VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY"

Transkript

1 VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig registrering og opbevaring af regnskabsmateriale... 4 Forvaltning af udgifter... 5 Forvaltning af indtægter... 8 Forvaltning af anlægsaktiver... 9 Forvaltning af omsætningsaktiver Forvaltning af passiver Betalingsforretninger Regnskabsaflæggelse Øvrige regnskabsopgaver IT-ANVENDELSE Generelt om it-anvendelsen Specifikt om anvendelsen af systemer BILAG TIL REGNSKABSINSTRUKS for VUC Lyngby Bilag 1: Oversigt over aftaler Bilag 2: Underskriftsbilag Bilag 3: Oversigt over disponeringsberettigede Bilag 4: Oversigt over medarbejdere, hvortil institutionen har udstedt betalingskort Bilag 5: Oversigt over lokale arbejdsgange Bilag 6. Driftsoverenskomstpartere

3 INDLEDNING Denne regnskabsinstruks kan findes på VUC Lyngbys hjemmeside på følgende adresse: ngby.pdf INSTITUTIONENS OPGAVER OG ORGANISATORISKE OPDELING VUC Lyngby er en selvejende institution, der er godkendt af Undervisningsministeriet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 590 af 24. juni 2005 VUC Lyngby modtager tilskud i henhold til: Bekendtgørelse nr af om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. VUC Lyngbys bestyrelse og virke er fastsat i de af Undervisningsministeriet godkendte vedtægter. Gældende vedtægter kan findes på VUC hjemmeside: vuclyngby.dk/files/pdf/vedtaegter_for_vuc_lyngby.pdf Det overordnede formål er ifølge vedtægterne at: Sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i det geografiske område som VUC Lyngby dækker. Udbyde Hf og fag i henhold til Hf- og stx bekendtgørelserne. Udbyde Indtægtsdækket undervisning til jobcentre mv. VUC Lyngby er beliggende Nybrovej , 2800 Kgs. Lyngby. VUC Lyngby lejer også lokaler i Lyngby Kulturhus; Klampenborgvej 215 B, 3. sal, 2800 Kgs. Lyngby Den organisatoriske struktur for VUC Lyngby kan findes på VUC Lyngby s hjemmeside på følgende adresse: Som selvejende institution udføres tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed. Tilskudsberettigede aktiviteter: HF- enkeltfag 2 årig HF GSK undervisning AVU undervisning FVU undervisning Ordblinde-undervisning. En del af tilskudsdækket aktivitet udføres af eksterne leverandører via driftsoverenskomster. Oversigt i bilag 6. Institutionen kan udføre indtægtsdækket virksomhed. De indtægtsdækkede aktiviteter skal være naturlige udløbere af institutionens almindelige virksomhed. Vejledning forefindes her:

4 INSTITUTIONENS REGNSKABSMÆSSIGE OPGAVER VUC Lyngbys regnskabsmæssige formål, principper og forpligtelser afspejles dels af, at institutionen som en selvstændig juridisk enhed har egne behov for regnskabsoplysninger, og dels af generelle regnskabsmæssige forpligtelser i forhold til Undervisningsministeriet. VUC Lyngby er som udgangspunkt underlagt de statslige regnskabsregler VUC Lyngbys øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges i overensstemmelse med VUC Lyngbys vedtægter. Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for den samlede regnskabsvirksomhed samt godkender budget og årsrapport. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for VUC Lyngbys forvaltning af regnskabsopgaver, herunder statslige tilskud. Bestyrelsen har fastlagt de nærmere retningslinjer for forstanderens virksomhed. Jævnfør vedtægterne kapitel 5. Oversigt over VUC Lyngbys bestyrelse kan findes på VUC Lyngbys hjemmeside: VUC Lyngbys administrative og regnskabsmæssige ansvar varetages af forstanderen. Forstanderen er blandt andet ansvarlig for regnskabsopgavernes organisering og gennemførelse i institutionen. Der varetages udelukkende regnskabsmæssig registrering for VUC Lyngby, og VUC Lyngby indgår ikke i administrative fællesskaber indenfor områderne økonomi, regnskab eller personale. Fordelingen af regnskabsopgaver i organisationen har følgende struktur: Organisationschefen leder og fordeler arbejdet i økonomiteamet, IT team samt teknisk serviceteam. HR chefen leder og fordeler arbejdet i personaleteamet og studieadministrationen Økonomiteam har ansvaret for registreringer opdelt på finansbogholderi, debitorbogholderi, kreditorbogholderi samt institutionens pengeinstitutkonti og betalingsformidling Personaleteam har ansvaret for lønregistreringer samt frigivelse af løn m.v. Studieadministrationen har ansvar for registrering af oplysninger vedr. kursister og deres deltagelse i undervisning, bogadministration samt reception. IT team har ansvar for drift og vedligeholdelse af institutionens IT systemer. Med hensyn til IT-funktionens ansvarsområde og organisering henvises til Kapitel 3 i denne instruks samt til VUC Lyngbys sikkerhedsinstruks. Teknisk serviceteam er ansvarligt for bygninger, energital, vedligeholdelse og øvrige forhold relateret til daglig drift af bygninger. Organisationschefen er ansvarlig for udarbejdelse og løbende ajourføring af denne regnskabsinstruks. VUC Lyngby er registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven) under CVR-nr og indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven under CVR-nr

5 VUC Lyngby er herudover registreret ved følgende numre: CVR-nummer til identifikation af juridisk enhed: Administrativt SE-nummer til løn: EAN nummer P Nummer Institutionsnr.(skolekode) til registrering i Danmarks Statistik: Juridisk HF og GS Bogføringskreds: Løninstitutionsnummer hos SLS: 422 NEM-konto: (anvendes bla. til modtagelse af tilskud) INSTITUTIONENS IT-ANVENDELSE Institutionens it anvendelse beskrives i kapitel 3 VUC Lyngby anvender Navision Stat opsat til selveje som lokalt økonomisystem. VUC Lyngby anvender LUDUS som studieadministrativt system. Institutionen anvender pr. 1 januar 2013 Statens Løn System (SLS) som lønsystem til registrering og beregning af løn til VUC Lyngbys ansatte VUC Lyngby anvender Business Online via bankforbindelse til frigivelse og afvikling af betalinger til institutionens kreditorer. INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER REGNSKABSMÆSSIG REGISTRERING OG OPBEVARING AF REGNSKABSMATERIALE TILRETTELÆGGELSE AF REGISTRERING OG KREDITORFORVALTNING Alle omkostninger og indtægter bogføres i Navision Stat. Kreditor-stamdata opbevares i Navision Stats kreditortabeller. (Adgang til at læse, oprette, ændre og slette stamdata i Navision Stats kreditortabeller styres via brugerprofilerne i Navision Stat). Der føres log over ændringer via maskinel logfunktion i Navision. Log kan til hver en tid trækkes i Navision. KONTOPLAN Lokal kontoplan følger statens kontoplan. Den lokale kontoplan er opbygget med 6 cifre. (standardkonto + specifikation) Alle driftsposter påføres formål. Til brug for intern økonomistyring anvendes endvidere dimensionerne: fag, projekt, ansvar og VUC erhverv kode. Nye konti oprettes af Økonomi- og personaleteam. Kontrol med korrekt anvendelse af kontoplanen foretages i forbindelse med afrapportering herunder ved anvendelse af standardkontoskema i Navision, der sikrer korrekt sammenhæng jf. gældende regnskabsprincipper. OPBEVARING AF REGNSKABSMATERIALE I Navision Stat opbevares den elektroniske del af VUC Lyngbys regnskabsmateriale (transaktions- og stamdata) i Navision databasen, som forefindes på en server hosted af KMD. Adgangskontrollen til serverrummet er beskrevet i VUC Lyngbys sikkerhedsinstruks. Elektroniske regnskabsdata for tidligere år opbevares ligeledes i databasen, og slettes ikke. Følgende generelle retningslinjer følges i forbindelse med opbevaring af institutionens regnskabsmateriale:

6 Alt regnskabsmateriale herunder også lønbilag - opbevares i 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår. Der forekommer dog særlige krav til opbevaring af regnskabsmateriale vedrørende blandt andet EU-projekter, hvilket iagttages. At regnskabsmaterialet opbevares på betryggende vis og på en måde, som muliggør en selvstændig fremfinding og udskrivning i klarskrift af det pågældende materiale, herunder transaktions- og kontrolsporet. Dette gælder også registreringer, der alene er overført elektronisk. Organisationschefen har ansvaret for, at opbevaring af regnskabsmateriale finder sted på betryggende vis og i overensstemmelse med det generelle regelsæt. Økonomi- og personaleteamet vil kunne inddrages i det praktiske arbejde, herunder opbevaring og kassation af regnskabsmaterialet. FORVALTNING AF UDGIFTER DISPONERING AF UDGIFTER Disponering med bindende virkning for VUC Lyngby kan alene foretages af forstanderen eller af de medarbejdere, som forstanderen har bemyndiget hertil. Oversigt over bemyndige fremgår af bilag 3. Af disponeringsområder skal fremhæves: VUC Lyngbys bestyrelse ansætter og afskediger forstanderen. Ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige ledelse samt fastansættelse og afskedigelse af øvrige medarbejdere foretages af forstanderen eller af den leder, som forstanderen har bemyndiget hertil Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og de respektive overenskomstområder. Økonomi- og personaleteam er ansvarlig for at kontrollere, at de omfattede bilagsoplysninger er korrekte ifølge personaleakter eller anden grunddokumentation Forstanderen eller de medarbejdere, som forstanderen har bemyndiget hertil, kan træffe beslutning om ydelse af varige vederlag og særlige ydelser efter gældende regler. Økonomi- og personaleteam kontrollerer og afstemmer bilagene med foreliggende beslutninger om afholdelse af sådanne udgifter Forstanderen eller de medarbejdere, som forstanderen har bemyndiget hertil, kan disponere i forbindelse med iværksættelse af overarbejde/merarbejde og tjenesterejser. Økonomi- og personaleteam kontrollerer og afstemmer bilagene på grundlag af attesterede underbilag, såsom timeregistreringer, ferielister, sygedagslister eller andre kontrolnoteringer Indgåelse af aftaler om køb af varer, materiel, tjenesteydelser og værdipapirer, der medfører eller kan medføre udgifter for VUC Lyngby foretages af forstanderen eller af de medarbejdere, som forstanderen har bemyndiget hertil. Aftalerne indgås i overensstemmelse med VUC Lyngbys vedtægter og eventuelle bestemmelser i de respektive institutionslove. De disponeringsberettigede medarbejdere har ansvaret for at kontrollere bilagenes materielle og økonomiske indhold Alle disponeringsberettigede medarbejdere har pligt til at disponere inden for et godkendt budget. Forstanderen eller de medarbejdere, som forstanderen har bemyndiget hertil, kan afholde udgifter til repræsentation og møder. Bilagene skal være påført oplysning om anledning og deltagere Tilsagn om tjenesterejser kan gives af forstanderen eller af de medarbejdere, som forstanderen har bemyndiget hertil. Forstanderen eller de medarbejdere, som

7 forstanderen har bemyndiget hertil, kan træffe beslutning om indgåelse af kontrakter, herunder rammekontrakter med leverandører om indkøb Alle medarbejdere er generelt bemyndiget til kørsel i egen bil til lav takst, med mindre anden aftale foreligger. Godkendelse af foretaget kørsel foretages af nærmeste chef inden udbetaling. INDKØB Indkøb foretages af disponeringsberettiget indenfor gældende budget. I forbindelse med indkøb følges Cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver og vejledning om indkøb i staten og lokal indkøbspolitik. Der indgås aftaler med leverandører i det omfang det findes fordelagtigt eller nødvendigt for samarbejde. Oversigt over væsentlige aftaler for VUC Lyngby er vedlagt som bilag 1. GODKENDELSE AF BILAG (KREDITORFORVALTNING) Udgifter vedrørende køb af varer, materiel, tjenesterejser mv. dokumenteres i form af regninger, fakturaer osv. fra leverandørerne. Regninger fremsendes elektronisk til VUC Lyngby og håndteres i Navision Stat. Godkendelse foretages af dispositionsberettigede jf. forretningsgang. Som eksterne bilag anses bilag udstedt af andre end VUC Lyngby. Øvrige bilag anses som interne. Såfremt der for en aktivitet foreligger eksternt bilag, skal dette anvendes frem for et eventuelt internt bilag. Enkelte udgifter dokumenteres ved internt udarbejdede bilag, opgørelser, beregninger mv. Bilag skal underskrives (evt. med initialer) og dateres af de medarbejdere, der har udfærdiget bilagene. Alle godkendes af indkøber af ydelsen/varen. Der føres kontrol med: At de i bilagene nævnte leverancer/ tjenesteydelser er leveret At leverancer/tjenesteydelser svarer til de afgivne bestillinger, for så vidt angår mængde, kvalitet, pris og leveringsfrister At det fremgår af bilaget, såfremt der undtagelsesvist er anvendt en kopi som bilag At der er påført korrekt/relevant kontostreng De kontrollerede bilag forsynes herefter med en dateret godkendelsespåtegning af hertil bemyndigede personer som bekræftelse på, at de kan videregives til registrering og betaling. Den medarbejder, der foretager anvisning sikrer sig, at udgiften er fyldestgørende dokumenteret. Der tages stilling til: Om konteringen er foretaget i overensstemmelse med den af undervisningsministeriet fastlagte kontoplan. Hvornår betaling skal finde sted. At der ikke er foretaget rettelser i beløb eller andre betydende oplysninger i udbetalingsmaterialet. Eventuelle rettelser skal attesteres af den, som forestår anvisningen. At det tydeligt fremgår, hvem udbetalingen er til, hvad der skal udbetales, og hvornår udbetalingen skal ske. At bilaget er godkendt og påtegning af en berettiget medarbejder, enten via mail eller underskrift. Underskriftsblad forefindes som bilag 2.

8 LØNBOGHOLDERI Lønbogholderiet udgør et selvstændigt ansvarsområde. De lønadministrative opgaver varetages på selve institutionen og udføres af Personaleteam med deltagelse af medarbejdere fra Økonomiteam. Lønadministrative opgaver: Ansættelser Lønændringer Fravær Udbetaling Fratrædelse Økonomistyring/ledelsesinformation Øvrige lønopgaver Associerede opgaver Personalemedarbejder fungerer som lønbogholder, og har ansvar for indtastning af grunddata for VUC Lyngbys medarbejdere (som eksempelvis lønydelser og registrering af fravær) Økonomi- og personaleteam indberetter oprettelser/ændringer i personaleregistret på grundlag af ansættelsesbrev m.v. Forinden lønudbetalingen finder sted foretages kontrol af oplysningerne på baggrund af en liste trukket fra ØS-LDV. Økonomi- og personaleteam har ansvaret for indrapportering af lønoplysninger samt fejlrettelser, kontrol og afstemning. Økonomi- og personaleteam kontrollerer, at indrapportering finder sted i overensstemmelse med attesterede timeregistreringer, udførte opgaver, særydelser eller honoraropgørelser, og at disse er i overensstemmelse med gældende overenskomster m.v. Økonomi- og personaleteam har ligeledes ansvaret for indrapportering, rettelser, forespørgsler og fraværsregistrering. Opgaverne og ansvarsfordeling i forbindelse med lønændringer er nærmere beskrevet i lokal arbejdsgangsbeskrivelse. En oversigt over lokale arbejdsgange for personaleområdet indgår i oversigt i bilag 5. Afstemninger, fejlrettelser, kontroller m.v. af den udbetalte løn foretages af organisationschefen eller dennes stedfortræder. Samtlige medarbejdermapper foreligger elektronisk på fælles drev, der kan tilgås af personalemedarbejdere samt ledelsen PERIODEAFGRÆNSNING OG GENEREL PERIODISERING AF UDGIFTER I tilfælde, hvor udgifter og indtægter ikke hidrører fra levering af varer og tjenesteydelser, sker registrering, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet. Inden afsluttende regnskabsaflæggelse foretages periodisering/registrering af udgifter og indtægter vedrørende gammelt kalenderår, såfremt levering af en vare eller tjenesteydelse til eller fra VUC Lyngby har fundet sted, eller anden fordring eller tilgodehavende er opstået inden kalenderårets udløb. Såfremt størrelsen af et betydeligt krav mod VUC Lyngby ikke kan opgøres endeligt inden afsluttende regnskabsaflæggelse, foretages registreringen på en udgiftskonto i regnskabet for det pågældende kalenderår på grundlag af et skøn, hvorefter korrektion af beløbet foretages i det kalenderår, hvor kravet kan opgøres endeligt.

9 Udbetalinger, der ikke straks kan henføres til en udgiftskonto, registreres på en beholdningskonto, indtil endelig registrering kan finde sted. FORVALTNING AF INDTÆGTER OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG GEBYRER VUC Lyngbys vigtigste indtægts-arter er følgende: Tilskud fra staten og kommune i henhold til gældende tilskudsbekendtgørelse. Deltagerbetalinger Indtægtsdækket virksomhed VUC Lyngbys fastsættelse af priser og takster for indtægtsdækket virksomhed m.v. er som udgangspunkt beregnet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets budgetvejledning. Fastsættelse af takster og priser, der ikke er fastsat ud fra love og bestemmelser, dækker de faktiske udgifter samt dækningsbidrag. Deltagerbetaling til tilskudsberettigede aktiviteter opkræves i henhold til gældende lovgrundlag og bestyrelsens beslutning. DISPONERING AF INDTÆGTER Disponering, dvs. indgåelse af aftaler, der medfører eller kan medføre indtægter for VUC Lyngby, foretages af forstanderen eller af de medarbejdere, som forstanderen har bemyndiget hertil. Godkendelse og kontrol af modtagne tilskud, herunder kontrol med tilskudsopgørelsernes/indtægtsbilagenes materielle og økonomiske indhold samt efterregning og kontering heraf, varetages af en hertil bemyndiget medarbejder. Opkrævning af deltagerbetaling foretages ved tilmelding. Optagelse på hold foretages først når betaling foreligger. Optagelse på hold varetages i Ludus. Betaling kan foretages via indbetaling til bank, via dankortterminal i reception eller ved tilmelding på hjemmesiden. Deltagerbetaling fra kommunefinansierede kursister opkræves via fakturasystem i Navision. Opkrævning af betaling for indtægtsdækket virksomhed varetages af en bemyndiget medarbejder. Godkendelse af de udskrevne fakturaer, herunder kontrol med, at der udskrives fakturaer for alle tilgodehavender samt efterregning af bilagene, varetages af chefen for VUC erhverv. GODKENDELSE AF INDTÆGTSBILAG OG UDSKRIVNING AF REGNINGER Økonomi- og personaleteam har ansvaret og bemyndigelsen for udskrivning af fakturaer. Godkendelse af udskrevne fakturaer og godkendelse af indtægtsbilag, der modtages udefra, er forbeholdt medarbejdere, der ikke har foretaget udskrivning af fakturaer. Godkendelsen omfatter kontrol med, at der udskrives fakturaer for alle tilgodehavender, og at efterregning og kontering af bilagene foretages. Godkendelse af indtægtsbilag, der modtages udefra, omfatter kontrol med bilagenes materielle og økonomiske indhold samt efterregning og kontering af bilagene. Som grundlag for registreringen af faktura skal bilag være godkendt af hertil bemyndigede medarbejdere og indeholde de for registreringen nødvendige oplysninger: Forud for registreringen føres kontrol med, at bilagene indeholder de oplysninger, der er nødvendige for registreringen. Disse oplysninger omfatter som minimum: Bogføringskreds og delregnskab (identifikation over for bevillingslovene)

10 Bilagsidentifikation (nummerkontrol med samtlige bilag) Ved køb og salg - skal købers henholdsvis sælgers navn og adresse fremgå Ved køb og salg - leverancens eller ydelsens art, omfang og beløb, ved andre bilag - begrundelse for/formål med betalingen/overførslen/registreringen Dato (periodeangivelse) transaktionen vedrører (henføringsdato/måned) Dato for udstedelse af bilaget (bilagsdato) Beløb Konterings streng påført og korrekt Intern godkendelse af hertil bemyndigede personer. DEBITORFORVALTNING Debitor-stamdata opbevares i Navision Stats debitortabeller. (Adgang til at læse, oprette, ændre og slette stamdata i Navision Stats debitortabeller styres via brugerprofilerne i Navision Stat). Der føres log over ændringer via maskinel logfunktion i Navision. Økonomi- og personaleteamet foretager løbende opfølgning debitorer, med henblik på at sikre inddrivelse af tilgodehavender. Rykkerprocedure iværksættes efter de fastsatte regler indenfor de enkelte fagområder. Eventuelle afvigelser godkendes af organisationschefen eller den medarbejder, der har opgjort tilgodehavendet. Restante fordringer overgives til SKAT eller til retslig inkasso efter godkendelse af organisationschefen. Opgivelse af indtægter (tabs-afskrivning) sker i henhold til særskilte retningslinjer. PERIODEAFGRÆNSNING OG GENEREL PERIODISERING AF INDTÆGTER Indbetalinger, der ikke straks kan henføres til en indtægtskonto, registreres på en beholdningskonto, indtil endelig registrering kan finde sted. Projektindtægter mv., hvis retmæssige modtagelse forudsætter gennemførelse af en nærmere specificeret aktivitet, indtægtsføres i takt med udgiftsafholdelsen i denne aktivitet. FORVALTNING AF ANLÆGSAKTIVER VÆRDIFASTSÆTTELSE Aktiver og forpligtigelser værdifastsættes ud fra Kostprincippet. Fastsættelse kontrolleres og godkendes af organisationschefen. I tilfælde af skøn fastsætter organisationschefen værdi af aktivet. VUC Lyngby foretager som udgangspunkt ikke bunkning af aktiver. Et indkøb skal således have en indkøbspris over kr. for at kunne aktiveres. Økonomi- og personaleteam er ansvarlig for bogføring og registrering af aktiver. VÆRDIREGULERING AF AKTIVER VUC Lyngby foretager værdiregulering af aktiver i henhold til Undervisningsministeriets regler i Regnskabsbekendtgørelsen. AKTIVERING AF NYANSKAFFELSER VUC Lyngby registrerer anlægsaktiver i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat af Undervisningsministeriet. Aktiver styres via Navision s modul for anlæg.

11 Ansvaret for registreringer vedrørende anlægsaktiver (udstyr og inventar) er fordelt som følger: Godkendelse af anskaffelser foretages af dispositionsberettiget. Godkendelse af salg/kassation foretages af organisationschefen. Vurdering og fastlæggelse af levetid og heraf følgende indplacering i levetidsgrupper samt kontering foretages af organisationschefen. Ansvaret for periodisk stikprøvekontrol med den fysiske tilstedeværelse af aktiver varetages af organisationschefen. AKTIVERING AF UDVIKLINGSPROJEKTER Forretningsgang ved aktivering af institutionens udviklingsprojekter er således: Forstander definerer hvilke projekter, der kan betegnes som udviklingsprojekter til aktivering Organisationschef er ansvarlig for terminsfastsættelse af opstart og ibrugtagning. Organisationschef er ansvarlig for budgetlægning og periodisk opfølgning Økonomi- og personaleteam er ansvarlig for korrekt kontering og registrering af omkostninger tilknyttet projektet. Udviklingsprojekter som varetages for anden aktør, f.eks. EU, UVM, Regionen eller lign. følger retningslinjer beskrevet af opdragsgiver. FORVALTNING AF OMSÆTNINGSAKTIVER VÆRDIPAPIRER Forstander er ansvarlig for forvaltning af værdipapirer. VUC Lyngby har ingen værdipapirer på nuværende tidspunkt. UDLÅN VUC Lyngby foretager ingen udlån. FORVALTNING AF PASSIVER EGENKAPITAL OG VIDEREFØRELSER Bevægelser på egenkapital foretages udelukkende ved videreførsel af regnskabsresultater. HENSATTE FORPLIGTELSER VUC Lyngby har følgende hensatte forpligtigelser: Fleks for administration Feriepengeforpligtigelse Tilgodehavende timer jf. løntimeskema for lærere Større enkeltstående gældsposter i forbindelse med indkøb Mer- og overarbejde registreres af Økonomi- og personaleteam i forbindelse med regnskabsafslutning samt halvårsrapportering og registreres i Navision. Registreringer i afvige-rapporter (for administrativt personale) samt Ludus (for lærere) danner baggrund for beregning. Feriepengeforpligtelsen opgøres og reguleres i forbindelse med årsafslutning. Indlæsning af lønposter til Navision fra SLS foretages af Økonomi- og personaleteam.

12 KORT- OG LANGSIGTET GÆLD VUC Lyngby har ikke lang eller kortfristet gæld ud over de hensatte forpligtigelser. BETALINGSFORRETNINGER FORVALTNING AF LIKVIDITETSORDNINGEN VUC Lyngbys betalingsfunktion varetages som et selvstændigt funktionsområde i forhold til institutionens regnskabsmæssige registreringsfunktion. VUC Lyngbys betalingsforretninger afvikles som hovedregel ved anvendelse af elektroniske overførsler mellem pengeinstitutterne. VUC Lyngbys betalingsforretninger foregår via Navision Stat. Der foreligger en underskrevet kontrakt mellem VUC Lyngby og dennes bank, en angivelse af, hvilke medarbejdere på VUC Lyngby der har adgang til at anvende betalingssystemet. Aftalen er underskrevet af forstander samt formand for bestyrelse. Kopi af kontrakt foreligger i Økonomi- og personaleteamet. Betalingssystemet forudsætter involvering af mindst to medarbejdere. Medarbejdere, der varetager betalingsfunktioner, må ikke samtidig foretage regnskabsmæssig registrering. Dette styres via opsætning i Navision Stat. Prokura er opsat så alle brugere udelukkende kan disponere to i forening. Indbetalinger til VUC Lyngby modtages via indbetaling fra bank og registreres i Navision Stat i forbindelse med afstemning mellem bank og regnskabssystem (Navision) VUC Lyngby modtager tilskud fra Undervisningsministeriet. Tilskuddene overføres fra Undervisningsministeriet til institutionens Nemkonto, hvor de overførte beløb indgår til finansiering af institutionens betalingsforretninger. VUC Lyngbys betalinger af kreditorer afvikles via Navision Stat, hvor betalingsafviklingen finder sted. Fremgangsmåden er nærmere beskrevet i Økonomistyrelsens generelle beskrivelse af Navision Stat. Det sikres, at der rettidigt og til enhver tid er tilstrækkelig dækning på VUC Lyngbys konto til dækning af kreditorudbetalinger. OPFØLGNING PÅ LÅNERAMMEN VUC Lyngby har ikke anvendt lånerammen. Beslutning om anvendelse skal træffes af Forstander samt bestyrelse i forening. FORVALTNING AF LIKVIDITETSKONTI UDENFOR LIKVIDITETSORDNINGEN VUC Lyngby har ingen konti udenfor Likviditetsordningen. KONTANTKASSE Af VUC Lyngbys likvide midler forefindes højst kr i kontanter. VUC Lyngbys kontante kassebeholdning anbringes efter kontortid i pengeskab. Hovedkassen er på adressen: Nybrovej , Kgs. Lyngby i receptionen. Hovedkassen anvendes hovedsageligt til modtagelse af betaling for studiekort samt kopikort fra studerende. Den opgøres og bogføres jævnligt i Navision af Økonomi- og personaleteam. BETALINGSKORT Forstander og Bestyrelsesformand har i forening bemyndiget Økonomi- og personaleteam til to i forening at udstede betalingskort tilknyttet VUC Lyngbys bankkonti. Alle fremtidige bank-betalingskort tilknyttes særlig konto med udbetalingsmaksimum. Forbrug konteres straks efter anvendelse i Navison. Der er udarbejdet lokale retningslinjer for anvendelse af firmaudstedte bank-betalingskort. Retningslinjer og oversigt over korthavere er vedlagt som bilag 4. Samtlige korthavere

13 underskriver lokale retningslinjer. Oversigt over underskrevne retningslinjer forefindes i Økonomiafdelingen. Der foreligger ikke andre typer betalingskort hos VUC Lyngby og der må ikke oprettes andre betalingskort uden særlig godkendelse af forstander og bestyrelsesformand i forening. REGNSKABSAFLÆGGELSE VUC Lyngbys officielle regnskabsaflæggelse omfatter årsrapporten. Herudover udarbejder institutionen interne regnskaber efter behov. VUC Lyngbys årsrapport revideres af den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor. VUC Lyngbys årsrapport revideres ligeledes af Rigsrevisionen. Som led i den løbende kontrol og endelige godkendelse af årsregnskabet foretages blandt andet følgende: Kontrol af, at de registrerede tilskud er i overensstemmelse med modtagne tilskud, samt at disse tilskud er i overensstemmelse med den indberettede aktivitet og gældende takster Det vurderes, om forbruget forekommer rimeligt under hensyntagen til aktiviteterne i den pågældende periode Kontrol med, at de fastlagte periodiseringsregler og tilsvarende efterfølgende periodeafslutning/spærring af afsluttede regnskabsperioder er overholdt. VUC Lyngby gennemfører løbende følgende kontroller og afstemninger i forbindelse med regnskabsaflæggelse: Overordnet regnskabskontrol for VUC Lyngby Styring af debitorer og kreditorer Momsafregning til UVM Kritisk gennemgang af beholdningskonti Vurdering af de likvide beholdningers størrelse samt afstemning heraf Sikre rykkerprocedurer overholdes Styring af anlægsaktiver Korrekt periodisering GODKENDELSE AF DE MÅNEDLIGE REGNSKABER Godkendelse af de månedlige regnskaber foretages af organisationschefen samt de dispositionsberettigede. Månedlige regnskaber består af: Rapport over samlet forbrug til lokal ledelse Detaljerede delrapporter til lokale dispositionsberettigede. GODKENDELSE AF DE KVARTALSVISE REGNSKABER Der udarbejdes kvartalsrapportering til bestyrelse, der godkender regnskaberne. Kvartalsvise regnskaber består af Rapport over samlet forbrug, herunder evt. justeret budget til ledelse og bestyrelse Oversigt over forbrug på delområder (uddannelse, administration, IDV mm.)

14 GODKENDELSE AF DET ÅRLIGE REGNSKAB VUC Lyngbys årsregnskab udarbejdes under hensyntagen til, at alle tilgodehavender og skyldige beløb m.v. er registreret i regnskabet, således at dette giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågældende kalenderår samt aktiver og passiver ved kalenderårets udløb. Følgende generelle retningslinjer følges: Årsrapporten aflægges med udgangspunkt i den pågældende instruks herom samt bogføringsloven Årsrapporten skal underskrives af den samlede bestyrelse og forstanderen og påtegnes af VUC Lyngbys revisor Den af bestyrelsen godkendte og reviderede årsrapport sendes sammen med VUC Lyngbys revisionsprotokollat og eventuelle bemærkninger hertil fra bestyrelsen til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen. I forbindelse med godkendelse af årsrapporten føres tilsyn med, om forbruget af aktiver og passiver er opgjort korrekt og regnskabsmæssigt afstemt, herunder om forbruget forekommer korrekt under hensyntagen til aktiviteterne i den forløbne periode, og om aktiver og passiver har en rimelig størrelse og forekommer rimeligt under hensyntagen til aktiviteterne i den forløbne periode. ØVRIGE REGNSKABSOPGAVER KANTINEVIRKSOMHED VUC Lyngbys kantinevirksomhed er forpagtet af ekstern kantinevirksomhed. Der er indgået aftale om betaling, faktureringsvilkår samt serviceniveau. FORVALTNING AF IKKE STATSLIGE AKTIVER VUC Lyngby forvalter lejede bygninger på Nybrovej 112 og 114, 2800 Lyngby. Disse bygninger er udlejet af Top Danmark Ejendom A/S. VUC Lyngby forvalter endvidere lejet bygningsdel i Lyngby Kulturhus. Disse er udlejet af Lyngby Kommune. Administration af lejemål varetages af VUC Lyngby. Vedligeholdelse og dagligt drift varetages af Teknisk serviceteam hos VUC Lyngby. ADMINISTRATIVT FÆLLESSKAB VEDR. LUDUS VUC Lyngby indgår i driftsfælleskab vedr. drift af Ludus. Den daglige drift varetages af KVUC. IT-ANVENDELSE GENERELT OM IT-ANVENDELSEN Samtlige medarbejdere ved VUC Lyngby fordres at anvende elektroniske informationssystemer, for på egen foranledning at opsøge relevant viden. For denne fleksibilitet ydes et tillæg, som anvises via lønnen. VUC Lyngby anvender Navision Stat til økonomistyring. Betalinger afvikles gennem bankforbindelse.

15 Statens Løn System anvendes til beregning og anvisning af løn til institutionernes ansatte. (Til og med 2012 har VUC Lyngby anvendt Silkeborg løn til beregning og anvisning af løn) Ludus anvendes til styring af kursistaktivitet. KMD anvendes til E-fakturering. Fronter anvendes til intern informationsdeling, både med medarbejdere og kursister. SPECIFIKT OM ANVENDELSEN AF SYSTEMER VUC Lyngbys Navision System opkobles til følgende IT-systemer: Statens Koncernsystem Statens Koncernbanksystem Statens Løn System ØS LDV (Økonomistyrelsens lokale datawarehouse) Silkeborg Data for at kunne se historiske oplysninger om medarbejdere VUC Lyngby s banks betalingssystemer Indbetalingskonto/Nemkonto Elektronisk fakturering Proceduren for overførsel af data mellem VUC Lyngbys Navision-system og ovenstående systemer findes nærmere beskrevet i Økonomistyrelsens generelle beskrivelse af Navision Stat. SPECIFIKT OM ANVENDELSEN AF NAVISION STAT VUC Lyngby er omfattet af de generelle bestemmelser omkring ansvarsfordelingen mellem Økonomistyrelsen og de enkelte brugere af Navision Stat som fremgår af Økonomistyrelsens generelle beskrivelse af Navision Stat. Den nærmere tilrettelæggelse af ovenstående opgaver fremgår af VUC Lyngbys sikkerhedsinstruks. Oversigt over brugere i Navision godkendes løbende af Organisationschef og oversigt kan til hver en tid trækkes i Navision. SPECIFIKT OM ANVENDELSEN AF STATENS LØN SYSTEM (SLS) Løn- og personalemedarbejder indtaster grunddata direkte i Statens Løn Systems database. Denne tilgås enten via SLS direkte eller via Web-systemet HR løn. Organisationschefen er sikkerhedsansvarlig for lønsystemet og web-systemet. Adgangen til SLS og HR løn etableres ved angivelse af brugernavn og adgangskode i overensstemmelse med forskrifter. Den enkelte bruger skal - med fastlagte intervaller - forny sin adgangskode. Den enkelte bruger har ansvaret for, at andre ikke bliver bekendt med brugerens adgangskode. Oversigt over brugernavne godkendes løbende af organisationschefen og liste fra SLS og HR løn forefindes i Økonomi- og personaleteam i mappe med regnskabsinstruks. SPECIFIKT OM ANVENDELSEN AF IT-DRIFTSCENTERLØSNINGER Der anvendes Citrix-løsning til Navision, Ludus og Statens Løn System. KMD varetager brugeroprettelser i Navision VUC Lyngby anvender UNI-C til afvikling af IT opgaver i forbindelse med Navision For nærmere beskrivelse af ansvarsfordelingen i forbindelse med IT-opgaver henvises til ITsikkerhedsinstruks. Organisationschefen er ansvarlig for koordineringen af IT- opgaver, samt udarbejdelse og vedligeholdelse af IT-sikkerhedsinstruks.

16 Bilag 1: Oversigt over aftaler om indkøb for VUC Lyngby Der foreligger følgende væsentlige aftaler for VUC Lyngby: Nr. Aftale I mappe O: drev 1. Aftale mellem KMD og VUC 2. Aftale mellem bank og VUC 3. Aftale mellem driftsoverenskomspartere og VUC 4. Aftale mellem Uni-C og VUC 5. Aftale om forpagtning af kantine 6. Aftale mellem VUC Lyngby og SD 7. Aftale med Post Danmark om afhentning og frankering 8. Aftale med Frisk Matic vedr. kaffemaskiner 9. Aftale med Pitney Bowes om dankortmaskine samt frankeringsmaskine 10. Beredskabsaftale med Netdesign 11. Lejekontrakt Nybrovej 112 samt Aftale med HNG om naturgas 13. Aftale om Falck Healthcare 14. Aftale med Eden Springs om vandautomater 15. Båndkopiaftale med Copydan 16. Boss Servicekontrakt 17. DSB hovedaftale 18. Dankortaftale 19. TDC bredbåndsaftale 20. Rengøringskontrakt Rentek 21. Tilslutningsaftale Ludus 22. Kørselsaftale med Taxi Nord 23. Aftale med DBI (Dansk Brand og sikringsinstitut) om beredskabsplan, kriseplan mm 24. Serviceaftale Xerox vedr kopimaskiner 25. Tilslutning til Statens Koncernbetalinger(SKB) 26. Registreringsbevis Skat 27. Kontrakt med SLS om anvendelse af lønsystem 28. Lejeaftale, leje af lokaler i kulturhuset Samtlige aftaler kan findes på fællesdrevet for økonomiteam. O:\kontrakter Her vil evt. nye aftaler fremover også blive placeret, så der altid er overblik over indgåede aftaler. 1

17 Bilag 2: Underskriftsbilag Vibekke Lund er fratrådt fratrådt den 26. juni

18 Bilag 3: Oversigt over disponeringsberettigede Fulde navn: Initialer: Disponeringsberettiget til : Anne Sørensen ASØ Overordnet ansvarlig Jf. gældende budget oversigt for året Bent Thomsen BTH Administration, øvrig drift mm. Jf. gældende budget oversigt for året Inge Woller Rene Bamberger IWO RBA Uddannelser finansieret ved tilskud Jf. gældende budget oversigt for året Studieadministration og tværgående HR Jf. gældende budget oversigt for året Debbie Kronsted DKR Indtægtsdækket virksomhed Jf. gældende budget oversigt for året Erling Sørensen (IT Team) ESO IT indkøb og service Jf. gældende budget oversigt for året Henrik Hawthorn Jensen HJE Intern service, bygninger samt energi Jf. gældende budget oversigt for året Karina Madsen KMA Markedsføring Jf. gældende budget oversigt for året Faggruppekoordinatorer Se bilag 5 Indkøb indeholdt i fagbudgettet Der kan disponeres indenfor godkendt budget. Opfølgning foretages via ansvarskoder i Navision. 3

19 Bilag 4: Oversigt over medarbejdere med betalingskort Medarbejder Carsten Nordstrøm Henrik Hawthorn Jensen Niels Humble Niels Humble Korttype Dankort med firmahæftelse og beløbsloft (småinkøb af varer og ydelser) Dankort med firmahæftelse og beløbsloft (småindkøb af varer og ydelser) Mastercard internetkonto med beløbsramme til indkøb over internet (bogindkøb) Dankort med firmahæftelse og beløbsloft (småinkøb af varer og ydelser) Lokale retningslinier for anvendelse af firmaudstedt betalingskort ved VUC Lyngby Kortet må kun anvendes til køb som skal dækkes af VUC Lyngby Anvendelsen skal tilstræbes begrænset i videst muligt omfang. Kortet må kun anvendes i de tilfælde, hvor det er umuligt at få fremsendt faktura på udlæg. Der skal i alle tilfælde først anmodes om tilsendelse af helst elektronisk faktura. (EAN.nr: ) Der må under ingen omstændigheder hæves kontanter på kortet Straks efter anvendelse af kortet til udlæg, skal bilag tilsvarende anvendt beløb forelægge økonomiafdelingen i underskreven stand. Senest dagen efter af hensyn til afstemning af bankkonto. Kortet må ikke anvendes til køb på internettet. I de tilfælde hvor det ved bestilling af varer eller ydelser ikke er muligt uden dankort kan Niels kontaktes, da de har internetbetalingskort og kan dermed foretage indkøbet. (Gælder f.eks. bogindkøb og lign.) Såfremt disse retningslinier overskrides vil betalingskortet blive inddraget. 4

20 Bilag 5: Oversigt over lokale arbejdsgange Hovedområde Opgaver Ejer Løn Lønindrapportering i SLS sri Ansættelser Ansættelsesbreve sri Ansættelser Oprette i SLS - ud fra skema sri Ansættelser Oprettelse af medarbejder i Ludus sri Refusioner Refusioner Kommunen (sygefravær) Indtaste i virk sri Refusioner Refusioner Beregne fleksjobrefusioner sri Fravær Registrering af fravær i sls sri Løntimeskemaer Indtastning af timer AVU i Ludus sri Fravær Indberetning af ferie i SLS sri Fratrædelser Stoppe i SLS sri Fratrædelser Indtaste i ludus sri Refusioner Elevrefusion sri Fakturering Udsender til godkendelse af faktura nhu Fakturering Fakturabetaling til kreditorer nhu Fakturering Fakturering af debitorer nhu Kursistbetalinger Deltagerbetalinger nhu Aktivitet Aktivitetsberegning og kontrol nhu Aktivitet Aktivitetsindberetning nhu Aktivitet Kommunebetalte kursister nhu Øvrig VUC Erhverv statistik nhu Årsregnskab Årsregnskab mju Regnskab Afstemning af konti nhu Kursistbetalinger Tilbagebetaling fuld HF nhu Kursistbetalinger Tilbagebetaling af deltagergebyr nhu Øvrig Studieture nhu Regnskab Afskrivninger nhu Regnskab Afstemning af moms samt afregning nhu Rapportering kvartalsrapport til bestyrelsen mju Bank Opgøre kontantkassen mju Bank Bankafstemning mju Løn lønkontrol mju Fakturering Godkende betaling og sende til banken mju Budgettering ud fra budgetregnearket udarbejdes budget mju Budgettering Ændringer til budget - løbende justering mju Løn Indlæs lønposteringer i Navision mju censur opgørelse til censorbank sri Fakturering betaling af udlæg nhu Bank vedligeholdelse af konti og kortholdere mju løn fleksskemaer sri Årsregnskab feriepengeforpligtigelsen mju Årsregnskab skyldig mer og overarbejde og resultatløn mju Løn rettelser, sps, projekter og andet der flytter segment sri 5

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2016 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2016 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2016 VUC LYNGBY 0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig registrering

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00.

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00. VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 5. oktober 2015 Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16 Mødetid: Kl. 15.00 17.00. Regnskabsinstruks for VUC STORSTRØM CVR 29 54 18 68 Inst.nr. 369248 Forord

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole

Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i 20-23 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 samt ØkonomistyrelsensModerniseringsstyrelsens

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dokument nr.: 119098-12 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand Bilag 1. Grunddata Menighedsrådet navn Myndighedskode

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 & 2 og danner rammen om parternes

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1.

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1. Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Oktober 2013-10-31. Forord Med overgangen til betjening hos Statens Administrations Økonomiservicecenter (ØSC) koncentreres institutionernes regnskabsopgaver

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: Frederiksværk --------------------------------- provstiudvalg

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: Frederiksværk --------------------------------- provstiudvalg Dok. nr. 115501-12 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: Frederiksværk --------------------------------- provstiudvalg 18-11-2014 Birgit Hasselager Dato / Den forretningsførende (provsten)

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 1 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Valg af betalingskortselskab og

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skive Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skive Kommune, region Midtjylland

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Marselisborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: Ringkøbing menighedsråd

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: Ringkøbing menighedsråd Dokument nr.: 119098-12 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand Bilag 1. Grunddata Menighedsrådet navn Myndighedskode CVR-nummer P-numre Provsti

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Kolding HF & VUC Juni 2012 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vordingborg Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Vordingborg Kommune,

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem. REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND Marts 2013 1 Indledning Nærværende organisations- og regnskabsinstruks er udarbejdet med henblik på at klarlægge og regulere de administrative

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4.

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vestjysk Gymnasium Tarm, Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf er en selvejende

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for ejendomsadministration. Ringsted Kommune

Bilag B. Kravspecifikation for ejendomsadministration. Ringsted Kommune Bilag B Kravspecifikation for ejendomsadministration Ringsted Kommune 1. Indledning Der er fire boligtyper: Almindelige boliger Husvildeboliger Pensionistboliger Handicapvenlige boliger (ældreboliger)

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Indholdsfortegnelse [Indledning] [Kassevirksomhed] [Direkte registreringer af ind- og udbetalinger i kommunens regnskab] [Indbetalinger] [Udbetalinger]

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere