R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus"

Transkript

1 SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe Trensegaard (referent), Jsée Linnemann, Jørgen Simnsen, Michael Huusm, Niels Søndergaard. Afbud: Helle Lassen. Gæst: Hans Bækvang, Ældre- g Handicapchef, Center Ældre g Handicap, Fredensbrg Kmmune, kl. 11:00. 1) Gdkendelse af dagsrden Tilsendte dagsrden blev gdkendt. 2) Gdkendelse af referat fra Møde Referatet blev gdkendt. Ved fremtidige møder ptages punkt 3) Valg af referent. 3) Møde med Hans Bækvang (se referat nedenfr). DAGSORDEN Orientering m nye tiltag Resultat af ansøgningen til Ældrepuljen Hvad kan Senirrådet hjælpe med? Samarbejde mellem frvaltningen g Senirrådet Samarbejde mellem Senirrådet g aktivitets-/plejecentre samt dagcentre Selvtræning Patientrettet frebyggelse Senirrådets deltagelse i Frebyggelsesråd Senirrådets deltagelse i Fundraising 4) Senirrådets Frretningsrden Endeligt udkast. Bilag. Det freliggende udkast blev gennemgået i detaljer, g rettelserne blev gdkendt. 5) Senirrådets Vedtægter Udsættes. Side 1 af 4

2 SenirRådet 6) Senirrådets Samarbejdsaftale med Fredensbrg Kmmune Udsættes. 7) Faldfrebyggelse hs ældre Varig indsats Jsée Linnemann frelagde ntatet. Finn gennemgår ntatet g frelægger frslag til ændringer fr Jsée Linnemann, hvrefter prjektfrslaget indsendes i Senirrådets navn med Jsée Linnemann sm kntaktpersn. 8) Budgetanalyse af det brede, samlede sundhedsbudget Frmanden g Finn Kamper frelægger frslaget fr brgmesteren. 9) Diskussin af Senirrådets arbejdsgrupper/struktur a) Interne SR-grupper (faste) b) Interne SR-grupper (ad hc) c) Eksterne ad hc grupper. Udsættes 10) Senirrådets øknmi Bilag. Taget til efterretning. 11) Orientering fra FU Øknmiudvalget møde den 17. februar Kmmentarer til Sag 38. Svømmefaciliteter i Fredensbrg Kmmune. Taget til efterretning. 12) Senirrådets deltagelse i eksterne råd g sammenslutninger Udsættes. 13) Senirrådets deltagelse i møder i aktivitets- g dagcentre Udsættes. 14) Senirrådets budgetønsker til budgetfrhandlingerne a) Det sciale mråde b) Det tekniske g kulturelle mråde. Udsættes. 15) Frksten med brgmesteren m.fl. Udsættes. 16) Fritagelse fr mdtagelse af digital pst Udsættes. Side 2 af 4

3 SenirRådet 17) Ekstern kmmunikatin a) Kmmunens hjemmeside b) Egen hjemmeside c) Uge-Nyt d) Andre medier e) Brchure f) Pensinistguide Det blev vedtaget at afbestille annncen i Uge-Nyt. De øvrige punkter udsættes. 18) Rundtur til kmmunens aktivitetscentre Grethe Trensegaard fik til pgave at arrangere rundturen. 19) Dagsrdenpunkter til diskussin med gæster på Møde Blev ikke behandlet. 20) Eventuelt Ingen punkter under Eventuelt. Referat af møde med Hans Bækvang Dialgen indledtes med en gensidig præsentatin. Hans Bækvang plyste, at han har været ansat i Fredensbrg Kmmune siden 2006 (fra sammenlægningen). Tidligere har han været ansat i Københavns Kmmune. Hans Bækvangs arbejdsmråde er i alt 10 institutiner, nemlig 5 pleje- g aktivitetscentre, 2 dagcentre samt Granbhus, Lindegaarden g Karleb Scialbørnehave. Fra 1. januar 2014 er handicapmrådet blevet udvidet med børnehandicapmrådet. Ældre g Handicap repræsenterer 40% af kmmunens øknmi. Der planlægges et nyt pleje- g aktivitetscenter, der skal stå klar i 2016/2017. Det nye plejecenter tænkes bygget syd fr Humlebæk, idet der er størst behv i Nivå/Humlebæk aksen. Der er 7 frskellige muligheder fr placering, g administratinen har givet deres frslag til plitikerne. Der vil blive tale m pladser med mulighed fr udvidelse til 60 pladser. Senirrådet får tilbudt 2 pladser i arbejdsgruppen. Med hensyn til Ældrepuljen har Fredensbrg Kmmune fået alle 16 initiativer gdkendt. Med hensyn til Demenscafé efterspurgte Hans Bækvang frslag til placering/placeringer. Side 3 af 4

4 SenirRådet Hans Bækvang er psitivt indstillet ver fr samarbejde m prjekter, g han bekræftede, at der lyttes til Senirrådets synspunkter. Hans Bækvang er psitivt indstillet ver fr repræsentatin (bservatørstatus) i kmmunens pleje- g aktivitetscentre. Senirrådet sender en liste ver de udpegede. Med hensyn til selvtræning plyste Hans Bækvang, at der er afsat flere terapeuttimer til vervågning. Der er den 1. marts tiltrådt ny leder af træning g rehabilitering, Benedikte Fenger, der vil have base på Lysthlm. Frebyggelsesrådet er på dagsrdenen på mødet i Scial- g Senirudvalget i marts. Senirrådet g Ældre Sagen vil hver få tilbudt 2 pladser i Rådet, der vil have en varighed på 4 år. Senirrådet g Ældre Sagen vil hver have frmandspsten i 2 år. Rammerne vil blandt andet være: 1) Sundhedsprfilen fr kmmunens brgere 2) Natinale standarder fr frebyggelse 3) Kmmunens synlighed ver fr brgerne 4) Udbredelse af kendskabet til tilbud Sekretariatsbistand vil blive underlagt afdelingschef Marianne Ingehlm Larsen, medens Hans Bækvang vil være medlem af Rådet. Hans Bækvang bekræftede sin psitive indstilling ver fr Fundraising, men ønskede at gøre pmærksm på, at der i ngle tilfælde kan være tale m medfinansiering, hvilket kan være en hindring, såfremt der ikke er budgetteret med medfinansieringen. Med hensyn til patientrettet frebyggelse gjrde Hans Bækvang pmærksm på, at Sundhedsbussen ingen indflydelse har på frløbsprgrammer fr krnisk syge. Side 4 af 4

5 Senirrådet Frretningsrden fr Fredensbrg Senirråd 1. Regler fr Fredensbrg Senirråd 1. Fredensbrg-Senirråd-(here3er-kaldet- Senirrådet )-fastsæ=er-selv-sin-frretningsrden- jf.-retsikkerhedslven,- -31,-stk.-1,-2.-pkt.-g-de-gældende-vedtægter-fr-Senirrådet.- 2. Senirrådet-behandler-ikke-persnsager.- 3. Senirrådets-medlemmer-har-tavshedspligt-i-det-mfang,-der-følger-af-lvgivningen-eller- særlig-bestemmelse-i-enkelte-sager.- 4. Senirrådets-møder-er-lukkede,-men-der-kan-inviteres-gæster.- 5. Frmanden-g-eller-i-dennes-fravær-næsJrmanden-kan-udtale-sig-på-Senirrådets-vegne.- Sådanne-udtalelser-ptages-snarest-på-Senirrådets-dagsrden-Kl-rientering-fr-resten-af- Senirrådet.-Medlemmer-af-Senirrådet-kan-udtale-sig-på-rådets-vegne-med-bemyndigelse- fra-frmanden-eller-i-dennes-fravær-næsjrmanden.- 6. Senirrådsmedlemmer-kan-i-den-ffentlige-debat-underskrive-sig-med:- Medlem-af-SenirQ rådet.-i-relevante-klfælde-kan-klføjes- i-fredensbrg-kmmune.- 7. Senirrådets-referater-ffentliggøres-på-Fredensbrg-Kmmunes-hjemmeside.- 2. Senirrådet knstituerer sig med følgende pster Frmand- NæsJrmand- Kasserer- Sekretær- Frmand,-næsJrmand,-kasserer-g-sekretær-udgør-Senirrådets-Frretningsudvalg.- Side-1-af-4

6 Senirrådet 3. Arbejdsgrupper 1. Senirrådet-nedsæ=er-faste-g-ad-hc-grupper.-I-hver-gruppe-udpeges-en-gruppeleder.- Gruppernes-primære-arbejdsmråde-er-at-følge-Byrådet-g-Byrådetudvalgenes-dagsrdeQ ner-g-sager-med-kmmentarer-kl-løbende-sager-g-frslag-kl-nye-kltag Sagsbehandlinga. Løbende-sager:-Hver-gruppe-diskuterer-(ved-møde-eller-mail)-inden-det/de-pliKske-udQ valgs-møder.-i-denne-diskussin-behandles-sager-fra-udvalgets-dagsrden,-g-gruppen- skriver-eventuelle-kmmentarer-kl-relevante-sager.-kmmentarerne-skal-gdkendes-af- Senirrådet,-før-de-sendes-Kl-udvalgets-sekretær,-g-så-beKds,-at-de-bliver-behandlet-på- udvalgets-møder.- b. Hastesager:-Hvis-der-ikke-er-Kd-Kl-at-behandle-kmmentarerne-i-Senirrådet,-senderarbejdsgrupperne-selv-kmmentarerne-Kl-udvalgets-sekretær,-g-de-tages-Kl-e3erretQ ning--ved-senirrådets-næste-møde.-gruppen-vurderer-selv,-m-en-sag-er-så-principiel,- at-den-bør-frelægges-frmanden,-inden-den-sendes-kl-det-pågældende-udvalg.-- c. Nye-Kltag:-Grupperne-kan-freslå-nye-Kltag-Q-herunder-frslag-Kl-Fredensbrg-KmmuQ nes-budget.-senirrådet-skal-nrmalt-behandle-de-nye-kltag,-inden-de-frelægges-fr- frvaltningen-g-plikkerne Grupperne-kan-sm-led-i-deres-arbejde-frit-henvende-sig-Kl-alle-relevante-persner-uden- fr-senirrådet Grupperne-kan-på-Senirrådets-vegne-udtale-sig-skri3ligt-eller-mundtligt-m-emner-indenfr-det-a3alte-sagsmråde.-Disse-udtalelser-ptages-snarest-på-Senirrådets-dagsrden-Klrientering-fr-resten-af-rådet Grupperne-udfærdiger-en-årsrapprt-inden-udgangen-af-hvert-år.- 4. Frretningsudvalgets pgaver 1. Frretningsudvalget-frbereder-g-følger-p-på-Senirrådets-møder-g-vedtagelser.- 2. Frretningsudvalget-krdinerer-samarbejdet-mellem-Senirrådets-arbejdsgrupper.- 3. Frretningsudvalget-krdinerer-g-samler-arbejdsgruppernes-årsrapprter-sm-SenirråQ dets-årsrapprt,-der-ffentliggøres-på-kmmunens-hjemmeside.- Side-2-af-4

7 Senirrådet 5. Kassererens pgaver 1. Kassereren-udarbejder-hvert-år-Senirrådets-budget-g-regnskab.- 2. Budget-g-regnskab-gdkendes-af-Senirrådet.- 3. Senirrådets-budget-skal-hvert-år-gdkendes-af-Byrådet.- 4. Hvis-Senirrådet-mener,-at-det-ikke-kan-udføre-de-pålagte-pgaver-inden-fr-budge=et,- henvender-senirrådet-sig-kl-byrådet-fr-at-genfrhandle-budge=et.- 5. Kassereren-administrerer-e3er-budge=et-g-Senirrådets-anvisninger-det-af-Fredensbrg- Kmmune-bevilgede-rådighedsbeløb-Kl-Senirrådets-dri Beløbet-administreres-ver-netbank-via-Senirrådets-bankknt,-g-kntudtg-kan-på-frQ langende-g-i-tvivlsklfælde-frelægges-frretningsudvalget.- 7. Kassereren-administrerer-e3er-budge=et-g-Senirrådets-anvisninger-diæter-g-kørselsQ gdtgørelser,-sm-udbetales-direkte-af-fredensbrg-kmmune-kl-det-enkelte-medlem-af- Senirrådet,-g-hvr-det-enkelte-medlem-ved-sin-underskri3-selv-er-ansvarlig-fr,-at-de-anQ givne-data-er-krrekte Kassereren-er-ansvarlig-fr,-at-budge=et-verhldes Senirrådet-gdkender-hver-kvartal-regnskabet Kassereren-afstemmer-hvert-kvartal-Senirrådets-regnskabet-med-administraKnen-i-FreQ densbrg-kmmune Senirrådets-regnskab-revideres-af-et-medlem-af-Senirrådet.- 6. Møder 1. Ordinære-møder-acldes-hver-måned-Q-brtset-fra-juli-måned- -så-vidt-muligt-frud-fr-dekmmunale-udvalgsmøder.-dagsrden-udarbejdes-af-frretningsudvalget,-g-sendes-klmedlemmerne-(minimum-tre-hverdage)-før-mødets-acldelse Medlemmerne-g-de-nedsa=e-grupper-supplerer-standarddagsrdenen-ved-i-gd-Kd-indenfrretningsudvalgsmødet,-at- maile -dagsrdenpunkter-kl-frretningsudvalget.-desudenkan-sager-ptages-under-punktet:-gdkendelse-af-dagsrden.-- Side-3-af-4

8 Senirrådet 3. Frretningsudvalget-kan- -e3er-behv- -indkalde-kl-ekstrardinære-eller-aflyse-rdinære- Senirrådsmøder.-Ekstrardinære-møder-skal-acldes,-såfremt-et-flertal-af-Senirrådetsmedlemmer-fremsæ=er-skri3ligt-ønske-derm.-Ekstrardinære-møder-indkaldes- -så-vidtmuligt- -med-fem-dages-varsel Senirrådet-er-beslutningsdygKgt,-når-mindst-fem-medlemmer-er-Kl-stede.- 5. Frmanden/næsJrmanden-leder-Senirrådsmøderne,-men-kan-delegere-pgaven-Kl-et- andet-medlem Den-valgte-referent-skriver-beslutningsreferat-under-møderne.-Referenten-plæser-referaQ tet-e3er-hvert-punkt-på-dagsrdenen.-referatet-skal-gdkendes-inden-behandlingen-af-detnæste-punkt-på-dagsrdenen.-et-medlem-kan-frlange-et-krt-referat-af-sin-afvigende-meq ning-indført-i-referatet.- 7. Referatet-sendes-senest-1-uge-e3er-mødet-Kl-Senirrådets-medlemmer.- 8. Afstemninger-fretages-sm-bestemt-af-mødelederen.-Der-fretages-skri3lig-g-hemmeligafstemning,-hvis-blt-ét-medlem-af-Senirrådet-frlanger-det.-Ved-stemmelighed-brJalderfrslaget- 7. Senirrådets Sekretariat 9. Hvis-et-medlem-har-frfald,-kan-medlemmet-give-et-andet-medlem-fuldmagt-Kl-at-stemme- fr-sig.-fuldmagten-kan-mfa=e-et-eller-flere-punkter Senirrådets-sekretariatsarbejde-g-arkivering-varetages-af-Fredensbrg-Kmmunes-Center- fr-plikk-g-strategi-i-henhld-kl- Samarbejdsa3alen-med-Fredensbrg-Kmmune.- Gdkendt-på-ekstrardinært-Senirrådsmøde-den-6.-marts Jørgen-Simnsen- Frmand-fr-Fredensbrg-Senirråd Side-4-af-4

9 FALDFOREBYGGELSE HOS ÆLDRE VARIG INDSATS Nedenstående(s)krd(m(faldfrebyggelse(er(udarbejdet(ul)m(februar(2014()l(administra)nen(i( Fredensbrg(Kmmune,(sm(en(hjælp()l(at( prjektgøre (emnet(faldfrebyggelse.(der(er(dels(tale(m( Ældremilliarden (fra(regeringen(g(dels(det(kmmunale(budget,(hvr(yderligere(ressurcer(kan(søges()l( faldfrebyggelse.(ældre(er(i(denne(frbindelse(defineret(sm(mennesker(ver(60(år.( 1. Hvrfr&faldfrebyggelse&hs&ældre?( Faldfrebyggelse(er(primært(vig)g(af(t(grunde.(Den(ene(grund(er,(at(ældre(falder(meget(hyppigere( end(yngre(g(den(anden(er,(at(faldulykker(hs(ældre(le(resulterer(i(kmplicerede(knglebrud,( hyppigst(arm(g(hler.( Faldulykker(repræsenterer(den(alvrligste(ulykke(blandt(ældre.(Fald(fører(Le()l(langvarig( sygelighed,()l(tab(af(den(nrmale(selvhjulpne()lværelse(g(i(mkring(10(%(af(de(ældre(ver(80(år()l( død(af(årsager,(sm(kan(relateres(direkte()l(faldet.(omkring(13.000(ældre(indlægges(hvert(år(på( hspital(eler(et(fald.(( Faldulykker(kster(samfundet(dyrt,(den(seneste(pgørelse(viser(at(et(fald(med(indlæggelse(på( hspital,(genptræning(g(hjemmehjælp(i(gennemsnit(kster(samfundet(kr.( ,q(hvraf(de( kmmunale(udgiler(udgør(gdt(halvdelen(af(pengene.(så(der(er(utvivlsmt(mange(ffentlige(penge( at(spare(ved(at(investere(i(faldfrebyggelse.( 2. Oversigt&ver&årsager&7l&g&risikfaktrer&fr&faldulykker& I(den(enkelte(faldulykke(er(der(Le(flere(risikfaktrer(invlveret,(hvrfr(det(er(vig)gt(at(kende(g( begrænse(samtlige(faktrer.(disse(består(i( Høj(alder( Køn((kvinder(falder(Lere(end(mænd)( Lav(krpsvægt( Tidligere(faldulykker( Nedsat(daglig(ak)vitet( Ortsta)sk(hyptensin((peridevis(lavt(bldtryk)( Plyfarmaci((fr(meget,(frkert,(fr(lidt(medicin,(fr(meget(psykfarmaka,(svemedicin(mv.)( Alkhl(verfrbrug(

10 Sukkersyge((sm(ikke(er(sufficient(reguleret)( Kgni)v(dysfunk)n((dehydrering,(Alzheimer(mv.)( Gangprblemer( Urininkn)nens((skal(på(tileaet(flere(gange(m(naaen)( Uhensigtsmæssigt(fdtøj((tøfler(mv.)( Nedsat(syn,(uhensigtsmæssige(briller( Faktrer(i(mgivelserne((i(hjemmet,(udenfr(hjemmet,(på(hspital(g(i(plejeblig)( 3. Risik&fr&fraktur/&knglebrud&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Det( er(især(hlefrakturerne(sm(er(alvrlige(g(disse(kan(skyldes:& Osteprse((kngleacalkning(sm(ikke(er(blevet(diagns)ceret/behandlet)( Knglemetastaser( Andre(knglesygdmme( 4. Andre&risikfaktrer&sm&er&hyppige&hs&ældre& Manglende(subkutant(fedt((manglende(fedt(mellem(huden(g(knglerne)( Neurlgiske(prblemer((fx(dårlige(reflekser()l(at(frebygge(fald,(langsm( nerveledningshas)ghed)( Fald(i(frbindelse(med(bevidstløshed( Usmidige(led,(langsmme(bevægelser((når(ikke(at(tage(fr(sig)( 5. Årsager/risikfaktrer&7l&faldulykker&i&detaljer:&& 5.1. Faktrer&i&mgivelserne& &Indendørs&i&hjemmet:&(60(%(af(faldulykker(sker(i(hjemmet)& Løse(gulvtæpper( Elektriske(ledninger(tværs(ver(gulvet( Støvsugere(g(andre()ng(sm(ikke(er(sat(på(plads(eLer(brug( Våde(gulve/verflader(i(badeværelser,(bruseniche,(badekar(

11 U)lstrækkelig(belysning((ældre(skal(have(kraLigere(lys(end(yngre)( Uhensigtsmæssig(placering(af(møbler((ganglinjer(skal(hldes(fri)( Manglende(gelænder,(håndtag,(greb(i(badeværelset( &Indendørs&på&plejehjem,&hspitaler&mv.:((20(%(af(faldulykker(sker(på(plejehjem,( hspitaler(mv.)( Alt(verflødigt(inventar(iernes(fra(gangearealer,(tileaer(mv.( Der(etableres(gelænder(langs(væggene( Gulve(skal(være(rene(g(ikke(glaae( Særlig(pmærksmhed(ved(tiletbesøg(g(bad( Belysningen(skal(være(gd( Mulighed(fr(at(tænde/slukke(lyset(fra(sengen(( Svage(pa)enter(udstyres(med(nødkald(g/eller(GPS( Sengebrde(.a.(sæaes(indenfr(pa)entens(rækkevidde((gælder(svage(pa)enter)( &Udendørs:((De(sidste(20(%(af(faldulykker(sker(andre(steder)( De(fleste(ældre(sm(går(dårligt(bliver(inde(døre(i(dårligt(vejr( Is,(sne,(glat(føre(medfører(faldulykker( Ujævne(frtvsfliser,(kantsten,(huller(i(vejen(mv.( Løse(hunde,(stærk(trafik,(andre(trafikanter(sm(ikke(viser(hensyn(mv.((ældre(bliver(nervøse( g(falder)( 5.2. Faktrer&i&det&enkelte&menneske& 5.2.1&MuskelkraM&g&balance:& Inak)vitet(resulterer(i(tab(af(muskelkraL,(prpricep)n(g(balance( MuskelkraLen(tabes(sm(en(prcentdel(af(den()lbageværende(kraL( Leddene(bliver(s)ve(g(langsmme(hs(ældre( En(gd(hjernefunk)n(er(vig)g(fr(balancen(

12 Ældre(skal(pfrdres()l(at(hlde(sig(i(gang(( Lænestlen(er(livsfarlig(fr(ældre( Ældre(skal(pfrdres()l(selv(at(gøre(de(daglige(ak)viteter( Ældre(skal(helst(gå()l(træning(tre(gange(m(ugen( Ben,(balder(g(balance(skal(trænes(dagligt((hjemmeprgram)( Ældre(mister(selv)lliden(eLer(et(fald,(kan(genpbygges(gennem(træning( Ak)viteten(skal()lpasses(den(enkelte(ældre( Ak)viteter(sm(giver(øger(muskelstyrke(i(ben(g(hLer(er(vig)ge( At(deltage(på(hld(kan(styrke(m)va)nen( Selvtræning(uden(løbende(instruk)n(kan(gøre(mere(skade(end(gavn( &Neurlgiske&prblemer:& TCI(g/eller(mindre(hjerneblødninger/bldprpper(i(hjernen(giver(betydelig(svaghed( Parkinsnisme(giver(usikker(mtrik,(gangfunk)n,(balance(mv.( Neurpa)(i(frbindelse(med(fx(diabetes(frringer(gangfunk)n(g(balance( Neurlgiske(sygdmme(sm(nedsæaer(krdina)nen( Begyndende((updaget)(demens(nedsæaer(gangfunk)n,(krdina)n(g(balance( Alle(neurlgiske(sygdmme(bør(blive(diagns)ceret()dligt(g(behandlet( &Alkhl:& Alkhl(kan(dispnere()l(faldulykker(både(direkte(g(indirekte( Ngle(ældre(har(et(højt(frbrug(af(alkhl( Mange(faldulykker(hs(ældre(skyldes(intxika)n((fuldskab)( Det(er(vanskeligt(at(få(ældre()l(at(erkende(et(højt(alkhlfrbrug( Delirium(Tremens(er(en(risikfaktr(ved(indlæggelse( Indirekte(fører(alkhl(Le()l(plyneurpa)((føleQ(g(gangfrstyrrelser)( Alkhlisk(demens(g(alkhlpsykse(er(andre(risikfaktrer(

13 5.2.4.&Tab&af&bevidsthed/&bevidstløshed:& Pludselig(tab(af(bevidsthed(fører(Le()l(et(fald( Frbigående(svimmelhed(kan(skyldes(dehydrering/(væskemangel( Hyppig(frbigående(svimmelhed(bør(udredes(lægeligt( Uregelmæssig(hjerteak)n(kan(medføre(bevidstløshed(g(hjertestp( Tab(af(bevidsthed(i(frbindelse(med(kramper(bør(udredes((epilepsi,(abs)nenser)( Ved(uregelmæssig(hjerteak)n(kan(abla)n/pacemaker(kmme(på(tale( Ortsta)sk(hyptensin((bldtryksfald(ved(hur)g(rejsning(fra(stl/seng)( &Synsfrstyrrelser:& Mange(ældre(har(prblemer(med(at(skelne(kntraster( Grå(stær( Macula(Degenera)n( Frkalkning(af(bldfrsyningen()l(Re)na((øjenbaggrunden)( Synsfelt(indskrænkninger( Diabetes/(sukkersyge(medfører(Le(synsfrstyrrelser( &Medicin:& Fr(meget,(fr(lidt,(frkert(lægerdineret(medicin(kan(medføre(faldulykker( Smertes)llende(medicin(fr(længe(g/eller(fr(meget( Svemedicin,(angstdæmpende(medicin(mv.((er(fr(nedadgående)( An)psyk)sk(medicin(kan(give(gangfrstyrrelser( Bldtryksdæmpende(medicin(sm(giver(fr(lavt(bldtryk( &Væskemangel/dehydrering:& Når(krppen(er(i(væskeunderskud(fungerer(hjernen(dårligere(

14 Tørslunk)nen(er(nedsat(hs(ældre,(derfr(drikker(de(mindre( Vandladningsprblemer(gør(at(ældre(undgår(at(drikke(fr(meget( &KstW&g&spiseprblemer:& Ældre(har(Le(jernmangel/bldmangel(sm(medfører(træthed/svimmelhed( Ældre(kan(have(Perniciøs(Anæmi,(bør(udredes(lægeligt( Ældre(har(Le(fr(lidt(prtein(i(bldet(på(grund(af(frkert(kst,(medfører(træthed/ svimmelhed( 6. Hvrledes&frebygge/undgå&faldulykker& Ovenfr(er(beskrevet(årsager(g(risikfaktrer(fr(faldulykker.(Faldulykker(er(et(kmpliceret( mråde(g(faldfrebyggelse(bør(sæae(ind(på( hele(paleaen.(desuden(bør(frebyggelse(af( frakturer/knglebrud(få(en(speciel(pmærksmhed,(idet(det(især(er(hlefrakturer(sm( nedsæaer(førlighed(g(livskvalitet(hs(den(persn(sm(bliver(ramt,(ligesm(det(er(følgerne(af( hlefrakturer,(sm(er(den(største(pst(på(budgeaet(ver(faldulykker.( Jeg(har(kendskab()l,(at(man(på(GentLe(Hspital(g(Bispebjerg(Hspital(har( Faldklinikker (hvr( pa)enter,(sm(er(faldet(bare(en(enkelt(gang,(kan(blive(henvist()l.(lægeligt(er(der(preaet(et(nyt( speciale( OrtQgeriatri (sm(er(et(samarbejde(mellem(speciallæger(i(geriatri((alderdmmens( sygdmme)(g(rtpædkirurger((kirurgiske(knglesygdmme).(jeg(kender(de(ledende( verlæger(sm(er(marianne(kirchhf(g(susanne(van(der(mark,(g(jeg(vil(gerne(arrangere(et( besøg,(hvis(det(har(interesse(fr(administra)nen.( På(Frederiksberg(Hspital(har(man(en( Faldklinik,(sm(udreder(svimmelhed(g(træner( balanceprblemer,(g(sm(gdt(kan(minde(m(det(jeg(fres)ller(mig(at(man(har(mulighed(fr(at( etablere(i(fredensbrg(kmmune.((det(er(verlæge(marianne(kirchhf(sm(står(fr(det( lægelige,(g(jeg(vil(gerne(tage(kntakt(gså(her(m.h.p.(et(evt.(besøg)( Jeg(kan(ikke(se,(at(Regin(Hvedstaden(har(etableret(en(faldklinik(i(Nrdsjælland,(hverken(på( Hillerød(Hspital(eller(et(andet(sted,(men(jeg(ved(ikke(m(det(er(under(pbygning.( Når(man(taler(m(faldfrebyggelse(deler(man(ind(i(primær(g(sekundær(interven)n:( 6.1.Primær&interven7n:&

15 Mere(m)n(g(mere(fysisk(ak)vitet((hldak)viteter(g(selvtræning(med(instruk)n/ krrek)n(2q3(gange(m(ugen)( Mere(m)n(i(hverdagen((benbøjninger(ved(støvsugning,(skrælle(kartfler(på(et(ben(sv.)( Balancetræning(på(hld((der(kan(være(30Q40(raske(ældre(pr.(hld)( Seniryga((sm(udspænder(de(s)ve(led(g(giver(bedre(bevægelighed)( Oplysning(m(faldprblemer,(risik(fr(fald(etc.((Bispebjerg(Hspitals(fredrag(m( faldfrebyggelse(med(pwer(pints((kan(lånes/købes)(er(et(glimrende(supplement()l(hld)( Medicinsanering( Ændre(bligen,(ierne()ng(sm(kan(medvirke()l(fald( Op)mere(undersøgelse(g(behandling(fr(lægelige(lidelser/sygdmme((Få(pa)enten( checket(rdentligt(p(lægeligt,(q(ikke(bare(symptmbehandling)( 6.2. Sekundær&interven7n& Omfaaer(pa)enter(sm(allerede(er(faldet(mindst(en(gang,(hvr(der(skal(sæaes(ind(sm(ved( primær(interven)n(g(desuden(skal(pa)entens(sundheds)lstand(g(psykiske()lstand( gennemgås,(udredes(g(behandles(af(prak)serende(læge(med(særlig(interesse(fr(ældre,( eller( (endnu(bedre( (af(en(speciallæge(i(geriatri.( Ved(knglebrud(skal(scanning(fr(knglemineralindhld(gennemføres.( 7. Frslag&7l&7ltag&i&Fredensbrg&Kmmune& Dybden(g(bredden(af(faldfrebyggelse(i(Fredensbrg(Kmmune(er(apængig(af(de()l(rådighed( værende(ressurcer(g(den(pli)ske(vilje,(hvrfr(jeg(her(vil(skitsere(flere(mdeller.(min(anbefaling( vil(dg(være,(at(man(implementerer(7.1(g(7.2,(g(at(man(selekterer(brgerne(således,(at(man( primært(fkuserer(på(de(brgere,(sm(er(m)verede.(set(ud(fra(et(cstqbenefit(synspunkt(vil( indsatsen(på(denne(måde(hjælpe(flest(mennesker(pr.(udgilskrne.( 7.1. Faldklinik&reYet&md&primær&interven7n,&selvhjulpne&brgere& Målgruppen(sendes(et(brev,(hvri(der(spørges,(m(brgeren(er(interesseret(i(at(lære(at( undgå(faldulykker.(de(psi)ve(besvarelser(checkes(g(brgerne(samles(i(grupper(på(30q40.( Hver(gruppe(gennemgår(et(tere)sk(frløb(med(fredrag(m(faldulykker(samt(et( balancetræningsprgram(med(en(ugentlig(hldtræning(i(tre(måneder.(terien(kan(suppleres( med(plysning(m(kst,(tbak,(alkhl,(m)n,(mental(sundhed(mv.(det(er(vig)gt(fr( udfaldet(at(brgerne(samarbejder(g(frstår(prblema)kkens(alvr,(undersøgelser(viser(at(

16 deae(gøres(bedst(hvis(fysiterapeuten(pfaaes(sm(samarbejdspartner(g(ikke(sm(en( autritet.( Opfølgning(hvert(år.( 7.2. Faldklinik&reYet&md&sekundær&interven7n,&selvhjulpne&brgere& Alle(brgere(sm(har(været(indlagt(med(fraktur(eLer(faldulykke()lbydes(udredning(g( balancetræning(på(faldklinik.(selve(udredningen(skal(ligge(i(frlængelse(af(udredningen(på( hspitalet((undgå(dbbeltarbejde)(g(skal(frestås(af(en(prak)serende(læge(med(særlig( viden(m(ældre(eller(en(speciallæge(i(geriatri.(balancetræningen(skal(mfaae(det(samme( tere)ske(frløb(sm(primær(interven)n(g(de(prak)ske(øvelser(skal(indlæres(på(mindre,( hensyntagende(hld((6q8(deltagere)sm(frestås(af(en(fysiterapeut(med(særlig(viden(m( ældre(g(faldulykker.(terien(kan(suppleres(med(plysning(m(kst,(tbak,(alkhl,(m)n,( mental(sundhed(mv.(det(er(vig)gt(fr(udfaldet(at(brgerne(samarbejder(g(frstår( prblema)kkens(alvr,(undersøgelser(viser(at(deae(gøres(bedst(hvis(fysiterapeuten( pfaaes(sm(samarbejdspartner(g(ikke(sm(en(autritet( Opfølgning(hvert(år.( 7.3. Faldklinik&reYet&md&sekundær&interven7n,&gangbesværede&brgere,&brgere&sm&er&præget& af&fysisk&g/eller&psykisk&sygdm&mv.& Denne(type(faldklinik(hører(eLer(min(mening(ikke(hjemme(i(kmmunalt(regi,(men(bør( frefindes(på(et(hspital.(prblema)kken(vil(le(været(kmpliceret(g(udredningen(vil( kræve(læger/persnale(fra(flere(frskellige(specialer.( 8. Afslutning& Men(man(kan(gdt(fres)lle,(sig(at(persnalet(på(plejehjem(får(et(kursus(i(faldfrebyggelse( g(at(de(træner(siddende(balance,(reak)nshas)ghed(mv.(ved(fx(siddende(bldspil,( stlegymnas)k,(rdlege(sv.(med(brgerne(på(plejehjemmet.(brgere(med(leaere(demens( vil(gså(kunne(prfitere(af(en(sådan(ak)vitet.( Afslutningsvis(vil(jeg(gerne(understrege,(at(faldfrebyggelse(er(vig)g(g(at(det(nyaer.(Og(hvis( Fredensbrg(Kmmune(gerne(vil(være(på(frkant(med(udviklingen(g(gøre(en(indsats(sm(skaffer( bedst(mulig(livskvalitet(pr.(udgilskrne,(så(må(man(ikke(undlade(at(etablere(den(primære( faldfrebyggelse.(flere(undersøgelser(viser,(at(der(er(størst(nyaeværdi(af(plysning(g(træning(hs( de(brgere(sm(er(m)verede,(men(der(ligger(selvfølgelig(en(str(pgave(i(at(arbejde(med( uligheden(i(sundhedsvæsenet(g(gennem(plysning(g( nudging (at(få(alle(brgere(med(på(vgnen.( Lønhlt,(den(24.(februar(2014(

17 Jsée(Linnemann( SR faldfrebyggelse1hs1ældre1 1varig1indsats1marts120141

18 Senirrådet/dat, Udkast, Ntat%m%% Budgetanalyse%af% det%brede,%samlede%sundhedsbudget % Resume%, Med,udgangspunkt,i,senirrådets,drø5elser,af:, Hvad,får,kmmunen,egentlig, sundhedsmråde,,g,kan,pengene,anvendes,bedre?,freslår,senirrådet,at, brgmesteren,etablerer:, Arbjejdsgruppe%m%budgetanalyse%af%det%brede,%samlede%sundhedsbudget% genptræning,,rehabilitering,,kmmunale,sygehusudgi5er,,stfmisbrug,, Det,brede,,samlede,sundhedsbudget,vejer,stadigt,tungere,g,tungere,i, kmmunens,samlede,budget., supplerende,hensigtsmæssige,grupperinger,af,udgi5sarter,g, egentlig,får,fr,pengene,,g,m,de,aktuelle,pengeanvendelser,kan,anvendes, Analysen,bør,gå,på,tværs,af,frvaltningsmråderne,g,inddrage,alle, aldersgrupper,,men,gså,sikre,ældrerelaterede,udgi5spdelinger., øknmiudvalget., Senirrådet,deltager,gerne,i,en,arbejdsgruppe, Ntatet,uddyber,resume,g,har,bilagsmateriale,fra,FåbrgPMidQyn,kmmune, mv,

19 Budgetanalyse%af% det%brede,%%samlede%sundhedsbudget %% 1.,marts,2014/Vj/senirrådet, Det%samlede%sundhedbudget%i%kmmunen%mfa=er% %på%tværs%af%lvgivningsmråderne%g%kmmunale% frvaltningsmråder% frebyggelsespakker), sundhedsmrådet, udvikling,,frskning), Frmålet%med%arbejdsgruppen%er% 1. den,eksisterende,budgetanvenelse,med,henblik,på,bl.a,bedre,ny?e,fr,de,samme,penge,, mv, 2. at,etablere,versigt,ver,registre,,løbende,øknmiske,g,sundhedsmæssige,rapprteringssystemer, g,sundhedsplysninger,,der,ad,hc,kan,belyse,ønskede,udgi5skategrier,resp., Sundhedsudviklinger, 3. frslag*+l* sundhedsmæssige,mråde,(fx,månedlig,afrapprtering,af,udgi5er,på,frskellige, frebyggelige,sygehusindlæggelser,p,ikke,mindst,blandt,ældre,,nye,g,eksisterende,antal, brgere,med,hjemmepleje,g,hjemmehjælp,sv, samlede,,brede,sundhedsbudget, Gennemførelse%g%afrapprtering%af%arbejdsgruppens%arbejde%

20 SR2014* *frslag*+l*budgetanalyse*af* det*brede,*samlede*sundhedsbudget *marts*2014

21 Fredensbrg Senirråds budget 2014 SR har et budget kr ,- til dækning af Senirrådets drift, diæter g kørselsgdtgørelse. Senirrådet fører nøje kntrl med, at budgettet verhldes. Hvert kvartal pgøres udgifterne g efter 6 måneder vurderes udgifterne fr første halvår sammen med frvaltningen, g budgettet fr andet halvår afstemmes, så det budgettet verhldes. Senirrådets interne drift til frtæring ved møderne, uddannelse, IT mm er budgetteret til kr ,-. Til diæter g kørselsgdtgørelse afsættes kr ,-. Diæter Der udbetales diæter til medlemmerne til Senirrådsmøderne, møder med frvaltningen g eksterne møder, der er gdkendt af frretningsudvalget. Der udbetales ikke diæter til medlemmerne til Senirrådets gruppemøder, temadage, kurser g lignende. Kørselsgdtgørelsen Principielt skal medlemmerne ikke have udgifter til befrdring fr deres arbejde i Senirrådet. Der udbetales derfr kørselsgdtgørelse efter staten takster fr 2014, kr. 3,73 pr. km til alle møder, der er gdkendt af frretningsudvalget. Inklusive højst et månedligt gruppemøde i Senirrådets 4 stående grupper. Accepteret af Sekretariatschef Mie Gudmundssn februar SR2014 Fredensbrg Senirråds budget 2014 Det er en frudsætning, at medlemmerne så vidt muligt arrangerer samkørsel.

22 Fredensbrg Senirråd Regnskab 2014 Knt Budget Faktisk Frskel Fødevarer, frtæring ved møder kr. 7000,00 kr. -00 kr. 7000,00 Varekøb, Bøger, Kntrartikler kr. 6000,00 kr. -00 kr. 6000,00 IT-frbrug kr ,00 kr. -00 kr ,00 Kursusudgifter kr ,00 kr. -00 kr ,00 Kntingenter kr. 6000,00 kr. -00 kr. 6000,00 Bankgebyr kr. 500,00 kr. -00 kr. 500,00 Prt kr. 500,00 kr. -00 kr. 500,00 Abnnementer kr. 1000,00 kr. -00 kr. 1000,00 Annncer, tryksager kr. 1000,00 kr. -00 kr. 1000,00 Diæter kr ,00 kr. -00 kr ,00 Kørsel kr ,00 kr. -00 kr ,00 Indestående i Bank kr ,00 kr. -00 kr ,00 Diæter & Kørsel kr ,00 kr. -00 kr ,00 kr ,00 0,00 kr ,00 kr

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kmmune Side 1. Mødedat: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: R-122 - Knstituerende møde - Nyt Ældreråd Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 2. MARTS 2006, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 2. marts 2006 Side: 46 Til behandling frelå:

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 8. januar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Nina Rytter (NR), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden CJE

1. Godkendelse af dagsorden CJE Referat Bestyrelsesmøde den 6. december 2012 kl. 17.00 19.00 Deltagere Carsten Jensen (CJE) Carsten Bach (CB) Afbud Kaj Bækgaard (KB) Anders Stampe (AS) Christian Alstrup (CA) Lissi Bank Lassen (LBL) Vigg

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011 I mødet deltg: Drthe Eren Sørensen, Marianne Melby, Britta Lunnemann, Karen Larsen, Steen Eriksen, Ann Vikkelsø, Harry Ottsen.

Læs mere

Møde i Projektgruppen vedr. udvikling af regionalt/lokalt forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom

Møde i Projektgruppen vedr. udvikling af regionalt/lokalt forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom Budget & Plan Referat Møde i Prjektgruppen vedr. udvikling af reginalt/lkalt frløbsprgram fr mennesker med psykisk sygdm Den 15. december 2015 kl. 14.00-15.30 i mødelkale B på Aalbrg Psykiatriske Sygehus

Læs mere

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007 Bilag: Status juni 2008 vedrørende prjekter bevilget landdistriktsmidler nvember 2007 Jurnalnummer Prjekt titel Ansøgt bevilling Bevilling Betingelser knyttet til bevilling 1849-20811 Kæret/Oasen grønt

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 18. marts 2014 Statens Kunstfnds Prjektstøtteudvalg fr Musik Møde nr. 3 Mødedat: 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 til 15.45 REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding,

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 7. JANUAR 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, 2. sal, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 7. JANUAR 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, 2. sal, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N R E F E R A T Møde 1-2013 Fredensborg Seniorråd MANDAG DEN 7. JANUAR 2013 kl. 9,00 Lilletrommen, 2. sal, Fredensborg Rådhus Afbud: Jørgen Nørregaard Gæster: Morten Knudsen kl. 09.00 D A G S O R D E N 0)

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde 1 - Navn g hjemsted Freningens navn er Wing Tsun Rskilde med Cvr. Nr. 35603824 g dens hjemsted er Rskilde 2 - Klubbens frmål At fremme udbredelsen af læren (teknik g filsfi) m Wing Tsun. At give interesserede

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Referat af 4. møde 12. november 2012 kl. 15.00 17.00 Cphbusiness, City

Referat af 4. møde 12. november 2012 kl. 15.00 17.00 Cphbusiness, City 13. nvember 2012 Cphbusiness - HSU Referat af 4. møde 12. nvember 2012 kl. 15.00 17.00 Cphbusiness, City I mødet deltg: OGR Ole Gram-Olesen Rektr GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER Jacb Jersild

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Aalborg Lufthavn. Møde slut: 16:15.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Aalborg Lufthavn. Møde slut: 16:15. Mødedat:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Aalbrg Lufthavn. Møde slut: 16:15. Fraværende: Ingen. REFERAT Indhldsfrtegnelse Side 1. Rammeaftale fr 2009 - Scialmrådet 180 2. Rammeaftale fr 2009 - Specialundervisning

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslkale LAMU Øknmi g Bygninger Dagsrden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skv, Berit Krnbæk Bisen, Carsten Pahl Jensen, Esther S.

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00.

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. Grundejerfreningen Engen Referat af Generalfrsamling nsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent, jfr. 15, stk. 1 Bestyrelsen freslg Erik Møller, der blev valgt med akklamatin Dirigenten knstaterede

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2 "Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne" (FMK) blev stiftet på en generalforsamling den 11. marts 1986 i Odense.

Vedtægter. Stk. 2 Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne (FMK) blev stiftet på en generalforsamling den 11. marts 1986 i Odense. Vedtægter 1 - Freningens navn Freningens navn er EnviNa. Freningen er dannet den 13. december 2006 ved en sammenlægning af freningerne FMK (Freningen af Miljømedarbejdere i Kmmunerne) g MINA (Miljø- g

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Referat. Integrationsrådet. Møde i Integrationsrådet Dannet den: Mandag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:00

Referat. Integrationsrådet. Møde i Integrationsrådet Dannet den: Mandag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Referat Integratinsrådet Møde nr.: Møde i Integratinsrådet Dannet den: Mandag den 13-05-2013 Mødedat: Onsdag den 08-05-2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Lilla mødelkale Amtsstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn 24. ktber 2016 kl. 19.00 Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria Afbud: Sune & Bjørn Sted: Tusindfrydvej 4 hs Ole & Birgit BESTYRELSESMØDE Grundejerfreningen Klkkergården DAGSORDEN Grundejerfreningens virke

Læs mere

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Teknik & Miljø Plan Dat: 12-11-2015 Dialgmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Sagsnr.: 15/53176 Sagsbehandler: vpevg Referat Dialgmøde med Bligselskabet Kølvrå, Merkurkllegiet g Bligselskabet Vibrg Mødedat:

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Besøg hs Sundhed & Frebyggelses decentrale enheder 2... Frventet regnskab fr 2006.

Læs mere

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN Assens Kmmune, januar 2008 Assens Kmmune Miljø, Teknik g Plan Indre Ringvej 2 5560 Aarup Kmmissrium fr udarbejdelse af Kmmuneplan 2009 2021 fr Assens Kmmune

Læs mere

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ekstrardinært Møde i Skle- g Uddannelsesudvalget tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30 i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Revideret anlægsplan fr Højagersklen. 2 1. Revideret anlægsplan fr Højagersklen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 9. nvember 2011 i Vejle Afbud: Kirsten Djørup, Christine Greisen, Esther Hansen, Aage Meldgaard, Erling Christensen Aase Klitte Hlmgren

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

12.2 Administrativ organisation

12.2 Administrativ organisation 12.2 Administrativ rganisatin 06.50 Administratinsbygninger 6.330.200 kr. Området mfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Jebjerg. Skive* Skive Arkiv Je. I alt Huslejeudgifter/-indtægter

Læs mere

Generalforsamling Tjekliste

Generalforsamling Tjekliste Generalfrsamling 2017 Tjekliste Intrduktin... 3 Før generalfrsamlingen... 4 Adgang g tilmelding... 4 Indkaldelse... 4 Dagsrden... 4 Øvrig frberedelse af mødet... 5 Under generalfrsamlingen... 6 Mdtagelse...

Læs mere

Referat af Studenterrådet ved Roskilde Universitets generalforsamling 2012

Referat af Studenterrådet ved Roskilde Universitets generalforsamling 2012 Referat af Studenterrådet ved Rskilde Universitets generalfrsamling 2012 24. nvember 2012 kl. 11.00-18.30 på RUC Åbning af Studenterrådets generalfrsamling 2012 Alle lvmæssige krav vedrørende afhldelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 5. februar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl (MB) g Randi Haugaard

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

R e f e r a t. Møde 5-2014. Fredensborg Seniorråd. Mandag den 5. maj 2014 kl. 09:00. Lilletrommen, Fredensborg Rådhus

R e f e r a t. Møde 5-2014. Fredensborg Seniorråd. Mandag den 5. maj 2014 kl. 09:00. Lilletrommen, Fredensborg Rådhus R e f e r a t Møde 5-2014 Fredensborg Seniorråd Mandag den 5. maj 2014 kl. 09:00 Lilletrommen, Fredensborg Rådhus Medlemmer: Anders Kopping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe Troensegaard,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsrden til mødet i Bestyrelsen fr Midttrafik 17. marts 2016 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering m møde med Teknisk Udvalg i Aarhus

Læs mere

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. Onsdag den 8. februar 2012 kl. 9,00. Egelunden, mødelokale 1. sal (Mødetid kl.

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. Onsdag den 8. februar 2012 kl. 9,00. Egelunden, mødelokale 1. sal (Mødetid kl. R E F E R A T Møde 2-2012 Fredensborg Seniorråd Onsdag den 8. februar 2012 kl. 9,00 Egelunden, mødelokale 1. sal (Mødetid kl. 8,45) Afbud: ingen Gæster: ingen D A G S O R D E N 1) Godkendelse af referat

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 10. ktber 2011 I mødet deltg: Fra persnalet deltg: (tillidsmand) Afbud fra: Referent: Drthe Sørensen Eren, Marianne Melby, Karen Larsen, Bjarne

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt med en enkelt tilføjelse, Ressourceregnskabet.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt med en enkelt tilføjelse, Ressourceregnskabet. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd Karen Jespersen, SOSU Århus Karin Rsenmejer, København VUC Kirsten Habekst, VUC Vestegnen Mia Rasmussen,

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afholdtes hos BUPL, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse

Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afholdtes hos BUPL, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse Referat FTF Regin Sjælland Nykbbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afhldtes hs BUPL, Nykbbelvej 1, 4200 Slagelse Punkt t Bilag Til stede: Bertha Langhff (BUPL),

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG den 6. august 2012 kl. 9,00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG den 6. august 2012 kl. 9,00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N R E F E R A T Møde 7-2012 Fredensborg Seniorråd MANDAG den 6. august 2012 kl. 9,00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Afbud: Inge Larsen, Jørgen Nørregaard, Helle Lassen Gæster: Trine Holmberg kl. 9,00-9,45

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

Politikområder U/I Budget 2014. - 12.900 kr. 12.2 Administrativ organisation U 248.662.000 kr. I

Politikområder U/I Budget 2014. - 12.900 kr. 12.2 Administrativ organisation U 248.662.000 kr. I 12. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 12.1 Plitisk rganisatin U 13.101.200 kr. I - 12.900 kr. 12.2 Administrativ rganisatin U 248.662.000 kr. I - 6.976.300 kr. 12.3

Læs mere