Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune"

Transkript

1 Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011

2 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010 blev det besluttet, at Fredericia Kommune skal benytte kontrolbud ved alle udbud. Kontrolbuddet skal sikre, at opgaven løses bedst og billigst af enten en ekstern leverandør eller af kommunen selv. For at sikre, at kommunens kontrolbud bliver så retvisende og korrekt som muligt, har Deloitte sammen med Økonomi og Byråds- og Direktionssekretariatet opstillet en række principper for prisberegning. Principperne er opstillet med henblik på at skabe gennemsigtighed i konkurrencevilkårene, og sikre, at kommunen fremadrettet får et godt grundlag for at vurdere, om man har en effektiv organisation. Deloittes opgaveløsning Principperne er drøftet med Økonomi og Byråds- og Direktionssekretariatet på 3 arbejdsmøder, hvor temaerne har været afgrænsning af indirekte omkostninger i relation til Fredericia Kommunes organisering, afgrænsning af direkte omkostninger samt mulige beregningsmæssige konsekvenser af klausuler. Efterfølgende er principperne testet af lønadministrationen og plejecenter Stævnhøj i Fredericia Kommune med henblik på at vurdere, om de i praksis er mulige at efterleve, når der skal regnes på eget kontrolbud. Testen gav anledning til en række præciseringer, bl.a. omkring beregning af tjenestemandspensioner, indtægtsdækket virksomhed, effektiviseringer samt forslag til, hvordan opgaven skal beskrives, så kommunen sikrer sig, at buddene er sammenlignelige. Fredericia former fremtiden lægger op til frivillighed og inddragelse af lokalsamfundet i opgaveløsningen. Det blev drøftet, hvordan dette kan beskrives, hvis man konkurrenceudsætter f.eks. et plejecenter. 2

3 De overordnede principper ved kontrolbud I forbindelse med afgivelse af kontrolbud, er der nogle generelle principper, som kommunen skal følge. Disse er skitseret i boksen overfor. Når der skal laves en omkostningsberegning, skal kommunen både indregne de direkte omkostninger forbundet med opgaveløsningen, samt de indirekte omkostninger i form af bl.a. administrativt overhead. Typisk kan de direkte omkostninger aflæses ud af regnskabet for den enhed, der byder på opgaven, mens de indirekte omkostninger oftest vil være konteret andetsteds i kommunen. De indirekte omkostninger baseres på kvalificerede vurderinger, da kommunen ikke har omkostningsbaserede regnskaber. Deloitte har rådgivet kommunen om beregningsmetoder ud fra lovgivning og praksis på området. Det er kommunens ansvar at sikre tilstrækkelig dokumentation for de konkrete beregninger. De generelle principper betyder, at omkostninger til politisk virksomhed og myndighedsopgaver ikke indregnes, da en ekstern tilbudsgiver ikke vil have disse omkostninger. En nærmere definition på myndighedsopgaver og politisk virksomhed kan læses sidst i præsentationen. Generelle principper for omkostningsberegning 1. Omkostninger, der indregnes i et kontrolbud, skal afspejle de omkostninger, som en ekstern tilbudsgiver må forvente at indregne i prisen på sit tilbud 2. Omkostningerne skal afspejle de langsigtede gennemsnitlige omkostninger og indtægter ved den kommunale driftsenhed, herunder også afskrivninger og forrentning 3. Der skal som hovedregel altid anvendes regnskabstal for at sikre, at beregningen afspejler de faktiske omkostninger 4. Ved forskelle i tidsmæssig placering af omkostninger og udgifter skal man sikre, at udgifterne henføres til det år, hvor omkostningen afholdes. 5. Priserne skal beregnes ekskl. moms, medmindre opgaven er fritaget for merværdiafgift, jf. merværdiafgiftsloven 3

4 Afgrænsning af den udbudte opgave 4 Den udbudte opgave bør være afgrænset præcist i opgavebeskrivelsen i forhold til hvilke opgaver/ydelser, udbuddet omfatter. Det giver det bedste grundlag for at beregne både direkte og indirekte omkostningerne og sikrer sammenlignelighed mellem de indkomne tilbud. De udbudte opgaver vil typisk variere meget, og i nogle udbud vil der være tale om standardleverancer, mens der i andre udbud vil være krav om, at leverandøren lever op til en række specifikke krav til opgaveløsningen. Dette beskrives i udbudsmaterialet, hvor det også fremgår, hvilke kriterier, der indgår i valg af leverandør. Nedenfor er der givet eksempler på områder, hvor kommunen typisk kan/vil opstille krav. Frivillige Fredericia Kommune lægger vægt på inddragelsen af frivillige som et supplement til den offentlige indsats. Den frivillige indsats, der udøves i forbindelse med den udbudte opgave, bør fremgå af udbudsmaterialet, som en del af de aktiviteter og den kvalitet, som kommunen ønsker den udbudte opgave skal omfatte. Frivillighed kan ikke indgå som et kriterium i forbindelse med valg af leverandør. Kvalitetsparametre I det omfang kommunens kvalitetsparametre kan kvantificeres, vil det være en stor fordel for både kommunen og leverandørerne, at dette er beskrevet, så de kan byde ind med den kvalitet, som kommunen ønsker leveret i opgaveløsningen. Der kan ud over kvalitet lægges vægt på design, æstetik, holdbarhed, m.v. Kvalitetsparametre kan indgå som kriterium for valg af leverandør, når det fremgår af udbudsmaterialet. Miljøhensyn Hvis kommunen ønsker at fremme miljøhensyn gennem en mere miljørigtig opgaveløsning, kan der indføjes miljøklausuler i udbudsmaterialet. Leverandørerne vil indregne evt. meromkostninger i tilbuddet til kommunen. Miljøhensyn kan ikke indgå som et kriterium for valg af leverandør, men reguleres via den efterfølgende kontrakt med leverandøren. Sociale hensyn Mange kommuner og virksomheder bærer i dag et socialt ansvar for at sikre, at folk ikke udstødes af arbejdsmarkedet. Der kan være ønske om at inkludere elever i opgaveløsningen, at nedslidte medarbejdere fastholdes, at sikre sig etnisk ligestilling mm. Sociale hensyn kan ikke indgå som et kriterium for valg af leverandør, men reguleres via den efterfølgende kontrakt med leverandøren.

5 Afgrænsning af direkte omkostninger Som nævnt indledningsvis skal kommunen i kontrolbud beregne både de direkte og de indirekte omkostninger forbundet med opgaveløsningen. Nedenfor er de direkte omkostninger kort beskrevet, og på næste side er der redegjort for de indirekte omkostninger. Indtægtsdækket virksomhed Hvis enheden leverer ydelser, som en eventuel ekstern enhed betaler for, skal indtægterne indgå i den samlede omkostningsberegning, såfremt indtægten forventes bibeholdt, hvis man vinder kontrolbuddet. Direkte omkostninger De direkte omkostninger kan oftest findes i regnskabet for den kommunale enhed, der byder på opgaven. Det vedrører løbende driftsudgifter som løn, overarbejde, køb af tjenesteydelser, befordring, materialer, apparatur, vedligeholdelse, el, vand, varme, visse forsikringer, evt. husleje, visse it-udgifter mm. Når enheden skal beregne sine løbende driftsomkostninger, skal det vurderes, om sidste regnskabsår afspejler de langsigtede gennemsnitlige omkostninger. Der kan være sket noget ekstraordinært, som der skal korrigeres for, når de forventede fremtidige omkostninger skal gøres op. Samtidig bør man sikre, at omkostningerne afspejler de reelle omkostninger der indgår i produktionen. Hvis medarbejderne f.eks. har haft meget overarbejde, men overarbejdsbetalingen først finder sted i næste budgetår, skal udgifterne henføres til omkostningsåret, når man afgiver kontrolbud. Enheden skal være opmærksom på, at ved bortfald af indtægten må der påregnes justeringer i udgifterne, så økonomien fortsat hænger sammen. Tjenestemandspensioner For nyansatte tjenestemænd afholdes udgiften til pensionsindbetalinger oftest i afdelingen/enheden, og vil kunne opgøres ud fra regnskabet. For en række ansatte tjenestemænd afholdes pensionsudgiften imidlertid centralt. Enheden skal medtage alle udgifter til pensionsforpligtelser for nuværende ansatte tjenestemænd i kontrolbuddet. Tjenestemænd, der tidligere har været ansat i enheden, og som kommunen fortsat oppebærer pensionsforpligtelsen for, indregnes ikke i kontrolbuddet. Denne udgift bæres alene af kommunen. 5

6 Afgrænsning af indirekte omkostninger Indirekte omkostninger Indirekte omkostninger omfatter aktiviteter, der vedrører enheden. Disse aktiviteter er imidlertid gennemført på et andet organisatorisk niveau eller omkostningssted, således at omkostninger ikke kan opgøres ved et træk fra økonomisystem, da de ikke er bogført på enheden som omkostningssted. Det betyder, at en andel af fagdirektørens løn og overhead eventuelt skal fordeles til og belaste enheden, såfremt denne beskæftiger sig med enheden konkret i tilfælde af eksempelvis budget- og regnskabsopfølgning. Derimod vil fagdirektøren ikke skulle belaste enheden, såfremt denne alene beskæftiger sig med budget og regnskab generelt, og hvor der ikke i kraft af eksempelvis møder direkte kan konstateres en opgave- og aktivitetsmæssig relation. Samme forhold vil gælde andre centrale aktiviteter, herunder løn og personale, regnskab og bogføring mv. Den præcise håndtering af disse vil således afhænge af en nærmere afklaring af den konkrete opgaveløsning og organisering. Når en enhed i kommunen skal opgøre de indirekte omkostninger i forbindelse med et kontrolbud, skal følgende elementer indgå i vurderingen af de indirekte omkostninger: 1. Løn- og personaleadministration 2. Økonomiadministration 3. It 4. Øvrig administration (udbud og indkøb, jura, kommunikation) 5. Fællespuljer 6. Husleje og drift af bygninger 7. Afskrivning på eksisterende og nyt kapitalapparat 8. Forrentning af anlægs- og driftskapital Disse omkostninger fordeles efter forskellige fordelingsnøgler, da det er vanskeligt at henføre udgifterne præcist til enheden. Som udgangspunkt vil fordelingsnøglerne antal stillinger, antal årsværk, antal m 2 og antal pc-arbejdspladser kunne anvendes, men der kan også være andre typer af fordelingsnøgler, der vil være bedre at anvende. Dette vil skulle vurderes i hvert enkelt udbud. Fredericia Kommune vil på baggrund af principperne i dette notat beregne de konkrete fordelingsnøgler både for fællesadministrationen og for afdelingsadministrationerne. 6

7 Afgrænsning af indirekte omkostninger Ad. 1. Løn- og personaleadministration Det omfatter omkostninger til løn- og personaleadministration for den enhed, der byder. Omkostningerne vedrører både ressourcer brugt i den centrale stab og i en eventuel afdelingsstab. Fredericia Kommune foretager en vurdering af afdelingernes træk på Personale og Uddannelse, og efterfølgende fordeles disse udgifter ud på de enkelte enheder efter antal stillinger. Antal stillinger inkluderer både fuldtidsansatte, timelønnede, elever samt ansatte i beskyttet beskæftigelse. Der foretages en tilsvarende fordeling af de administrative ressourcer i afdelingen, der også løser disse opgaver for enheden. Driften af uddannelsescentret og uddannelsespuljer medtages kun efter en individuel vurdering. Ad. 2. Økonomi Det omfatter driftsomkostninger til økonomiadministration for den enhed, der byder. Omkostningerne vedrører både ressourcer brugt i den centrale stab og i en eventuel afdelingsstab. Afdelingernes relative træk på Økonomi opgøres på same måde som for Personale og Uddannelse. Fordelingsnøglen er antal årsværk. Ad. 3. It It-afdelingens udgifter til netværk, servere, support, hardware, software og fællesadministrative it-systemer (økonomi, løn mm.) fordeles på antallet af pcarbejdspladser i kommunen. Derved beregnes en samlet pris pr. pc-arbejdsplads. Den enhed, der byder, skal indregne et beløb svarende til antallet af pc-arbejdspladser i enheden inkl. administrative arbejdspladser. Ad. 4. Øvrig administration I forbindelse med et konkret bud bør enheden vurdere, om der er yderligere administrative enheder, man trækker på, f.eks. indkøb, jura, kommunikation. Fordelingsnøglen er som udgangspunkt her antal årsværk, da det forudsættes, at alle afdelinger/enheder trækker på disse services. Ad. 5. Fællespuljer En række fællespuljer, som i dag ligger under Rådhuset, skal indgå i de indirekte omkostninger i enhederne, som byder. Det drejer sig om forsikringer, Ny Løn og tjenestemandspensioner. Forsikringspuljen samt de udgifter til de ansatte, der sidder med forsikring, fordeles efter antal stillinger, Ny Løn opgøres i dialog med Personale og Uddannelse, og tjenestemandspensioner opgøres efter faktisk forventet forbrug, se andetsteds i notatet. 7

8 Afgrænsning af indirekte omkostninger Ad. 6. Husleje og drift af bygninger I det omfang kommunen selv ejer bygningerne, skal der beregnes en intern husleje. Den interne husleje kan opgøres som de årlige afskrivninger på bygningen tillagt kapitalforrentningen Såfremt der er væsentlige årsager til at fravige dette princip, kan huslejen fastsættes ud fra markedsværdien, der fastlægges af en uafhængig ejendomsmægler ud fra beliggenhed, anvendelse, kvalitet og størrelse Husleje kan desuden indgå i de direkte omkostninger, hvis kommunen betaler en leje for bygningen. Ud over huslejen skal kommunen indregne øvrige driftsudgifter relateret til drift af bygningerne. Det vedrører udgifter som el, varme, vand, rådhusbetjente, mindre vedligehold (under kr.) og postfunktionen. Huslejen i fællesadministrative enheder på Rådhuset og i afdelingerne beregnes som antal stillinger x gns. antal m 2 pr. stilling x m 2 -pris. M 2 -prisen opgøres som summen af udgifterne divideret med antallet af m 2 i alt i bygningen ekskl. fællesarealer. Ad. 7. Afskrivning på eksisterende og nyt kapitalapparat Kapitalapparat defineres ud fra anskaffelsesværdien, hvor anskaffelser over kr. indgår med en afskrivning svarende til retningslinjerne i kapitel 8 i budget- og regnskabssystemet for kommuner. Restlevetid og afskrivning på eksisterende kapitalapparat fremgår af kommunens anlægskartotek. Ad. 8. Forrentning af anlægs- og driftskapital Ud fra en alternativbetragtning beregnes forrentningen af anlægs- og driftskapital, dvs. hvad kunne kommunen alternativt have opnået af forrentning ved at sætte pengene i banken i stedet for at have midlerne bundet i kapital eller udlæg. Forrentning af driftskapital indregnes, såfremt der er væsentlige likviditetsmæssige udlæg over en længere periode i forbindelse med opgavens udførelse. Markedsrenten anvendes ved disse beregninger, og kan opgøres som den gennemsnitlige udlånsrente, som kommunen får over en 1-årig periode eller den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente på udlån. 8

9 Et fiktivt eksempel fra Fredericia Kommune Fredericia Kommune udbyder sin lønadministration Den udbudte opgave omfatter drift af lønadministration herunder opgaverne udbetaling af løn, håndtering af variable ydelser, lønrefusioner og tjenestemandspensioner, træk af lønrapporter, håndtering af indberetninger samt opgaver i forbindelse med lønbogholderi, lønrevision, lønsupport, vedligeholdelse og drift af lønsystemer. Direkte omkostninger Der er 10 årsværk ud af i alt 16 årsværk i afdelingen, der løser de udbudte opgaver. Ud fra regnskabet er de direkte omkostninger opgjort for den del af afdelingen, der løser de udbudte opgaver. Indirekte omkostninger Huslejen beregnes ud fra, at medarbejderne disponerer over 100 m² på Rådhuset, og m²-prisen er beregnet til kr. inkl. vand, varme, el, rengøring, vagt mm. Medarbejderne disponerer over 10 pc-arbejdspladser, hvor prisen er opgjort til kr. pr. pc-arbejdsplads. Afdelingen trækker på medarbejdere i økonomi ca. 150 timer årligt svarende til 0,15 årsværk. Prisen for 0,15 årsværk i Økonomi er kr. Forsikringerne udgør kr. svarende til den andel af forsikringspuljen, som fordeles til Lønadministrationen på baggrund af antal stillinger. Lønadministration har ikke indkøbt andre forsikringer. Der er ikke uudmøntede midler i Ny Løn puljen. Direkte omkostninger Pris Bruttoløn 10 årsværk kr. Uddannelsespulje kr. Mødeforplejning og kørsel kr. Pension til tjenestemand kr. Indtægter for lønadministration Direkte omkostninger i alt kr. Indirekte omkostninger Husleje 100 m² a kr. per m² 10 pc-arbejdspladser a kr. per pcarbejdsplads 0,15 årsværk økonomi a kr. per årsværk Forsikringer Indirekte omkostninger i alt Pris kr kr kr kr kr. 9 Note: Deloitte har anvendt fiktive priser, lønninger og årsværk i eksemplet.. Den samlede pris for løsning af den udbudte opgave vil være kr.

10 Øvrige omkostninger ved kontrolbud Følgeomkostninger Hvis en opgave fremover skal løses af en ekstern leverandør, kan der være nogle omkostninger, der ikke falder bort, selv om opgaven udføres i andet regi. Det følger af almindelig praksis, at der ved sammenligning af kontrolbud og eksterne leverandørers tilbud kan tages højde for de midlertidige følgeomkostninger, der er forbundet med ekstern opgaveudførelse, dvs. de midlertidige følgeomkostninger kan tillægges de eksterne leverandørers tilbud. Betegnelsen midlertidige følgeomkostninger dækker over omkostninger, der kan forekomme i en periode efter den udbudte opgave er overtaget af en ekstern udbyder. Den eksterne tilbudsgiver skal dermed kun belastes med de midlertidige omkostninger, der er indenfor en kortere periode er rimelige, i forhold til den tid det tager at tilpasse af kommunens aktivitetsniveau. Midlertidige følgeomkostninger kan f.eks. være: -Huslejeudgifter for lokaler, der først kan opsiges efter igangsætning af en ny periode -Istandsættelse af lejemål ved flytning -Ledige bygninger, der forventes ubenyttede i en periode -Ledige maskiner, der forventes ubenyttede i en periode -Omskoling af personale -Ventepenge til tjenestemænd -Andele af fællesfunktioner, der først kan tilpasses efter en periode Risikotillæg Kommunen kan vælge at lægge et risikotillæg til eget kontrolbud, hvis der er usikkerhed omkring den fremtidige opgaveløsning. Det kan være tilfældet, hvis opgaven fremover skal løses på en anden måde, eller hvis der f.eks. fremover vil være bodsbestemmelser knyttet til opgaveløsningen. Der bør i sådanne tilfælde foretages en risikovurdering i kommunen af den fremtidige opgaveløsning set i forhold til de beregnede omkostninger. 10 Kommunen bør dog ikke foretage en uhensigtsmæssig vurdering af risikotillægget. I stedet kan man arbejde mere effektivt med risikostyringen, så uforudsete omkostninger reduceres.

11 Indregning af effektiviseringer Effektiviseringer Ved beregning af et kontrolbud skal der tages udgangspunkt i det seneste års regnskabstal, jf. de generelle principper. Der kan dog i kommunen være planlagt væsentlige ændringer i form af effektiviseringer eller ændringer i kommunens kvalitetsstandarder, som har direkte indflydelse på de fremtidige kommunale omkostninger til den udbudte opgave. Ved indregning af effektiviseringer henviser Deloitte til Fritvalgsbekendtgørelsen samt afgørelser fra Konkurrencestyrelsen vedrørende netop denne problemstilling. I beregningen af et kontrolbud skal samtlige omkostninger til den udbudte opgave medtages dvs. både de variable og de faste omkostninger, der er forbundet med den udbudte opgave, jf. VEJ nr. 32 af 24/06/2008. Det er dog en forudsætning for at kunne indregne disse effektiviseringer eller ændringer i kvalitetsstandarder, at kommunalbestyrelsen har indregnet disse effektiviseringer i budgettet, hvilket betyder, at der skal være taget bevillingsmæssigt stilling til dette i forhold til det kommunale budget. Kommunen bør endvidere have en plan for gennemførelse af de besluttede effektiviseringer, da dette vil give et mere sikkert beregningsgrundlag. Det må endvidere forudsættes, at muligheden for de planlagte effektiviseringer kan realiseres, er sagligt begrundet, for eksempel i form af gennemførte analyser vedrørende den udbudte opgave. Princippet ved beregning af fritvalgspriser er de samme. Jf. Fritvalgsbekendtgørelsen nr af 12/12/2006 kan dette beregningsprincip kan dog delvis fraviges, hvis det er begrundet i en forventet effektivisering af den kommunale leverandørvirksomhed eller ved ændringer i kommunens kvalitetsstandard. 11

12 Klausuler i forbindelse med udbud Miljøklausuler Fredericia Kommune har tidligere besluttet at indarbejde miljøklausuler i forbindelse med udbud. Disse vil ofte være formuleret som minimumskriterier, og vil især være relevant i forbindelse med indkøb og nye anlægsprojekter. De økonomiske konsekvenser af miljøklausuler indregnes direkte i prissætningen som den (mer)pris, man skal betale for, at varerne er produceret under hensyn til de givne miljøkrav. Fredericia Kommune har valgt at indgå i et indkøbsfællesskab med 11 andre kommuner, og miljøklausulerne afspejler her, hvad kommunerne kan blive enige om at sætte som minimumskrav. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man finde miljøvejledninger til miljøvenlige indkøb: På den grønne indkøbsportal kan man finde inspiration til udbudstekster: 12

13 Klausuler i forbindelse med udbud Sociale klausuler I Fredericia Kommunes politik for anvendelse af sociale klausuler fra 2006, fremgår det, at Fredericia Kommune vil anvende sociale klausuler ved udbud, når der er mulighed for det. Den 28. september 2010 blev følgende besluttet på EISudvalgets møde: Udvalget besluttede, at der med fremtidig virkning skal indføres en ny procedure for udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser, der indebærer, at der i kontraktudkastet og udbudsmaterialet som hovedregel altid skal indarbejdes en såkaldt "blød" social klausul. Udvalget prioriterer oprettelse af lære- og praktikpladser, i det omfang, det er lovligt og muligt. Hvis det ikke er muligt, skal klausulen indeholde pligt til at ansætte ledige i overensstemmelse med den formulering, der fremgår af det på mødet udleverede notat. Kun i det omfang det ikke giver mening at indarbejde en blød social klausul, kan dette undlades. Når man indarbejder bløde sociale klausuler, er der nogle forhold, man bør tage med i sine overvejelser, når man skal udarbejde sit kontrolbud: 1. Hvem er omfattet af den bløde social klausul blandt det nuværende personale? 2. Påtænker vi at øge antallet af medarbejdere omfattet af en blød social klausul? 3. Giver det os nogle meromkostninger af gøre dette? Og hvordan får vi gjort det konkret nok i forhold til vores kontrolbud? 4. Hvilken arbejdsværdi kan vi tillægge de medarbejdere, der eventuelt skal ansættes under særlige forhold? De sociale klausuler bør under alle omstændigheder tage udgangspunkt i den nuværende opgaveløsning, og ud fra en vurdering af opgavens størrelse, kontraktens varighed, opgavens beskaffenhed mm. kan man vurdere, hvor egnet opgaven er til at tilgodese sociale hensyn. Bløde klausuler er vanskelige at følge op på, og anvendes denne form for klausuler fordrer det et tillidsbaseret samarbejde med den kommende leverandør. 13

14 Myndighedsopgaver og politisk virksomhed Myndighedsopgave Myndighedsopgaver er først og fremmest opgaver, der består i at regulere de enkelte borgeres retsforhold gennem udstedelse af konkrete forvaltningsakter, typisk i form af meddelelse af forbud, påbud og tilladelser. Når kommunen udarbejder generelle retsakter, f.eks. regulativer og planer, der vedrører alle borgere, er der også tale om myndighedsopgaver, jf. Kommunal-, forvaltningsog personaleretlige problemstillinger i forbindelse med kommunale samarbejder, Kommunernes Landsforening 2000). F.eks. er afgørelser om kontanthjælp, udstedelse af byggetilladelser og meddelelse af forbud, påbud og tilladelser på miljøområdet eksempler på myndighedsopgaver. Politisk virksomhed Opgaver relateret til politisk virksomhed er primært defineret med udgangspunkt i lov om kommunernes styrelse samt kommunalfuldmagten. Eksempler herpå er omkostninger til den politiske proces omkring byråds- og udvalgsmøder, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, dagsordensproduktion, besvarelse af politiske henvendelser, deltagelse i udvalgsog byrådsmøder mm. Omkostninger forbundet med den politiske virksomhed skal - ligesom myndighedsopgaver - ikke indgå i opgørelsen. Omkostninger forbundet med myndighedsopgaver skal ikke indgå i opgørelsen af omkostninger, da disse ikke er en del af den udbudte opgave jf. VEJ nr. 32 af 24/06/2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. 14

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for regioner 9.3 - side 1 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Gennem de senere år har udviklingen i den kommunale sektor sat større fokus på tilrettelæggelsen

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI.

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. 6. Indberetning til Energitilsynet Netvirksomhederne skal på

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Fælles pjece. - om prisfastsættelse på ældreområdet

Fælles pjece. - om prisfastsættelse på ældreområdet Fælles pjece - om prisfastsættelse på ældreområdet 1. Forord 3 2. Hvorfor er korrekt prisfastsættelse nødvendig? 4 3. Hvilke ydelser skal prissættes? 4 4. Hvilke principper gælder for prisberegningerne?

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

10.09.2012. EU-udbud af ældreboliger 2012/S 133-221802. Svar: Ikast-Brande Kommune er blevet opmærksom på lovændringen pr. 1. januar 2011.

10.09.2012. EU-udbud af ældreboliger 2012/S 133-221802. Svar: Ikast-Brande Kommune er blevet opmærksom på lovændringen pr. 1. januar 2011. 10.09.2012 EU-udbud af ældreboliger 2012/S 133-221802 Spørgsmål: 1 Tilbudslisten er excl. moms. Dette er ikke i tråd med Folketingets lov nr. 520 af 12. juni 2009 2 Spørgsmål til afsnit 4.2.3 Regnskab

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb Case: Skolemadsemballage i KK Johannes Michelsen, Udbudsjurist (Cand.merc.jur) Sundhed og Indkøb, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Skolemadsemballage

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: 23-09- 2010 Vedr.: Den tidligere Bogense Kommunes overholdelse af fritvalgsreglerne: Konkurrencestyrelsen anmodede

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven

Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven Hillerød Kommune Familie & Sundhed Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven Vejledning til beregning af takster På

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere