Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen Hørve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Bente Espensen, medarbejdere Helle, Lene, Michael, Rene, Jes. Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Det driftsorienterede tilsyn for 2013 på Friskolen i Starreklinte er gennemført i form af et anmeldt tilsyn den 7. november 2013 og et uanmeldt besøg den 9. december Tilsynet havde i år valgt at sætte fokus på medarbejdergruppen, hvilket blev gjort i form af deltagelse på et morgenmøde, som observatør. Der blev ligeledes foretaget opfølgning på tilsynsrapport fra 2012 med leder af skolen. Det uanmeldte besøg koncentrerede sig om udvalgte punkter, herunder medindflydelse og procedurer og praksis omkring udbetaling af lomme- og tøjpenge. Tilsynet besigtigede under begge besøg de fysiske rammer. Tilsynet hilste på og talte kort med flere elever. Der er ikke udført egentlige interviews under dette års tilsyn. Tilsynet har tidligere interviewet flere elever. Under det uanmeldte tilsyn var der terminsprøver hvorfor det ikke var muligt at tale med eleverne. Nærværende tilsynsrapport indeholder data og observationer indsamlet fra både det anmeldte og uanmeldte tilsyn. Rapporten har inden offentliggørelse været i høring ved Friskolen i Starreklinte. Om tilsynets helhedsindtryk Tilsynets overordnede indtryk af Friskolen i Starreklinte er, at der er tale om et veldrevet og velfungerende tilbud til målgruppen, som et godt alternativ til de anbragte børn som har brug for ekstra støtte, for at kunne gennemføre deres skoleforløb og komme godt videre efterfølgende. Tilsynet er i alt kontakt med skolen blevet mødt med en åben og imødekommende holdning og det er tilsynets indtryk, at ledelsen igennem de sidste anmeldte tilsyn, tiltagende har kunnet se fordelen i, at kunne bruge tilsynets anbefalinger og observationer som et redskab til optimering af tilbuddet. Al dokumentation er afleveret uden forbehold. Tilsynene har givet anledning til få anbefalinger, ingen henstillinger eller påbud. Tilsynet har fået et indtryk af om en skole hvor ledelse og medarbejdere har et stort fokus på, at relationen til den enkelte elev er bærende, for at kunne skabe glade og trygge børn/unge og at eleven dermed får den ro der er brug for, til at kunne indlære optimalt. Tilsynet har i samtale med lederen, som observatør på et møde med medarbejderne og i al kontakt med skolen, kunne konstatere, at der er en stor omsorg for de unge og at medarbejderne brænder for deres arbejde. Der ses at være fokus også på de sociale problematikker og det vurderes. at der arbejdes målrettet med de unges udvikling, skolemæssigt som socialt. Der ses at lægges vægt på forældresamarbejdet og skolens leder er tydeligt vagthund på en ordentlig visitation, således at den godkendte målgruppe ikke rykker sig. Det tilbud som gives til de anbragte unge på Friskolen i Starreklinte ses fortsat at leve op til godkendelsen. Samlet vurdering Tilsynet besigtigede de fysiske rammer på tilsynsbesøgene. Skolen og elevfløje fremstod pæne og rene og det er tilsynets indtryk, af der kontinuerligt foretages opdatering af rammerne. På besøg i 2013 kunne det konstateres, at der var kommet nyt inventar på gangene i det ene værelsesafsnit. Skolen var på det uanmeldte besøg, pyntet hyggeligt op til jul. Der ses at være godt styr på sikkerheden i forhold til brand, beredskab og førstehjælp. Der ses et øget fokus på sikkerhedsprocedurer omkring medicinhåndtering og der er i 2013 således bl.a. udarbejdet pjece til pårørende omkring medicinhåndteringen. Det bør dog fortsat snarest sikres, at der uddannes medarbejdere i emnet. Der ses ikke at være indberettede magtanvendelser i Det er oplyst, at der p.t. arbejdes med instruks for området. Pædagogisk arbejdes der ud fra, at en grundig visitation er udgangspunktet for den gode start for eleven, da målgruppen bevares og det således sikres, at kompetencerne på stedet matcher de indskrevne elever. Interviewguide tilsyn 2/34

3 Der søges at skabe en relation til den unge, som er båret på tillid og omsorg og som understøtter elevens selvtillid, således at eleven bliver i stand til at udvise bedre handlekraft og ejerskab af egne evner og problematikker. Der arbejdes med handlingernes konsekvens. Skolen lægger vægt på, at være en uddannelsesinstitution, men med stort fokus på den unges problematikker. Tilsynet kunne ved deltage i møde med medarbejderne konstatere, at der er en stor hjertevarme og omsorg for eleverne i medarbejdergruppen. Der blev arbejdet systematisk og helhedsorienteret med problematikkerne og tilsynet fik indtrykket af en homogen ledelse- og medarbejdergruppe, hvis kompetencer blev inddraget relevant. Tilsynet fik indtryk af en medarbejdergruppe som mestre den godkendte pædagogik. En systematisk gennemgang af de anvendte metoder i forhold til de anbragte unge og en sikring af at metoderne er skriftliggjort, vil kunne sikre synliggørelse af metoderne fremover i gruppen, samt lette regodkendelsesprocessen i forhold til Socialtilsynet efter Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 19e). Uddannelse/ Medicinhåndtering. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen bemærkninger. Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 19e). Det anbefales, som i tilsynsrapport for 2012 fortsat, at der uddannes personale i medicinhåndtering. Dette for at modvirke risikoen for fejlmedicinering. Interviewguide tilsyn 3/34

4 Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 4/34

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Friskolen i Starreklinte er beliggende i den sydlige del af Odsherred på adressen Møllevangen 11, 4534 Hørve. Skolen ligger på landet, 5,5 km fra Hørve, som er nærmeste by. I Hørve findes tog- og busstation, forretninger og gode muligheder for deltagelse i foreningsliv, herunder sportsforeninger. Friskolen i Starreklinte er etableret i Bygningerne er placeret i en trelænget formation med skolegård i midten. Ejendommen består af 2 skolebygninger, 2 værelsesafsnit og gymnastiksal med fitnessrum. Endvidere er der en bygning hvor leder og sekretær har kontor. På skolens grund er også en legeplads for de mindste elever. Der er endvidere hoppeborg, aktivitetsbane, fodboldbane og to trampoliner. Bag ved skolen er heste, skolens kanoer og bocartanlæg. Endvidere en gårdhave, der bruges til grill og lejlighedsvis undervisning. Skolen anvender endvidere en nabos ridehal. 1.b Indretning Centralt på skolens grund ligger skolens hovedbygning, som huser skolens undervisningslokaler fra 7-10 klasse. I bygningen er lærerværelser, musiklokale m. lydstudie, køkken og kantine. I hovedbygningen ligger også det ene af skolens værelsesafsnit. I dette afsnit bor elever fra 6 9 klasse. Værelserne varierer i størrelse med værelser fra 2-4 elever. Værelserne er fuldt møbleret og med nyere inventar. I skolens andet værelsesafsnit, bor 10 elever. Værelser og badeværelser blev sat i stand i Værelserne gennemgås i forhold til eventuelle mangler/vedligeholdelse hver gang eleverne har en længere ferie. I 2013 kunne tilsynet konstatere, at der var kommet nyt tidssvarende inventar på gangene og at leder og Interviewguide tilsyn 5/34

6 sekretær var flyttet ud af hovedbygningen og at der i stedet er indrettet nye store mødelokaler i bygningen. De kreative faciliteter samt it faciliteter, ses at have nyere udstyr og at være velassorterede. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Der ses en god udnyttelse af de fysiske rammer som fortsat ses at være velegnet til målgruppen. 1.d Sikring af flugtveje Alle rum ses at have mindst 2 flugtveje. Tilsynet har ved både anmeldt og uanmeldt besøg fundet flugtveje ryddet og tilgængelige. Ved brandtilsyn i juni 2013 blev flugtvejene ligeledes fundet i orden og godkendt. 1.e Alarmer Der er opsat Siemens brandcentralalameringssystem på skolen. Der er således serieforbundne røgalarmer på alle elevværelser og fællesarealer på skolen. Alarmen indgår til lederen og en medarbejder. Skolen har også et ringesystem. Hvis klokken ringer 3 gange er det signal til alle om, at det er vigtigt og at de samles med det samme. Skolen har endvidere installeret tyverialarm. 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Ikke relevant. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Ingen. 2.c Planlagt vedligeholdelse Der sker løbende vedligeholdelse af de fysiske rammer. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. Skolen fik i 2013 nye bøger til eleverne, en del nyt inventar og meget nyt udstyr til faget idræt. Interviewguide tilsyn 6/34

7 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Ja. Der forefindes beredskabsplan. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Ja. Der forefindes evakueringsplan. 3.c Brandtilsyn Der er udover brandalameringssystemet (ABA), brandslanger, håndbatterier, brandtæpper og kuldioxidslukkere på skolen. Pulverslukkere forefindes i skolens køretøjer. Der har været afholdt brandtilsyn den 19.juni 2013 Fra beredskabsafdelingen, Odsherred Kommune inklusiv kontrol af brandmateriel. Det gav ikke anledning til bemærkninger. 3.d Brandøvelse Der er afholdt uvarslet brandøvelse for både medarbejdere og elever i sommeren Øvelsen forløb uproblematisk. 3.e Førstehjælp Alle medarbejdere og elever gennemførte i 2011 udvidet førstehjælpskursus. Der har i 2013 været undervisning af elever og medarbejdere i brugen af hjertestarter. Skolen har egen hjertestarter, som lokalområdet også kan benytte. 3.f Andet Skolen har både tilsyn fra brandmyndighederne samt benytter sig af egen certificeret instruktør i førstehjælp og brand- og redning. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 7/34

8 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Skolens sidste besøg fra Levnedsmiddelkontrollen var i den Stedet har Elite Smiley. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Frisskolen i Starreklinte er godkendt af Undervisningsministeriet. Det driftsorienterede tilsyn omfatter udelukkede kostskoledelen som vedrører de anbragte børn/unge jf. Lov om Social Service 66, stk. 5. Tilsynet føres jf. Lov om Social Service 148a. Skolen benævner de anbragte elever som bevillingselever. Denne betegnelse bruges således også i tilsynsrapporten. 5.b Udviklingstendenser Friskolen i Starreklinte er opmærksomme på en grundig visitation, således at målgruppen bevares. Skolen vil ikke gå på kompromis med det tilbud den unge får og skolen bruger derfor indimellem egne økonomiske midler, såfremt de ikke oplever, at bevillingen slår til. Skolen ser fortsat, at også de elever som ikke er bevillingselever i stigende grad har store problematikker. Skolen oplever, fra enkelte kommuner, at det er et problem, at få bevilget støtte til disse elever, hvor forældrene ikke selv kan betale. Skolen arbejder fortsat meget med kost og med elever med ADHD diagnosen og med Tab- og Vind linjen. Det Interviewguide tilsyn 8/34

9 er fortsat en gruppe skolen vil satse på. Skolen har i 2013 arbejdet med bl.a. udarbejdelse af brochure omkring medicinhåndtering. Der vil i starten af 2014 ligeledes sættes fokus på medicinhåndtering, da det forventes at der skal sendes medarbejdere på kursus i dette emne. Skolen har fokus på hele tiden at forny sig. De følger med på relevante myndigheders hjemmesider, ser sig om efter relevante kurser, følger med i hvad kommunerne sender ud m.v. Skolen holder åbent hus på efterskolernes dag, friskolernes dag og på den samme dag som øvrige friskoler i Odsherred Kommune. 5.c Projekter Der er ikke p.t. planer om nye projekter. 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Skolen har fortsat en sund økonomi. Der er dog indskrevet mindre elever i år end sidste år. Der forhandles fortsat individuelle takster vedr. bevillingseleverne. Tilsynet på den økonomiske del hidrører under Undervisningsministeriet og er således ikke ombefattet af det driftsorienterede tilsyn, hvorfor punktet ikke er yderligere belyst. 6.b Andet - Interviewguide tilsyn 9/34

10 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Skolens bestyrelse er overordnet ansvarlig for økonomien. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) - 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Ikke drøftet da området ikke hidrører under det driftsorienterede tilsyn. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Der er p.t. indskrevet 70 elever, heraf 26 kostelever, hvoraf 6 er bevillingselever. Stedet er godkendt til at kunne modtage 18 anbragte unge. 8.b Alder Aldersgruppen er fra år. Interviewguide tilsyn 10/34

11 8.c Målgruppe og kerneydelse Friskolen i Starreklinte er et alternativ til folkeskolen, der kan tilbyde undervisning for børn fra 0-10.klasse. Friskolen har derudover også et kostskoletilbud fra 6 til 10 klasse. I kostskoletilbuddet modtages endvidere børn der er anbragt af kommunen jf. Lov om Social Service 66, stk. 5. Målgruppen for pladserne, er jf. godkendelsen, børn/unge med særlige vanskeligheder, herunder børn/unge med ADHD, omsorgssvigt, overgreb og vægtproblemer. Af de børn/unge der har været på skolen i 2013 er børn/unge med ADHD, tourette, med vægtproblemer og sociale problemer. Der modtages ikke børn/unge med deciderede spiseforstyrrelser. Friskolen i Starreklintes kerneydelse er et skoletilbud med obligatoriske fag og linjefag så som sport, musik, hestehold, kanoroning, kunst og Tab- og Vind linje. Endvidere tilbydes specialundervisning og pædagogisk støtte. I kostskoledelen tilbydes jf. hjemmesiden: et både spændende og udfordrende ophold. Livet som kostelev byder på både forpligtelser, fornøjelser og gode kammerater. Man skal indstille sig på at være en del af en gruppe, men ikke tabe sin identitet. Den daglige rytme skal passes, timerne, de 6 måltider osv. Der er dog elever, som bor på skolen, som går i skole andre steder og på den måde sluses lempeligt ud fra skolen. Det er oplyst til tilsynet, at skolen, jf. samtykke fra eleven, følger elever, som har måttet udmeldes af skolen indtil der er fundet et godt tilbud til dem. Skolen følger endvidere gamle elever efter endt skoleforløb, hvis de ønsker det. Kerneydelsen i forhold til bevillingseleverne er, udover et skoletilbud, også muligheden for at bo på skolen og få den støtte de har behov for i forhold til de sociale problematikker de har, således at de kan gennemføre deres klassetrin med tilfredsstillende resultat. For bevillingselever med vægt problemer findes Tab- og Vindlinjen. Skoleleder har tidligere udtalt til tilsynet, at eleven kan have svært ved at modtage og indlære i undervisningen i starten, da eleven ikke har tilpasset sig det nye miljø. De har tit dårlige erfaringer i deres Interviewguide tilsyn 11/34

12 skoleforløb og har i højere grad ofte fordomme og hadefag Disse elever går i skole, men tages ind imellem ud fra timerne når de ikke magter undervisning, med en støtte og undervises alene. Efterhånden nedbrydes disse blokader og der opbygges tillid. Friskolen i Starreklinte oplyser videre, at det er vigtigt for dem at pointere, at stedet først og fremmest er en uddannelsesinstitution, men som vægter børnenes trivsel højt og at det er vigtigt at trives for at indlære optimalt og udvikle sig fagligt og socialt på en god, sund og hensigtsmæssig måde. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet - 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Friskolen i Starreklintes målsætning er ifølge hjemmesiden og tilbudsportalen at: - hjælpe eleverne til at få et bæredygtigt grundlag for det videre liv i en global verden. - at skabe et spændende og lærerigt liv for deres elever. 9.b Pædagogisk målsætning Friskolens pædagogiske målsætninger er at eleverne sammen med andre børn og unge: Får oplevelser for livet Bliver rustet til den videre vej i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Bliver rustet til et liv i en global verden. Interviewguide tilsyn 12/34

13 Kan arbejde med sin livsstil og livskvalitet Målet er at eleverne: Lære noget både fagligt og socialt Har aktivitetsmuligheder (fitness, musik, svømning, ridning etc.) Møder andre spændende børn og unge med forskellig baggrund Kommer ud at rejse Er tæt på naturen 9.c 9.d Målsætning for afdelingerne/grupper Hvordan praktiseres målsætningerne På Friskolen i Starreklinte skal der være: plads til forskellighed skolen værdsætter mangfoldighed respekt for den enkelte og fællesskabet Bliver eleven undervist med udgangspunkt i sit niveau, og der bliver sat konkrete mål for, hvad eleven skal lære Samarbejdes tæt med elever og forældre. Lever de op til de lovgivningsmæssige krav til friskoler Der er ikke forskellige afdelinger. Der arbejdes med målene ved, at foretage en grundig visitation af bevillingseleverne til skolen. Der bruges gennemsnitligt ca. 10 timer i forberedelsestid til dette. Alle elever testes 4 gange årligt og der arbejdes med uddannelsesplaner. Der er individuel støtte på i klassen og der tilbydes specialundervisning. Endvidere afholdes der individuelle samtaler med bevillingseleverne dagligt og ugentligt, eller efter behov. Skolen prøver at arbejde med det børnene er optaget af i fritiden. Målet er at styrke eleverne, sådan at de ender med at kunne opfylde de mål, i undervisningstiden, som er fastlagt af Ministeriet for børn og Undervisning. Struktur og rammerne vægtes meget, samtidigt med at skolen prøver at lære eleven at kende og finde ting de kan magte og få succesoplevelser på. Det gøres f.eks. ved at sætte fokus på de sociale tilbud først (hestehold, kanoroning m.v.). Når eleven er engageret omkring dette, er der ro til at fokusere mere på det boglige. Bevillingseleverne kan have specielle programmer i Interviewguide tilsyn 13/34

14 bevillingen f.eks. Tivolitur, ligge i telt m.v. Der kan endvidere være forløb ved psykolog eller Pædagogisk- Psykologisk rådgivning. Der afholdes pædagogiske dage i medarbejderstaben hvor der arbejdes med hvordan det sikres, at den enkelte elev bliver stærkere. Skolen slipper ikke eleven efter endt ophold, men følger hvordan de klarer sig, hvis eleven selv ønsker det. Til de kommuner som ønsker det, udarbejdes der rapporter som kan indeholde handleplan. Der arbejdes med, at eleverne skal lære både fagligt og socialt, således at de udvikler sig. Dette gøres bl.a. ved at de lærer, at fremføre egne synspunkter på en ordentlig måde. Personalet skal vise interesse og tage de unge alvorligt. Der må aldrig bæres nag og den voksne skal også kunne sige undskyld, hvis der begås fejl. Den voksne skal være påholdende og ikke give op, i forhold til at hjælpe den unge. Der arbejdes med relationen til den enkelte elev. I starten har eleven en kontaktperson. Siden ser man på hvem eleven selv søger. Der søges at være 2-3 voksne, som har et særligt kendskab til eleven. Der arbejdes med at ændre elevens skoleoplevelse og selvtillid via ros. Dette gøres i relationen og via individuelle samtaler, konkurrencer hvor der fokuseres på den enkeltes evner m.v. Tydelighed og troværdighed i forhold til eleven. Der arbejdes med at alt har en konsekvens og at eleven skal tage ansvar for egne handlinger. Der er meget opmærksomhed i medarbejdergruppen på, at matche konsekvensen med den enkelte elev, herunder hensynet til evt. sociale problematikker. Tilsynet har tidligere talt med skolen om konsekvensmetoden/pædagogikken og der ses at være stor opmærksomhed på anvendelse af metoden, således at en konsekvens ikke i stedet bliver en straf. Der arbejdes ud fra en holdning om, at den enkelte unge ikke er sin diagnose/ sociale vanskeligheder, men at man stadigt godt kan opføre sig ordentligt og udvikle sig. Der arbejdes med at skabe sunde fritidsinteresser og Interviewguide tilsyn 14/34

15 blive bevidste om kost og livsstil, bl.a. via Tab- og Vind linjen. Der arbejdes med målsætningerne ved at udvide elevens horisont via rejser og projektarbejde. Der vægtes en høj normering og en veluddannet medarbejder stab. Der arbejdes med stor grad af medindflydelse, både fra elevernes side og fra forældrenes side. 9.e Andet - 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Den unge bliver tilknyttet en bestemt medarbejder i starten og herefter observeres på hvem den unge skaber bedst relationer til. Senere i forløbet kobles yderligere 1-2 medarbejdere på, således at relationen ikke bliver for sårbar, hvis medarbejderen ikke er der. Eleverne skal selv holde deres værelser og får klassevist endvidere tildelt et lille fællesområde de skal holde. Opgaverne er svarende til det de kan aldersmæssigt. 10.c Har børnene faste pligter Se ovenstående. 10.d Børnemøder / ungemøder Der er ikke deciderede børnemøder, men eleverne har elevråd og der er klassemøder. Skolen har tidligere forsøgt sig med forskellige måder at etablere børnemøde på, men det fungerede kun for 10. klasse. For de yngre elever har det vist sig bedre at tage det i klassen. Der afholdes daglige samtaler med bevillingseleverne fra leder eller kontaktpersonens side. Der er aftalt et niveau af samtaler med visiterende kommune og der kan endvidere afholdes samtaler efter behov. Interviewguide tilsyn 15/34

16 10.e Medindflydelse Eleverne har stor grad af medindflydelse i det daglige, idet skolens holdning er, at eleverne altid skal lyttes til. Dette såfremt eleven taler i en ordentlig tone. Hvis eleverne har ønsker som koster penge, kan de f.eks. blive stillet en opgave omkring at lave et budget eller skrive en ansøgning til lærermødet. Dette gør, at eleverne skal tænke over økonomi og lærer dem selvstændighed og ansvar. 10.f Samtale med barn/ung Tilsynet har ved begge tilsyn hilst på flere elever. Der er dog ikke i 2013 foretaget egentligt interview med eleverne. Dette er gjort på tidligere tilsyn. På det uanmeldte tilsyn var der terminsprøver hvorfor tilsynet ikke kunne interviewe eleverne. 10.g Andet Tilsynet har på alle tilsyn kunnet konstatere, en åben og tryg atmosfære imellem elever, ledelse og medarbejdere. 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte En del af bevillingseleverne får lommepenge, tøjpenge og transportpenge af deres hjemkommune. Lomme- og tøjpenge udbetales jf. KL s takster. Eleverne udbetales lommepengene, dog må der kun bruges kr. 20,00 til slik om ugen. Der føres lommepengeregnskab på hver enkelt elev. Regnskaberne sendes til anbringende kommune, hvis det ønskes. Regnskab er set af tilsynet på det uanmeldte besøg i I forhold til tøjpenge udbetales pengene ligeledes til eleven. Skolen ser hvad eleven har af tøj og er eleven behjælpelig ved tøjindkøbene, ved behov. Bonnerne afleveres til skolen og kan sendes til kommunen. Der føres regnskab. Interviewguide tilsyn 16/34

17 11.b Vejledning i brug af lommepenge Hver elev er selv med til at lægge budget for deres penge og de har eget regnskabsark, hvor de kan følge med i deres forbrug. Der trækkes ikke i lommepenge. Skolen kan dog være behjælpelig hvis eleven ønsker at spare op. 11.c Anden udbetaling til brugerne Skolelederen træffer afgørelse, såfremt eleven ønsker at bruge penge på andet, end hvad der er aftalt i forhold til budgettet. 11.d Skriftlig procedure Der findes ikke egentlig instruks. Der er dog udleveret vejledning til forældrene ved indskrivning og de har skrevet under på fremgangsmåden. 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Punktet ikke relevant da skolen er for børn- og unge. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - Interviewguide tilsyn 17/34

18 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Ikke alle elever har handleplaner fra kommunen ved indskrivning, men ellers bliver der lavet en, da skolen kræver dette. Endvidere foreligger der som regel 50 undersøgelse. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Referat af møder imellem skolen, barnet, evt. forældre og kommunen indgår i den rapport skolen udfærdiger til kommunerne med jævne mellemrum. 13.c Løbende justering af planerne Skolen udarbejder fra starten et skoletilbud og får en handleplan og laver status skrivelser. Det er disse planer skolen kører efter og følger op på. Medarbejderne udfærdiger løbende rapporter som skolelederne indsamler og sammenskriver. Der udfærdiges en rapport som er typisk på 6-7 sider, 1-2 gange om året eller efter ønske. Sagsbehandleren fra den enkelte elevs hjemkommune kommer også og besøger den anbragte elev på skolen, og holder samtale med eleven og derefter skolelederen og evt. anden relevant personale. De fleste gange er forældrene med. En almindelig rapport har fortrins fokus på barnets skolegang. Der kan laves udvidet rapport hvis kommunen beder om dette. Den indeholder typisk endvidere social anamnese, elevens historie og Interviewguide tilsyn 18/34

19 handleplan med mål/delmål. Kommunen bestiller hvad de gerne vil have. Nogle kommuner ønsker ikke en rapport, men ringer i stedet. Leder oplyser på uanmeldt tilsyn 2013, at der i året har været opmærksomhed på, at komme i dialog med de kommuner som ikke ønsker skriftlig opfølgning, således at opfølgning alligevel kan ske. 13.d Andet Leder oplyser, at der arbejdes med bevillingselevernes mål/delmål ved at medarbejderne hele tiden følger op på eleverne ved de daglige møder. Ligeledes føres det ind i dagbogen. Nye mål skrives ligeledes. Hvis noget konstateres, som bør arbejdes med, tager medarbejderen det op på møderne eller med leder. Tilsynet kunne på det uanmeldte tilsyn konstatere, at der er tale om udførlige, velbeskrevne notater om de unges forhold. Eleverne medinddrages så vidt muligt i formuleringen af målene, især de store elever kan selv være med til at formulere de enkelte elementer. Skolen har fokus på at lave de lovpligtige indberetninger omkring et barn, såfremt medarbejderne konstaterer bekymrende forhold. 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Dagen starter med morgenmad for eleverne og herefter gåtur. Herefter afholdes undervisning kun afbrudt af formiddags- og eftermiddagsmad. I formiddagspausen afholdes lærermøde. 2 gange om ugen er der valgfag (hestehold, musik, kanoroning m.v.). Nogle elever er i specialundervisning dele af dagen. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Aktiviteterne har til formål at udvikle den unge socialt. Se endvidere under pkt.9d. Interviewguide tilsyn 19/34

20 14.c Eksterne aktiviteter Skolen benytter en nabos ridehal og eleverne har endvidere mulighed for at komme i svømmehal. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse Aktiviteterne er en del af skoletilbuddet. 14.e Andet - 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Ja. Skolen har en kostpolitik, som bruges til alle elever. Der er endvidere en slikpolitik, hvor eleven må købe bestemte ting for kr. 20,00 pr. uge. Hvis der handles på anden måde, bliver slikket m.v. delt op. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Skolen har en Tab- og Vind linje, som er et tilbud til overvægtige børn om at lære at ændre kostvaner. Maden til eleverne tilberedes centralt i skolens køkken og består af 6 måltider. Alle elever og medarbejdere spiser sammen. Maden udleveres til eleverne ved 2 forskellige luger, 1 til Tab- og Vind eleverne og 1 til de øvrige elever. Elever som ikke er på Tab- og Vind kan få mad flere gange. Tab- og Vind eleverne får som udgangspunkt 1 servering, men kan godt tale med medarbejderne om det, hvis de fortsat er sultne. Der tages hensyn til den enkelte og det aftalte. Der er afsat ekstra personale af til vejning, undervisning m.v. i forhold til Tab- og Vind. 15.c Kostplan Laves for 1 uge ad gangen. Interviewguide tilsyn 20/34

21 15.d Brugers indflydelse og medvirken - 15.e Andet - 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Elever af modsat køn må ikke sove sammen eller have sex på skolen. Overtrædes denne regel, bliver eleven indkaldt til møde. Der gives kun en chance. Der har dog ikke været problemer med dette. Skolen har 1 nattevagt på indtil kl som tilser, at eleverne ikke opholder sig på hinandens værelser i nattetimerne. Derefter er der tilkaldevagt. 16.b Seksualoplysning/undervisning Seksualundervisning indgår i undervisningsplanen. 16.c Prævention Oplysning om prævention indgår i seksualundervisningen. 16.d Andet - 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 21/34

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg Institution Forstander Tilsyn afholdt med deltagelse af : Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg : Annette Olsen : Forstander Annette Olsen og Stedfortræder Susanne Bülow. Dato for

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE Tilbud: Nielstrup Dato for tilsynsbesøg: 20.11.2012 Dato for forrige tilsynsbesøg: 24.05.2012 Forstander: Pernille Espensen Tilsynsbesøget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden

Læs mere