SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD Baseret på direktiv 2001/58/EF af den Europæiske Unions Kommission Soudal Fix-All 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: Produktnavn: Soudal Fix-All 1.2 Anvendelse af stoffet eller præparatet: Fugemasse 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed: SOUDAL N.V. Everdongenlaan B-2300 Turnhout Tel: Fax: Nødtelefon: (24/24 t) Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel, Belgien 2. Sammensætning/oplysning om ingredienser Farlige ingredienser bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidyl)sebacat CAS nr. EINECS/ELINCS nr trimethoxyvinylsilan dibutylbis(pentan-2,4- dionato-o,o')tin Konc. i % Faresymbol Risiko (R-sætninger) 0.1 <1 Xi;N 36-51/53 (1) 1 - <20 Xn (1) 0.1 <1 Xn;N 36/38-48/22-51/53 (1) (1) Fuld ordlyd af de R-sætninger: se punkt Fareidentifikation - Ingen fare-klassifikation i henhold til direktiver 67/548/EØF og 1999/45/EF Udskriftdato : /8 Udarbejdet af : Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke Stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel! MSDS anerkendt : Revideringsdato : Reference nummer : BIG\32412DK Revideringsnummer : 009 Revideringsårsag : se 2

2 4. Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Øjenkontakt: - Skyl umiddelbart med meget vand - Kontakt læge 4.2 Ved hudkontakt - Skyl umiddelbart med meget vand - Hvis irritationen varer ved: kontakt læge 4.3 Indånding: - Flyt forulykkede ud i frisk luft - Kontakt læge 4.4 Indtagelse: - Giv aldrig en bevidstløs person vand at drikke - Lad ikke forulykkede kaste op - Kontakt læge 5. Brandbekæmpelse 5.1 Passende brandslukningsmidler: - Polyvalent skum - Pulver - Kulsyre 5.2 Uegnede brandslukningsmidler: - Ingen 5.3 Særlige farer for eksponering: - Svær brændbar - Ved forbrænding: udvikling af kulmonoxid 5.4 Instruktioner: - Særlige brandslukningsanvisninger er ikke påkrævet 5.5 Specielt beskyttelsesudstyr til brandmænd: - Ved brand/varme: trykluft/iltapparat 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer/værnemidler: Se punkter Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: - Tag passende forholdsregler for at undgå spredning i miljø - Se punkter Metoder til oprensning: - Spild afdækkes med sand/kiselgur - Tabt emne puttes i tætsluttende beholdere - Forurenede overflader renses med store mængder vand Udskriftdato : /8

3 7. Håndtering og opbevaring 7.1 Håndtering: - Normal hygiejne 7.2 Opbevaring: - Hold forpakningen godt lukket - Opbevares tørt - Må ikke udsættes for: vand/fugt Opbevaringstemperatur : rumtemperatur Mængdebegrænsning : I.B. kg Lagringholdbarhed : 365 dage Emballagematerialer : - passende : plastik 7.3 Specifikke anvendelser: - Se fabrikantens oplysninger 8. Exponeringskontrol/Personlige værnemidler 8.1 Grænseværdier for eksponering: TLV-TWA TLV-STEL TLV-Ceiling WEL-LTEL WEL-STEL TRGS 900 MAK GWBNL-TGG 8 t GWKNL-TGG 15 min. Ceiling VME-8 t VLE-15 min. GWBB-8 t GWK-15 min. Nuværende værdi EF EF-STEL GV-8 timer Loftværdi Udskriftdato : /8

4 8.2 Eksponeringskontrol: Soudal Fix-All Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering: - Må kun bruges på steder med god ventilation Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: se punkt Individuelt beskyttelsesudstyr: åndedrætsbeskyttelse: - Ved utilstrækkelig ventilation: åndedrætsbeskyttelse med filtertype A håndbeskyttelse: - Handsker øjenbeskyttelse: - Beskyttelsesbriller hudbeskyttelse: - Brug særligt arbejdstøj 9. Fysiske og kemiske egenskaber 9.1 Generel information: Udseende (ved 20 C) Duft Farve : Pasta : Næsten lugtfri : Variabel farve 9.2 Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø: ph værdi : I.B. Kogepunkt/kogeinterval : I.B. C Flammepunkt : I.B. C Eksplosionsgrænser : I.B. Vol% Damptryk (ved 20 C) : I.B. hpa Damptryk (ved 50 C) : I.B. hpa Relativ vægtfylde (ved 20 C) : 1.7 Vandopløselighed : Ikke opløseligt Opløselig i : Organisk opløsningsmiddel Relativ dampvægtfylde : I.B. Viskositet (ved 20 C) : I.B. Pa.s Fordelingskoefficient n-octanol/vand : I.B. Fordampningshastighed i forhold til butylacetat : I.B. i forhold til ether : I.B. 9.3 Andre informationer: Smeltepunkt/smelteinterval : I.B. C Selvantændelsespunkt : I.B. C Mætningskoncentration : I.B. g/m Stabilitet og reaktivitet 10.1 Forhold som skal undgås/kemiske reaktioner: - Stabil under normale omstændigheder 10.2 Materialer som skal undgås: - Ingen 10.3 Farlige nedbrydningsprodukter: - Ved forbrænding: udvikling af kulmonoxid, kuldioxid og små mængder af nitrøse dampe Udskriftdato : /8

5 11. Toksikologiske oplysninger 11.1 Akut toksicitet: bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat: LD50 oralt rotte : 3700 mg/kg LD50 hud rotte : > 2000 mg/kg LD50 hud kanin : > 3100 mg/kg LC50 indånding rotte : I.B. mg/l/4 t LC50 indånding rotte : I.B. ppm/4 t TRIMETHOXYVINYLSILAN: LD50 oralt rotte : 7120 mg/kg LD50 hud rotte : I.B. mg/kg LD50 hud kanin : 3434 mg/kg LC50 indånding rotte : 16 mg/l/4 t LC50 indånding rotte : 2714 ppm/4 t 11.2 Kronisk toksicitet: EF-carc. kat. EF-muta. kat. EF-repr. kat. Kræftfremkaldende (TLV) Kræftfremkaldende (MAC) Kræftfremkaldende (VME) Kræftfremkaldende (GWBB) Kræftfremkaldende (MAK) Mutagene effekter (MAK) Teratogene effekter (MAK) IARC-klassifikation 11.3 Eksponeringsveje: indtagelse, indånding, øjen- og hudkontakt 11.4 Akutte effekter/symptomer: - Ikke særlig skadeligt 11.5 Kroniske effekter: - Ikke særlig skadeligt Udskriftdato : /8

6 12. Miljøoplysninger 12.1 Økotoksicitet: bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat: - LC50 (96 t) : 4.4 mg/l (BRACHYDANIO RERIO) - EC50 (24 t) : 17 mg/l (DAPHNIA SP.) - EC50 (72 t) : 1.9 mg/l (SCENEDESMUS SUBSPICATUS) TRIMETHOXYVINYLSILAN: - LC50 (96 t) : >= 100 mg/l (BRACHYDANIO RERIO) - EC50 (48 t) : mg/l (DAPHNIA MAGNA) 12.2 Mobilitet: - Flygtige organiske forbindelser (FOF): 2 % - Flygtige organiske forbindelser (FOF): 34 g/l - Ikke opløselig i vand - Tungere end vand - Vedrørende øvrige fysisk-kemiske egenskaber henvises til punkt Persistens og nedbrydelighed: - nedbrydelighed BOD 5 : I.B. % ThOD - vand : Ingen tilgængelige data - jordbund : T ½ I.B. dage 12.4 Bioakkumulationspotentiale: - log P ow : I.B. - BCF : I.B Andre negative virkninger: - WGK : 1 (Klassifikation baseret på komponenter efter Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) af 17. maj 1999) - Effekt på ozonlaget : Ikke farlig for ozonlaget (1999/45/EF) - Drivhuseffekt : Ingen tilgængelige data - Effekt på spildevandsrensning : Ingen tilgængelige data 13. Bortskaffelse 13.1 Forskrifter vedrørende affald: - Affaldskode (75/442/EØF, Kommissionens beslutning 2001/118/EF, Tidende L47 af 16/2/2001): (klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under ) 13.2 Metoder til bortskaffelse: - Ingen tilgængelige data 13.3 Emballage/beholder: - Affaldskode emballage (75/442/EØF, Kommissionens beslutning 2001/118/EF, Tidende L47 af 16/2/2001): (plastemballage) Udskriftdato : /8

7 14. Transportoplysninger 14.1 Klassifikation i overensstemmelse med FN:s rekommendationer UN nummer : - SUB RISKS : PROPER SHIPPING NAME : 14.2 ADR (transport ad vej) FARESEDDEL PÅ TANKE : FARESEDDEL PÅ KOLLI : 14.3 RID (transport ad jernbane) FARESEDDEL PÅ TANKE : FARESEDDEL PÅ KOLLI : 14.4 ADNR (inlands navigation) FARESEDDEL PÅ TANKE : FARESEDDEL PÅ KOLLI : 14.5 IMDG (maritim transport) SUB RISKS : MFAG : EMS : MARINE FORURENINGSFAKTOR : 14.6 ICAO (luftfragt) SUB RISKS : EMBALLERINGSFORSKRIFTER PASSENGER AIRCRAFT : EMBALLERINGSFORSKRIFTER CARGO AIRCRAFT : 14.7 Særlige forholdsregler i forbindelse med transport : Ikke underkastet de internationale transportforskrifter 15. Regulerende information 15.1 Etikettering i henhold til direktiver 67/548/EØF og 1999/45/EF ETIKETTERING IKKE NØDVENDIG I.H.T. DISPONIBEL INFORMATION 15.2 Nationale forskrifter: MAL-code (1993): 0 1 Udskriftdato : /8

8 16. Anden information Informationen på denne MSDS er efter vor bedste overbevisning, information og tro korrekt på udgivelsesdatoen. Informationen er kun givet som retningslinie for sikker håndtering, brug, behandling, lagring, transport, anbringelse og frigivelse og skal ikke bruges som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationerne relaterer kun til de specifikke materialer angivet og er ikke gældende for kombinationer med andre materialer eller i processer, såfremt det ikke er angivet i teksten. N.A. = KAN IKKE ANVENDES I.B. = IKKE BESTEMT * = INTERNE SELSKABSKLASSIFIKATIONER Grænsevædier for eksponering: TLV : Threshold Limit Value - ACGIH USA WEL : Workplace Exposure Limits - Forenede Kongerige TRGS 900 : Technische Regel für Gefahrstoffe 900 (Arbeitsplatzgrenzwerte) - Tyskland MAK : Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen - Tyskland GWBNL : Grenswaarde voor blootstelling - Nederlandene GWKNL : Grenswaarde korte duur - Nederlandene VME : Valeurs limites de Moyenne d Exposition - Frankrig VLE : Valeurs Limites d Exposition à court terme - Frankrig GWBB : Grenswaarde beroepsmatige blootstelling - Belgien GWK : Grenswaarde kortstondige blootstelling - Belgien EF : Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering GV : Grænseværdier for luftforurening - Danmark I : inhalerbar del = T : totalstøv = E : einatembarer Aerosolanteil R : respirabel del = A : alveolar dust (støv tilbageholdt i alveoler) C : Ceiling limit (loft-værdi) a: aerosol st: støv d: damp ve: vezel (fiber) du: dust (støv) va: vapour (damp) fa: Faser (fiber) om: oil mist (olietåge) fi: fiber on: Ölnebel/olienevel (olietåge) fu: fume (røg) ot: olietåge p: poussière (støv) part: partikler r: røg Kronisk giftighed: K: List af kræftfremkaldende stoffer og processer Nederlandene 2003 Fuld ordlyd af eventuelle R-sætninger angivet under punkt 2: R10 : Brandfarlig R20 : Farlig ved indånding R36 : Irriterende på øjnene R36/38 : Irriterer øjnene og huden 48/22 : Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse R51/53 : Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Udskriftdato : /8

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Terrasse Produktets anvendelse Ukrudtsmiddel

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Gel CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Bio CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer

Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer Beklædte elektroder, massiv Mig/mag tråd, rørtråd, tig tråd og saw/esw tråd, Bånd og flux Indhold: Miljøbevidsthed ved svejsning side 3 Beklædte MMA

Læs mere