R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus"

Transkript

1 SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe Trensegaard (referent), Jsée Linnemann, Jørgen Simnsen, Michael Huusm, Niels Søndergaard. Afbud: Helle Lassen. Gæst: Hans Bækvang, Ældre- g Handicapchef, Center Ældre g Handicap, Fredensbrg Kmmune, kl. 11:00. 1) Gdkendelse af dagsrden Tilsendte dagsrden blev gdkendt. 2) Gdkendelse af referat fra Møde Referatet blev gdkendt. Ved fremtidige møder ptages punkt 3) Valg af referent. 3) Møde med Hans Bækvang (se referat nedenfr). DAGSORDEN Orientering m nye tiltag Resultat af ansøgningen til Ældrepuljen Hvad kan Senirrådet hjælpe med? Samarbejde mellem frvaltningen g Senirrådet Samarbejde mellem Senirrådet g aktivitets-/plejecentre samt dagcentre Selvtræning Patientrettet frebyggelse Senirrådets deltagelse i Frebyggelsesråd Senirrådets deltagelse i Fundraising 4) Senirrådets Frretningsrden Endeligt udkast. Bilag. Det freliggende udkast blev gennemgået i detaljer, g rettelserne blev gdkendt. 5) Senirrådets Vedtægter Udsættes. Side 1 af 4

2 SenirRådet 6) Senirrådets Samarbejdsaftale med Fredensbrg Kmmune Udsættes. 7) Faldfrebyggelse hs ældre Varig indsats Jsée Linnemann frelagde ntatet. Finn gennemgår ntatet g frelægger frslag til ændringer fr Jsée Linnemann, hvrefter prjektfrslaget indsendes i Senirrådets navn med Jsée Linnemann sm kntaktpersn. 8) Budgetanalyse af det brede, samlede sundhedsbudget Frmanden g Finn Kamper frelægger frslaget fr brgmesteren. 9) Diskussin af Senirrådets arbejdsgrupper/struktur a) Interne SR-grupper (faste) b) Interne SR-grupper (ad hc) c) Eksterne ad hc grupper. Udsættes 10) Senirrådets øknmi Bilag. Taget til efterretning. 11) Orientering fra FU Øknmiudvalget møde den 17. februar Kmmentarer til Sag 38. Svømmefaciliteter i Fredensbrg Kmmune. Taget til efterretning. 12) Senirrådets deltagelse i eksterne råd g sammenslutninger Udsættes. 13) Senirrådets deltagelse i møder i aktivitets- g dagcentre Udsættes. 14) Senirrådets budgetønsker til budgetfrhandlingerne a) Det sciale mråde b) Det tekniske g kulturelle mråde. Udsættes. 15) Frksten med brgmesteren m.fl. Udsættes. 16) Fritagelse fr mdtagelse af digital pst Udsættes. Side 2 af 4

3 SenirRådet 17) Ekstern kmmunikatin a) Kmmunens hjemmeside b) Egen hjemmeside c) Uge-Nyt d) Andre medier e) Brchure f) Pensinistguide Det blev vedtaget at afbestille annncen i Uge-Nyt. De øvrige punkter udsættes. 18) Rundtur til kmmunens aktivitetscentre Grethe Trensegaard fik til pgave at arrangere rundturen. 19) Dagsrdenpunkter til diskussin med gæster på Møde Blev ikke behandlet. 20) Eventuelt Ingen punkter under Eventuelt. Referat af møde med Hans Bækvang Dialgen indledtes med en gensidig præsentatin. Hans Bækvang plyste, at han har været ansat i Fredensbrg Kmmune siden 2006 (fra sammenlægningen). Tidligere har han været ansat i Københavns Kmmune. Hans Bækvangs arbejdsmråde er i alt 10 institutiner, nemlig 5 pleje- g aktivitetscentre, 2 dagcentre samt Granbhus, Lindegaarden g Karleb Scialbørnehave. Fra 1. januar 2014 er handicapmrådet blevet udvidet med børnehandicapmrådet. Ældre g Handicap repræsenterer 40% af kmmunens øknmi. Der planlægges et nyt pleje- g aktivitetscenter, der skal stå klar i 2016/2017. Det nye plejecenter tænkes bygget syd fr Humlebæk, idet der er størst behv i Nivå/Humlebæk aksen. Der er 7 frskellige muligheder fr placering, g administratinen har givet deres frslag til plitikerne. Der vil blive tale m pladser med mulighed fr udvidelse til 60 pladser. Senirrådet får tilbudt 2 pladser i arbejdsgruppen. Med hensyn til Ældrepuljen har Fredensbrg Kmmune fået alle 16 initiativer gdkendt. Med hensyn til Demenscafé efterspurgte Hans Bækvang frslag til placering/placeringer. Side 3 af 4

4 SenirRådet Hans Bækvang er psitivt indstillet ver fr samarbejde m prjekter, g han bekræftede, at der lyttes til Senirrådets synspunkter. Hans Bækvang er psitivt indstillet ver fr repræsentatin (bservatørstatus) i kmmunens pleje- g aktivitetscentre. Senirrådet sender en liste ver de udpegede. Med hensyn til selvtræning plyste Hans Bækvang, at der er afsat flere terapeuttimer til vervågning. Der er den 1. marts tiltrådt ny leder af træning g rehabilitering, Benedikte Fenger, der vil have base på Lysthlm. Frebyggelsesrådet er på dagsrdenen på mødet i Scial- g Senirudvalget i marts. Senirrådet g Ældre Sagen vil hver få tilbudt 2 pladser i Rådet, der vil have en varighed på 4 år. Senirrådet g Ældre Sagen vil hver have frmandspsten i 2 år. Rammerne vil blandt andet være: 1) Sundhedsprfilen fr kmmunens brgere 2) Natinale standarder fr frebyggelse 3) Kmmunens synlighed ver fr brgerne 4) Udbredelse af kendskabet til tilbud Sekretariatsbistand vil blive underlagt afdelingschef Marianne Ingehlm Larsen, medens Hans Bækvang vil være medlem af Rådet. Hans Bækvang bekræftede sin psitive indstilling ver fr Fundraising, men ønskede at gøre pmærksm på, at der i ngle tilfælde kan være tale m medfinansiering, hvilket kan være en hindring, såfremt der ikke er budgetteret med medfinansieringen. Med hensyn til patientrettet frebyggelse gjrde Hans Bækvang pmærksm på, at Sundhedsbussen ingen indflydelse har på frløbsprgrammer fr krnisk syge. Side 4 af 4

5 Senirrådet Frretningsrden fr Fredensbrg Senirråd 1. Regler fr Fredensbrg Senirråd 1. Fredensbrg-Senirråd-(here3er-kaldet- Senirrådet )-fastsæ=er-selv-sin-frretningsrden- jf.-retsikkerhedslven,- -31,-stk.-1,-2.-pkt.-g-de-gældende-vedtægter-fr-Senirrådet.- 2. Senirrådet-behandler-ikke-persnsager.- 3. Senirrådets-medlemmer-har-tavshedspligt-i-det-mfang,-der-følger-af-lvgivningen-eller- særlig-bestemmelse-i-enkelte-sager.- 4. Senirrådets-møder-er-lukkede,-men-der-kan-inviteres-gæster.- 5. Frmanden-g-eller-i-dennes-fravær-næsJrmanden-kan-udtale-sig-på-Senirrådets-vegne.- Sådanne-udtalelser-ptages-snarest-på-Senirrådets-dagsrden-Kl-rientering-fr-resten-af- Senirrådet.-Medlemmer-af-Senirrådet-kan-udtale-sig-på-rådets-vegne-med-bemyndigelse- fra-frmanden-eller-i-dennes-fravær-næsjrmanden.- 6. Senirrådsmedlemmer-kan-i-den-ffentlige-debat-underskrive-sig-med:- Medlem-af-SenirQ rådet.-i-relevante-klfælde-kan-klføjes- i-fredensbrg-kmmune.- 7. Senirrådets-referater-ffentliggøres-på-Fredensbrg-Kmmunes-hjemmeside.- 2. Senirrådet knstituerer sig med følgende pster Frmand- NæsJrmand- Kasserer- Sekretær- Frmand,-næsJrmand,-kasserer-g-sekretær-udgør-Senirrådets-Frretningsudvalg.- Side-1-af-4

6 Senirrådet 3. Arbejdsgrupper 1. Senirrådet-nedsæ=er-faste-g-ad-hc-grupper.-I-hver-gruppe-udpeges-en-gruppeleder.- Gruppernes-primære-arbejdsmråde-er-at-følge-Byrådet-g-Byrådetudvalgenes-dagsrdeQ ner-g-sager-med-kmmentarer-kl-løbende-sager-g-frslag-kl-nye-kltag Sagsbehandlinga. Løbende-sager:-Hver-gruppe-diskuterer-(ved-møde-eller-mail)-inden-det/de-pliKske-udQ valgs-møder.-i-denne-diskussin-behandles-sager-fra-udvalgets-dagsrden,-g-gruppen- skriver-eventuelle-kmmentarer-kl-relevante-sager.-kmmentarerne-skal-gdkendes-af- Senirrådet,-før-de-sendes-Kl-udvalgets-sekretær,-g-så-beKds,-at-de-bliver-behandlet-på- udvalgets-møder.- b. Hastesager:-Hvis-der-ikke-er-Kd-Kl-at-behandle-kmmentarerne-i-Senirrådet,-senderarbejdsgrupperne-selv-kmmentarerne-Kl-udvalgets-sekretær,-g-de-tages-Kl-e3erretQ ning--ved-senirrådets-næste-møde.-gruppen-vurderer-selv,-m-en-sag-er-så-principiel,- at-den-bør-frelægges-frmanden,-inden-den-sendes-kl-det-pågældende-udvalg.-- c. Nye-Kltag:-Grupperne-kan-freslå-nye-Kltag-Q-herunder-frslag-Kl-Fredensbrg-KmmuQ nes-budget.-senirrådet-skal-nrmalt-behandle-de-nye-kltag,-inden-de-frelægges-fr- frvaltningen-g-plikkerne Grupperne-kan-sm-led-i-deres-arbejde-frit-henvende-sig-Kl-alle-relevante-persner-uden- fr-senirrådet Grupperne-kan-på-Senirrådets-vegne-udtale-sig-skri3ligt-eller-mundtligt-m-emner-indenfr-det-a3alte-sagsmråde.-Disse-udtalelser-ptages-snarest-på-Senirrådets-dagsrden-Klrientering-fr-resten-af-rådet Grupperne-udfærdiger-en-årsrapprt-inden-udgangen-af-hvert-år.- 4. Frretningsudvalgets pgaver 1. Frretningsudvalget-frbereder-g-følger-p-på-Senirrådets-møder-g-vedtagelser.- 2. Frretningsudvalget-krdinerer-samarbejdet-mellem-Senirrådets-arbejdsgrupper.- 3. Frretningsudvalget-krdinerer-g-samler-arbejdsgruppernes-årsrapprter-sm-SenirråQ dets-årsrapprt,-der-ffentliggøres-på-kmmunens-hjemmeside.- Side-2-af-4

7 Senirrådet 5. Kassererens pgaver 1. Kassereren-udarbejder-hvert-år-Senirrådets-budget-g-regnskab.- 2. Budget-g-regnskab-gdkendes-af-Senirrådet.- 3. Senirrådets-budget-skal-hvert-år-gdkendes-af-Byrådet.- 4. Hvis-Senirrådet-mener,-at-det-ikke-kan-udføre-de-pålagte-pgaver-inden-fr-budge=et,- henvender-senirrådet-sig-kl-byrådet-fr-at-genfrhandle-budge=et.- 5. Kassereren-administrerer-e3er-budge=et-g-Senirrådets-anvisninger-det-af-Fredensbrg- Kmmune-bevilgede-rådighedsbeløb-Kl-Senirrådets-dri Beløbet-administreres-ver-netbank-via-Senirrådets-bankknt,-g-kntudtg-kan-på-frQ langende-g-i-tvivlsklfælde-frelægges-frretningsudvalget.- 7. Kassereren-administrerer-e3er-budge=et-g-Senirrådets-anvisninger-diæter-g-kørselsQ gdtgørelser,-sm-udbetales-direkte-af-fredensbrg-kmmune-kl-det-enkelte-medlem-af- Senirrådet,-g-hvr-det-enkelte-medlem-ved-sin-underskri3-selv-er-ansvarlig-fr,-at-de-anQ givne-data-er-krrekte Kassereren-er-ansvarlig-fr,-at-budge=et-verhldes Senirrådet-gdkender-hver-kvartal-regnskabet Kassereren-afstemmer-hvert-kvartal-Senirrådets-regnskabet-med-administraKnen-i-FreQ densbrg-kmmune Senirrådets-regnskab-revideres-af-et-medlem-af-Senirrådet.- 6. Møder 1. Ordinære-møder-acldes-hver-måned-Q-brtset-fra-juli-måned- -så-vidt-muligt-frud-fr-dekmmunale-udvalgsmøder.-dagsrden-udarbejdes-af-frretningsudvalget,-g-sendes-klmedlemmerne-(minimum-tre-hverdage)-før-mødets-acldelse Medlemmerne-g-de-nedsa=e-grupper-supplerer-standarddagsrdenen-ved-i-gd-Kd-indenfrretningsudvalgsmødet,-at- maile -dagsrdenpunkter-kl-frretningsudvalget.-desudenkan-sager-ptages-under-punktet:-gdkendelse-af-dagsrden.-- Side-3-af-4

8 Senirrådet 3. Frretningsudvalget-kan- -e3er-behv- -indkalde-kl-ekstrardinære-eller-aflyse-rdinære- Senirrådsmøder.-Ekstrardinære-møder-skal-acldes,-såfremt-et-flertal-af-Senirrådetsmedlemmer-fremsæ=er-skri3ligt-ønske-derm.-Ekstrardinære-møder-indkaldes- -så-vidtmuligt- -med-fem-dages-varsel Senirrådet-er-beslutningsdygKgt,-når-mindst-fem-medlemmer-er-Kl-stede.- 5. Frmanden/næsJrmanden-leder-Senirrådsmøderne,-men-kan-delegere-pgaven-Kl-et- andet-medlem Den-valgte-referent-skriver-beslutningsreferat-under-møderne.-Referenten-plæser-referaQ tet-e3er-hvert-punkt-på-dagsrdenen.-referatet-skal-gdkendes-inden-behandlingen-af-detnæste-punkt-på-dagsrdenen.-et-medlem-kan-frlange-et-krt-referat-af-sin-afvigende-meq ning-indført-i-referatet.- 7. Referatet-sendes-senest-1-uge-e3er-mødet-Kl-Senirrådets-medlemmer.- 8. Afstemninger-fretages-sm-bestemt-af-mødelederen.-Der-fretages-skri3lig-g-hemmeligafstemning,-hvis-blt-ét-medlem-af-Senirrådet-frlanger-det.-Ved-stemmelighed-brJalderfrslaget- 7. Senirrådets Sekretariat 9. Hvis-et-medlem-har-frfald,-kan-medlemmet-give-et-andet-medlem-fuldmagt-Kl-at-stemme- fr-sig.-fuldmagten-kan-mfa=e-et-eller-flere-punkter Senirrådets-sekretariatsarbejde-g-arkivering-varetages-af-Fredensbrg-Kmmunes-Center- fr-plikk-g-strategi-i-henhld-kl- Samarbejdsa3alen-med-Fredensbrg-Kmmune.- Gdkendt-på-ekstrardinært-Senirrådsmøde-den-6.-marts Jørgen-Simnsen- Frmand-fr-Fredensbrg-Senirråd Side-4-af-4

9 FALDFOREBYGGELSE HOS ÆLDRE VARIG INDSATS Nedenstående(s)krd(m(faldfrebyggelse(er(udarbejdet(ul)m(februar(2014()l(administra)nen(i( Fredensbrg(Kmmune,(sm(en(hjælp()l(at( prjektgøre (emnet(faldfrebyggelse.(der(er(dels(tale(m( Ældremilliarden (fra(regeringen(g(dels(det(kmmunale(budget,(hvr(yderligere(ressurcer(kan(søges()l( faldfrebyggelse.(ældre(er(i(denne(frbindelse(defineret(sm(mennesker(ver(60(år.( 1. Hvrfr&faldfrebyggelse&hs&ældre?( Faldfrebyggelse(er(primært(vig)g(af(t(grunde.(Den(ene(grund(er,(at(ældre(falder(meget(hyppigere( end(yngre(g(den(anden(er,(at(faldulykker(hs(ældre(le(resulterer(i(kmplicerede(knglebrud,( hyppigst(arm(g(hler.( Faldulykker(repræsenterer(den(alvrligste(ulykke(blandt(ældre.(Fald(fører(Le()l(langvarig( sygelighed,()l(tab(af(den(nrmale(selvhjulpne()lværelse(g(i(mkring(10(%(af(de(ældre(ver(80(år()l( død(af(årsager,(sm(kan(relateres(direkte()l(faldet.(omkring(13.000(ældre(indlægges(hvert(år(på( hspital(eler(et(fald.(( Faldulykker(kster(samfundet(dyrt,(den(seneste(pgørelse(viser(at(et(fald(med(indlæggelse(på( hspital,(genptræning(g(hjemmehjælp(i(gennemsnit(kster(samfundet(kr.( ,q(hvraf(de( kmmunale(udgiler(udgør(gdt(halvdelen(af(pengene.(så(der(er(utvivlsmt(mange(ffentlige(penge( at(spare(ved(at(investere(i(faldfrebyggelse.( 2. Oversigt&ver&årsager&7l&g&risikfaktrer&fr&faldulykker& I(den(enkelte(faldulykke(er(der(Le(flere(risikfaktrer(invlveret,(hvrfr(det(er(vig)gt(at(kende(g( begrænse(samtlige(faktrer.(disse(består(i( Høj(alder( Køn((kvinder(falder(Lere(end(mænd)( Lav(krpsvægt( Tidligere(faldulykker( Nedsat(daglig(ak)vitet( Ortsta)sk(hyptensin((peridevis(lavt(bldtryk)( Plyfarmaci((fr(meget,(frkert,(fr(lidt(medicin,(fr(meget(psykfarmaka,(svemedicin(mv.)( Alkhl(verfrbrug(

10 Sukkersyge((sm(ikke(er(sufficient(reguleret)( Kgni)v(dysfunk)n((dehydrering,(Alzheimer(mv.)( Gangprblemer( Urininkn)nens((skal(på(tileaet(flere(gange(m(naaen)( Uhensigtsmæssigt(fdtøj((tøfler(mv.)( Nedsat(syn,(uhensigtsmæssige(briller( Faktrer(i(mgivelserne((i(hjemmet,(udenfr(hjemmet,(på(hspital(g(i(plejeblig)( 3. Risik&fr&fraktur/&knglebrud&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Det( er(især(hlefrakturerne(sm(er(alvrlige(g(disse(kan(skyldes:& Osteprse((kngleacalkning(sm(ikke(er(blevet(diagns)ceret/behandlet)( Knglemetastaser( Andre(knglesygdmme( 4. Andre&risikfaktrer&sm&er&hyppige&hs&ældre& Manglende(subkutant(fedt((manglende(fedt(mellem(huden(g(knglerne)( Neurlgiske(prblemer((fx(dårlige(reflekser()l(at(frebygge(fald,(langsm( nerveledningshas)ghed)( Fald(i(frbindelse(med(bevidstløshed( Usmidige(led,(langsmme(bevægelser((når(ikke(at(tage(fr(sig)( 5. Årsager/risikfaktrer&7l&faldulykker&i&detaljer:&& 5.1. Faktrer&i&mgivelserne& &Indendørs&i&hjemmet:&(60(%(af(faldulykker(sker(i(hjemmet)& Løse(gulvtæpper( Elektriske(ledninger(tværs(ver(gulvet( Støvsugere(g(andre()ng(sm(ikke(er(sat(på(plads(eLer(brug( Våde(gulve/verflader(i(badeværelser,(bruseniche,(badekar(

11 U)lstrækkelig(belysning((ældre(skal(have(kraLigere(lys(end(yngre)( Uhensigtsmæssig(placering(af(møbler((ganglinjer(skal(hldes(fri)( Manglende(gelænder,(håndtag,(greb(i(badeværelset( &Indendørs&på&plejehjem,&hspitaler&mv.:((20(%(af(faldulykker(sker(på(plejehjem,( hspitaler(mv.)( Alt(verflødigt(inventar(iernes(fra(gangearealer,(tileaer(mv.( Der(etableres(gelænder(langs(væggene( Gulve(skal(være(rene(g(ikke(glaae( Særlig(pmærksmhed(ved(tiletbesøg(g(bad( Belysningen(skal(være(gd( Mulighed(fr(at(tænde/slukke(lyset(fra(sengen(( Svage(pa)enter(udstyres(med(nødkald(g/eller(GPS( Sengebrde(.a.(sæaes(indenfr(pa)entens(rækkevidde((gælder(svage(pa)enter)( &Udendørs:((De(sidste(20(%(af(faldulykker(sker(andre(steder)( De(fleste(ældre(sm(går(dårligt(bliver(inde(døre(i(dårligt(vejr( Is,(sne,(glat(føre(medfører(faldulykker( Ujævne(frtvsfliser,(kantsten,(huller(i(vejen(mv.( Løse(hunde,(stærk(trafik,(andre(trafikanter(sm(ikke(viser(hensyn(mv.((ældre(bliver(nervøse( g(falder)( 5.2. Faktrer&i&det&enkelte&menneske& 5.2.1&MuskelkraM&g&balance:& Inak)vitet(resulterer(i(tab(af(muskelkraL,(prpricep)n(g(balance( MuskelkraLen(tabes(sm(en(prcentdel(af(den()lbageværende(kraL( Leddene(bliver(s)ve(g(langsmme(hs(ældre( En(gd(hjernefunk)n(er(vig)g(fr(balancen(

12 Ældre(skal(pfrdres()l(at(hlde(sig(i(gang(( Lænestlen(er(livsfarlig(fr(ældre( Ældre(skal(pfrdres()l(selv(at(gøre(de(daglige(ak)viteter( Ældre(skal(helst(gå()l(træning(tre(gange(m(ugen( Ben,(balder(g(balance(skal(trænes(dagligt((hjemmeprgram)( Ældre(mister(selv)lliden(eLer(et(fald,(kan(genpbygges(gennem(træning( Ak)viteten(skal()lpasses(den(enkelte(ældre( Ak)viteter(sm(giver(øger(muskelstyrke(i(ben(g(hLer(er(vig)ge( At(deltage(på(hld(kan(styrke(m)va)nen( Selvtræning(uden(løbende(instruk)n(kan(gøre(mere(skade(end(gavn( &Neurlgiske&prblemer:& TCI(g/eller(mindre(hjerneblødninger/bldprpper(i(hjernen(giver(betydelig(svaghed( Parkinsnisme(giver(usikker(mtrik,(gangfunk)n,(balance(mv.( Neurpa)(i(frbindelse(med(fx(diabetes(frringer(gangfunk)n(g(balance( Neurlgiske(sygdmme(sm(nedsæaer(krdina)nen( Begyndende((updaget)(demens(nedsæaer(gangfunk)n,(krdina)n(g(balance( Alle(neurlgiske(sygdmme(bør(blive(diagns)ceret()dligt(g(behandlet( &Alkhl:& Alkhl(kan(dispnere()l(faldulykker(både(direkte(g(indirekte( Ngle(ældre(har(et(højt(frbrug(af(alkhl( Mange(faldulykker(hs(ældre(skyldes(intxika)n((fuldskab)( Det(er(vanskeligt(at(få(ældre()l(at(erkende(et(højt(alkhlfrbrug( Delirium(Tremens(er(en(risikfaktr(ved(indlæggelse( Indirekte(fører(alkhl(Le()l(plyneurpa)((føleQ(g(gangfrstyrrelser)( Alkhlisk(demens(g(alkhlpsykse(er(andre(risikfaktrer(

13 5.2.4.&Tab&af&bevidsthed/&bevidstløshed:& Pludselig(tab(af(bevidsthed(fører(Le()l(et(fald( Frbigående(svimmelhed(kan(skyldes(dehydrering/(væskemangel( Hyppig(frbigående(svimmelhed(bør(udredes(lægeligt( Uregelmæssig(hjerteak)n(kan(medføre(bevidstløshed(g(hjertestp( Tab(af(bevidsthed(i(frbindelse(med(kramper(bør(udredes((epilepsi,(abs)nenser)( Ved(uregelmæssig(hjerteak)n(kan(abla)n/pacemaker(kmme(på(tale( Ortsta)sk(hyptensin((bldtryksfald(ved(hur)g(rejsning(fra(stl/seng)( &Synsfrstyrrelser:& Mange(ældre(har(prblemer(med(at(skelne(kntraster( Grå(stær( Macula(Degenera)n( Frkalkning(af(bldfrsyningen()l(Re)na((øjenbaggrunden)( Synsfelt(indskrænkninger( Diabetes/(sukkersyge(medfører(Le(synsfrstyrrelser( &Medicin:& Fr(meget,(fr(lidt,(frkert(lægerdineret(medicin(kan(medføre(faldulykker( Smertes)llende(medicin(fr(længe(g/eller(fr(meget( Svemedicin,(angstdæmpende(medicin(mv.((er(fr(nedadgående)( An)psyk)sk(medicin(kan(give(gangfrstyrrelser( Bldtryksdæmpende(medicin(sm(giver(fr(lavt(bldtryk( &Væskemangel/dehydrering:& Når(krppen(er(i(væskeunderskud(fungerer(hjernen(dårligere(

14 Tørslunk)nen(er(nedsat(hs(ældre,(derfr(drikker(de(mindre( Vandladningsprblemer(gør(at(ældre(undgår(at(drikke(fr(meget( &KstW&g&spiseprblemer:& Ældre(har(Le(jernmangel/bldmangel(sm(medfører(træthed/svimmelhed( Ældre(kan(have(Perniciøs(Anæmi,(bør(udredes(lægeligt( Ældre(har(Le(fr(lidt(prtein(i(bldet(på(grund(af(frkert(kst,(medfører(træthed/ svimmelhed( 6. Hvrledes&frebygge/undgå&faldulykker& Ovenfr(er(beskrevet(årsager(g(risikfaktrer(fr(faldulykker.(Faldulykker(er(et(kmpliceret( mråde(g(faldfrebyggelse(bør(sæae(ind(på( hele(paleaen.(desuden(bør(frebyggelse(af( frakturer/knglebrud(få(en(speciel(pmærksmhed,(idet(det(især(er(hlefrakturer(sm( nedsæaer(førlighed(g(livskvalitet(hs(den(persn(sm(bliver(ramt,(ligesm(det(er(følgerne(af( hlefrakturer,(sm(er(den(største(pst(på(budgeaet(ver(faldulykker.( Jeg(har(kendskab()l,(at(man(på(GentLe(Hspital(g(Bispebjerg(Hspital(har( Faldklinikker (hvr( pa)enter,(sm(er(faldet(bare(en(enkelt(gang,(kan(blive(henvist()l.(lægeligt(er(der(preaet(et(nyt( speciale( OrtQgeriatri (sm(er(et(samarbejde(mellem(speciallæger(i(geriatri((alderdmmens( sygdmme)(g(rtpædkirurger((kirurgiske(knglesygdmme).(jeg(kender(de(ledende( verlæger(sm(er(marianne(kirchhf(g(susanne(van(der(mark,(g(jeg(vil(gerne(arrangere(et( besøg,(hvis(det(har(interesse(fr(administra)nen.( På(Frederiksberg(Hspital(har(man(en( Faldklinik,(sm(udreder(svimmelhed(g(træner( balanceprblemer,(g(sm(gdt(kan(minde(m(det(jeg(fres)ller(mig(at(man(har(mulighed(fr(at( etablere(i(fredensbrg(kmmune.((det(er(verlæge(marianne(kirchhf(sm(står(fr(det( lægelige,(g(jeg(vil(gerne(tage(kntakt(gså(her(m.h.p.(et(evt.(besøg)( Jeg(kan(ikke(se,(at(Regin(Hvedstaden(har(etableret(en(faldklinik(i(Nrdsjælland,(hverken(på( Hillerød(Hspital(eller(et(andet(sted,(men(jeg(ved(ikke(m(det(er(under(pbygning.( Når(man(taler(m(faldfrebyggelse(deler(man(ind(i(primær(g(sekundær(interven)n:( 6.1.Primær&interven7n:&

15 Mere(m)n(g(mere(fysisk(ak)vitet((hldak)viteter(g(selvtræning(med(instruk)n/ krrek)n(2q3(gange(m(ugen)( Mere(m)n(i(hverdagen((benbøjninger(ved(støvsugning,(skrælle(kartfler(på(et(ben(sv.)( Balancetræning(på(hld((der(kan(være(30Q40(raske(ældre(pr.(hld)( Seniryga((sm(udspænder(de(s)ve(led(g(giver(bedre(bevægelighed)( Oplysning(m(faldprblemer,(risik(fr(fald(etc.((Bispebjerg(Hspitals(fredrag(m( faldfrebyggelse(med(pwer(pints((kan(lånes/købes)(er(et(glimrende(supplement()l(hld)( Medicinsanering( Ændre(bligen,(ierne()ng(sm(kan(medvirke()l(fald( Op)mere(undersøgelse(g(behandling(fr(lægelige(lidelser/sygdmme((Få(pa)enten( checket(rdentligt(p(lægeligt,(q(ikke(bare(symptmbehandling)( 6.2. Sekundær&interven7n& Omfaaer(pa)enter(sm(allerede(er(faldet(mindst(en(gang,(hvr(der(skal(sæaes(ind(sm(ved( primær(interven)n(g(desuden(skal(pa)entens(sundheds)lstand(g(psykiske()lstand( gennemgås,(udredes(g(behandles(af(prak)serende(læge(med(særlig(interesse(fr(ældre,( eller( (endnu(bedre( (af(en(speciallæge(i(geriatri.( Ved(knglebrud(skal(scanning(fr(knglemineralindhld(gennemføres.( 7. Frslag&7l&7ltag&i&Fredensbrg&Kmmune& Dybden(g(bredden(af(faldfrebyggelse(i(Fredensbrg(Kmmune(er(apængig(af(de()l(rådighed( værende(ressurcer(g(den(pli)ske(vilje,(hvrfr(jeg(her(vil(skitsere(flere(mdeller.(min(anbefaling( vil(dg(være,(at(man(implementerer(7.1(g(7.2,(g(at(man(selekterer(brgerne(således,(at(man( primært(fkuserer(på(de(brgere,(sm(er(m)verede.(set(ud(fra(et(cstqbenefit(synspunkt(vil( indsatsen(på(denne(måde(hjælpe(flest(mennesker(pr.(udgilskrne.( 7.1. Faldklinik&reYet&md&primær&interven7n,&selvhjulpne&brgere& Målgruppen(sendes(et(brev,(hvri(der(spørges,(m(brgeren(er(interesseret(i(at(lære(at( undgå(faldulykker.(de(psi)ve(besvarelser(checkes(g(brgerne(samles(i(grupper(på(30q40.( Hver(gruppe(gennemgår(et(tere)sk(frløb(med(fredrag(m(faldulykker(samt(et( balancetræningsprgram(med(en(ugentlig(hldtræning(i(tre(måneder.(terien(kan(suppleres( med(plysning(m(kst,(tbak,(alkhl,(m)n,(mental(sundhed(mv.(det(er(vig)gt(fr( udfaldet(at(brgerne(samarbejder(g(frstår(prblema)kkens(alvr,(undersøgelser(viser(at(

16 deae(gøres(bedst(hvis(fysiterapeuten(pfaaes(sm(samarbejdspartner(g(ikke(sm(en( autritet.( Opfølgning(hvert(år.( 7.2. Faldklinik&reYet&md&sekundær&interven7n,&selvhjulpne&brgere& Alle(brgere(sm(har(været(indlagt(med(fraktur(eLer(faldulykke()lbydes(udredning(g( balancetræning(på(faldklinik.(selve(udredningen(skal(ligge(i(frlængelse(af(udredningen(på( hspitalet((undgå(dbbeltarbejde)(g(skal(frestås(af(en(prak)serende(læge(med(særlig( viden(m(ældre(eller(en(speciallæge(i(geriatri.(balancetræningen(skal(mfaae(det(samme( tere)ske(frløb(sm(primær(interven)n(g(de(prak)ske(øvelser(skal(indlæres(på(mindre,( hensyntagende(hld((6q8(deltagere)sm(frestås(af(en(fysiterapeut(med(særlig(viden(m( ældre(g(faldulykker.(terien(kan(suppleres(med(plysning(m(kst,(tbak,(alkhl,(m)n,( mental(sundhed(mv.(det(er(vig)gt(fr(udfaldet(at(brgerne(samarbejder(g(frstår( prblema)kkens(alvr,(undersøgelser(viser(at(deae(gøres(bedst(hvis(fysiterapeuten( pfaaes(sm(samarbejdspartner(g(ikke(sm(en(autritet( Opfølgning(hvert(år.( 7.3. Faldklinik&reYet&md&sekundær&interven7n,&gangbesværede&brgere,&brgere&sm&er&præget& af&fysisk&g/eller&psykisk&sygdm&mv.& Denne(type(faldklinik(hører(eLer(min(mening(ikke(hjemme(i(kmmunalt(regi,(men(bør( frefindes(på(et(hspital.(prblema)kken(vil(le(været(kmpliceret(g(udredningen(vil( kræve(læger/persnale(fra(flere(frskellige(specialer.( 8. Afslutning& Men(man(kan(gdt(fres)lle,(sig(at(persnalet(på(plejehjem(får(et(kursus(i(faldfrebyggelse( g(at(de(træner(siddende(balance,(reak)nshas)ghed(mv.(ved(fx(siddende(bldspil,( stlegymnas)k,(rdlege(sv.(med(brgerne(på(plejehjemmet.(brgere(med(leaere(demens( vil(gså(kunne(prfitere(af(en(sådan(ak)vitet.( Afslutningsvis(vil(jeg(gerne(understrege,(at(faldfrebyggelse(er(vig)g(g(at(det(nyaer.(Og(hvis( Fredensbrg(Kmmune(gerne(vil(være(på(frkant(med(udviklingen(g(gøre(en(indsats(sm(skaffer( bedst(mulig(livskvalitet(pr.(udgilskrne,(så(må(man(ikke(undlade(at(etablere(den(primære( faldfrebyggelse.(flere(undersøgelser(viser,(at(der(er(størst(nyaeværdi(af(plysning(g(træning(hs( de(brgere(sm(er(m)verede,(men(der(ligger(selvfølgelig(en(str(pgave(i(at(arbejde(med( uligheden(i(sundhedsvæsenet(g(gennem(plysning(g( nudging (at(få(alle(brgere(med(på(vgnen.( Lønhlt,(den(24.(februar(2014(

17 Jsée(Linnemann( SR faldfrebyggelse1hs1ældre1 1varig1indsats1marts120141

18 Senirrådet/dat, Udkast, Ntat%m%% Budgetanalyse%af% det%brede,%samlede%sundhedsbudget % Resume%, Med,udgangspunkt,i,senirrådets,drø5elser,af:, Hvad,får,kmmunen,egentlig, sundhedsmråde,,g,kan,pengene,anvendes,bedre?,freslår,senirrådet,at, brgmesteren,etablerer:, Arbjejdsgruppe%m%budgetanalyse%af%det%brede,%samlede%sundhedsbudget% genptræning,,rehabilitering,,kmmunale,sygehusudgi5er,,stfmisbrug,, Det,brede,,samlede,sundhedsbudget,vejer,stadigt,tungere,g,tungere,i, kmmunens,samlede,budget., supplerende,hensigtsmæssige,grupperinger,af,udgi5sarter,g, egentlig,får,fr,pengene,,g,m,de,aktuelle,pengeanvendelser,kan,anvendes, Analysen,bør,gå,på,tværs,af,frvaltningsmråderne,g,inddrage,alle, aldersgrupper,,men,gså,sikre,ældrerelaterede,udgi5spdelinger., øknmiudvalget., Senirrådet,deltager,gerne,i,en,arbejdsgruppe, Ntatet,uddyber,resume,g,har,bilagsmateriale,fra,FåbrgPMidQyn,kmmune, mv,

19 Budgetanalyse%af% det%brede,%%samlede%sundhedsbudget %% 1.,marts,2014/Vj/senirrådet, Det%samlede%sundhedbudget%i%kmmunen%mfa=er% %på%tværs%af%lvgivningsmråderne%g%kmmunale% frvaltningsmråder% frebyggelsespakker), sundhedsmrådet, udvikling,,frskning), Frmålet%med%arbejdsgruppen%er% 1. den,eksisterende,budgetanvenelse,med,henblik,på,bl.a,bedre,ny?e,fr,de,samme,penge,, mv, 2. at,etablere,versigt,ver,registre,,løbende,øknmiske,g,sundhedsmæssige,rapprteringssystemer, g,sundhedsplysninger,,der,ad,hc,kan,belyse,ønskede,udgi5skategrier,resp., Sundhedsudviklinger, 3. frslag*+l* sundhedsmæssige,mråde,(fx,månedlig,afrapprtering,af,udgi5er,på,frskellige, frebyggelige,sygehusindlæggelser,p,ikke,mindst,blandt,ældre,,nye,g,eksisterende,antal, brgere,med,hjemmepleje,g,hjemmehjælp,sv, samlede,,brede,sundhedsbudget, Gennemførelse%g%afrapprtering%af%arbejdsgruppens%arbejde%

20 SR2014* *frslag*+l*budgetanalyse*af* det*brede,*samlede*sundhedsbudget *marts*2014

21 Fredensbrg Senirråds budget 2014 SR har et budget kr ,- til dækning af Senirrådets drift, diæter g kørselsgdtgørelse. Senirrådet fører nøje kntrl med, at budgettet verhldes. Hvert kvartal pgøres udgifterne g efter 6 måneder vurderes udgifterne fr første halvår sammen med frvaltningen, g budgettet fr andet halvår afstemmes, så det budgettet verhldes. Senirrådets interne drift til frtæring ved møderne, uddannelse, IT mm er budgetteret til kr ,-. Til diæter g kørselsgdtgørelse afsættes kr ,-. Diæter Der udbetales diæter til medlemmerne til Senirrådsmøderne, møder med frvaltningen g eksterne møder, der er gdkendt af frretningsudvalget. Der udbetales ikke diæter til medlemmerne til Senirrådets gruppemøder, temadage, kurser g lignende. Kørselsgdtgørelsen Principielt skal medlemmerne ikke have udgifter til befrdring fr deres arbejde i Senirrådet. Der udbetales derfr kørselsgdtgørelse efter staten takster fr 2014, kr. 3,73 pr. km til alle møder, der er gdkendt af frretningsudvalget. Inklusive højst et månedligt gruppemøde i Senirrådets 4 stående grupper. Accepteret af Sekretariatschef Mie Gudmundssn februar SR2014 Fredensbrg Senirråds budget 2014 Det er en frudsætning, at medlemmerne så vidt muligt arrangerer samkørsel.

22 Fredensbrg Senirråd Regnskab 2014 Knt Budget Faktisk Frskel Fødevarer, frtæring ved møder kr. 7000,00 kr. -00 kr. 7000,00 Varekøb, Bøger, Kntrartikler kr. 6000,00 kr. -00 kr. 6000,00 IT-frbrug kr ,00 kr. -00 kr ,00 Kursusudgifter kr ,00 kr. -00 kr ,00 Kntingenter kr. 6000,00 kr. -00 kr. 6000,00 Bankgebyr kr. 500,00 kr. -00 kr. 500,00 Prt kr. 500,00 kr. -00 kr. 500,00 Abnnementer kr. 1000,00 kr. -00 kr. 1000,00 Annncer, tryksager kr. 1000,00 kr. -00 kr. 1000,00 Diæter kr ,00 kr. -00 kr ,00 Kørsel kr ,00 kr. -00 kr ,00 Indestående i Bank kr ,00 kr. -00 kr ,00 Diæter & Kørsel kr ,00 kr. -00 kr ,00 kr ,00 0,00 kr ,00 kr

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014 Plitisk g administrativ rganisering 11.08.2014 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere