R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus"

Transkript

1 SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe Trensegaard (referent), Jsée Linnemann, Jørgen Simnsen, Michael Huusm, Niels Søndergaard. Afbud: Helle Lassen. Gæst: Hans Bækvang, Ældre- g Handicapchef, Center Ældre g Handicap, Fredensbrg Kmmune, kl. 11:00. 1) Gdkendelse af dagsrden Tilsendte dagsrden blev gdkendt. 2) Gdkendelse af referat fra Møde Referatet blev gdkendt. Ved fremtidige møder ptages punkt 3) Valg af referent. 3) Møde med Hans Bækvang (se referat nedenfr). DAGSORDEN Orientering m nye tiltag Resultat af ansøgningen til Ældrepuljen Hvad kan Senirrådet hjælpe med? Samarbejde mellem frvaltningen g Senirrådet Samarbejde mellem Senirrådet g aktivitets-/plejecentre samt dagcentre Selvtræning Patientrettet frebyggelse Senirrådets deltagelse i Frebyggelsesråd Senirrådets deltagelse i Fundraising 4) Senirrådets Frretningsrden Endeligt udkast. Bilag. Det freliggende udkast blev gennemgået i detaljer, g rettelserne blev gdkendt. 5) Senirrådets Vedtægter Udsættes. Side 1 af 4

2 SenirRådet 6) Senirrådets Samarbejdsaftale med Fredensbrg Kmmune Udsættes. 7) Faldfrebyggelse hs ældre Varig indsats Jsée Linnemann frelagde ntatet. Finn gennemgår ntatet g frelægger frslag til ændringer fr Jsée Linnemann, hvrefter prjektfrslaget indsendes i Senirrådets navn med Jsée Linnemann sm kntaktpersn. 8) Budgetanalyse af det brede, samlede sundhedsbudget Frmanden g Finn Kamper frelægger frslaget fr brgmesteren. 9) Diskussin af Senirrådets arbejdsgrupper/struktur a) Interne SR-grupper (faste) b) Interne SR-grupper (ad hc) c) Eksterne ad hc grupper. Udsættes 10) Senirrådets øknmi Bilag. Taget til efterretning. 11) Orientering fra FU Øknmiudvalget møde den 17. februar Kmmentarer til Sag 38. Svømmefaciliteter i Fredensbrg Kmmune. Taget til efterretning. 12) Senirrådets deltagelse i eksterne råd g sammenslutninger Udsættes. 13) Senirrådets deltagelse i møder i aktivitets- g dagcentre Udsættes. 14) Senirrådets budgetønsker til budgetfrhandlingerne a) Det sciale mråde b) Det tekniske g kulturelle mråde. Udsættes. 15) Frksten med brgmesteren m.fl. Udsættes. 16) Fritagelse fr mdtagelse af digital pst Udsættes. Side 2 af 4

3 SenirRådet 17) Ekstern kmmunikatin a) Kmmunens hjemmeside b) Egen hjemmeside c) Uge-Nyt d) Andre medier e) Brchure f) Pensinistguide Det blev vedtaget at afbestille annncen i Uge-Nyt. De øvrige punkter udsættes. 18) Rundtur til kmmunens aktivitetscentre Grethe Trensegaard fik til pgave at arrangere rundturen. 19) Dagsrdenpunkter til diskussin med gæster på Møde Blev ikke behandlet. 20) Eventuelt Ingen punkter under Eventuelt. Referat af møde med Hans Bækvang Dialgen indledtes med en gensidig præsentatin. Hans Bækvang plyste, at han har været ansat i Fredensbrg Kmmune siden 2006 (fra sammenlægningen). Tidligere har han været ansat i Københavns Kmmune. Hans Bækvangs arbejdsmråde er i alt 10 institutiner, nemlig 5 pleje- g aktivitetscentre, 2 dagcentre samt Granbhus, Lindegaarden g Karleb Scialbørnehave. Fra 1. januar 2014 er handicapmrådet blevet udvidet med børnehandicapmrådet. Ældre g Handicap repræsenterer 40% af kmmunens øknmi. Der planlægges et nyt pleje- g aktivitetscenter, der skal stå klar i 2016/2017. Det nye plejecenter tænkes bygget syd fr Humlebæk, idet der er størst behv i Nivå/Humlebæk aksen. Der er 7 frskellige muligheder fr placering, g administratinen har givet deres frslag til plitikerne. Der vil blive tale m pladser med mulighed fr udvidelse til 60 pladser. Senirrådet får tilbudt 2 pladser i arbejdsgruppen. Med hensyn til Ældrepuljen har Fredensbrg Kmmune fået alle 16 initiativer gdkendt. Med hensyn til Demenscafé efterspurgte Hans Bækvang frslag til placering/placeringer. Side 3 af 4

4 SenirRådet Hans Bækvang er psitivt indstillet ver fr samarbejde m prjekter, g han bekræftede, at der lyttes til Senirrådets synspunkter. Hans Bækvang er psitivt indstillet ver fr repræsentatin (bservatørstatus) i kmmunens pleje- g aktivitetscentre. Senirrådet sender en liste ver de udpegede. Med hensyn til selvtræning plyste Hans Bækvang, at der er afsat flere terapeuttimer til vervågning. Der er den 1. marts tiltrådt ny leder af træning g rehabilitering, Benedikte Fenger, der vil have base på Lysthlm. Frebyggelsesrådet er på dagsrdenen på mødet i Scial- g Senirudvalget i marts. Senirrådet g Ældre Sagen vil hver få tilbudt 2 pladser i Rådet, der vil have en varighed på 4 år. Senirrådet g Ældre Sagen vil hver have frmandspsten i 2 år. Rammerne vil blandt andet være: 1) Sundhedsprfilen fr kmmunens brgere 2) Natinale standarder fr frebyggelse 3) Kmmunens synlighed ver fr brgerne 4) Udbredelse af kendskabet til tilbud Sekretariatsbistand vil blive underlagt afdelingschef Marianne Ingehlm Larsen, medens Hans Bækvang vil være medlem af Rådet. Hans Bækvang bekræftede sin psitive indstilling ver fr Fundraising, men ønskede at gøre pmærksm på, at der i ngle tilfælde kan være tale m medfinansiering, hvilket kan være en hindring, såfremt der ikke er budgetteret med medfinansieringen. Med hensyn til patientrettet frebyggelse gjrde Hans Bækvang pmærksm på, at Sundhedsbussen ingen indflydelse har på frløbsprgrammer fr krnisk syge. Side 4 af 4

5 Senirrådet Frretningsrden fr Fredensbrg Senirråd 1. Regler fr Fredensbrg Senirråd 1. Fredensbrg-Senirråd-(here3er-kaldet- Senirrådet )-fastsæ=er-selv-sin-frretningsrden- jf.-retsikkerhedslven,- -31,-stk.-1,-2.-pkt.-g-de-gældende-vedtægter-fr-Senirrådet.- 2. Senirrådet-behandler-ikke-persnsager.- 3. Senirrådets-medlemmer-har-tavshedspligt-i-det-mfang,-der-følger-af-lvgivningen-eller- særlig-bestemmelse-i-enkelte-sager.- 4. Senirrådets-møder-er-lukkede,-men-der-kan-inviteres-gæster.- 5. Frmanden-g-eller-i-dennes-fravær-næsJrmanden-kan-udtale-sig-på-Senirrådets-vegne.- Sådanne-udtalelser-ptages-snarest-på-Senirrådets-dagsrden-Kl-rientering-fr-resten-af- Senirrådet.-Medlemmer-af-Senirrådet-kan-udtale-sig-på-rådets-vegne-med-bemyndigelse- fra-frmanden-eller-i-dennes-fravær-næsjrmanden.- 6. Senirrådsmedlemmer-kan-i-den-ffentlige-debat-underskrive-sig-med:- Medlem-af-SenirQ rådet.-i-relevante-klfælde-kan-klføjes- i-fredensbrg-kmmune.- 7. Senirrådets-referater-ffentliggøres-på-Fredensbrg-Kmmunes-hjemmeside.- 2. Senirrådet knstituerer sig med følgende pster Frmand- NæsJrmand- Kasserer- Sekretær- Frmand,-næsJrmand,-kasserer-g-sekretær-udgør-Senirrådets-Frretningsudvalg.- Side-1-af-4

6 Senirrådet 3. Arbejdsgrupper 1. Senirrådet-nedsæ=er-faste-g-ad-hc-grupper.-I-hver-gruppe-udpeges-en-gruppeleder.- Gruppernes-primære-arbejdsmråde-er-at-følge-Byrådet-g-Byrådetudvalgenes-dagsrdeQ ner-g-sager-med-kmmentarer-kl-løbende-sager-g-frslag-kl-nye-kltag Sagsbehandlinga. Løbende-sager:-Hver-gruppe-diskuterer-(ved-møde-eller-mail)-inden-det/de-pliKske-udQ valgs-møder.-i-denne-diskussin-behandles-sager-fra-udvalgets-dagsrden,-g-gruppen- skriver-eventuelle-kmmentarer-kl-relevante-sager.-kmmentarerne-skal-gdkendes-af- Senirrådet,-før-de-sendes-Kl-udvalgets-sekretær,-g-så-beKds,-at-de-bliver-behandlet-på- udvalgets-møder.- b. Hastesager:-Hvis-der-ikke-er-Kd-Kl-at-behandle-kmmentarerne-i-Senirrådet,-senderarbejdsgrupperne-selv-kmmentarerne-Kl-udvalgets-sekretær,-g-de-tages-Kl-e3erretQ ning--ved-senirrådets-næste-møde.-gruppen-vurderer-selv,-m-en-sag-er-så-principiel,- at-den-bør-frelægges-frmanden,-inden-den-sendes-kl-det-pågældende-udvalg.-- c. Nye-Kltag:-Grupperne-kan-freslå-nye-Kltag-Q-herunder-frslag-Kl-Fredensbrg-KmmuQ nes-budget.-senirrådet-skal-nrmalt-behandle-de-nye-kltag,-inden-de-frelægges-fr- frvaltningen-g-plikkerne Grupperne-kan-sm-led-i-deres-arbejde-frit-henvende-sig-Kl-alle-relevante-persner-uden- fr-senirrådet Grupperne-kan-på-Senirrådets-vegne-udtale-sig-skri3ligt-eller-mundtligt-m-emner-indenfr-det-a3alte-sagsmråde.-Disse-udtalelser-ptages-snarest-på-Senirrådets-dagsrden-Klrientering-fr-resten-af-rådet Grupperne-udfærdiger-en-årsrapprt-inden-udgangen-af-hvert-år.- 4. Frretningsudvalgets pgaver 1. Frretningsudvalget-frbereder-g-følger-p-på-Senirrådets-møder-g-vedtagelser.- 2. Frretningsudvalget-krdinerer-samarbejdet-mellem-Senirrådets-arbejdsgrupper.- 3. Frretningsudvalget-krdinerer-g-samler-arbejdsgruppernes-årsrapprter-sm-SenirråQ dets-årsrapprt,-der-ffentliggøres-på-kmmunens-hjemmeside.- Side-2-af-4

7 Senirrådet 5. Kassererens pgaver 1. Kassereren-udarbejder-hvert-år-Senirrådets-budget-g-regnskab.- 2. Budget-g-regnskab-gdkendes-af-Senirrådet.- 3. Senirrådets-budget-skal-hvert-år-gdkendes-af-Byrådet.- 4. Hvis-Senirrådet-mener,-at-det-ikke-kan-udføre-de-pålagte-pgaver-inden-fr-budge=et,- henvender-senirrådet-sig-kl-byrådet-fr-at-genfrhandle-budge=et.- 5. Kassereren-administrerer-e3er-budge=et-g-Senirrådets-anvisninger-det-af-Fredensbrg- Kmmune-bevilgede-rådighedsbeløb-Kl-Senirrådets-dri Beløbet-administreres-ver-netbank-via-Senirrådets-bankknt,-g-kntudtg-kan-på-frQ langende-g-i-tvivlsklfælde-frelægges-frretningsudvalget.- 7. Kassereren-administrerer-e3er-budge=et-g-Senirrådets-anvisninger-diæter-g-kørselsQ gdtgørelser,-sm-udbetales-direkte-af-fredensbrg-kmmune-kl-det-enkelte-medlem-af- Senirrådet,-g-hvr-det-enkelte-medlem-ved-sin-underskri3-selv-er-ansvarlig-fr,-at-de-anQ givne-data-er-krrekte Kassereren-er-ansvarlig-fr,-at-budge=et-verhldes Senirrådet-gdkender-hver-kvartal-regnskabet Kassereren-afstemmer-hvert-kvartal-Senirrådets-regnskabet-med-administraKnen-i-FreQ densbrg-kmmune Senirrådets-regnskab-revideres-af-et-medlem-af-Senirrådet.- 6. Møder 1. Ordinære-møder-acldes-hver-måned-Q-brtset-fra-juli-måned- -så-vidt-muligt-frud-fr-dekmmunale-udvalgsmøder.-dagsrden-udarbejdes-af-frretningsudvalget,-g-sendes-klmedlemmerne-(minimum-tre-hverdage)-før-mødets-acldelse Medlemmerne-g-de-nedsa=e-grupper-supplerer-standarddagsrdenen-ved-i-gd-Kd-indenfrretningsudvalgsmødet,-at- maile -dagsrdenpunkter-kl-frretningsudvalget.-desudenkan-sager-ptages-under-punktet:-gdkendelse-af-dagsrden.-- Side-3-af-4

8 Senirrådet 3. Frretningsudvalget-kan- -e3er-behv- -indkalde-kl-ekstrardinære-eller-aflyse-rdinære- Senirrådsmøder.-Ekstrardinære-møder-skal-acldes,-såfremt-et-flertal-af-Senirrådetsmedlemmer-fremsæ=er-skri3ligt-ønske-derm.-Ekstrardinære-møder-indkaldes- -så-vidtmuligt- -med-fem-dages-varsel Senirrådet-er-beslutningsdygKgt,-når-mindst-fem-medlemmer-er-Kl-stede.- 5. Frmanden/næsJrmanden-leder-Senirrådsmøderne,-men-kan-delegere-pgaven-Kl-et- andet-medlem Den-valgte-referent-skriver-beslutningsreferat-under-møderne.-Referenten-plæser-referaQ tet-e3er-hvert-punkt-på-dagsrdenen.-referatet-skal-gdkendes-inden-behandlingen-af-detnæste-punkt-på-dagsrdenen.-et-medlem-kan-frlange-et-krt-referat-af-sin-afvigende-meq ning-indført-i-referatet.- 7. Referatet-sendes-senest-1-uge-e3er-mødet-Kl-Senirrådets-medlemmer.- 8. Afstemninger-fretages-sm-bestemt-af-mødelederen.-Der-fretages-skri3lig-g-hemmeligafstemning,-hvis-blt-ét-medlem-af-Senirrådet-frlanger-det.-Ved-stemmelighed-brJalderfrslaget- 7. Senirrådets Sekretariat 9. Hvis-et-medlem-har-frfald,-kan-medlemmet-give-et-andet-medlem-fuldmagt-Kl-at-stemme- fr-sig.-fuldmagten-kan-mfa=e-et-eller-flere-punkter Senirrådets-sekretariatsarbejde-g-arkivering-varetages-af-Fredensbrg-Kmmunes-Center- fr-plikk-g-strategi-i-henhld-kl- Samarbejdsa3alen-med-Fredensbrg-Kmmune.- Gdkendt-på-ekstrardinært-Senirrådsmøde-den-6.-marts Jørgen-Simnsen- Frmand-fr-Fredensbrg-Senirråd Side-4-af-4

9 FALDFOREBYGGELSE HOS ÆLDRE VARIG INDSATS Nedenstående(s)krd(m(faldfrebyggelse(er(udarbejdet(ul)m(februar(2014()l(administra)nen(i( Fredensbrg(Kmmune,(sm(en(hjælp()l(at( prjektgøre (emnet(faldfrebyggelse.(der(er(dels(tale(m( Ældremilliarden (fra(regeringen(g(dels(det(kmmunale(budget,(hvr(yderligere(ressurcer(kan(søges()l( faldfrebyggelse.(ældre(er(i(denne(frbindelse(defineret(sm(mennesker(ver(60(år.( 1. Hvrfr&faldfrebyggelse&hs&ældre?( Faldfrebyggelse(er(primært(vig)g(af(t(grunde.(Den(ene(grund(er,(at(ældre(falder(meget(hyppigere( end(yngre(g(den(anden(er,(at(faldulykker(hs(ældre(le(resulterer(i(kmplicerede(knglebrud,( hyppigst(arm(g(hler.( Faldulykker(repræsenterer(den(alvrligste(ulykke(blandt(ældre.(Fald(fører(Le()l(langvarig( sygelighed,()l(tab(af(den(nrmale(selvhjulpne()lværelse(g(i(mkring(10(%(af(de(ældre(ver(80(år()l( død(af(årsager,(sm(kan(relateres(direkte()l(faldet.(omkring(13.000(ældre(indlægges(hvert(år(på( hspital(eler(et(fald.(( Faldulykker(kster(samfundet(dyrt,(den(seneste(pgørelse(viser(at(et(fald(med(indlæggelse(på( hspital,(genptræning(g(hjemmehjælp(i(gennemsnit(kster(samfundet(kr.( ,q(hvraf(de( kmmunale(udgiler(udgør(gdt(halvdelen(af(pengene.(så(der(er(utvivlsmt(mange(ffentlige(penge( at(spare(ved(at(investere(i(faldfrebyggelse.( 2. Oversigt&ver&årsager&7l&g&risikfaktrer&fr&faldulykker& I(den(enkelte(faldulykke(er(der(Le(flere(risikfaktrer(invlveret,(hvrfr(det(er(vig)gt(at(kende(g( begrænse(samtlige(faktrer.(disse(består(i( Høj(alder( Køn((kvinder(falder(Lere(end(mænd)( Lav(krpsvægt( Tidligere(faldulykker( Nedsat(daglig(ak)vitet( Ortsta)sk(hyptensin((peridevis(lavt(bldtryk)( Plyfarmaci((fr(meget,(frkert,(fr(lidt(medicin,(fr(meget(psykfarmaka,(svemedicin(mv.)( Alkhl(verfrbrug(

10 Sukkersyge((sm(ikke(er(sufficient(reguleret)( Kgni)v(dysfunk)n((dehydrering,(Alzheimer(mv.)( Gangprblemer( Urininkn)nens((skal(på(tileaet(flere(gange(m(naaen)( Uhensigtsmæssigt(fdtøj((tøfler(mv.)( Nedsat(syn,(uhensigtsmæssige(briller( Faktrer(i(mgivelserne((i(hjemmet,(udenfr(hjemmet,(på(hspital(g(i(plejeblig)( 3. Risik&fr&fraktur/&knglebrud&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Det( er(især(hlefrakturerne(sm(er(alvrlige(g(disse(kan(skyldes:& Osteprse((kngleacalkning(sm(ikke(er(blevet(diagns)ceret/behandlet)( Knglemetastaser( Andre(knglesygdmme( 4. Andre&risikfaktrer&sm&er&hyppige&hs&ældre& Manglende(subkutant(fedt((manglende(fedt(mellem(huden(g(knglerne)( Neurlgiske(prblemer((fx(dårlige(reflekser()l(at(frebygge(fald,(langsm( nerveledningshas)ghed)( Fald(i(frbindelse(med(bevidstløshed( Usmidige(led,(langsmme(bevægelser((når(ikke(at(tage(fr(sig)( 5. Årsager/risikfaktrer&7l&faldulykker&i&detaljer:&& 5.1. Faktrer&i&mgivelserne& &Indendørs&i&hjemmet:&(60(%(af(faldulykker(sker(i(hjemmet)& Løse(gulvtæpper( Elektriske(ledninger(tværs(ver(gulvet( Støvsugere(g(andre()ng(sm(ikke(er(sat(på(plads(eLer(brug( Våde(gulve/verflader(i(badeværelser,(bruseniche,(badekar(

11 U)lstrækkelig(belysning((ældre(skal(have(kraLigere(lys(end(yngre)( Uhensigtsmæssig(placering(af(møbler((ganglinjer(skal(hldes(fri)( Manglende(gelænder,(håndtag,(greb(i(badeværelset( &Indendørs&på&plejehjem,&hspitaler&mv.:((20(%(af(faldulykker(sker(på(plejehjem,( hspitaler(mv.)( Alt(verflødigt(inventar(iernes(fra(gangearealer,(tileaer(mv.( Der(etableres(gelænder(langs(væggene( Gulve(skal(være(rene(g(ikke(glaae( Særlig(pmærksmhed(ved(tiletbesøg(g(bad( Belysningen(skal(være(gd( Mulighed(fr(at(tænde/slukke(lyset(fra(sengen(( Svage(pa)enter(udstyres(med(nødkald(g/eller(GPS( Sengebrde(.a.(sæaes(indenfr(pa)entens(rækkevidde((gælder(svage(pa)enter)( &Udendørs:((De(sidste(20(%(af(faldulykker(sker(andre(steder)( De(fleste(ældre(sm(går(dårligt(bliver(inde(døre(i(dårligt(vejr( Is,(sne,(glat(føre(medfører(faldulykker( Ujævne(frtvsfliser,(kantsten,(huller(i(vejen(mv.( Løse(hunde,(stærk(trafik,(andre(trafikanter(sm(ikke(viser(hensyn(mv.((ældre(bliver(nervøse( g(falder)( 5.2. Faktrer&i&det&enkelte&menneske& 5.2.1&MuskelkraM&g&balance:& Inak)vitet(resulterer(i(tab(af(muskelkraL,(prpricep)n(g(balance( MuskelkraLen(tabes(sm(en(prcentdel(af(den()lbageværende(kraL( Leddene(bliver(s)ve(g(langsmme(hs(ældre( En(gd(hjernefunk)n(er(vig)g(fr(balancen(

12 Ældre(skal(pfrdres()l(at(hlde(sig(i(gang(( Lænestlen(er(livsfarlig(fr(ældre( Ældre(skal(pfrdres()l(selv(at(gøre(de(daglige(ak)viteter( Ældre(skal(helst(gå()l(træning(tre(gange(m(ugen( Ben,(balder(g(balance(skal(trænes(dagligt((hjemmeprgram)( Ældre(mister(selv)lliden(eLer(et(fald,(kan(genpbygges(gennem(træning( Ak)viteten(skal()lpasses(den(enkelte(ældre( Ak)viteter(sm(giver(øger(muskelstyrke(i(ben(g(hLer(er(vig)ge( At(deltage(på(hld(kan(styrke(m)va)nen( Selvtræning(uden(løbende(instruk)n(kan(gøre(mere(skade(end(gavn( &Neurlgiske&prblemer:& TCI(g/eller(mindre(hjerneblødninger/bldprpper(i(hjernen(giver(betydelig(svaghed( Parkinsnisme(giver(usikker(mtrik,(gangfunk)n,(balance(mv.( Neurpa)(i(frbindelse(med(fx(diabetes(frringer(gangfunk)n(g(balance( Neurlgiske(sygdmme(sm(nedsæaer(krdina)nen( Begyndende((updaget)(demens(nedsæaer(gangfunk)n,(krdina)n(g(balance( Alle(neurlgiske(sygdmme(bør(blive(diagns)ceret()dligt(g(behandlet( &Alkhl:& Alkhl(kan(dispnere()l(faldulykker(både(direkte(g(indirekte( Ngle(ældre(har(et(højt(frbrug(af(alkhl( Mange(faldulykker(hs(ældre(skyldes(intxika)n((fuldskab)( Det(er(vanskeligt(at(få(ældre()l(at(erkende(et(højt(alkhlfrbrug( Delirium(Tremens(er(en(risikfaktr(ved(indlæggelse( Indirekte(fører(alkhl(Le()l(plyneurpa)((føleQ(g(gangfrstyrrelser)( Alkhlisk(demens(g(alkhlpsykse(er(andre(risikfaktrer(

13 5.2.4.&Tab&af&bevidsthed/&bevidstløshed:& Pludselig(tab(af(bevidsthed(fører(Le()l(et(fald( Frbigående(svimmelhed(kan(skyldes(dehydrering/(væskemangel( Hyppig(frbigående(svimmelhed(bør(udredes(lægeligt( Uregelmæssig(hjerteak)n(kan(medføre(bevidstløshed(g(hjertestp( Tab(af(bevidsthed(i(frbindelse(med(kramper(bør(udredes((epilepsi,(abs)nenser)( Ved(uregelmæssig(hjerteak)n(kan(abla)n/pacemaker(kmme(på(tale( Ortsta)sk(hyptensin((bldtryksfald(ved(hur)g(rejsning(fra(stl/seng)( &Synsfrstyrrelser:& Mange(ældre(har(prblemer(med(at(skelne(kntraster( Grå(stær( Macula(Degenera)n( Frkalkning(af(bldfrsyningen()l(Re)na((øjenbaggrunden)( Synsfelt(indskrænkninger( Diabetes/(sukkersyge(medfører(Le(synsfrstyrrelser( &Medicin:& Fr(meget,(fr(lidt,(frkert(lægerdineret(medicin(kan(medføre(faldulykker( Smertes)llende(medicin(fr(længe(g/eller(fr(meget( Svemedicin,(angstdæmpende(medicin(mv.((er(fr(nedadgående)( An)psyk)sk(medicin(kan(give(gangfrstyrrelser( Bldtryksdæmpende(medicin(sm(giver(fr(lavt(bldtryk( &Væskemangel/dehydrering:& Når(krppen(er(i(væskeunderskud(fungerer(hjernen(dårligere(

14 Tørslunk)nen(er(nedsat(hs(ældre,(derfr(drikker(de(mindre( Vandladningsprblemer(gør(at(ældre(undgår(at(drikke(fr(meget( &KstW&g&spiseprblemer:& Ældre(har(Le(jernmangel/bldmangel(sm(medfører(træthed/svimmelhed( Ældre(kan(have(Perniciøs(Anæmi,(bør(udredes(lægeligt( Ældre(har(Le(fr(lidt(prtein(i(bldet(på(grund(af(frkert(kst,(medfører(træthed/ svimmelhed( 6. Hvrledes&frebygge/undgå&faldulykker& Ovenfr(er(beskrevet(årsager(g(risikfaktrer(fr(faldulykker.(Faldulykker(er(et(kmpliceret( mråde(g(faldfrebyggelse(bør(sæae(ind(på( hele(paleaen.(desuden(bør(frebyggelse(af( frakturer/knglebrud(få(en(speciel(pmærksmhed,(idet(det(især(er(hlefrakturer(sm( nedsæaer(førlighed(g(livskvalitet(hs(den(persn(sm(bliver(ramt,(ligesm(det(er(følgerne(af( hlefrakturer,(sm(er(den(største(pst(på(budgeaet(ver(faldulykker.( Jeg(har(kendskab()l,(at(man(på(GentLe(Hspital(g(Bispebjerg(Hspital(har( Faldklinikker (hvr( pa)enter,(sm(er(faldet(bare(en(enkelt(gang,(kan(blive(henvist()l.(lægeligt(er(der(preaet(et(nyt( speciale( OrtQgeriatri (sm(er(et(samarbejde(mellem(speciallæger(i(geriatri((alderdmmens( sygdmme)(g(rtpædkirurger((kirurgiske(knglesygdmme).(jeg(kender(de(ledende( verlæger(sm(er(marianne(kirchhf(g(susanne(van(der(mark,(g(jeg(vil(gerne(arrangere(et( besøg,(hvis(det(har(interesse(fr(administra)nen.( På(Frederiksberg(Hspital(har(man(en( Faldklinik,(sm(udreder(svimmelhed(g(træner( balanceprblemer,(g(sm(gdt(kan(minde(m(det(jeg(fres)ller(mig(at(man(har(mulighed(fr(at( etablere(i(fredensbrg(kmmune.((det(er(verlæge(marianne(kirchhf(sm(står(fr(det( lægelige,(g(jeg(vil(gerne(tage(kntakt(gså(her(m.h.p.(et(evt.(besøg)( Jeg(kan(ikke(se,(at(Regin(Hvedstaden(har(etableret(en(faldklinik(i(Nrdsjælland,(hverken(på( Hillerød(Hspital(eller(et(andet(sted,(men(jeg(ved(ikke(m(det(er(under(pbygning.( Når(man(taler(m(faldfrebyggelse(deler(man(ind(i(primær(g(sekundær(interven)n:( 6.1.Primær&interven7n:&

15 Mere(m)n(g(mere(fysisk(ak)vitet((hldak)viteter(g(selvtræning(med(instruk)n/ krrek)n(2q3(gange(m(ugen)( Mere(m)n(i(hverdagen((benbøjninger(ved(støvsugning,(skrælle(kartfler(på(et(ben(sv.)( Balancetræning(på(hld((der(kan(være(30Q40(raske(ældre(pr.(hld)( Seniryga((sm(udspænder(de(s)ve(led(g(giver(bedre(bevægelighed)( Oplysning(m(faldprblemer,(risik(fr(fald(etc.((Bispebjerg(Hspitals(fredrag(m( faldfrebyggelse(med(pwer(pints((kan(lånes/købes)(er(et(glimrende(supplement()l(hld)( Medicinsanering( Ændre(bligen,(ierne()ng(sm(kan(medvirke()l(fald( Op)mere(undersøgelse(g(behandling(fr(lægelige(lidelser/sygdmme((Få(pa)enten( checket(rdentligt(p(lægeligt,(q(ikke(bare(symptmbehandling)( 6.2. Sekundær&interven7n& Omfaaer(pa)enter(sm(allerede(er(faldet(mindst(en(gang,(hvr(der(skal(sæaes(ind(sm(ved( primær(interven)n(g(desuden(skal(pa)entens(sundheds)lstand(g(psykiske()lstand( gennemgås,(udredes(g(behandles(af(prak)serende(læge(med(særlig(interesse(fr(ældre,( eller( (endnu(bedre( (af(en(speciallæge(i(geriatri.( Ved(knglebrud(skal(scanning(fr(knglemineralindhld(gennemføres.( 7. Frslag&7l&7ltag&i&Fredensbrg&Kmmune& Dybden(g(bredden(af(faldfrebyggelse(i(Fredensbrg(Kmmune(er(apængig(af(de()l(rådighed( værende(ressurcer(g(den(pli)ske(vilje,(hvrfr(jeg(her(vil(skitsere(flere(mdeller.(min(anbefaling( vil(dg(være,(at(man(implementerer(7.1(g(7.2,(g(at(man(selekterer(brgerne(således,(at(man( primært(fkuserer(på(de(brgere,(sm(er(m)verede.(set(ud(fra(et(cstqbenefit(synspunkt(vil( indsatsen(på(denne(måde(hjælpe(flest(mennesker(pr.(udgilskrne.( 7.1. Faldklinik&reYet&md&primær&interven7n,&selvhjulpne&brgere& Målgruppen(sendes(et(brev,(hvri(der(spørges,(m(brgeren(er(interesseret(i(at(lære(at( undgå(faldulykker.(de(psi)ve(besvarelser(checkes(g(brgerne(samles(i(grupper(på(30q40.( Hver(gruppe(gennemgår(et(tere)sk(frløb(med(fredrag(m(faldulykker(samt(et( balancetræningsprgram(med(en(ugentlig(hldtræning(i(tre(måneder.(terien(kan(suppleres( med(plysning(m(kst,(tbak,(alkhl,(m)n,(mental(sundhed(mv.(det(er(vig)gt(fr( udfaldet(at(brgerne(samarbejder(g(frstår(prblema)kkens(alvr,(undersøgelser(viser(at(

16 deae(gøres(bedst(hvis(fysiterapeuten(pfaaes(sm(samarbejdspartner(g(ikke(sm(en( autritet.( Opfølgning(hvert(år.( 7.2. Faldklinik&reYet&md&sekundær&interven7n,&selvhjulpne&brgere& Alle(brgere(sm(har(været(indlagt(med(fraktur(eLer(faldulykke()lbydes(udredning(g( balancetræning(på(faldklinik.(selve(udredningen(skal(ligge(i(frlængelse(af(udredningen(på( hspitalet((undgå(dbbeltarbejde)(g(skal(frestås(af(en(prak)serende(læge(med(særlig( viden(m(ældre(eller(en(speciallæge(i(geriatri.(balancetræningen(skal(mfaae(det(samme( tere)ske(frløb(sm(primær(interven)n(g(de(prak)ske(øvelser(skal(indlæres(på(mindre,( hensyntagende(hld((6q8(deltagere)sm(frestås(af(en(fysiterapeut(med(særlig(viden(m( ældre(g(faldulykker.(terien(kan(suppleres(med(plysning(m(kst,(tbak,(alkhl,(m)n,( mental(sundhed(mv.(det(er(vig)gt(fr(udfaldet(at(brgerne(samarbejder(g(frstår( prblema)kkens(alvr,(undersøgelser(viser(at(deae(gøres(bedst(hvis(fysiterapeuten( pfaaes(sm(samarbejdspartner(g(ikke(sm(en(autritet( Opfølgning(hvert(år.( 7.3. Faldklinik&reYet&md&sekundær&interven7n,&gangbesværede&brgere,&brgere&sm&er&præget& af&fysisk&g/eller&psykisk&sygdm&mv.& Denne(type(faldklinik(hører(eLer(min(mening(ikke(hjemme(i(kmmunalt(regi,(men(bør( frefindes(på(et(hspital.(prblema)kken(vil(le(været(kmpliceret(g(udredningen(vil( kræve(læger/persnale(fra(flere(frskellige(specialer.( 8. Afslutning& Men(man(kan(gdt(fres)lle,(sig(at(persnalet(på(plejehjem(får(et(kursus(i(faldfrebyggelse( g(at(de(træner(siddende(balance,(reak)nshas)ghed(mv.(ved(fx(siddende(bldspil,( stlegymnas)k,(rdlege(sv.(med(brgerne(på(plejehjemmet.(brgere(med(leaere(demens( vil(gså(kunne(prfitere(af(en(sådan(ak)vitet.( Afslutningsvis(vil(jeg(gerne(understrege,(at(faldfrebyggelse(er(vig)g(g(at(det(nyaer.(Og(hvis( Fredensbrg(Kmmune(gerne(vil(være(på(frkant(med(udviklingen(g(gøre(en(indsats(sm(skaffer( bedst(mulig(livskvalitet(pr.(udgilskrne,(så(må(man(ikke(undlade(at(etablere(den(primære( faldfrebyggelse.(flere(undersøgelser(viser,(at(der(er(størst(nyaeværdi(af(plysning(g(træning(hs( de(brgere(sm(er(m)verede,(men(der(ligger(selvfølgelig(en(str(pgave(i(at(arbejde(med( uligheden(i(sundhedsvæsenet(g(gennem(plysning(g( nudging (at(få(alle(brgere(med(på(vgnen.( Lønhlt,(den(24.(februar(2014(

17 Jsée(Linnemann( SR faldfrebyggelse1hs1ældre1 1varig1indsats1marts120141

18 Senirrådet/dat, Udkast, Ntat%m%% Budgetanalyse%af% det%brede,%samlede%sundhedsbudget % Resume%, Med,udgangspunkt,i,senirrådets,drø5elser,af:, Hvad,får,kmmunen,egentlig, sundhedsmråde,,g,kan,pengene,anvendes,bedre?,freslår,senirrådet,at, brgmesteren,etablerer:, Arbjejdsgruppe%m%budgetanalyse%af%det%brede,%samlede%sundhedsbudget% genptræning,,rehabilitering,,kmmunale,sygehusudgi5er,,stfmisbrug,, Det,brede,,samlede,sundhedsbudget,vejer,stadigt,tungere,g,tungere,i, kmmunens,samlede,budget., supplerende,hensigtsmæssige,grupperinger,af,udgi5sarter,g, egentlig,får,fr,pengene,,g,m,de,aktuelle,pengeanvendelser,kan,anvendes, Analysen,bør,gå,på,tværs,af,frvaltningsmråderne,g,inddrage,alle, aldersgrupper,,men,gså,sikre,ældrerelaterede,udgi5spdelinger., øknmiudvalget., Senirrådet,deltager,gerne,i,en,arbejdsgruppe, Ntatet,uddyber,resume,g,har,bilagsmateriale,fra,FåbrgPMidQyn,kmmune, mv,

19 Budgetanalyse%af% det%brede,%%samlede%sundhedsbudget %% 1.,marts,2014/Vj/senirrådet, Det%samlede%sundhedbudget%i%kmmunen%mfa=er% %på%tværs%af%lvgivningsmråderne%g%kmmunale% frvaltningsmråder% frebyggelsespakker), sundhedsmrådet, udvikling,,frskning), Frmålet%med%arbejdsgruppen%er% 1. den,eksisterende,budgetanvenelse,med,henblik,på,bl.a,bedre,ny?e,fr,de,samme,penge,, mv, 2. at,etablere,versigt,ver,registre,,løbende,øknmiske,g,sundhedsmæssige,rapprteringssystemer, g,sundhedsplysninger,,der,ad,hc,kan,belyse,ønskede,udgi5skategrier,resp., Sundhedsudviklinger, 3. frslag*+l* sundhedsmæssige,mråde,(fx,månedlig,afrapprtering,af,udgi5er,på,frskellige, frebyggelige,sygehusindlæggelser,p,ikke,mindst,blandt,ældre,,nye,g,eksisterende,antal, brgere,med,hjemmepleje,g,hjemmehjælp,sv, samlede,,brede,sundhedsbudget, Gennemførelse%g%afrapprtering%af%arbejdsgruppens%arbejde%

20 SR2014* *frslag*+l*budgetanalyse*af* det*brede,*samlede*sundhedsbudget *marts*2014

21 Fredensbrg Senirråds budget 2014 SR har et budget kr ,- til dækning af Senirrådets drift, diæter g kørselsgdtgørelse. Senirrådet fører nøje kntrl med, at budgettet verhldes. Hvert kvartal pgøres udgifterne g efter 6 måneder vurderes udgifterne fr første halvår sammen med frvaltningen, g budgettet fr andet halvår afstemmes, så det budgettet verhldes. Senirrådets interne drift til frtæring ved møderne, uddannelse, IT mm er budgetteret til kr ,-. Til diæter g kørselsgdtgørelse afsættes kr ,-. Diæter Der udbetales diæter til medlemmerne til Senirrådsmøderne, møder med frvaltningen g eksterne møder, der er gdkendt af frretningsudvalget. Der udbetales ikke diæter til medlemmerne til Senirrådets gruppemøder, temadage, kurser g lignende. Kørselsgdtgørelsen Principielt skal medlemmerne ikke have udgifter til befrdring fr deres arbejde i Senirrådet. Der udbetales derfr kørselsgdtgørelse efter staten takster fr 2014, kr. 3,73 pr. km til alle møder, der er gdkendt af frretningsudvalget. Inklusive højst et månedligt gruppemøde i Senirrådets 4 stående grupper. Accepteret af Sekretariatschef Mie Gudmundssn februar SR2014 Fredensbrg Senirråds budget 2014 Det er en frudsætning, at medlemmerne så vidt muligt arrangerer samkørsel.

22 Fredensbrg Senirråd Regnskab 2014 Knt Budget Faktisk Frskel Fødevarer, frtæring ved møder kr. 7000,00 kr. -00 kr. 7000,00 Varekøb, Bøger, Kntrartikler kr. 6000,00 kr. -00 kr. 6000,00 IT-frbrug kr ,00 kr. -00 kr ,00 Kursusudgifter kr ,00 kr. -00 kr ,00 Kntingenter kr. 6000,00 kr. -00 kr. 6000,00 Bankgebyr kr. 500,00 kr. -00 kr. 500,00 Prt kr. 500,00 kr. -00 kr. 500,00 Abnnementer kr. 1000,00 kr. -00 kr. 1000,00 Annncer, tryksager kr. 1000,00 kr. -00 kr. 1000,00 Diæter kr ,00 kr. -00 kr ,00 Kørsel kr ,00 kr. -00 kr ,00 Indestående i Bank kr ,00 kr. -00 kr ,00 Diæter & Kørsel kr ,00 kr. -00 kr ,00 kr ,00 0,00 kr ,00 kr

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Tilstede: Afbud: Referent: Drthe Eren Sørensen, Ann Vikkelsø, Karen Larsen, Britta Lunneman, Steen Eriksen g fra persnalet Jan

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114 Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, 6. Julivej 67, Fredericia - lkale 114 Deltagere: Hanne Suhr, Sussie Brizarr, Gitta Kørchen, Lne Rasmussen, Jens Erik Spedsbjerg,

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget fr Andragender PETI_OJ(2011)202_1 FORSLAG TIL GSORDEN SEMINAR i samarbejde med KOMMISSIONEN - Retlige anliggender Trsdag den 6. ktber 2011 kl. 9.00-12.30 g kl. 14.00-17.00

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune Aftale m medindflydelse g medbestemmelse i Vesthimmerlands Kmmune Indhldsfrtegnelse Rammeaftalen 3 Frrd 3 Område 4 Frmål 5 MEDindflydelse, MEDbestemmelse g MEDansvar 5 Kmpetence 6 Frm g Struktur 6 Minimumsfrretningsrden

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. ktber 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ) g Jørgen Lu (JL) BO-VEST: Driftsleder Michael

Læs mere