Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen Hørve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Bente Espensen, medarbejdere Helle, Lene, Michael, Rene, Jes. Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Det driftsorienterede tilsyn for 2013 på Friskolen i Starreklinte er gennemført i form af et anmeldt tilsyn den 7. november 2013 og et uanmeldt besøg den 9. december Tilsynet havde i år valgt at sætte fokus på medarbejdergruppen, hvilket blev gjort i form af deltagelse på et morgenmøde, som observatør. Der blev ligeledes foretaget opfølgning på tilsynsrapport fra 2012 med leder af skolen. Det uanmeldte besøg koncentrerede sig om udvalgte punkter, herunder medindflydelse og procedurer og praksis omkring udbetaling af lomme- og tøjpenge. Tilsynet besigtigede under begge besøg de fysiske rammer. Tilsynet hilste på og talte kort med flere elever. Der er ikke udført egentlige interviews under dette års tilsyn. Tilsynet har tidligere interviewet flere elever. Under det uanmeldte tilsyn var der terminsprøver hvorfor det ikke var muligt at tale med eleverne. Nærværende tilsynsrapport indeholder data og observationer indsamlet fra både det anmeldte og uanmeldte tilsyn. Rapporten har inden offentliggørelse været i høring ved Friskolen i Starreklinte. Om tilsynets helhedsindtryk Tilsynets overordnede indtryk af Friskolen i Starreklinte er, at der er tale om et veldrevet og velfungerende tilbud til målgruppen, som et godt alternativ til de anbragte børn som har brug for ekstra støtte, for at kunne gennemføre deres skoleforløb og komme godt videre efterfølgende. Tilsynet er i alt kontakt med skolen blevet mødt med en åben og imødekommende holdning og det er tilsynets indtryk, at ledelsen igennem de sidste anmeldte tilsyn, tiltagende har kunnet se fordelen i, at kunne bruge tilsynets anbefalinger og observationer som et redskab til optimering af tilbuddet. Al dokumentation er afleveret uden forbehold. Tilsynene har givet anledning til få anbefalinger, ingen henstillinger eller påbud. Tilsynet har fået et indtryk af om en skole hvor ledelse og medarbejdere har et stort fokus på, at relationen til den enkelte elev er bærende, for at kunne skabe glade og trygge børn/unge og at eleven dermed får den ro der er brug for, til at kunne indlære optimalt. Tilsynet har i samtale med lederen, som observatør på et møde med medarbejderne og i al kontakt med skolen, kunne konstatere, at der er en stor omsorg for de unge og at medarbejderne brænder for deres arbejde. Der ses at være fokus også på de sociale problematikker og det vurderes. at der arbejdes målrettet med de unges udvikling, skolemæssigt som socialt. Der ses at lægges vægt på forældresamarbejdet og skolens leder er tydeligt vagthund på en ordentlig visitation, således at den godkendte målgruppe ikke rykker sig. Det tilbud som gives til de anbragte unge på Friskolen i Starreklinte ses fortsat at leve op til godkendelsen. Samlet vurdering Tilsynet besigtigede de fysiske rammer på tilsynsbesøgene. Skolen og elevfløje fremstod pæne og rene og det er tilsynets indtryk, af der kontinuerligt foretages opdatering af rammerne. På besøg i 2013 kunne det konstateres, at der var kommet nyt inventar på gangene i det ene værelsesafsnit. Skolen var på det uanmeldte besøg, pyntet hyggeligt op til jul. Der ses at være godt styr på sikkerheden i forhold til brand, beredskab og førstehjælp. Der ses et øget fokus på sikkerhedsprocedurer omkring medicinhåndtering og der er i 2013 således bl.a. udarbejdet pjece til pårørende omkring medicinhåndteringen. Det bør dog fortsat snarest sikres, at der uddannes medarbejdere i emnet. Der ses ikke at være indberettede magtanvendelser i Det er oplyst, at der p.t. arbejdes med instruks for området. Pædagogisk arbejdes der ud fra, at en grundig visitation er udgangspunktet for den gode start for eleven, da målgruppen bevares og det således sikres, at kompetencerne på stedet matcher de indskrevne elever. Interviewguide tilsyn 2/34

3 Der søges at skabe en relation til den unge, som er båret på tillid og omsorg og som understøtter elevens selvtillid, således at eleven bliver i stand til at udvise bedre handlekraft og ejerskab af egne evner og problematikker. Der arbejdes med handlingernes konsekvens. Skolen lægger vægt på, at være en uddannelsesinstitution, men med stort fokus på den unges problematikker. Tilsynet kunne ved deltage i møde med medarbejderne konstatere, at der er en stor hjertevarme og omsorg for eleverne i medarbejdergruppen. Der blev arbejdet systematisk og helhedsorienteret med problematikkerne og tilsynet fik indtrykket af en homogen ledelse- og medarbejdergruppe, hvis kompetencer blev inddraget relevant. Tilsynet fik indtryk af en medarbejdergruppe som mestre den godkendte pædagogik. En systematisk gennemgang af de anvendte metoder i forhold til de anbragte unge og en sikring af at metoderne er skriftliggjort, vil kunne sikre synliggørelse af metoderne fremover i gruppen, samt lette regodkendelsesprocessen i forhold til Socialtilsynet efter Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 19e). Uddannelse/ Medicinhåndtering. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen bemærkninger. Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 19e). Det anbefales, som i tilsynsrapport for 2012 fortsat, at der uddannes personale i medicinhåndtering. Dette for at modvirke risikoen for fejlmedicinering. Interviewguide tilsyn 3/34

4 Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 4/34

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Friskolen i Starreklinte er beliggende i den sydlige del af Odsherred på adressen Møllevangen 11, 4534 Hørve. Skolen ligger på landet, 5,5 km fra Hørve, som er nærmeste by. I Hørve findes tog- og busstation, forretninger og gode muligheder for deltagelse i foreningsliv, herunder sportsforeninger. Friskolen i Starreklinte er etableret i Bygningerne er placeret i en trelænget formation med skolegård i midten. Ejendommen består af 2 skolebygninger, 2 værelsesafsnit og gymnastiksal med fitnessrum. Endvidere er der en bygning hvor leder og sekretær har kontor. På skolens grund er også en legeplads for de mindste elever. Der er endvidere hoppeborg, aktivitetsbane, fodboldbane og to trampoliner. Bag ved skolen er heste, skolens kanoer og bocartanlæg. Endvidere en gårdhave, der bruges til grill og lejlighedsvis undervisning. Skolen anvender endvidere en nabos ridehal. 1.b Indretning Centralt på skolens grund ligger skolens hovedbygning, som huser skolens undervisningslokaler fra 7-10 klasse. I bygningen er lærerværelser, musiklokale m. lydstudie, køkken og kantine. I hovedbygningen ligger også det ene af skolens værelsesafsnit. I dette afsnit bor elever fra 6 9 klasse. Værelserne varierer i størrelse med værelser fra 2-4 elever. Værelserne er fuldt møbleret og med nyere inventar. I skolens andet værelsesafsnit, bor 10 elever. Værelser og badeværelser blev sat i stand i Værelserne gennemgås i forhold til eventuelle mangler/vedligeholdelse hver gang eleverne har en længere ferie. I 2013 kunne tilsynet konstatere, at der var kommet nyt tidssvarende inventar på gangene og at leder og Interviewguide tilsyn 5/34

6 sekretær var flyttet ud af hovedbygningen og at der i stedet er indrettet nye store mødelokaler i bygningen. De kreative faciliteter samt it faciliteter, ses at have nyere udstyr og at være velassorterede. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Der ses en god udnyttelse af de fysiske rammer som fortsat ses at være velegnet til målgruppen. 1.d Sikring af flugtveje Alle rum ses at have mindst 2 flugtveje. Tilsynet har ved både anmeldt og uanmeldt besøg fundet flugtveje ryddet og tilgængelige. Ved brandtilsyn i juni 2013 blev flugtvejene ligeledes fundet i orden og godkendt. 1.e Alarmer Der er opsat Siemens brandcentralalameringssystem på skolen. Der er således serieforbundne røgalarmer på alle elevværelser og fællesarealer på skolen. Alarmen indgår til lederen og en medarbejder. Skolen har også et ringesystem. Hvis klokken ringer 3 gange er det signal til alle om, at det er vigtigt og at de samles med det samme. Skolen har endvidere installeret tyverialarm. 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Ikke relevant. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Ingen. 2.c Planlagt vedligeholdelse Der sker løbende vedligeholdelse af de fysiske rammer. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. Skolen fik i 2013 nye bøger til eleverne, en del nyt inventar og meget nyt udstyr til faget idræt. Interviewguide tilsyn 6/34

7 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Ja. Der forefindes beredskabsplan. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Ja. Der forefindes evakueringsplan. 3.c Brandtilsyn Der er udover brandalameringssystemet (ABA), brandslanger, håndbatterier, brandtæpper og kuldioxidslukkere på skolen. Pulverslukkere forefindes i skolens køretøjer. Der har været afholdt brandtilsyn den 19.juni 2013 Fra beredskabsafdelingen, Odsherred Kommune inklusiv kontrol af brandmateriel. Det gav ikke anledning til bemærkninger. 3.d Brandøvelse Der er afholdt uvarslet brandøvelse for både medarbejdere og elever i sommeren Øvelsen forløb uproblematisk. 3.e Førstehjælp Alle medarbejdere og elever gennemførte i 2011 udvidet førstehjælpskursus. Der har i 2013 været undervisning af elever og medarbejdere i brugen af hjertestarter. Skolen har egen hjertestarter, som lokalområdet også kan benytte. 3.f Andet Skolen har både tilsyn fra brandmyndighederne samt benytter sig af egen certificeret instruktør i førstehjælp og brand- og redning. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 7/34

8 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Skolens sidste besøg fra Levnedsmiddelkontrollen var i den Stedet har Elite Smiley. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Frisskolen i Starreklinte er godkendt af Undervisningsministeriet. Det driftsorienterede tilsyn omfatter udelukkede kostskoledelen som vedrører de anbragte børn/unge jf. Lov om Social Service 66, stk. 5. Tilsynet føres jf. Lov om Social Service 148a. Skolen benævner de anbragte elever som bevillingselever. Denne betegnelse bruges således også i tilsynsrapporten. 5.b Udviklingstendenser Friskolen i Starreklinte er opmærksomme på en grundig visitation, således at målgruppen bevares. Skolen vil ikke gå på kompromis med det tilbud den unge får og skolen bruger derfor indimellem egne økonomiske midler, såfremt de ikke oplever, at bevillingen slår til. Skolen ser fortsat, at også de elever som ikke er bevillingselever i stigende grad har store problematikker. Skolen oplever, fra enkelte kommuner, at det er et problem, at få bevilget støtte til disse elever, hvor forældrene ikke selv kan betale. Skolen arbejder fortsat meget med kost og med elever med ADHD diagnosen og med Tab- og Vind linjen. Det Interviewguide tilsyn 8/34

9 er fortsat en gruppe skolen vil satse på. Skolen har i 2013 arbejdet med bl.a. udarbejdelse af brochure omkring medicinhåndtering. Der vil i starten af 2014 ligeledes sættes fokus på medicinhåndtering, da det forventes at der skal sendes medarbejdere på kursus i dette emne. Skolen har fokus på hele tiden at forny sig. De følger med på relevante myndigheders hjemmesider, ser sig om efter relevante kurser, følger med i hvad kommunerne sender ud m.v. Skolen holder åbent hus på efterskolernes dag, friskolernes dag og på den samme dag som øvrige friskoler i Odsherred Kommune. 5.c Projekter Der er ikke p.t. planer om nye projekter. 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Skolen har fortsat en sund økonomi. Der er dog indskrevet mindre elever i år end sidste år. Der forhandles fortsat individuelle takster vedr. bevillingseleverne. Tilsynet på den økonomiske del hidrører under Undervisningsministeriet og er således ikke ombefattet af det driftsorienterede tilsyn, hvorfor punktet ikke er yderligere belyst. 6.b Andet - Interviewguide tilsyn 9/34

10 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Skolens bestyrelse er overordnet ansvarlig for økonomien. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) - 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Ikke drøftet da området ikke hidrører under det driftsorienterede tilsyn. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Der er p.t. indskrevet 70 elever, heraf 26 kostelever, hvoraf 6 er bevillingselever. Stedet er godkendt til at kunne modtage 18 anbragte unge. 8.b Alder Aldersgruppen er fra år. Interviewguide tilsyn 10/34

11 8.c Målgruppe og kerneydelse Friskolen i Starreklinte er et alternativ til folkeskolen, der kan tilbyde undervisning for børn fra 0-10.klasse. Friskolen har derudover også et kostskoletilbud fra 6 til 10 klasse. I kostskoletilbuddet modtages endvidere børn der er anbragt af kommunen jf. Lov om Social Service 66, stk. 5. Målgruppen for pladserne, er jf. godkendelsen, børn/unge med særlige vanskeligheder, herunder børn/unge med ADHD, omsorgssvigt, overgreb og vægtproblemer. Af de børn/unge der har været på skolen i 2013 er børn/unge med ADHD, tourette, med vægtproblemer og sociale problemer. Der modtages ikke børn/unge med deciderede spiseforstyrrelser. Friskolen i Starreklintes kerneydelse er et skoletilbud med obligatoriske fag og linjefag så som sport, musik, hestehold, kanoroning, kunst og Tab- og Vind linje. Endvidere tilbydes specialundervisning og pædagogisk støtte. I kostskoledelen tilbydes jf. hjemmesiden: et både spændende og udfordrende ophold. Livet som kostelev byder på både forpligtelser, fornøjelser og gode kammerater. Man skal indstille sig på at være en del af en gruppe, men ikke tabe sin identitet. Den daglige rytme skal passes, timerne, de 6 måltider osv. Der er dog elever, som bor på skolen, som går i skole andre steder og på den måde sluses lempeligt ud fra skolen. Det er oplyst til tilsynet, at skolen, jf. samtykke fra eleven, følger elever, som har måttet udmeldes af skolen indtil der er fundet et godt tilbud til dem. Skolen følger endvidere gamle elever efter endt skoleforløb, hvis de ønsker det. Kerneydelsen i forhold til bevillingseleverne er, udover et skoletilbud, også muligheden for at bo på skolen og få den støtte de har behov for i forhold til de sociale problematikker de har, således at de kan gennemføre deres klassetrin med tilfredsstillende resultat. For bevillingselever med vægt problemer findes Tab- og Vindlinjen. Skoleleder har tidligere udtalt til tilsynet, at eleven kan have svært ved at modtage og indlære i undervisningen i starten, da eleven ikke har tilpasset sig det nye miljø. De har tit dårlige erfaringer i deres Interviewguide tilsyn 11/34

12 skoleforløb og har i højere grad ofte fordomme og hadefag Disse elever går i skole, men tages ind imellem ud fra timerne når de ikke magter undervisning, med en støtte og undervises alene. Efterhånden nedbrydes disse blokader og der opbygges tillid. Friskolen i Starreklinte oplyser videre, at det er vigtigt for dem at pointere, at stedet først og fremmest er en uddannelsesinstitution, men som vægter børnenes trivsel højt og at det er vigtigt at trives for at indlære optimalt og udvikle sig fagligt og socialt på en god, sund og hensigtsmæssig måde. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet - 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Friskolen i Starreklintes målsætning er ifølge hjemmesiden og tilbudsportalen at: - hjælpe eleverne til at få et bæredygtigt grundlag for det videre liv i en global verden. - at skabe et spændende og lærerigt liv for deres elever. 9.b Pædagogisk målsætning Friskolens pædagogiske målsætninger er at eleverne sammen med andre børn og unge: Får oplevelser for livet Bliver rustet til den videre vej i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Bliver rustet til et liv i en global verden. Interviewguide tilsyn 12/34

13 Kan arbejde med sin livsstil og livskvalitet Målet er at eleverne: Lære noget både fagligt og socialt Har aktivitetsmuligheder (fitness, musik, svømning, ridning etc.) Møder andre spændende børn og unge med forskellig baggrund Kommer ud at rejse Er tæt på naturen 9.c 9.d Målsætning for afdelingerne/grupper Hvordan praktiseres målsætningerne På Friskolen i Starreklinte skal der være: plads til forskellighed skolen værdsætter mangfoldighed respekt for den enkelte og fællesskabet Bliver eleven undervist med udgangspunkt i sit niveau, og der bliver sat konkrete mål for, hvad eleven skal lære Samarbejdes tæt med elever og forældre. Lever de op til de lovgivningsmæssige krav til friskoler Der er ikke forskellige afdelinger. Der arbejdes med målene ved, at foretage en grundig visitation af bevillingseleverne til skolen. Der bruges gennemsnitligt ca. 10 timer i forberedelsestid til dette. Alle elever testes 4 gange årligt og der arbejdes med uddannelsesplaner. Der er individuel støtte på i klassen og der tilbydes specialundervisning. Endvidere afholdes der individuelle samtaler med bevillingseleverne dagligt og ugentligt, eller efter behov. Skolen prøver at arbejde med det børnene er optaget af i fritiden. Målet er at styrke eleverne, sådan at de ender med at kunne opfylde de mål, i undervisningstiden, som er fastlagt af Ministeriet for børn og Undervisning. Struktur og rammerne vægtes meget, samtidigt med at skolen prøver at lære eleven at kende og finde ting de kan magte og få succesoplevelser på. Det gøres f.eks. ved at sætte fokus på de sociale tilbud først (hestehold, kanoroning m.v.). Når eleven er engageret omkring dette, er der ro til at fokusere mere på det boglige. Bevillingseleverne kan have specielle programmer i Interviewguide tilsyn 13/34

14 bevillingen f.eks. Tivolitur, ligge i telt m.v. Der kan endvidere være forløb ved psykolog eller Pædagogisk- Psykologisk rådgivning. Der afholdes pædagogiske dage i medarbejderstaben hvor der arbejdes med hvordan det sikres, at den enkelte elev bliver stærkere. Skolen slipper ikke eleven efter endt ophold, men følger hvordan de klarer sig, hvis eleven selv ønsker det. Til de kommuner som ønsker det, udarbejdes der rapporter som kan indeholde handleplan. Der arbejdes med, at eleverne skal lære både fagligt og socialt, således at de udvikler sig. Dette gøres bl.a. ved at de lærer, at fremføre egne synspunkter på en ordentlig måde. Personalet skal vise interesse og tage de unge alvorligt. Der må aldrig bæres nag og den voksne skal også kunne sige undskyld, hvis der begås fejl. Den voksne skal være påholdende og ikke give op, i forhold til at hjælpe den unge. Der arbejdes med relationen til den enkelte elev. I starten har eleven en kontaktperson. Siden ser man på hvem eleven selv søger. Der søges at være 2-3 voksne, som har et særligt kendskab til eleven. Der arbejdes med at ændre elevens skoleoplevelse og selvtillid via ros. Dette gøres i relationen og via individuelle samtaler, konkurrencer hvor der fokuseres på den enkeltes evner m.v. Tydelighed og troværdighed i forhold til eleven. Der arbejdes med at alt har en konsekvens og at eleven skal tage ansvar for egne handlinger. Der er meget opmærksomhed i medarbejdergruppen på, at matche konsekvensen med den enkelte elev, herunder hensynet til evt. sociale problematikker. Tilsynet har tidligere talt med skolen om konsekvensmetoden/pædagogikken og der ses at være stor opmærksomhed på anvendelse af metoden, således at en konsekvens ikke i stedet bliver en straf. Der arbejdes ud fra en holdning om, at den enkelte unge ikke er sin diagnose/ sociale vanskeligheder, men at man stadigt godt kan opføre sig ordentligt og udvikle sig. Der arbejdes med at skabe sunde fritidsinteresser og Interviewguide tilsyn 14/34

15 blive bevidste om kost og livsstil, bl.a. via Tab- og Vind linjen. Der arbejdes med målsætningerne ved at udvide elevens horisont via rejser og projektarbejde. Der vægtes en høj normering og en veluddannet medarbejder stab. Der arbejdes med stor grad af medindflydelse, både fra elevernes side og fra forældrenes side. 9.e Andet - 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Den unge bliver tilknyttet en bestemt medarbejder i starten og herefter observeres på hvem den unge skaber bedst relationer til. Senere i forløbet kobles yderligere 1-2 medarbejdere på, således at relationen ikke bliver for sårbar, hvis medarbejderen ikke er der. Eleverne skal selv holde deres værelser og får klassevist endvidere tildelt et lille fællesområde de skal holde. Opgaverne er svarende til det de kan aldersmæssigt. 10.c Har børnene faste pligter Se ovenstående. 10.d Børnemøder / ungemøder Der er ikke deciderede børnemøder, men eleverne har elevråd og der er klassemøder. Skolen har tidligere forsøgt sig med forskellige måder at etablere børnemøde på, men det fungerede kun for 10. klasse. For de yngre elever har det vist sig bedre at tage det i klassen. Der afholdes daglige samtaler med bevillingseleverne fra leder eller kontaktpersonens side. Der er aftalt et niveau af samtaler med visiterende kommune og der kan endvidere afholdes samtaler efter behov. Interviewguide tilsyn 15/34

16 10.e Medindflydelse Eleverne har stor grad af medindflydelse i det daglige, idet skolens holdning er, at eleverne altid skal lyttes til. Dette såfremt eleven taler i en ordentlig tone. Hvis eleverne har ønsker som koster penge, kan de f.eks. blive stillet en opgave omkring at lave et budget eller skrive en ansøgning til lærermødet. Dette gør, at eleverne skal tænke over økonomi og lærer dem selvstændighed og ansvar. 10.f Samtale med barn/ung Tilsynet har ved begge tilsyn hilst på flere elever. Der er dog ikke i 2013 foretaget egentligt interview med eleverne. Dette er gjort på tidligere tilsyn. På det uanmeldte tilsyn var der terminsprøver hvorfor tilsynet ikke kunne interviewe eleverne. 10.g Andet Tilsynet har på alle tilsyn kunnet konstatere, en åben og tryg atmosfære imellem elever, ledelse og medarbejdere. 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte En del af bevillingseleverne får lommepenge, tøjpenge og transportpenge af deres hjemkommune. Lomme- og tøjpenge udbetales jf. KL s takster. Eleverne udbetales lommepengene, dog må der kun bruges kr. 20,00 til slik om ugen. Der føres lommepengeregnskab på hver enkelt elev. Regnskaberne sendes til anbringende kommune, hvis det ønskes. Regnskab er set af tilsynet på det uanmeldte besøg i I forhold til tøjpenge udbetales pengene ligeledes til eleven. Skolen ser hvad eleven har af tøj og er eleven behjælpelig ved tøjindkøbene, ved behov. Bonnerne afleveres til skolen og kan sendes til kommunen. Der føres regnskab. Interviewguide tilsyn 16/34

17 11.b Vejledning i brug af lommepenge Hver elev er selv med til at lægge budget for deres penge og de har eget regnskabsark, hvor de kan følge med i deres forbrug. Der trækkes ikke i lommepenge. Skolen kan dog være behjælpelig hvis eleven ønsker at spare op. 11.c Anden udbetaling til brugerne Skolelederen træffer afgørelse, såfremt eleven ønsker at bruge penge på andet, end hvad der er aftalt i forhold til budgettet. 11.d Skriftlig procedure Der findes ikke egentlig instruks. Der er dog udleveret vejledning til forældrene ved indskrivning og de har skrevet under på fremgangsmåden. 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Punktet ikke relevant da skolen er for børn- og unge. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - Interviewguide tilsyn 17/34

18 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Ikke alle elever har handleplaner fra kommunen ved indskrivning, men ellers bliver der lavet en, da skolen kræver dette. Endvidere foreligger der som regel 50 undersøgelse. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Referat af møder imellem skolen, barnet, evt. forældre og kommunen indgår i den rapport skolen udfærdiger til kommunerne med jævne mellemrum. 13.c Løbende justering af planerne Skolen udarbejder fra starten et skoletilbud og får en handleplan og laver status skrivelser. Det er disse planer skolen kører efter og følger op på. Medarbejderne udfærdiger løbende rapporter som skolelederne indsamler og sammenskriver. Der udfærdiges en rapport som er typisk på 6-7 sider, 1-2 gange om året eller efter ønske. Sagsbehandleren fra den enkelte elevs hjemkommune kommer også og besøger den anbragte elev på skolen, og holder samtale med eleven og derefter skolelederen og evt. anden relevant personale. De fleste gange er forældrene med. En almindelig rapport har fortrins fokus på barnets skolegang. Der kan laves udvidet rapport hvis kommunen beder om dette. Den indeholder typisk endvidere social anamnese, elevens historie og Interviewguide tilsyn 18/34

19 handleplan med mål/delmål. Kommunen bestiller hvad de gerne vil have. Nogle kommuner ønsker ikke en rapport, men ringer i stedet. Leder oplyser på uanmeldt tilsyn 2013, at der i året har været opmærksomhed på, at komme i dialog med de kommuner som ikke ønsker skriftlig opfølgning, således at opfølgning alligevel kan ske. 13.d Andet Leder oplyser, at der arbejdes med bevillingselevernes mål/delmål ved at medarbejderne hele tiden følger op på eleverne ved de daglige møder. Ligeledes føres det ind i dagbogen. Nye mål skrives ligeledes. Hvis noget konstateres, som bør arbejdes med, tager medarbejderen det op på møderne eller med leder. Tilsynet kunne på det uanmeldte tilsyn konstatere, at der er tale om udførlige, velbeskrevne notater om de unges forhold. Eleverne medinddrages så vidt muligt i formuleringen af målene, især de store elever kan selv være med til at formulere de enkelte elementer. Skolen har fokus på at lave de lovpligtige indberetninger omkring et barn, såfremt medarbejderne konstaterer bekymrende forhold. 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Dagen starter med morgenmad for eleverne og herefter gåtur. Herefter afholdes undervisning kun afbrudt af formiddags- og eftermiddagsmad. I formiddagspausen afholdes lærermøde. 2 gange om ugen er der valgfag (hestehold, musik, kanoroning m.v.). Nogle elever er i specialundervisning dele af dagen. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Aktiviteterne har til formål at udvikle den unge socialt. Se endvidere under pkt.9d. Interviewguide tilsyn 19/34

20 14.c Eksterne aktiviteter Skolen benytter en nabos ridehal og eleverne har endvidere mulighed for at komme i svømmehal. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse Aktiviteterne er en del af skoletilbuddet. 14.e Andet - 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Ja. Skolen har en kostpolitik, som bruges til alle elever. Der er endvidere en slikpolitik, hvor eleven må købe bestemte ting for kr. 20,00 pr. uge. Hvis der handles på anden måde, bliver slikket m.v. delt op. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Skolen har en Tab- og Vind linje, som er et tilbud til overvægtige børn om at lære at ændre kostvaner. Maden til eleverne tilberedes centralt i skolens køkken og består af 6 måltider. Alle elever og medarbejdere spiser sammen. Maden udleveres til eleverne ved 2 forskellige luger, 1 til Tab- og Vind eleverne og 1 til de øvrige elever. Elever som ikke er på Tab- og Vind kan få mad flere gange. Tab- og Vind eleverne får som udgangspunkt 1 servering, men kan godt tale med medarbejderne om det, hvis de fortsat er sultne. Der tages hensyn til den enkelte og det aftalte. Der er afsat ekstra personale af til vejning, undervisning m.v. i forhold til Tab- og Vind. 15.c Kostplan Laves for 1 uge ad gangen. Interviewguide tilsyn 20/34

21 15.d Brugers indflydelse og medvirken - 15.e Andet - 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Elever af modsat køn må ikke sove sammen eller have sex på skolen. Overtrædes denne regel, bliver eleven indkaldt til møde. Der gives kun en chance. Der har dog ikke været problemer med dette. Skolen har 1 nattevagt på indtil kl som tilser, at eleverne ikke opholder sig på hinandens værelser i nattetimerne. Derefter er der tilkaldevagt. 16.b Seksualoplysning/undervisning Seksualundervisning indgår i undervisningsplanen. 16.c Prævention Oplysning om prævention indgår i seksualundervisningen. 16.d Andet - 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 21/34

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012. Tilsynsrapport 2012 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Andshøjgaard. Dato for tilsynet: 8. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Max Odgaard og medarbejder Søren Rasmussen. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Holmstrup Dato for tilsynet: 3. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Michael Mogensen, afdelingsleder Merethe

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Knagebjerggård. Dato for tilsynet: 10. december 2012. Opholdsstedet repræsenteret ved: Medarbejder Michael Mogensen, leder Bente

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport - Opfølgning

Tilsynsrapport - Opfølgning Tilsynsrapport - Opfølgning 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 19. november 2012. Institutionen repræsenteret ved: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Bo- og behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. maj 2013 og den 3. september 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Værestederne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2012 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. juli 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: 3. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Pædagogstuderende Louise Stenbring Tilsynet gennemført af:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere