Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012"

Transkript

1 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade København S

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål Vejledningens fokus Vejledningens opbygning Beskrivelse af forebyggelsesområdet Rammevilkår Indsatsområder Borgerrettet forebyggelse Patientrettet forebyggelse Udviklingstendenser Organisering Organisering af borgerrettede forebyggelsesindsatser Organisering af patientrettede forebyggelsesindsatser Markedsforhold og konkurrencesituation Forudsætninger og potentialer for offentlig-privat samarbejde Fordele ved offentlig-privat samarbejde Målretning af opgaven Leveringssikkerhed Fokus på effekt Fokus på udvikling Fokus på kvalitetsstyring Fokus på økonomi Forudsætninger for et succesfuldt offentlig-privat samarbejde

3 3.2.1 Beskrivelse af ydelsen Tilstrækkelig volumen Markedspotentiale Modenhed i forhold til offentlig-privat samarbejde Potentialer for offentlig-privat samarbejde De enkelte indsatsområders egnethed Eksempler på kommunale erfaringer med offentlig-privat samarbejde Opsummering af potentialer Bilag

4 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Kommunerne har det overordnede ansvar for at skabe sunde rammer for borgernes liv. Det omfatter både sundheds- og forebyggelsesindsatser. Med kommunalreformen i 2007 er kommunernes ansvar for særligt de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser øget. En begrundelse for at placere ansvaret for forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne er, at nærheden til borgerne giver kommunen gode muligheder for at følge og påvirke borgernes sundhed. Hertil kommer, at kommunerne har mulighed for at tilrettelægge en helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende forebyggelsesindsats i overensstemmelse med et bredt sundhedsbegreb, hvor indsatsen er integreret i de borgernære servicetilbud, som kommunen yder på en række områder. Endelig har kommunerne gode muligheder for at påvirke rammerne i lokalmiljøet på en sådan måde, at de fremmer sundheden mest muligt for alle borgere. Kommunernes indsatser på forebyggelsesområdet er meget forskelligartede. Nogle indsatser er rettet mod at sætte rammerne, så borgerne i højere grad tilskyndes til at leve et sundere liv. Andre indsatser er målrettet borgere, der allerede er syge, hvor målet er at lære dem at leve med eksempelvis en kronisk lidelse eller komme tilbage til et så normalt liv som muligt efter behandlingen af en alvorlig sygdom. Et mål med den forebyggende indsats over for syge borgere er desuden at hindre, at sygdommen udvikler sig yderligere. Forebyggelsesområdet er et område med begrænsede erfaringer med konkurrenceudsættelse og offentligprivat samarbejde, men det vurderes, at der er et potentiale herfor. Der spores desuden et øget fokus i kommunerne på området. Formålet med denne vejledning er at inspirere og understøtte de kommuner, der ønsker at inddrage private aktører i forebyggelsesopgaverne på sundhedsområdet. Målgruppen for vejledningen er medarbejdere i kommunerne, der arbejder med offentlig-privat samarbejde om kommunale opgaver samt faglige nøglepersoner inden for forebyggelse på sundhedsområdet. Vejledningen er suppleret af en inspirationsartikel, der sammenfatter erfaringer fra offentlig-privat samarbejde om forebyggelsesindsatser i Randers Kommune, Slagelse Kommune, Skive Kommune og Odder Kommune. Vejledningen er endvidere suppleret af en række eksempler på aftaler m.v. om forebyggelsesindsatser. Materialet er oplistet i vejledningen under bilag. Vejledningen er udarbejdet for Udbudsportalen af Deloitte Consulting. 1.2 Vejledningens fokus Fokus i denne vejledning er på kommunernes forebyggelsesindsatser på sundhedsområdet. Kommunernes indsatser på området er mangfoldige, og hvad der præcis defineres som en forebyggelsesindsats kan være uklart. KL har i en undersøgelse fra 2008 opstillet følgende kriterier, der kan anvendes til at fastlægge, hvilke indsatser der kan betegnes som værende forebyggende: Indsatsen skal have som eksplicit formuleret formål at styrke borgernes sundhed eller forhindre udvikling af sygdomme. 4

5 Indsatsen skal dreje sig om forebyggelse og sundhedsfremme, og den skal have til formål at skabe sunde rammer for borgerne eller sunde tilbud til borgere med helbredsproblemer eller særlige behov for at ændre vaner. Indsatsen skal ikke omfatte sundhedsindsatser såsom genoptræning, misbrugsbehandling, hjemmesygepleje og tandpleje m.v. 1 Forebyggelsesindsatser kan, som det fremgår af ovenstående kriterier, spænde vidt og dække eksempelvis politikker for forskellige indsatsområder, undervisnings- og informationsaktiviteter, individuel rådgivning og vejledning af borgere, konkrete forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser samt kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere. 2 I forbindelse med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse samt for den del af den patientrettede forebyggelse, der ikke foregår i tilknytning til behandling i sygehussektoren eller praksissektoren. Sundhedsstyrelsen har beskrevet de to typer forebyggelsesindsatser på følgende måde: Den borgerrettede forebyggelse, der retter sig mod den raske del af befolkningen, og som har til formål at forebygge, at sygdomme udvikler sig, eller ulykker opstår. Den patientrettede forebyggelse, der retter sig mod at forebygge, at sygdom udvikler sig. Kommunerne har ansvaret for den del af den patientrettede forebyggelse, der finder sted, når patienten ikke er i behandling på sygehus eller hos den praktiserende læge. 3 Vejledningen er bygget op omkring disse to typer forebyggelsesindsatser, og de vil i løbet af vejledningen som udgangspunkt blive behandlet separat. Vejledningen vil desuden primært omfatte gennemgang af forebyggelsesindsatser, der henvender sig til voksne. Vejledningen vil således kun i begrænset omfang omfatte eksempler på forebyggelsesindsatser, der er rettet mod børn og unge. Kommunerne samarbejder med både private leverandører, foreninger og frivillige i forbindelse med varetagelsen af forebyggelsesindsatserne. Vejledningen vil derfor ikke udelukkende fokusere på samarbejde med private leverandører, men også på samarbejde med andre aktører. Tilsammen vil private leverandører, foreninger og frivillige blive benævnt private aktører. Derudover vil vejledningen fokusere på offentlig-privat samarbejde generelt og ikke kun på konkurrenceudsættelse af opgavevaretagelsen til private aktører. I den forbindelse diskuteres også kort mulighederne for samarbejde med andre kommuner om varetagelsen af forebyggelsesindsatserne. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen gennemført interview med en række kommuner, der har erfaringer med eller gjort sig overvejelser om at samarbejde med private aktører om forebyggelsesindsatserne på sundhedsområdet. Vejledningen indeholder derfor løbende eksempler på de erfaringer og metoder, de interviewede kommuner har anvendt. Formålet med dette er at give inspiration til de danske 1 Jf. Godt i gang en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008, KL, Jf. Forslag til grundlæggende indsatser i den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne, KL, Jf. Sundhedsstyrelsen. 5

6 kommuners handlemuligheder og potentialer ved et offentlig-privat samarbejde samt understøtte den enkelte kommune i at træffe et oplyst valg omkring et eventuelt offentlig-privat samarbejde om en eller flere af forebyggelsesindsatserne. Konkret vil vejledningen tilvejebringe og formidle viden om de erfaringer, der allerede findes på området. Af danske kommuner er henholdsvis Randers Kommune, Slagelse Kommune, Skive Kommune og Odder Kommune blevet interviewet. Eksempler på samarbejdsaftaler og udbudsmateriale er vedlagt vejledningen til inspiration. 1.3 Vejledningens opbygning Vejledningen er overordnet opdelt i tre kapitler. Nærværende kapitel 1 indeholder en introduktion til vejledningen. For læsere, der ikke til daglig arbejder med forebyggelsesindsatser på sundhedsområdet gives der i kapitel 2 en kort gennemgang af forebyggelsesområdet i Danmark, inklusiv en beskrivelse af kommunernes rammevilkår for området, indsatsområder og organisering samt en kort karakteristik af markedet for forebyggelsesindsatser. Kapitel 3 fokuserer på offentlig-privat samarbejde med henblik på forebyggelsesindsatser på sundhedsområdet. Indledningsvist beskrives de fordele, kommunen kan opnå ved at anvende samarbejde med private aktører i varetagelsen af en eller flere af forebyggelsesindsatserne. Dernæst diskuteres de forudsætninger, der bør være opfyldt i forhold til at understøtte kommunens realisering af de potentielle fordele. Afslutningsvist gennemgås potentialerne for offentlig-privat samarbejde på forebyggelsesområdet - det vil sige muligheder for samt fordele og ulemper ved at anvende offentlig-privat samarbejde i forbindelse med de forskellige forebyggelsesindsatser. Derudover gennemgås case-eksempler på offentlig-privat samarbejde fra de interviewede kommuner. Afsnittet afrundes med en opsummering af potentialerne. 3.1 Fordele ved offentlig-privat samarbejde Hvilke fordele kan kommunen opnå ved at anvende samarbejde med private aktører om varetagelsen af en eller flere forebyggelsesindsatser? 3.2 Forudsætninger Hvilke forudsætninger skal være opfyldt for, at kommunen kan opnå fordelene ved offentlig-privat samarbejde? 3.3 Potentialer for offentlig-privat samarbejde Hvilke muligheder samt fordele og ulemper er der ved offentlig-privat samarbejde inden for de forskellige indsatsområder? Bilag indeholder en oversigt over det eksempelmateriale, der er vedlagt vejledningen. 6

7 2 Beskrivelse af forebyggelsesområdet Dette kapitel indeholder en beskrivelse af forebyggelsesområdet. Kapitlet beskriver indledningsvist de rammevilkår i form af lovgivning, som kommunerne arbejder under på forebyggelsesområdet. Dernæst beskrives det, hvilke forebyggelsesindsatser kommunerne tilbyder borgerne, og hvad der karakteriserer disse indsatser. Gennemgangen sondrer mellem henholdsvis de borgerrettede og de patientrettede forebyggelsesindsatser. Afslutningsvist indeholder kapitlet en beskrivelse af kommunernes organisering af forebyggelsesområdet, og hvordan markedet for leverandører af forebyggelsesindsatser ser ud. 2.1 Rammevilkår Med kommunalreformen og den reviderede sundhedslov har kommunerne fået en række nye opgaver på sundhedsområdet. Det drejer sig om ansvaret for den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse samt ansvaret for den del af den patientrettede forebyggelse, der ikke foregår i tilknytning til behandlingen i sygehusvæsnet og i praksissektoren. De lovmæssige krav til kommunernes indsatser for voksne på forebyggelsesområdet er beskrevet i sundhedslovens 119 og omfatter både de borgerrettede og de patientrettede forebyggende ydelser. Sundhedsloven, forebyggelse og sundhedsfremme 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsnet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2. Borgerrettet forebyggelse Kommunerne skal ifølge sundhedslovens 119, stk. 1 og 2, skabe sunde rammer og etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne. Forebyggelse og sundhedsfremme er en obligatorisk opgave for kommunerne. Det er dog op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan den vil tilrettelægge og prioritere indsatsen på området. Der er således fuld metodefrihed, ligesom kommunen selv fastlægger ambitionsniveauet og ressourceanvendelsen. I afsnit beskrives de borgerrettede indsatser, som kommunerne typisk tilbyder. Patientrettet forebyggelse Ifølge sundhedslovens 119, stk. 3, skal kommunerne ligeledes tilbyde patientrettet forebyggelse til borgerne. Ansvaret for den patientrettede forebyggelse er delt mellem kommunerne og regionerne. En væsentlig del af den patientrettede forebyggelse sker som en del af udmøntningen af de sundhedsaftaler, der indgås med regionerne. Der er dog også en væsentlig del af aktiviteterne, der er iværksat af kommunerne uden tilknytning til sundhedsaftalerne. 4 4 Jf. Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats, Forebyggelseskommissionen,

8 I afsnit beskrives de patientrettede indsatser, som kommunerne typisk tilbyder. 2.2 Indsatsområder Indholdet af kommunernes forebyggelsesindsats er, som nævnt, ikke nærmere beskrevet i lovgivningen. Det er derfor op til den enkelte kommune at fastlægge, hvilke ydelser kommunen ønsker at tilbyde sine borgere. Det medfører også, at kommunernes forebyggelsesindsatser er mangfoldige. KL s undersøgelse fra 2008, der omfattede alle landets kommuner, viste, at der på daværende tidspunkt var i alt forskellige forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne på landsplan. 5 Det svarer til cirka 28 tilbud i hver kommune. Da forebyggelsesområdet har været og stadig er et område under udvikling, må dette tal forventes at være steget over de sidste fire år. Ud over at der findes en relativt bred vifte af forebyggelsesindsatser i kommunerne, og at de varierer på tværs af kommunerne, er forebyggelsesindsatserne også karakteriseret ved, at de har et langsigtet formål. Som det fremgår af ordet forebyggelsesindsatser, omfatter det ikke behandlingstilbud, men i stedet indsatser, der skal forebygge, at der bliver brug for egentlig behandling på et senere tidspunkt. Derfor er indsatserne ofte ikke påkrævet på kort sigt, men udgør blot et ekstra tilbud til borgerne, som forventes at have en effekt på lang sigt. Formålet med indsatserne er at mindske sygdom og sikre livskvalitet på lang sigt. Forebyggelsesindsatserne kan således i sidste ende betyde lavere udgifter for kommunerne til behandling og andre ydelser. Som nævnt i afsnit 1.2 opereres der overordnet med to typer forebyggelsesindsatser de borgerrettede og de patientrettede forebyggelsesindsatser. Eksempler på indsatsområder inden for disse to forebyggelsestyper er beskrevet i det følgende Borgerrettet forebyggelse De borgerrettede forebyggelsesindsatser retter sig især mod de såkaldte KRAM-faktorer kost, rygning, alkohol og motion der i 2008 udgjorde hele 44 procent af samtlige forebyggelsesindsatser. 6 Af andre borgerrettede forebyggelsesindsatser kan nævnes indsatser, der fokuserer på seksuel sundhed, mental sundhed og forebyggelse af ulykker. Indsatserne er i højere grad enkeltstående tilbud til borgerne og indgår i mindre grad som en del af et behandlingsforløb eller i forlængelse af andre kommunale tilbud. Dette skyldes, at tilbuddene hovedsageligt henvender sig til raske borgere. Borgere med sygdomme anvender dog også i nogen grad de borgerrettede forebyggende tilbud, og tilbuddene kan i den forbindelse indgå som en mindre del af et behandlingsforløb. Nogle indsatser skaber rammerne for et sundere liv og vil derfor påvirke alle borgere, uafhængigt af eventuelle eksisterende eller tidligere sygdomsforløb. Kost Indsatser rettet mod kost har til formål at forbedre borgernes kostvaner for derigennem at mindske sandsynligheden for overvægt og udvikling af livsstilssygdomme som eksempelvis hjerte-kar-sygdomme. Eksempler på indsatser er behandlingstilbud til unge overvægtige, der ønsker at tabe sig. Andre eksempler er 5 Jf. Godt i gang en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008, KL, Jf. Godt i gang en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008, KL,

9 forsøg med madordninger på skoler og kommunens arbejdspladser samt sund mad i idrætshaller for derigennem at tilbyde kommunens borgere sund kost. Ofte vil madordninger blive bakket op af kostpolitikker for skolerne og kommunens kantiner. Indsatserne er rettet mod både at skabe sunde rammer og etablere individ- og holdrettede tilbud. Den største målgruppe for de kostrettede forebyggelsestiltag er børn og unge og i mindre grad voksne eller ældre. Rygning Rygning er en af de vigtigste risikofaktorer i forhold til folkesundheden og forårsager i høj grad tilfælde af hjerte-kar-sygdomme, lungekræft og kroniske lungesygdomme. Forebyggelse af rygning er meget relevant i forhold til både forbedring af livskvaliteten for borgerne og reduktion af de samlede sundhedsudgifter på sigt. Eksempler på indsatser i forbindelse med rygning er rygestopkurser eller andre rygeafvænningstilbud, der tilbydes til borgere, der ønsker at holde op med at ryge. Derudover kan kommunen som en del af den forebyggende indsats, der er rettet mod rygning, give forbud mod rygning indendørs samt på nogle udendørsarealer i kommunens regi. Information og undervisning om rygning anvendes også som forebyggende indsatser, eksempelvis i form af kampagner som Stop Røgen og Røgfri Kommune. De fleste indsatser er rettet mod individer eller hold og henvender sig hovedsageligt til voksne rygere. Alkohol Overforbrug af alkohol er en kraftigt medvirkende årsag til udviklingen af en lang række potentielt kroniske og dødelige sygdomme. Derudover medfører alkoholproblemer en lang række psykiske og sociale lidelser og tab. Indsatser, der har til formål at mindske overforbruget af alkohol blandt kommunens borgere, drejer sig ofte om at skabe sunde rammer ved at oplyse borgerne om risikoen ved for højt indtag af alkohol via kampagner og lignende. Indsatserne består desuden i høj grad af udarbejdelse af en alkoholpolitik for kommunen som helhed samt for diverse kommunale instanser. Det er også kommunens ansvar at tilbyde borgerne behandling i forbindelse med et alkoholmisbrug. Selve behandlingstilbuddene indgår dog ikke som en del af de forebyggende indsatser. Motion Manglende motion eller fysisk inaktivitet øger risikoen for en række sygdomme, blandt andet hjerte-karsygdomme, type 2-diabetes, muskel- og skeletsygdomme, brystkræft, kræft i tyktarmen, psykiske sygdomme samt overvægt. Indsatser på dette område har derfor til formål at øge den fysiske aktivitet blandt kommunens borgere. Indsatser kan bestå af kampagner på kommunale arbejdspladser, der har til formål at øge den fysiske aktivitet på arbejdspladsen samt på vejen til og fra arbejdspladsen. Derudover kan indsatsen bestå af let adgang til fysisk aktivitet og aktiv transport i kommunen ved opbygning af boldbaner, oplyste motions- og cykelstier samt parker. Indsatser i form af motionstilbud til forskellige af kommunens borgergrupper anvendes også. Borgergrupperne kan eksempelvis bestå af ældre samt fysisk og psykisk handicappede. Seksuel sundhed Indsatser, der retter sig mod seksuel sundhed, har til formål at mindske spredning af seksuelt overførte sygdomme og infektioner. Indsatserne på området fokuserer både på at oplyse borgerne om risikoen ved 9

10 seksuelt overførte sygdomme og på konkrete indsatser mod at mindske overførslen af dem. Indsatserne er især rettet mod unge og i mindre grad mod voksne. Eksempler på forebyggelsesindsatser vedrørende seksuel sundhed kan være oplysnings- og rådgivningskampagner på uddannelsesinstitutioner og i særligt udsatte miljøer (eksempelvis homoseksuelle og indvandrergrupper). Kampagnerne ledsages ofte af uddeling af prævention samt oplysninger om test for diverse sexsygdomme. Der findes også oplysningsindsatser rettet mod voksne og ældre, der i højere grad sigter mod at udbrede kendskabet til lokale, regionale og nationale rådgivningstilbud. Mental sundhed Mental sundhed er et relativt nyt område inden for forebyggelse og sundhedsfremme, som der er kommet øget fokus på i løbet af de seneste år. Der er ikke nogen generelt accepteret definition på mental sundhed, men Sundstyrelsen tager udgangspunkt i WHO s definition. WHO s definition beskriver mental sundhed som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress og på frugtbar vis, arbejde produktivt samt være i stand til at yde et bidrag til fællesskabet. Konsekvenserne af manglende mental sundhed blandt borgerne kan være stress, depression, angst, misbrug og selvmord. Indsatser på området har derfor til formål at sikre, at borgerne trives og at mindske tilfældene af de ovennævnte konsekvenser. Indsatser på området kan eksempelvis være udviklingsaktiviteter, der har til formål at øge borgernes opmærksom på og indsigt i området samt oplysningskampagner om, hvilke konkrete tilbud om rådgivning der findes. Derudover kan kommunerne have konkrete indsatser, der søger at mindske mobning blandt kommunens medarbejdere samt opretholde et godt arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser. Ulykker Et sidste borgerrettet indsatsområde er forebyggelse af ulykker. Ulykker fører hvert år til mange skadestuekontakter og sygehusindlæggelser samt i flere tilfælde dødsfald. Efter en indlæggelse, der følger af en ulykke, kan der være brug for genoptræning, pleje, psykologsamtaler og andre af kommunens sociale ydelser. Det er derfor væsentligt, hvis kommunen kan nedbringe antallet af ulykker. Ulykkerne kan både omfatte ulykker i kommunens egne institutioner og arbejdspladser, trafikulykker, idrætsulykker og faldulykker blandt ældre. Indsatserne er typisk rettet mod en specifik ulykkestype. Forebyggelse af faldulykker blandt ældre kan eksempelvis omfatte kompetenceudvikling af medarbejdere, der har kontakt til ældre, såsom social- og sundhedshjælpere samt sygeplejersker. Sund By-netværket har udarbejdet detaljerede anbefalinger til, hvordan forebyggelsen kan gribes an i praksis. 7 Forebyggelse af idrætsulykker kan omfatte uddannelse af trænere i idrætsforeninger i førstehjælp, forebyggelse af idrætsskader og overbelastning samt monitorering af idrætsulykker, eksempelvis via kommunens fysioterapeuter i forbindelse med genoptræningen efter idrætsulykkerne Patientrettet forebyggelse De patientrettede forebyggelsesindsatser er som nævnt rettet mod borgere med en eller flere sygdomme og kan enten være diagnoserettede tilbud eller mere almene tilbud. De almene tilbud henvender sig ikke til 7 For mere information om Sund By-netværket på hjemmesiden 10

11 borgere med en specifik sygdom, men går på tværs af sygdomme og har til formål at lære borgerne at leve med en kronisk sygdom. Kommunens ydelser til borgere med kroniske sygdomme indgår derfor i højere grad som en del af et behandlingsforløb og har derfor også flere snitflader til blandt andet sygehusene og praksissektoren. Den patientrettede forebyggelse forudsætter derfor, at kommunen i højere grad koordinerer indsatsen med andre sektorer. Borgere, der anvender de patientrettede forebyggelsestilbud, kan også i højere grad modtage andre af kommunens ydelser såsom hjemmehjælp og fysioterapi. Af KL s opgørelse over patientrettede indsatser fra 2008 fremgik det, at omkring 40 procent af tilbuddene var diagnoserettede tilbud, der henvendte sig til borgere med specifikke sygdomme. Andre knap 40 procent af indsatserne bestod af sundhedsfremmerådgivning. Endelig var 20 procent af indsatserne almene patientuddannelsestilbud, der henvendte sig til borgere med sygdomme generelt. 8 Den patientrettede forebyggelsesindsats omhandler personer med forskellige sygdomstyper. Se faktaboksen til højre for en liste over de forskellige sygdomstyper. Der er dog på nuværende tidspunkt primært fokus på patientrettede indsatser til borgere med type 2- diabetes, hjerte-kar-sygdomme og KOL. 9 Indsatserne er generelt karakteriseret ved at være undervisnings- og/eller træningstilbud, der gennemføres i forløb over et fast antal uger. Undervisningen omhandler emner som eksempelvis kost, vigtigheden af fysisk aktivitet og sygdomsspecifik viden. Både den fysiske træning og undervisningen er som oftest diagnoseopdelt og foregår i grupper. Sygdomstyper, der tilbydes patientrettede forebyggelsesindsatser: Type 2-diabetes Kræftsygdomme Hjerte-kar-sygdomme Knogleskørhed Muskel- og skeletlidelser Overfølsomhedssygdomme Psykiske lidelser KOL Eksempler på almene patientrettede forebyggelsesindsatser er kurset Lær at leve med kronisk sygdom 10, der er et alment patientuddannelsestilbud og Solsideprojektet 11, der tilbyder rehabiliteringsindsats til sygedagpengemodtagere med problemer i bevægeapparatet. Eksempler på diagnoserettede tilbud er indsatser såsom hjerterehabilitering, kræftrehabilitering, lev bedre med type 2-diabetes samt diabetesskole for etniske minoriteter. 2.3 Udviklingstendenser Afsnit 2.2 gav en beskrivelse af kommunernes forebyggelsesindsatser på nuværende tidspunkt. Forebyggelsesområdet er dog et område i udvikling, og kommunernes forebyggelsesindsatser har ændret sig, fra da de overtog indsatsen fra amterne i Der er løbende blevet udarbejdet rapporter, der kan inspirere kom- 8 Jf. Godt i gang en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008, KL, Jf. Patientrettet forebyggelse i kommunerne, TrygFonden, Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside for yderligere information om kurset. 11 Se Forebyggelsesfondens hjemmeside for yderligere information om projektet. 11

12 munerne i deres arbejde på forebyggelsesområdet. I rapporterne er der desuden anbefalinger til, hvordan kommunerne kan gribe forebyggelsesindsatsen an, og hvilke områder, kommunerne kan prioritere. Det seneste tiltag i den udvikling er Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker fra efteråret Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med en række faglige eksperter, herunder kommunale eksperter, udarbejdet fem forebyggelsespakker. Se faktaboksen til højre for en liste over de indsatsområder, forebyggelsespakkerne omfatter. Forebyggelsespakkerne er udviklet til kommunerne som et Mental sundhed vidensbaseret værktøj med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale borgerrettede forebyggelsesarbejde. At kommunerne kan prioritere mellem de forskellige forebyggelsesindsatser og løbende kvalitetsudvikle dem er vigtigt for at opnå en bedre udnyttelse af kommunens ressourcer. Læs mere om forebyggelsespakkerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 2.4 Organisering Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker omfatter: Tobak Alkohol Fysisk aktivitet Seksuel sundhed Varetagelsen af forebyggelsesindsatserne er organiseret meget forskelligt i de enkelte kommuner. Organiseringen afhænger særligt af kommunens størrelse og antallet af forebyggende ydelser, som kommunen tilbyder borgerne. Derudover afhænger organiseringen også af, om kommunen hovedsageligt opbygger kompetencer inden for kommunen til varetagelse af de forebyggende indsatser, eller om der i stedet i høj grad anvendes private leverandører. Særligt de større kommuner varetager i høj grad selv de forebyggende indsatser. Indsatserne er ofte forankret i et kommunalt sundhedscenter. I 2008 havde cirka 50 procent af landets kommuner etableret eget sundhedscenter og anvendte dette som organisatorisk platform for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. 13 Denne andel forventes at være steget siden 2008 til i dag på grund af øget fokus på området, samt en generel tendens inden for kommunerne til at samle sundhedsydelser i et kommunalt sundhedscenter. KL s undersøgelse viste desuden, at kommuner med eget sundhedscenter har tendens til at tilbyde deres borgere flere forebyggende ydelser sammenlignet med mindre kommuner uden eget sundhedscenter. De mindre kommuner anvender i højere grad private leverandører til at varetage de forebyggende indsatser. Private leverandører kan både omfatte fysioterapeuter, motionscentre og større sundhedsvirksomheder. Sundhedsvirksomheder bruges blandt andet i forbindelse med kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere samt i forbindelse med forebyggende projekter inden for kommunen. 12 Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside for yderligere information om forebyggelsespakkerne. 13 Jf. Godt i gang en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008, KL,

13 Samarbejde med private træningscentre i Odder Kommune I Odder Kommune har de trænings- og motivationstilbud til borgere med kroniske sygdomme eller kræft. Det er kommunens egne fysioterapeuter, der varetager selve træningen. Kommunen har dog valgt at udføre træningen i et privat træningscenter, da de oplevede, at borgerne ofte stoppede med træningen efter endt forløb. Ved nu at have træningen i det private træningscenter bliver borgerne fortrolige med stedet, hvilket øger sandsynligheden for, at de fortsætter i træningscentret efterfølgende via et egentlig egenbetalt abonnement i centret. Odder Kommune har derudover anvendt en privat leverandør, Type2Dialog, i forbindelse med en større forandringsproces i kommunen. Se en nærmere beskrivelse af samarbejdet i afsnit Ud over at organiseringen af forebyggelsesområdet varierer alt afhængigt af kommunens størrelse, er der også forskelle mellem de forskellige forebyggelsesindsatser Organisering af borgerrettede forebyggelsesindsatser For de borgerrettede forebyggelsesindsatser varetages indsatser rettet mod kost og alkohol stort set udelukkende af kommunerne selv. Motionsindsatserne bliver i højere grad varetaget i samarbejde med foreninger og private leverandører. Rygestopkurser og andre tiltag rettet mod rygning varetages i vid udstrækning via private leverandører. I 2008 blev cirka 25 procent af alle forebyggende indsatser inden for rygning varetaget af en privat leverandør. Samarbejde med apoteker om rygestopkurser Flere kommuner samarbejder med kommunens apoteker om rygestopkurser. Det er eksempelvis tilfældet i Skive Kommune, Slagelse Kommune og Odder Kommune, der alle har samarbejdsaftaler med lokale apoteker om varetagelse af rygestopkurser. Se en nærmere beskrivelse af disse samarbejder med apotekerne i afsnit Organisering af patientrettede forebyggelsesindsatser De patientrettede forebyggelsesindsatser varetages i høj grad af kommunen selv. I 2008 stod kommunerne selv for 90 procent af indsatserne, hvoraf en stor del blev udført på sundhedscentrene. En årsag til denne fremgangsmåde kan være, at disse ydelser i højere grad har snitflader til øvrige af kommunens tilbud og de andre sektorer, der varetager borgere med sygdom, såsom sygehussektoren og praksissektoren. Kommunen kan for at skabe sammenhæng i borgernes behandlingsforløb samle indsatserne i kommunens eget regi. Ud over anvendelsen af private leverandører bliver der i forbindelse med varetagelsen af forebyggelsesområdet i høj grad samarbejdet med patient- og idrætsforeninger samt frivillige. Ofte vil foreningerne ikke varetage dele af kommunens forebyggelsesarbejde, men vil i højere grad tilbyde et supplement til borgerne ud over kommunens tilbud. Samarbejdet med patientforeninger giver ofte kommunerne et bedre indblik i, hvilke behov borgere med sygdom har, og dermed kan de bedre målrette indsatsen og tilbyde relevante ydelser. I afsnit gives en nærmere beskrivelse af samarbejdet med foreninger. Der samarbejdes blandt andet med frivillige i forbindelse med træning til ældre, hvor de frivillige motionerer eller går ture med ældre. 13

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

GØR DET SUNDE VALG LET MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE INDSATSER I KOMMUNERNE

GØR DET SUNDE VALG LET MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE INDSATSER I KOMMUNERNE Sundhedsstyrelsen Dokumenttype Rapport endelig version Dato December 2009 GØR DET SUNDE VALG LET MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE INDSATSER I KOMMUNERNE AFSLUTTENDE AFRAPPORTERING MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere