Å r s r a p p o r t f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

2 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Finansielle nøgletal Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapporteringens første del skematisk oversigt Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten...19

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav Figur 1: Indtægter og omkostninger Figur 2: Balancens sammensætning Figur 3: Egenkapitalens sammensætning Figur 4: Låneramme og SKB-gæld Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser Regnskabstabeller Tabel 3: Resultatopgørelse Tabel 4: Resultatdisponering Tabel 5: Balancen Tabel 6: Egenkapitalforklaring Tabel 7: Inddækning af merforbrug Tabel 8: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Personaleomkostninger Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Note 3: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 1: Årets resultatopfyldelse Bilag 2: Nøgletal Øvrige tabeller Bilag 3: Aktivitetsoplysninger Bilag 4: Klare mål for brugerrettede opgaver

4 -4-1. Beretning Glas og Keramikskolen på Bornholm (GKSB) er en statsinstitution under Kulturministeriet Præsentation af virksomheden Hovedformål og lovgrundlag GKSB har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. december 2000, om videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, til opgave at give uddannelse indenfor glas og keramik. Skolen kan herudover give uddannelse i andre fag indenfor kunsthåndværket. Uddannelsen varer 3 år. GKSB har til formål, på baggrund af et solidt håndværksmæssigt kendskab til arbejdet med teknik og materialer, at give de studerende kvalifikationer til, på et højt kunstnerisk niveau, at udforme og udvikle glas- eller keramikkunsthåndværket. GKSB indgår i et tæt formaliseret samarbejde med Danmarks Designskole (DKDS), Hovedopgaver og mål GKSB skal uddanne kunsthåndværkere inden for glas og keramik og som nationalt kompetencecenter medvirke til, på et højt kunstnerisk niveau, at udforme og udvikle glas- og keramikkunsthåndværket. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse indenfor faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste. I GKSB s opgavehierarki er skolens effekt formuleret således: GKSB skal uddanne kunsthåndværkere inden for glas og keramik og som nationalt kompetencecenter medvirke til, på et højt kunstnerisk niveau, at udforme og udvikle glas- og keramikkunsthåndværket. Som det fremgår af opgavehierarkiet, er GKSB s produkt Kunsthåndværkere. Se det fulde opgavehierarki her: Årets faglige resultater Indholdet af skolens produkt uddannede kunsthåndværkere, fremgår af afsnit 1.1. Præsentation af virksomheden. Der var i skolens resultatkontrakt for perioden , opstillet 10 resultatkrav der skulle opfyldes i 2007 (se bilag 1. Årets resultatopfyldelse). Ud af disse er 7 opfyldt og 3 delvist opfyldte. Ingen resultatkrav er ikke opfyldt. Der er anvendt 9.532,3 t.kr., til arbejdet med at uddanne kunsthåndværkere, svarende til hele skolens bevilling samt de samlede driftsindtægter. Resultatet vurderes som tilfredsstillende, jf. i øvrigt i målrapporteringen.

5 -5- Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav Produkt/opgave Omkostninger Opfyldte resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav 1000 kr. Antal Antal Antal Uddannede Kunsthåndværkere 9.532, I alt 9.532, I foråret 2007 tog 22 studerende afgangseksamen fra GKSB med et tilfredsstillende resultat (se bilag 3, Aktivitetsoplysninger). Afgangsholdet var fordelt med 12 glas- og 10 keramikkunsthåndværkere. Afgangsudstillingen åbnede på Bornholms Kunstmuseum i Rø, som skolen fra 2007 har indgået en fast aftale med, om udstilling af afgangseksamen. Herefter gik udstillingen til Design Center i Malmö, til Århus Rådhus og endelig blev udstillingen vist på Holmegaard og Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus. Se præsentation af afgangsholdet 2007 her: Skolen ligger over årene, ret stabilt med et optag på 50 % af alle ansøgerne (se tabel 3. Aktivitetsoplysninger). Dette giver et rigtig godt grundlag for, at udvælge de bedste blandt ansøgerne og således opretholde den høje kvalitet i uddannelsen til glas- eller keramikkunsthåndværker. Skolen er i resultatkontrakten normeret til 70 aktive finansårsstuderende, indenfor normeret studietid. I 2007 havde vi 67, hvilket ligger lidt under resultatmålet, men på optællingstidspunktet (1. oktober 2007) var 5 studerende på orlov (heraf 3 på barselsorlov og 2 ordinær på orlov), hvilket kan være svært at tage højde for, især på en lille uddannelsesinstitution, hvor selv små udsving syner meget. I 2006, havde skolen 75 studerende, så tallet ses at fluktuere over årene. Der er i 2007 udarbejdet en beskæftigelsesrapport sammen med de øvrige institutioner under Kulturministeriet. Se rapporten her: Se yderligere omtale under afsnit 2. Målopfyldelse. Som en opfølgning på sidste års udviklingsforløb, under ledelse af Levy Ledelsesrådgivning, har skolen i 2007 fortaget en organisationsændring, dels efter ønsker fremkommet fra medarbejderne og dels, for fremadrettet at sikre og tilpasse skolens ledelsesgrundlag, så vi er koblingsparate ved en evt. fusion iht. struktur- og samarbejdsudvalgets anbefalinger. I forbindelse med organisationsændringen, er der udnævnt en uddannelsesleder og en sekretariatschef. Samarbejdet med Danmarks Designskole blev fortsat i GKSB s nye resultatkontrakt for perioden Samarbejdet er blevet godt indarbejdet på begge skoler, til alle parters tilfredshed. Skolerne har i 2007, haft et godt udbytte af både det administrative og det faglige samarbejde, der bygger på gensidig tillid og respekt. Se yderligere omtale af resultatkrav, under afsnit 2. Målopfyldelse. Overordnet set, er skolen tilfreds med skolens resultateropfyldelse i 2007.

6 Årets økonomiske resultat Figur 1: Indtægter og omkostninger 12000, ,0 8000,0 T. kr. 6000,0 4000,0 2000,0 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Figur 1 viser fordelingen af skolens indtægter og omkostninger. Forskellen på søjlernes højde angiver årets resultat. Det fremgår, at skolens indtægter stort set balancerer med omkostningerne i begge år. Afskrivningerne forøges i 2008, da skolen har fået udvidet lånerammen til indkøb af anlægsaktiver. Der er ligeledes bevilget ekstra driftsbevilling, til de forøgede afskrivninger. Indtægterne falder i 2008, dette skyldes, at der ikke er budgetteret med nogen indtægt i forbindelse med revalidender samt betaling fra udenlandske studerende. Figur 2: Balancens sammensætning 3500,0 3000,0 2500,0 T. kr. 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Kortfristet gæld Langfristet gæld Hensatte forpligtelser Egenkapital Omsætningsaktiver Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Figur 2 viser sammensætningen af virksomhedens balance. Det ses, at skolens balance øges i 2008, dette skyldes, at skolen har fået udvidet lånerammen med 800 t.kr. i 2007 og yderligere 600 t.kr. i 2008.

7 -7- Udvidelsen er givet til nødvendig udskiftning og forbedring af skolens glas- og keramikovne, således at skolen som nationalt kompetencecenter, kan opfylde sin målsætning om at tilbyde undervisning til glas- og keramikkunsthåndværkere på et højt kunstnerisk niveau. Figur 3: Egenkapitalens sammensætning 200,0 150,0 100,0 T. kr. 50,0 0,0-50,0-100,0-150, Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital Figuren viser egenkapitalens sammensætning ultimo året. Disponeringsreglerne er overholdt. Figur 4: Låneramme og SKB-gæld 3000,0 2500,0 T. kr. 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0, Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Figuren viser sammensætningen af skolens saldi i SKB ultimo året, set i forhold til udviklingen i lånerammen. Den samlede udnyttelsesgrad af lånerammen er 75 % i 2007, stigende til 87 % i Skolens har som tidligere nævnt, fået udvidet lånerammen til køb af anlægsaktiver (se figur 2), med en stigning af den langfristede gæld til følge. Lånerammen har ikke været overskredet i løbet af året. Årets økonomiske resultat (se tabel 5) er tilfredsstillende. Der har været en mer-indtægt på de ordinære driftsindtægter, pga. at institutionerne fra 2007, selv skulle opkræve betaling for revalidender hos kom-

8 -8- munerne, hvilket ikke var budgetteret. De ekstra indtægter har været brugt til lønomkostninger i forbindelse med skolens organisationsændring og er primært tilført undervisningen. Det forventes, at 2008 økonomisk kommer til at svare til det i FFL2008 budgetterede. Dog med den afvigelse, at der heller ikke i 2008 er medtaget indtægter fra revalidender samt betaling fra udenlandske studerende. Endvidere må det forventes, at lønudgifterne vil være større end budgetteret, grundet de pågående overenskomstforhandlinger. Der budgetteres med et resultat for 2008 på 0. Glas og Keramikskolen har ingen administrerede udgifter og indtægter Finansielle nøgletal Ingen nøgletal viser noget ekstraordinært (se bilag 2. Nøgletal) Forventninger til kommende år De faglige krav i skolens resultatkontrakt for perioden , retter sig mod højere kvalitet i uddannelsen, øget fokus på beskæftigelse og styrket internationalisering. Midlet til at sikre, at disse krav opfyldes tilfredsstillende, er samarbejdet med DKDS. Som følge heraf har skolerne til hensigt, yderligere at styrke samarbejdet og har påbegyndt arbejdet hen imod en egentlig fusion, således at uddannelsen af kunsthåndværkere i Danmark samlet set styrkes. De indledende knæbøjninger er foretaget. Planerne er præsenteret for medarbejdere og skoleråd på de to skoler og alle har positivt tilkendegivet, at der kan arbejdes videre med projektet. Det forventes, at intensivere det administrative samarbejde hen over foråret, til efteråret begyndes arbejdet med at afdække hvordan uddannelserne rent fagligt kan kobles sammen, samtidig med at man fastholder fagenes identitet. Målet er, at der sker en formel fusion, den 1. januar 2009 og at GKSB fastholdes som nationalt kompetencecenter for kunsthåndværk under DKDS. Samarbejdet mellem skolerne har medført at GKSB i sommeren 2008 afholder DIS kurser i glas for Amerikanske studerende. Kurset har hidtil været afviklet på DKDS, men grundet ombygning og lokalerokade, er det ikke muligt at afholde kurset her. DIS har været på besøg på GKSB for at bese skolen, og har uden problemer indvilget i at flytte kurset hertil. I september afholdes European Glass Context 2008 som GKSB er medarrangør af. Projektet involverer glaskunstnere fra hele EU samt Norge og Schweiz og består dels af 3 udstillinger for hh. etablerede kunstnere, nye talenter og industrielt design og dels af en Workshop, en Konference og en Master Class. Konference og Master Class afholdes på GKSB. Projektet er bl.a. støttet af Kulturministeriets pulje for Kultur i Hele Landet. Læs mere om projektet her: GKSB har som resultatmål fra 2008, at optage 2 udenlandske betalingsstuderende. Vi forventer i 2008 at optage 1 studerende fra USA. Det er ikke muligt for skolen, at annoncere og føre kampagne i udlandet. Så ud over de oplysninger, der findes på engelsk på skolens hjemmeside, vil det være vores ry og rygte der skal sælge skolen i udlandet. Vi forventer, at det vil være en kommende opgave for KUR eller KUM / KUMADM, at udarbejde en samlet markedsføring af Kulturministeriets uddannelser i udlandet.

9 -9-2. Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del skematisk oversigt Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets underskud Andel opfyldte resultatkrav Uddannede Kunsthåndværkere ,0-713, ,3 100 % 7/10 I alt ,0-713, ,3 100 % 7/10 Tabel 2. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter viser, at GKSB har anvendt den indtægtsførte bevilling samt alle øvrige indtægter til skolens produkt, uddannede kunsthåndværkere. Omkostningerne overstiger indtægterne. Tabel 1. Omkostninger og resultatkrav (se afsnit 1.2) viser, at for skolens produkt, Uddannede kunsthåndværkere, var der i 2007 i alt opstillet 10 resultatkrav, af disse er 7 opfyldt, 3 delvist opfyldt og 0 ikke opfyldt. Årets målopfyldelse har overordnet set været tilfredsstillende. De 3 resultatmål der er delvist opfyldt, retter sig alle mod eksterne interessenter. Arbejdet med at opfylde resultatmålene er i gang og det forventes, at de alle er opfyldt i GKSB har kun ét produkt og der er således ikke foretaget omkostningsfordeling Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Se bilag 1. Årets resultatopfyldelse. Delvist opfyldte mål: Som nævnt, retter alle delvist opfyldte mål sig mod eksterne samarbejdspartnere. De har ikke det samme incitament til at indgå i et samarbejde som skolen har, i kraft af resultatkontrakten. Derfor kan det siges generelt om de delvist opfyldte mål, at skolen har igangsat arbejdet, men det går lidt trægt med at få svar fra de eksterne parter vi kontakter. Dette skyldes ikke at de har modvilje mod, at indgå i et samarbejde med skolen, men skal ses som et udtryk for, at det ikke er højt prioriterede mål for dem. Resultatmål 3. Øget fokus på beskæftigelse. Resultatkrav: Etablering af 10 partnerskaber med fokus på undervisning, praktik- eller mentorordninger. Skolen har i 2007 kontaktet 10 eksterne parter i ind- og udland, der kunne være interessante for skolen, at indlede et samarbejde med. 5 har givet positivt svar retur, enkelte har vi ikke hørt fra og andre har tilkendegivet, at de gerne vil samarbejde, men ikke uden betaling. Skolen har modtaget positivt svar fra flg.: Glaskunstner Pernille Bülow ( ) Paradis Keramik ( )

10 -10- Keramiker Anne Mette Hjortshøj ( ) Keramiker Phill Rogers ( ) Glaspustere Karen Nyholm og Ned Cantrell ( ) Resultatmål 3. Øget fokus på beskæftigelse. Resultatkrav: Karrierevejledning er etableret. Skolen har indledt et samarbejde med en ekstern konsulent om, at samle og koordinere skolens nuværende indsats på området samt at udvikle dette, således at der kommer en rød tråd igennem uddannelsens eksisterende karrierevejledning, fra start til slut. Skolen har først i 2008 fået det første notat fra konsulenten og der arbejdes videre på, at få det implementeret i studieplanerne. Skolen har på nuværende tidspunkt flg. tiltag indarbejdet i studieplanerne: Et 4 ugers projekt i produktudvikling, der bygger på et samarbejde med udvalgte erhvervsdrivende. De studerende på 4. semester her indlagt en 14 ugers erhvervspraktik, hvor de er ude hos kunsthåndværkere i hele verden. Målet er, at de deltager i alle arbejdsgange hos praktikstedet omkring det at drive virksomhed. Afgangsprojektet, hvor de studerende selv står for udstillingerne efter de har forladt skolen. De laver selv udstillingsplaner, udarbejder budgetter, søger legater, tegner div. forsikringer, kontakter udstillingsstederne osv. Der hvor skolen fremover forventer at gøre en ekstra indsats, er omkring den personlige karrierevejledning af de studerende. Resultatmål 4. Styrket internationalisering. Resultatkrav: Der er evt. i samarbejde med DKDS, indgået 2 kvalificerede samarbejdsaftaler med relevante/førende uddannelser i udlandet om udveksling af studerende, undervisere og forskere, projekter eller andre fagspecifikke samarbejder. Skolen har kontakt til 2 udenlandske uddannelser om samarbejde som vi har fået positivt svar fra (den ene har først svaret i 2008, derfor står kravet som delvist opfyldt). University of Westminster ( ) Edinburgh College of Art ( ) Skolen planlægger i foråret 2008, at foretage en studietur til de 2 institutioner for at afdække, på hvilke områder det kan være interessant at samarbejde. Skolen har vurderet, at det ikke på nuværende tidspunkt, ville være meningsfyldt at iværksætte samarbejde med DKDS om dette, pga. forskelligheden i uddannelserne. GKSB forventer, at alle delvist opfyldte resultatmål er fuldt opfyldt i løbet af Øvrige udvalgte resultatmål: Resultatmål 1. GKSB lever op til de fastsatte aktivitetskrav.

11 -11- Resultatkrav: Antallet af aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid ved GKSB er 70 i Skolen havde ved optælling pr. 1. oktober 2007, 67 studerende. Resultatkravet anses som fuldt opfyldt. Det forventes, at skolen også i 2008 lever op til de fastsatte aktivitetskrav. Resultatmål 3. Øget fokus på beskæftigelse. Resultatkrav: Institutionen udarbejder i fællesskab med de øvrige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet en årlig rapport om beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede fra institutionerne. GKSB har 2007 fået udarbejdet en beskæftigelsesrapport i samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner i Kulturministeriet. Rapporten udkom i Rapporten viser, at der fortsat er en høj ledighedsgrad for de uddannede kunsthåndværkere. Men dog ikke så høj som for andre uddannelser under Kulturministeriet. Ledighedsgraden for kunsthåndværkere ligger på 15,1 %, hvilket er en forbedring på 5,6 procentpoint i forhold til året før. Skolen har det fortsat som højt prioriteret mål, at medvirke til at nedbringe ledighedsgraden yderligere, bl.a. ved at styrke indsatsen omkring den personlige karrierevejledning af de studerende, startende umiddelbart efter studiestart og herefter fulgt op af en løbende vejledning med interne og eksterne vejledere. I øvrigt ved vi, at vores studerende har en lang indtrængningstid på arbejdsmarkedet, der er således størst ledighed de første år efter endt uddannelse. De ældste kandidater, der er med i undersøgelsen har en ledighedsgrad på 6-9 %, hvilket er noget mere tilfredsstillende. Se beskæftigelsesrapporten her: Resultatmål 5. Samarbejde med DKDS. Resultatkrav: Samarbejde om generel ledelse og administration. Der har i årets løb været et tæt samarbejde om generel ledelse og administration, ikke mindst i kraft af de indledende møder om en fusion mellem skolerne. Herudover har skolerne stor glæde af, i dagligdagen at udveksle erfaringer om faktuelle administrative og ledelsesmæssige arbejdsopgaver. GKSB har siden august 2007 indrapporteret løn for DKDS, da deres lønbogholder gik på barselsorlov. Lønbilag sendes fysisk til Bornholm og indrapporteres her i SLS (Statens Løn System). Uklarheder ordnes via telefon og mail. Aftalen har fungeret glimrende til begge parters tilfredsstillelse. Resultatkrav: Fagligt samarbejde om ordinær uddannelse. Der er i årets løb igangsat mange fælles tiltag der vedrører uddannelsen på skolerne. Der arbejdes løbende videre med at tilpasse og forbedre den teoribaserede undervisning, der er obligatorisk for de studerende på GKSB, der ønsker at kvalificere sig til overbygningsuddannelsen på DKDS. Der er indgået aftale om, at man fungerer som ekstern censor for hinanden ved 1. års prøven. GKSB anvender i den udstrækning der er muligt, undervisere fra DKDS i faget 3D teknologi samt som vejledere og bedømmere ved diverse projekter og fremlæggelser. Resultatkrav: Samarbejde om andre uddannelsesaktiviteter. Skolerne har i 2007 indledt arbejdet hen imod en egentlig fusion (se afsnit 1.5 Forventninger til kommende år).

12 Redegørelse for reservation GKSB har ingen reservationer. 3. Regnskab Der er i dette afsnit af årsrapporten anvendt uddata fra Statens Koncern System (SKS) samt Navision Stat Anvendt Regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2007 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper, som angivet i Økonomisk Administrativ Vejledning. GKSB har ingen dispensationer fra det gældende regelsæt. Der er ikke anvendt regnskabsmæssige skøn, ud over budgetåret 2008, da Finanslov 2008 II, i skrivende stund ikke er godkendt i Folketinget.

13 Resultatopgørelse Tabel 4: Resultatopgørelse kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling 0, , ,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt 0, , ,0 Salg af varer og tjenesteydelser 0,0-605,3-400,0 Tilskud til egen drift 0,0-25,0 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt 0, , ,0 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 0,0 895,8 900,0 Forbrugsomkostninger i alt 0,0 895,8 900,0 1 Personaleomkostninger Lønninger 0, , ,0 Andre personaleomkostninger 0,0 0,0 0,0 Pension 0,0 650,6 640,0 Lønrefusion 0,0-369,3-160,0 Personaleomkostninger i alt 0, , ,0 Af- og nedskrivninger 0,0 358,4 550,0 Andre ordinære driftsomkostninger 0, , ,0 Ordinære driftsomkostninger i alt 0, , ,0 Resultat af ordinær drift 0,0 228,6-55,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,0-79,6 0,0 Andre driftsomkostninger 0,0 9,5 0,0 Resultat før finansielle poster 0,0 158,5-55,0 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0-4,0-5,0 Finansielle omkostninger 0,0 63,8 60,0 Resultat før ekstraordinære poster 0,0 218,3 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 0,0 218,3 0,0

14 -14- Tabel 3 viser skolens resultatopgørelse. Skolen havde i 2007 et underskud på 218,3 t.kr.. Underskuddet er til dels, dækket ind af et overført overskud fra 2006 på 111,3 t.kr.. Underskuddet skyldes en overskridelse af skolens energibudget på 255 t.kr.. El og gas er en stor post på skolens budget og prisstigningerne på samt et stigende forbrug af disse har belastet budget i 2007, da skolens glas- og keramikovne har et højt energiforbrug. Der er stor opmærksomhed på energiforbruget på skolen, men glas- og keramikovnene er et nødvendigt værktøj i undervisningen og må anses som skolens primære produktionsapparat. Det står ikke til at ændre, at skolen er afhængig af disse værktøjer, men det betyder en stor budgetmæssig usikkerhed ved prisudsving. Der foretages månedsvis opfølgning på energiforbruget og en plan ved en væsentlig overskridelse er under udarbejdelse. Planen indebærer en trinvis nedlukning af ovne i takt med hvad undervisningen kan bære samt lukning af skolen om natten og i weekenden. På budgettidspunktet var det ukendt, at der vil opstå et underskud i regnskabet for 2007, derfor er der ikke indarbejdet en inddækning i Det forventes, at underskuddet vil blive inddækket i det reviderede interne budget for Overgangen til det omkostningsbaserede regnskab medførte større finansielle udgifter end ventet, da renten var større end det forudsatte ved udarbejdelse af åbningsbalancen. Tabel 4: Resultatdisponering kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud 0,0 218,3 0,0

15 Balancen Tabel 5: Balancen, 1000 kr. Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo note: note: Anlægsaktiver: Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 178,0 178,0 2 Færdiggjorte udviklingsprojekter Opskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervede koncenssioner, Reserveret egenkapital 0,0 0,0 patenter m.v. 0,0 0,0 Udviklingsprojekter under Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 opførelse 0,0 0,0 Immaterielle anlægsaktiver Udbytte til staten 0,0 0,0 i alt 0,0 0,0 3 Materielle anlægsaktiver Overført overskud 111,3-91,0 Grunde, arealer og Egenkapital i alt 289,3 87,0 bygninger 0,0 0,0 Infrastruktur 0,0 0,0 Hensatte forpligtelser 0,0 0,0 Transportmateriel 26,3 5,6 Produktionsanlæg og maskiner 620,8 627,4 Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr 302,7 253,6 FF4 Langfristet gæld 950,0 849,2 Igangværende arbejder FF6 Bygge og IT-kredit 0,0 0,0 for egen regning 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver Donationer 0,0 0,0 i alt 949,8 886,6 Statsforskrivning 178,0 178,0 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 178,0 178,0 Anlægsaktiver i alt 1.127, ,6 Omsætningsaktiver: Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Langfristet gæld i alt 950,0 849,2 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 652,9 578,7 FF5 Uforrentet konto 775,0 775,0 Reserveret bevilling 0,0 0,0 Varebeholdning Kortfristede gældsposter 0,0 0,0 Tilgodehavender Leverandører af varer 508,3 381,3 351,4 703,4 og tjenesteydelser Værdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld 36,6 279,0 FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejder 23,9 0,0 111,0-567,3 for fremmed regning Andre likvider Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 95,8 199,5 Likvide beholdninger i Kortfristet gæld i alt 1.221, ,0 alt 981,8 407,2 Omsætningsaktiver i alt 1.333, ,6 Gæld i alt 2.171, ,2 Aktiver i alt 2.461, ,2 Passiver i alt 2.461, ,2 Tabel 5: Balance, viser skolens aktiver og passiver pr. 31. december En opgørelse over skolens materielle anlægsaktiver kan ses på note 2. GKSB har ingen immaterielle anlægsaktiver. Se afsnit 3.4 for Egenkapitalforklaring.

16 -16- Ændringen i tilgodehavender på 352 t.kr. skyldes primært, at skolen har faktureret kommunerne for betaling af revalidender ved slutningen af året, for ialt 210 t.kr., disse er blevet indbetalt. Endvidere indeholder ændringen opkrævning DKDS af refusion for udlånt personale på 80 t.kr. Endelig indeholder ændringen en række forudbetalte regninger for div. bygningsudgifter, der efterfølgende er faktureret til ejer af bygningen, Bornholms Regionskommune (BRK). Ændringen på skolens finansieringskonto (FF7) på -678,3 t.kr. skyldes primært, at det ikke er foretaget flytning fra den uforrentede konto (FF5) pr , dette beløb udgør 423 t.kr., flytningen er foretaget primo Årets underskud udgør -218,3 t.kr. der trækkes på FF7 kontoen. Det resterende beløb, 37 t.kr. skyldes regninger der er betalt i 2007, hvor omkostningen vedrører Forskellen på primo saldoen for 2007 i forhold til den tilpassede åbningsbalance, kan henføres til saldoen på konto 9870 i den ændrede kontoplan Egenkapitalforklaring Tabel 6: Egenkapitalforklaring 1000 kr., løbende priser note: Egenkapital primo R-året 289,3 Startkapital primo 178,0 Startkapital ultimo 178,0 Overført overskud primo 111,3 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 16,0 +Overført fra årets resultat -218,3 Overført overskud ultimo -91,0 Egenkapital ultimo R-året 87,0 Tabel 6: Egenkapitalforklaring, viser ændringer i skolens egenkapital. Egenkapitalen udgør ultimo 2007, 87 t.kr., tallet indeholder et overført overskud fra 2006 på 111,3 t.kr. og et overført underskud for 2007 på 218,3 t.kr Opfølgning på likviditetsordningen hen over året GKSB har ikke i årets løb overskredet lånerammen. Alle likviditetskonti er afstemt. Der forekommer en difference pr. 31. december 2007, da der ikke er foretaget likvide flytninger i Saldoen på den langfristede gældskonto er ved årets udgang ikke lige med summen af skolens ibrugtagne anlægsaktiver. Flytningerne er foretaget i starten af 2008 og alle likviditetskonti er afstemt med skolens anlægsaktiver. Problemet vil ikke forekomme igen.

17 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 7: Inddækning af merforbrug 1000 kr., løbende priser Akk. opsparing ultimo Lønsumsloft 5.000,0 Lønforbrug 5.037,5 Difference 111,2-37,5 Årets lønforbrug viser et merforbrug på 37,5 t.kr. i forhold til lønsumsloftet. Merforbruget dækkes af opsparede lønmidler fra Bevillingsregnskabet Tabel 8: Bevillingsregnskab ( ) 1000 kr., løbende priser Regnskab Budget Regnskab Budget Difference 2008 Nettoudgiftsbevilling 0, , ,0 0, ,0 Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0-500,0-713,9 213,9-405,0 Indtægter i alt 0, , ,9 213, ,0 Udgifter 0, , ,2-432, ,0 Årets resultat 0,0 0,0 218,3-218,3 0,0 Tabel 8: Bevillingsregnskab, viser skolens indtægter og udgifter på hovedkontoniveau, som opgjort i bidraget til statsregnskabet. Det fremgår, at skolen i 2007 har haft flere indtægter end budgetteret, dette skyldes at det på budgettidspunktet ikke var kendt, at der skulle opkræves betaling for revalidender. Herudover har skolen haft flere udgifter, dette skyldes dels, at skolens energiudgifter har været større end budgetteret (se afsnit 3.2 Resultatopgørelse), disse ekstra midler er tilbageført til undervisningen,

18 Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater, jf. 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2006 (regnskabsbekendtgørelsen) samt Akt 63 11/ For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsen 35 opfyldt. Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som GKSB (cvr-nr ) er ansvarlig for: Glas og Keramikskolen på Bornholm, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning: Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

19 Bilag til årsrapporten Note 1: Personaleomkostninger årsværk/antal Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006 Regnskab 2007 Budget 2008 Antal årsværk 13,0 15,0 15,0 16,0 16,0 Tilgang af medarbejdere 2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Afgang af medarbejdere 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Note 2: Immaterielle anlægsaktiver GKSB har ingen immaterielle anlægsaktiver. Note 3: Materielle anlægsaktiver [vælg mio. el. tusinder] Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og ITudstyr I alt Primobeholdning 0,0 0, ,6 92, , ,6 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 0,0 0, ,6 92, , ,6 Tilgang 0,0 0,0 203,8 0,0 91,4 295,2 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 0,0 0, ,4 92, , ,8 Akk. afskrivninger 0,0 0, ,0 87,3 882, ,2 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,0 0, ,0 87,3 882, ,2 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 0,0 627,4 5,6 253,6 886,6 Årets afskrivninger 0,0 0,0 197,1 20,7 140,6 358,4 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 358,4 0,0 0,0 197,1 20,7 140,6 Afskrivningsperiode/år antal år antal år Bunker

20 -20- Bilag 1: Årets resultatopfyldelse (skematisk målrapportering) hovedformål Resultatkrav i 2007 Resultat % Uddannede Kunsthåndværkere Mål Resultatkrav i 2007 Resultat % 1. GKSB lever op til de fastsatte aktivitetskrav Antallet af aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid ved GKSB er 70 i I oktober 2007 er antallet af aktive finansårsstuderende % 2. Højere kvalitet i uddannelsen Ingen resultatkrav til Øget fokus på beskæftigelse Samtlige studerende på 4. semester er i meritgivende praktik Etablering af 10 partnerskaber med fokus på undervisning, praktik- eller mentorordninger Alle studerende på 4. semester har været i meritgivende praktik 100% Der er taget kontakt til eksterne for etablering af 10 partnerskaber. Ingen partnerskaber er endnu indgået. 25% Institutionen udarbejder i fællesskab med øvrige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet en årlig rapport om beskæftigelses-situationen for de færdiguddannede fra institutionerne Der er sammen med de øvrige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet udarbejdet beskæftigelsesrapport for de færdiguddannede 100% Oplysninger om uddannelsens jobmuligheder er tilgængelige på GKSB s hjemmeside 100% Karrierevejledning er etableret Karrierevejledning indgår i et vist omfang i uddannelsen, men ikke formaliseret. En yderligere implementering af formaliseret karrierevejledning er igangsat. 50% 4. Styrket internationalisering Der er evt. i samarbejde med DKDS, indgået 2 kvalificerede samarbejdsaftaler med relevante/førende uddannelser i udlandet om udveksling af studerende, undervisere og forskere, projekter eller andre fagspecifikke samarbejder. Der arbejdes på at etablere samarbejder med 2 uddannelser i udlandet. Kun én er etableret i %

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport 2007. Christian 3., detalje, tilhører Frederiksborgmuseet, A 4630. Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen

Årsrapport 2007. Christian 3., detalje, tilhører Frederiksborgmuseet, A 4630. Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen Årsrapport 2007 Christian 3., detalje, tilhører Frederiksborgmuseet, A 4630 Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen -2- Oversigt over figurer, tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. B i l l e d k u n s t s k o l e r n e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. B i l l e d k u n s t s k o l e r n e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r B i l l e d k u n s t s k o l e r n e April 2008 -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. D a n m a r k s D e s i g n s k o l e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. D a n m a r k s D e s i g n s k o l e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r D a n m a r k s D e s i g n s k o l e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r S t a t e n s T e a t e r s k o l e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r S t a t e n s T e a t e r s k o l e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r S t a t e n s T e a t e r s k o l e -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere