UDBUD AF VINTERTJENESTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015"

Transkript

1 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE VILKÅR LASTBILER

2 ADRESSE COWI A/S Stormgade Esbjerg TLF FAX WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE VILKÅR LASTBILER PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 5. juli 2013 UDARBEJDET ATG KONTROLLERET MTTH GODKENDT ATG

3 3 INDHOLD 1 Alment Gyldighedsområde Opgavens karakter Opgavens omfang Ændring i opgaven Tilstræbt kvalitet 6 2 Ordregivers ydelser Orienteringsmøder og instruktioner Organisation Ordregivers materiel Materialer 9 3 Leverandørens ydelser Planlægning Ledelse Beredskab Udkald Personale Materiel Materialer 13 4 Kontrol og dokumentation Leverandørens kontrol Ordregivers kontrol 14

4 4 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. 1.2 Opgavens karakter Vintertjenesten har i høj grad offentlighedens bevågenhed, da den skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på vejene under ringe vejrforhold. Rigtigt udført vintertjeneste skal sikre fremkommelighed for alle, og at færdselsarealerne ikke er glatte. Herudover skal det så vidt muligt undgås at der: efterlades snevolde ved vejtilslutninger og fodgængerfelter mv. sker tilsprøjtning af fodgængere, cyklister og biler m.m. med sne fra plove udspredes salt på steder, hvor der ikke må saltes Berettiget kritik skal begrænses ved, at arbejdet udføres efter de aftalte retningslinjer, og at alle parter optræder venligt og hensynsfuldt. 1.3 Opgavens omfang Entrepriserne/ruterne for glatførebekæmpelse/kombikørsel er vist på rutekort, rutelister og rutebeskrivelser. Hvor der i nærværende "Vilkår - Lastbiler" er beskrevet snerydning, menes der snerydning ved kombikørsel. Entreprisernes/ruternes længder er angivet på tilbudslisterne, på rutekortene og i rutebeskrivelserne samt i bilag 2, Entrepriseoversigten. Dette udbud gælder kun for vintertjeneste på vintervejklasse 2 veje.

5 5 Vintertjeneste udføres i henhold til Esbjerg Kommunes "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" og følgende gælder for vintervejklasse 2 veje: "Veje i vintervejklasse 2 tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener. Saltning hhv. snerydning udføres dog kun mellem kl og Servicemålet opnås ved at: Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning inden for nævnte tidsinterval. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval." Af praktiske årsager foretages udkald på klasse 2 veje dog typisk sammen med klasse 1 veje. Der skal således forventes, at udkald på klasse 2 veje sker døgnet rundt på alle ugens dage også lørdag, søndag og helligdage. Regulativets bestemmelser vedrørende vintervejklasse 1 veje er indsat her til orientering: "Veje i vintervejklasse 1 tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet ved at: Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag." Kombineret snerydning og glatførebekæmpelse (kombikørsel) finder sted ved snefald eller ved oprydning efter snefald/snefygning. Snerydning udføres normalt med 1 køretøj (lastbil) pr. rute/entreprise. Ved kraftigt snevejr kan ordregiver beslutte at indsætte ekstra køretøjer på de enkelte ruter. Snerydning foretages i begge retninger. Kombikørsel kan også gennemføres uafhængigt af den fastlagte ruteafgrænsning. Kombikørsel skal kunne udføres i hele beredskabsperioden 15. oktober 15. april. 1.4 Ændring i opgaven Ordregiver fastlægger startsted, gennemkørsel og slutsted på de enkelte ruter i samarbejde med leverandøren. Leverandøren kan fremsætte forslag til ændring af startsted og gennemkørsel af ruten, jf. pkt Ordregiver kan i kontraktperioden reducere eller udvide udstrækningen af de enkelte ruter, mod regulering af de aftalte enhedspriser, som beskrevet i Tilbuds- og Afregningsgrundlaget (TAG) afsnit 1.1.

6 6 Leverandøren skal acceptere, at ordregiver ved begrænset glatførebekæmpelse eller snerydning lader en anden leverandør udføre arbejde i områder omfattet af denne entreprise. Dette skal ske uden erstatning til leverandøren. Ordregiver kan flytte materiel til indsats på andre ruter end den leverandøren har fået overdraget, hvis dette giver en mere effektiv udførelse af glatførebekæmpelsen/snerydningen i særligt vanskelige vejrsituationer. 1.5 Tilstræbt kvalitet Serviceniveau for Esbjerg Kommunes vintervejklasse 2 veje er beskrevet i Esbjerg Kommunes gældende "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" samt i ovenstående kapitel 1.3. Snerydning skal i byområder og langs cykelstier gennemføres med en tilpasset hastighed, så mindst muligt sne kastes ind over fortov og cykelsti. Ved glatførebekæmpelse og kombikørsel vil saltdoseringer blive meddelt ved udkaldet.

7 7 2 Ordregivers ydelser 2.1 Orienteringsmøder og instruktioner Ordregiver kan hvert år, inden beredskabsperiodens start, afholde et fælles informationsmøde. Herudover gives instruktion hhv. afholdes instruktionsmøder om hver enkelt rute. Yderligere møder vil blive afholdt i det omfang ordregiver konstaterer behov herfor. Leverandøren og hans chauffører er forpligtet til at deltage i disse møder. 2.2 Organisation Ordregiver opretholder døgnet rundt i hele vinterperioden et vagtberedskab, hvis hovedformål er at gøre det muligt at sætte ind med glatførebekæmpelse og snerydning i rette tid. Herudover modtager ordregiver orientering om udkald på statsveje i området fra Vejdirektoratets vagtcentral i Aalborg. Beredskabet ledes af vintervagten, som træffer beslutning om iværksættelse af enhver glatførebekæmpelse og snerydning og fastlægger de overordnede rammer for indsatsen. Vintervagten har ledelsen af alle aktiviteter i marken og er ordregivers repræsentant overfor leverandøren, i forbindelse med udkald og under arbejdets udførelse. Ved snevejr kan beredskabet udvides og bemandes med flere tilsynsførende vejmænd. Vintervagtens telefonnummer oplyses ved opstartsmødet. Ordregiver har følgende 3 materielpladser med saltlagre og værksteder: Materielgården, Esbjerg, Vibevej 8, 6705 Esbjerg Ø Materielgården, Ribe, Ørstedsvej 63, 6760 Ribe Materielgården, Bramming, Sdr. Ilstedmarkvej 1, Ilsted, 6740 Bramming

8 8 Hvor der skal læsses salt på de enkelte ruter, er oplyst i Bilag 2, Entrepriseoversigten. I beredskabsperioden vil værkstedet på én af materielgårdene være åbent, og dette skal benyttes for servicering af ordregivers materiel. Hvilket værksted der skal benyttes, oplyses ved opstartsmødet. Hvilket værksted der skal anvendes kan variere igennem beredskabsperioden efter skriftlig meddelelse fra ordregiver. 2.3 Ordregivers materiel Inden beredskabsperiodens start hvert år indkalder ordregiver med 14 dages varsel leverandørens køretøj til besigtigelse, samt tilpasning til og montering af ordregivers materiel. Leverandørens køretøj indkaldes således, at ordregivers materiel kan monteres i perioden fra den 15. september til 14. oktober inden beredskabsperiodens opstart hvert år. På leverandørens lastbiler leverer og monterer ordregiver 1 gang ved kontraktopstart alle nødvendige beslag, frontplader og sammenkoblingsudstyr for korrekt sammenkobling med sneplove og spredere. Såfremt leverandøren skifter lastbil i kontraktperioden, inkl. eventuelle forlængelser af kontraktperioden, afholder leverandøren alle omkostninger ved fornyet tilpasning. Ordregivers materiel må kun anvendes til opgaver omfattet af nærværende entreprise. Ordregivers materiel opbevares i beredskabsperioden på en af kommunens materielpladser eller hos leverandøren på stabil og fast belægning, på en af ordregiver godkendt plads. Hvor materiellet opbevares, aftales for hver rute ved opstartsmødet hvert år. Ordregivers materiel skal i alle henseender monteres og behandles korrekt af leverandøren og skal afleveres senest den 30. april hvert år efter beredskabsperiodens afslutning rengjort og smurt og i samme stand, som det er modtaget (bortset fra normal slidtage). Efter hvert udkald skal leverandøren rengøre, smøre og klargøre sprederen til næste udkald. Der kan i perioder forekomme mindre ventetid ved vaskepladsen. Saltspredere er forsynet med dataopsamlings- og GPS-udstyr. Der skal kunne monteres "GPS-loggere" og dataopsamlingsudstyr på lastbiler. Ordregiveren stiller følgende spredere og sneplove af forskellige typer og modeller og med forskellige kapaciteter til rådighed for leverandøren: Saltning/lagespredning: Kombispreder med elektronisk styring af spredebredde og spredesymmetri. Sprederens styreboks skal tilsluttes el-stik i køretøjets førerhus. Sprederen forsynes med "kraft" fra egen motorpumpe eller sprederens kørehjul.

9 9 Saltsprederen skal mellem udkaldene tømmes for salt og rengøres. Spredernes opklapbare presenninger skal være lukket. Udover leverandørens rengøring og smøring af saltsprederen, gennemfører ordregiver systematisk smøring og service af saltsprederen, medens saltsprederen står på den aftalte plads. Leverandøren skal renholde sprederen, inkl. smøring af vejhjul og kontrol af dæktryk m.v. Til hver ladmonteret spreder hører en galge til opbevaring af sprederen, når denne ikke er i brug. Leverandøren sørger for flytning af galgen, hvis det aftales at sprederen ikke skal stå på en af de 3 materielgårde. Kombineret snerydning og glatførebekæmpelse (kombikørsel): Kombispreder med elektronisk styring af spredebredde og spredesymmetri. Sprederens styreboks skal tilsluttes el-stik i køretøjets førerhus. Sprederen forsynes med "kraft" fra egen motorpumpe eller sprederens kørehjul Sneplov (skråplov) med tilhørende monteringsrammer El-hydraulisk løft til montering på lastbil eller monteret på sneplov Leverandøren skal renholde og passe sneplovene, inkl. smøring og kontrol af dæktryk mv. Der kan i perioder forekomme mindre ventetid ved vaskepladsen. Leverandøren er ansvarlig for at skær skiftes i rette tid, således at selve plovbladet ikke tager skade. Reparationer og skærskifte, på ordregivers materiel, foretages på ordregivers værksted, eller på et af ordregiver anvist værksted for ordregivers regning. Ordregiver afholder ikke udgifter til reparation af leverandørens materiel eller ventetid mm., som følge af nedbrud af leverandørens materiel. Ordregiver afholder heller ikke udgifter til reparationer eller ventetid mm, som følge af leverandørens misligholdelse af ordregiver materiel. 2.4 Materialer Ordregiver leverer salt, saltlage og plovskær. Alle materialer hentes på et af de af ordregiver angivne depoter, jf. pkt.2.2.

10 10 3 Leverandørens ydelser 3.1 Planlægning Leverandøren skal inden den første beredskabsperiodes start gennemgå entreprisen/ruten og sammen med ordregiver tilrettelægge en standardgennemkørsel, der sikrer at de vigtigste veje bliver behandlet først og at tomkørsel minimeres. Entrepriserne omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, rastepladser, vigepladser, parkeringspladser o.l. på vintervejklasse 2 veje. Leverandøren skal hvert år, inden beredskabsperiodens opstart opdatere skemaer om lastbil og chauffører, således at ændringer i materiel og uddannelse af personale meddeles i god tid inden ordregivers besigtigelse. Skemaet skal afleveres udfyldt til ordregiver senest den 15. september hvert år. Leverandøren skal senest den 3.2 Ledelse Leverandøren meddeler ordregiver, hvem der til hver en tid er chauffør på lastbilen. Arbejdet gennemføres af chaufføren, som under indsatsen arbejder under instruktion fra, og træffer eventuelle aftaler med, vintervagten om arbejdets gennemførelse. Hvis snerydning/kombikørsel gennemføres som kolonnekørsel er chaufføren på køretøjet med saltsprederen kolonneleder. Kolonnelederen har herefter kontakten med vintervagten hhv. tilsynet. 3.3 Beredskab Leverandøren skal i hele beredskabsperioden som strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år, være at træffe på ét telefonnummer. Telefonnumme-

11 11 ret meddeles skriftligt til ordregiver senest 8 dage før beredskabsperiodens start. Der må ikke benyttes telefonsvarer, personsøger eller lignende. Ved ændring af telefonnummer skal dette skriftligt meddeles til vintervagten i god tid. 3.4 Udkald Vintervagten udkalder leverandøren/chaufføren pr. telefon. Udkaldet kan finde sted på ethvert tidspunkt på døgnet, også på lørdage, søndage og helligdage. Ved udkald til glatførebekæmpelse skal chaufføren påbegynde sit arbejde hurtigst muligt og senest 45 min. efter at leverandøren pr. telefon er udkaldt af vintervagten. Ved udkald til kombikørsel skal chaufføren påbegynde sit arbejde hurtigst muligt og senest 60 min. efter at leverandøren pr. telefon er udkaldt af vintervagten. Tidsfristerne gælder uanset om materiellet opbevares ved leverandøren eller på en af ordregivers materielpladser. Såfremt ovenstående tidskrav undtagelsesvist ikke kan overholdes, skal leverandøren straks underrette vintervagten. Udkaldstidspunktet bliver registreret af vintervagten. Chaufføren skal sende en sms til vintervagten ved arbejdets igangsætningstidspunkt. Chaufføren skal sende en sms til vintervagten ved arbejdets sluttidspunkt. Udkaldet samt arbejdets omfang bliver bekræftet efterfølgende ved skriftlig rekvisition fra ordregiver. 3.5 Personale Leverandøren skal overholde alle gældende regler og love m.v., herunder sikre afløsning af chaufføren, så lovgivningens bestemmelser om hvileperioder overholdes. Dette gælder uanset om chaufføren evt. som arbejdsgiver eller hørende til arbejdsgiverens husstand ikke er omfattet af loven. Leverandøren skal råde over mindst 2 veluddannede chauffører pr. lastbil. Leverandørens chauffører skal være uddannede til og fortrolige med udførelsen af de aftalte arbejdsopgaver. Alle chauffører skal have gennemgået kursus i "Grunduddannelse i vintertjeneste på veje, stier og fortove" i AMU-regi eller tilsvarende uddannelsessteder. Chauffører til glatførebekæmpelse og kombikørsel skal yderligere have gennemgået kursus i "Fugtsaltspredning med lastbil" eller "Lagespredning med lastbil" i AMU-regi eller tilsvarende uddannelsessteder.

12 12 Chauffører til kombikørsel skal have gennemgået kursus "Snerydning med lastbil med plov" i AMU-regi eller tilsvarende uddannelsessteder. Chauffører der har været fast chauffør på en snerydningsrute, hhv. glatførebekæmpelsesrute i sammenlagt 2 år inden for de seneste 5 år kan undtages fra uddannelseskravet for den relevante arbejdsopgave, såfremt de overfor ordregiver kan dokumentere en tilsvarende viden og kunnen. Leverandørens chauffører skal være vant til at betjene lastbil, herunder have teknisk indsigt i køretøjets funktion og betjening, samt være fortrolige med udførelsen af opgaver med lastbil i vintersituationer. Tilbudsgiver og dennes chauffører skal være indstillet på at bruge den fornødne tid til lokal instruktion, opstartsmøde o.l. Hertil skal påregnes anvendt 1 2 dage årligt. Alle udgifter til kurser og instruktioner skal være indeholdt i tilbuddet. Chauffører skal være udstyret med det fornødne værktøj og sikkerhedsudstyr. Chaufføren skal under arbejdet være iført fluorescerende arbejdstøj (gult, orange eller rødt) med reflekser i henhold til DS/EN 471 klasse 3 beklædning i henhold til bilag 3 "Afmærkning af chauffører og maskinfører" som er vedlagt dette udbud. Udgifter afholdes af leverandøren. Chaufføren skal optræde hensynsfuldt overfor trafikanter og andre borgere og skal med hensyn til arbejdets udførelse rette sig efter vintervagtens anvisninger. Chaufføren skal kunne kommunikere med vintervagten på et forståeligt dansk. Chaufføren skal selv montere spreder og plov på lastbilen. Chaufføren skal altid, herunder ved reparation/vedligehold af ordregivers materiel, og ved skærskifte, være behjælpelig og gå til hånde, såfremt der ikke træffes anden aftale med værkstedslederen. 3.6 Materiel Generelt: Køretøjer til snerydning og glatførebekæmpelse skal være forsynet med ekstralygter, som anført i seneste udgave af "Detailforskrifter for køretøjer" samt gul afmærkningslygte (rotorblink, løbe lys e.l.), jfr. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. Leverandøren skal sørge for, og afholde udgiften til dette. Alle køretøjer skal være forsynet med mobiltelefon (med håndfri betjening), som skal være tændt og kunne høres under indsats. Lastbilers fartskriver skal under al kørsel være forsynet med diagram ark eller køreskive, således at dette kan indgå i ordregivers kontrol.

13 13 De tilbudte køretøjer skal overholde alle gældende regler og love m.v. herunder krav til tilladte akseltryk og totalvægt. Køretøjerne skal være i god mekanisk stand og velegnet til at udføre det aftalte arbejde. Ordregiver afviser køretøjer, der ikke opfylder disse krav. Leverandøren må kun i nedbrudssituationer udføre entreprisen med andet end det godkendte materiel. Vintervagten skal orienteres inden andet materiel indsættes. Lastbilernes miljømæssige kvalitet skal overholde kravene til EURO IV for EU Emmisionsstandarder eller tilsvarende emmisionskrav. Lastbiler må kun udskiftes til en model med samme eller bedre/højere motornorm. Skema med emmisionsstandarder for lastbiler er vedlagt i bilag 1. Lastbiler til saltspredning/kombikørsel Ordregiver har følgende krav til leverandørens lastbil: - Lastevne 17 ton. - Gældende love om totalvægt og akseltryk skal overholdes ved fuld lastet køretøj. - Ladlængde min. 6,0 m. - Trækbeslag bag på til fastgørelse af sikkerhedskæde fra ladmonteret spreder. - Tiplad. - 2 stk. særskilte stik i førerhuset til elforsyning af sprederens og plovens styresystemer (12 mm /2 polet/ 24 v/ 16 Amp). - Belysning af tallerkensprederens tallerken - El-udtag i front til el-hydraulisk løft ("Nato stik" med 150 Amp. sikring og hovedafbryder). Ordregiver leverer og monterer følgende på leverandørens lastbil: - 7 polet stik i front (på 7 ledet kabel) til elforsyning af plovens løfte og svingsystem. Nærmere oplysninger vedr. montering, beslag m.v., krav til elforsyning og el- stik samt hydraulikudtag m.v. kan fås ved henvendelse til: Materielgårdens værksted v. Henrik Frandsen på telefon Materialer Ordregiver leverer salt til glatførebekæmpelse. Afhentes på saltdepotet. Saltspreder må kun anvendes som ballast ved kombikørsel.

14 14 4 Kontrol og dokumentation 4.1 Leverandørens kontrol Leverandøren skal selv føre kvalitetskontrol med det udførte arbejde, herunder at: arbejdet igangsættes indenfor den fastsatte tidsfrist entreprisen behandles i henhold til ruteplan og instruks materiel behandles, renholdes og smøres m.m. i henhold til "Sikkerheds- og betjeningsinstruks for materiellet" kørehastigheden tilpasses forholdene spredebredden, -mængden og -symmetrien overholdes ved salt- /lagespredning sneplov har den rette højde og tryk mod kørebanen, så mest mulig sne fjernes, samt at skær udskiftes ved behov Kopi af lastbilens køreskive skal fremsendes/afleveres til vintervagten på ordregivers anmodning. Konstaterede afvigelser samt oplysninger om materiellets vedligeholdsstand skal meddeles vintervagten. 4.2 Ordregivers kontrol Vintervagten registrerer tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og afslutning. Endvidere kontrolleres stikprøvevis arbejdets kvalitet, og at det er udført i henhold til de trufne aftaler. Hvis dette ikke er tilfældet skal leverandøren straks - efter ordre fra vintervagten - afhjælpe de påpegede mangler uden yderligere udgifter for ordregiver. Data fra saltsprederens styreboks bliver overført til VINTERMAN. Dette vil ligeledes være tilfældet, når og i fald, der monteres GPS mm. på køretøjerne.

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse).

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse). 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. Vilkårene suppleres med: Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Dokument nr A030547_3_Vilkår_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL)

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 VILKÅR TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Alment

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Dokument nr A0305472013102Vilkår Revision nr 10 Udgivelsesdato

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3. Opgavens

Læs mere

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud.

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR VINTERTJENESTE MED LASTBILER OG TRAKTORER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING APRIL 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR VINTERTJENESTE MED LASTBILER OG TRAKTORER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Instruks Glatførebekæmpelse 1. Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Vilkår. Lastbil, traktor og gummiged. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Vilkår. Lastbil, traktor og gummiged. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Rebild kommune VINTERTJENESTE Lastbil, traktor og gummiged Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMENT... 2 1.1 Gyldighedsområde... 2 1.2 Opgavens karakter... 2 1.3

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3.

Læs mere

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel Rebild kommune VINTERTJENESTE Vintertjeneste på kørebaner Glatførebekæmpelse Snerydning Kombikørsel Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GLATFØREBEKÆMPELSE MED LASTBIL

Læs mere

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016.

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. 12-04-2013 3. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. Vintertjeneste 2013 2016, Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ALMENT 3 1.1 Gyldighedsområde 3 1.2 Opgavens karakter 3 1.3

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses D. 07-08-2013 Svendborg Kommune Udbud af vintertjeneste Arbejdes Beskrivelses Generelt 1.1 Omfang Opgaven omfatter vintertjeneste på kørebaner i Svendborg Kommune i form af: 3 delentrepriser med snerydning

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 14-18 TILBUDSLISTE - TBL ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 71 Vejle TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. A-instruks Glatførebekæmpelse 1 Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt... 3 2. Forberedelser inden vinter... 3 3. Udkald... 3 4. Arbejdets udførelse... 3 5. Inden arbejdets

Læs mere

VINTERTJENESTE MED LASTBIL VILKÅR

VINTERTJENESTE MED LASTBIL VILKÅR PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL UDBUD JULI 2017 INDHOLD 3 1 ALMENT 3 1.1 Opgavens karakter 3 1.2 Opgavens omfang 3 1.3 Ændring i opgaven 4 1.4 Tilstræbt kvalitet 4 2 ORDREGIVERS YDELSER 5 2.1 Orienteringsmøder

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Vintertjeneste 2011-2015

Vintertjeneste 2011-2015 1 - Forside Randers Kommune 2011-2015 Udbudsmateriale April 2011 1 2 - Indholdsfortegnelse 1 Udbudsbrev 2 Særlige betingelser 3 Vilkår 4 Instruks lastbil og traktor 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Vi har modtaget følgende spørgsmål: "Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden?"

Vi har modtaget følgende spørgsmål: Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden? ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg RETTELSESBLAD NR. 1 UDBUD AF 9 RUTER 2016-2019, NORDDJURS KOMMUNE TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 13. september 2016 SIDE 1/2 REF ATG

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for instruks Fortove, busstop o.l. Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 1 veje Teknisk Område April 2015 Indhold ORIENTERING... 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 4 1. Udvælgelse... 4 2. Tildeling...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 VILKÅR VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 8125 Telefon 7244 3333

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse B. Snerydning C. Kombikørsel Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Udbud af vintertjeneste Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Fælles for alle vinter-tilbud LÆS MATERIALET IGENNEM Heri står hvad der skal laves for hvilken betaling og under hvilke

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser.

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Tilbudslister. Undertegnede entreprenør tilbyder at udføre vintertjeneste i Middelfart kommune, som anført i udbudsmaterialet, dateret juni 2011

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 25. april 2014 Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 Vintertjeneste INSTRUKS PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg- Midtfyn Kommune Projekt nr.: 225389 Dokument nr.: Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret af LKG Godkendt

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Bilag 7 Instruks for arbejdets udførelse Indhold 1 GLATFØREBEKÆMPELSE 2 1.1...

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Orientering Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 7. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Orientering... 3 2

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE - TBL ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE -

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL INSTRUKS UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL INSTRUKS UDBUD JULI 2017 PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL UDBUD JULI 2017 GLATFØREBEKÆMPELSE 1 GENERELT Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats.

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse. Vilkår for vintervedligeholdelse (SAB) Januar Udgivelsesdato : 27. April 2016 Version : 1.

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse. Vilkår for vintervedligeholdelse (SAB) Januar Udgivelsesdato : 27. April 2016 Version : 1. Udbud af vintervedligeholdelse (SAB) Udgivelsesdato : 27. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Udbud af vintervedligeholdelse Februar 2016 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige. TILBUDSSAMLELISTE Lastbilruter Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nedenstående entrepriser på det i betingelserne, dateret april 2014 angivne grundlag Rutenr. Aktivitet Tilbudssum

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse på kørebaner B. Snerydning med samtidig glatførebekæmpelse på kørebaner C. Glatførebekæmpelse og snerydning på stier

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 2 og 3 veje Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner Udbud af vintertjeneste 2017 2021. Tilbudsliste (TBL) Glostrup Kommune på vegne af Herlev, Gladsaxe, Albertslund, Rødovre, Lyngby-Taarbæk og Glostrup kommuner 17. juli 2017 Tilbudsliste (TBL) Forside Tilbudsliste

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. 12-05-2016 Nummer Spørgsmål Svar 1 2 3 Pkt. 3.4 Regler for betaling. Alle udkald skal faktureres

Læs mere

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Bilag 6. Organisering af indsatsen 1.1 Generelt Den samlede indsats består af planlægning, overvågning, udkald og det konkrete arbejde. Desuden

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter Køge Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Snerydning med traktorer på kørebaner Snerydning og glatførebekæmpelse ved håndarbejde Snerydning/-flytning med specialmaskiner

Læs mere

Tilbudsliste - samleliste

Tilbudsliste - samleliste Side A Tilbudsliste - samleliste Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret 11. juli 2014, angivne grundlag. Entreprise Rute Snerydning

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 Vintertjeneste SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt nr.: 225389 Dokument nr.: Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

Tilbudsindhentning uden grænseoverskridende interesse. På Glatførebekæmpelse Rute A4 For Kolding Kommune

Tilbudsindhentning uden grænseoverskridende interesse. På Glatførebekæmpelse Rute A4 For Kolding Kommune Tilbudsindhentning uden grænseoverskridende interesse På Glatførebekæmpelse Rute A4 For Kolding Kommune Juli 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse af tilbudsindhentningen... 4 1.1 Tidsplan...

Læs mere

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København DATO : 14. november 2005 TIL : Bygge- og Teknikudvalget FRA : Direktør Ole Bach og direktør Pernille Andersen VEDR. : Status for forberedelserne til vintertjenesten 2005/06 Nærværende notat er i fællesskab

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Snerydning iværksættes i henhold til bilag 1, som beskriver det politisk besluttede serviceniveau i Randers Kommune.

Snerydning iværksættes i henhold til bilag 1, som beskriver det politisk besluttede serviceniveau i Randers Kommune. ARBEJDSANVISNING FOR SNEPLOVKØRSEL 1. GENERELT 1.1 Udkald Snerydning iværksættes i henhold til bilag 1, som beskriver det politisk besluttede serviceniveau i Randers Kommune. Plove udkaldes af hovedvagten

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere