Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed del 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1"

Transkript

1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed del 1 1

2 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede rygestoptilbud Information om røgfrihed til børn og unge, hvor de færdes i fritiden Alkohol Opsporing ved frontpersonale Dialog med ungdomsuddannelsesinstitutioner Mad og måltider Fysisk aktivitet Overvægt Handleplaner for mad og måltider Synliggørelse af muligheder relateret til fysisk aktivitet Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til overvægt De sundhedsindsatser, der beskrives i de følgende afsnit, har til hensigt at udmønte nedenstående målsætninger fra sundhedspolitikken. 2

3 Sammenhæng til sundhedspolitikken Sammen om sundhed Det sunde valg skal være nemt og naturligt For sikre mange gode og sygdomsfri leveår skal vi have særligt fokus på kost, rygning, alkohol og motion. Vi skal understøtte de sunde valg i hverdagen, så det bliver nemt og naturligt for alle at tage ansvar for egen sundhed ( )Vi skal gøre det muligt at bryde en negativ social arv.( ) Gode vaner grundlægges tidligt i livet. Vi skal derfor især hjælpe børn og unge med at leve sundt. Tiltag i daginstitutioner, folkeskoler og ungdomsuddannelser skal bidrage til at flere får sunde motions- og kostvaner. Vi skal også medvirke til at færre ryger i fremtiden (Sundhedspolitikken, side 9) Den mentale sundhed skal styrkes Vi vil have fokus på børn, unge og deres familier. Dårlig trivsel, social isolation og mobning skal forebygges (Sundhedspolitikken, side 10). Det sunde arbejdsliv skal styrkes Vi vil skabe rammerne for et sundt arbejdsliv på alle kommunale arbejdspladser ( ) Vi vægter et sundt arbejdsliv højt. Vores medarbejdere skal gå foran (Sundhedspolitikken, side 14). Rammerne skal gøre fysisk aktivitet naturligt I vores kommune har vi med strand, skov, bakker, vind og vand de bedste muligheder for aktivitet og bevægelse i hverdagen. Vi vil synliggøre de mange muligheder, og i samarbejde med organisationer, idrætshaller og idrætsforeninger friste flere til at være aktive (Sundhedspolitikken, side 12). en mod kronisk sygdom skal styrkes For de kronisk syge vil vi skabe sundhedsfremmende tilbud, der mindsker risikoen for forværring, komplikationer og giver flere gode leveår (Sundhedspolitikken, side 17). Der skal skabes større lighed i sundhed Vi vil mindske uligheden gennem motiverende og strukturelle tiltag, som hjælper alle til at udnytte mulighederne og få en bedre livskvalitet ( ) De motiverende tilbud skal både rettes mod den enkelte og mod de nære relationer som den hele familie. For at fremme den sociale lighed i sundhed skal vi arbejde på tværs af mange områder i kommunen og skabe strukturelle initiativer, der gør det sunde valg nemt og naturligt. Vi vil samarbejde med borgere, frivillige, foreninger og organisationer med flere signalere vigtigheden af, at alle tager hånd om hinanden (Sundhedspolitikken, side 18). 3

4 Tobak Udvikling af målrettede rygestoptilbud Assens Kommune udbyder rygestopvejledning til alle borgere efter Kræftens Bekæmpelses Kom og Kvit -koncept i samarbejde med apotekerne i kommunen. Der er behov for supplerende motiverende tilbud til udvalgte målgrupper. et er at understøtte en sund livsførelse og bidrage til at mindske den sociale ulighed i sundhed. Fremme rygestop hos udvalgte målgrupper gruppen skal nærmere afgrænses, men kan fx omfatte borgere inden for følgende målgrupper: Sindslidende Misbrugere Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Kronikere Uden for arbejdsmarkedet Under ungdoms- og erhvervsuddannelse Rygestopvejledning som et selvstændigt tilbud eller en integreret del af øvrige tilbud, som målgrupperne benytter. Fagområder Social, Sundhed, Arbejdsmarked, Ungeenheden og Skoler/samarbejde med ungdomsuddannelser. lig koordinerende funktion er placeret hos fagområde Sundhed (Borgerrettet sundhedsfremme- og forebyggelse). Politisk forankring i Social- og Sundhedsudvalget. Der forventes et relativt stort ressourceforbrug. Kompetenceudvikling af medarbejdere og drift af tilbud. Røgfrihed hos børn og unge, hvor de færdes i fritiden Der er ikke pt. samarbejde med fritidslivet omkring røgfrihed. Der er potentiale i at etablere et samarbejde med fritidslivet omkring børn og unges sunde vaner. et er, gennem udbredelse af viden, at understøtte forebyggelse af rygestart og motivation til rygestop hos børn og unge. Hermed understøttes en sund livsførelse og der bidrages til at mindske den sociale ulighed i sundhed. Udbrede viden til børn og unge omkring røgfrihed og rygestoptilbud. Dialog med trænere og ledere omkring røgfri miljøer og ansvar som rollemodeller. gruppen skal nærmere afgrænses, men omfatter børn og unge i fritidslivet, fx lokale idrætsforeninger, spejderforeninger og ungdomsklubber. Udbredelse af viden, målrettet børn og unge, hvor de færdes i fritiden, samt dialog med trænere i fritidsmiljøet. Fagområder Sundhed, Plan og kultur samt Dagtilbud og Skole. lig koordinerende funktion er placeret hos fagområde Sundhed (Borgerrettet sundhedsfremme- og forebyggelse). Politisk forankring i Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget. 4

5 Udmøntning Alkohol Opsporing ved frontpersonalet Tidlig opsporing af overforbrug og alkoholproblemer hos borgere gøres pt. ad hoc ved frontpersonalet. Der er behov for at systematisere den tidlige opsporing. et er at skabe gode forudsætninger for at sætte tidligt ind med en alkoholindsats med blik for den hele familie. Samtidigt bidrager en systematisk tidlig opsporing til en tværgående og sammenhængende indsats og sikrer fremme af lighed i sundhed. Sikre retningslinjer for håndtering af tidlig opsporing til brug for frontpersonalet Fremme systematisk tidlig opsporing ved frontpersonalet rettet frontpersonale, der møder borgere i fx: Jobcentre Sundhedsplejen Tandplejen Daginstitutioner Skoler Hjemmepleje Psykiatri Misbrugscenteret Botilbud Ungeenheden Udarbejdelse af retningslinjer, herunder spørgeguide til opsporende samtale m.v. Fagområder under direktørområdet Velfærd. lig koordinerende funktion ligger hos Social (Misbrugscenteret). Politisk forankring i Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. Der forventes et relativt stort ressourceforbrug. Kompetenceudvikling samt udmøntning/drift. Dialog med ungdomsuddannelsesinstitutionerne Ved forespørgsel fra ungdomsuddannelserne, formidler Misbrugscenteret viden omkring alkohols skadelige virkninger. Herudover er der ikke pt. samarbejde med ungdomsuddannelserne omkring de unges alkoholkultur. Der er behov for at indlede en dialog med ungdomsuddannelserne omkring udbredelse af en synlig alkoholpolitik med det formål at forebygge overforbrug af alkohol hos de unge. At kommunen understøtter ungdomsuddannelsesinstitutionerne i at forholde sig aktivt til en alkoholpolitik og synliggørelse af kommunale tilbud over for institutioner, forældre og elever. Ungdomsuddannelsesinstitutionerne kan være placeret i kommunen eller have et stort optag fra kommunen, fx: 5

6 VUC Handelsskole Gymnasium Syddansk Erhvervsskole Teknisk skole Indgå i dialog med ungdomsuddannelserne og ved behov understøtte en synlig alkoholpolitik og synliggøre kommunale tilbud. Fagområder Sundhed, Social og Skoler/samarbejde med ungdomsuddannelser. lig koordinerende funktion ligger hos Social (Misbrugscenteret) og Sundhed (Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse). Politisk forankring i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. Udmøntning Mad og måltider Handleplaner for mad og måltider Der er udarbejdet en fælles madpolitik for 0-6 årige i dagtilbud med retningsgivende mål og principper for kosten. Der er ikke pt. fælles retningslinjer for kosten i øvrige kommunale tilbud. Der er behov handleplaner med overordnede retningslinjer for mad og måltider i kommunale tilbud med henblik på at understøtte det sunde valg og de sunde vaner. Der udarbejdes handleplaner for mad og måltider til udmøntning i de enkelte institutioner. Handleplanerne er målrettet: Skoler Madservice til ældre Kommunale institutioner, botilbud og væresteder for borgere med særlige behov Kommunens kantiner Der udarbejdes handleplaner med fælles overordnede retningslinjer med samtidigt blik for de enkelte institutioner og målgruppers behov. Fagområder Social, Sundhed, Arbejdsmarked, Skoler, Børnesundhed samt Sundhed & Trivsel. lig koordinerende funktion ligger hos Sundhed og Børnesundhed (Borgerrettet sundhedsfremme-og forebyggelse og Sundhedsplejen). Politisk forankring i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. Der forventes et relativt omfattende ressourceforbrug. Kompetenceudvikling og udmøntning/drift. 6

7 Fysisk aktivitet Synliggørelse af muligheder for fysisk aktivitet Assens Kommune rummer mange muligheder for, at borgerne kan udfolde sig fysisk. De mange rammer, tilbud og aktiviteter kan i endnu højere grad synliggøres for borgerne, men også for medarbejdere og samarbejdspartner. et med synliggørelsen er, at borgerne i højere grad udnytter mulighederne til gavn for folkesundheden. Udbrede målrettet information om muligheder relateret til fysisk aktivitet - til borgere, medarbejder og samarbejdsparter. gruppen afgrænses nærmere og informationen tilpasses den enkelte målgruppe, fx tilflyttere, børn og unge m.fl. Information til borgere, medarbejdere og samarbejdsparter samt etablering af et koordineret og inddragende samarbejde om rammer, tilbud og aktiviteter vedr. fysisk aktivitet på tværs i kommunen. Alle fagområder er ansvarlige. lig koordinerende funktion ligger hos Plan og Kultur. Politisk forankring i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Miljø- og Teknikudvalget. Udmøntning/drift. Overvægt Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til overvægt Sundhedsplejen arbejder med forebyggelse af overvægt ved sundhedsundersøgelserne i barnets 1. leveår. Sundhedsplejen har herudover et særligt fokus på opsporing af overvægt og rådgivning hos skolebørn og deres familier. Der er behov for at udvide tilbuddet til børn og unge. Der er desuden tilbud om støtte til vægttab hos kommunale medarbejdere. Der findes ikke yderligere tilbud i kommunen og der er derfor et stort behov for at udvikle tilbud til andre målgrupper. et er at forebygge følgesygdomme og fremme sunde livsbetingelser, herunder mental sundhed. en skal bidrage til at reducere ulighed i sundhed. Det overordnede mål er at forebygge og reducere overvægt. Der udarbejdes specifikke målsætninger i forhold til arbejdet med: Forebyggelse Tidlig opsporing Tilbud. Er målrettet følgende grupper: 0-6 årige/førskole Skolealderen Børn og voksne i bosteder samt aktiverings- og samværstilbud Voksne generelt Medarbejdere på kommunale arbejdspladser Skal afgrænses nærmere. Der udvikles forebyggende og 7

8 sundhedsfremme aktiviteter til relevante målgrupper, og den hele familie inddrages, hvor det er relevant. Fagområder inden for direktørområdet Velfærd og Sundhed & Trivsel. lig koordinerende funktion ligger hos Sundhed (Borgerrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse) og Børnesundhed (Sundhedsplejen). Politisk forankring i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. Der forventes et relativt omfattende ressourceforbrug. Kompetenceudvikling, udmøntning/drift. 8

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere