygdom (11). 2 Sundhedsstyrelsens definition af mental sundhed: en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet (12, s. 13). 9

10 ADHD Adfærdsforstyrrelsen ADHD 3 er en lidelse, som diagnosticeres af en speciallæge i psykiatri. Lidelsen har gennem de seneste år har fået megen opmærksomhed, bl.a. på grund af tilvæksten i antallet af diagnosticerede personer. Lidelsen medfører et forringet funktionsniveau med hensyn til social adfærd, indlæringsevne og erhvervsmæssig formåen. ADHD ses både hos børn, unge og voksne, men den starter i barndommen. Forstyrrelsen forsvinder ikke i løbet af barne- og ungdomsårene og giver, hvis der ikke indsættes forebyggende adfærdsregulerende behandling, risiko for udvikling af invaliderende personlighedsforstyrrelse, som i værste fald kan medføre stofmisbrug, kriminalitet og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Personer med ADHD har desuden øget risiko for at udvikle egentlig sindslidelse, hyppigst depression. Undersøgelsesresultater viser, at den adfærdsregulerende behandling kan stabilisere barnets sociale evner, hvilket får stor betydning for livskvaliteten for barnet og familien også på langt sigt. Den adfærdsregulerende behandling er også vigtig i forhold til de børn, som ikke oplever en effekt af den medicinske behandling. Der er dokumentation for, at kombinerede indsatser med medicin og adfærdsterapi er virkningsfulde, specielt i forhold til at undgå mange af følgevirkningerne af ADHD (13). Nedenstående figur viser for Sønderborg Kommune kontakter til psykiatrisk sygehus som relateres til adfærdsforstyrrelsen ADHD 4. Besøg relateret til ADHD udgør i alt 888 besøg og koster årligt godt kr. i kommunal medfinansiering. 3 Adfærdsforstyrrelsen ADHD er en lidelse under psykiatrien, som gennem de seneste år har fået megen opmærksomhed. Attention Deficit Hyperactive Disorder er en udviklingsforstyrrelse, som i det psykiatriske diagnose system har betegnelserne: Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed/hyperkinetiske forstyrrelser.diagnosen stilles ud fra barnets/den voksnes adfærd, herunder oplysninger fra alle de arenaer, barnet færdes i. Det vil almindeligvis sige fra børnehave, skole, SFO og hjemmet og kræver sammenstemmende oplysninger om problemer for barnet (14). 4 De tal, der fremgår af figuren er indhentet fra Børn og Unge Handicapteamet, Socialpsykiatrien samt Børn og Uddannelse i Sønderborg Kommune. 10

11 Tabellen viser, at diagnosen, som skal stilles af en speciallæge i psykiatri, hovedsagelig stilles i skolealderen. Der er dog en del, som formentlig i forbindelse med vanskeligheder med at fuldføre en uddannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet, som får stillet diagnosen i den tidlige voksen-alder. I Sønderborg Kommune har man specialtilrettelagt under visningstilbud til børn med diagnosen ADHD på fire skoler samt på Kløverskolen. I øjeblikket modtager ca. 52 børn i alderen 6-15 år specialtilrettelagt undervisning som følge af deres diagnose ADHD. En del af eleverne med diagnosen ADHD rummes i de almindelige klasser mange med massiv støtte, men nogle også uden specielle støtteforanstaltninger. Elever med ADHD, der ikke modtager massiv specialundervisning, er ikke med i den foreliggende opgørelse. Udgifterne til specialundervisning i Sønderborg Kommune berammes til kr. pr. barn, i alt kr. pr år. Dertil skal lægges kørselsudgifter. Sønderborg Kommunes Børn og Unge Handicap vil på baggrund af opgørelser fra de første ni måneder af 2011 forvente udbetalinger til Merudgifter på ca. kr , samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste på ca. kr (beregnet pr. CPR-nr.). Aflastning og anbringelser vil udgøre en udgift på ca. kr I voksenpsykiatrien i Sønderborg Kommune har man et ADHD team, som har kontakt til 30 borgere med ADHD. Ud over de 30 nævnte findes der et ukendt antal borgere med ADHD, som modtager støtte efter SEL s 85 i botilbud, da ADHD teamet ikke kan klare opgaven alene. Udgifter til denne opgave for Sønderborg Kommune ca kr. pr. år 5. Teenagegraviditeter En graviditet i teenagealderen er en stor udfordring for den unge mor og hendes familie. Undersøgelser viser, at de piger, der vælger at gennemføre en graviditet, ofte er dårligere socialt stillet end de piger, der vælger en abort. De piger, der vælger at føde barnet, har i forhold til de piger, der vælger en abort, meget sværere ved at gennemføre en uddannelse. Vælger en teenager at gennemføre graviditeten, er der et tæt samarbejde mellem den vordende mor, jordemor, fødeafdeling, sundhedsplejen samt Børn og Familie-afdelingen i Sønderborg Kommune. Nedenfor ses en opgørelse fra Sex og Samfund over graviditeter for piger mellem 13 og 19 år i perioden for Sønderborg Kommune og for hele landet.(15) Alder Hele landet Hele landet Hele landet Sønderborg Sønderborg Sønderborg Sønderborg Hele landet år år år Ovenstående data og talmateriale er indhentet fra Børn og Unge Handicapteamet, Socialpsykiatrien samt Børn og Uddannelse i Sønderborg Kommune 11

12 Der er flere forskellige foranstaltningsmuligheder for de unge mødre, f.eks.: Støtte i hjemmet i form af en familiekonsulent et antal timer om ugen Anbringelse af barnet - typisk i en plejefamilie, med eller uden forældremyndighedens samtykke Anbringelse af barnet i netværkspleje f.eks. hos den unges egne forældre Ophold for mor og barn på behandlings- og observationshjemmet Ehlershjemmet Som følgeudgifter til anbringelserne kan f.eks. nævnes: Støtteperson til forældrene, overvåget samvær, transportudgifter i forbindelse med samvær mm. Ophold på Ehlershjemmet: I 2009, 2010 og 2011 har ingen teenagemødre fra Sønderborg Kommune med deres barn haft ophold på Ehlershjemmet. De ophold, der har været på Ehlershjemmet, har været for mødre over 19 år. Anbringelser i plejefamilie:* nyanbringelse i familiepleje årlig udgift = ,- kr. 2009: 1 nyanbringelse i netværkspleje årlig udgift = ,- kr nyanbringelse i familiepleje årlig udgift = ,- kr. 1 nyanbringelse i familiepleje årlig udgift = ,- kr. 1 nyanbringelse i netværksfamiliepleje årlig udgift = ,- kr nyanbringelse i familiepleje årlig udgift = ,- kr. * Alle nyanbringelser fra er fortsat anbringelser. Udgifterne til anbringelser er med andre ord også udgifter de efterfølgende år (de anførte tal er prisen i 2011). Der er ligeledes udgifter til igangværende anbringelser af børn af teenagemødre, der måtte være iværksat før Alkoholmisbrug I Sønderborg Kommune foregår behandling af borgere med alkoholmisbrug på Misbrugs Centret. Et øjebliksbillede medio oktober 2011 viste, at der var registreret 165 personer i behandling. Sundhedsstyrelsen har offentliggjort antal borgere over 14 år i offentlig betalt alkoholbehandling samt borgere i medicinsk alkoholbehandling i Heraf fremgår, at der er registreret 154 borgere i offentlig betalt alkoholbehandling samt 348 borgere i medicinsk behandling via praktiserende læge i Sønderborg Kommune i (16) 6 Tal for udgifter i forbindelse med anbringelser er indhentet fra forvaltningen Børn og Uddannelse 12

13 I Sundhedsstyrelsens opgørelse ses, at Sønderborg Kommune har forholdsvis få borgere i offentligt betalt alkoholbehandling i Misbrugs Centeret og/i medicinsk behandling via praktiserende læge. Antallet i Sønderborg Kommune er 6-7 pr borgere over 14 år, mens andre kommuner har op til pr borgere over 14 år. Andelen af borgere i Sønderborg Kommune, der rapporterer et overforbrug kan antyde, at der er flere, der kunne profitere af et behandlingstilbud end tilfældet er i dag. (16) Der er en tendens til, at alkoholmisbrug først senere i livet fører til ønske om afvænning. Selv om alkohol er det stof, som har den største organskadelige virkning, kræver det oftest mange års forbrug, før skaderne opstår. Samtidig er det muligt at have et stort forbrug af alkohol i vores samfund, uden at det påvirker arbejdsevne osv. Misbrug af alkohol kan have store konsekvenser for den enkelte og dennes familie. I mange familier, hvor den ene eller begge forældre har et alkoholmisbrug, ses der ofte problemer i forhold til fastholdelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet, og følger som kroniske sygdomme, psykologiske og sociale problemstillinger hos børnene osv. Rapport fra 2008 udarbejdet af Sundhedsstyrelsen angiver, at børn og unge i alderen 0-18 år er vokset op i familier med alkoholproblemer. Tallet svarer til 9,5 pct. af alle børn i denne aldersgruppe (17). Et konkret eksempel fra Viborg Kommune viser, hvordan udfordringerne kan gribe ind i flere forvaltningers kerneopgaver (18). Ud over de menneskelige omkostninger er kompleksiteten i problemernes omfang og økonomiske størrelse åbenlys. Case: En familie med en mor der er afhængig af alkohol, som får depression, en far der er i arbejde og deres fire børn. Søn på 18 år er misbruger og på kontanthjælp, datter på 12 år anbragt på opholdssted, søn på 10 år skulker og har kriminel adfærd, datter på 7 år med utilpasset adfærd. I løbet af en periode på seks år modtager familien følgende ydelser: sygedagpenge, udgifter til antabus-behandling, individuel sagsbehandling, familiebehandling, psykologundersøgelse, psykologsamtaler, netværksmøder, sagsbehandling til hele familien, kontanthjælp, døgnbehandling pga. alkoholskader, dagbehandling pga. alkoholskader, specialundervisning, legeterapi med psykolog, børnegruppe, anbringelse på opholdssted, aflastning, anbringelse i plejefamilie. Samlet udgift på seks år: kr. Hvis familien havde boet i Sønderborg Kommune havde problemerne involveret følgende forvaltninger: Social og Sundhed Børn og Uddannelse Borger, Job, Kultur og Fritid I Sønderborg Kommune viser ca personer tegn på afhængighed af alkohol. (Region Syddanmark, 2010). 13

14 Sygefravær På landsplan er sygefraværet størst i den kommunale sektor, hvor de ansatte i gennemsnit er sygemeldt 12,5 dage om året mod 8,1 dage i den private sektor og 8,3 dage i staten (tallene er fra 2006). Det højere sygefravær i kommunerne skyldes i nogen grad den kønsog aldersmæssige sammensætning, de beskæftigedes jobfunktioner og kommunernes andel i det social ansvar (19). Nedenstående figur viser den kønsmæssige fordeling af ansatte i Sønderborg Kommune 7. De fleste sygemeldte er tilbage igen på jobbet efter få dage. Problemet er det langvarige sygefravær. Når man er syg i længere tid, er risikoen stor for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og ende på f.eks. førtidspension. Næsten hver femte medarbejder, der har været sygemeldt et år, ender på førtidspension. Medarbejdere med et belastende fysisk arbejde har større risiko for at blive langtidssyge. Det psykiske arbejdsmiljø har også stor betydning. Ansatte med lav jobtilfredshed og/eller høj grad af stress i arbejdet melder sig oftere syge. Dårligt fysisk arbejdsmiljø er en af årsagerne til smerter i muskler og led. Andre forhold som livsstil, fritidsinteresser og arvelighed har også en betydning, ligesom stress og lav jobtilfredshed kan forværre problemerne (19). 7 Tallene er indhentet fra HR i Sønderborg Kommune 14

15 Sygemeldte blandt ansatte i Sønderborg Kommune I 2010 (januar-november) havde hver medarbejder ansat i Sønderborg Kommune i gennemsnit 13 arbejdsdage med sygefravær, mens tallet var faldet til 12 arbejdsdage med sygefravær i 2011 (januar-november). 8 I nedenstående figur ses sygefravær i procent blandt de ansatte i Sønderborg Kommune opdelt på forvaltningsområder. 9,10 *) Personer med løntilskud, flexjob, kontorelever, tolkebistand og trepartsaftalen Langtidssygemeldte blandt ansatte i Sønderborg Kommune (sygemeldt mere end 21 dage) 11 Nedenstående viser sygedagpengeforløb for kommunalt ansatte i juni Opgørelsen viser, hvilke funktioner de ansatte var sygemeldt fra, samt årsagerne til sygemeldingerne. Jobcentret har pr. 2. juni 2011, 119 sygedagpengeforløb med ansatte bosat i Sønderborg Kommune De hyppigste årsager (ud fra Jobcentrets kategorisering) til sygemeldingen er: depression (22 personer), kræft (19 personer) og psykisk lidelse (7 personer), dernæst følger diskusprolaps og graviditetsgener De hyppigste arbejdsfunktioner, som medarbejderne er sygemeldte fra er socialog sundheds-området (54 personer), pædagoger (26 personer), administration (11 personer) og lærere (9 personer) 8 I antallet af dage indgår ikke delvis sygdom. (f.eks. hvor medarbejderen kun arbejder tre timer ud af en arbejdsdag på 7,4 timer) 9 Tallene er indhentet fra Intern Stab HR og Økonomi, Sønderborg Kommune 10 I sygefraværsprocenten indgår timerne vedrørende delvis sygdom. (f.eks. hvor medarbejderen kun arbejder 3 timer ud af en arbejdsdag på 7,4 timer) 11 Tallene er indhentet fra Borger, Job, Kultur og Fritid - Staben Borger og Job i Sønderborg Kommune 15

16 Førtidspensioner I Sønderborg kommune fik 339 borgere tilkendt førtidspension i På landsplan tildeles 98% af alle førtidspensioner på baggrund af sygdom (20). Nedenstående figur viser fordelingen af årsager til førtidspensioner i Sønderborg Kommune fordelt på aldersgrupper 13. Det er en landsdækkende tendens, at flere og flere får tilkendt førtidspension pga. psykiske lidelser. Således udgjorde andelen af nytilkendelser på grund af psykiske lidelser i pct. på landsplan, i 2009 var denne andel steget til 51 pct. Førtidspension på grund af fysiske sygdomme tilkendes overvejende på grund af smerter i bevægeapparatet og med baggrund i slid ved fysisk krævende arbejde til borgere, som er ældre. Langtidssygefravær giver en stor risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet og førtidspensionering. Nytilkendelser af førtidspension fordelt efter ansøgernes oprindelsesland viser, at 79 pct. af nytilkendelserne om førtidspension blev tilkendt ansøgere med dansk herkomst, 3 pct. blev tilkendt personer med vestlig herkomst i øvrigt og 18 pct. blev tilkendt personer med ikke vestlig herkomst (20). 12 Tallet 339 er baseret på en manuel optælling i Borger og Job, hvorimod de øvrige tal i dette afsnit er indhentet fra Ankestyrelsens opgørelser. 13 De tal, der fremgår af figuren, er indhentet fra Ankestyrelsen (17). 16

17 Borgernes selvrapporterede sundhedsadfærd Sundhedsadfærd - afgørende for et godt helbred og for reduktion i stigning af kommunens udgifter i forbindelse med kronisk syge borgere Det er veldokumenteret, at sundhedsadfærd har stor betydning for muligheden for at bevare et godt helbred og undgå/udsætte udviklingen af kroniske sygdomme og heraf afledte sociale konsekvenser. Uhensigtsmæssig sundhedsadfærd som rygning, højt alkoholindtag, manglende bevægelse og meget usunde kostvaner øger risikoen for at udvikle en række kroniske sygdomme. Kost Usundt kostmønster kan være medvirkende årsag til udvikling af de store folkesygdomme såsom hjerte-karsygdomme, type 2-diabetes, kræft og muskel- og skeletsygdomme. Man anslår at 17 pct. færre danskere ville dø af hjerte-karsygdomme, hvis befolkningen indtog 500 g frugt og grønt om dagen. 9 pct. færre ville dø af hjerte-karsygdomme, hvis man reducerede fedtindtag til højst 30 pct. af den energi, man indtager. I Sønderborg Kommune ønsker ca * 14 borgere med usunde kostvaner at spise sundere (8). Overvægt og sygdom I Danmark er antallet af svært overvægtige steget med 300% fra 1970 erne til Denne store stigning skyldes først og fremmest ændringer i befolkningens vaner med hensyn til kost og fysisk aktivitet. Svær overvægt forøger risiko for udvikling af: type 2-diabetes, hjerte-karsygdomme, for højt blodtryk, flere forskellige kræftformer og belastningslidelser i bevægeapparatet. Der kan også være negative sociale konsekvenser af overvægt. Overvægtige har desuden en dårligere trivsel end normalvægtige. Der er procentvis flere svært overvægtige end normalvægtige, der føler sig stresset, har dårlig søvnkvalitet, er generet af træthed og som føler sig nedtrykte, deprimerede eller ulykkelige (8). Rygning I Danmark er rygning medvirkende årsag til hvert fjerde dødsfald blandt mænd og hver femte dødsfald blandt kvinder. Rygning øger risikoen for: lungekræft, hjerte-kar-sygdomme, KOL. Storrygere mister 10,5 gode leveår uden langvarig belastende sygdom på grund af rygning, mens smårygere må forvente fem-syv tabte gode leveår. I Sønderborg Kommune er det estimerede tal for borgere over 16 år der dagligt ryger * personer. Ca * personer ønsker at holde op (8). 14 Tallet udgør det estimerede antal borgere med udgangspunkt i sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det? det samme gør sig gældende for de resterende tal som er markeret med *. 17

18 Alkohol Et stort alkoholforbrug øger risikoen for: kræftsygdomme, mave-tarmsygdomme, lungesygdomme, leverlidelser, muskel- og skeletlidelser, sygdomme i kønsorganer og fosterpåvirkning samt afhængighed. Derudover kan alkoholmisbrug og afhængighed medføre flere psykiske og sociale konsekvenser. I Sønderborg Kommune overskrider 4.700* borgere over 16 år Sundhedsstyrelsens højrisiko grænse for indtag af alkohol. Blandt denne gruppe borgere svarer ca * personer, at de gerne vil nedsætte deres forbrug * personer viser tegn på alkoholafhængighed. Et stort alkoholforbrug er ud over at være en sundhedsmæssig risikofaktor i lige så høj grad en social risikofaktor. Der ses mange negative konsekvenser i forhold til familiemæssige relationer samt sociale- og arbejdsmæssige forhold og deraf følgende ekskludering fra fællesskabet (8). Motion Levetiden for en 25-årig, der er (og forbliver) fysisk inaktiv, er ca. fem år kortere end for en 25-årig, der er (og forbliver) fysisk aktiv. Derudover må man forvente otte-ti leveår yderligere med langvarig belastende sygdom, hvis man er fysisk inaktiv. Fysisk inaktivitet øger risikoen for: hjerte-karsygdomme, type 2-diabetes, muskel- og skeletsygdomme, brystkræft, kræft i tyktarmen og psykiske sygdomme. I Sønderborg Kommune angiver 9.200* personer over 16 år, at de har stillesiddende fritidsaktiviteter (8). Mental sundhed Der er påvist klare sammenhænge mellem psykisk sygdom og mental sundhedstilstand. Der er fire-otte gange så mange med dårligt mental sundhed blandt personer, som lider af angst, depression og anden psykisk lidelse eller dårlige nerver som blandt personer uden sygdommene. Sønderborg Kommune har størst forekomst af dårligt mentalt helbred i Danmark. Der er ligeledes 7.700* personer i Sønderborg Kommune over 16 år, der ofte eller meget ofte føler sig nervøse eller stressede. Borgere med dårlig mental sundhed eller psykisk sygdom er ofte udsat for stigmatisering. Det er ligeledes et problem, at dårlig mental sundhed kan føre til selv-stigmatisering. Dårlig mental sundhed kan ofte føre til sociale problemer i familie, i uddannelsesforløb eller på arbejdsmarkedet (8). 18

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 21 Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse Arbejdsmarkedsrapport 21 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden for

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre.

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. Børn 3 n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. n Det gennemgående billede er, at piger trives bedre end drenge frem til kort før

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur Misbrugsbehandling behov og samfundsmæssige gevinster Departementet for Sundhed og Infrastruktur Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Resume og konklusion... 2 1.1. Sammenfatning omkring misbrug

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 14 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 14 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere