Ældre- og Sundhed 28. april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre- og Sundhed 28. april 2011"

Transkript

1 Ældre- g Sundhed Ntat vedrørende samling af midlertidige pladser på Østergården Indledning Sm led i udmøntningen af budget 2011 besluttede Scial- Ældre- g Sundhedsudvalget på møde at der udarbejdes frslag til g beskrivelse af den stre rkade. I frslaget skal indgå, at de midlertidige pladser samles i stueetagen på Østergården med henblik på større specialisering af pgaverne, samt at visitatinen flytter til 1. sal på Østergården. De midlertidige pladser er i øjeblikket spredt på 3 frskellige msrgscentre, men en samling af pladserne vil give mulighed fr en ptimering af den indsats, sm ydes verfr brgere med behv fr midlertidige phld. Fr at pnå det fulde udbytte af denne ptimering kræves imidlertid, at der iværksættes en række supplerende indsatser. I dette ntat gennemgås derfr dels hvilke initiativer, der vil kunne iværksættes fr at sikre en ptimering af indsatsen verfr brgere med behv fr phld i midlertidige bliger, g dels hvilke frdele, der vil kunne pnås ved en frbedret indsats på mrådet. Derefter skitseres de afledte knsekvenser fr de øvrige Omsrgscentre, samt de menneskelige knsekvenser fr bebere g ansatte på de plejecentre, der bliver mfattet af de freslåede mstruktureringer. Samlet set frventes med frslaget, at der kan pnås en bedre kvalitet fr samme kvalitet ved at gennemføre en specialiseret indsats. Baggrund fr nuværende indsats I 2007 / 2008 blev indsatsen på midlertidige bliger i Frederikssund kmmune ptimeret. Det tværfaglige samarbejdet blev aftalt g der blev udarbejdet fælles arbejdsgange. Træningsindsatsen blev her aftalt til 1 2 ugentligt, samt i henhld til genptræningsplanerne. Midlertidige bliger april 2011 Omsrgscenter Antal midlertidige bliger Bemærkning De Tre Ege 7 bliger 1 rumsbliger med eget bad g tilet 2 bliger med lftlift Tlleruphøj 8 bliger 4 1- rumsbliger med eget bad 2 af disse har lftslift rumsbliger uden bad benytter 2 stre fælles badeværelser på gangen Østergården 6 bliger 1 rumsbliger med eget bad g tilet I alt 21 Ved budgetvedtagelsen fr 2011 blev nedlagt 4 midlertidige bliger på Nrdhøj, således at der nu er venstående 21 midlertidige bliger. Brugen af bligerne i 2010 Side 1

2 Ældre- g Sundhed I 2010 var i alt 150 brgere i Frederikssund kmmune på phld i en midlertidig blig. Heraf blev gdt en tredjedel udskrevet til eget hjem, mens knap en tredjedel blev visiteret til en plejeblig g knap en tredjedel af brgerne døde under phldet. Gruppen af brgere, sm blev udskrevet til eget hjem g gruppen af brgere der døde, phldt sig i gennemsnit ca. 23 dage i en midlertidig blig. Gruppen af brgere, der blev visiteret til plejeblig, adskilte sig markant fra dette ved i gennemsnit at have phldt sig 78,5 dage i de midlertidige bliger. En pgørelse fr en peride på 4 måneder viser at 45 brgere på venteliste, har ventet i 89 dage på hspital, på et phld i midlertidig blig. Området mærker tydeligt, at der fregår en pgaveglidning fra reginen til kmmunen. Hspitalsafdelingerne er blevet specialiseret g brgerne udskrives uden at være i habituel tilstand. Det drejer sig fte m brgere med mange diagnser g et kmpleks sygdmsbillede. Når brgeren bliver indlagt fkuseres målrettet på indlæggelsesdiagnsen, g brgeren meldes færdigbehandlet, så snart der lægeligt set er taget hånd m indlæggelsesårsagen. Det betyder imidlertid ikke, at brgeren føler sig rask g færdigbehandlet g klar til at blive udskrevet. Fr disse brgere er det fte nødvendigt med et phld i midlertidig blig. Når brgeren ankmmer til midlertidig blig, er der pstillet frmål med phldet g der lægges indenfr den første uge én verrdnet plan. Indhldet kan eksempel vis have fkus på kst g træning i daglige færdigheder g ikke mindst mere målrettet genptræning. Målet er, at brgeren genvinder sine ressurcer g færdigheder g kan genptage sit vanlige liv i egen blig. De senere år har vist, at der er behv fr et tilbud til brgere, sm er uhelbredelige syge g sm ikke ønsker at dø i eget hjem. Området har ver det seneste år plevet en stigning i denne gruppe. Mange brgere med krniske lidelser herunder demenssygdm passes i hverdagen af pårørende i eget hjem. Ægtefællerne til disse brgere yder en daglig str indsats g har derfr behv fr at kunne aflastes med heraf mulighed fr blandt andet at tage på ferie. Brgerne tilbydes i disse perider aflastning i midlertidig blig. En tredjedel af de brgere, der har phld i midlertidig blig visiteres under phldet til plejeblig. Sm tidlige nævnt ventede brgerne i 2010 i gennemsnit 78,5 dage på en plejeblig. Disse brgere har lidt så strt funktinstab, at de ikke længere kan plejes i eget hjem. Frederikssund kmmune skal betale ventepenge til Regin Hvedstaden fr de patienter, sm er færdigbehandlet i hspitalsregi. Hvis brgeren er færdigbehandlet g ikke kan udskrives til eget hjem er alternativet phld i midlertidig blig. Når der er venteliste på midlertidigt phld, betaler kmmunen ventepenge. Ventepenge til reginen udgjrde fr Frederikssund Kmmune i 2010 ca kr. Frslag til ptimering af indsatsen Der er fremsat lvfrslag. sm mlægger den kmmunale medfinansiering af sygehusvæsenet, således at incitamentet til at undgå indlæggelser øges, bl.a. ved at lftet fr betalingen pr. indlæggelse stiger fra ca kr. pr. indlæggelse til ca kr. pr. indlæggelse. Kmmunernes medfinansiering vil frsat være en andel af drg-værdien. Dette skal ses i sammenhæng med, at brgerne bliver udskrevet Side 2

3 Ældre- g Sundhed tidligere sm nævnt venfr. På baggrund af denne udvikling er det nødvendigt at ptimere indsats g flw i de midlertidige bliger med følgende frmål. At minimere udgiften til ventepenge At tilbyde rehabilitering, så blandt andet erhvervsaktive kan genvinde deres funktinsniveau g frtsat være erhvervsaktive At frebygge indlæggelser At frbygge genindlæggelser At tilbyde brgerne relevant behandling At brgerens ventetid på hspitalet reduceres til et minimum, således at unødigt funktinstab undgås. At kunne tilbyde brgerne en værdig afslutning på livet Genptræning, så brgeren kan frblive i eget hjem Ovenstående punkter er sat i vilkårlig rækkefølge. Sm tidlige beskrevet, er de midlertidige bliger frdelt på 3 centre g tæt knyttet til plejebligmrådet. Det er mrådets vurdering, at hele indsatsen vil blive ptimeret med en samling af bligerne på et center. Akutpladser: Etablering af akutpladser er en mulighed i bestræbelserne på at undgå indlæggelser, sm ikke er nødvendige. Målet er, at sygeplejerskerne kan visitere brgere til en midlertidig blig i det tidsrum, hvr visitatinen ikke er tilgængelig, dvs. aften, nat, weekend g helligdage. Målgruppen vil være brgere, sm pludselig ikke kan klare sig i eget hjem, men hvr indlæggelse ikke skønnes nødvendig. Eks. vis. : Svækkede brgere, hvr der akut pstår et behv fr hyppige tilsyn hele døgnet, men hvr brgeren vurderes at kunne bringes i habituel tilstand indenfr en begrænset peride. Brgere, der igen kan klare sig i eget hjem, når de relevante hjælpemidler frefindes. Fald episder, hvr brgeren har pådraget sig traume ved faldet, men af vagtlæge vurderes ikke at være behandlingskrævende. Dement brger, hvis raske ægtefælle bliver akut syg g indlægges. Akutteam: Er ligeledes en mulighed i bestræbelserne fr at frebygge indlæggelser. Akutteamet skal bestå af højtspecialiserede sygeplejersker, sm i en akut situatin kan tilkaldes til specielle pgaver sm anlæggelse af venfln, snde eller katheter. Kan gså anvendes i sparrings øjemed til en secnd pinin. Det vil sige at akutteamet altid tilkaldes inden vagtlægen, ( 112 kan altid kaldes, uden frudgående kntakt med akutteamet) Teamet besøger de hjem, hvr man vervejer en indlæggelse g vurderer, hvad der skal til fr at en indlæggelse kan frhindres. Akutteamet skal have visitatinsret til akutpladser. Rehabilitering Side 3

4 Ældre- g Sundhed Hvis brgerne i Frederikssund Kmmune skal have et ptimalt tilbud, skal der tilbydes rehabilitering g ikke kun genptræning på de midlertidige døgnpladser. Rehabilitering defineres ifølge Sundhedsstyrelsen sm: En sundhedsaktivitet, der indehlder elementer af både frebyggelse g sundhedsfremme, med det frmål at patienten, sm har risik fr at få begrænsninger i sin fysiske, psykiske eller sciale funktinsevne, pnår et selvstændigt g meningsfuldt liv. Medarbejderne på en rehabiliteringsafdeling bestå af en krdinerende sygeplejerske, erg - g fysiterapeuter g scial- g sundhedsassistenter, der arbejder med aktiverende / genptrænende pleje. Brgeren tilbydes målrettet genptræning døgnet rundt, g der tilbydes daglig individuel genptræning ved erg - g fysiterapeuter. Der arbejdes ud fra mål g handleplaner psat i samarbejde med brgeren, der vil få en frbedret funktinsevne, højere livskvalitet g større selvhjulpenhed. Herved nedsættes behvet fr persnlig g praktisk hjælp, når brgeren vender tilbage til eget hjem g ikke mindst, at de erhvervsaktive brgere hurtigst muligt kan kmme tilbage på arbejdsmarkedet. I Frederikssund Kmmune har antallet af brgere, der hidtil har haft behv fr genptræning på de midlertidige døgnpladser ligget på mellem 6-12 brgere. Langt den største del af disse brgere er udskrevet fra sygehuset med en genptræningsplan. Knklusin: Hvis Frederikssund Kmmune ønsker at give brgerne et helhedsrienteret tilbud, skal der tilbydes rehabilitering g ikke kun genptræning. Rehabilitering g daglig træning kræver en anden nrmering end den eksisterende i midlertidige bliger. Vælges det, at brgerens mulighed fr at klare sig selv, skal øges g praktisk g persnlig hjælp skal minimeres gennem daglig genptræning eller rehabilitering er der behv fr at se på terapeut g - plejenrmeringen. Knsekvenser fr De Tre Ege g Tlleruphøj Ved samling af de midlertidige bliger på Østergården, bliver ledige bliger / lkaler på De Tre Ege g Tlleruphøj, g den fremtidige anvendelse må vervejes. De Tre Ege De nuværende midlertidige bliger på De Tre Ege består af 7 1-rums bliger med eget bad g tilet af gd størrelse. I afdelingen er der spisestue / phldsstue med køkkenniche. Fra alle lejligheder er der udgang til egen terrasse. Derudver er der grupperum/kntr samt skyllerum med vaskemaskine. Der ses følgende anvendelsesmuligheder: 8 kntrer, der vil evt. være udgift til maling 7 små plejebliger sm evt. kan anvendes til ventebliger fr brgere, sm venter på plejeblig. Hvis bligerne anvendes til ventebliger, skal tilknyttes persnale til de nye pgaver, udgiften vil være kr. årligt. Side 4

5 Ældre- g Sundhed Bligerne er pført efter Lv m Almene bliger g vil kunne udlejes, således, at der pnås en huslejeindtægt. Hvis de midlertidige bliger på De Tre Ege anvendes til kntrer, vil der være 48 plejebliger tilbage på De Tre Ege. Tlleruphøj De nuværende midlertidige bliger på Tlleruphøj består af 4 1-rums bliger med eget bad (lille) samt 4 1-rums bliger uden bad, men med mulighed fr at anvende 2 stre fælles badeværelser på gangen. Til afdelingen hører endvidere spise-/phldsstue, køkken, skyllerum g persnalekntr. Der ses følgende anvendelsesmuligheder: 10 kntrer, der vil evt. være udgift til maling Sammenlægning med skærmet enhed (demensbliger), antallet øges fra 6 til 8, derudver i alt 7kntrer. Der vil være udgifter til mbygning, sm ikke er beregnet Den nuværende skærmede enhed ligger i frlængelse af de midlertidige bliger, g består af 4 1-rums bliger med eget bad, samt 2 1-rums bliger uden eget bad. Ved sammenlægning af de 2 afdelinger kan etableres i alt 8 1-rums bliger med eget bad. Til afdelingen vil være knyttet phlds-/spisestue med køkken g direkte udgang til kukket have. Dertil 7 kntrer, sm vil afhjælpe nuværende prblematik i frhld til manglende persnale- g kntrfaciliteter. Hvis der etableres yderligere 2 bliger i den skærmede enhed skal tilknyttes yderligere persnale, svarende til ca kr. årligt. Ved flytning af de midlertidige bliger vil der være 44 bliger på Tlleruphøj. Hvis der etableres yderligere 2 bliger i den skærmede enhed, vil der være 46 bliger. Hvis der ikke er ønske m at etablere yderligere 2 bliger i den skærmede enhed, må vervejes at nedlægge den skærmede enhed, da driften af 6 bliger i en særskilt enhed er relativ dyr. I dette tilfælde vil der være 38 bliger på Tlleruphøj. De midlertidige bliger g den skærmede enhed er prettet efter Servicelvens 192. Anlægsudgifter g tidsplan Østergården Den del af Østergården, sm er aktuel fr sagen, består i dag af 34 plejehjemsbliger g 6 midlertidige bliger. Bligerne er frdelt med 19 bliger i stueetagen g 21 bliger på 1. salen. Alle er 1-rumsbliger med eget bad g tilet. Der er udarbejdet verslag ver istandsættelse af Østergården med henblik på at kunne rumme 21 midlertidige bliger, g visitatinen fra Lundebjergård. Overrdnet udføres der ikke i frbindelse med sagen en mbygninger af Østergården. De prindelige bliger genanvendes til kntrer til visitatinen, de genpfriskes med maling, nyt gulv g lftbelægning, der etableres it til alle kntrer. Side 5

6 Ældre- g Sundhed Fr de midlertidige bliger pfriskes de nuværende bliger med maling, gulvbelægning g nye lfter. Vinduer bliver gennemgået g udskiftet, hvr det er nødvendigt. El g øvrige centrale installatiner gennemgås. Badeværelserne pfylder ikke de pladsmæssige krav, hvrfr der etableres et strt fælles badeværelse. De samlede udgifter til renveringen af Østergården er estimeret til 5,2 mi. kr. derudver anslås, at der skal bruges ca kr. til etablering af it g ca kr. til etablering af lftlifte i alle bliger. Udgifter til inventar er ikke beregnet. Fra der bliver givet bevilling til istandsættelse af Østergården, til lkalerne tages i brug vil der være en peride på 7 måneder, hvraf de første måneder anvendes til at indhente tilbud m.v. Tlleruphøj Anlægsudgifter ved etablering af yderligere 2 bliger på Tlleruphøj er ikke beregnet. Driftudgifter Østergården Hvis de midlertidige bliger samles på Østergården, vil medarbejderne, sm nu arbejder i de midlertidige bliger på Tlleruphøj g De Tre Ege blive tilbudt ansættelse på Østergården, således at den faglighed der er pbygget de 2 steder videreføres når de midlertidige bliger samles. Det betyder at: Øknmien til drift af 7 bliger på Tlleruphøj verflyttes til Østergården Øknmien til drift af 8 midlertidige bliger på De Tre Ege verflyttes til Østergården Øknmien fr drift af 34 plejebliger på Østergården freslås flyttet til Pedershave. Der vil herefter være driftsmidler til dækning af plejen på 21 midlertidige bliger på Østergården. Drift af specialiseret rehabilitering kræver at der tilknyttes terapeuter ud ver det nuværende niveau. Nrmeringen i andre kmmuner er undersøgt, g ligger mellem 10 g 27 timer pr. plads pr. uge. Hvis der skal tilbydes rehabilitering på 12 pladser pr. uge vil det med laveste nrmering svare til, at der skal ansættes 3,24 terapeuter. Driftsudgiften hertil er beregnet til ca. 1,3 mi. kr. Derudver vurderes det, at der bør tilknyttes diætist 20 timer pr. uge, svarende til ca kr. På den baggrund vil der være behv fr at tilføre yderligere 1,550 mi. kr. til budgettet, hvis der skal gennemføres rehabilitering i de midlertidige bliger. Det vil være nødvendigt med en mpriritering inden fr det samlede budget, hvis disse udgifter skal finansieres inden fr budgettets rammer. De Tre Ege g Tlleruphøj Hvis de midlertidige bliger på De Tre Ege g Tlleruphøj mdannes til bliger vil der være behv fr at få tilført ( ) kr. til driftsbudgettet. Der vil være øgede huslejeindtægter på De Tre Ege, hvis de midlertidige bliger mdannes til plejebliger, ligesm der vil være øgede huslejeindtægter på Tlleruphøj, hvis der etableres yderligere 2 pladser i skærmet enhed. Disse øgede indtægter er ikke beregnet. Pedershave Side 6

7 Ældre- g Sundhed Hvis 34 bebere fra Østergården flyttes til Pedershave, vil der være huslejeindtægt fra beberne, svarende til den udgift kmmunen i dag har til tmgangsleje i bligerne. Der kan derved pnås en årlig besparelse på tmgangsleje på ca. 2,6 mi. kr. Dette mdsvares af en beregnet øget udgift til bligstøtte på ca. 2,1 mi. kr., hvrtil der ydes statsrefusin på 75 %. Medarbejder prcessen: Østergården afvikles sm plejehjem g det freslås, at beberne flyttes til Pedershave. Midlertidige bliger på Tlleruphøj g De Tre Ege flyttes til Østergården. Med udgangspunkt i en sådan beslutning udarbejdes en plan fr medarbejderne. Med udgangspunkt i indhldet i planen vil det være muligt at gennemføre medarbejder prcessen i løbet af 6 måneder. Brgerne Brgere i midlertidige bliger har ikke lejekntrakt på den midlertidige blig, ligesm de phlder sig relativt krt tid i bligen. Det vil derfr være relativt uprblematisk at flytte de midlertidige bliger fra Tlleruphøj g De Tre Ege til Østergården. Af hensyn til persnaledækning, vil det være nødvendigt at flytte alle brgere samtidig. Brgere i plejeblig på Østergården er ikke mfattet af lejelven, da Østergården er etableret efter 192 i Servicelven. Beberne har krav på et psigelsesvarsel på 3 måneder, hvis kmmunalbestyrelsen beslutter at bligerne nedlægges eller rerganiseres. Det vurderes, at det vil være muligt at flytte beberne inden fr en tidsramme på 3 måneder. På Østergården betales varme g husleje beregnet efter indkmst- g frmuefrhld, g der ydes ikke bligstøtte. På Pedershave betales husleje, varme m.v. efter de lejeretlige regler fr almene bliger, hvr der ikke tages højde fr indkmst- g frmuefrhld. Brgerne har mulighed fr at få bligstøtte efter gældende regler. Fr en brger på pensin g uden frmue, er beregnet en huslejestigning på 62 kr. pr. måned ved flytning fra Østergården til Pedershave. Bligstøtten beregnes individuelt, g en brger med høj indkmst g høj frmue, vil få en huslejestigning pr. måned på kr. Hvis kmmunalbestyrelsen beslutter at flytte brgerne fra Østergården til Pedershave, vil kmmunen skulle betale indskud fr brgeren i Pedershave. Det drejer sig m kr. pr. brger, svarende til en udgift på kr. fr 34 brgere. Derudver vil kmmunen skulle afhlde udgifter til flytning, sm vurderes til ca kr. Et alternativ til at flytte brgerne, vil være at undlade at tilbyde ledige bliger på Østergården til nye bebere. Det vil betyde at bligerne ver en længere peride vil blive udfaset. En sådan beslutning vil have betydning fr driften, idet det kan frudses, at de sidste bebere vil være frdelt på stuen g 1. sal, ligesm de bebede lejligheder kan være spredt. Det vil medføre, at det vil være nødvendigt med en relativ høj persnalenrmering i en vergangsperide. Samtidig vil det betyde, at renvering af lkalerne ikke kan gennemføres før alle bliger er ledige. 19. april 2011 BSG Side 7

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Ny struktur på plejeboligområdet

Ny struktur på plejeboligområdet Ny struktur på plejebligmrådet NOTAT Der er indkmmet 11 høringssvar på frslaget m ny ledelsesstruktur på plejebligmrådet. Af tilbagemeldingerne kan det ses, at mråderne har frhldt sig til de frmål, der

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse februar 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: xx. februar 2015 Gdkendt af: Myndighedschef Ove G.

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj Principbeslutning mkring tlerancetærskel fr ændringer af bliger i renveringsprjektet Afdeling Fruehøj Princip fr, hvrnår bebere SKAL flytte blig (midlertidig genhusning) Bligen får færre antal rum, OG

Læs mere

Forslag til øget anvendelse af velfærdsteknologi

Forslag til øget anvendelse af velfærdsteknologi 29. ktber 2015 Frslag til øget anvendelse af velfærdsteknlgi I frbindelse med vedtagelsen af budgettet fr 2016 g verslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at der skal indarbejdes en driftsbesparelse

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V Bilag 1: Gældende lvgivning vedr. den palliative indsats Sm mtalt i Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 1996 er patientens frie valg af phldssted et vigtigt aspekt i den palliative indsats. Såfremt dette

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Rskilde Museum lkaler mkring Sct. Ols Stræde Maj 2010 Byrådssekretariat Sagsnr. 99429 Brevid 1047444 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk 1 Baggrund g sammenfatning Rskilde Kmmune har, sm

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Besøg hs Sundhed & Frebyggelses decentrale enheder 2... Frventet regnskab fr 2006.

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent Det faglige udvalg fr den pædaggiske assistentuddannelse g scial- g sundhedsuddannelsen, PASS September 2014 Udviklingsredegørelse fr 2015 fr erhvervsuddannelsen til scial- g sundhedshjælper g scial- g

Læs mere

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ekstrardinært Møde i Skle- g Uddannelsesudvalget tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30 i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Revideret anlægsplan fr Højagersklen. 2 1. Revideret anlægsplan fr Højagersklen

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere