1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Budget Opstart af politiske visioner og pejlinger - Økonomiudvalget...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger - Økonomiudvalget...2"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 20. april kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Bemærkning Leif Wilson Laustsen forlod mødet kl og deltog således ikke i pkt. 7 samt pkt Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Budget Opstart af politiske visioner og pejlinger - Økonomiudvalget /32720 Omprioriteringskatalog til budget Økonomiudvalget / status på Assens Kommunes mål samlet /6634 Finansrapport pr. 1. april /19633 Nedsættelse takster for godstransport - Assens-Bågø færgen /16823 Assens Kommunes ejerstrategi for Assens Havn /7837 Kontrol af arbejdsklausuler /5284 Godkendelse af regulativ for Skallebølle Vandværk Orientering Eventuelt /9234 Status camping (Lukket sag) /27099 Jobcenteret (Lukket sag) /9450 Salg af ejendom (Lukket sag) /9292 Kommunal grundkapital (Lukket sag) /8813 Boligplacering af flygtninge (Lukket sag)...14 Assens Kommune, 1 af 15

2 17. 15/8281 Kyststi - Etablering af kystnær sti langs Helnæsbugten (Lukket sag) /29732 Salg af ejendom (Lukket sag) Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen godkendt /32720 Budget Opstart af politiske visioner og pejlinger - Økonomiudvalget Direktionen indstiller, at materialet Kend din Kommune anvendes som inspirationsmateriale til de kommende politiske drøftelser om budget i fagudvalgene. Beslutningstema: Det medsendte materiale Kend din Kommune kan danne udgangspunkt for de kommende politiske drøftelser om budget De politiske drøftelser kan frit suppleres med andre temaer og emner. I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i forbindelse med opstarten af budgetprocessen i De enkelte fagudvalg gav udtryk for, at det kunne være en forbedring af processen, hvis der blev lagt tid ind til at drøfte visioner, pejlinger og eventuelle indsatsområder. Disse drøftelser kan så danne ramme og baggrund for, at første budgetseminar i juni måned, bliver et seminar der tager afsæt i en politisk ramme i stedet for at gennemgå dele af totaløkonomien, som der på dette tidspunkt stadig vil være stor usikkerhed omkring. Dette ønske er efterkommet i den proces, som vi nu tager fat på til budgetlægningen for budget Inspireret af KLs materiale Kend din kommune, som blev udleveret på Kommunal Økonomisk forum (KØF) i januar måned, og som findes digitalt på KLs hjemmeside, har vi udarbejdet med et inspirationskatalog med udgangspunkt i Assens Kommune. I inspirationskataloget Kend din kommune har de enkelte fagområder udvalgt centrale overskrifter med tilhørende grafer og nøgletal som er sammenlignet med kommunerne: Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Skive, som er sammenlignelige med Assens Kommue samt regions- og landsgennemsnit. Sammenligningskommunerne er udvalgt med afsæt i ECO nøgletallene samt FLIS rapporterne. Det har ikke været muligt, at skabe et fuldstændigt ensartet materiale, så der er områder, der er belyst med egne udtræk og sammenligninger, nødvendigvis ikke med andre kommuner, men f.eks. udvikling over en årrække. De nøgletal som skiller sig ud fra KØF materialet, vil være beskrevet i forbindelse med illustrationerne. Assens Kommune, 2 af 15

3 Materialet Kend din kommune indeholder også information om opmærksomhedspunkter som eksempelvis kan være gentagne over-/underskud samt opfølgning på tidligere besluttede effektiviseringsblokke. Slutteligt er der i materialet inspiration til emner som kan drøftes, eksempelvis i forhold til en ønsket omprioritering mellem områder. Det skal understreges, at dette materiale er til inspiration for fagudvalgene og de politiske grupper og organisationer, derfor får alle sendt hele materialet. Det er ikke et udtømmende materiale, hvorfor nye emner eller idéer som ikke indgår, frit kan medtages i de politiske drøftelser, som skal foregå de kommende måneder. På fagudvalgsmøderne i april påbegyndes de politiske drøftelse om visioner, pejlinger og indsatsområder. Efter fagudvalgsmøderne i april, kan de politiske drøftelser fortsætte i grupperne. På fagudvalgsmøderne i maj måned, skal udvalgene beslutte hvilke emner de måtte ønske at der skal arbejdes videre med til budgetlægning for budget Efter fagudvalgsmøderne i maj måned, påbegyndes en administrativ databearbejdning af udvalgenes besluttede prioriteringer, således at konsekvensberegninger kan foreligge til Byrådets budgetseminar den 18. juni. Lovgrundlag: Styrelsesloven. Økonomiudvalget. Kend din kommune - Bilag. Ajourført 8/4-15 Økonomiudvalget tager materialet Kend din kommune som inspirationsmateriale til de kommende politiske drøftelser om budget til efterretning /32720 Omprioriteringskatalog til budget Økonomiudvalget Direktionen indstiller, at der drøftes emner til udarbejdelse af et omprioriteringskatalog til budgetprocessen for Beslutningstema: Til den kommende budgetproces for budget skal der udarbejdes et omprioriteringskatalog på 30 mio. kr. Ifølge den vedtagne budgetproces er der lagt op til, at fagudvalgene på deres møder i april og maj drøfter og beslutter politiske visioner og pejlinger samt emner til et omprioriteringskatalog. Fagudvalgene skal senest i maj møderne beslutte, hvilke emner der skal lægges til grund for udarbejdelsen af omprioriteringsblokke svarende til fagudvalgets andel af beløbet. Assens Kommune, 3 af 15

4 Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 16. marts 2015, at der skal udarbejdes et omprioriteringskatalog som opstart til budgetlægningen vedrørende budgettet for Der skal beskrives omprioriteringsblokke for 30 mio. kr. Fordelingen mellem de enkelte udvalg er følgende: mio. kr. Økonomiudvalget 3,6 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0,3 Innovations- og 0,6 Medborgerskabsudvalget Miljø- og Teknikudvalget 2,1 Børne- og Uddannelsesudvalget 12,9 Kultur- og Fritidsudvalget 0,9 Social- og Sundhedsudvalget 9,6 Beredskabskommissionen 0,0 I alt 30,0 Formålet med omprioriteringskataloget er at have et redskab, der kan tages i anvendelse ved budgetlægningen i det omfang, som de økonomiske rammer og totaløkonomien måtte kræve det. Omprioriteringskataloget giver samtidig mulighed for politisk omprioritering hvis det ønskes. Inden for hvert udvalgsområde lægges der op til en drøftelse i fagudvalgene i april måned og endelig behandling i maj møderne. På møderne drøftes og besluttes emner, politiske visioner, pejlinger og eventuelt specielle indsatsområder. Udvalgenes opgave er at beskrive omprioriteringsmuligheder, som minimum, svarer til de fordelte beløbsrammer. Økonomiudvalget har ligeledes besluttet at den foreløbige anlægsramme fastsættes til 280 mio. kr. set over årene På budgetseminaret den 18. juni vil omprioriteringskataloget blive fremlagt. Lovgrundlag: Styrelsesloven. Økonomiudvalget. Økonomiudvalget ønskede følgende emner beskrevet frem til udvalgets møde i maj; Mulige tværkommunale samarbejder Sygefravær, herunder om sammenhæng mellem fravær centralt og decentralt Risikostyring/forsikring Undersøge muligheder for gevinst ved investering i forebyggelse bl.a. i form af færre sager pr. medarbejder. Assens Kommune, 4 af 15

5 Til Økonomiudvalgets møde i maj udsendes oversigt over udvalgets udgiftsområder / status på Assens Kommunes mål samlet Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager 1. status mål 2015 inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning. Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager 1. status mål 2015 inden for udvalgets område til efterretning. Miljø- og Teknikudvalget tager 1. status mål 2015 inden for Miljø- og Teknikudvalget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget tager 1. status for mål 2015 inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalget tager 1. status mål 2015 inden for Børne- og Uddannelsesudvalget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget tager 1. status mål 2015 inden for Social- og Sundhedsudvalget til efterretning. Beslutningstema: Drøftelse af den samlede 1. status på Assens Kommunes mål 2015 I forbindelse med vedtagelsen af budget blev der ligeledes formuleret og godkendt 13 politiske mål for I henhold til tids- og procesplanen for målarbejdet i 2015 udarbejdes 1. status på målene 2015 medio marts. Status er opdelt i to en status på indsatsdelen og en status på effektvurderingen. Det generelle billede af 1. status er, at stort set alle indsatser er i gang. På få områder er enkelte indsatser dog udskudt til senere på året. En del af målene i 2015 er fortsat fra Gennem 2014 var målarbejdet præget af at få frembragt nogle valide måleredskaber, der kan anvendes til at vurdere på, hvorvidt indsatserne bidrager til opnåelse af effektmålene. 1. status på målene for 2015 viser en vis fremdrift på de enkelte områder i arbejdet med at få grundlagt nogle egnede måleredskaber og målbare indikatorer. Men hvis de politiske mål skal kunne anvendes som et aktivt styringsværktøj både politisk og administrativt er det nødvendigt at der stilles endnu skarpere på effektvurderingen. I forbindelse med udvalgsmøderne i maj og juni drøftes og formuleres mål for Målformuleringen for 2016 vil blive startskuddet til en ny ramme for arbejdet med mål i Assens Kommune, hvor målarbejdet i højere grad vil blive forankret i Direktion og i de politiske udvalg. Den ny ramme og proces har til formål at styrke målene til at blive et aktivt styringsinstrument mod Vision Assens Kommune, 5 af 15

6 Målbeskrivelse og status for Assens Kommunes mål i 2015 er vedhæftet som bilag. Lovgrundlag: Den Kommunale Styrelseslov Byrådet 1. status mål samlede statusbeskrivelser i pdf Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne /6634 Finansrapport pr. 1. april 2015 Kommunaldirektøren indstiller, at finansrapporten pr. 1. april 2015 tages til efterretning Beslutningstema: Orientering om finansiel status pr. 1. april 2015 Assens Kommune havde ultimo 2014 en gennemsnitlig kassebeholdning på 419 mio. kr. Dette svarer til kr. pr. indbygger, og dermed havde kommunen den femte største gennemsnitlige kassebeholdning pr. indbygger i regnskabsåret Kassebeholdningens størrelse bevirker, at kommunen har placeret likvide aktiver i obligationer og aktier. Der var ultimo 2014 placeret 371 mio. kr. Afkastudviklingen for 2014 indenfor samtlige porteføljer har været omkring de 5 %. Det største afkast kom fra aktier og kreditobligationer. Afkastrapporterne for 1. kvartal 2015 viser samme tendens som i I forhold til passivsiden forventes afdrag på lån at udgøre 29 mio. kr., og der er ikke budgetteret med lånoptagelse i indeværende år. Økonomiudvalget orienteres i øvrigt om fremadrettede tiltag indenfor den finansielle strategi. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse Økonomiudvalget Finansrapport pr. 01. april 2015.docx Økonomiudvalget tager finansrapport pr. 1. april 2015 til efterretning. Assens Kommune, 6 af 15

7 6. 11/19633 Nedsættelse takster for godstransport - Assens-Bågø færgen Kommunaldirektøren indstiller, at Assens Kommune afgiver høringssvar med fokus på følgende elementer: Assens Kommune er positiv over for at takster på godstransport til og fra de små øer mindskes Øget omkostninger til administration til udarbejdelse af opfølgningsredegørelse Udgifter til anskaffelse af tilstrækkeligt materiel til registrering og dokumentation til opfølgningsredegørelsen. Beslutningstema: Økonomi- og indenrigsministeriet har fremsendt Udkast til bekendtgørelse om nedsættelse af takster for godstransport til og fra øer til høring. Assens kommune er høringsberettiget i forbindelse med sejlruten Assens Bågø, og har derfor mulighed for at fremsende udtalelse. Med virkning for 2014 blev tilskuddet til kommuner med mindre øer, 20-tilskuddet, omlagt og forøget med i alt 15 mio. kr. heraf udgør Assens kommunes andel kr. Forøgelsen af tilskuddet på 15 mio. kr. indgik i aftalen om justering af udligningssystemet, hvoraf det fremgår, at: Det forudsættes ligeledes, at forhøjelsen kan bruges til finansiering af f. eks. gratis godstransport, gratis persontransport i turistydersæsonen (april til september) samt etablering af et færgesekretariat. Tilskuddet for 2014 har færgeoperatøren anvendt til Klippekort med rabat. Vinter Rabat: Private kunder som bruger klippekort kan i vintermånederne få deres bil t/r for et klip. Grupperabat: Der er indført en ny billet for grupper med minimum 15 voksne. I udkast til ny bekendtgørelse forhøjes tilskuddet og øremærkes til nedsættelse af tilskud til godstransport til og fra øer. Udkast til bekendtgørelse er sendt i høring ved blandt andre ø-kommunerne, herunder Assens Kommune. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer. Private færgeoperatører kan modtage tilskuddet fra kommunen. Bekendtgørelsen pålægger kommunen at tilrettelægge en ordning, som giver færgeoperatøren mulighed for at nedsætte færgetakster for godstransport. Nedsættelsen af færgetaksterne skal iflg udkastet ske med en ligelig procentvis nedsættelse for de enkelte billettyper og rabatordninger. Assens Kommune, 7 af 15

8 Endvidere pålægges kommunen at indsende en opfølgningsredegørelse indeholdende 9 punkter, som skal ledsages af en erklæring fra kommunens revisor, om de anførte punkter er korrekte. Såfremt redegørelse ikke på tilfredsstillende vis godtgør at tilskuddet er anvendt til initiativer på færgeområdet vil der ske modregning. Den ny bekendtgørelse vil for færgeoperatøren betyde en yderligere differentiering af taksterne for private og erhverv og dermed en ændring i takstfastsættelsen samt anskaffelse af udstyr som løbende kan registrere og dokumentere de stillede krav i opfølgningsredegørelsen, som Assens kommune skal indsende For Assens kommune vil det betyde at man fremadrettet er forpligtet til at udarbejde opfølgningsredegørelse Økonomiudvalget Udtalelse fra færgeselskab Bågø færgen Økonomiudvalget godkender, at Assens Kommune afgiver høringssvar med fokus på følgende elementer: Assens Kommune er positiv over for at takster på godstransport til og fra de små øer mindskes Øget omkostninger til administration til udarbejdelse af opfølgningsredegørelse Udgifter til anskaffelse af tilstrækkeligt materiel til registrering og dokumentation til opfølgningsredegørelsen /16823 Assens Kommunes ejerstrategi for Assens Havn Kommunaldirektøren indstiller, at nedenstående punkter drøftes som ændringsforslag til oplæg til ejerstrategi sendt i høring ved Assens Havn; Forslag om, at bemærkning om udfasning af flishugning på Assens Havn udgår Forslag om, at tilknytning af erhvervs- og turismechefen til havnens bestyrelse udgår Øvrige redaktionelle forslag til ændringer i Assens Havns høringssvar Kommunaldirektøren indstiller endvidere, at forslag fra Assens Havns bestyrelse om ændret sammensætning af bestyrelsen, således at borgmesteren bliver født medlem af bestyrelsen samt at Assens Kommune fremadrettet alene udpeger 2 af 5 bestyrelsesmedlemmer drøftes. Assens Kommune, 8 af 15

9 Beslutningstema: Sagen forelægges til politisk stillingtagen til den endelige udformning af Assens Kommunes ejerstrategi for Assens Havn, herunder i hvilket omfang ændringer som følge af Assens Havns høringssvar skal indarbejdes Assens Havn har anmodet Assens Byråd om en ejerstrategi som grundlag for havnens aktiviteter. Oplæg til ejerstrategi har været drøftet i Økonomiudvalget på såvel temamøde, dialogmøde med bestyrelsen for Assens Havn og senest på udvalges møde i marts 2015, hvor Økonomiudvalget besluttede at sende oplæg til ejerstrategi i høring ved bestyrelsen for Assens Havn. Oplæg til ejerstrategi for Assens Havn er udarbejdet således, der er sammenhæng til Visionen for Assens Havn vedtaget af Byrådet den 25. februar Havnens bestyrelse har afgivet høringssvar til oplæg til ejerstrategi for Assens Havn Bestyrelsen anbefaler, at henvisning i ejerstrategien til Byrådets beslutning om udfasning af flishugning på havnen udgår, idet påbud om ophør med flishugning pr. 31. maj 2015 er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen har ikke opsættende virkning og påbuddet er derfor gældende indtil Natur- og Miljøklagenævnet eventuel måtte nå til andet resultat. Udkast til ejerstrategi har taget udgangspunkt i det styringssignal, som Byrådet har givet med beslutning om udfasning af flishugning på havnen. I bestyrelsens følgebrev til høringssvaret anføres, at bestyrelsen anbefaler en ændret sammensætning af bestyrelsen ved at kommunen fremadrettet skal udpege 2 i stedet for 3 medlemmer af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer. Hertil anbefaler bestyrelsen, at borgmesteren bliver født medlem af bestyrelsen. Ændret sammensætning af bestyrelsen for Assens Havn, herunder Byrådets udpegning til bestyrelsen, indgår ikke som en del af ejerstrategien for havnen. Overvejelser om bestyrelsens sammensætning kan i stedet indgå i en konstitueringsovervejelse ved næste valgperiodes start. Byrådet Følgebrev til Assens Havns forslag til justering af oplæg til ejerstrategi Assens Havns forslag til justeringer af oplæg til ejerstrategi 5. udkast til ejerstrategi marts 2015 Ole Knudsen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling. Økonomiudvalget anbefaler Assens Kommunes ejerstrategi for Assens Havn med bemærkning om, at Byrådets beslutning af september 2014 om ophør af flishugning pr. 31. maj 2015 samt at grænser fast af Byrådet for så vidt angår støj og støv fastholdes. Øvrige ændringsforslag fra Assens Havn indarbejdes i ejerstrategien. Assens Kommune, 9 af 15

10 Økonomiudvalget anbefaler i øvrigt at indstilling vedrørende sammensætning at havnens bestyrelse indgår i Byrådets konstituering. Leif Wilson Laustsen forlod mødet kl og deltog således ikke i pkt. 7 samt pkt /7837 Kontrol af arbejdsklausuler Kommunaldirektøren indstiller, At kontrolydelser i 2015 tilkøbes ved kontrolenheden i Odense Kommune ved konkret behov efter Økonomiudvalgets beslutning, At eventuelle udgifter til kontrolydelser i 2015 afholdes af de fagområder de undersøgte kontrakter tilhører, samt At en nærmere model for kontrol med overholdelse af arbejdsklausulen henskydes til budgetlægning for budget Beslutningstema: Sagen forelægges til stillingtagen til kontrol af Assens Kommunes arbejdsklausul, herunder eventuel køb af ydelser ved kontrolenheden i Odense Kommune Assens Kommune har anvendt arbejdsklausuler på alle bygge- og anlægsopgaver samt ved indgåelse af service- og tjenesteydelses-aftaler siden 1. maj 2013, uanset kontraktens værdi. Den 27. august 2014 vedtog Byrådet at ændre formuleringen af kommunens arbejdsklausul til en fællesfynsk klausul som anbefalet af Borgmesterforum. Arbejdsklausulen er indarbejdet i kommunens indkøbspolitik. Assens Kommune har mulighed for at kontrollere kontraktsparters overholdelse af arbejdsklausulen. Kontrollen udøves i dag gennem den sædvanlige opfølgning på kommunale kontrakter samt ved henvendelse fra f.eks. faglige organisationer eller lign. Assens Kommune har til dato fået én henvendelse om eventuel overtrædelse af arbejdsklausulen. Sagen blev afsluttet uden færdiggørelse af kontrollen, idet kontraktsparten valgte at opsige aftalen med Assens Kommune. Odense Kommune besluttede den 19. november 2014 besluttet, at tilbyde de fynske kommuner at tilkøbe ydelser i Odense Kommunes kontrolenhed. Ydelserne vil blandt andet kunne bestå i (opregning fra Odense K0mmune): Drive en hotline (telefonisk og via mail) for anmeldelser af social dumping Identificere højrisikokontrakter og -brancher med henblik på tilrettelæggelse og prioritering af kontrolindsatsen Generel indsats rettet mod leverandører/brancher med henblik på afmystificeringen af arbejdsklausulen Indhentning samt gennemgang af dokumentation fra leverandørerne ved kontrol af den fælles fynske arbejdsklausul Assens Kommune, 10 af 15

11 Kontrolbesøg hos leverandører, deltagelse ved byggemøder samt eventuel kontrol af andre klausuler såsom lærlinge/praktik Vejleder og sparringspartner i forbindelse med potentielle og konstaterede overtrædelser, iværksættelse af sanktioner mm. Varetage kontakten til relevante myndigheder, eksempelvis SKAT, politi og Arbejdstilsynet Anden juridisk bistand i form af udarbejdelse af udkast til orientering af politiske udvalg, kommunalbestyrelse mm. Økonomiudvalget tog den 8. december 2014 orientering om mulighed for køb af ydelser ved kontrolenheden i Odense Kommune til efterretning med bemærkning om, at Assens Kommune ville kunne være interesseret i muligheden for køb af kontrolydelser på konkrete arbejder. Det er efterfølgende afklaret med Odense Kommune, at Assens Kommune kan købe kontrolydelser enten i en nærmere beskrevet pakke eller alternativt ved køb af bistand i konkrete sager. Økonomi: Der er ikke afsat midler i budget til enten egen udførelse eller køb af kontrol af arbejdsklausulen. Byrådet Fælles Fynsk Kontrolenhed Odense Kommune Økonomiudvalget anbefaler, At kontrolydelser i 2015 tilkøbes ved kontrolenheden i Odense Kommune ved konkret behov efter Økonomiudvalgets beslutning, At eventuelle udgifter til kontrolydelser i 2015 afholdes af de fagområder de undersøgte kontrakter tilhører, samt At en nærmere model for kontrol med overholdelse af arbejdsklausulen henskydes til budgetlægning for budget /5284 Godkendelse af regulativ for Skallebølle Vandværk Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at Regulativet for Skallebølle Vandværk godkendes. Beslutningstema: Udvalget skal tage stilling til om man kan anbefale Byrådet at godkende regulativet. Skallebølle Vandværk anmoder om Assens Byråds godkendelse af et nyt regulativ. Det nye regulativ er udarbejdet ud fra Standardregulativ fra Foreningen af Vandværker i Danmark(FVD) med følgende ændringer: Assens Kommune, 11 af 15

12 -Punkt 2.5 om forbrugerrepræsentation i vandselskaber er udeladt. -Punkt 9.3. Placering af måler i brønd er krævet. -Punkt 9.16 er tilpasset digital aflæsning. -Punkt er udeladt på grund af ovenstående. Regulativet er udfærdiget efter 55 Vandforsyningsloven. Bemærkninger: I Vandforsyningslovens 55 står blandt andet: For et alment vandværk skal der udfærdiges at regulativ, som skal indeholde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder om forbruget skal måles med vandmålere, og om grundejerens forpligtelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet kan endvidere indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen. Det foreslåede regulativ er i overensstemmelse med Vandforsyningsloven. Efter Vandforsyningsloven skal regulativet udarbejdes af vandværket og godkendes af Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 med senere ændringer(vandforsyningsloven). Økonomi: Ingen. Byrådet. Regulativ 2015.pdf Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2015 Miljø- og Teknikudvalget indstiller at Regulativet for Skallebølle Vandværk godkendes. Økonomiudvalget anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling om, at Regulativet for Skallebølle Vandværk godkendes. 10. Orientering 1. Svar fra finansminister Bjarne Corydon og beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen ang. integrationsindsatsen i kommunerne 2. Ejendomssalg I forbindelse med udbud af hhv. Barløsevej 47, 5610 Assens og Skolevej 44, 5690 Tommerup er der alene modtaget ét tilbud inden tilbudsfristens udløb mandag den 13. april 2015, kl. 12 på ejendommen Barløsevej 47, hvortil der er udarbejdet særskilt sag til behandling i Økonomiudvalget. Assens Kommune, 12 af 15

13 På Skolevej 44 indkom der ingen tilbud og der orienteres om, at denne ejendom fortsat vil være til salg på kommunens hjemmeside. 3. Ledelsesinformation til Økonomiudvalget april Svar fra finansminister Bjarne Corydon og beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen 3. Ledelsesinfomation ØK april 2015 Orientering taget til efterretning, herunder: Orientering om konkret henvendelse fra borger Orientering fra minikonference om Udligningsordningen Henvendelse fra Københavns Kommune om henvendelse til skatteministeren vedrørende el- og brintbiler. 11. Eventuelt Forslag fra Ole Knudsen om temadrøftelse af Assens bys rolle i kommunen /9234 Status camping (Lukket sag) /27099 Jobcenteret (Lukket sag) /9450 Salg af ejendom (Lukket sag) /9292 Kommunal grundkapital (Lukket sag) Assens Kommune, 13 af 15

14 16. 15/8813 Boligplacering af flygtninge (Lukket sag) /8281 Kyststi - Etablering af kystnær sti langs Helnæsbugten (Lukket sag) /29732 Salg af ejendom (Lukket sag) Assens Kommune, 14 af 15

15 Underskriftsside Søren Steen Andersen Charlotte Vincent Petersen Jens Henrik W. Thulesen Dahl Leif Wilson Laustsen Ole Knudsen Finn Viberg Brunse Mogens Mulle Johansen Assens Kommune, 15 af 15

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger - Økonomiudvalget...2

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger - Økonomiudvalget...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 20. april 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Bemærkning Leif Wilson Laustsen forlod mødet kl 15.00 og deltog således ikke i pkt. 7 samt pkt 13-18 Afbud Fraværende

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14.

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14. Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasset - lokale 6, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens. Bemærkning Ena Nørgaard og Bodil

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen / status på Assens Kommunes mål samlet...2

1. Godkendelse af dagsordenen / status på Assens Kommunes mål samlet...2 Referat Byrådet Tid Onsdag den 29. april 2015 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/7975 1. status på Assens Kommunes mål 2015 - samlet...2

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse Friskole...1. 3. 14/30669 Status campingplads (Lukket sag)...

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse Friskole...1. 3. 14/30669 Status campingplads (Lukket sag)... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 12:30 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovation- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 6. januar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30889 Perspektiver i

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer BEK nr xxx 2016 (Udkast) Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5754 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bæredygtighedsudvalg

Bæredygtighedsudvalg REFERAT Bæredygtighedsudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: Mødevarighed: 12.30-14.45 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BD Kvalitetskontrakt 2010 Horsens Kommune 2 BD Sundhedsvision

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 29. februar 2016 - kl. 16:30 Sted Mødelokale 4 Bemærkning Bodil Boesgaard deltog ikke i mødet under punkterne 3,4,5,6,7,8 og 9. Afbud Ena Nørgaard

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Juridisk Kontor. Dagsorden. til mødet i. Havnebestyrelsen. 3. maj 2016 i Havnekontoret

Juridisk Kontor. Dagsorden. til mødet i. Havnebestyrelsen. 3. maj 2016 i Havnekontoret Juridisk Kontor Dagsorden til mødet i Havnebestyrelsen 3. maj 2016 i Havnekontoret Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst 20 Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. marts 2016 Side 30 21 Valg af ny næstformand

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

Havnen skal efter havneloven styres af Byrådet, men som selvstyrehavn er det en selvstændig enhed med egen driftsøkonomi

Havnen skal efter havneloven styres af Byrådet, men som selvstyrehavn er det en selvstændig enhed med egen driftsøkonomi Assens Kommunes ejerstrategi for Assens Havn 6. UDKAST, april 2015 tilrettet efter Økonomiudvalgets indstilling til Byrådets møde den 29. april 2015 Sags id 14/16823 Indledning Assens Kommune ændrede organiseringen

Læs mere

Udvalget mødes kl. 15:00 i mødelokale 2 til dialogmøde med Ældrerådet. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Udvalget mødes kl. 15:00 i mødelokale 2 til dialogmøde med Ældrerådet. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. juni 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Udvalget mødes kl. 15:00 i mødelokale 2 til dialogmøde med Ældrerådet. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere