Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009"

Transkript

1 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

2 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser... 6 Bade- og toilethjælpemidler... 7 Beklædning... 8 Boligindretning stk Boligindretning stk Dørtrin Elektrisk kørestol Elkøretøj 3- hjulet Forbrugsgoder Genoptræning (15 stk) Instruktion og vejledning Undersøgelser på kropsniveau Undersøgelser på aktivitetsniveau Genoptræning Vedligeholdelsestræning Mental genoptræning Mental vedligeholdelsestræning Vedligeholdelse af kommunikation Genoptræning af mobilitet Vedligeholdelse af mobilitet Genoptræning i egenomsorg Vedligeholdelse af egenomsorg Genoptræning i hverdagsaktiviteter Vedligeholdelse af hverdagsaktiviteter Evaluering og opfølgning på træningsforløb Handicapbil Inkontinenshjælpemidler Komfortkørestol Kørestol Kørestol som et særligt personligt hjælpemiddel Madrasser Madservice til hjemmeboende Madservice til beboere på ældrecentre Mobilpersonløfter og løftemodul til lofthejs Omsorgstandpleje Opsætning af greb Opsætning af skinner til loftlift Personlig pleje Plejebolig Plejeseng Praktisk hjælp Puder Rollator Småhjælpemidler til køkken, spise/drikke, personlig pleje, påklædning, rengøring. 75 Stofbehandling Stok Stole Syns-, høre-, og kommunikationshjælpemidler Transportkørestol Udendørs ramper Visiterede kommunale daghjemstilbud på diverse centre Visiterede kommunale specialdaghjemstilbud på diverse centre Ældrebolig Åbne kommunale tilbud for pensionister og 60 + årige

3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 113. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt, stærkt nedsatte eller ophævede gangfunktion. Hvad er formålet med Cyklen skal som vejledende regel gøre borgeren selvhjulpen i forhold til f.eks. indkøb, lægebesøg, fysioterapeut, dagcenter, besøg hos familie og venner. Hvem kan modtage Der bevilges ikke en cykel alene på grund af aldersbetinget, nedsat gangfunktion. Borgeren skal have et væsentligt og dagligt kørselsbehov. Borgeren skal selv eller ved families/venners hjælp: 1. Være i stand til at komme i overtøjet. 2. Kunne komme ud af boligen. 3. Være i stand til at få cyklen ind og ud af opbevaringsstedet. 4. Være i stand til at klare korrekt vedligeholdelse og opladning af cyklen. Ydelsens omfang? Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere cyklen på forsvarlig vis i trafikken. Der foretages afprøvning i borgerens lokalmiljø. Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), kan bevilges cykel, hvis det er lægeligt dokumenteret, at misbruget er under behandling og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt. 3-hjulet fabriksny cykel med eller uden hjælpemotor og særlige indretninger, der er beregnet til montering på cykelen, f.eks. støttehjul, kropsstøtter, fodbespænding m.v. Der kan bevilges handicaptandem som et hjælpemiddel i de tilfælde, hvor familien har et væsentligt behov. Alternativt kan hjælpen (når det drejer sig om børn) bevilges efter Servicelovens 41, når mobilitetsmulighederne er sikret ved alternative løsninger. Der kan ikke ydes hjælp til almindelig cykel. Én fabriksny cykel. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte, inden ansøgningen behandles. Andre foranstaltninger som f.eks. træning eller evt. ganghjælpemiddel vurderes forud for stillingtagen til bevilling af cykel. Hvem leverer Kan kørselsbehovet dækkes ved benyttelse af offentlig transport, bevilges der ikke en cykel. Ja Frit leverandørvalg. Der ydes fra kommunal side støtte på 50 % af standardprodukt. 3-hjulet cykel med hjælpemotor dog max kr. Alm. 3-hjulet cykel dog max kr. 2

4 Hvordan følges op på Der følges ikke op på ydelsen, da cyklen bevilges som et forbrugsgode og dermed bliver borgerens ejendom. Der kan indhentes status fra egen læge med henblik på indhentning af oplysninger vedr. diagnose, prognose og afklaring af, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at borgeren bevilges en cykel. Der ydes ikke hjælp til etablering af holdeplads og opbevaring af lader. Det anbefales, at borgeren sikrer sig, at indboforsikringen dækker evt. skader eller tyveri. 3

5 Aflastningsophold Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Ydelsens omfang? Hvem leverer ydelsen, og har borgeren valgmulighed? Hvordan følges op på 84, 107 i Serviceloven Ydelsen dækker ophold i plejebolig i form af tilbud om dag, aften, nat eller døgnophold. At tilbyde midlertidig bolig til borgere, som af forskellige årsager ikke kan opholde sig i eget hjem. - Borgere, hvis pårørende har behov for aflastning. - Borgere med specielle behov for genoptræning. Oftest i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. - Borgere med midlertidige akutte plejebehov som ikke kræver egentlig sygehusbehandling. - Borgere, som venter på tildeling af pleje- eller ældrebolig, som ikke er i stand til at komme tilbage til eller forblive i eget hjem. - Borgere i sidste fase af terminale forløb. Der tages udgangspunkt i borgerens individuelle behov mht. ADL, genoptræning og diverse aktiviteter. Som udgangspunkt er et aflastningsophold af ca. 3 ugers varighed, dog med mulighed for forlængelse i tilfælde af behov for dette. Der skal i så tilfælde være klare mål med forlængelsen. Ringkøbing/Skjern Kommune har 37 aflastningspladser, fordelt på kommunens plejehjem, som leverer ydelsen. I forhold til valgmulighed, kan man fremkomme med ønsker vedr. valg af plejehjem. Dog kan specifikke ønsker ikke altid imødekommes, idet det beror på om den ønskede plads er ledig. Man kan derfor være nødsaget til at skulle et andet sted hen end det ønskede. Der er en egenbetaling på kr /døgn. Prisen reguleres løbende. Visitationen tilstræber at evaluere løbende samt opstille en fremadrettet plan for borgeren i samarbejde med personalet på det pågældende plejehjem. Den involverede visitator har ansvaret for evalueringen. 4

6 Alkoholbehandling Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven 141 Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Ydelsens omfang? Hvem leverer Hvordan følges op på Tilbyder hjælp og behandling til borgere, som har et overforbrug eller misbrug af alkohol, samt deres deres evt. pårørende At den enkelte og evt. pårørende får hjælp til at etablere et liv, som ikke er styret af alkohol Borgere som har brug for hjælp til at stoppe eller reducere deres alkoholforbrug samt deres pårørende Råd og vejledning Åben rådgivning samt antabusudlevering mandag og torsdag Afklaring og motivation Abstinensbehandling enten ambulant i samarbejde med læge eller ved indlæggelse Individuelle samtaleforløb Kursus/gruppebehandling 1 uge + 5 enkeltdage Visitation til døgnbehandling Efterbehandlingsgruppe Behandlingstilbuddet tager udgangspunkt i mindst mulig indgreb princippet Der er frit valg af behandlingssted ved ambulant behandling. Det er dog en forudsætning at behandlingsstedet er kommunalt eller har driftsaftale med kommunen Ringkøbing Skjern Kommune Misbrugsbehandlingen, Sundhedscenter Vest Kirkegade 3, 6880 Tarm Alkoholbehandling er gratis for borgeren Misbrugsbehandlingen foretager på ugentlige møder visitation til ydelserne. Der følges op undervejs samt ved afslutningen af ydelsen Jfr. Sundhedslovens 141 stk. 2 er der behandlingsgaranti, således behandlingen skal være iværksat senest 14 dage efter henvendelse En klage skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Hvis kommunen ikke giver borgeren fuldt medhold i klagen, sender kommunen klagen videre til Det Sociale Nævn jfr.retssikkerhedslovens 66 og 67. Klage over den lægelige/medicinske behandling sendes også til Ringkøbing Skjern Kommune, som videresender den til Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 5

7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social service 112 Arm- og benproteser Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage En individuel tilpasset protese. Ydelsen skal kompensere for borgerens funktionsnedsættelse, som er opstået i forbindelse med amputation. Borgere, der har gennemgået en amputation, og har behov for en protese for at kunne opretholde en så normal hverdag som muligt. Bevillingskompetancen ligger hos de sagsbehandlende terapeuter i Visitationsteamet. Ydelsens omfang? Hvem leverer Hvordan følges op på Bevillingen gives på baggrund af en lægefaglig vurdering fra behandlende sygehus, hvori også borgerens protese Armproteser Benproteser Protesestrømper Udover protesen omfatter bevillingen også reparationer af denne, dog efter aftale med sagsbehandlende terapeut. Hvis borgeren ikke selv kan transportere sig bandagist, er kommunen forpligtet til at sørge for transport. Ja Privat leverandør efter aftale med Visitationsteamet. Ydelsen er gratis for borgeren. Sagsbehandlende terapeut kontakter borgeren i forbindelse med modtagelse af protesen, og i forhold til større reparationer. 6

8 Bade- og toilethjælpemidler Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 112. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt nedsatte funktionsniveau. Hvad er formålet med At fremme borgerens mulighed for at være selvhjulpen i forhold til toilet- og badesituation. Kan desuden bevilges som et APV hjælpemiddel til personale og pårørende. Hvem kan modtage Der kan bevilges toiletstol, og sæde til personer der har vanskeligt ved at sidde, sætte sig eller rejse sig, samt til personer, der på grund af nedsat gangfunktion ikke er i stand til at gå ud på toilettet. Badebænk og badekarssæde bevilges til personer der har svært ved at stå op i forbindelse med et bad. Bækkenstol med hjul bevilges til personer der har nedsat gangfunktion, og som APV hjælpemiddel til personale. Bækkenstol med kip og hejs bevilges efter en konkret, individuel vurdering af visitator. Badebænke, toiletforhøjere, toiletstole med og uden hjul, badekarsæder og bækkenstole med kip. Ydelsens omfang Hvem leverer Hvordan følges op på Der ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel efter en konkret individuel vurdering. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte, inden ansøgningen kan behandles. Ved behov afprøves, tilpasses og instrueres borgeren, pårørende og plejepersonale i brugen af hjælpemidlet Hjælpemidler bevilges som et udlån. Ringkøbing-Skjern Kommunes hjælpemiddeldepot Ydelsen er gratis. Borgeren har pligt til at oplyse Visitationsteamet om ændringer i dennes helbredstilstand, som kan have betydning for behovet for hjælpemidlet Nej. 7

9 Beklædning Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 112. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt nedsatte funktionsniveau og i væsentlig grad være en lettelse i den daglige tilværelse. Hvad er formålet med At fremme borgerens mulighed for at være selvhjulpen i forhold til afog påklædning. Hvem kan modtage Borgere hvor den specielle beklædningsgenstand gør borgeren selvhjulpen fx ved et toiletbesøg. Der kan som vejledende regel ydes hjælp til anskaffelse af tøj, som borger normalt ikke ville have haft behov for, og som gør borgeren selvhjulpen. Rygeforklæder, køreposer, regnslag til kørestole samt inkontinentbukser. Ydelsens omfang Hvem leverer Hvordan følges op på (Hjælpen kan evt. ydes som en merudgift efter servicelovens 100, til beklædningsgenstande til en borger der grundet sygdom, ulykke eller lignende er blevet varigt invalideret. En følge heraf er, at borgeren ikke mere kan bruge sit tøj og således på én gang får behov for at få udskiftet dele af sin garderobe.) Bedst og billigst egnet hjælpemiddel. Nej. Diverse leverandører af særlige beklædningsgenstande. Ydelsen er gratis. Borgeren har pligt til at oplyse Visitationsteamet om ændringer i dennes helbredstilstand, som kan have betydning for behovet for hjælpemidlet Nej. 8

10 Boligindretning stk. 1 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 116. Hvilket behov dækker Hjælp til indretning af bolig, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende borger. Mindre boligændringer f.eks. automatiske døråbnere, udvidelse af døre. Udendørs belægning (kan bevilges til børn) m.m. Større boligændringer. f.eks. trappelift, elevator. Udvidelse af eksisterende rum (f.eks. værelse, badeværelse, køkken). Tilbygninger. Hvad er formålet med At kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem. Hvem kan modtage Borgere med varigt nedsat funktionsevne. I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet Vurdering af behov for boligindretning ved: Hjemmebesøg Statusattest Aktivitetsanalyse Tilladelse fra udlejer til boligindretning Reetablering af lejebolig Teknisk vurdering af boligen Forslag til om/tilbygning af boligen Indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Kompetence Første vurdering af ejendom SKAT, Herning Indhentelse af byggetilladelse Indhentelse af tilbud Endelig indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Borgeren orienteres om bevilling eller afslag Bygningsforsikring Anden vurdering af ejendommen SKAT. Herning. Overdragelsesforretning Beslutning om pant i ejendommen Udarbejdelse og tinglysning af pantebrev. Ydelsens omfang? Boligindretning som er nødvendige i. f. t. en midlertidig funktionsnedsættelse. Reetablering af ejerboliger Reetablering af lejebolig: der kan dog i særlige tilfælde laves aftale herom. Nødvendig hjælp til ændring eller indretning af allerede bestående beboelser. Hjælp kan ydes til opførelse af mindre tilbygning til værelse eller lignende, når det skønnes hensigtsmæssigt. Dog skal der ved mere omfattende og bekostelige ændringer undersøges, om en mere hensigtsmæssig eller økonomisk afhjælpning af boligforholdene kan tilvejebringes Hvor det ikke er praktisk muligt at løse problemet med nødvendig boligindretning og kommunen ikke kan anvise en anden egnet bolig, kan der i ganske særlige tilfælde ydes hjælp til anskaffelse af egnet bolig. Der skal være tale om en betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Ja, ifølge regler om frit valg jf. Servicelovens 116 9

11 Hvem leverer Hvordan følges op på Ringkøbing/Skjern Kommune. Ydelsen er gratis Hvis der er specielle ønsker i forhold til kvalitet og udformning, kan der blive tale om en egenbetaling. Hvis ydelsen medfører en ikke ubetydelig forøgelse af boligens værdi, også for andre, ydes den del af hjælpen, der modsvarer denne værdiforøgelse i form af et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til udbetaling ved ejerskifte. Der oprettes og tinglyses pantebrev i boligen. Boligindretning gives som en engangsydelse. Derfor er der ingen opfølgning. Efterfølgende udgifter til vedligeholdelse af boligindretningen påhviler borgeren i forhold til 116 Revideret oktober

12 Boligindretning stk. 2 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 116 stk. 2. Hvilket behov dækker Hjælp til boligskift: Kan der af praktiske grunde eller på grund af bekostelige ændringer ikke foretages den nødvendige boligindretning med hjælp efter servicelovens 116, stk.1, i ansøgerens nuværende bolig, og kan kommunen ikke anvise en anden egnet bolig (lejebolig), skal kommunen vurdere, om borgeren er berettiget til hjælp til anskaffelse af en egnet ejerbolig. Hvad er formålet med At kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem. Hvem kan modtage Borger med varigt nedsat funktionsevne. I væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Vurdering af behov for boligindretning ved at: Hjemmebesøg Statusattest Aktivitetsanalyse Tilladelse fra udlejer til boligindretning Reetablering af lejebolig og ejerbolig Teknisk vurdering af boligen Forslag til om-/tilbygning af boligen Indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Kompetence Evt. kontakt til ejendomsmægler. Første vurdering af ejendom SKAT, Herning Indhentelse af byggetilladelse Indhentelse af tilbud Endelig indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Borgeren orienteres om bevilling eller afslag Bygningsforsikring Anden vurdering af ejendommen SKAT. Herning. Overdragelsesforretning Beslutning om pant i ejendommen Udarbejdelse og tinglysning af pantebrev Ydelsens omfang? Hvem leverer Boligindretning som er nødvendige i forhold til midlertidig funktionsnedsættelse. Reetablering af ejerboliger Reetablering af lejebolig: Der kan dog i særlige tilfælde laves aftale herom. Nødvendig hjælp til ændring eller indretning af anden bolig. Hjælp kan ydes til opførelse af mindre tilbygning til værelse eller lignende, når det skønnes hensigtsmæssigt. Der skal være tale om en betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne I sager hvor der opstår spørgsmål om flytning, er det væsentligt, at ansøgeren og kommunen indgår i et tæt samarbejde. Hvis det er muligt at dække ansøgerens behov i en egnet lejebolig kan det bevilges. Hvis det herefter viser sig, at det er nødvendigt at anskaffe en ejerbolig, må kommunen og ansøgeren i samarbejde finde en egnet ejerbolig. Ringkøbing/Skjern Kommune. 11

13 Hvordan følges op på Ydelsen er gratis. Hvis der er specielle ønsker i forhold til kvalitet og udformning, kan der blive tale om en egenbetaling. Hvis ydelsen medfører en ikke ubetydelig forøgelse af boligens værdi, også for andre, ydes den del af hjælpen, der modsvarer denne værdiforøgelse i form af et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til udbetaling ved ejerskifte. Der oprettes og tinglyses pantebrev i boligen. Flytteudgifter dækkes ikke efter 116 stk. 1 eller stk. 2. Kan søges som merudgift efter servicelovens 41 og 100. Der kan gives hjælp til flytning til en lejebolig/andelsbolig efter servicelovens 116 stk. 2. Boligskift gives som en engangsydelse, derfor er der ingen opfølgning. Efterfølgende udgifter til vedligeholdelse af bolig og boligindretning påhviler borgeren i forhold til

14 Dørtrin Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 116. Kan eventuelt bevilges som nødvendig ændring i forbindelse med arbejdspladsvurdering. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt, stærkt nedsatte funktion. Hvad er formålet med At kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem. Hvem kan modtage Borgere med varigt nedsat funktionsevne. I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Ydelsens omfang? Hvem leverer Hvordan følges op på Hjemmebesøg med henblik på vurdering af behov for udligning/fjernelse af dørtrin. I lejebolig indhentes tilladelse til fjernelse af dørtrin, hos ejeren af boligen. Bestilling af håndværker. Boligændringer som er nødvendige i forbindelse med midlertidige funktionsnedsættelser. Der kan som vejledende regel ikke ydes hjælp til boligændringer, der er udført/påbegyndt inden bevillingen forelægger. Reetablering i ejerboliger. Reetablering i lejebolig: der kan dog i særlige tilfælde laves aftale herom. Der ydes kun hjælp til udligning/fjernelse af dørtrin, ved ét af husets ind/udgange. Der ydes som udgangspunkt kun hjælp til udligning/fjernelse af dørtrin ved boligens centrale rum. (f.eks. soveværelse, bad, køkken, stue, entré). Ja. Udligning af dørtrin foretages af depotet. Fjernelse af dørtrin udføres af lokal håndværker. Ydelsen er gratis for borgeren. Hvis der er specielle ønsker med hensyn til kvalitet og udformning, kan der blive tale om en egenbetaling. 13

15 Elektrisk kørestol Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 112. Hvilket behov dækker En el-kørestol til indendørs og udendørs brug, som nødvendigvis benyttes i hovedparten af dagens timer. Hvad er formålet med Hjælpemidlet skal kompensere for borgerens væsentlige og varigt nedsatte gangfunktion. Hvem kan modtage Borgere der har behov for en el-kørestol og som på grund af deres nedsatte funktionsevne ikke kan færdes til fods eller i en manuel kørestol. Hjælpemidlet bevilges af sagsbehandlende terapeuter på baggrund af en funktionsvurdering. Ydelsens omfang? Hvem leverer Hvordan følges op på Alle andre behandlingsmuligheder, herunder genoptræning, skal være udtømte. Formålet med hjælpemidlet er, at borgerens nedsatte gangfunktion understøttes, så borgeren i videst muligt omfang kan opretholde en så normal og selvstændig hverdag som mulig. En individuel tilpasset el-kørestol kan bevilges. Nej. Ringkøbing Skjern Kommunes Hjælpemiddeldepot. Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen afholder udgiften i forbindelse med reparationer. Udgiften til udskiftning af dæk og slanger ligger hos borgeren. Borgeren har pligt til at meddele Visitationsteamet om ændringer i dennes helbredstilstand, som kan have betydning for afgørelsen. Borgeren eller dennes pårørende har pligt til at tilbagelevere ubenyttet kørestol. Hvis man er usikker på om den enkelte er trafiksikker indhentes vurdering fra egen læge eller kørerlærer. Der kan som vejledende regel kun udlånes 1 kørestol. Der kan dog f.eks. i forbindelse med udlån af el-kørestol, der ikke er sammenklappelig, være behov for en transportkørestol. 14

16 Elkøretøj 3- hjulet Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 113. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt, stærkt nedsatte eller ophævede gangfunktion. Hvad er formålet med Køretøjet skal som vejledende regel gøre borgeren selvhjulpen i forhold til f.eks. indkøb, lægebesøg, fysioterapeut, dagcenter, besøg hos familie og venner. Hvem kan modtage Et udendørs el-køretøj bevilges ikke alene på grund af aldersbetinget, nedsat gangfunktion. Borger skal have et væsentligt og dagligt kørselsbehov. Borger skal selv eller ved pårørendes hjælp varetage alle opgaver ved anvendelse af elkøretøjet. Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere det elektriske køretøj på forsvarlig vis i trafikken. (Der foretages om nødvendigt en afprøvning i lokalmiljøet). Ydelsens omfang? Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), kan kun bevilges el-køretøj, hvis det er lægeligt dokumenteret, at misbruget er under behandling og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt. Fabriksny 3- eller 4-hjulet el-køretøj indkøbt ved leverandør Service, reparation og vedligeholdelse skal borgeren selv varetage. Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Ydelsen bevilges kun én gang. Hvis der på grund af den nedsatte funktionsevne er brug for specialindretning, betaler kommunen de nødvendige merudgifter. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte, inden ansøgningen behandles. Andre foranstaltninger som f.eks. træning eller ganghjælpemiddel vurderes forud for stillingtagen til bevilling af evt. el-køretøj. Hvem leverer Hvordan følges op på Kan kørselsbehovet dækkes ved benyttelse af offentlig transport, bevilges el-køretøjet ikke. Ja. Frit leverandørvalg. Der ydes fra kommunal side støtte på 50 % af standardproduktet dog max kr Der følges ikke op på ydelsen, da el-køretøjet bevilges som et forbrugsgode og dermed bliver borgerens ejendom. Der kan indhentes status fra egen læge med vedr. indhentning af oplysninger vedr. diagnose, prognose og afklaring af, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at borger bevilges et el-køretøj. I tvivlsspørgsmål kan man ved kørsel over 6 km/time rekvirere en motorsagkyndig, som kan foretage en afprøvning. Der ydes ikke hjælp til etablering af holdeplads og opbevaring af lader. 15

17 Det anbefales, at borgeren sikrer sig, at indboforsikringen dækker evt. skader eller tyveri. Lov om Social Service 113 stk. 5 I enkelte tilfælde kan el-køretøjet bevilges som et hjælpemiddel uden egenbetaling. Oplysning om dette vil blive givet ved henvendelse/ansøgning. 16

18 Forbrugsgoder Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service, 113. Hvilket behov dækker Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som opfylder betingelserne for bevilling af hjælpemidler i forhold til servicelovens 112. I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller Er nødvendig for at pågældende kan udøve et erhverv. Hvad er formålet med At fremme borgerens muligheder for at være selvhjulpen i de daglige gøremål. At formindske borgerens praktiske problemer i væsentlig grad. At fremme borgerens mulighed for at deltage aktivt i det omgivende samfund. Hvem kan modtage Borger med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som opfylder betingelserne for ydelse af hjælpemidler i forhold til servicelovens 112. Vurdering af borgens funktionsniveau og behov for træning og/eller forbrugsgode, evt. ved hjemmebesøg. Forbrugsgoder under den lovbestemte bagatelgrænse. Sædvanligt indbo. I forhold til almindelig standard, samt aldersvarende f.eks. almindelige stole, borde, senge, madrasser, hvilestole, belysning, computer m.m. Udgifter til almindelig drift og vedligeholdelse. Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til udskiftning eller reparation. Forbrugsgoder til midlertidigt brug. Ydelsens omfang? Det bedst egnede og billigste forbrugsgode. Der betales 50 % af prisen på et almindeligt standard produkt af den pågældende art. Hvis der på grund af den nedsatte funktionsevne er behov for et forbrugsgode der er dyre end en almindeligt standard produkt eller nødvendiggør særlig indretning, bevilges de nødvendig merudgifter. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, bevilges den fulde anskaffelses udgift, samt reparation eller udskiftning. Forbrugsgodet kan ydes som udlån. Borgeren indkøber selv produktet og lovpligtig udstyr. Der ydes kun hjælp hvis udgiften overstiger den lovbestemte bagatelgrænse. Hvis der i den enkelte ydelses situation er behov for mere end et forbrugsgode lægges den samlede udgift til grund. Hvem leverer Hvordan følges op på Varighed: Ingen tidsbegrænsning, forbrugsgodet er borgerens ejendom, hvis ikke det fungere udelukkende som et hjælpemiddel. Der er valgfrihed med hensyn til leverandør, dog fastsættes prisen på standard produktet af kommunen. Borgeren indkøber selv forbrugsgodet. 50 % af prisen på standard produktet. Alle udgifter til reparation, udskiftning og vedligeholdelse påhviler borgeren. Ingen opfølgning. Det forudsættes at leverandøren er en momsregistret virksomhed. Der ydes kun hjælp til et fabriksnyt produkt, med mindre hjælpen ydes som et hjælpemiddel. I det tilfælde benyttes produkter fra genbrugsdepotet. 17

19 18

20 Genoptræning (15 stk) 1.Instruktion og vejledning Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 86: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Serviceloven 86 stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer har behov herfor. Sundhedslovens 140: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner Hvilket behov dækker Behov for instruktion og vejledning i forhold til ovenstående lovgrundlag Hvad er formålet med Instruktion/vejledning til borger, pårørende og personale. - Instruktion og vejledning gives med henblik på så vidt mulig at bringe personen op på det funktionsniveau, som den pågældende havde inden sygdommen. Gives, i denne forbindelse, ikke som selvstændig ydelse, men altid i forbindelse med anden træning. - Instruktion og vejledning gives med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Hvem kan modtage - Personer, bosat i Ringkøbing-Skjern kommune der har behov for genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. - Tilbuddet gives efter en konkret individuel vurdering af behovet. - Personer, bosat i Ringkøbing-Skjern kommune der efter udskrivning fra Sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. - Personer, bosat i Ringkøbing-Skjern kommune som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer har behov for vedligeholdelsestræning. - Den centrale visitation i Ringkøbing-Skjern kommune tildeler ydelsen. - Træningsafdelingens ergo- og/eller fysioterapeuter vurderer og planlægger ydelsen. Kan indeholde: motivering, planlægning, strukturering, læring, i forhold til f.eks. den visiterede borgers egenomsorg, mobilitet, aktivitet, lejring og træningsprogram. Ydelsens omfang? - På hverdage, i dagtimerne. - I borgerens eget hjem, på kommunens centre eller andet relevant sted. - Varighed ud fra en individuel vurdering. - Vejledende tidsforbrug: 10 min. - 1 time, afhængig af behov gange, afhængigt af behov. - Instruktion og vejledning iværksættes inden for 14 dage. Der er valgfrihed indenfor kommunens leverandører. Der er desuden mulighed for at vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner jfr. Sundhedslovens

21 Hvem leverer Hvordan følges op på Ringkøbing-Skjern kommunes ergo- eller fysioterapeuter. - Ydelsen er gratis - Der kan være egenbetaling til transport. Den opnåede viden skal kunne omsættes til handling - Borgeren forpligtes til at indgå i et samarbejde. - Personalet er pålagt tavshedspligt - Personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven under arbejdet. Loven forskriver at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 20

22 2. Undersøgelser på kropsniveau Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 86: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Serviceloven 86 stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer har behov herfor. Sundhedslovens 140: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner Hvilket behov dækker Behov for undersøgelser på kropsniveau i forhold til ovenstående lovgrundlag Hvad er formålet med - Undersøgelse på kropsniveau. - Undersøgelserne benyttes til: Status, vurdering og udredning m.h.t. at udvælge en egnet træningsmetode. - Som et led i udarbejdelsen af en handleplan for træning, i samarbejde med borgeren. Hvem kan modtage - Personer, bosat i Ringkøbing-Skjern kommune der har behov for genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Tilbuddet gives efter en konkret individuel vurdering af behovet. - Personer, bosat i Ringkøbing-Skjern kommune der efter udskrivning fra Sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. - Personer, bosat i Ringkøbing-Skjern kommune som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer har behov for vedligeholdelsestræning. - Den centrale visitation i Ringkøbing-Skjern kommune tildeler ydelsen. - Træningsafdelingens ergo- og/eller fysioterapeuter vurderer og planlægger ydelsen. Der benyttes en anerkendt, terapeutisk undersøgelsesmetode. Individuel undersøgelse. Kan indeholde undersøgelse af: - Bevægelighed - Muskelfunktion - Kropsdele ved palpation - Balance - Koordination - Sanser - Åndedræt - Dysfagi - Dysartri - Smerter Ydelsens omfang? - På hverdage, i dagtimerne. 21

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 1

Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 1 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 1 Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune December 2003 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere