ÅRSRAPPORT Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø CVR-nr regnskabsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010. Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø CVR-nr. 25 36 84 44. 11. regnskabsår"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø CVR-nr regnskabsår

2

3 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 15 Balance 16 Noter /2010/PB/kk

4

5 Oplysninger om foreningen Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj København Ø Tlf.: Fax: Bestyrelse Søren Jonas Bruun, formand Bill Hoover Ejvind Henriksen Erik Kaae Hans Jakob Walhovd Susanne Kure Torben Faurby Niels Maarbjerg Olesen Helge Kaltoft Per Tønsberg Frandsen Arno Knöpfli Direktion Henrik Brorsen Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Tlf.: Fax: Bankforbindelse Nordea A/S 1

6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2010 for Foreningen CONNECT Denmark. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse om de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 29. marts 2011 Direktionen:... Henrik Brorsen Bestyrelsen: Søren Jonas Bruun Bill Hoover Ejvind Henriksen formand Erik Kaae Hans Jakob Walhovd Susanne Kure Torben Faurby Niels Maarbjerg Olesen Helge Kaltoft Per Tønsberg Frandsen Arno Knöpfli 2

7 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Foreningen CONNECT Denmark Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen CONNECT Denmark for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Bestyrelsens og direktionens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen og direktionen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen og direktionen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen og direktionen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Bestyrelsen og direktionen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 29. marts 2011 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Carsten Collin statsautoriseret revisor 3

8 Ledelsesberetning Konsolidering, nye tilbud om sparring og fornyet aftale med Vækstfonden Efter et par år med vækst i antallet af sparringsforløb og vækst i antallet af medlemmer, var 2010 et år præget af konsolidering. Konsolidering og aktivering af samarbejdet med sponsorer. Konsolidering af viden om succesfulde sparringforløb og yderligere indhold i sparring med opstarts- og unge vækstvirksomheder. Konsolidering af foreningens økonomi med bedre indtjening og opbygning af egenkapital svarende til tre måneders drift. Med udgangen af 2010 var antallet af virksomheder i netværket på niveau med antallet ved årets start. Dette status quo repræsenterer en del udskiftning i medlemskredsen, hvor fokus på mere specialistviden i mere avancerede sparringforløb har tiltrukket nye virksomheder og kompetencer til netværket, hvor andre så valgte at forlade foreningen uden at have set mulighed for at bidrage eller at prioritere aktiviteter i netværket. Netværkets størrelse blev endvidere påvirket negativt af, at en række private medlemmer forlod foreningen. CONNECT Denmark var i 2010 i kontakt med mere end 340 opstartsvirksomheder og unge vækstvirksomheder, som efterspurgte sparring på vej mod kapital, kunder, kanal eller kompetencer. Blandt disse virksomheder blev 137 udvalgt til at gennemgå et sparringsforløb, skræddersyet til virksomhedens situation og aktuelle muligheder og udfordringer i forhold til forretningsmodel, forretningsplan, innovation eller vækst. Stadig flere kommer tilbage for yderligere sparring inklusive nyt Springboard, bestyrelsessøgning eller deltagelse i finansieringsevents. Det betyder, at den tidligere herskende opfattelse af, at virksomheder kun kunne benytte CONNECT Denmark en enkelt gang, er ved at ændre sig til en bredere forståelse af de varierede muligheder for sparring, som foreningen tilbyder startede med en invitation til CONNECT Denmark Idékataloget, som samler de bedste idéer til at skabe ny og bæredygtig vækst i Danmark. Kataloget er blevet præsenteret i forskellige sammenhænge og danner i øvrigt grundlag for en række af CONNECT Denmarks initiativer og samarbejder. I 2010 blev der for andet år i træk gennemført en omfattende undersøgelse af medlemmernes holdning til aktiviteterne i netværket. CONNECT Denmark Barometer 2010 udtrykte endnu engang stor opbakning til foreningen. Mere end 96% af respondenterne vil anbefale CONNECT Denmark til andre. Barometer 2010 antydede også en række indsats- og fokusområder. Regnskabet for år 2010 viser en omsætning på 10,8 millioner kroner (2009: 10,2 millioner kroner) og et overskud på 0,7 millioner kroner (2009: 0,5 millioner kroner). Efter en prækvalifikationsrunde i september 2010 og en frist for endeligt tilbud i oktober 2010 vandt CONNECT Denmark udbuddet fra Vækstfonden om regeringens Proof-of-Business initiativ for årene 2011 og Denne aftale vil give grundlag for at øge antallet af aktiviteter i foreningen yderligere, inklusive at tilbyde sparring til endnu flere unge vækstvirksomheder. 4

9 Ledelsesberetning - fortsat Ledelsen forventer, at 2011 bliver et år, hvor de igangsatte aktiviteter for at udvikle foreningens aktiviteter, kvantitativt som kvalitativ, fortsættes parallelt med yderligere fokus på aktivering og fastholdelse af eksisterende medlemmer og sponsorer. Dette arbejde prioriteres frem for yderligere vækst i omsætningen. Det er ledelsens overordnede vurdering, at de opnåede resultater for 2010 er tilfredsstillende. Position og strategi CONNECT Denmark tilbyder en unik model, hvor medlemsvirksomhederne skaber det økonomiske fundament for netværksaktiviteter og samtidigt kan tilbyde vækstlaget gratis sparring med udgangspunkt i en bred vifte af kompetencer, matchmaking og internationale relationer. CONNECT Denmark har fortsat som ambition og strategi at være Team Danmark for opstarts- og unge vækstvirksomheder. Det handler om at have tilbud om sparring til de unge talenter og at have tilbud om udvidet sparring til dem, som har potentiale til at nå eliten. En række af disse tilbud bliver udarbejdet med forskellige samarbejdspartnere, på regionalt og på nationalt niveau. Baseret på inspiration fra blandt andre Team Denmark er nøgleindsatsområderne for at øge sandsynligheden for succes med innovation og vækst (CONNECT Denmarks opgaver): Talentidentifikation og udvikling (udvikle bredde og dyrke elite) Værktøjer og uddannelse (aktiviteter designet til at fokusere og styrke sparring og inspiration) Træningsfaciliteter (facilitere møder med kunder, kapital, kanal og kompetencer og netværket imellem) Globalt udsyn (source og anvende erfaringer og kompetencer regionalt, nationalt og internationalt) Herudover kræver indsatsen en klar rollefordeling i udvikling af væksteliten, og derfor samarbejder CONNECT Denmark med interessenter, undervisnings- og forskningsinstitutioner og rådgivere bredt, regionalt, nationalt og internationalt. Det kræver også overvejelser om finansiering af vækstlaget, og derfor er CONNECT Denmark involveret i en række regionale, nationale og internationale aktiviteter, som kan tiltrække opmærksomhed fra investorer, udstille eliten af vækstlaget og skabe match herimellem. Vision CONNECT Denmark og dets interessenter gør innovation og teknologi til Danmarks primære vækstfaktorer. Mission Med henblik på at skabe og udvikle succesfulde vækstvirksomheder, etablerer CONNECT Denmark kontakt mellem vækstiværksættere og finansielle, industrielle og forretningsudviklende ressourcer. 5

10 Ledelsesberetning - fortsat Løsningsfilosofi Filosofien bag CONNECT Denmarks sparring til opstarts-, spin-off- og mindre vækstvirksomheder er, at virksomhederne skal udstyres med netværk, at deres bestyrelser skal professionaliseres, at de skal trænes i mødet med markedet og/eller investorer, og at de skal udstyres med et udviklingskompas, så de selv bliver i stand til at skabe og gennemføre deres vækstplaner. Der findes ikke en lineær udviklingsmodel eller udelukkende en enkelt rute for at skabe en bæredygtig vækstvirksomhed. Filosofien bag CONNECT Denmarks tilbud til medlemmer er, at de gennem aktiv involvering og deltagelse får adgang til et stærkt netværk, ser nye og spændende innovative projekter, får inspiration og kompetencer til egen innovation og forretningsudvikling samt at de får mulighed for at tage del i en samfundsudviklingsopgave. Argumenterne for involvering er nuancerede for de etablerede virksomheder og organisationer, som træder ind som medlemmer af foreningen og for de personer, som medlemsvirksomhederne udpeger til at deltage i netværket. Det er endvidere CONNECT Denmarks filosofi, at virksomheder som har gennemgået sparringsforløb efterfølgende bør indtræde i netværket for både at finde yderligere netværk, blandt peers og øvrige medlemmer, samt at de stiller deres erfaring med udvikling af vækstvirksomheder til rådighed for andre. Medlemmer CONNECT Denmark oplevede i 2010 en større udskiftning blandt personer og virksomheder i netværket. Gennemgående for udskiftningen er både en positiv og en negativ tendens. Den positive er, at sparringsforløb med unge vækstvirksomheder kræver mere specialistviden end sparring med opstartsvirksomhederne, og derfor tiltrækkes nye virksomheder og kompetencer til netværket. Den negative tendens er, at flere virksomheder og personer melder sig ud, efter at have været med i netværket gennem en periode, dog uden at være aktive i sparring eller netværksmøder. Interview med udmeldte deltagere afslører, at det fremover er vigtigt at tilbyde nye deltagere mulighed for at blive introduceret til netværket og til de aktiviteter der foregår. Derfor blev der i 2010 startet en række introduktionsmøder for nye medlemmer, hvor dagsordenen blandt andre punkter indeholder et kortere Springboard, indlæg om erfaringer fra deltagere og perspektiver på, hvordan man netværker og hvordan man kan omsætte indsigt i innovation og vækst fra CONNECT Denmark til nytte for sin egen virksomhed. Tendensen fra 2009, hvor flere tidligere deltagere i Sparringsforløb meldte sig som medlemmer i CONNECT Denmark, fortsatte i Det er vigtigt, at netværket fortsat udvikler sig med deltagere fra forskellige brancher, erfaringer fra forskellige funktioner og virksomheder, ligesom serielle iværksættere og erfarne vækstiværksættere giver et væsentligt bidrag til sparringen. 6

11 Ledelsesberetning - fortsat Ved udgangen af 2010 var i alt 313 virksomheder medlemmer af foreningen mod 310 året før. 27% af medlemsvirksomhederne var samtidig sponsorer. Det tal var 21% året før. Board Institute / Institut for Selskabsledelse trådte ind i foreningen som nyt medlem og platinsponsor i Platinsponsorer Guldsponsorer Sølvsponsorer Virksomheder Private Den positive udvikling i andelen af sponsorer og antallet af personer, som hvert medlem vælger at lade deltage i netværket, har været med til at øge de samlede indtægter fra medlemmer og sponsorer med i alt 12 pct. fra 2009 til Aktiviteter Sparringsforløb og Proof-of-business I 2010 blev der blandt mere end 340 henvendelser fra opstartsvirksomheder og unge vækstvirksomheder identificeret 137 kandidater til nye sparringsforløb med CONNECT Denmark. Herudover var der mere end 40 kandidater til sparringsforløb, som enten fortsatte med nye aktiviteter i forlængelse af igangsat sparring i tidligere år, eller som kom tilbage for at påbegynde et nyt sparringsforløb. Et sparringsforløb er et individuelt sammensat program tilpasset kandidaternes udviklingsstadie. Sparringsforløbet indeholder et eller flere elementer, for eksempel Springboard, bestyrelsesøgning, eller coaching vedrørende kapital. Gennem sparringsforløbet er der løbende dialog, opfølgning og evaluering. CONNECT Denmarks aftale med Vækstfonden om gennemførelse af regeringens Proof-of-Business initiativ udløb formelt ved udgangen af Vækstfonden udbød denne opgave i yderligere to år, og efter en prækvalifikationsrunde blev CONNECT Denmark inviteret til at byde på kontrakten for årene 2011 og Med udgangspunkt i de erfaringer og de etablerede samarbejder omkring opstarts- og unge vækstvirksomheder, en målsætning om at øge det samlede antal sparringsforløb og i øvrigt som tidligere en ambition om at kunne videreføre det øgede aktivitetsniveau uændret efter kontraktens udløb, blev CONNECT Denmark valgt som det mest økonomisk fordelagtige tilbud blandt de i alt tre tilbudsgivere på opgaven. I sommeren 2010 kontaktede CONNECT Denmark de virksomheder, som i løbet af perioden havde modtaget sparring fra netværket. Denne aktivitet var en opfølgning på en tilsvarende i 2009 og et led i den løbende dokumentation og trackrecord for CONNECT Denmark. 7

12 Ledelsesberetning - fortsat En del af denne trackrecord blev på inspiration fra resultaterne i Barometer 2010 og ønske om større synlighed lagt ud som nyhedsartikler på foreningens hjemmeside, ligesom nyheder i øvrigt om investorer løbende bliver prioriteret i nyhedsstrømmen. Springboards Springboard er CONNECT Denmarks primære aktivitet og er et signaturprodukt for foreningen. I 2010 gennemførte CONNECT Denmark på landsplan 106 Springboards, hvilket er 10% færre end i Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Springboard Pitch Event I november blev otte virksomheder inviteret til at præsentere på Springboard Pitch Event. Dagen blev indledt med pitch-træning. Dagen kulminerede, da over 100 gæster samledes hos Nordea Danmark for at overvære og honorere dagens bedste pitch. Vinder blev ABEO, som fik overrakt præmiechecken på kroner sponseret af Nordea. CONNECT Denmarks prisuddeling I forbindelse med foreningens generalforsamling 2010 holdt CONNECT Denmark Prisuddelingen CONNECT Denmark Prisen gik til Endomondo, CONNECT Denmark Ambassadøren til Bent B. Bischoff og CONNECT Denmark Vækstinitiativet til Vitus Bering Innovation Park. Prisuddelingen vil være på programmet ved generalforsamlingen igen i Bestyrelsessøgninger CONNECT Denmark gennemførte 21 annoncerede bestyrelsessøgninger i Hertil kommer en række bestyrelses- og advisory board-poster, som blev formidlet som resultat af kontakter fra blandt andet Springboards. CONNECT Denmark vil fortsat fokusere på sammensætningen af bestyrelser og bestyrelseskompetencer, både når det handler om medlemmer og opstarts- og unge vækstvirksomheder. Det betyder også yderligere samarbejde med organisationer og andre aktører, som har kompetencer indenfor rekruttering og sammensætning af bestyrelser i ind- og udland. 8

13 Ledelsesberetning - fortsat Business Angel og Venturevirksomhed CONNECT Denmark arrangerer eller deltager i en række events med henblik på at matche virksomheder og investorer. For eksempel blev der i 2010 arrangeret Business Angel lunch i Hovedstaden og i Midtjylland. CONNECT Denmark var i 2010 for ottende gang med til at arrangere Nordic Venture Forum. Denne event er fortsat en markant udstillingsplatform for innovation og entrepreneurship i regionen. Derfor er CONNECTorganisationer fra samarbejdet i CONNECT Nordic også aktive deltagere i eventen. I november 2010 holdt CONNECT Denmark og CONNECT Skåne for anden gang matchmaking-arrangementet Øresund TOP10, denne gang i København. Her var deltagere fra venturebranchen i Sverige og i Danmark og unge vækstvirksomheder fra begge lande samlet for at knytte kontakter med henblik på mulige investeringer. I uge 46 deltog CONNECT Denmark i Global Entrepreneurship Week. Sammen med Økonomi- og Erhvervsministeren var CONNECT Denmark vært ved Vækstdag 2010, hvor 15 virksomheder var på Springboard, og hvor drøftelserne på disse fungerede som input til, hvordan vi skaber flere vækstvirksomheder i Danmark. Temamøder og netværksmøder I 2010 blev der holdt mere end 50 temamøder og arrangementer fordelt på alle fem regioner. Temamøderne er planlagt som netværksmøder, hvor medlemmer, virksomheder fra sparringsforløb og inviterede gæster får mulighed for at mødes. I 2010 introduceredes en række nye fokusmøder, hvor Bestyrelsen i FOKUS og Ledelse i FOKUS er de to første temarækker udviklet i samarbejde med deltagere fra netværket og førstnævnte brugt som inspirationsmøder til Bestyrelsesnetværket. Rækken af CEO-lunches fortsatte i 2010 med medlemmer og særligt inviterede gæster med henblik på at skabe fora til at drøfte udvalgte temaer, som eksempelvis innovation og vækst. CONNECT Global og CONNECT Nordic internationalt samarbejde CONNECT Denmark var i 2010 aktiv deltager i internationale samlinger med henblik på at fortsætte udvekslingen af erfaringer og for at afsøge muligheder for samarbejde mellem netværkene i forskellige lande. CONNECT Denmark var vært og stod i september 2010 i spidsen ved et møde for CONNECT Nordic, her var netværk fra Østersø-regionen og fra Wales samlet til 2-dages konference. CONNECT Denmarks netværk var ved denne lejlighed inviteret til at møde de udenlandske gæster. CONNECT Denmark Idékataloget 2010 startede med en invitation til CONNECT Denmark Idékataloget, som samler de bedste idéer til at skabe ny og bæredygtig vækst i Danmark. Efter indsamling og uddybning af idéerne, valgte deltagerne fra netværket de 10 bedste idéer til det endelige katalog under overskrifterne: Iværksætterbørsen, Entreprenørskab i uddannelsessystemet, Netværk til business angels, Køb hos en iværksætter, Tættere samarbejde mellem universiteter og virksomheder, Mentorordninger, Elite-campus, Europæisk ekspansionspakke til mindre virksomheder, Belønningssystem til opstarts- og vækstvirksomheder og Rollemodeller for vækst. Kataloget er blevet præsenteret i forskellige sammenhænge og danner i øvrigt grundlag for en række af CONNECT Denmarks initiativer og samarbejder. 9

14 Ledelsesberetning - fortsat Organisation Der er elleve medarbejdere i CONNECT Denmark. Hovedkontoret håndterer de centrale opgaver og stiller ressourcer til rådighed for de regionale kontorer, hvor den daglige dialog med medlemsvirksomheder og sparringen med opstarts- og unge vækstvirksomheder foregår. Hovedkontor Foreningens arrangementer bliver koordineret af Joanne Flower. Nicholas Parking er ansvarlig for marketing og PR. Administration af medlemsbase og intranet bliver håndteret af Mia Rynkjøb. Initiativer, planer og fakturering bliver koordineret af Anja Thielsen. Regioner CONNECT Denmark Region Hovedstaden Regionschef: Jens Christian Foged. Formand for Advisory Board: Torben Faurby, Privat medlem. CONNECT Denmark Region Midtjylland Regionschef: Steffen Vestergaard. Formand for Advisory Board: Per T. Frandsen, Senior Manager, KPMG. CONNECT Denmark Region Nordjylland Regionschef: Mads Delmar. Formand for Advisory Board: Niels Maarbjerg Olesen, sekretariatsleder, Aalborg Universitet. CONNECT Denmark Region Sjælland Regionschef: André Elm. Formand for Advisory Board: Hans Jakob Walhovd, CEO, Surveillance Group ApS. CONNECT Denmark Region Syddanmark Regionschef: Mikael Tipsmark. Formand for Advisory Board: Arno Knöpfli, Business Development Manager, Danfoss A/S. Forretningsudvikling CONNECT Denmark Region Hovedstaden, Region Sjælland Udviklingschef, Øst: Mirja Bang Hansen. 10

15 Ledelsesberetning - fortsat Kommentarer til regnskabet Regnskabsprincip Regnskabet for CONNECT Denmark er i 2010 og i tidligere år opgjort efter kontantprincippet. Nettoomsætningen I regnskabet for 2010 er nettoomsætningen steget med cirka kroner i forhold til året før. Andre eksterne omkostninger I regnskabet for 2010 er andre eksterne omkostninger faldet med cirka kroner. Dette fald skyldes besparelser på brug af konsulenter samt på eksternt marketing og PR-bureau. Disse opgaver er i højere grad blevet løst internt i Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2010 regnskabet sluttes med 2,4 millioner kroner i tilgodehavende. Dette tal er faldet med næsten 1,3 millioner kroner siden Faldet skyldes til dels, at fakturering i december måned startede tidligere, og flere derfor har nået at betale deres kontingenter og til dels bedre procedurer for opfølgning på debitorer. Likvide beholdninger I regnskabet for 2010 udgør likvide beholdninger 2,055 millioner kroner. Dette er en stigning på 2,049 millioner siden årets start. Det betyder, at foreningens egenkapital for første gang ved et års afslutning er tilgængelig på foreningens bankkonto. CONNECT Denmark og Springboard er varemærker ejet af CONNECT Denmark. 11

16 Anvendt regnskabspraksis Foreningen CONNECT Denmark er ikke forpligtet til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven. Årsrapporten er derfor aflagt i overensstemmelse med nedenstående anvendte regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. Offentlige tilskud Offentlige tilskud givet til dækning af omkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når det er sandsynligt, at alle betingelser for opnåelse af tilskuddet er opfyldt. Tilskud, der skal tilbagebetales under visse omstændigheder, indregnes kun i det omfang, de ikke forventes tilbagebetalt. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Indtægter indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for fakturering. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter mv. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: Brugstid Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 12

17 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst fra omsætning med ikke-medlemmer af foreningen med fradrag af omkostninger i forbindelse med denne omsætning. Der afsættes ikke udskudt skat. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter andet driftsmateriel. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris som i al væsentlighed svarer til det nominelle tilgodehavende eller en lavere nettorealisationsværdi opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 13

18

19 Resultatopgørelse 1. januar december Note kr. t.kr. Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger 1 5 Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Resultatdisponering Det disponible beløb udgør: Overført fra tidligere år Årets resultat Til disposition foreslås af bestyrelsen disponeret således: Overført resultat Disponeret

20 Balance pr. 31. december Note kr. t.kr. Aktiver Anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

21 Balance pr. 31. december Note kr. t.kr. Passiver Egenkapital Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Andre kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 5 17

22 Noter kr. t.kr. Note 1. Personaleomkostninger Personaleomkostninger er opgjort således: Lønninger og gager Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Gennemsnitligt antal medarbejdere Note 2. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Note 3. (kr.) Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb 0 Afgang i årets løb 0 Kostpris pr. 31/ Af- og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/

23 Noter Note 4. (kr.) Egenkapitalopgørelse Overført resultat Egenkapital pr. 1/ Overført i året Egenkapital pr. 31/ Note 5. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Der er en eventualforpligtelse pr. 31. december 2010 på t.kr. 102 omhandlende lejemålet Kalkbrænderiløbskaj 6. 19

24

25

26

27

28

ÅRSRAPPORT 2011. Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø CVR-nr. 25 36 84 44. 12. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2011. Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø CVR-nr. 25 36 84 44. 12. regnskabsår ÅRSRAPPORT 2011 Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø CVR-nr. 25 36 84 44 12. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø CVR-nr. 25 36 84 44. 13. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2012. Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø CVR-nr. 25 36 84 44. 13. regnskabsår ÅRSRAPPORT 2012 Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø CVR-nr. 25 36 84 44 13. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

A/S Hjalmar Wennerth

A/S Hjalmar Wennerth A/S Hjalmar Wennerth Transformervej 10 2860 Søborg CVR-nr. 70 86 81 13 Årsrapport for 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2016 Dennis Wager Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere