Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009"

Transkript

1 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

2 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser... 6 Bade- og toilethjælpemidler... 7 Beklædning... 8 Boligindretning stk Boligindretning stk Dørtrin Elektrisk kørestol Elkøretøj 3- hjulet Forbrugsgoder Genoptræning (15 stk) Instruktion og vejledning Undersøgelser på kropsniveau Undersøgelser på aktivitetsniveau Genoptræning Vedligeholdelsestræning Mental genoptræning Mental vedligeholdelsestræning Vedligeholdelse af kommunikation Genoptræning af mobilitet Vedligeholdelse af mobilitet Genoptræning i egenomsorg Vedligeholdelse af egenomsorg Genoptræning i hverdagsaktiviteter Vedligeholdelse af hverdagsaktiviteter Evaluering og opfølgning på træningsforløb Handicapbil Inkontinenshjælpemidler Komfortkørestol Kørestol Kørestol som et særligt personligt hjælpemiddel Madrasser Madservice til hjemmeboende Madservice til beboere på ældrecentre Mobilpersonløfter og løftemodul til lofthejs Omsorgstandpleje Opsætning af greb Opsætning af skinner til loftlift Personlig pleje Plejebolig Plejeseng Praktisk hjælp Puder Rollator Småhjælpemidler til køkken, spise/drikke, personlig pleje, påklædning, rengøring. 75 Stofbehandling Stok Stole Syns-, høre-, og kommunikationshjælpemidler Transportkørestol Udendørs ramper Visiterede kommunale daghjemstilbud på diverse centre Visiterede kommunale specialdaghjemstilbud på diverse centre Ældrebolig Åbne kommunale tilbud for pensionister og 60 + årige

3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 113. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt, stærkt nedsatte eller ophævede gangfunktion. Hvad er formålet med Cyklen skal som vejledende regel gøre borgeren selvhjulpen i forhold til f.eks. indkøb, lægebesøg, fysioterapeut, dagcenter, besøg hos familie og venner. Hvem kan modtage Der bevilges ikke en cykel alene på grund af aldersbetinget, nedsat gangfunktion. Borgeren skal have et væsentligt og dagligt kørselsbehov. Borgeren skal selv eller ved families/venners hjælp: 1. Være i stand til at komme i overtøjet. 2. Kunne komme ud af boligen. 3. Være i stand til at få cyklen ind og ud af opbevaringsstedet. 4. Være i stand til at klare korrekt vedligeholdelse og opladning af cyklen. Ydelsens omfang? Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere cyklen på forsvarlig vis i trafikken. Der foretages afprøvning i borgerens lokalmiljø. Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), kan bevilges cykel, hvis det er lægeligt dokumenteret, at misbruget er under behandling og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt. 3-hjulet fabriksny cykel med eller uden hjælpemotor og særlige indretninger, der er beregnet til montering på cykelen, f.eks. støttehjul, kropsstøtter, fodbespænding m.v. Der kan bevilges handicaptandem som et hjælpemiddel i de tilfælde, hvor familien har et væsentligt behov. Alternativt kan hjælpen (når det drejer sig om børn) bevilges efter Servicelovens 41, når mobilitetsmulighederne er sikret ved alternative løsninger. Der kan ikke ydes hjælp til almindelig cykel. Én fabriksny cykel. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte, inden ansøgningen behandles. Andre foranstaltninger som f.eks. træning eller evt. ganghjælpemiddel vurderes forud for stillingtagen til bevilling af cykel. Hvem leverer Kan kørselsbehovet dækkes ved benyttelse af offentlig transport, bevilges der ikke en cykel. Ja Frit leverandørvalg. Der ydes fra kommunal side støtte på 50 % af standardprodukt. 3-hjulet cykel med hjælpemotor dog max kr. Alm. 3-hjulet cykel dog max kr. 2

4 Hvordan følges op på Der følges ikke op på ydelsen, da cyklen bevilges som et forbrugsgode og dermed bliver borgerens ejendom. Der kan indhentes status fra egen læge med henblik på indhentning af oplysninger vedr. diagnose, prognose og afklaring af, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at borgeren bevilges en cykel. Der ydes ikke hjælp til etablering af holdeplads og opbevaring af lader. Det anbefales, at borgeren sikrer sig, at indboforsikringen dækker evt. skader eller tyveri. 3

5 Aflastningsophold Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Ydelsens omfang? Hvem leverer ydelsen, og har borgeren valgmulighed? Hvordan følges op på 84, 107 i Serviceloven Ydelsen dækker ophold i plejebolig i form af tilbud om dag, aften, nat eller døgnophold. At tilbyde midlertidig bolig til borgere, som af forskellige årsager ikke kan opholde sig i eget hjem. - Borgere, hvis pårørende har behov for aflastning. - Borgere med specielle behov for genoptræning. Oftest i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. - Borgere med midlertidige akutte plejebehov som ikke kræver egentlig sygehusbehandling. - Borgere, som venter på tildeling af pleje- eller ældrebolig, som ikke er i stand til at komme tilbage til eller forblive i eget hjem. - Borgere i sidste fase af terminale forløb. Der tages udgangspunkt i borgerens individuelle behov mht. ADL, genoptræning og diverse aktiviteter. Som udgangspunkt er et aflastningsophold af ca. 3 ugers varighed, dog med mulighed for forlængelse i tilfælde af behov for dette. Der skal i så tilfælde være klare mål med forlængelsen. Ringkøbing/Skjern Kommune har 37 aflastningspladser, fordelt på kommunens plejehjem, som leverer ydelsen. I forhold til valgmulighed, kan man fremkomme med ønsker vedr. valg af plejehjem. Dog kan specifikke ønsker ikke altid imødekommes, idet det beror på om den ønskede plads er ledig. Man kan derfor være nødsaget til at skulle et andet sted hen end det ønskede. Der er en egenbetaling på kr /døgn. Prisen reguleres løbende. Visitationen tilstræber at evaluere løbende samt opstille en fremadrettet plan for borgeren i samarbejde med personalet på det pågældende plejehjem. Den involverede visitator har ansvaret for evalueringen. 4

6 Alkoholbehandling Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven 141 Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Ydelsens omfang? Hvem leverer Hvordan følges op på Tilbyder hjælp og behandling til borgere, som har et overforbrug eller misbrug af alkohol, samt deres deres evt. pårørende At den enkelte og evt. pårørende får hjælp til at etablere et liv, som ikke er styret af alkohol Borgere som har brug for hjælp til at stoppe eller reducere deres alkoholforbrug samt deres pårørende Råd og vejledning Åben rådgivning samt antabusudlevering mandag og torsdag Afklaring og motivation Abstinensbehandling enten ambulant i samarbejde med læge eller ved indlæggelse Individuelle samtaleforløb Kursus/gruppebehandling 1 uge + 5 enkeltdage Visitation til døgnbehandling Efterbehandlingsgruppe Behandlingstilbuddet tager udgangspunkt i mindst mulig indgreb princippet Der er frit valg af behandlingssted ved ambulant behandling. Det er dog en forudsætning at behandlingsstedet er kommunalt eller har driftsaftale med kommunen Ringkøbing Skjern Kommune Misbrugsbehandlingen, Sundhedscenter Vest Kirkegade 3, 6880 Tarm Alkoholbehandling er gratis for borgeren Misbrugsbehandlingen foretager på ugentlige møder visitation til ydelserne. Der følges op undervejs samt ved afslutningen af ydelsen Jfr. Sundhedslovens 141 stk. 2 er der behandlingsgaranti, således behandlingen skal være iværksat senest 14 dage efter henvendelse En klage skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Hvis kommunen ikke giver borgeren fuldt medhold i klagen, sender kommunen klagen videre til Det Sociale Nævn jfr.retssikkerhedslovens 66 og 67. Klage over den lægelige/medicinske behandling sendes også til Ringkøbing Skjern Kommune, som videresender den til Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 5

7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social service 112 Arm- og benproteser Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage En individuel tilpasset protese. Ydelsen skal kompensere for borgerens funktionsnedsættelse, som er opstået i forbindelse med amputation. Borgere, der har gennemgået en amputation, og har behov for en protese for at kunne opretholde en så normal hverdag som muligt. Bevillingskompetancen ligger hos de sagsbehandlende terapeuter i Visitationsteamet. Ydelsens omfang? Hvem leverer Hvordan følges op på Bevillingen gives på baggrund af en lægefaglig vurdering fra behandlende sygehus, hvori også borgerens protese Armproteser Benproteser Protesestrømper Udover protesen omfatter bevillingen også reparationer af denne, dog efter aftale med sagsbehandlende terapeut. Hvis borgeren ikke selv kan transportere sig bandagist, er kommunen forpligtet til at sørge for transport. Ja Privat leverandør efter aftale med Visitationsteamet. Ydelsen er gratis for borgeren. Sagsbehandlende terapeut kontakter borgeren i forbindelse med modtagelse af protesen, og i forhold til større reparationer. 6

8 Bade- og toilethjælpemidler Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 112. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt nedsatte funktionsniveau. Hvad er formålet med At fremme borgerens mulighed for at være selvhjulpen i forhold til toilet- og badesituation. Kan desuden bevilges som et APV hjælpemiddel til personale og pårørende. Hvem kan modtage Der kan bevilges toiletstol, og sæde til personer der har vanskeligt ved at sidde, sætte sig eller rejse sig, samt til personer, der på grund af nedsat gangfunktion ikke er i stand til at gå ud på toilettet. Badebænk og badekarssæde bevilges til personer der har svært ved at stå op i forbindelse med et bad. Bækkenstol med hjul bevilges til personer der har nedsat gangfunktion, og som APV hjælpemiddel til personale. Bækkenstol med kip og hejs bevilges efter en konkret, individuel vurdering af visitator. Badebænke, toiletforhøjere, toiletstole med og uden hjul, badekarsæder og bækkenstole med kip. Ydelsens omfang Hvem leverer Hvordan følges op på Der ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel efter en konkret individuel vurdering. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte, inden ansøgningen kan behandles. Ved behov afprøves, tilpasses og instrueres borgeren, pårørende og plejepersonale i brugen af hjælpemidlet Hjælpemidler bevilges som et udlån. Ringkøbing-Skjern Kommunes hjælpemiddeldepot Ydelsen er gratis. Borgeren har pligt til at oplyse Visitationsteamet om ændringer i dennes helbredstilstand, som kan have betydning for behovet for hjælpemidlet Nej. 7

9 Beklædning Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 112. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt nedsatte funktionsniveau og i væsentlig grad være en lettelse i den daglige tilværelse. Hvad er formålet med At fremme borgerens mulighed for at være selvhjulpen i forhold til afog påklædning. Hvem kan modtage Borgere hvor den specielle beklædningsgenstand gør borgeren selvhjulpen fx ved et toiletbesøg. Der kan som vejledende regel ydes hjælp til anskaffelse af tøj, som borger normalt ikke ville have haft behov for, og som gør borgeren selvhjulpen. Rygeforklæder, køreposer, regnslag til kørestole samt inkontinentbukser. Ydelsens omfang Hvem leverer Hvordan følges op på (Hjælpen kan evt. ydes som en merudgift efter servicelovens 100, til beklædningsgenstande til en borger der grundet sygdom, ulykke eller lignende er blevet varigt invalideret. En følge heraf er, at borgeren ikke mere kan bruge sit tøj og således på én gang får behov for at få udskiftet dele af sin garderobe.) Bedst og billigst egnet hjælpemiddel. Nej. Diverse leverandører af særlige beklædningsgenstande. Ydelsen er gratis. Borgeren har pligt til at oplyse Visitationsteamet om ændringer i dennes helbredstilstand, som kan have betydning for behovet for hjælpemidlet Nej. 8

10 Boligindretning stk. 1 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 116. Hvilket behov dækker Hjælp til indretning af bolig, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende borger. Mindre boligændringer f.eks. automatiske døråbnere, udvidelse af døre. Udendørs belægning (kan bevilges til børn) m.m. Større boligændringer. f.eks. trappelift, elevator. Udvidelse af eksisterende rum (f.eks. værelse, badeværelse, køkken). Tilbygninger. Hvad er formålet med At kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem. Hvem kan modtage Borgere med varigt nedsat funktionsevne. I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet Vurdering af behov for boligindretning ved: Hjemmebesøg Statusattest Aktivitetsanalyse Tilladelse fra udlejer til boligindretning Reetablering af lejebolig Teknisk vurdering af boligen Forslag til om/tilbygning af boligen Indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Kompetence Første vurdering af ejendom SKAT, Herning Indhentelse af byggetilladelse Indhentelse af tilbud Endelig indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Borgeren orienteres om bevilling eller afslag Bygningsforsikring Anden vurdering af ejendommen SKAT. Herning. Overdragelsesforretning Beslutning om pant i ejendommen Udarbejdelse og tinglysning af pantebrev. Ydelsens omfang? Boligindretning som er nødvendige i. f. t. en midlertidig funktionsnedsættelse. Reetablering af ejerboliger Reetablering af lejebolig: der kan dog i særlige tilfælde laves aftale herom. Nødvendig hjælp til ændring eller indretning af allerede bestående beboelser. Hjælp kan ydes til opførelse af mindre tilbygning til værelse eller lignende, når det skønnes hensigtsmæssigt. Dog skal der ved mere omfattende og bekostelige ændringer undersøges, om en mere hensigtsmæssig eller økonomisk afhjælpning af boligforholdene kan tilvejebringes Hvor det ikke er praktisk muligt at løse problemet med nødvendig boligindretning og kommunen ikke kan anvise en anden egnet bolig, kan der i ganske særlige tilfælde ydes hjælp til anskaffelse af egnet bolig. Der skal være tale om en betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Ja, ifølge regler om frit valg jf. Servicelovens 116 9

11 Hvem leverer Hvordan følges op på Ringkøbing/Skjern Kommune. Ydelsen er gratis Hvis der er specielle ønsker i forhold til kvalitet og udformning, kan der blive tale om en egenbetaling. Hvis ydelsen medfører en ikke ubetydelig forøgelse af boligens værdi, også for andre, ydes den del af hjælpen, der modsvarer denne værdiforøgelse i form af et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til udbetaling ved ejerskifte. Der oprettes og tinglyses pantebrev i boligen. Boligindretning gives som en engangsydelse. Derfor er der ingen opfølgning. Efterfølgende udgifter til vedligeholdelse af boligindretningen påhviler borgeren i forhold til 116 Revideret oktober

12 Boligindretning stk. 2 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 116 stk. 2. Hvilket behov dækker Hjælp til boligskift: Kan der af praktiske grunde eller på grund af bekostelige ændringer ikke foretages den nødvendige boligindretning med hjælp efter servicelovens 116, stk.1, i ansøgerens nuværende bolig, og kan kommunen ikke anvise en anden egnet bolig (lejebolig), skal kommunen vurdere, om borgeren er berettiget til hjælp til anskaffelse af en egnet ejerbolig. Hvad er formålet med At kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem. Hvem kan modtage Borger med varigt nedsat funktionsevne. I væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Vurdering af behov for boligindretning ved at: Hjemmebesøg Statusattest Aktivitetsanalyse Tilladelse fra udlejer til boligindretning Reetablering af lejebolig og ejerbolig Teknisk vurdering af boligen Forslag til om-/tilbygning af boligen Indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Kompetence Evt. kontakt til ejendomsmægler. Første vurdering af ejendom SKAT, Herning Indhentelse af byggetilladelse Indhentelse af tilbud Endelig indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Borgeren orienteres om bevilling eller afslag Bygningsforsikring Anden vurdering af ejendommen SKAT. Herning. Overdragelsesforretning Beslutning om pant i ejendommen Udarbejdelse og tinglysning af pantebrev Ydelsens omfang? Hvem leverer Boligindretning som er nødvendige i forhold til midlertidig funktionsnedsættelse. Reetablering af ejerboliger Reetablering af lejebolig: Der kan dog i særlige tilfælde laves aftale herom. Nødvendig hjælp til ændring eller indretning af anden bolig. Hjælp kan ydes til opførelse af mindre tilbygning til værelse eller lignende, når det skønnes hensigtsmæssigt. Der skal være tale om en betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne I sager hvor der opstår spørgsmål om flytning, er det væsentligt, at ansøgeren og kommunen indgår i et tæt samarbejde. Hvis det er muligt at dække ansøgerens behov i en egnet lejebolig kan det bevilges. Hvis det herefter viser sig, at det er nødvendigt at anskaffe en ejerbolig, må kommunen og ansøgeren i samarbejde finde en egnet ejerbolig. Ringkøbing/Skjern Kommune. 11

13 Hvordan følges op på Ydelsen er gratis. Hvis der er specielle ønsker i forhold til kvalitet og udformning, kan der blive tale om en egenbetaling. Hvis ydelsen medfører en ikke ubetydelig forøgelse af boligens værdi, også for andre, ydes den del af hjælpen, der modsvarer denne værdiforøgelse i form af et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til udbetaling ved ejerskifte. Der oprettes og tinglyses pantebrev i boligen. Flytteudgifter dækkes ikke efter 116 stk. 1 eller stk. 2. Kan søges som merudgift efter servicelovens 41 og 100. Der kan gives hjælp til flytning til en lejebolig/andelsbolig efter servicelovens 116 stk. 2. Boligskift gives som en engangsydelse, derfor er der ingen opfølgning. Efterfølgende udgifter til vedligeholdelse af bolig og boligindretning påhviler borgeren i forhold til

14 Dørtrin Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 116. Kan eventuelt bevilges som nødvendig ændring i forbindelse med arbejdspladsvurdering. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt, stærkt nedsatte funktion. Hvad er formålet med At kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem. Hvem kan modtage Borgere med varigt nedsat funktionsevne. I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Ydelsens omfang? Hvem leverer Hvordan følges op på Hjemmebesøg med henblik på vurdering af behov for udligning/fjernelse af dørtrin. I lejebolig indhentes tilladelse til fjernelse af dørtrin, hos ejeren af boligen. Bestilling af håndværker. Boligændringer som er nødvendige i forbindelse med midlertidige funktionsnedsættelser. Der kan som vejledende regel ikke ydes hjælp til boligændringer, der er udført/påbegyndt inden bevillingen forelægger. Reetablering i ejerboliger. Reetablering i lejebolig: der kan dog i særlige tilfælde laves aftale herom. Der ydes kun hjælp til udligning/fjernelse af dørtrin, ved ét af husets ind/udgange. Der ydes som udgangspunkt kun hjælp til udligning/fjernelse af dørtrin ved boligens centrale rum. (f.eks. soveværelse, bad, køkken, stue, entré). Ja. Udligning af dørtrin foretages af depotet. Fjernelse af dørtrin udføres af lokal håndværker. Ydelsen er gratis for borgeren. Hvis der er specielle ønsker med hensyn til kvalitet og udformning, kan der blive tale om en egenbetaling. 13

15 Elektrisk kørestol Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 112. Hvilket behov dækker En el-kørestol til indendørs og udendørs brug, som nødvendigvis benyttes i hovedparten af dagens timer. Hvad er formålet med Hjælpemidlet skal kompensere for borgerens væsentlige og varigt nedsatte gangfunktion. Hvem kan modtage Borgere der har behov for en el-kørestol og som på grund af deres nedsatte funktionsevne ikke kan færdes til fods eller i en manuel kørestol. Hjælpemidlet bevilges af sagsbehandlende terapeuter på baggrund af en funktionsvurdering. Ydelsens omfang? Hvem leverer Hvordan følges op på Alle andre behandlingsmuligheder, herunder genoptræning, skal være udtømte. Formålet med hjælpemidlet er, at borgerens nedsatte gangfunktion understøttes, så borgeren i videst muligt omfang kan opretholde en så normal og selvstændig hverdag som mulig. En individuel tilpasset el-kørestol kan bevilges. Nej. Ringkøbing Skjern Kommunes Hjælpemiddeldepot. Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen afholder udgiften i forbindelse med reparationer. Udgiften til udskiftning af dæk og slanger ligger hos borgeren. Borgeren har pligt til at meddele Visitationsteamet om ændringer i dennes helbredstilstand, som kan have betydning for afgørelsen. Borgeren eller dennes pårørende har pligt til at tilbagelevere ubenyttet kørestol. Hvis man er usikker på om den enkelte er trafiksikker indhentes vurdering fra egen læge eller kørerlærer. Der kan som vejledende regel kun udlånes 1 kørestol. Der kan dog f.eks. i forbindelse med udlån af el-kørestol, der ikke er sammenklappelig, være behov for en transportkørestol. 14

16 Elkøretøj 3- hjulet Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 113. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt, stærkt nedsatte eller ophævede gangfunktion. Hvad er formålet med Køretøjet skal som vejledende regel gøre borgeren selvhjulpen i forhold til f.eks. indkøb, lægebesøg, fysioterapeut, dagcenter, besøg hos familie og venner. Hvem kan modtage Et udendørs el-køretøj bevilges ikke alene på grund af aldersbetinget, nedsat gangfunktion. Borger skal have et væsentligt og dagligt kørselsbehov. Borger skal selv eller ved pårørendes hjælp varetage alle opgaver ved anvendelse af elkøretøjet. Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere det elektriske køretøj på forsvarlig vis i trafikken. (Der foretages om nødvendigt en afprøvning i lokalmiljøet). Ydelsens omfang? Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), kan kun bevilges el-køretøj, hvis det er lægeligt dokumenteret, at misbruget er under behandling og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt. Fabriksny 3- eller 4-hjulet el-køretøj indkøbt ved leverandør Service, reparation og vedligeholdelse skal borgeren selv varetage. Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Ydelsen bevilges kun én gang. Hvis der på grund af den nedsatte funktionsevne er brug for specialindretning, betaler kommunen de nødvendige merudgifter. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte, inden ansøgningen behandles. Andre foranstaltninger som f.eks. træning eller ganghjælpemiddel vurderes forud for stillingtagen til bevilling af evt. el-køretøj. Hvem leverer Hvordan følges op på Kan kørselsbehovet dækkes ved benyttelse af offentlig transport, bevilges el-køretøjet ikke. Ja. Frit leverandørvalg. Der ydes fra kommunal side støtte på 50 % af standardproduktet dog max kr Der følges ikke op på ydelsen, da el-køretøjet bevilges som et forbrugsgode og dermed bliver borgerens ejendom. Der kan indhentes status fra egen læge med vedr. indhentning af oplysninger vedr. diagnose, prognose og afklaring af, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at borger bevilges et el-køretøj. I tvivlsspørgsmål kan man ved kørsel over 6 km/time rekvirere en motorsagkyndig, som kan foretage en afprøvning. Der ydes ikke hjælp til etablering af holdeplads og opbevaring af lader. 15

17 Det anbefales, at borgeren sikrer sig, at indboforsikringen dækker evt. skader eller tyveri. Lov om Social Service 113 stk. 5 I enkelte tilfælde kan el-køretøjet bevilges som et hjælpemiddel uden egenbetaling. Oplysning om dette vil blive givet ved henvendelse/ansøgning. 16

18 Forbrugsgoder Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service, 113. Hvilket behov dækker Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som opfylder betingelserne for bevilling af hjælpemidler i forhold til servicelovens 112. I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller Er nødvendig for at pågældende kan udøve et erhverv. Hvad er formålet med At fremme borgerens muligheder for at være selvhjulpen i de daglige gøremål. At formindske borgerens praktiske problemer i væsentlig grad. At fremme borgerens mulighed for at deltage aktivt i det omgivende samfund. Hvem kan modtage Borger med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som opfylder betingelserne for ydelse af hjælpemidler i forhold til servicelovens 112. Vurdering af borgens funktionsniveau og behov for træning og/eller forbrugsgode, evt. ved hjemmebesøg. Forbrugsgoder under den lovbestemte bagatelgrænse. Sædvanligt indbo. I forhold til almindelig standard, samt aldersvarende f.eks. almindelige stole, borde, senge, madrasser, hvilestole, belysning, computer m.m. Udgifter til almindelig drift og vedligeholdelse. Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til udskiftning eller reparation. Forbrugsgoder til midlertidigt brug. Ydelsens omfang? Det bedst egnede og billigste forbrugsgode. Der betales 50 % af prisen på et almindeligt standard produkt af den pågældende art. Hvis der på grund af den nedsatte funktionsevne er behov for et forbrugsgode der er dyre end en almindeligt standard produkt eller nødvendiggør særlig indretning, bevilges de nødvendig merudgifter. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, bevilges den fulde anskaffelses udgift, samt reparation eller udskiftning. Forbrugsgodet kan ydes som udlån. Borgeren indkøber selv produktet og lovpligtig udstyr. Der ydes kun hjælp hvis udgiften overstiger den lovbestemte bagatelgrænse. Hvis der i den enkelte ydelses situation er behov for mere end et forbrugsgode lægges den samlede udgift til grund. Hvem leverer Hvordan følges op på Varighed: Ingen tidsbegrænsning, forbrugsgodet er borgerens ejendom, hvis ikke det fungere udelukkende som et hjælpemiddel. Der er valgfrihed med hensyn til leverandør, dog fastsættes prisen på standard produktet af kommunen. Borgeren indkøber selv forbrugsgodet. 50 % af prisen på standard produktet. Alle udgifter til reparation, udskiftning og vedligeholdelse påhviler borgeren. Ingen opfølgning. Det forudsættes at leverandøren er en momsregistret virksomhed. Der ydes kun hjælp til et fabriksnyt produkt, med mindre hjælpen ydes som et hjælpemiddel. I det tilfælde benyttes produkter fra genbrugsdepotet. 17

19 18

20 Genoptræning (15 stk) 1.Instruktion og vejledning Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 86: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Serviceloven 86 stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer har behov herfor. Sundhedslovens 140: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner Hvilket behov dækker Behov for instruktion og vejledning i forhold til ovenstående lovgrundlag Hvad er formålet med Instruktion/vejledning til borger, pårørende og personale. - Instruktion og vejledning gives med henblik på så vidt mulig at bringe personen op på det funktionsniveau, som den pågældende havde inden sygdommen. Gives, i denne forbindelse, ikke som selvstændig ydelse, men altid i forbindelse med anden træning. - Instruktion og vejledning gives med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Hvem kan modtage - Personer, bosat i Ringkøbing-Skjern kommune der har behov for genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. - Tilbuddet gives efter en konkret individuel vurdering af behovet. - Personer, bosat i Ringkøbing-Skjern kommune der efter udskrivning fra Sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. - Personer, bosat i Ringkøbing-Skjern kommune som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer har behov for vedligeholdelsestræning. - Den centrale visitation i Ringkøbing-Skjern kommune tildeler ydelsen. - Træningsafdelingens ergo- og/eller fysioterapeuter vurderer og planlægger ydelsen. Kan indeholde: motivering, planlægning, strukturering, læring, i forhold til f.eks. den visiterede borgers egenomsorg, mobilitet, aktivitet, lejring og træningsprogram. Ydelsens omfang? - På hverdage, i dagtimerne. - I borgerens eget hjem, på kommunens centre eller andet relevant sted. - Varighed ud fra en individuel vurdering. - Vejledende tidsforbrug: 10 min. - 1 time, afhængig af behov gange, afhængigt af behov. - Instruktion og vejledning iværksættes inden for 14 dage. Der er valgfrihed indenfor kommunens leverandører. Der er desuden mulighed for at vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner jfr. Sundhedslovens

21 Hvem leverer Hvordan følges op på Ringkøbing-Skjern kommunes ergo- eller fysioterapeuter. - Ydelsen er gratis - Der kan være egenbetaling til transport. Den opnåede viden skal kunne omsættes til handling - Borgeren forpligtes til at indgå i et samarbejde. - Personalet er pålagt tavshedspligt - Personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven under arbejdet. Loven forskriver at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 20

22 2. Undersøgelser på kropsniveau Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 86: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Serviceloven 86 stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer har behov herfor. Sundhedslovens 140: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner Hvilket behov dækker Behov for undersøgelser på kropsniveau i forhold til ovenstående lovgrundlag Hvad er formålet med - Undersøgelse på kropsniveau. - Undersøgelserne benyttes til: Status, vurdering og udredning m.h.t. at udvælge en egnet træningsmetode. - Som et led i udarbejdelsen af en handleplan for træning, i samarbejde med borgeren. Hvem kan modtage - Personer, bosat i Ringkøbing-Skjern kommune der har behov for genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Tilbuddet gives efter en konkret individuel vurdering af behovet. - Personer, bosat i Ringkøbing-Skjern kommune der efter udskrivning fra Sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. - Personer, bosat i Ringkøbing-Skjern kommune som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer har behov for vedligeholdelsestræning. - Den centrale visitation i Ringkøbing-Skjern kommune tildeler ydelsen. - Træningsafdelingens ergo- og/eller fysioterapeuter vurderer og planlægger ydelsen. Der benyttes en anerkendt, terapeutisk undersøgelsesmetode. Individuel undersøgelse. Kan indeholde undersøgelse af: - Bevægelighed - Muskelfunktion - Kropsdele ved palpation - Balance - Koordination - Sanser - Åndedræt - Dysfagi - Dysartri - Smerter Ydelsens omfang? - På hverdage, i dagtimerne. 21

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 3 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 4 Arm- og benproteser... 6 Bade- og toilethjælpemidler... 7 Bandage

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard: Træning

Kvalitetsstandard: Træning Kvalitetsstandard: Træning Indsatsens lovgrundlag 86, stk 1 (genoptræning) og stk 2 (træning) i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for boligindretning

Kvalitetsstandard for boligindretning Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for boligindretning 2 Kvalitetsstandard for boligindretning Formålet med hjælpen Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 1 Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Målgruppe... 2 4.0 Indsatsen... 2 4.1 Indsatsens indhold... 2 4.2 Indsatsens omfang... 3 5.0 Visitationskriterier...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere