Årsrapport Foto: Finn R. Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen"

Transkript

1 Årsrapport 212 Foto: Finn R. Jensen 1. udgave 28. februar 213

2 Årsrapport 212 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 4 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald 6 6. Fremtidige affaldsmængder 6 7. Restvolumen og levetid 7 8. Perkolat 8 9. Gas 8 1. Grundvand Rentvand til Køge Bugt Udviklingsaktiviteter Organisation og uddannelse 15 Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Affaldsmængder fordelt på celler Bilag 3: Affaldsmængder fordelt på kommuner Bilag 4: Perkolatdata (samlet og pr. enhed) Bilag 5: Vandbalance Bilag 6: Poregasmålinger Bilag 7: Grafer for kvaliteten for samlet perkolat Bilag 8: Grafer for kvaliteten af perkolat pr. enhed Bilag 9: Grafer for kvaliteten af grundvand Bilag 1: Grafer for kvaliteten af uforurenet vand Bilag 11: Deponeringsmetode og redegørelser Bilag 12: Sikkerhedsstillelse

3 Årsrapport Indledning AV Miljø er et moderne affaldsdeponeringsanlæg på Avedøre Holme i Hvidovre, ejet af I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding. AV Miljø er et multicelledeponi med separate drænsystemer. Deponiet har en total deponeringskapacitet på 2 millioner m 3 (se bilag 1). Deponeringsanlægget blev etableret i 1989 på inddæmmet land i Køge Bugt, hvilket betyder, at små mængder hav- og grundvand siver ind i deponiet. Dette vand ledes sammen med perkolatet (regnvand, som har været i kontakt med affaldet) via AV Miljøs drænsystem og pumpestationer til rensning Avedøre Holme-syd 1988 på Avedøre Spildevandscenter, inden det kan udledes til Køge Bugt. På denne måde sikres det, at der ikke kan sive forurenet vand ud til omgivelserne. 2. AV Miljø 212 AV Miljø 28 AV Miljø fik i juni 26 en ny samlet miljøgodkendelse. Miljøklagenævnet har den 17. november 21 stadfæstet udformningen af slutafdækningen som beskrevet i miljøgodkendelsen. Efter aftale med tilsynsmyndigheden er egenkontrollen udført ifølge den nye miljøgodkendelse fra 27 og frem. I 27 startede VVM-proceduren for det næste deponi på Kalvebod Miljøcenter. Deponiet forventes taget i brug primo 218, men fra 21 har arealet været anvendt til mellemlagring af forbrændingsegnet affald. Der er i 212 ikke indkommet klager eller indtruffet nødsituationer. Der er ikke udført målinger af støj og mikroorganismer i 212. Side 1

4 Årsrapport Affaldsmængder og opland AV Miljø modtager affald fra det meste af Region Hovedstaden svarende til I/S Amagerforbrændings og I/S Vestforbrændings oplande. AV Miljøs samlede opland (markeret med rødt på kortet) udgør ca. 1,4 mio. indbyggere. Desuden har AV Miljø specialaftaler med enkelte kommuner uden for oplandet angående deponering af bestemte affaldstyper. Af tabel 3.1 fremgår affaldsmængder for 212 fordelt på affaldstyper. Til sammenligning fremgår affaldsmængder fra de fire foregående år samt de totale affaldsmængder siden AV Miljøs ibrugtagning i En del af det forbrændingsegnede affald, som blev tilført 1992/93 er dog slutdeponeret grundet dårlig forsortering og uhensigtsmæssig mellemlagring (forbudet mod deponering af forbrændingsegnet affald trådte i kraft 1. januar 1997). Side 2

5 Årsrapport 212 Tilført affald (ton) Deponiaffald Forbrændingsegnet affald Restprodukter (RGA) Slagge/flyveaske Slamaske Forurenet jord+brokker Gadefej Asbestaffald Shredderaffald * I alt tilført Fraført affald (ton) Forbrændingsegnet affald RGA+RGA-forurenede mat Metal til genbrug I alt fraført I alt håndteret I alt slutdeponeret Tabel 3.1 Affaldsmængder Note: * Af den samlede modtagne mængde på ton kan ton, som er tilført efter 1. april 211, ikke overholde kvalitetskriterierne. AV Miljø har fået midlertidig miljøgodkendelse for denne mængde, således at der kan ske fraførsel, så snart der foreligger en godkendt disponerings mulighed. Af bilag 2 og 3 fremgår modtagne affaldsmængder i ton i 212 fordelt på hhv. deponeringsenheder og kommuner. Side 3

6 Årsrapport Modtagekontrol Formålet med modtagekontrollen er at sikre, at AV Miljøs modtageregler og/eller kommunernes regulativer ikke overtrædes. Den væsentligste modtagekontrol foretages af kompaktorføreren på tipfronten, hvor lastbilerne tipper affaldet af. Hvis kompaktorføreren iagttager svigt (ved svigt skal forstås, at AV Miljøs modtageregler og/eller kommunernes regulativer er overtrådt), kontaktes stikprøvekontrollanten for at sikre en detaljeret vurdering af det pågældende affaldslæs. Affaldslæs udpeges desuden til stikprøvekontrol efter en stikprøveplan eller som følge af kendskab til affaldsproducent/transportør. Kontrollen udføres primært på affald, der er indvejet som storskrald, industriaffald, affald frasorteret fra genbrugsstationer, PVC, trykimprægneret træ eller bygningsaffald. Affaldet vurderes visuelt af stikprøvekontrollanten. I tilfælde af svigt foretages en skriftlig orientering og evt. henvisning til anden behandling. Ved skriftlig orientering rapporteres svigtet til transportør/debitor med kopi til den anvisende myndighed og AV Miljøs tilsynsmyndighed. Herved har den anvisende myndighed mulighed for at følge op på svigtene. Hvis der konstateres svigt, vil der så vidt muligt blive udtaget en stikprøve af affaldet fra den pågældende producent ved efterfølgende levering til AV Miljø. I 212 er der foretaget 12 stikprøver uden dette har medført registrering af svigtlæs. Der har ikke været foretaget sortering i forbindelse med stikprøvekontrollen i 212, derfor er der ikke er lavet en afrapportering. Der er ikke udført batch- og kolonneudvaskningstest i 212, da der ikke er modtaget farligt- og mineralsk affald. Side 4

7 Årsrapport Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald Når der er behov for sæsonudjævning af affald til forbrænding, eller når forbrændingsanlæggene ikke har tilstrækkelig kapacitet til at forbrænde alt det forbrændingsegnede affald mellemdeponeres det med hensyn på senere genudtagning. I 212 er der tilbageført ton forbrændingsegnet affald til forbrænding. Mellemlager Primo år Ultimo år Alder Aktion ton 5.78 ton 212 Leroverdækket bunkelager Tabel 5.1 Status mellemlagre pr. primo og ultimo 212. Lageret er opjusteret ved opmåling. Der har i 212 været et lager på mere end,1 m 3 jord pr. m 2 afrømmet areal. Lageret har været afdækket med jord, kun i forbindelse med tilbageførsel har der været åbne arealer, som er holdt nede på et minimum. 6. Fremtidige affaldsmængder Tilført affald (ton/år) Deponiaffald Forbrændingsegnet (netto) Slagge/flyveaske Forurenet jord+brokker Gadefej m.m Asbestaffald Shredderaffald I alt til deponi Tabel 6.1 Forventede fremtidige affaldsmængder I tabel 6.1 ses affaldsprognosen for Kapaciteten for shredderaffald er opbrugt. Det blandede affald falder med 3 %. Faldet forventes pga. øget genbrug, bedre kildesortering i oplandet og en dialog med affaldsleverandører om alternative behandlingsmetoder til affaldet. Mellemlagring af forbrændingsegnet affald udføres fremover udelukkende på KMC-mellemlager. Side 5

8 Årsrapport Restvolumen og levetid AV Miljø 25 AV Miljø 26 AV Miljø 27 AV Miljø 21 AV Miljø 211 AV Miljø 29 På basis af en opmåling udført den 13. januar 213 kan det nuværende restvolumen for AV Miljø opgøres til m 3. Restvolumenet er inkl. volumen af mellemdeponeret forbrændingsegnet. På baggrund af de opstillede prognoser forventes AV Miljø at have en levetid til ultimo 217 for blandet affald. Enhed Ibrugtaget Stop for deponering Volumen m 3 1A Juli 1992 I drift B September 1995 September C Juni 1992 September D Juni 1996 Juli E September 1992 November A Oktober 1998 I drift B December 1989 November Ca December 1989 Marts Cb December 1989 September E September 1992 I drift I alt Tabel 7 Oversigt over ibrugtagning og stop af deponering på deponeringsenheder, samt beregnet deponeringsvolumen. Side 6

9 Årsrapport Perkolat Perkolat fra AV Miljø ledes til Avedøre Spildevandscenter, hvor det renses inden det udledes til Køge Bugt. I overensstemmelse med AV Miljøs spildevandstilladelse (givet af Hvidovre Kommune 14. december 1993) udtages prøver af perkolatet fra det samlede deponi seks gange årligt. Prøvetagningen og analysearbejdet er udført af Milana A/S. I bilag 5 er der opstillet en model for vandbalancen for deponiet, hvor den afledte perkolatmængde er beregnet og sammenlignet med den målte mængde. Set over hele året er der afledt 3 % mindre end beregnet. Afvigelsen skyldes, manglende sammenhæng imellem nedbørs- og perkolatdata; nedbør faldet i 212 bliver ikke til perkolat i 212. Den tidsmæssige sammenhæng imellem nedbør og perkolat kan ikke bestemmes. 9. Gas Ifølge vilkår om egenkontrol i opfyldningsperioden, skal der hver sjette måned måles for metan i porerne i det deponerede affald. Resultaterne kan ses i bilag 6. På enheder for blandet affald, findes spor af metan i de dybeste lag, mens poreluften i de øvre lag er atmosfærisk luft. Dette viser, at alt metan omsættes mikrobielt i de øverste lag. Årsagen til at omsætningsproduktet kuldioxid kun findes i meget små koncentrationer skyldes, at kuldioxiden er vandopløselig. At alt kuldioxid er udvasket viser desuden, at gasproduktionen er meget langsom. I shredderaffaldet ses høje koncentrationer af metan, men ingen kuldioxid. Dette kan forklares med at gassen har haft en lang opholdstid i affaldet (kuldioxiden er udvasket eller omdannet til metan). Der er således tale om tætte lommer. Udsivningen til atmosfæren er med andre ord begrænset. Dette viser desuden, at produktionen er lav. Side 7

10 Årsrapport 212 Den 31. marts 28 blev der foretaget en totalmåling (vha. sporgas og mobil måling) af metangas fra deponiet. Målingen viste, at der fra det samlede deponi emitteredes 7,6±1, kg metan pr. time, hvilket er meget lavt. Tidligere undersøgelser har desuden vist, at langt det meste af metanen undslipper deponiet igennem drænsystemet. Den lave totalmåling underbygger, at der er tale om lommer med gas. 1. Grundvand AV Miljø overvåger grundvandspotentialet og -kvaliteten i tre boringer i det nordlige skel. Formålet er at sikre, at grundvandspotentialet og vandstanden i kanalerne og i Køge Bugt til KB1 KB2 KB3 stadighed ligger over deponiets bund, for således at sikre, at der ikke sker udsivning af perkolat. Af nedenstående graf ses det, at vandtrykket uden på deponiet altid ligger over deponiets bund, som ligger i kote -2,5 m. Der har ultimo august 27 til ultimo januar 28 været en kortvarig grundvandssænkning pga. opførelse af ny pumpestation til Pumpe- og Digelaget Avedøre holme, dette kan ses som et spring på kurven for KB3 i januar 28. kote Køgebugt 2,5 2 1,5 1,5 -,5-1 -1,5 Kritisk niveau Side 8

11 Årsrapport 212 kote (m) 2,5 2 1,5 1,5 -,5-1 -1,5-2 KB1 Kritisk niveau : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :22 kote (m) 2,5 KB2 2 1,5 1,5 -,5-1 -1,5 Kritisk niveau Side 9

12 Årsrapport 212 kote (m) KB3 2,5 2 1,5 1,5 -,5-1 -1,5 Kritisk niveau : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :34 KB1 KB2 KB3 Enhed Prøveudtagn. 27. marts 28. sept. 27. marts 28. sept. 27. marts 28. sept. ph 7,16 6,97 7,7 7,12 7,12 Ledningsevne ms/m Tørstof Chlorid Sulfat Ammonium-N 1,35 1,31 1,56 1,67 2, 2, mg N/l Calcium total Natrium total Bly total <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 Cadmium <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 Chrom total <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 Kobber total <,1,2 <,1 <,1 <,1,2 Nikkel total <,2,2 <,2,2 <,2 <,2 NVOC 1,8 1,5 1,7 1,6 2, 1,7 AOX,2 <,1 <,1,21 <,5,26 Olie i vand med BETX Ikke påvist Ikke påvist Ikke påvist Ikke påvist Ikke påvist Ikke påvist Benzen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 Toluen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 Ethylbenzen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 Xylen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 Naphtalen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 Total kulbrinter <,5 <,5 <,5 <,5 <,5 <,5 Tabel 1.1 Grundvandsanalyser 212 for kontrolboring 1, 2 og 3. Side 1

13 Årsrapport Rent vand til Køge Bugt AV Miljø har i 212 ikke udledt rent vand til Køge Bugt, da der ikke er opsamlet regnvand på plastoverdækninger. Alt opsamlet vand er bortledt som perkolat. Side 11

14 Årsrapport Udviklingsaktiviteter AV Miljøs formål er at sikre en miljørigtig affaldsdeponering, samt at sikre sine ejere tilstrækkelig deponeringskapacitet. AV Miljø indgår derfor i udviklingsprojekter, der har til formål at sikre, at disse mål også i fremtiden kan opfyldes. Efterbehandling Når deponiet er færdigopfyldt er AV Miljø forpligtet til at sikre, at der er dækning for de omkostninger, der vil være forbundet med deponiet indtil emissionerne fra deponiet har nået så lavt et niveau, at de kan accepteres i omgivelserne. Deponeringsanlæg er forpligtede til at indregne udgifter til efterbehandlingen i affaldstaksten. Efterbehandlingsperioden er fastsat til 3 år medmindre andet kan begrundes. Igennem et udviklingssamarbejde med DHI, Vand & Miljø indsamles viden og data, som kan give os mulighed for at give et kvalificeret estimat af efterbehandlingsperiodens varighed, samt hvilke muligheder man har i den aktive driftsfase til at forkorte denne periode. En del af projektet består af lysimeterforsøg, som udføres i samarbejde med Center for Miljø (Københavns Kommune) og Danwaste. Der er desuden nedsat en dansk/hollandsk følgegruppe mhp. på udveksling af data og resultater. Deponigas I samarbejde med DTU er der foretaget en undersøgelse af produktion og sammensætning af gas fra deponiet. Heraf fremgår, at en stor del af gassen ophobes i drænsystemet. Der arbejdes derfor videre med et forsøgsprojekt til opsamling af deponigas med efterfølgende rensning, således at deponiets bidrag til drivhuseffekten kan reduceres. Deponet AV Miljø deltager desuden aktivt i Netværk for Bæredygtig Deponering, DepoNet hvor affaldsselskaber, myndigheder, forskningsinstitutioner og rådgivere samarbejder om udviklingsaktiviteter inden for deponering. Side 12

15 Årsrapport Organisation og uddannelse Den daglige bemanding på AV Miljø består af en deponichef, en miljøingeniør, en kontorassistent, en vejeassistent og tre maskinførere. Deponichefen har opnået A+B-bevis, miljøingeniøren A+B-bevis, kontorassistenten B-bevis uden maskinmodul, de tre maskinfører har alle B-bevis, vejeassistenten mangler et modul for at få A-bevis i det lovpligtige kursus for driftsleder og personale beskæftiget på et affaldsdeponi. Vejeassistenten er tilmeldt først kommende modul april 213. Deponichefen refererer til et driftsudvalg, som består af direktørerne for de to forbrændingsanlæg. Driftsudvalget refererer til ejerkommunerne, svarende til ejerkommunerne for de to forbrændingsanlæg. Der er i 212 afholdt tre driftsudvalgsmøder og ét møde for den samlede ejerkreds. Side 13

16 Årsrapport 212 Bilag 1: Oversigtskort Side 14

17 Årsrapport 212 Affaldsmængder på AV Miljø i 212 fordelt på enheder i kg. Bilag 2: Affaldsmængder fordelt på enheder AV Miljø 212 Vare nr. Tilført Enhed. 1A 2E I alt 18 Storaffald Omdir. VF, G.B. småt brændbart Omdir. VF, G.B. stort brændbart Sand fra sandblæsning Industri, andet PVC specialdeponeret imprægneret træ specialdeponeret PVC Trykimprægneret træ Asbestholdigt affald type Asbestholdigt affald type Bygningsaffald Flyveaske fra forbrændingsanlæg Slagger fra forbrændingsanlæg Slagger i øvrigt Oprens affaldsforbrænding - ristegods og brokker Slamaske Sand, spildevandsrensning Slam spildevandsrensning Frasorteret genbrugsstationer Forurenet jord iøvrigt Gadefej Sand, sandfang/vejbrønde Fræst asfalt Forurenede sten og brokker Losseplsdsfyld Lossepladsfyld med afgift Fraført brændbart VF Fraført jern og metal Fraført brændbart AMF Der har ikke været aktivitet på enhederne 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2Ca og 2Cb. Side 15

18 Årsrapport 212 Bilag 3: Affaldsmængder Affaldsmængder modtaget på AV Miljø i 212 fordelt på kommuner i kg. Deponi Slagger/ flyveaske Forur. Jord Forur. Sten og brokker Gadefej Asbest Skrot I alt 11 København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Hillerød Hørsholm Egedal Frederiksund Halsnæs Roskilde Gribskov I alt Side 16

19 Årsrapport 212 Bilag 4: Perkolatdata 212, Samlet perkolat 19-2 jan marts maj juli sep. 1-2 nov. Grænse- Værdier ** Vandmængde m3/døgn Hæmningstest % <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 Anion overfladeaktive stoffer,23,44,24,44,464 1,5 1 ph 7,5 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 6-9 Ledningsevne ms/m Tørstof Biokemisk iltforbrug BI5 mg O2/l Kemisk iltforbrug COD mg O2/l Ammonium-nitrogen mg N/l Nitrogen mg N/l 92, Phosphor 1,62 1,27 1,25 1,38,97 33,7 Flygtige syrer mg CH 3COOH/l 27 <1 36 < Phenoler,3555,1384,24,2777,4694,134 5 Cyanid total,6,7,7,5,6,6,1 Chlorid mg Cl/l Sulfat mg SO 4/l Kalium Jern 4,1 1 3,9 1,6 2,5 2,8 PAH sum,83,15,15,45,11,43 Mangan,49,36,57,43,53,43 Sølv <,2 <,2 <,2 <,2 <,2 <,2,5 Tin,4,3,1,1,2,5 1 Zink,24,5,9,2,4,7 2 Bly <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 1 Cadmium,7,3,2 <,1 <,1,1,5 Chrom,3,2,3,1,2,1 2 Kobber,6,2,5,2,3,2 1 Nikkel,4,6,5,2,7,4 Arsen,17,18,19,15,19,12 1 Kviksølv <,2 <,2 <,2 <,2 <,2 <,2,1 Temperatur C 13,5 17,3 14,1 13,3 16,3 15,1 35 Olie,31 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 2 Sulfid,5,7,7,4,5,18 1 Sum af metaller*,39,36,24,9,18,16 * Metaller i koncentrationer under detektionsgrænser er ikke medtaget. ** Grænseværdier fra Spildevandstilladelsen givet af Hvidovre Kommune 14. december Bilag 4 Konc. og grænseværdier for AV Miljøs samlede afløb 212 Side 17

20 Årsrapport 212 Enheder med blandet affald 24. maj 212 1A 1B 1C 1E 2A 2Cb 2E ph - 7,4 7,2 6,9 7,6 7,3 7,6 7,5 Ledningsevne ms/m Tørstof Klorid COD mg O 2/l BOD 5 mg O 2/l 7, ,7 6, 1 Zink,2 <,1,4 <,1,2,2,5 Bly <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 Cadmium,1 <,1 <,1 <,1,1,8 <,1 Chrom,2,4,2,2 <,1 <,1,2 Kobber <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 Nikkel,3 <,2,2,3 <,2 <,2,4 Kviksølv <,2 <,2 <,2 <,2 <,2 <,2 <,2 Total Nitrogen mg N /l 76, ,2 45,6 85,5 Enheder med farligt affald Enhed 1D 27. mar. 24. maj 28. sep. 2. nov. Olie <,1 <,1 <,1 <,1 Bly <,1 <,1 <,1 <,1 Cadmium,2,1 <,1,1 Chrom <,1 <,1 <,1 <,1 Kobber <,1 <,1 <,1 <,1 Nikkel,5,2,5,6 Kviksølv <,2 <,2 <,2 <,2 Zink,1 <,1 <,1 <,1 Enhed 2Ca 27. mar. 24. maj 28. sep. 2. nov. Olie <,1 <,1 <,1 <,1 Bly <,1 <,1 <,1 <,1 Cadmium,2,1 <,1,2 Chrom <,1 <,1 <,1 <,1 Kobber <,1 <,1 <,1,1 Nikkel <,2 <,2 <,2,4 Kviksølv <,2 <,2 <,2 <,2 Zink <,1 <,1,4,21 Enhed 2B 27. mar. 24. maj 28. sep. 2. nov. Olie <,1 2,4 <,1 <,1 Bly,8 <,1 <,1 <,1 Cadmium,8,8 <,1,2 Chrom <,1 <,1 <,1 <,1 Kobber,1,2 <,1 <,1 Nikkel,17,12,12,9 Kviksølv <,2 <,2 <,2 <,2 Zink,4,5 <,1,1 Side 18

21 Årsrapport 212 Bilag 5: Vandbalance Top model - estimering af perkolat produktion TOTAL perkolat produktion pr enhed, 212, Beregnet Måned jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. total Enhed 1A Enhed 1B Enhed 1C Enhed 1D Enhed 1E Enhed 2A Enhed 2B Enhed 2Ca Enhed 2Cb Enhed 2E Indsivning Beregnet Målt Forskel Forskel i % 45% -128% -69% -276% -486% 48% -44% -153% 47% 54% 68% 63% 3% Indsivningen er estimeret ud fra vandbalancerne for årene 1999 og 2. Side 19

22 Årsrapport 212 Bilag 6: Poregasmålinger Side 2

23 Årsrapport 212 Side 21

24 Årsrapport 212 Side 22

25 Årsrapport 212 Side 23

26 Årsrapport 212 Side 24

27 Årsrapport 212 Side 25

28 Årsrapport 212 Side 26

29 Årsrapport 212 1C,5 m % metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) C 1, m % metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) C 1,5 m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) Side 27

30 Årsrapport 212 1D,5 m % /2.1.4 Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) % D 1, m 2.1.3/2.1.4 Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) % D 1,5 m 2.1.3/2.1.4 Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) Side 28

31 Årsrapport 212 1D,5 m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) D 1, m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) D 1,5 m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) Side 29

32 Årsrapport 212 1E,5 m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) E,5 m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) E 1, m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) Side 3

33 Årsrapport 212 1E 1,5 m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) A,5 m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) A 1, m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) Side 31

34 Årsrapport 212 2A 1,5 m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) Ca,5 m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) Ca 1, m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) Side 32

35 Årsrapport 212 2Ca 1,5 m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) Cb,5 m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) Cb 1, m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) Side 33

36 Årsrapport 212 2Cb 1,5 m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) E,5 m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) E 1, m % Metan (% v/v) Kuldioxid (% v/v) Ilt (% v/v) Kvælstof (% v/v) Side 34

37 Årsrapport 212 Bilag 7: Grafer for kvaliteten for samlet perkolat 1,1,1 Phenoler,1, Ammonium-N Total Nitrogen Side 35

38 Årsrapport 212 Side Jern,2,4,6,8,1,12, Kobber

39 Årsrapport 212 Side 37,2,4,6,8 1 1, Zink,1,2,3,4,5, Chrom total

40 Årsrapport 212 Side 38,1,2,3,4,5,6,7,8, Nikkel,2,4,6,8 1 1, Mangan

41 Årsrapport 212 Side 39,5,1,15,2,25,3, Bly,1,1,1, Olie PAH sum

42 Årsrapport 212 Side Chlorid Tørstof Sulfat Ledningsevne ms/m Hæmningstest Alle værdier <1 undtagen maj 28

43 Årsrapport 212 Side Phosphor 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8, ph

44 Årsrapport 212 Side COD BI5,2,4,6,8 1 1,2 1,4 1, Anion-overfladeaktive stoffer

45 Årsrapport , Samlet perkolat udledte stofmængde. Anion overfladeaktive stoffer 43 kg/år Tørstof kg/år Total organisk kulstof TOC kg/år Ammonium-nitrogen 8.92 kg/år Nitrogen kg/år Phosphor 525 kg/år Flygtige syrer kg/år Phenoler,432 kg/år Cyanid total,5 kg/år Chlorid kg/år Sulfat kg/år Kalium kg/år Jern 31 kg/år PAH sum,7 kg/år Mangan 35 kg/år Sølv 1,28 kg/år Tin,25 kg/år Zink 5,88 kg/år Bly 7,84 kg/år Cadmium,2 kg/år Chrom 1,44 kg/år Kobber 2,22 kg/år Nikkel 3,66 kg/år Arsen 1,228 kg/år Kviksølv,157 kg/år Olie 11 kg/år Sulfid 5,6 kg/år Side 43

46 Årsrapport 212 Bilag 8: Grafer for kvaliteten af perkolat pr. enhed. 8 Enhed 1A 7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 ph 6,4 6, Enhed 1A ms/m Ledningsevne Side 44

47 Årsrapport 212 Side Enhed 1A COD Enhed 1A BI5

48 Årsrapport 212 Side Enhed 1A Tørstof Enhed 1A Chlorid

49 Årsrapport 212,6 Enhed 1A,5,4,3,2 Zink total, Enhed 1A,6,5,4,3,2 Bly total, Side 47

50 Årsrapport 212 Enhed 1A,6,5,4,3,2 Kobber total, Enhed 1A,14,12,1,8,6,4, Nikkel total Side 48

51 Årsrapport 212 Side ,5 7,1 7,15 7,2 7,25 7,3 7, Enhed 1B ph ms/m Enhed 1B Ledningsevne

52 Årsrapport 212 Side Enhed 1B Tørstof Enhed 1B Chlorid

53 Årsrapport 212,6,5 Enhed 1B,4,3,2 Bly, ,25,2 Enhed 1B,15,1 Zink, Side 51

54 Årsrapport 212,6,5 Enhed 1B,4,3,2 Kobber, ,35,3 Enhed 1B,25,2,15 Nikkel,1, Side 52

55 Årsrapport 212 Side Enhed 1B COD Enhed 1B BI5

56 Årsrapport 212 Enhed 1B,6,5,4,3,2 Cadmium, ,45 Enhed 1B,4,35,3,25,2,15,1, Chrom total Side 54

57 Årsrapport 212 Enhed 1B,6,5,4,3,2 Kviksølv, Enhed 1B Nitrogen Side 55

58 Årsrapport Enhed 1C 7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 ph 6,6 6,4 6, Enhed 1C ms/m Ledningsevne Side 56

59 Årsrapport 212 Side Enhed 1C COD Enhed 1C BI5

60 Årsrapport 212 Enhed 1C,6,5,4,3,2 Cadmium, ,25 Enhed 1C,2,15,1, Chrom total Side 58

61 Årsrapport 212 Enhed 1C,6,5,4,3,2 Kviksølv, Enhed 1C Nitrogen Side 59

62 Årsrapport 212 Side Enhed 1C Tørstof Enhed 1C Chlorid

63 Årsrapport 212,45,4,35,3 Enhed 1C,25,2,15 Zink,1, ,6,5 Enhed 1C,4,3,2 Bly, Side 61

64 Årsrapport 212,6,5 Enhed 1C,4,3,2 Kobber, ,35 Enhed 1C,3,25,2,15 Nikkel,1, Side 62

65 Årsrapport 212 Side 63,1,2,3,4,5,6,7,8,9, Enhed 1D Cadmium,2,4,6,8,1, Enhed 1D Chrom total

66 Årsrapport 212 Enhed 1D,6,5,4,3,2 Kviksølv, ,8 Enhed 1D,7,6,5,4,3 Zink,2, Side 64

67 Årsrapport 212 Enhed 1D 2,5 2 1,5 1, Olie Enhed 1D,6,5,4,3,2 Bly, Side 65

68 Årsrapport 212 Enhed 1D,7,6,5,4,3 Kobber,2, Enhed 1D,2,18,16,14,12,1,8,6,4, Nikkel Side 66

69 Årsrapport 212 Side 67 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7, Enhed 1E ph ms/m Enhed 1E Ledningsevne

70 Årsrapport 212 Side Enhed 1E Tørstof Enhed 1E Chlorid

71 Årsrapport 212,6 Enhed 1E,5,4,3,2 Zink, ,6 Enhed 1E,5,4,3,2 Bly, Side 69

72 Årsrapport 212 Side Enhed 1E COD Enhed 1E BI5

73 Årsrapport 212,35 Enhed 1E,3,25,2,15 Cadmium,1, ,6 Enhed 1E,5,4,3,2, Chrom total Side 71

74 Årsrapport 212,6 Enhed 1E,5,4,3,2 Kviksølv, Enhed 1E Nitrogen Side 72

75 Årsrapport 212,35,3 Enhed 1E,25,2,15 Kobber,1, Enhed 1E,7,6,5,4,3 Nikkel,2, Side 73

76 Årsrapport 212 Side 74 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7, Enhed 2A ph ms/m Enhed 2A Ledningsevne

77 Årsrapport 212 Side Enhed 2A COD Enhed 2A BI5

78 Årsrapport 212 Enhed 2A,6,5,4,3,2 Cadmium, Enhed 2A,25,2,15,1 Chrom total, Side 76

79 Årsrapport 212,6,5 Enhed 2A,4,3,2 Kviksølv, Enhed 2A Nitrogen Side 77

80 Årsrapport 212 Side Enhed 2A Tørstof Enhed 2A Chlorid

81 Årsrapport 212,6,5 Enhed 2A,4,3,2 Zink, ,6,5 Enhed 2A,4,3,2 Bly, Side 79

82 Årsrapport 212,12,1 Enhed 2A,8,6,4 Kobber, ,9 Enhed 2A,8,7,6,5,4 Nikkel,3,2, Side 8

83 Årsrapport 212 Enhed 2B 1,2 1,8,6,4 Zink, Enhed 2B 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, Bly Side 81

84 Årsrapport 212 Enhed 2B,1,9,8,7,6,5,4,3,2 Cadmium, Enhed 2B,25,2,15,1, Chrom total Side 82

85 Årsrapport 212,35 Enhed 2B,3,25,2,15 Kviksølv,1, ,2,18,16,14,12 Enhed 2B,1,8,6,4, Kobber Side 83

86 Årsrapport 212 Enhed 2B,35,3,25,2,15 Nikkel,1, Enhed 2B Olie Side 84

87 Årsrapport 212 Side 85,1,2,3,4,5,6, Enhed 2Ca Olie,1,2,3,4,5, Enhed 2Ca Bly

88 Årsrapport 212 Enhed 2Ca,45,4,35,3,25,2,15 Kobber,1, Enhed 2Ca,12,1,8,6,4 Nikkel, Side 86

89 Årsrapport 212 Enhed 2Ca,45,4,35,3,25,2,15 Cadmium,1, Enhed 2Ca,6,5,4,3,2 Chrom total, Side 87

90 Årsrapport 212 Side 88,1,2,3,4,5, Enhed 2Ca Kviksølv,5,1,15,2,25, Enhed 2Ca Zink

91 Årsrapport 212 Side 89 7,15 7,2 7,25 7,3 7,35 7,4 7,45 7,5 7,55 7,6 7, Enhed 2Cb ph ms/m Enhed 2Cb Ledningsevne

92 Årsrapport 212 Side Enhed 2Cb COD Enhed 2Cb BI5

93 Årsrapport 212,16 Enhed 2Cb,14,12,1,8,6 Cadmium,4, ,12 Enhed 2Cb,1,8,6,4 Chrom total, Side 91

94 Årsrapport 212 Side Enhed 2Cb Tørstof Enhed 2Cb Chlorid

95 Årsrapport 212,6 Enhed 2Cb,5,4,3,2 Zink, ,6,5 Enhed 2Cb,4,3,2 Bly, Side 93

96 Årsrapport 212,6,5 Enhed 2Cb,4,3,2 Kobber, ,25 Enhed 2Cb,2,15,1 Nikkel, Side 94

97 Årsrapport 212,6,5 Enhed 2Cb,4,3,2 Kviksølv, Enhed 2Cb Nitrogen Side 95

98 Årsrapport 212 Side 96 7,34 7,36 7,38 7,4 7,42 7,44 7,46 7,48 7,5 7, Enhed 2E ph ms/m Enhed 2E Ledningsevne

99 Årsrapport 212 Side Enhed 2E COD Enhed 2E BI5

100 Årsrapport 212,35 Enhed 2E,3,25,2,15 Cadmium,1, ,1 Enhed 2E,9,8,7,6,5,4,3,2, Chrom total Side 98

101 Årsrapport 212,6 Enhed 2E,5,4,3,2 Kviksølv, Enhed 2E Nitrogen Side 99

102 Årsrapport 212 Side Enhed 2E Tørstof Enhed 2E Chlorid

103 Årsrapport 212,25 Enhed 2E,2,15,1 Zink, ,6,5 Enhed 2E,4,3,2 Bly, Side 11

104 Årsrapport 212 Enhed 2E,45,4,35,3,25,2,15 Kobber,1, Enhed 2E,6,5,4,3,2, Nikkel Side 12

105 Årsrapport 212 Bilag 9: Grafer for kvaliteten af Grundvand 7,8 7,6 7,4 7,2 7 Grundvand 6,8 6,6 6,4 ph KB1 ph KB2 ph KB3 6, Grundvand Cholrid KB1 Chlorid KB2 Chlorid KB3 Tørstof KB1 Tørstof KB2 Tørstof KB3 Sulfat KB1 Sulfat KB2 Sulfat KB Side 13

106 Årsrapport ,5 i.p. = Ikke påvist Grundvand 2 1,5 1,5 NVOC KB1 NVOC KB2 NVOC KB3 i.p Grundvand 45 4 ms/m Ledningsevne KB1 Ledningsevne KB2 Ledningsevne KB Side 14

107 Årsrapport Grundvand Calcium KB1 Calcium KB2 Calcium KB Grundvand Natrium KB1 Natrium KB2 Natrium KB3 Side 15

108 Årsrapport 212 Bilag 1: Grafer for kvaliteten af uforurenet vand Der er ikke udledt uforurenet vand, derfor ingen grafer. Side 16

109 Årsrapport 212 Bilag 11: Deponeringsmetode og redegørelser Deponeringsmetode Generelt Støv skal undgås. Der skal træffes foranstaltninger mhp. at undgå støv ved aflæsning f.eks. ved befugtning eller emballering. Emballeret støvende affald skal overdækkes med andet affald inden det kompakteres. Lugtende affald skal indbygges med det samme. Papir og andet flyvsk affald skal hurtigst muligt indsamles, når der er kommet opholdsvejr. Papir og andet flyvsk affald, der er fløjet uden for deponiet skal indsamles dagligt. Blandet Store emner skal lægges til side, således at man undgår at køre over det med kompaktorerne. Der efterfyldes med passende materiale f.eks. slam eller sand. Shredder Shredderaffaldet udlægges i tynde lag på ca.,3 m, sprinkles og indbygges. Indbygningen skal helst ske med gummihjulsmaskine. Der må ikke efterlades ubehandlede læs ved arbejdsdagen afslutning. Forbrændingsegnet Tippen holdes så lille som muligt. Der afdækkes løbende, når vi er kommet op i sluthøjden. Der må ikke efterlades ubehandlede læs ved arbejdsdagen afslutning. Under omdirigering skal vagtselskabet orienteres om, at vi skal have overvågning hele døgnet. Asbest Der skal medfølge originale anvisninger. Asbestaffaldet aflæsses på et bestemt sted. Affaldet dækkes med ca.,3 m. jordlignende materiale ved arbejdsdagens ophør. Det skal kontrolleres, at der ikke er synligt asbest efter afdækning. Gravemaskine og gummihjulslæsser rengøres som beskrevet i sikkerhedsinstruks vedr. indbygning af asbestaffald. Der må ikke kompakteres. Inspektion af diget Diget inspiceres løbende ved visuel inspektion. Skadedyr Risikoen for skadedyr som rotter, mus, mosegrise, fluer, måger mv. er begrænset, idet de affaldstyper, der normalt vil virke tiltrækkende på skadedyrene, ikke må deponeres på pladsen. Effektiv kompaktering og daglig afdækning af affaldet vil yderligere reducere en evt. tiltrækning af skadedyr. Side 17

110 Årsrapport 212 Kontrol for sætninger Den metode der er beskrevet i driftsinstruksen, er ikke anvendelig på enheder i drift idet at målepunkterne bliver ødelagt. Der er ikke udført målinger da vi ikke kender den endlige sluthøjde og ingen enheder er slutafdækket. Bilag 12: Sikkerhedsstillelse. Side 18

111 AV MILJØ SIKKERHEDSSTILLELSE OG GRUNDBELØB PÅ AV MILJØ FOR ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk DOKUMENTATIONSNOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Baggrundsdata og forudsætninger Centrale antagelser og forudsætninger 2 3 Sikkerhedsstillelse og grundbeløb Sikkerhedsstillelse Allerede hensat sikkerhedsstillelse Fordeling af allerede opsparet sikkerhedsstillelse Grundbeløb pr. ton deponeret affald 5 1 Indledning I forbindelse med årsskiftet skal AV Miljø fremsende forslag til grundbeløb for 213 til tilsynsmyndighedens godkendelse. Grundbeløbet danner grundlag for den hensættelse til sikkerhedsstillelse, som AV Miljø skal foretage i 213. I dette notat præsenteres og dokumenteres beregningen af sikkerhedsstillelse og grundbeløb på AV miljø. Sikkerhedsstillelsens størrelse udtrykker den nødvendige kapital til dækning af omkostningerne ved nedlukning af deponeringsenhederne, efterhånden som de er opfyldte, samt til efterbehandling af deponeringsenhederne efter nedlukning 1. Grundbeløbet er det beløb pr. ton affald der skal opkræves for at sikre, at den nødvendige sikkerhedsstillelse opbygges i takt med, at der deponeres affald på anlægget. Vilkårene for beregning af sikkerhedsstillelse er beskrevet i Miljøstyrelsen vejled- PROJEKTNR. P A-3 DOKUMENTNR VERSION 1 UDGIVELSESDATO 29. nov. 212 UDARBEJDET SNS KONTROLLERET AV Miljø GODKENDT SNS 1 Omkostningerne til efterbehandling omfatter omkostninger efter driftens ophør, dvs. omkostninger i en periode efter driftens ophør, hvor det fortsat er nødvendigt at opretholde og vedligeholde aktive miljøbeskyttende foranstaltninger i form af perkolatopsamling mv. F:\My documents \AV miljø\seikkerhed 211\SNS254-sikkerhed ult nov 12.docx

112 2/1 SIKKERHEDSSTILLELSE ning: "Vejledning om overgangsplaner - Udarbejdelse af overgangsplaner for bestående deponeringsanlæg" som igen baserer sig på deponeringsbekendtgørelses krav beskrevet i afsnittet "Fastsættelse af vilkår for sikkerhedsstillelse", Beregningen er gennemført med udgangspunkt i disse retningslinjer. Det er imidlertid nødvendigt at supplere disse retningslinjer med en række forudsætninger og antagelser for at kunne beregne sikkerhedsstillelse og grundbeløb, hvilket beskrives nærmere i det følgende. 2 Baggrundsdata og forudsætninger Beregningen af sikkerhedsstillelse og grundbeløb forudsætter følgende helt grundlæggende data: - Restkapacitet - Årlige affaldsmængder (prognose) - Skønnede udgifter til nedlukning - Skønnede udgifter til efterbehandling - Efterbehandlingsperiodens varighed En række af disse forudsætninger er leveret af AV Miljø, mens andre som eksempelvis udgifter til nedlukning mm. er baseret på COWIs erfaringstal. 2.1 Centrale antagelser og forudsætninger Tabellerne nedenfor viser nogle af de mest centrale anvendte forudsætninger samt affaldsprognosen. Beregningen er gennemført i separat regneark. Der henvises i øvrigt til de vedlagte udskrifter fra dette regneark for en mere detaljeret oversigt over de specifikke beregningsforudsætninger, der er anvendt (enhedspriser mm.). Efterbehandlingsperiode Perkolatproduktion Nedbør Prisudvikling (indeksering) for anlægsarbejder efter 212 Renteniveau 211 -> Prisniveau 3 år 38% af årets nedbør 7 mm 3,2% 1,% ultimo 212-priser AV Miljø har oplyst, at der ikke skal etableres rodspærre i slutafdækningslagene og udgiften hertil er derfor ikke medtaget nærværende beregning. AV Miljø har videre oplyst, at Tilsynsmyndigheden med skrivelse af december 21 har meddelt, at den hidtil etablerede slutafdækning på dele af deponeringsanlægget ikke kan accepteres, hvorfor sikkerhedsstillelsen skal omfatte etablering af slutafdækning for hele anlægget - se også afsnittene 3.1 og 3.2 nedenfor. Der er herudover ikke fundet grundlag for at ændre på øvrige grundlæggende forudsætninger for beregningen af sikkerhedsstillelsen, hvad angår mængder og enhedspriser. Enhedspriserne er dog fremskrevet fra ultimo 25 til ultimo 212 baseret på Dansk Statistiks indeksopførelse for anlægsarbejder frem til 9. mdr F:\My documents \AV miljø\seikkerhed 211\SNS254-sikkerhed ult nov 12.docx

113 SIKKERHEDSSTILLELSE /1 I nedenstående tabel er gengivet den af AV Miljø angivne affaldsprognose, der er benyttet som grundlag for beregningen Farligt affald i ton Blandet og asbest affald i ton Sum deponering AV Miljø forventer, at enhederne til blandet affald er fyldt op i løbet af 215. Der er ikke modtaget shredder-affald til deponering siden 31. marts 211, men AV Miljø forventer igen at kunne modtage denne type affald i 214 og frem. Enhederne til farligt affald forventes dermed fyldt op i løbet af 215 således, at anlægget i sin helhed kan nedlukkes ultimo Sikkerhedsstillelse og grundbeløb Bekendtgørelsen stiller krav om at sikkerhedsstillelse og grundbeløb som minimum fastsættes differentieret i forhold til affaldskategori. Beregningen af den nødvendige sikkerhedsstillelse for AV Miljø er derfor som udgangspunkt gennemført for hver enhed isoleret, dvs. i alt 1 (hvoraf to dog er nedlukket). Efterfølgende er sikkerhedsstillelse og grundbeløb fastsat samlet for de to forskellige affaldskategorier (blandet og farligt). Det vil sige at grundbeløbet er beregnet for enhederne med blandet affald. Ovenstående tabel angiver total- og restkapaciteterne for de enheder, som primo 213 har en restkapacitet. 3.1 Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal dække omkostningerne for nedlukning og efterbehandling af den enkelte deponeringsenhed. Baseret på de delelementer som i henhold til deponeringsbekendtgørelsen skal medtages i nedluknings- og efterbehandlingsomkostningerne, er der foretaget en beregning af disse. Beregningerne er baseret på en vurdering af de reelle mængder ud fra kendskabet til deponeringsanlægget og en vurdering af enhedspriserne dels fra V&S prishåndbogen (25), og dels fra resultater af samtidige udbud af lignende arbejder. F:\My documents \AV miljø\seikkerhed 211\SNS254-sikkerhed ult nov 12.docx

114 4/1 SIKKERHEDSSTILLELSE Den herved beregnede nødvendige sikkerhedsstillelse i 25 pris-niveau er efterfølgende indeksreguleret til ultimo 212 baseret på Dansk Statistiks opgørelser frem til 9. måned 212, og ekstrapoleret til ultimo 212 med den gennemsnitlige årlige indeksregulering i perioden fra 25. Ved beregningen af den nødvendige sikkerhedsstillelse ultimo 212 er der ikke som indtil 21 afsat midler til etablering af en rodspærre i slutafdækningslagene, idet denne ikke skal etableres. AV Miljøs samlede sikkerhedsstillelse har hidtil været reduceret med omkostningerne for slutafdækning for de dele af anlægget, hvor slutafdækningen allerede er etableret. Med Tilsynsmyndighedens skrivelse af december 21 pålægges AV Miljø, at denne reduktion ikke længere er mulig. Den samlede sikkerhedsstillelse skal således omfatte et beløb svarede til etablering af slutafdækning over det samlede anlæg. Den således regulerede, samlede sikkerhedsstillelse, der skal være til stede ved den endelige nedlukning af deponeringsanlægget, er herefter beregnet til 138,1 mio kr i ultimo 212 prisniveau. Jf. også vedlagte bilag med angivelse af fremskrivningsraten. 3.2 Allerede hensat sikkerhedsstillelse For at kunne beregne grundbeløbet er der behov for at tage hensyn til allerede hensat sikkerhedsstillelse. AV Miljø har oplyst, at der var pr vil være hensat 138,4 mio. kr. Der er således - opgjort i årets mønt - opsparet et beløb lidt større end den nødvendige sikkerhedsstillelse. Imidlertid vil der i den resterende periode - frem til at de sidste enheder er fyldt op og anlægget kan nedlukkes - ske en indeksregulering af den nødvendige sikkerhedsstillelse og der vil ske en forrentning af det hensatte beløb. Grundbeløbet, der skal opkræves i disse år, skal derfor kunne modsvare den akkumulerede forskel herimellem. Grundbeløbet for 213 beregnes på dette grundlag. 3.3 Fordeling af allerede opsparet sikkerhedsstillelse Med udgangspunkt i beregningen af den nødvendige samlede sikkerhedsstillelse, når anlægget lukkes, kan det ligeledes beregnes hvor meget der burde være opsparet pr , hvis alle mængder skal bidrage lige meget til sikkerhedsstillelsen. For at kunne beregne grundbeløbet pr. affaldstype er en evt. restance i forhold til restkapacitet for hver affaldstype fordelt i forhold til total restkapacitet. Dette betyder at enheder med stor restkapacitet dækker forholdsmæssig den samme andel af "underskuddet" som enheder med lav restkapacitet. Denne fordeling giver - alt andet lige - ensartede grundbeløb for enheder med varierende restkapacitet. F:\My documents \AV miljø\seikkerhed 211\SNS254-sikkerhed ult nov 12.docx

115 SIKKERHEDSSTILLELSE /1 3.4 Grundbeløb pr. ton deponeret affald Grundbeløbet er det beløb, der skal opkræves pr. ton affald for at opbygge hele sikkerhedsstillelsen (omkostningerne til såvel nedlukning som efterbehandling). Grundbeløbet skal fastsættes pr. ton af den resterende kapacitet. Grundbeløbet skal differentieres efter affaldskategori og fastsættes således, at sikkerhedsstillelsen opbygges løbende i takt med, at der deponeres affald på anlægget (jf. 12, stk. 1). Grundbeløbet er imidlertid beregnet for hele perioden frem til nedlukning ud fra forudsætninger om affaldsmængde, prisudvikling og forrentning. Tabellen nedenfor viser fordelingen af den nødvendige og den opsparede sikkerhedsstillelse for de resterende ikke-opfyldte enheder. Affaldskategori Total Blandet Farligt Enheder Alle 2.A, 1.B, 1.E, 1.A, 2.E, 2.Cb, 1.C 2.B, 2.Ca, 1.D Total volumen, m (mio. kr) (mio. kr) (mio. kr) a) Samlet sikkerhedsstillelse (ult. 212 niveau - mio. kr) b) Hensat sikkerhedsstillelse (ult. 212 niveau - mio. kr) 138,1 18,3 29,8 138,4 19,2 29,8 Reglerne omkring beregningen af sikkerhedsstillelse foreskriver at den samlede sikkerhedsstillelse indekseres ved beregning af fremtidige grundbeløb - der er i beregningen anvendt 3,2 % svarende til den årlige gennemsnitlige indeks regulering i perioden 2 til 212. Det allerede hensatte beløb overstiger - i dagens mønt - den nødvendige samlede sikkerhedsstillelse. Den af bekendtgørelsen angivne beregningsmetodik medfører, at der for 213 ansættes et meget lille eller negativt grundbeløb. Dette medfører som konsekvens, at der i de allersidste år skal opkræves et uproportionalt højt grundbeløb for at indeksreguleringen af den nødvendige sikkerhedsstillelse i perioden kan dækkes. AV Miljø har endeligt på baggrund af usikkerheden om modtagelse af farligt affald i anlæggets restlevetid ønsket, at den samlede sikkerhedsstillelse skal være tilstrækkelig - selv om der måske ikke i modtages farligt affald. På denne baggrund anbefales det, at der benyttes et indeksreguleret grundbeløb for 213 på 99 kr/t. for blandet affald og 88 kr/t for farligt affald, idet dette dels vil sikre, at der samlet set vil være et tilstrækkeligt hensat beløb ved den endelige nedlukning i 215 set i forhold til den fremskrevne nødvendige sikkerhedsstillelse, og dels at der sker en jævn udvikling af grundbeløbet i perioden. Der er her fortsat en ganske høj årlig indeksregulering på 3,2 %, som - under den nuværende økonomiske udvikling formodentlig bliver væsentligt lavere. Dette vil F:\My documents \AV miljø\seikkerhed 211\SNS254-sikkerhed ult nov 12.docx

116 6/1 SIKKERHEDSSTILLELSE kunne reguleres i de kommende år. Der er ligeledes forudsat en årlig forrentning af de opsparede midler på 1 % p.a. som angivet af AV Miljø. De omkostninger som sikkerhedsstillelsen skal dække forfalder over 3 år efter nedlukningstidspunktet. Der vil i denne periode ligeledes ske en udvikling i omkostningerne svarende til den fremtidige indeksregulering. Det er i bekendtgørelsen ikke angivet, hvorledes det sikres, at den opsparede sikkerhedsstillelse skal kunne dække denne stigning. Det må derfor antages, at bekendtgørelsen forudsætter en forrentning af det opsparede beløb således, at forrentningen dækker indeksreguleringen i efterbehandlingsperioden. Det skal derfor klart anbefales, at der også fremtidigt sikres en forholdsmæssig forrentning af sikkerhedsstillelsen - både under opsparingen og i efterbehandlingsperioden. Anbefaling På denne baggrund anbefales det, at der for 213 ansættes et indeksreguleret grundbeløb på 99 kr/t for blandet affald og på 88 kr/t for farligt affald. F:\My documents \AV miljø\seikkerhed 211\SNS254-sikkerhed ult nov 12.docx

117 SIKKERHEDSSTILLELSE /1 F:\My documents \AV miljø\seikkerhed 211\SNS254-sikkerhed ult nov 12.docx

118 8/1 SIKKERHEDSSTILLELSE F:\My documents \AV miljø\seikkerhed 211\SNS254-sikkerhed ult nov 12.docx

119 SIKKERHEDSSTILLELSE /1 F:\My documents \AV miljø\seikkerhed 211\SNS254-sikkerhed ult nov 12.docx

120 1/1 SIKKERHEDSSTILLELSE F:\My documents \AV miljø\seikkerhed 211\SNS254-sikkerhed ult nov 12.docx

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen Foto : Finn R. Jensen 1. udgave 24. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 2010 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 3 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald

Læs mere

Årsrapport Foto : Finn R. Jensen

Årsrapport Foto : Finn R. Jensen Foto : Finn R. Jensen 1. udgave 29. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 2011 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 3 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

FORLEV MILJØANLÆG- Prøvetagningsprogram

FORLEV MILJØANLÆG- Prøvetagningsprogram FORLEV MILJØANLÆG- Prøvetagningsprogram Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec PERKOLAT Enhed 1 (afsluttede etaper) B B B B Enhed 2 - etape 4.2.2. B B B B Enhed 2 - etape 4.2.1 B B B B GRUNDVAND

Læs mere

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Kalvebod Miljøcenter Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Årsrapport 203 Udarbejdet af Julie Katrine Jensen, Rambøll Ole Hjelmar, Anke Oberender og Susanne Klem, DHI Marts 204 Lysimeterforsøg

Læs mere

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1.

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe 11-04-2011 Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe Basisoplysninger Virksomhedens navn: REFA Miljøcenter Gerringe CVR-nummer: 78-95-18-18 P-nummer: Gerringe:1.003.387.623 Tilsynsmyndighed: Tilsynsmyndighed

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald 17.08.2017 Daniel Lynge Hansen, Vestforbrænding dlh@vestfor.dk Program Prognose for madaffald i Vestforbrændings opland Indsamling og kildesortering

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006 Grønt regnskab 2006 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009 Grønt regnskab 2009 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 211 Deponering Rapporten er udarbejdet af Affald Danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Fladså losseplads - Årsrapport 2015

Fladså losseplads - Årsrapport 2015 Fladså losseplads - Årsrapport 5 Fladså Losseplads AffaldPlus Dato: 2-6 1. Indledning... 2. Affaldsdata... 4 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 4 2.2. Resultater af udvaskningstests...

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner NOTAT Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner HEW AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 0. Eksisterende forhold

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 0. Eksisterende forhold Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 0 Eksisterende forhold Indholdsfortegnelse 1 Eksisterende forhold... 3 1.1 Beskrivelser af det eksisterende

Læs mere

Grønt regnskab. Deponier

Grønt regnskab. Deponier Grønt regnskab 2007 Deponier Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal GRØNT REGNSKAB 2014 Samsø Kommune, Samsø Kommune Søtofte 10 8305 Samsø Telefon: 8792 2200 E-mail: kommune@samsoe.dk Hjemmeside: www.samsoe.dk BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: Virksomheden ejes af: Virksomheden

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Stofudvaskning fra forurenet jord Laboratorietests og lysimeterforsøg. Ole Hjelmar DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm oh@dhigroup.

Stofudvaskning fra forurenet jord Laboratorietests og lysimeterforsøg. Ole Hjelmar DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm oh@dhigroup. Stofudvaskning fra forurenet jord Laboratorietests og lysimeterforsøg Ole Hjelmar DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm oh@dhigroup.com Risikovurdering i relation til forurening af jord, grundvand og overfladevand

Læs mere

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016 Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016 Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 28-03-2017 1. Indledning... 3 2. Affaldsdata... 6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 6 2.2. Resultater af udvaskningstests...

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 213 (data fra 212) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø Allerslev Renseanlæg 00 Allerslev Renseanlæg Enghavevej B 70 Præstø Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 8. februar 990, samt de målte middelværdier

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste.

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste. I/S Skovsted Losseplads Asylgade 30 7700 Thisted Virksomheder J.nr. MST-1272-00105 Ref. chccl/bevch Den 10.06. 2016. Sendt digitalt til CVR: 30811526 Sendt pr. e-mail til Søren Funder: SFL@thisted.dk og

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 2015 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk.

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. NY Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Rapporten indeholder tal for individuelle biblioteker, og tal og

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / suand Dato: 7. januar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / suand Dato: 7. januar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00848 Ref. loped / suand Dato: 7. januar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse I/S AV Miljø CVR nummer 25463242 Virksomhedstype

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

VURDERING AF NEDSIVNING AF DRÆNVAND FRA ETAPE 6.2

VURDERING AF NEDSIVNING AF DRÆNVAND FRA ETAPE 6.2 NORD GROUP VURDERING AF NEDSIVNING AF DRÆNVAND FRA ETAPE 6.2 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og Hovedkonklusioner

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Faxe Miljøanlæg - Årsrapport 2014

Faxe Miljøanlæg - Årsrapport 2014 Faxe Miljøanlæg - Årsrapport 2014 Faxe Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 24-02-2015 1. Indledning... 4 2. Affaldsdata... 6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 6 2.2. Resultater af udvaskningstests...

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Årsrapport Vejebod på Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport Vejebod på Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2016 Vejebod på Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2016 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Miljøgodkendelse 2 4. Deponi III, Matr.

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Audebo Deponi Virksomhedens adresse 4520 Svinninge, Hagesholmvej

Læs mere

Fladså losseplads - Årsrapport 2013

Fladså losseplads - Årsrapport 2013 Fladså losseplads - Årsrapport Fladså Losseplads AffaldPlus Dato: 27-02-2014 Indledning... 3 Affaldsdata... 4 Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 4 Resultater af udvaskningstests... 4

Læs mere

Ref. Anbri/molut 4640 Fakse Den 14. juni 2012 bem@affaldplus.dk mla@affaldplus.dk

Ref. Anbri/molut 4640 Fakse Den 14. juni 2012 bem@affaldplus.dk mla@affaldplus.dk AffaldPlus, Fakse Miljøanlæg Roskilde v/ Bente Munk og Morten Larsen J.nr. MST-1272-00922 Præstøvej 105A Ref. Anbri/molut 4640 Fakse Den 14. juni 2012 bem@affaldplus.dk mla@affaldplus.dk Påbud om ændring

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET

BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET 69 Overordnet indretning af anlægget BILAG 2 BEREDSKABSPLAN 70 Den lokale Beredskabsplan for Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø 21-12-2009 1 Beredskabsplan Odense

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier I miljøgodkendelsen for Faxe Miljøanlæg er der fastsat alarmgrænser for tre parametre: klorid, COD og AOX. Grænseværdierne for de tre parametre varierer fra

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

SMOKA Københavns Kommunes overvejelser om ejerskab

SMOKA Københavns Kommunes overvejelser om ejerskab SMOKA Københavns Kommunes overvejelser om ejerskab Københavns Kommune Præsentation og nøgletal Ressource- og Affaldsplan 2018 Affaldsordninger Farligt affald og SMOKA SMOKA før og nu Københavns Kommune

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere