Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik Lemvig Kommune"

Transkript

1 Sundhedspolitik Lemvig Kommune

2 Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede aktiviteter. Endvidere skal sundhedspolitikken ses som et redskab til at sætte sundhedsfremme og forebyggelse på dagsordenen blandt borgere, politikere og ansatte i Lemvig Kommune. Kommunalreformen har nødvendiggjort en meget konkret og tydelig sundhedspolitik, idet kommunerne har overtaget flere opgaver fra de tidligere amter, bl.a. forebyggelse af livsstilssygdomme og rehabilitering, og fremover har ansvaret for den sundhedsfremmende indsats, hvor kommunerne skal være opsøgende og igangsættende. Med sundhedspolitikken ønskes der en videreudvikling af den eksisterende indsats samt mulighed for at sætte fokus på nye opgaver og nye indsatsområder i kommunen. Gennem den sundhedsfremmende indsats styrkes såvel den enkelte borgers som sociale gruppers ressourcer og evne til at handle, ligesom indsatsen skal forebygge de hyppigste årsager til sygdom. Her tænkes på uhensigtsmæssige Kostvaner, Rygning, for meget Alkohol og for lidt eller manglende Motion samt Ulykker. Lemvig Kommune kan ikke alene sætte gang i overnævnte og ønsker at samarbejde og danne partnerskab med en række eksterne partnere. Den frivillige idræt og de øvrige frivillige foreninger vil være centrale samarbejdspartnere i forhold til at etablere generelle sundhedsfremmetilbud. Med sundhedspolitikken ønsker Kommunalbestyrelsen at ændre på den socialt betingede ulighed i sundhed i Lemvig Kommune. Vi ønsker at medvirke til at skabe rammerne for et sundt liv og støtte borgerne i at drage bedst mulig omsorg for eget helbred. Vi ønsker endvidere, at adgangen til sunde valg skal være enkle. Erik Flyvholm borgmester. 2

3 Indledning Lemvig Kommunes sundhedspolitik for danner rammerne for arbejdet med sundhed for kommunens borgere. Den samlede sundhedsindsats skal øge folkesundheden ved at fremme en sund livsstil og sunde vaner og gøre det let for borgerne at træffe sunde valg. Lemvig Kommunes definition på sundhed lægger sig op ad WHO s: en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svækkelse". Lemvig Kommune definerer sundhed således: Sundhed er mere end blot fravær af sygdom; det er også en tilstand, der sætter mennesker i stand til at mestre egen tilværelse, så de er medbestemmende over egne livsvilkår og oplever tilværelsen som meningsfuld og kan forstå og håndtere de udfordringer, livet giver. Gennem en sundhedsfremmende og forebyggende indsats ønsker Lemvig Kommune at ændre på den socialt betingede ulighed i sundhed, der medfører, at livsstilssygdomme rammer skævt. Der tages afsæt i de nationale mål og strategier for folkesundhed i Danmark med specielt fokus på indsatser i forhold til risikofaktorer, der har negativ indvirkning på folkesygdomme - bl.a. type 2- diabetes, kræft, hjerte-karsygdomme og KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Befolkningens gennemsnitsalder stiger, og stadig flere lever med kroniske eller langvarige sygdomme. Det er derfor vigtigt at sætte ind med forebyggelse og sundhedsfremme, så flere får mulighed for større og bedre livskvalitet. Risikofaktorer, der medvirker til udvikling af folkesygdomme, er først og fremmest rygning, alkohol, uhensigtsmæssig kost, fysisk inaktivitet og ulykker. For at gennemføre sundhedspolitikken skal der iværksættes en strategisk plan for hele kommunen på tværs af politikområderne. Den overordnede kommunale sundhedsstrategi skal fokusere på områder, der kan påvirkes direkte ad kommunalpolitisk vej. Mange risikofaktorer med betydning for folkesundheden kan kun indirekte påvirkes via en kommunal indsats. Det gælder f.eks. de levevilkår, der er af global, national og regional karakter - luftforurening, fødevarepolitik, arbejdsmiljøet i de private virksomheder mv. Mange levevilkår har kommunen dog direkte indflydelse på, f.eks. sociale tilbud, kultur, fritid, bymiljø, infrastruktur og mulighed for brugen af naturområder. Kommunen har desuden ansvar for egne ansattes arbejdsmiljø. Kommunens sundhedsindsats skal tilrettelægges med sigte på koordinering, fælles fokus og forankring. Dette skal sikre sammenhæng i indsats og integration af sundhedsarbejdet i den daglige drift. I de enkelte aftaler mellem kommunalbestyrelsen og afdelingslederne (institutionsledere, skoleledere mv.) skal nuværende og planlagte sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser synliggøres, og der skal formuleres mål og handleplaner for disse aktiviteter ud fra indsatsområderne. 3

4 Lemvig Kommunes vision Lemvig Kommunes borgere er sunde, og der er mindst mulig sygdom som følge af livsstil og ulykker. Lemvig Kommune prioriterer indsatser, der forebygger, at borgere bliver ramt af de store folkesygdomme, samt indsatser der minimerer de menneskelige og økonomiske omkostninger for borgere, der allerede lever med en sygdom. Kommunen yder en holdningsbearbejdende indsats i forhold til sunde og usunde livsstilsvaner, samt understøtter den enkeltes livskvalitet og trivsel. Kommunen samarbejder med eksterne partnere om generelle sundhedsfremmetilbud. Der arbejdes sammen med de praktiserende læger om tidlig opsporing og henvisning af borgere, der har brug for et relevant tilbud. Værdigrundlag Alle skal have mulighed for at leve et sundt liv Der skal være lighed i sundhed, og der skal være overskud til at tage sig af de svageste borgere i samfundet. Borgernes ressourcer er forskellige og kan variere igennem livet. De borgere, der har brug for særlig hjælp af fysiske, psykiske, sociale eller kulturelle årsager, ydes en hjælp, der styrker deres handlekompetence med henblik på at understøtte egen sundhed. Adgang til sunde valg skal være enkle Lemvig Kommune ønsker at gøre det let for borgerne at træffe sunde valg. Borgerne skal være i stand til at mestre egen tilværelse, have medbestemmelse over egne livsvilkår og opleve tilværelsen som meningsfuld. Borgerne er ansvarlige for egen sundhed. Kommunen medvirker til at skabe rammerne for et sundt liv og støtter borgerne i at drage bedst mulig omsorg for eget helbred. At forbedre sundheden forudsætter, at alle tager ansvaret herfor. Kommunen har ansvaret for at skabe rammerne og opstille nødvendige regler, så borgerne lettere kan tage ansvar for eget liv og egen sundhed. 4

5 Sundhedstilstanden i Lemvig Kommune Region Midtjylland og Center for folkesundhed har i 2006 udarbejdet en sundhedsprofil for kommunerne i regionen. Undersøgelsen hedder "Hvordan har du det?", og ca af Lemvig Kommunes borgere i alderen fra 25 til 79 år har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen beskriver borgernes opfattelse af eget helbred, forekomsten af kroniske sygdomme, samt borgernes livsstil og vaner med betydning for sundhed. Opgørelsen er fordelt efter demografiske og sociale forhold, såsom køn, alder, uddannelsesniveau, job, boligtype og samlivssituation, samt om der er børn i hjemmet. Faktabox Uddannelse Rygning Alkohol Fysisk aktivitet Forholdsmæssigt er der 7 % flere med korte uddannelser og 5 % færre med længere uddannelser end regionsgennemsnittet. 29 % af de voksne borgere i Lemvig Kommune ryger dagligt, og 46 % af dem vil gerne holde op. Der er over dobbelt så mange rygere blandt kortuddannede som blandt længere uddannede. 32 % af mændene og 8 % af kvinderne i Lemvig Kommune drikker mere end de anbefalede genstandsgrænser. De drikker fem genstande eller flere mindst én gang om ugen eller viser tegn på alkoholafhængighed. I Lemvig Kommune følger 43 % af de voksne borgere anbefalingerne om at være fysisk aktive en halv time dagligt. Men 63 % ønsker at være mere fysisk aktive. Kost 17 % af de voksne borgere i Lemvig Kommune har et usundt kostmønster og 16 % et sundt kostmønster set i forhold til Ernæringsrådets officielle 7 kostråd. Overvægt 15 % af den voksne befolkning i Lemvig Kommune er svært overvægtige og 41% moderat overvægtige. Der er over dobbelt så mange svært overvægtige blandt kortuddannede som blandt længere uddannede. Trivsel 13 % af borgerne i Lemvig Kommune vurderer, at deres helbred er dårligt. 20 % af de kortuddannede og 7 % af de længere uddannede har et dårligt selvvurderet helbred. Dette viser, at der for Lemvig Kommune er en særlig grund til at være opmærksom på ulighederne i sundhed. Ifølge Det nationale Råd for Folkesundhed er der i gruppen med kort uddannelse flere med en usund livsstil end i gruppen med længere uddannelse. Der er flere, der ryger, flere der drikker alt for meget, flere der er overvægtige eller fede, og en stadigt stigende andel er fysisk inaktive. De mange informationer fra sundhedsprofilen skal bruges til at konkretisere de enkelte sundhedsindsatser. 5

6 Indsatsområder Menneskers sundhed og livskvalitet er ikke blot forskellig, men i stadig forandring. Som tidligere nævnt er en stor del af det, der belaster mennesker og sundhedssystemet relateret til livsstil. Lemvig Kommune ønsker at bidrage til, at borgerne i kommunen får en praktisk og teoretisk viden om sundere livsstil. I Lemvig Kommune vil indsatsen blive rettet mod: Kost og måltider Rygning Motion og bevægelse Alkohol og andre rusmidler Ulykker. Hertil kommer en særlig indsats - Patientrettet forebyggelse - overfor målgruppen af kronisk syge, hvor der samarbejdes med Region Midtjylland bl.a. omkring patientuddannelse. Samarbejdet er baseret på sundhedsaftalerne mellem regionen og kommunen. Lemvig Kommune gennemførte i 2007 og 2008 et tobaksforebyggelsesprojekt sammen med Struer, Holstebro og Skive kommuner. Det er Lemvig Kommunes vision, at sundhedspolitikken kommer til udtryk i flest mulige konkrete handlinger, således at den enkelte borger, politiker eller ansatte i dagligdagen mærker, at der reelt sættes fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen. For at sundhedsfremme og forebyggelse skal kunne omsættes i konkrete handlinger, der virker vedkommende og nyttige, er det vigtigt, at der udarbejdes lokale handlingsplaner. Det er desuden vigtigt, at de involverede føler et ejerskab. I en så stor proces som denne, hvor hele kommunen skal "summe og emme" af sundhedsfremme og forebyggelse, vil det være hensigtsmæssigt at udvælge ét emne af gangen, som alle sætter fokus på. Når det valgte emne i løbet af 1-2 år forhåbentlig er implementeret, vælger man at sætte fokus på et nyt emne. Det, der allerede er implementeret, skal med jævne mellemrum sættes fokus på. Indsatsen i 2008 og 2009 rettes først og fremmest mod området "Kost og måltider". Dette emne er relevant for alle mennesker og kan relateres til stort set samtlige områder i kommunen. På de følgende sider er de enkelte indsatsområder nærmere beskrevet og konkretiseret. Kommunalbestyrelsen har den 26. november 2008 godkendt sundhedspolitikken og det valgte indsatsområde i 2008 og Sundhedspolitikken har været til evaluering i social og sundhedsudvalget den 1. september 2009, den er rettet til på få områder, bl.a. kost området, hvor den er blevet mere målrettet. ooooo00000ooooo 6

7 Kost og måltider Kostvaner har stor betydning for folkesundheden og for den enkeltes trivsel. Vaner og holdninger til mad og drikke grundlægges i barndommen og har stor betydning for sundheden livet igennem. I øjeblikket øges antallet af overvægtige betydeligt i Danmark, ligesom nogle lider af forskellige former for spiseforstyrrelser og/eller fejlernæring. Lemvig kommunens målsætninger for kostområdet: Andelen af borgere, der spiser sundt og følger Ernæringsrådets kostråd, øges markant. Sunde kostvaner er en naturlig del af hverdagen på arbejdspladser, skoler, institutioner, fritidstilbud, sportshaller og ældrecentre i Lemvig Kommune. Andelen af overvægtige nedbringes. Lemvig Kommune vil: Sikre muligheden for sund mad og frisk drikkevand på steder, hvor børn og voksne færdes. Fjerne adgangen til slik og sodavand på kommunale institutioner. Arbejde for at adgangen til slik og sodavand i fritidstilbud reduceres markant. Udarbejde en overordnet kost- og måltidspolitik på tværs af områderne. Sikre oplysning om sunde kostvaner. Borgerne kan: Prioritere sunde madvaner i det daglige. Støtte børn og unge i at udvikle sunde madvaner. Medvirke til at påvirke holdningen til sund kost. Faktabox Ernæringsrådets kostråd Spis mere frugt og grønt - 6 om dagen Spis fisk og fiskepålæg - flere gange om ugen Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød - hver dag Spar på sukker - især fra sodavand, slik og kager Spar på fedtet - især fra mejeriprodukter og kød Spis varieret - og bevar normalvægten Sluk tørsten i vand 7

8 Rygning Tobaksrygning er den enkeltfaktor, som har størst negativ betydning for folkesundhed og sygdom i Danmark. Der findes veldokumenterede metoder til rygestop, ligesom rygestart kan forebygges. Samtidig er gevinsterne ved rygestop mange for den enkelte borger. Lemvig Kommunes målsætninger for rygeområdet: At nedbringe aktiv og passiv rygning. At imødekomme borgernes ønsker om hjælp til rygeophør og røgfri miljøer i kommunen - via en bred indsats til fremme af rygestop, fremme af røgfri miljøer og forebyggelse af rygestart. At nedbringe andelen af rygere med 1% point årligt de næste 4 år. At alle kommunens arbejdspladser og institutioner er helt røgfrie. At andelen af rygere blandt faglærte og ufaglærte falder med samme hastighed som andelen af ryger blandt længere uddannede. Lemvig Kommune vil: Tilbyde borgerne varierende rygestoptilbud, således at særlige risikogrupper også nås. Integrere rygestoptilbud i det sammenhængende patientforløb, bl.a. KOL, diabetes 2 og hjerterehabilitering. Iværksætte tobaksforebyggende indsatser for børn i skole- og fritidsmiljø. Fremme røgfrihed på de private arbejdspladser og i ungdomsuddannelserne. Borgerne kan: Tage medansvar for, at Lemvig Kommune har røgfri miljøer, hvor ingen borger ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Tage medansvar for, at familiemedlemmer, venner, kolleger og andre i omgangskredsen, som er motiveret for rygestop, får den fornødne anerkendelse og støtte. Tage medansvar for, at alle børn i Lemvig Kommune vokser op i et røgfrit miljø, så deres sundhed og trivsel får det bedste udgangspunkt. Forældre har hovedansvar for, hvorvidt unge starter med at ryge, og støtter op om kommunens forebyggende indsats overfor unge. 8

9 Motion og bevægelse Fysisk aktivitet er en vigtig del af et sundt liv - både fordi det er gavnligt for helbredet, og fordi det er sjovt og giver oplevelser. Videnskaben har dokumenteret, at et fysisk aktivt liv er vigtigt for at bevare et godt helbred. Alligevel er andelen af inaktive borgere stigende - også i Lemvig Kommune. Lemvig Kommunes målsætninger på motionsområdet: Antallet af borgere, der er fysisk aktive og lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om 1/2 times daglig motion for voksne og 1 time for børn, øges markant. Fysisk aktivitet er en naturlig del af hverdagen på institutioner og arbejdspladser i Lemvig Kommune. Naturen er bynær og inspirerer til fysisk aktivitet og oplevelser. Lemvig Kommune har mange idrætshaller, og disse udnyttes optimalt Lemvig Kommune vil: Børn og unge får den anbefalede 1 times motion og bevægelse om dagen. Invitere til motion i kommunens naturområder ved at skabe gode og inspirerende rammer for fysisk aktivitet. Udbygge og vedligeholde stisystemer, herunder sikre skolevejen for eleverne, så flere børn og unge går eller cykler i skole. Samarbejde med ungdomsuddannelserne om motion og bevægelse. Samarbejde med de frivillige organisationer om at etablere tilbud, der også retter sig mod sårbare grupper. Skabe vilkår, så ældre på plejecentre får mulighed for fysisk aktivitet i hverdagen. Borgerne kan: Vælge at gøre motion til en del af hverdagen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Støtte børn og unge i at blive fysisk aktive. Gøre den daglige transport aktiv ved at tage cyklen, trappen mv. Medvirke aktivt i udviklingen af motionstilbud i lokalområdet. Faktabox Sundhedsstyrelsens anbefalinger om motion: Voksne bør dagligt være fysisk aktive i mindst 30 minutter. Børn og unge bør dagligt være fysisk aktive i mindst 1 time. 9

10 Alkohol og andre rusmidler At benytte alkohol som et nydelsesmiddel er en del af den danske kultur. Et langvarigt stort forbrug kan føre til misbrug med store sociale og helbredsmæssige konsekvenser. Det er vanskeligt at skelne skarpt imellem forbrug og misbrug. Drikkemønstret i de forskellige aldersgrupper er meget forskelligt i Danmark. Alkoholforbruget er stigende, og det ønsker Lemvig Kommune at sætte ind over for. Lemvig Kommunes målsætninger: Overforbruget af alkohol nedbringes. Forbruget af andre rusmidler nedbringes. Alle arbejdspladser og uddannelsessteder har en alkoholpolitik. Unges alkoholdebut udskydes til de er mindst 16 år. Børn i misbrugsfamilier får den nødvendige hjælp og støtte. Der er relevante behandlingstilbud til borgere med et misbrug. Lemvig Kommune vil: Understøtte at alle arbejdspladser og steder, hvor børn og unge færdes, udarbejder en alkoholpolitik Tilbyde behandling af misbrug - tilpasset forskellige målgrupper. Yde en særlig forebyggende indsats i de ældste skoleklasser, så børn og forældre styrkes i deres indbyrdes dialog om alkohol og rusmidler. Hjælpe børn og pårørende i familier med misbrugsproblemer. Borgerne kan: Følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. alkoholindtag. Forældre bør støtte børn og unge til en senere alkoholdebut og et moderat forbrug. Forældre bør støtte børn og unge i at undgå at indtage rusmidler. Handle aktivt når venner og kollegaer m.v. viser tegn på alkoholmisbrug eller anden form for misbrug. Faktabox Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende alkohol: Max 21 genstande om ugen for mænd Max 14 genstande om ugen for kvinder Max 5 genstande på én gang 10

11 Ulykker. Ulykker rammer adskillige mennesker hver dag. Følgerne belaster helbredet, både fysisk og psykisk. Ulykker har store omkostninger for den enkelte, familien og andre nærtstående og for samfundet som helhed. Mere end hver tredje person over 65 år og hver anden person over 80 år oplever mindst ét fald om året, og risikoen for at falde fordobles det følgende år. Lemvig Kommunes målsætninger: Nedbringe antallet af ulykker som følge af børns leg i trafikken og lignende. Nedbringe antallet af ulykker i institutioner. Nedbringe antallet af faldulykker blandt ældre. Minimere risici for ulykker og traumer. Lemvig Kommune vil: Sikre miljøer, hvor børn færdes og leger. Sikre skoleveje og etablere cykelstier, hvor det er muligt. Opfordre forældre til at efterleve de råd, der gives for at sikre børns leg, bl.a. undgå hættesnore og opfordre til at bruge cykelhjelm. Arbejde for gode arbejdsmiljøer. Informere om faren ved løse tæpper, ledninger m.m. og inspirere ældre til at fjerne disse. Tilbyde fysiske aktiviteter til ældre, ældreidræt både som kommunale og foreningstilbud. Forebygge forkert og for stort indtag af beroligende medicin og sovemedicin. Borgerne kan: Vælge forsat at være fysisk aktive. Vælge at efterleve forebyggelsesrådene mht. løse tæpper og ledninger, hvis man bliver dårligt gående. Efterleve de råd / forbud, der er i institutionerne. 11

12 Patientrettet forebyggelse. Patientrettet forebyggelse omfatter indsatser, der har til formål at forebygge forværring af sygdom og svækkelse og fastholde borgerens funktionsevne. Et godt patientrettet forebyggelsesforløb er en koordineret og vidensbaseret indsats, der er tilrettelagt i et samarbejde mellem kommunens relevante serviceområder, den praktiserende læge og hospitalet og er baseret på borgerens hele livssituation. Lemvig Kommunens målsætning: Den patientrettet forebyggelse skal styrkes og udbygges. At borgere med en kronisk sygdom og deres pårørende får hjælp til lettere at kunne leve med deres situation og mestre deres tilværelse. Antallet af indlæggelser og genindlæggelser reduceres gennem mestring af egen sygdom. At borgere med kronisk sygdom kan leve en tilværelse så nær det normale som muligt og på egne vilkår. Lemvig Kommune vil: Gennem et tæt samarbejde med de praktiserende læger sikre en tidlig opsporing af folkesygdomme (KOL, diabetes 2, hjertesygdomme m.m.). Tilbyde borgere med kroniske lidelser undervisning og fysisk træning, så de lærer at leve med deres situation og mestre deres tilværelse. Støtte borgere med kroniske lidelser efter deltagelse i undervisning i egen opfølgning i lokalområdet. Samarbejde med frivillige organisationer og patientforeninger om at etablere tilbud i nærmiljøet, der retter sig mod borgere med kroniske lidelser. Understøtte korrekt brug af medicin og hjælpe borgerne med at følge medicinske anbefalinger. Borgerne kan: Vælge en sund livsstil med hensyn til kost, motion, rygning og alkohol. Dyrke motion og samvær. Anvende medicin korrekt. ooooo00000ooooo 12

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge sundhedsprofil for køge Indhold Et tjek på Køges sundhedstilstand............................ 3 De sunde nærmiljøer.......................................

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø sundhedsprofil for Sorø Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Sorø................................... 4 Fakta om

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe sundhedsprofil for Faxe Indhold Indledning................................................ 3 Beskrivelse af Faxe................................ 4 Fakta

Læs mere

Det sunde liv i den sunde kommune

Det sunde liv i den sunde kommune sund FrederiksSUND Det sunde liv i den sunde kommune Frederikssund Kommune Januar 2008 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Forord Frederikssund Kommune skal være en sund kommune at leve, bo og arbejde

Læs mere

Sunde borgere i Struer Kommune

Sunde borgere i Struer Kommune Sunde borgere i Struer Kommune Sundhedspolitik 2007-2010 INDHOLD Forord 3 Sundhedspolitik for Struer Kommune 4 Vision, værdier og overordnede mål 5 Fokusområder 8 Sund livsstil 9 Sundhed i skolen og i

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse sundhedsprofil for slagelse Indhold Fokus på sundheden i Slagelse..................... 3 Fakta om Slagelse................................ 4 Fakta om

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød sundhedsprofil for solrød Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Solrød................................. 4 Fakta

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted sundhedsprofil for ringsted Indhold Sådan står det til i Ringsted........................ 3 Fakta om Ringsted............................... 4 Fakta

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg sundhedsprofil for Vordingborg Indhold Sådan ser sundhedstilstanden ud i Vordingborg...... 3 Fakta om Vordingborg............................ 4 Fakta

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Sundhedsprofil Indhold og opmærksomhedspunkter ved sammenligning af resultater med sundhedsprofilen 2010

Sundhedsprofil Indhold og opmærksomhedspunkter ved sammenligning af resultater med sundhedsprofilen 2010 Sundhedsprofil 2013 Indhold og opmærksomhedspunkter ved sammenligning af resultater med sundhedsprofilen 2010 Formål Præsentation af nye spørgsmål i profilen 2013 Hvordan opgøres spørgsmålene? Tolkning

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Indhold Anbefalinger for kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)...1 Vision...2 Sundhedspolitikkens opbygning...2 Baggrund...2 Overordnede mål og principper...3 Beskrivelse

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Sundhed&trivsel. Dragør Kommunes sundhedspolitik. Læs mere på

Sundhed&trivsel. Dragør Kommunes sundhedspolitik. Læs mere på Sundhed&trivsel Dragør Kommunes sundhedspolitik Læs mere på www.dragoer.dk Udgivet af Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Lars Bo Pedersen, Forvaltningschef Tekst og redaktion: Pernille

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen!

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! SUND i Tønder side 3 Forord Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! Sådan ser vi på sundhed i Tønder Kommune og vi ønsker med denne sundhedspolitik at understøtte en kreativ og aktiv sundhedsindsats

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns Kommune. sundhedsprofil for Stevns Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns Kommune. sundhedsprofil for Stevns Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns sundhedsprofil for Stevns Indhold Hvordan har du det?....................................... 3 Lidt om Stevns.................................. 4 Fakta

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland Kommune. sundhedsprofil for lolland Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland Kommune. sundhedsprofil for lolland Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland sundhedsprofil for lolland Indhold Lolland s sundhedsprofil - og hvad så?............... 3 Om Lolland..................................... 4 Fakta om

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12 April 2012 Sundhedsstrategi 2012-2014 Endelig version, doknr. 117996-12 Indledning I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi sunde, engagerede borgere med god livskvalitet. For at sikre, at alle arbejder i samme

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune ønsker en yderligere styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, derfor er denne Sundhedspolitiske Vision

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13 Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Holbæk Kommune. sundhedsprofil for holbæk Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Holbæk Kommune. sundhedsprofil for holbæk Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Holbæk sundhedsprofil for holbæk Indhold Sådan står det til i Holbæk........................ 3 Fakta om Holbæk................................ 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Indhold: 1. Indledning ved Ringsted

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Den følgende sundhedspolitik er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune. Politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Mål og handleplaner for sundheden i Frederiksberg Kommune 1. Sundhedspolitik 2011-2015

Mål og handleplaner for sundheden i Frederiksberg Kommune 1. Sundhedspolitik 2011-2015 Mål og handleplaner for sundheden i Frederiksberg Kommune 1 Sundhedspolitik 2011-2015 2 Sundhedspolitik 2011-2015 Frederiksberg kommune Et sundere Frederiksberg Sundhedsfremme og forebyggelse handler om

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere