Årsberetning. Annual Report

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Annual Report"

Transkript

1 Årsberetning Annual Report 2014

2 Tekst: Anett Wiingaard Fotos: Jasper Simonsen og Bjarke Ørsted Layout: Eva Tryti Omslag: Eva Tryti Tryk: Clausen Grafisk ApS 2015 GODA God Alkoholkultur Løgstørgade København Ø DK Tel goda.dk og alkoholdialog.dk 2

3 GODA 2014 Sjældent har der været så stort fokus på alkohol som i 2014, hvor konferencer, mediedebatter og nye aktører satte alkohol på dagsorden. Også for GODA har det været et begivenhedsrigt år med nye samarbejdspartnere og initiativer. Derfor først og fremmest en tak til SSP-konsulenter, kommuner, gymnasier, filmproducenter og andre, der lod GODA være en del af deres projekter var også året, hvor GODA indgik i et partnerskab med VSOD, Bryggeriforeningen, Dansk Erhverv, HORESTA, Danske Restauranter og Cafeer samt De Samvirkende Købmænd. Med en bevilling fra Sundhedsministeriet vil partnerskabet i de kommende tre år lancere en række initiativer med det formål at håndhæve aldersgrænser for salg af alkohol i butikker og sikre et trygt natteliv for de unge. Med partnerskabet har GODA nu en bred vifte af aktiviteter i bestræbelserne på at arbejde for den gode alkoholkultur. Den gode alkoholkultur betyder i forhold til mindreårige ingen alkohol. Derfor er det meget glædeligt, at debutalderen i de senere år er steget, og forbruget blandt unge er faldet generelt. Helt konkret er der i dag flere, der først debuterer i alderen år (48 %), og færre, der debuterer i alderen år (41 %), hvor det for fem år siden forholdt sig omvendt. Når de begynder at drikke, er der også færre, der drikker regelmæssigt. Andelen af 15-årige, der drikker hver uge, er således i de senere år faldet ca. 50 %*. Foreløbige tal fra en igangværende udarbejdelse af en Ungeprofil fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at andelen af unge på en erhvervsuddannelse eller et gymnasium, der drikker hver weekend, nu er nede på omkring 10 %. Med andre ord: 9 ud af 10 unge på en ungdomsuddannelse drikker ikke hver weekend. For GODA er det en stor tilfredsstillelse at være blandt de aktører, der har været med til at vende udviklingen i alkoholforbruget blandt de unge. Der er sket et holdningsskift, og med de unge som frontløbere vil den positive udvikling fortsætte. En undersøgelse foretaget af GODA viser således, at to ud af tre unge ikke presser andre til at drikke, og at halvdelen ligefrem har respekt for dem, der ikke drikker. Adspurgt om årsagen til den positive udvikling peger de unge i nævnte rækkefølge på, at de er blevet bedre til at sige nej, at andre er blevet bedre til at acceptere et nej, og at det ikke længere er sejt at være fuld. GODA ønsker at fremme den gode og ansvarlige alkoholkultur og forebygge alkoholmisbrug med særligt fokus på de unge Vi bevæger os således mod en kultur, hvor der er større tolerance over for den gruppe af unge, der ikke drikker alkohol. Det er en bevægelse, som forældre, skoler og forebyggere skal bakke op om og understøtte. Mange af os både unge og forældre tror, at unge drikker mere end de egentlig gør. Det er en myte, der er med til at øge forbruget blandt unge, fordi vi gerne vil følge flertallets normer og derfor tilpasser vores adfærd efter, hvad vi tror er det normale at gøre. I alle GODA s materialer pointerer vi, at det som ung er normalt ikke at drikke eller kun at drikke lidt. Social pejling, Life Skills og motivationssamtalen er de metoder, der anvendes i materialerne. I stedet for billeder af drikkende unge sætter vi gerne modbilleder op for kun ved at fokusere på, at flertallet af de unge har skole, fritid, venner og familieliv i fokus, kan vi ændre den kollektive bevidsthed, så den gruppe af unge, der hyppigt går til fester og drikker meget, opfattes som det mindretal, de reelt er. Sekretariatschef Anett Wiingaard *Fra 50 % i 2002 til 28 % i 2010 for drengenes vedkommende og fra 39 til 19 % for pigernes vedkommende. 3

4 Grundskoler Alkoholdialog Alkoholdialog er et undervisningsmateriale til brug for folkeskolens ældste klasser. Materialet er opdelt i fire niveauer, så læreren kan tage udgangspunkt i elevernes erfaring med alkohol i stedet for klassetrin. Da materialet udkom, fik det følgende anmeldelse i Folkeskolen: Ny forskning ligger til grund for materialet, hvor man i stedet for at løfte pegefingre og moralisere med skrækkampagner har en mere pædagogisk tilgang med blandt andet vurderingsøvelser, diskussioner og situationsspil. Alkoholdialog er et meget indbydende, grundigt og gennemtænkt bud på alkoholundervisning på flere klassetrin. I Danmark er undervisningsmaterialet rekvireret i mere end eksemplarer. Alkoholdialog er desuden oversat til færøsk, og alle skoler på Færøerne underviser hvert år i uge 40 deres elever i alkohol med udgangspunkt i materialet. Novellekonkurrence 875 unge tog i foråret 2014 imod GODAs udfordring om at skrive en novelle med temaet Unge & Alkohol. Skolerne var glade for tilbuddet, og der var kamp om de tre præmier på henholdsvis 3.000, og kr. til klassekassen, da de indsendte noveller var meget velskrevne, idérige og gennemtænkte. De 12 bedste noveller blev publiceret i en novellesamling. Formålet med konkurrencen var at øge motivationen til at sætte fokus på alkohol i undervisningen, da lærerne har lettere ved at forsvare at afsætte tid til undervisning i alkohol, når der indgår en pensumopgave. Skræddersyet undervisningsmateriale til kommuner I efteråret 2014 uddannede GODA sundhedsplejerskerne i Gentofte Kommune til at undervise kommunens 9. klasser i alkohol. 11 ud af kommunens 18 skoler tog imod tilbuddet og modtog besøg i uge 40 af et team på to sundhedsplejersker, der gennemgik et forløb om alkohol i skolens klasser. Forløbet bestod af en faktuel gennemgang om alkohol, et forsøg med promillebriller og en diskussion af, hvilke regler, man kan opstille for at få et godt festforløb. Undervisningsforløbet blev positivt modtaget af eleverne, der blev bedre rustet til at møde udfordringerne, når de konfronteres med alkohol til fester. 2

5 Primary schools Alcohol dialogue Alcohol dialogue is an educational resource aimed at older children in primary school. The website is divided into four levels to allow teachers to base their classroom teaching on student experiences with alcohol rather than on the year they are in. When the resource was launched, Folkeskolen (a journal sent to all teachers in Danish state schools) published the following review:... The material is based on new research; instead of pointing fingers or moralising using fear campaigns, it rather uses educational exercises of evaluation, discussion and role-play. Alcohol dialogue is a very appealing, thorough and well thought material, offered for alcohol education at all levels of school. 7,000 copies of this educational resource has been ordered in Denmark. Furthermore, Alcohol dialogue has been translated into Faroese and all schools in the Faroe Islands teach students about alcohol based on this material each year. Short story contest In the spring of 2014, 875 young people took up GODA s challenge to write a short story on the subject of Adolescents & Alcohol. The contest was well received by schools and the three prizes of DKK 3,000, DKK 2,000 and DKK 1,000 were fiercely contested. The submitted short stories were very well written, full of ideas and well thought through. The twelve best short stories were published in an anthology. The purpose of the competition was to increase motivation among teachers to focus on alcohol awareness in class as teachers are generally more willing to set time aside for alcohol awareness when it forms part of the curriculum. Specialised teaching resources for the municipalities In the autumn of 2014, GODA trained health visitors in the Municipality of Gentofte to teach students in year 9 about alcohol. Eleven of the municipality s 18 schools took up the offer and were visited by a team of two health visitors who provided factual information about alcohol, conducted experiments with drunk simulation goggles and organised discussions about setting rules for best partying practice. The visit was positively received by students who became better equipped to face the challenges involved when they are confronted with alcohol at parties. 3

6 Forældre Alko-holdninger.dk Tre filmklip, hvor forældre konfronteres med teenageres ønske om at drikke til fester, lægger op til en diskussion på forældremøder omkring forældres rolle og de dilemmaer, som let opstår i forbindelse med de unges møde med alkohol og festkulturen. Filmene skildrer nogle typiske situationer, der fryses fast i det øjeblik, hvor situationen er mest tilspidset. Forældre står ofte i det dilemma, at de egentlig gerne ville sætte grænser for de unges alkoholforbrug, men samtidig er bange for at begrænse de unges frihed, da alkohol er en del af de unges sociale festfællesskaber. Derfor er det vigtigt, at forældre står sammen og sætter fælles rammer, så de unge ikke står alene. Kortfilmene er et godt værktøj til at få afklaret sine holdninger og afstemt dem med andre forældre, inden konflikten om alkohol opstår. De tre kortfilm på hjemmesiden alko-holdninger.dk er udviklet af SSP i Silkeborg og støttet af GODA. KvikStem om aftaler KvikStem er et interaktivt modul, hvor man svarer på en række spørgsmål ved at indsende en sms. Resultatet opdateres live som et overskueligt søjlediagram på en storskærm, så svarenes kan diskuteres løbende. Spørgsmålene omhandlende aftaler med forældre om alkohol, hjemkomsttider, holdninger til alkohol mv. stilles først til elever i en klasse, hvorefter klassens forældre besvarer tilsvarende spørgsmål til et efterfølgende forældremøde. Elevernes svar vil optræde som skyggesvar bag forældrenes, så de kan danne basis for en diskussion om holdninger og aftaler, ligesom det fremgår, om kommunikationen er klar og tydelig mellem forældre og børn. 4

7 Parents Alko-holdninger.dk Attitudes to alcohol Three film clips in which parents are confronted with their teenager s request to drink at parties can be used at parents meetings to initiate discussion on parental roles and the dilemmas that often arise when young people start to get involved with alcohol and the party culture. The clips depict typical situations that are freeze-framed at the moment when the situation becomes critical. between Schools Social services Police) and supported by GODA. KvikStem on agreements KvikStem is an electronic module in which respondents answer questions by SMS. Answers are immediately displayed on a screen in column format. Parents are often faced with the dilemma of wanting to set limits for their children s alcohol consumption and being afraid of limiting their children s freedom as alcohol forms such an important part of young people s social interaction. It is therefore important for parents to present a united front and to set agreed limits to ensure that children do not feel excluded in any way. The clips are an excellent tool for identifying attitudes and aligning expectations with other parents before conflicts about alcohol arise. The three short films at the website alko-holdninger.dk were developed by SSP (SSP is a formal partnership The questions about agreements with parents on alcohol, agreed curfew times, attitudes to alcohol etc. are initially put to students. Their parents are then asked to respond to the same questions at a subsequent parents meeting. The students responses appear as shadow figures behind the parents responses on screen. This SMS module is a good starting point for classroom discussions as well as discussions between students and their parents. The comparison of student and parent responses show whether communication between parents and their children is strong and unambiguous. 5

8 Ungdomsuddannelser KvikStem om holdninger og forbrug KvikStem er et interaktivt modul, hvor man svarer på en række spørgsmål ved at indsende en sms. Resultatet opdateres live som et overskueligt søjlediagram på en storskærm, så svarenes kan diskuteres løbende. Til brug for ungdomsuddannelser indeholder modulet en række spørgsmål om alkoholforbrug, holdninger til alkohol og hvor meget man tror, at andre drikker. Formålet er bla. at gøre op med sociale misforståelser, da unge ofte tror, at andre unge drikker mere end de gør. Ved at gøre opmærksom på, at unges alkoholforbrug har været faldende de senere år, styrkes tendensen til nedsat forbrug blandt flertallet. Modulet målrettet ungdomsuddannelser er udviklet sammen med Ung & Rus, Holbæk Kommune. Undervisningsmateriale til gymnasier Hjemmesiden alkoholdialog.dk blev i 2014 udvidet med et undersite bestående af tekster og film til brug for undervisningen i gymnasiefagene biologi, dansk, samfundsfag, psykologi og engelsk. Til alle fagene er der videnskabelige artikler krydret med debatartikler fra nyhedsmagasiner samt film til brug for diskussioner i klasserne. Både tekster og film bestående af interviews med unge, forskere og meningsdannere om alkoholkultur, ungdomsliv og identitetsdannelse er tænkt som udgangspunkt til kritiske elevdiskussioner om, hvilken rolle alkohol har i ungdomslivet. Det er ved overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, at mange unge får et regelmæssigt forbrug af alkohol, hvorfor mange gymnasier sætter alkohol som tema på dagsordenen. Undervisningssitet giver et tværfagligt bud på alkoholens mange aspekter. Hvordan har du det med meget fulde folk? 1 Det er sjovt 2 Det er jeg ligeglad med 3 Det er irriterende 4 Det er ubehageligt SMS dit svar til

9 Danish upper secondary schools KvikStem on attitudes and consumption KvikStem is an electronic module allowing respondents to answer a number of questions by sending an SMS. Responses are immediately shown on a screen in column format. The module is designed for use in the education of young adults and contains a range of questions about alcohol consumption, attitudes to alcohol and how much young adults believe other people drink. The purpose of the module is to address social misunderstandings as young people often believe that their peers drink more than they do. By drawing attention to the fact that alcohol consumption among young people has been falling in recent years, this initiative seeks to reinforce the trend towards reduced consumption among the majority of young people. The module, which is aimed at upper secondary school level (16-19-year-olds), has been developed in partnership with Ung & Rus at the Municipality of Holbæk. alkoholdialog.dk In 2014, the alkoholdialog.dk website was expanded to include a subsite consisting of texts and video for use in teaching Biology, Danish, Social Science, Psycho-logy and English at upper secondary school level (16 19 years old) in Denmark. Scientific articles and discus-sion papers from news magazines and films are provided for use in classroom discussions. Both texts and films consisting of interviews with young people, researchers and opinion-makers on alcohol culture, the lives of young people and identity formation are intended to provide a starting point for critical student discussions about the role alcohol plays in the lives of young people. As they move from secondary school to upper secondary school, many students start using alcohol on a regular basis which is why many upper secondary schools are putting alcohol on their agenda. This educational site provides a cross-disciplinary resource on the many aspects of alcohol. 7

10 Spritbilisme Godtrafikstil.dk Hjemmesiden godtrafikstil.dk, der åbnede i efteråret 2014, indeholder et computerspil, hvor unge trafikanter udsættes for forskellige trafikale udfordringer. Spillerens avatar skal træffe forskellige valg gennem forløbet og får en samlet score for sin kørsel. Spillet er tænkt til undervisningssituationer på skoler, ungdomsuddannelser, køreskoler etc., hvor det sammen med dokumentarfilm og andre materialer får de unge til at reflektere over deres adfærd i trafikken hvad enten det er som fodgænger, cyklist, knallertkører eller bilist. Ved at øve unge i at vurdere trafikale situationer og oplyse dem om mulige konsekvenser ved risikabel adfærd, som spritbilisme, vil fremtidens trafikanter være bedre rustet til at begå sig sikkert i trafikken. Materialet er produceret af Feldballe film, mens GODA sammen med Odense, Assens og Nordfyns Kommune samt Ulykkes Analyse Gruppen, OUH, Teknologisk Institut mv. har bidraget med research Turbo Andreas Thaulow har instrueret og Mads Damsbo været producer på Super16 s gribende film om en ung mand, der med promiller i blodet kører en ung far ihjel. Filmen sætter temaer som skyld, venskab og livets tilfældigheder til debat, hvor tilskueren til det sidste bliver holdt i spænding om, hvorvidt hovedpersonen vil tage ansvaret på sig. Filmen er skabt af unge og med unge skuespillere, hvilket skaber et autentisk univers, der griber tilskueren fra først til sidst. Turbo var nomineret til en Robert som Årets lange fiktion 2013, og GODA har tilladelse til at bringe den på hjemmesiden, hvor den i 2014 blev synliggjort på en ny udgave af alkoholdialog.dk. 8

11 Drink driving Godtrafikstil.dk The godtrafikstil.dk website, which launched in the autumn of 2014, consists mainly of a computer game in which young road users are faced with various challenges on the road. The player s avatar needs to make various decisions throughout the game and is given an overall score for his/ her driving. The game is intended to be used in teaching situations in schools, on youth education programmes, in driving schools etc. where it can be combined with documentaries and other resources to make students reflect on their behaviour on the road be it as a pedestrian, cyclist, moped rider or driver. By training young people to assess situations on the road and educate them in the possible consequences of risky behaviours, such as drink driving, the road users of the future will be better equipped to use roads safely. The material has been produced by Feldballe Film. In partnership with the Municipality of Assens, the Municipality of North Funen, Ulykkes Analyse Gruppen (The Accident Analysis Group), OUH and the Danish Technological Institute, GODA has contributed research to the production of the manuscript. Turbo Andreas Thaulow directed and Mads Damsbo produced MAKROPOL s touching movie about a young man who kills a young father while driving with alcohol in the blood. The movie puts such themes as guilt, fortuitousness, responsibility and friendship up for debate, and the viewer feels the suspense of not knowing whether the principal character will take responsibility for his action until the very end. The fact that the movie was made by young people and with young actors creates an authentic universe that touches the spectator from beginning to end. GODA was among those credited as consultants together with the Danish Road Safety Council and the Danish National Police. In 2014 the movie got a high position on the edited website alkoholdialog.dk. 9

12 Metoder Social pejling Sociologisk begreb udviklet i midten af 1980 erne, hvor to amerikanske forskere opdagede, at de unge på et mindre college i USA havde overdrevne forestillinger om, hvor meget alkohol deres medstuderende drak. Da mennesker ofte opfører sig, som de tror, andre gør, kan overdrevne forestillinger være problematiske. Ved at gøre de unge opmærksomme på, at deres forestillinger ikke stemmer overens med virkeligheden, kan social pejling bruges til at forebygge blandt andet overforbrug af alkohol. Ideen er, at når de unge finder ud af, at det ikke er så almindeligt at drikke, som de tror, så vil de selv skære ned på deres eget forbrug. I Danmark er metoden blandt andet brugt i det såkaldte Ringstedforsøg ligesom metoden er bredt udbredt i undervisningsmaterialer og også ligger til grund for bl.a. GODAs KvikStem modul. Life Skills WHO definerer livsfærdigheder som evner til fleksibel og positiv adfærd, der gør individet i stand til effektivt at håndtere krav og udfordringer i dagligdagen. Life Skills materialer kombinerer træning af unges selvværd med undervisning om tobak, alkohol, hash og andre stoffer. I metoden indgår interaktive øvelser og en høj grad af elevengagement, herunder klassediskussioner. Lærerens rolle er både at være planlægger, ordstyrer samt formidler af diskussioner. Alkoholdialog arbejder ud fra Life Skills metoden i at træne elevernes handlekompetencer og evne til at træffe beslutninger. Programmet bygger på aktivering af eleverne med vurderingsøvelser, diskussioner og teater. Hæftet rummer desuden guidelines til en alkoholpolitik og forældremøder på skoler. Motivationssamtalen 1983 beskriver en amerikansk professor, William R. Miller, hvordan han i kliniske samtaler har forsøgt at motivere patienten til at forandre sine drikkevaner. Siden Millers første artikel er Motivational Interviewing anvendt til at påvirke motivation for forandring af vaner eller livsstil. Mennesker med bl.a. misbrugsproblemer vil være i en indre konflikt med sig selv, da man på den ene side vil nyde et rusmiddel og på den anden side ikke vil bruge det rusmiddel, som samtidig skaber problemer. Konflikten refereres til som ambivalens. MI er en klientcentreret metode, som har som mål at opbygge en indre motivation for adfærdsændring hos klienten gennem at udforske og løse klientens ambivalens. I Skandinavien blev metoden introduceret af psykolog Tore Børtveit, der også har udviklet Fryspunkt, som GODA i samarbejde med Tore Børtveit har videreudviklet. Alkoholdialog.dk unikke besøgende var i 2014 inde på hjemmesiden alkoholdialog.dk. Hjemmesiden henvender sig både til folkeskolelærere, gymnasielærere, elever og forældre, da den er opdelt i fire undersider. Til hver målgruppe findes materialer, tips og værktøjer til at håndtere alkohol. 10

13 Methods Social norms approach A sociological concept developed in the middle of the 1980s when two American researchers discovered that young people at a small college in the United States held exaggerated beliefs about how much their fellow students drank. As people often behave in the way they think their peers do, such exaggerated beliefs may have problematic consequences. By making young people aware that their beliefs do not correspond to reality, the social norms approach can be used to prevent the abuse of alcohol. The idea is that when young people find out that drinking is not as widespread as they believe it is, they will cut down on their own consumption. In Denmark, the method has been applied in the so-called Ringsted Experiment. The method is also widely used in educational resources and forms the basis of GODA s KvikStem module. Life Skills WHO defines life skills as psychosocial abilities for adaptive and positive behaviour that enables individuals to deal efficiently with the demands and challenges of everyday life. The Life Skills resources combine the training of the self-worth of young people with training on tobacco, alcohol, cannabis and other drugs. The method includes interactive exercises and a high level of student engagement, including classroom discussions. The role of the teacher is to be the planner of these discussions as well as moderator and facilitator. Alkohol dialogue works on the basis of the Life Skills method to train students to take action and make decisions. The programme is based on the activation of students Alkoholdialog.dk In 2014, the alkoholdialog.dk website had 41,244 unique visitors. The website is aimed at secondary school teachers, upper secondary school teachers, students and parents and is divided into four subsites. Each target group is provided with resources, tips and tools for handling alcohol. using assessment exercises, discussions and theatre. The booklet also contains guidelines for an alcohol policy and school parents meetings. Motivational Interviewing In 1983, the American Professor William R Miller described how he had attempted in clinical interviews to motivate his clients to change their drinking habits. Since Miller s first article appeared, Motivational Interviewing has been used to induce motivation to change habits and lifestyles. People with abuse issues will be in conflict with themselves as, on the one hand, they want to enjoy a drug and, on the other, they do not want to use the drug that also causes them problems. This inner conflict is called ambivalence. MI is a client-centred counselling style whose aim is to build up an inner motivation to change client behaviours through exploring and solving the client s ambivalence. The method was introduced in Scandinavia by psychologist Tore Børtveit who has also developed Fryspunkt, which GODA in partnership with Tore Børtveit has developed further. 11

14 GODA 2014 Rarely has alcohol been so much in focus as it was in 2014, a year in which conferences, media debates and new players rushed alcohol to the top of the agenda. GODA has also had an eventful year acquiring new partners and launching new initiatives. We wish to thank the SSP consultants, municipalities, upper secondary schools, film producers and others who let GODA be a part of their projects was also the year when GODA entered into a partnership with VSOD, the Danish Brewers Association, the Danish Chamber of Commerce, HORESTA, the Danish Restaurants and Cafes and the Federation of Retail Grocers in Denmark. With a grant from the Danish Ministry of Health, this partnership will launch a number of initiatives in the coming three years with the purpose of enforcing age limits for the sale of alcohol in shops and ensuring a safe nightlife for young people. With this partnership, GODA now has a wide range of activities in place to promote a good alcohol culture. When we talk about minors, good alcohol culture means no alcohol. That is why it is very good news that the alcohol consumption debut age has risen in recent years and that drinking among young people has fallen in general. Currently, more young people drink their first alcoholic beverage at the age of (48%) and fewer drink alcohol for the first time at the age of (41%), whereas five years ago the reverse was true. When they start to drink, fewer young people are drinking regularly. The number of 15-year-olds drinking every week has fallen by about 50%* in recent years. Preliminary figures from a Youth Profile currently being compiled by the Danish National Institute of Public Health shows that the percentage of young people undertaking vocational training or studying at upper secondary school level and drinking every week is now down to around 10%. In other words: 9 out of 10 young people in upper secondary education do not drink every weekend. It is extremely satisfying for GODA to be among the players who have contributed to bucking the trend of alcohol consumption among young people. We have seen a change in attitudes and with young people as the front-runners this positive trend is set to continue. A survey conducted by GODA in 2013 showed that two out of three young people do not pressurise others into drinking and that half actually respect those who do not drink. Asked about the reason for this positive trend, young people pointed to the fact that they have become better at saying no, that others have become better at accepting a no and that it is no longer cool to be drunk. This means that we are moving towards a culture of greater tolerance towards young people who do not drink alcohol. This is a shift that parents, schools and social workers need to encourage and support. Many of us both teenagers and parents believe that young people drink more than they actually do. It is this myth that contributes to increasing consumption among young people as we want to conform to the standards of the majority and therefore adapt our behaviour to what we think is the norm. GODA aims at promoting a sensible and responsible alcohol culture and to prevent alcohol abuse with a particular focus on young people. All GODA s resources point out that it is normal for young people not to drink or only to drink a little. The social norms approach, Life Skills and Motivational Interviewing are the methods we use in our resources. Instead of using pictures of young people drinking, we like to highlight the opposite kind of image. Only by focusing on the fact that the majority of teenagers are occupied with school, leisure activities, friends and family can we change the collective consciousness to ensure that the teenagers who frequently go to parties and drink a lot are seen as the minority they actually are. General Manager Anett Wiingaard *From 50% in 2002 to 28% in 2010 for boys and from 39% to 19% for girls. 12

15 GODA er finansieret af vin- og spiritusbranchen. GODA ønsker at fremme danskernes gode, sunde og ansvarlige alkoholvaner og forebygge alkoholmisbrug med særligt fokus på unge. Bestyrelse og sekretariat i 2014 Michael Holm er formand for GODA s bestyrelse. Øvrige bestyrelse: Pia Dybdahl Christoffersen, Troels Husfeldt og Claus Toftkjær Sekretariatet er bemandet af sekretariatschef Anett Wiingaard. GODA is funded by Wine and Spirits Companies. GODA wishes to promote a sound, healthy and responsible alcohol culture among Danes and to prevent alcohol abuse with a particular focus on young people. Board and secretariat in 2014 Michael Holm is president for GODA s board. The other board members: Pia Dybdahl Christoffersen, Troels Husfeldt og Claus Toftkjær The secretariat is staffed by general manager Anett Wiingaard.

16 GODA deltager i et partnerskab sammen med VSOD, Bryggeriforeningen, Dansk Erhverv, HORESTA, Danske Restauranter og Cafeer samt De Samvirkende Købmænd med det formål at håndhæve aldersgrænser og sikre et trygt natteliv.

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

VIRVE Day, 2 nd March 2011. The Operations Model: Authority Radio Network in Denmark. Line Laudrup +45 4131 6734 lil@sikkerhedsnet.

VIRVE Day, 2 nd March 2011. The Operations Model: Authority Radio Network in Denmark. Line Laudrup +45 4131 6734 lil@sikkerhedsnet. VIRVE Day, 2 nd March 2011 The Operations Model: Authority Radio Network in Denmark Line Laudrup +45 4131 6734 lil@sikkerhedsnet.dk 3. marts 2011 What does mean: In Danish: SIkkerhedsNEttet In English:

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere