Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:"

Transkript

1 Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer: Μενταλ συνδηεδ Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: I løbet af et år vil ca. 20 procent af befolkningen have psykiske symptomer svarende til kriterierne for en eller flere psykiske sygdomme. Det svarer til voksne danskere. Psykiske lidelser er årsag til en tredjedel af tilkendte førtidspensioner. 15 procent over 65 år bliver demente Cirka 700 begår hvert år selvmord - og 10 gange så mange forsøger det. Sundhedsudvalget i Hørsholm besluttede februar 2010, at der fra 2011 skulle sættes fokus på borgernes mentale sundhed, jf. KL-notatet. I Sundhedsprofilen i Hørsholm beskrives det, at pct. af borgerne har indløst recepter for antidepressiv medicin. Sundhedsprofilen (2008) viste at Hørsholm borgere har en middelgod mental sundhed og at der generelt ses en svag forbedring i den psykiske sundhed med alderen. I efteråret 2010 forelægger der en ny opdateret sundhedsprofil, som vil kunne beskrive den eksisterende mentale sundhed i Hørsholm. Stress forekomst Ensomhed blandt både voksne og unge Depressionsramte Selvmord Psykisk sygdom Sundhed i Hørsholm er mere end sund kost, røgfrihed, begrænset alkohol og mere motion. Den mentale sundhed og trivsel vægtes på lige fod, som de mere fysiske faktorer (Sundhedspolitik 2008). Der skal udvikles tværgående initiativer med information og hjælp ved tegn på depression. Der skal være hjælp at hente, når tegn på stress viser sig, både hos borgerne og hos medarbejderne (Sundhedspolitik 2008).

2 Datatilgængelighed Den regionale sundhedsprofil opdateres hvert andet år og vil således udkomme igen i Sundhedsprofilen lægger op til at udviklingen indenfor undersøgelsesområderne kan sammenlignes fra gang til gang og det vil derfor være muligt løbende at monitorere borgernes mentale sundhed igennem sundhedsprofilens resultater. Ensomhed blandt unge er et stigende problem som kan have store sundhedsmæssige konsekvenser for den enkelte. Στψρκετ σαµαρβεϕδε µεδ πρακτισερενδε λ γερ Med i 2. generations sundhedsaftaler og implementering af forløbsprogrammer i Hørsholm Kommune ligger der fremadrettet en udfordring i at sikre et frugtbart og godt samarbejde med kommunens praktiserende læger, således at sammenhæng i patientforløbene sikres. Overordnet set er den praktiserende læge indgangen til sundhedsvæsenet for alle borgere, men i forbindelse med forløbsprogrammerne er lægen direkte tildelt rollen som tovholder for de borgere der har en eller flere kroniske sygdomme. Hørsholm Kommune har siden 2009 haft en praksiskonsulentordning, hvor en af kommunens praktiserende læger har fungeret som praksiskonsulent og kontaktled mellem kommunen og almen praksis. Der afholdes en gang om måneden møde mellem praksiskonsulenten og kommunerepræsentanter, hvor aktuelle problemstillinger drøftes i fælleskab. To gange årligt afholdes der lægelaugsmøde, hvor kommunens almene praksis, praksiskonsulenten og kommunen mødes og drøfter aktuelle problemstillinger. Er kommunens arbejde med implementering af forløbsprogrammer i tilstrækkelig grad blevet kommunikeret ud til kommunens almene praksis? Er mulige samarbejdsflader mellem kommunen og praktiserende læger blevet udbygget? Er interesserede praktiserende læger blevet inkluderet i projektet omkring implementering af forløbsprogrammer?

3 Formålet med praksiskonsulentordningen beskrives i den oprindelige samarbejdsaftale som følgende: At etablere et samarbejde mellem kommune og praksisområdet omkring sundhed. At skabe en struktur for det fælles arbejde, kommunikation og mødevirksomhed. Etablere et samarbejdsprojekt omkring mennesker med diffuse lidelser (psykiatri og muskelskelet) På sigt at sikre koordination i forebyggende tilbud og sammenhængende patientforløb Datatilgængelighed Ovenstående kan undersøges ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse til almen praksis. Οπλψσνινγσκαµπαγνε ογ ινδσατσ ι φορηολδ τιλ ρισικαβελτ αλκοηολφορβρυγ Sundhedsprofilen fra 2008 dokumenterer, at 41 % af mændene og 31 % af kvinderne i Hørsholm har et risikabelt alkoholforbrug (dvs. et indtag over genstandsgrænsen, rusdrikkeri og/eller tegn på alkoholafhængighed). Mere end 60 % af kvinderne over 40 år med stort alkoholforbrug vil gerne nedsætte forbruget. Der ønskes en øget opmærksomhed på både de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af højt alkohol forbrug samt etablering af tilbud til borgere, der ønsker at ændre deres alkoholvaner - med særligt fokus på kvinder over 40 år. Desuden ønskes en særlig indsats over for unges alkohol forbrug (jf. unges sundhed) samt for børn i familier, hvor forældrene har en risiko adfærd mht. alkohol. Antallet af borgere med overforbrug af alkohol Viden om konsekvenser af højt alkoholforbrug Indsats for børn i familier med risiko alkoholadfærd Unge med risikoadfærd.

4 Fokus på alkoholvaner og forbrug for både unge og voksne Alkoholforbruget er stort, og der skal være tilbud til de borgere, der er interesseret i ændringer eller dem, der har brug for særlig hjælp og støtte. (Sundhedspolitikken 2008). Datatilgængelighed Sundhedsprofilen giver data for voksnes alkohol. I samarbejde med gymnasier og udskoling gennemføres en unge-sundhedsprofil m. bl.a. fokus på alkoholforbrug Υνγεσ συνδηεδ εταβλερινγ αφ συνδηεδσκοµµυνικατιονσφορυµ φορ υνγε Mental og fysisk sundhed giver større overskud i hverdagen og trivsel er med til at udvikle sunde vaner hos børn og unge i hverdagslivet. Udskolingsundersøgelsen viser, at 8-10 % af de unge i 9. kl. har trivsels/adfærdsproblemer i form af manglende sociale kontakter og/eller misbrug. Sundhedsprofilen 2010 for unge (16-34 årige) vil give en måling af og for dialog om sundhed og trivsel blandt unge i Hørsholm Kommune. Vi vil sikre psykisk og social trivsel for børn og unge og ønsker særlig fokus på unges handlekompetence i forhold til alkohol, rygning, sex, søvn, mad og motion. Mulige Unges sundhedsadfærd og trivsel målt v. Sundhedsprofilen Etableret samarbejde med kontaktlærere fra gymnasier og udskoling (Jf. KL Strategi) Etablering af sundhedskommunikationsforum for unge med i sundhedsprofilen 2010 For Børn og unge vil vi sikre rammer og tilgængelige sunde tilbud, som gør at de trives og har en sund livsstil For Børn og unge vil vi sikre psykisk og social trivsel For Børn, unge og forældre vil vi styrke handlekompetencer, så de kan træffe sunde valg og udvikle sunde vaner. Datatilgængelighed Sundhedsprofilen fremadrettet giver data til evalueringen Evt. data, som kan opsamles ved etablering af et kommunikationsforum for unge. Σαµλετ σψνλιγ ραµµε φορ κοµµυνενσ συνδε τιλβυδ

5 De kommunale sundhedstilbud skal for at imødekomme forventningerne hos borgerne, satse på en bred vifte af ydelser, der styrker borgernes handlekompetencer i forhold til helbred, herunder forebyggelse, rådgivning og information, sundhedsfremme og rehabilitering. Den overordnede prioritering og koordination af kommunens sund-hedsindsats er en del af de politiske og administrative beslutnings-processer, og den daglige drift skal klares af forvaltningerne. Mht. nogle indsatser og i forhold til nogle grupper af borgere er specielle målrettede tilbud vigtige. Det gælder bl.a. for ressourcesvage borgere og for borgere med kroniske sygdomme. Disse målrettede forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud vil med fordel kunne samles i en fysisk og organisatorisk ramme i form af et sundhedscenter. Sundhedscenter etableret 2012 Sundhedsprofilen giver svar på, i hvor høj grad borgerne føler sig informeret om og har taget i mod forebyggelsestilbud og vejledning Sundhedscentret skal være en fysisk og organisatoriske ramme for kommunens borgerrettede og patientrettede forebyggende og sundhedsfremmende tilbud Sundhedscentret skal være et anerkendt, kendt og nemt tilgængeligt sundhedstilbud for borgerne og som henvisningsmulighed for praktiserende læger Sundhedscentret skal samarbejde med det primære og sekundære sundhedsvæsen om optimering af sammenhængende patientforløb Sundhedscentret skal samarbejde med lokalområdet idrætsforeninger, patient- og handicapforeninger, ældreorganisationer mv. om forebyggelse og sundhedsfremme Sundhedscentret skal samarbejde med regionen, Sundhedsstyrelsen, forskningsinstitutioner og lignende. Datatilgængelighed Politisk beslutning vedr. etablering af sundhedscenter Data fra Sundhedsprofilen vedr. borgernes brug af sundhedstilbud fra kommunen. Βρυγεροπλεϖετ κϖαλιτετ ι τανδπλεϕεν ογ γετ βρυγ αφ τανδπλεϕενσ ηϕεµµεσιδε Brugeroplevet kvalitet via målrettet undersøgelse af brugernes behov og dialog mellem tandplejepersonale og brugere

6 Løbende afstemning mellem det, der er behov for og det sundhedspersonalet yder. Spørgeskemaer og dialog med brugerne skal aktualisere og målrette ydelserne i det sundhedspædagogiske arbejde. Tandplejens hjemmeside skal bruges mere målrettet og rykke ydelser fra personligt fremmøde til svar via hjemmesiden. En let tilgængelig vidensbank, der afspejler lokale behov. I foråret 2010 er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse omkring tandbørstevaner og kost blandt alle kommunens 5. klasser. Der blev opfordret til, at børnene og deres forældre svarede på skemaet i fællesskab. De udfyldte skemaer har efterfølgende givet et godt for dialog, både i forbindelse med tandbørsteundervisningen, når barnet kom på klinikken og ved den efterfølgende kontakt med forældrene. Svarskemaerne har desuden givet vigtig information om viden og vaner. Denne viden kan fremadrettet bruges til at aktualisere og målrette fokus i det sundhedspædagogiske arbejde. Den statistiske opgørelse af svarene fra spørgeskemaerne planlægges lagt på tandplejens hjemmeside. Det giver mulighed for at børn og forældre kan se status generelt på børn svarende til deres eget og de kan desuden læse uddybende information om emnet tandbørstning og kost. Der planlægges link til artikler med stigende kompleksitet, som kan benyttes, alt efter interesse og lyst til at fordybe sig i emnet. Datatilgængelighed Det måles hvor mange, der besøger tandplejens hjemmeside. Stigende besøgstal vil naturligt opleves som en succes.

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere