Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole."

Transkript

1 Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden for Rådgivningscenter Tønder Misbrugs samlede tilbud til borger, der oplever problemer på grund af stoffer eller alkohol. Den beskriver det serviceniveau, der tilbydes i Tønder kommune. 1. Hvem kan modtage tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug? Hvis du har problemer med alkohol eller stoffer, er pårørende eller forældre til en der har det, kan du modtage tilbud ved Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. 2. Hvordan kan man modtage tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Du kan henvende dig direkte til Rådgivningscenteret med ønske om rådgivning, vejledning eller behandling på grund af eget eller pårørendes forbrug af alkohol og stoffer. Det kan du både personligt eller telefonisk indenfor åbningstiden. Du er også velkommen til at henvende dig skriftlig. Henvend dig til Rådgivningscenteret Tønder Misbrug Østergade Tønder Tlf: Åbningstider Mandag - tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Telefontider Mandag - onsdag Torsdag Fredag Du kan også se adresser åbningstider og telefontider på Rådgivningscenterets hjemmeside 3. Henvendelse og anonymitet Rådgivning og vejledning Har du problemer med alkohol og stoffer, kan du modtage rådgivning og vejledning anonymt Alkoholbehandling Er du over 18 år, kan du være anonym og modtage alkoholbehandling efter sundhedslovens

2 Stofmisbrugsbehandling Ved stofmisbrugsbehandling kan du ikke modtage behandling anonymt. 4. Tavshedspligt Medarbejdere har tavshedspligt 5. Rådgivningscenteret Tønder Misbrugs tilbud Centeret visiterer til: - socialfaglig behandling for stofmisbrug efter servicelovens behandling for alkoholmisbrug efter sundhedslovens lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler efter sundhedslovens 142 De forskellige typer af tilbud/ydelser, der visiteres til er: - Rådgivning og vejledning - Udredning og afklaring - Ambulant behandling (individuel, par og gruppe) - Ungetilbud - Visitation til døgnbehandling af borgere med misbrug af alkohol og stoffer - Sundhedsfaglig udredning og behandling - Substitutionsbehandling (suboxone, subutex, metadon) - Pårørendeforløb - Ambulant afrusning ved alkoholmisbrug, antabus, campral - Koordination og opstart af social og anden indsats - NADA - akupunktur i forbindelse med abstinensbehandling Tilbud uden visitation: - Derudover ydes der rådgivning og vejledning, rådgivning og afklarende samtaler til unge og konsulentfunktion til relevante samarbejdsparter. Tilbud til særlige målgrupper Pårørendebehandling Behandlingen kan være individuel samtale med en medarbejder fra centeret om problematikkerne i forhold til at være pårørende til en misbruger. Mål er at give indsigt og viden med henblik på at kunne mestre din situation. Unge i behandling Der er målrettede tilbud til unge mellem 15 og 25 år. Der er fokus på at styrke skabelsen af netværk med gode sociale relationer Gravide Der er opmærksomhed i forhold til gravide med problemer med alkohol og stoffer. Der koordineres tilbud med eksempelvis familieambulatoriet Region Syddanmark og forvaltningen Børn & Skole. 6. Hvordan foregår det? Henvendelse og afklaring Ved første henvendelse til Rådgivningscenteret bliver du bedt om at oplyse følgende: - om der er tale om overforbrug eller misbrug af alkohol eller stoffer - eller om du er pårørende - om du er over eller under 25 år 2

3 - om du, hvis der er mulighed for det ønsker at være anonym Du vil få tilbudt en samtale ved en medarbejder, hvor din situation afklares og udredes. Her drøftes din problemstilling, tanker, ønsker m.m. Du orienteres om dine rettigheder, journalførelse, aktindsigt m.m. Ved behov, vil der i samarbejde med dig blive indhentet supplerende oplysninger til brug for sagsbehandlingen. Oplysninger indhentes efter afgivelse af din samtykke. Denne samtale vil som hovedregel finde sted inden for 1-2 dage efter din henvendelse. Visitation Herefter visiteres du til et af Rådgivningscenterets tilbud. Ved visitationen tages der udgangspunkt i din individuelle situation og der lægges vægt på, - at du medvirker i behandling af sagen - bevillingen sker på ensartet og objektiv grundlag - der er samarbejde og koordination med andre relevante interessenter/samarbejdsparter i din sagsbehandling - sagsbehandlingen er smidig og efter mindst indgribende princip Afgørelse Afgørelsen om tildeling af misbrugsbehandling meddeles skriftlig eller mundtlig til dig inden for 14 dage efter henvendelse. Behandlingsplan og handleplan Når du visiteres til et tilbud i Rådgivningscenteret udarbejdes der en behandlingsplan og ved behov handleplan. I samarbejde med dig og din behandler udarbejdes der en individuel behandlingsplan og der aftales et behandlingsforløb. Planen tager udgangspunkt i din livssituation og mål for behandlingen. Dit netværk, andre hjælpeforanstaltninger og evt. pårørende inddrages i det omfang det er ønsket og muligt. Din behandler koordinerer med eks. medikamentelle, sundhedsfaglige behandling og inddrager også andre relevante samarbejdspartere. Planen indeholder således de aftaler du og din behandler har indgået vedr. din behandling og du er aktiv deltager i alle beslutninger og planer. Planen vil blive revurderet ca. hver 3. måned. Handleplanen efter 141 er det overordnede styringsredskab i forhold til indsatsen. Den er med til at sikre overordnet indsats og koordinering. Behandlingsplan og handleplan kan indeholde: - beskrivelse af den aktuelle situation - beskrivelse af evt. test og undersøgelser - resume - mål og delmål med behandling - tilbud der visiteres til - evt. tidsplan og konkrete aftaler - tidspunkt for revidering - aftale om koordinering med relevante samarbejdsparter Mål Målene i din individuelle behandlingsplan udarbejdes i overensstemmelse med de overordnede mål med misbrugsbehandling. Disse er, hjælp til at få stoppet misbruget og evne til at tage ansvar for eget liv. Er dette uopnåeligt vil det være forebyggelse af forværring af problemerne og forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion, udviklingsmuligheder og livsudfoldelse. 3

4 Konkrete mål med behandlingen er således: - mulighed for at opnå alkohol- og stoffrihed - forbedring af mulighed for den enkeltes mestring og livsudfoldelse - forebygge og behandle misbrugsrelaterede sygdomme - yde stabiliserende og skadesreducerende indsats, hvis stof- og alkoholfrihed ikke er et mål i behandlingsplanen Efterbehandling Der tilbydes efterbehandling, hvis du eller din behandler finder det relevant. Efterbehandling foregår ofte i forlængelse af intensiv ambulant behandling og/eller døgnbehandling. Afslutning Behandlingen afsluttes i overensstemmelse mellem dig og din behandler. Den afsluttes som følge af at behandlingsmålene er nået. Når du afsluttes vil der være opmærksomhed på om der skal etableres kontakt til øvrige hjælpesystemer, der kan støtte op om din fortsatte udvikling. Udskrivning Udskrivning sker efter aftale mellem dig og behandler. Du vil eksempelvis blive udskrevet når du er færdigbehandlet, flytter til anden kommune eller overgår til andet tilbud. Udeblivelse Udskrivning sker også efter gentagne udeblivelser fra aftaler. Efter skriftlig henvendelse vedr. udeblivelse og manglende tilbagemelding fra dig udskrives du. Ved fornyet henvendelse og ønske kan behandlingen genoptages og du vil blive indskrevet på ny. Tilbagefald Tilbagefald er ikke i sig selv en grund til udskrivning. Er der tale om tilbagefald eller risiko for dette efter afsluttet behandling sættes der ind så hurtig som muligt. Opfølgning i forbindelse med misbrugsbehandling Der følges op på din behandling senest en måned efter afsluttet behandlingsforløb og igen seks måneder efter afsluttet behandlingsforløb. Dato for den første opfølgning vil blive aftalt ved din afslutning. Til opfølgning efter 6 måneder, vil du få tilsendt en indkaldelse. Opfølgningen består af en samtale om din situation og målene i den afsluttede behandling. Opfølgningen sker blandt andet for hurtigt at kunne sætte ind med en indsats i tilfælde af forværring af din situation eller risiko for tilbagefald. Opfølgningen vil blive tilbudt uanset om du har været i behandling for alkohol, stof eller er under 18 år. Hjemmeboende børn I forbindelse med de første samtaler afdækkes det systematisk om der er hjemmeboende børn, eller om der er børn du har samkvem med, som der skal tages hånd om. Det sker under udredning. Som en del af behandlingstiltag koordineres indsatsen med kommunens børn og ungeafdeling, så der tages hånd om såvel misbruget som familieproblematikken. Rådgivningscenteret har således fokus på misbrugets betydning for familien, herunder for børnene og forsøger så vidt muligt at medinddrage dette i selve behandlingsindsatsen. Alle medarbejdere på Rådgivningscenter Tønder Misbrug har skærpet underretningspligt til rette myndighed i henhold til 153 i serviceloven, hvis børn har behov for særlig støtte. 4

5 7. Hvornår iværksættes behandlingen? Behandling efter servicelovens stof Hvis du visiteres til behandling efter servicelovens 101 påbegyndes behandlingen inden 14 dage efter din henvendelse til centret. De 14 dage regnes fra første personlige, skriftlige eller telefoniske henvendelse med ønske om behandling. Er der brug for en psykiatrisk udredning eller evt. oplysninger vedr. psykiatrisk lidelse kan opstart af behandlingen ske senere. Fristen for behandlingen gælder kun for tilbud om behandling, som kommunen tilbyder. Vælger du at blive behandlet i et andet offentligt eller privat tilbud (se afsnit om frit valg), er der ikke altid muligt at iværksætte en behandling indenfor fristen. Behandling efter sundhedslovens alkohol Hvis du visiteres til behandling efter sundhedslovens 141, påbegyndes behandling inden for 14 dage efter din henvendelse til centeret. De 14 dage regnes fra første personlige, skriftlige eller telefonisk henvendelse med ønske om behandling. Lægelig behandling efter sundhedslovens 142 Hvis du visiteres til lægelig behandling efter sundhedslovens 142 i centeret, påbegyndes behandlingen inden 14 dage efter din henvendelse til centeret. Unge under 18 år i særlig tilfælde Hvis du er under 18 år og visiteres til behandling, påbegyndes behandlingen inden 14 dage efter henvendelse til centeret. Anmodning om behandling kan komme både fra forældre og/eller den unge. Tilbud skal iværksættes med forældremyndighedens samtykke og kræver tillige samtykke fra den unge, når denne er fyldt 15 år. Hvad koster det? Visiteret ambulant- og døgnbehandling for alkohol misbrug efter sundhedslovens 141 er gratis. Visiteret ambulant behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 og efter sundhedslovens 142 er gratis. Der kan forekomme egenbetaling til kost og logi i forbindelse med visiteret døgnbehandling for stofmisbrug efter servicelovens 101. Egenbetaling beregnes individuelt ud fra den enkeltes situation. 9. Hvem varetager Rådgivningscenter Tønder Misbrugs tilbud? Som udgangspunkt varetages opgaverne af Rådgivningscenteret. Centeret hører ind under afdelingen Psykiatri og Handicap i forvaltningen Social, Arbejdsmarked og Sundhed. Rådgivningscenteret kan også visitere til kommunale tilbud i andre kommuner og private tilbud, som er registreret på Tilbudsportalen. Tilbudsportalen administreres af socialstyrelsen og indeholder viden om leverandører på det specialiserede socialområde og ældreområde. Medarbejdernes uddannelse Rådgivningscenterets medarbejdere har en pædagogisk, sundhedsfaglig eller socialfaglig mellemlang uddannelse eller anden relevant uddannelse. Medarbejderne har derudover relevante efteruddannelser indenfor misbrug- og behandlingsområdet. Den tværfaglig sammensatte medarbejderstab sikrer, at den nødvendige faglige kompetence og ekspertise er tilstede i den samlede medarbejderstab. 5

6 Medarbejdernes kompetencer udvikles løbende via efteruddannelse og supervision. 10. Mulighed for frit valg Social stofmisbrugsbehandling efter servicelovens 101 Hvis du er blevet visiteret til et tilbud efter servicelovens 101, kan du vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af nøjagtig tilsvarende karakter som det, du er visiteret til. Visitationsudvalget visiterer kun til tilbud, som er optaget på Tilbudsportalen og som er godkendt af tilsynsførende myndighed. Retten til at vælge kan begrænses, hvis hensynet til den enkelte taler for dette. Alkoholbehandling efter sundhedslovens 141 Der er også frit valg ved alkoholbehandlingen. Det vil sige, at du kan vælge at blive behandlet ambulant i misbrugscentre i andre kommuner. Der er dog ikke ret til frit valg af dag- eller døgntilbud ved andre kommuner. Afgørelse om behov for dag- og døgnbehandling kræver en faglig visitation af din hjemkommune. Behandling med afhængighedsskabende lægemidler efter sundhedslovens 142 Der er ikke frit valg på behandlingssted ved substitutionsbehandling, hvor der sker lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler. 11. Hvad forventes der af dig? Når du henvender dig på rådgivningscenteret med ønske om behandling forventer vi, at du: - tager ansvar for dit liv og for rehabilitering frem mod at kunne mestre et selvstændigt liv - er motiveret for og tager et medansvar for behandlingen - giver besked, hvis du er forhindret gerne senest dagen før - bidrager til et sikkert og sundt miljø på misbrugscenteret 12. Opfølgning på den samlede indsats på området Rådgivningscenteret Tønder Misbrug følger op på kvaliteten af de tilbud som bevilges samt på visitationen. Opfølgningen består blandt andet i følgende: - ledelsestilsyn i form af stikprøvekontroller - driftsorienteret tilsyn udføres af Faaborg - Midtfyns Kommune, jævnfør Socialtilsynsloven - Sundhedsstyrelsen følger medicinforbruget og har tilsynsforpligtelse med den lægelige behandling - indberetning til nationale databaser efter gældende lovgivning - opretholdelse af behandlingsgarantien monitoreres Monitorering Konkrete mål der monitoreres i forhold til Alkohol over 18 år - andelen af borgere, der har ophørt forbrug af alkohol efter afsluttet behandling er 50 % - andelen af borgere, der efter afsluttet behandling vender tilbage til alkoholbehandling efter 12 måneder er 20 % Alkohol under 18 år 6

7 - andelen af borgere, der har ophørt forbrug af alkohol efter afsluttet behandling er 50 % Stof over 18 år - andelen af borgere der er stoffri efter afsluttet behandling er 25 % - andelen af borgere der har reduceret deres forbrug af stoffer efter afsluttet behandling er 70 % - andelen af borgere der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling efter 12 måneder er 20 % Stof under 18 år - andelen af borgere der er stoffri efter afsluttet behandling er 25 % - andelen af borgere der har reduceret deres forbrug af stoffer efter afsluttet behandling er 70 % - andelen af borgere der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling efter 12 måneder er 20 % 13. Overordnet formål Kommunen tilbyder rådgivning og vejledning samt behandling for alle borgere i kommunen der oplever problemer med et alkohol eller stofmisbrug. Målet er at afhjælpe eller forebygge problemer, der hindrer borgerens evne til at tage ansvar for eget liv. 14. Hvis du ønsker at klage Der er forskellige klageadgang og klagemulighed afhængig af, om du er visiteret efter servicelovens 101 eller sundhedslovens 141 og 142. I forbindelse med afgørelser vedrørende social misbrugsbehandling efter servicelovens 101 kan der klages til Ankestyrelsen. I forbindelse med afgørelser efter sundhedslovens 142 kan der klages til patientklagenævn Det vil altid af den skriftlige afgørelse fremgå, hvad du skal gøre i den konkrete sammenhæng og en klagevejledning vil være vedlagt denne. 15. Lovgrundlag Lov om alkoholbehandling, sundhedslovens 141 Lov om lægelig behandling for stofmisbrugere, sundhedslovens 142 Lov om social stofmisbrugsbehandling, servicelovens 101 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrugere efter serviceloven Information Denne kvalitetsstandard vil komme til at fremgå af Tønder Kommunes hjemmeside. Hvis du vil vide mere om mulighed for at få hjælp eller støtte i forhold til misbrugsbehandling, er du velkommen til at kontakte Rådgivningscenter Tønder. 7

8 17. Godkendelse Kvalitetsstandarden er godkendt i byrådet den xxxx

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere