Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune"

Transkript

1 Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011

2 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010 blev det besluttet, at Fredericia Kommune skal benytte kontrolbud ved alle udbud. Kontrolbuddet skal sikre, at opgaven løses bedst og billigst af enten en ekstern leverandør eller af kommunen selv. For at sikre, at kommunens kontrolbud bliver så retvisende og korrekt som muligt, har Deloitte sammen med Økonomi og Byråds- og Direktionssekretariatet opstillet en række principper for prisberegning. Principperne er opstillet med henblik på at skabe gennemsigtighed i konkurrencevilkårene, og sikre, at kommunen fremadrettet får et godt grundlag for at vurdere, om man har en effektiv organisation. Deloittes opgaveløsning Principperne er drøftet med Økonomi og Byråds- og Direktionssekretariatet på 3 arbejdsmøder, hvor temaerne har været afgrænsning af indirekte omkostninger i relation til Fredericia Kommunes organisering, afgrænsning af direkte omkostninger samt mulige beregningsmæssige konsekvenser af klausuler. Efterfølgende er principperne testet af lønadministrationen og plejecenter Stævnhøj i Fredericia Kommune med henblik på at vurdere, om de i praksis er mulige at efterleve, når der skal regnes på eget kontrolbud. Testen gav anledning til en række præciseringer, bl.a. omkring beregning af tjenestemandspensioner, indtægtsdækket virksomhed, effektiviseringer samt forslag til, hvordan opgaven skal beskrives, så kommunen sikrer sig, at buddene er sammenlignelige. Fredericia former fremtiden lægger op til frivillighed og inddragelse af lokalsamfundet i opgaveløsningen. Det blev drøftet, hvordan dette kan beskrives, hvis man konkurrenceudsætter f.eks. et plejecenter. 2

3 De overordnede principper ved kontrolbud I forbindelse med afgivelse af kontrolbud, er der nogle generelle principper, som kommunen skal følge. Disse er skitseret i boksen overfor. Når der skal laves en omkostningsberegning, skal kommunen både indregne de direkte omkostninger forbundet med opgaveløsningen, samt de indirekte omkostninger i form af bl.a. administrativt overhead. Typisk kan de direkte omkostninger aflæses ud af regnskabet for den enhed, der byder på opgaven, mens de indirekte omkostninger oftest vil være konteret andetsteds i kommunen. De indirekte omkostninger baseres på kvalificerede vurderinger, da kommunen ikke har omkostningsbaserede regnskaber. Deloitte har rådgivet kommunen om beregningsmetoder ud fra lovgivning og praksis på området. Det er kommunens ansvar at sikre tilstrækkelig dokumentation for de konkrete beregninger. De generelle principper betyder, at omkostninger til politisk virksomhed og myndighedsopgaver ikke indregnes, da en ekstern tilbudsgiver ikke vil have disse omkostninger. En nærmere definition på myndighedsopgaver og politisk virksomhed kan læses sidst i præsentationen. Generelle principper for omkostningsberegning 1. Omkostninger, der indregnes i et kontrolbud, skal afspejle de omkostninger, som en ekstern tilbudsgiver må forvente at indregne i prisen på sit tilbud 2. Omkostningerne skal afspejle de langsigtede gennemsnitlige omkostninger og indtægter ved den kommunale driftsenhed, herunder også afskrivninger og forrentning 3. Der skal som hovedregel altid anvendes regnskabstal for at sikre, at beregningen afspejler de faktiske omkostninger 4. Ved forskelle i tidsmæssig placering af omkostninger og udgifter skal man sikre, at udgifterne henføres til det år, hvor omkostningen afholdes. 5. Priserne skal beregnes ekskl. moms, medmindre opgaven er fritaget for merværdiafgift, jf. merværdiafgiftsloven 3

4 Afgrænsning af den udbudte opgave 4 Den udbudte opgave bør være afgrænset præcist i opgavebeskrivelsen i forhold til hvilke opgaver/ydelser, udbuddet omfatter. Det giver det bedste grundlag for at beregne både direkte og indirekte omkostningerne og sikrer sammenlignelighed mellem de indkomne tilbud. De udbudte opgaver vil typisk variere meget, og i nogle udbud vil der være tale om standardleverancer, mens der i andre udbud vil være krav om, at leverandøren lever op til en række specifikke krav til opgaveløsningen. Dette beskrives i udbudsmaterialet, hvor det også fremgår, hvilke kriterier, der indgår i valg af leverandør. Nedenfor er der givet eksempler på områder, hvor kommunen typisk kan/vil opstille krav. Frivillige Fredericia Kommune lægger vægt på inddragelsen af frivillige som et supplement til den offentlige indsats. Den frivillige indsats, der udøves i forbindelse med den udbudte opgave, bør fremgå af udbudsmaterialet, som en del af de aktiviteter og den kvalitet, som kommunen ønsker den udbudte opgave skal omfatte. Frivillighed kan ikke indgå som et kriterium i forbindelse med valg af leverandør. Kvalitetsparametre I det omfang kommunens kvalitetsparametre kan kvantificeres, vil det være en stor fordel for både kommunen og leverandørerne, at dette er beskrevet, så de kan byde ind med den kvalitet, som kommunen ønsker leveret i opgaveløsningen. Der kan ud over kvalitet lægges vægt på design, æstetik, holdbarhed, m.v. Kvalitetsparametre kan indgå som kriterium for valg af leverandør, når det fremgår af udbudsmaterialet. Miljøhensyn Hvis kommunen ønsker at fremme miljøhensyn gennem en mere miljørigtig opgaveløsning, kan der indføjes miljøklausuler i udbudsmaterialet. Leverandørerne vil indregne evt. meromkostninger i tilbuddet til kommunen. Miljøhensyn kan ikke indgå som et kriterium for valg af leverandør, men reguleres via den efterfølgende kontrakt med leverandøren. Sociale hensyn Mange kommuner og virksomheder bærer i dag et socialt ansvar for at sikre, at folk ikke udstødes af arbejdsmarkedet. Der kan være ønske om at inkludere elever i opgaveløsningen, at nedslidte medarbejdere fastholdes, at sikre sig etnisk ligestilling mm. Sociale hensyn kan ikke indgå som et kriterium for valg af leverandør, men reguleres via den efterfølgende kontrakt med leverandøren.

5 Afgrænsning af direkte omkostninger Som nævnt indledningsvis skal kommunen i kontrolbud beregne både de direkte og de indirekte omkostninger forbundet med opgaveløsningen. Nedenfor er de direkte omkostninger kort beskrevet, og på næste side er der redegjort for de indirekte omkostninger. Indtægtsdækket virksomhed Hvis enheden leverer ydelser, som en eventuel ekstern enhed betaler for, skal indtægterne indgå i den samlede omkostningsberegning, såfremt indtægten forventes bibeholdt, hvis man vinder kontrolbuddet. Direkte omkostninger De direkte omkostninger kan oftest findes i regnskabet for den kommunale enhed, der byder på opgaven. Det vedrører løbende driftsudgifter som løn, overarbejde, køb af tjenesteydelser, befordring, materialer, apparatur, vedligeholdelse, el, vand, varme, visse forsikringer, evt. husleje, visse it-udgifter mm. Når enheden skal beregne sine løbende driftsomkostninger, skal det vurderes, om sidste regnskabsår afspejler de langsigtede gennemsnitlige omkostninger. Der kan være sket noget ekstraordinært, som der skal korrigeres for, når de forventede fremtidige omkostninger skal gøres op. Samtidig bør man sikre, at omkostningerne afspejler de reelle omkostninger der indgår i produktionen. Hvis medarbejderne f.eks. har haft meget overarbejde, men overarbejdsbetalingen først finder sted i næste budgetår, skal udgifterne henføres til omkostningsåret, når man afgiver kontrolbud. Enheden skal være opmærksom på, at ved bortfald af indtægten må der påregnes justeringer i udgifterne, så økonomien fortsat hænger sammen. Tjenestemandspensioner For nyansatte tjenestemænd afholdes udgiften til pensionsindbetalinger oftest i afdelingen/enheden, og vil kunne opgøres ud fra regnskabet. For en række ansatte tjenestemænd afholdes pensionsudgiften imidlertid centralt. Enheden skal medtage alle udgifter til pensionsforpligtelser for nuværende ansatte tjenestemænd i kontrolbuddet. Tjenestemænd, der tidligere har været ansat i enheden, og som kommunen fortsat oppebærer pensionsforpligtelsen for, indregnes ikke i kontrolbuddet. Denne udgift bæres alene af kommunen. 5

6 Afgrænsning af indirekte omkostninger Indirekte omkostninger Indirekte omkostninger omfatter aktiviteter, der vedrører enheden. Disse aktiviteter er imidlertid gennemført på et andet organisatorisk niveau eller omkostningssted, således at omkostninger ikke kan opgøres ved et træk fra økonomisystem, da de ikke er bogført på enheden som omkostningssted. Det betyder, at en andel af fagdirektørens løn og overhead eventuelt skal fordeles til og belaste enheden, såfremt denne beskæftiger sig med enheden konkret i tilfælde af eksempelvis budget- og regnskabsopfølgning. Derimod vil fagdirektøren ikke skulle belaste enheden, såfremt denne alene beskæftiger sig med budget og regnskab generelt, og hvor der ikke i kraft af eksempelvis møder direkte kan konstateres en opgave- og aktivitetsmæssig relation. Samme forhold vil gælde andre centrale aktiviteter, herunder løn og personale, regnskab og bogføring mv. Den præcise håndtering af disse vil således afhænge af en nærmere afklaring af den konkrete opgaveløsning og organisering. Når en enhed i kommunen skal opgøre de indirekte omkostninger i forbindelse med et kontrolbud, skal følgende elementer indgå i vurderingen af de indirekte omkostninger: 1. Løn- og personaleadministration 2. Økonomiadministration 3. It 4. Øvrig administration (udbud og indkøb, jura, kommunikation) 5. Fællespuljer 6. Husleje og drift af bygninger 7. Afskrivning på eksisterende og nyt kapitalapparat 8. Forrentning af anlægs- og driftskapital Disse omkostninger fordeles efter forskellige fordelingsnøgler, da det er vanskeligt at henføre udgifterne præcist til enheden. Som udgangspunkt vil fordelingsnøglerne antal stillinger, antal årsværk, antal m 2 og antal pc-arbejdspladser kunne anvendes, men der kan også være andre typer af fordelingsnøgler, der vil være bedre at anvende. Dette vil skulle vurderes i hvert enkelt udbud. Fredericia Kommune vil på baggrund af principperne i dette notat beregne de konkrete fordelingsnøgler både for fællesadministrationen og for afdelingsadministrationerne. 6

7 Afgrænsning af indirekte omkostninger Ad. 1. Løn- og personaleadministration Det omfatter omkostninger til løn- og personaleadministration for den enhed, der byder. Omkostningerne vedrører både ressourcer brugt i den centrale stab og i en eventuel afdelingsstab. Fredericia Kommune foretager en vurdering af afdelingernes træk på Personale og Uddannelse, og efterfølgende fordeles disse udgifter ud på de enkelte enheder efter antal stillinger. Antal stillinger inkluderer både fuldtidsansatte, timelønnede, elever samt ansatte i beskyttet beskæftigelse. Der foretages en tilsvarende fordeling af de administrative ressourcer i afdelingen, der også løser disse opgaver for enheden. Driften af uddannelsescentret og uddannelsespuljer medtages kun efter en individuel vurdering. Ad. 2. Økonomi Det omfatter driftsomkostninger til økonomiadministration for den enhed, der byder. Omkostningerne vedrører både ressourcer brugt i den centrale stab og i en eventuel afdelingsstab. Afdelingernes relative træk på Økonomi opgøres på same måde som for Personale og Uddannelse. Fordelingsnøglen er antal årsværk. Ad. 3. It It-afdelingens udgifter til netværk, servere, support, hardware, software og fællesadministrative it-systemer (økonomi, løn mm.) fordeles på antallet af pcarbejdspladser i kommunen. Derved beregnes en samlet pris pr. pc-arbejdsplads. Den enhed, der byder, skal indregne et beløb svarende til antallet af pc-arbejdspladser i enheden inkl. administrative arbejdspladser. Ad. 4. Øvrig administration I forbindelse med et konkret bud bør enheden vurdere, om der er yderligere administrative enheder, man trækker på, f.eks. indkøb, jura, kommunikation. Fordelingsnøglen er som udgangspunkt her antal årsværk, da det forudsættes, at alle afdelinger/enheder trækker på disse services. Ad. 5. Fællespuljer En række fællespuljer, som i dag ligger under Rådhuset, skal indgå i de indirekte omkostninger i enhederne, som byder. Det drejer sig om forsikringer, Ny Løn og tjenestemandspensioner. Forsikringspuljen samt de udgifter til de ansatte, der sidder med forsikring, fordeles efter antal stillinger, Ny Løn opgøres i dialog med Personale og Uddannelse, og tjenestemandspensioner opgøres efter faktisk forventet forbrug, se andetsteds i notatet. 7

8 Afgrænsning af indirekte omkostninger Ad. 6. Husleje og drift af bygninger I det omfang kommunen selv ejer bygningerne, skal der beregnes en intern husleje. Den interne husleje kan opgøres som de årlige afskrivninger på bygningen tillagt kapitalforrentningen Såfremt der er væsentlige årsager til at fravige dette princip, kan huslejen fastsættes ud fra markedsværdien, der fastlægges af en uafhængig ejendomsmægler ud fra beliggenhed, anvendelse, kvalitet og størrelse Husleje kan desuden indgå i de direkte omkostninger, hvis kommunen betaler en leje for bygningen. Ud over huslejen skal kommunen indregne øvrige driftsudgifter relateret til drift af bygningerne. Det vedrører udgifter som el, varme, vand, rådhusbetjente, mindre vedligehold (under kr.) og postfunktionen. Huslejen i fællesadministrative enheder på Rådhuset og i afdelingerne beregnes som antal stillinger x gns. antal m 2 pr. stilling x m 2 -pris. M 2 -prisen opgøres som summen af udgifterne divideret med antallet af m 2 i alt i bygningen ekskl. fællesarealer. Ad. 7. Afskrivning på eksisterende og nyt kapitalapparat Kapitalapparat defineres ud fra anskaffelsesværdien, hvor anskaffelser over kr. indgår med en afskrivning svarende til retningslinjerne i kapitel 8 i budget- og regnskabssystemet for kommuner. Restlevetid og afskrivning på eksisterende kapitalapparat fremgår af kommunens anlægskartotek. Ad. 8. Forrentning af anlægs- og driftskapital Ud fra en alternativbetragtning beregnes forrentningen af anlægs- og driftskapital, dvs. hvad kunne kommunen alternativt have opnået af forrentning ved at sætte pengene i banken i stedet for at have midlerne bundet i kapital eller udlæg. Forrentning af driftskapital indregnes, såfremt der er væsentlige likviditetsmæssige udlæg over en længere periode i forbindelse med opgavens udførelse. Markedsrenten anvendes ved disse beregninger, og kan opgøres som den gennemsnitlige udlånsrente, som kommunen får over en 1-årig periode eller den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente på udlån. 8

9 Et fiktivt eksempel fra Fredericia Kommune Fredericia Kommune udbyder sin lønadministration Den udbudte opgave omfatter drift af lønadministration herunder opgaverne udbetaling af løn, håndtering af variable ydelser, lønrefusioner og tjenestemandspensioner, træk af lønrapporter, håndtering af indberetninger samt opgaver i forbindelse med lønbogholderi, lønrevision, lønsupport, vedligeholdelse og drift af lønsystemer. Direkte omkostninger Der er 10 årsværk ud af i alt 16 årsværk i afdelingen, der løser de udbudte opgaver. Ud fra regnskabet er de direkte omkostninger opgjort for den del af afdelingen, der løser de udbudte opgaver. Indirekte omkostninger Huslejen beregnes ud fra, at medarbejderne disponerer over 100 m² på Rådhuset, og m²-prisen er beregnet til kr. inkl. vand, varme, el, rengøring, vagt mm. Medarbejderne disponerer over 10 pc-arbejdspladser, hvor prisen er opgjort til kr. pr. pc-arbejdsplads. Afdelingen trækker på medarbejdere i økonomi ca. 150 timer årligt svarende til 0,15 årsværk. Prisen for 0,15 årsværk i Økonomi er kr. Forsikringerne udgør kr. svarende til den andel af forsikringspuljen, som fordeles til Lønadministrationen på baggrund af antal stillinger. Lønadministration har ikke indkøbt andre forsikringer. Der er ikke uudmøntede midler i Ny Løn puljen. Direkte omkostninger Pris Bruttoløn 10 årsværk kr. Uddannelsespulje kr. Mødeforplejning og kørsel kr. Pension til tjenestemand kr. Indtægter for lønadministration Direkte omkostninger i alt kr. Indirekte omkostninger Husleje 100 m² a kr. per m² 10 pc-arbejdspladser a kr. per pcarbejdsplads 0,15 årsværk økonomi a kr. per årsværk Forsikringer Indirekte omkostninger i alt Pris kr kr kr kr kr. 9 Note: Deloitte har anvendt fiktive priser, lønninger og årsværk i eksemplet.. Den samlede pris for løsning af den udbudte opgave vil være kr.

10 Øvrige omkostninger ved kontrolbud Følgeomkostninger Hvis en opgave fremover skal løses af en ekstern leverandør, kan der være nogle omkostninger, der ikke falder bort, selv om opgaven udføres i andet regi. Det følger af almindelig praksis, at der ved sammenligning af kontrolbud og eksterne leverandørers tilbud kan tages højde for de midlertidige følgeomkostninger, der er forbundet med ekstern opgaveudførelse, dvs. de midlertidige følgeomkostninger kan tillægges de eksterne leverandørers tilbud. Betegnelsen midlertidige følgeomkostninger dækker over omkostninger, der kan forekomme i en periode efter den udbudte opgave er overtaget af en ekstern udbyder. Den eksterne tilbudsgiver skal dermed kun belastes med de midlertidige omkostninger, der er indenfor en kortere periode er rimelige, i forhold til den tid det tager at tilpasse af kommunens aktivitetsniveau. Midlertidige følgeomkostninger kan f.eks. være: -Huslejeudgifter for lokaler, der først kan opsiges efter igangsætning af en ny periode -Istandsættelse af lejemål ved flytning -Ledige bygninger, der forventes ubenyttede i en periode -Ledige maskiner, der forventes ubenyttede i en periode -Omskoling af personale -Ventepenge til tjenestemænd -Andele af fællesfunktioner, der først kan tilpasses efter en periode Risikotillæg Kommunen kan vælge at lægge et risikotillæg til eget kontrolbud, hvis der er usikkerhed omkring den fremtidige opgaveløsning. Det kan være tilfældet, hvis opgaven fremover skal løses på en anden måde, eller hvis der f.eks. fremover vil være bodsbestemmelser knyttet til opgaveløsningen. Der bør i sådanne tilfælde foretages en risikovurdering i kommunen af den fremtidige opgaveløsning set i forhold til de beregnede omkostninger. 10 Kommunen bør dog ikke foretage en uhensigtsmæssig vurdering af risikotillægget. I stedet kan man arbejde mere effektivt med risikostyringen, så uforudsete omkostninger reduceres.

11 Indregning af effektiviseringer Effektiviseringer Ved beregning af et kontrolbud skal der tages udgangspunkt i det seneste års regnskabstal, jf. de generelle principper. Der kan dog i kommunen være planlagt væsentlige ændringer i form af effektiviseringer eller ændringer i kommunens kvalitetsstandarder, som har direkte indflydelse på de fremtidige kommunale omkostninger til den udbudte opgave. Ved indregning af effektiviseringer henviser Deloitte til Fritvalgsbekendtgørelsen samt afgørelser fra Konkurrencestyrelsen vedrørende netop denne problemstilling. I beregningen af et kontrolbud skal samtlige omkostninger til den udbudte opgave medtages dvs. både de variable og de faste omkostninger, der er forbundet med den udbudte opgave, jf. VEJ nr. 32 af 24/06/2008. Det er dog en forudsætning for at kunne indregne disse effektiviseringer eller ændringer i kvalitetsstandarder, at kommunalbestyrelsen har indregnet disse effektiviseringer i budgettet, hvilket betyder, at der skal være taget bevillingsmæssigt stilling til dette i forhold til det kommunale budget. Kommunen bør endvidere have en plan for gennemførelse af de besluttede effektiviseringer, da dette vil give et mere sikkert beregningsgrundlag. Det må endvidere forudsættes, at muligheden for de planlagte effektiviseringer kan realiseres, er sagligt begrundet, for eksempel i form af gennemførte analyser vedrørende den udbudte opgave. Princippet ved beregning af fritvalgspriser er de samme. Jf. Fritvalgsbekendtgørelsen nr af 12/12/2006 kan dette beregningsprincip kan dog delvis fraviges, hvis det er begrundet i en forventet effektivisering af den kommunale leverandørvirksomhed eller ved ændringer i kommunens kvalitetsstandard. 11

12 Klausuler i forbindelse med udbud Miljøklausuler Fredericia Kommune har tidligere besluttet at indarbejde miljøklausuler i forbindelse med udbud. Disse vil ofte være formuleret som minimumskriterier, og vil især være relevant i forbindelse med indkøb og nye anlægsprojekter. De økonomiske konsekvenser af miljøklausuler indregnes direkte i prissætningen som den (mer)pris, man skal betale for, at varerne er produceret under hensyn til de givne miljøkrav. Fredericia Kommune har valgt at indgå i et indkøbsfællesskab med 11 andre kommuner, og miljøklausulerne afspejler her, hvad kommunerne kan blive enige om at sætte som minimumskrav. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man finde miljøvejledninger til miljøvenlige indkøb: På den grønne indkøbsportal kan man finde inspiration til udbudstekster: 12

13 Klausuler i forbindelse med udbud Sociale klausuler I Fredericia Kommunes politik for anvendelse af sociale klausuler fra 2006, fremgår det, at Fredericia Kommune vil anvende sociale klausuler ved udbud, når der er mulighed for det. Den 28. september 2010 blev følgende besluttet på EISudvalgets møde: Udvalget besluttede, at der med fremtidig virkning skal indføres en ny procedure for udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser, der indebærer, at der i kontraktudkastet og udbudsmaterialet som hovedregel altid skal indarbejdes en såkaldt "blød" social klausul. Udvalget prioriterer oprettelse af lære- og praktikpladser, i det omfang, det er lovligt og muligt. Hvis det ikke er muligt, skal klausulen indeholde pligt til at ansætte ledige i overensstemmelse med den formulering, der fremgår af det på mødet udleverede notat. Kun i det omfang det ikke giver mening at indarbejde en blød social klausul, kan dette undlades. Når man indarbejder bløde sociale klausuler, er der nogle forhold, man bør tage med i sine overvejelser, når man skal udarbejde sit kontrolbud: 1. Hvem er omfattet af den bløde social klausul blandt det nuværende personale? 2. Påtænker vi at øge antallet af medarbejdere omfattet af en blød social klausul? 3. Giver det os nogle meromkostninger af gøre dette? Og hvordan får vi gjort det konkret nok i forhold til vores kontrolbud? 4. Hvilken arbejdsværdi kan vi tillægge de medarbejdere, der eventuelt skal ansættes under særlige forhold? De sociale klausuler bør under alle omstændigheder tage udgangspunkt i den nuværende opgaveløsning, og ud fra en vurdering af opgavens størrelse, kontraktens varighed, opgavens beskaffenhed mm. kan man vurdere, hvor egnet opgaven er til at tilgodese sociale hensyn. Bløde klausuler er vanskelige at følge op på, og anvendes denne form for klausuler fordrer det et tillidsbaseret samarbejde med den kommende leverandør. 13

14 Myndighedsopgaver og politisk virksomhed Myndighedsopgave Myndighedsopgaver er først og fremmest opgaver, der består i at regulere de enkelte borgeres retsforhold gennem udstedelse af konkrete forvaltningsakter, typisk i form af meddelelse af forbud, påbud og tilladelser. Når kommunen udarbejder generelle retsakter, f.eks. regulativer og planer, der vedrører alle borgere, er der også tale om myndighedsopgaver, jf. Kommunal-, forvaltningsog personaleretlige problemstillinger i forbindelse med kommunale samarbejder, Kommunernes Landsforening 2000). F.eks. er afgørelser om kontanthjælp, udstedelse af byggetilladelser og meddelelse af forbud, påbud og tilladelser på miljøområdet eksempler på myndighedsopgaver. Politisk virksomhed Opgaver relateret til politisk virksomhed er primært defineret med udgangspunkt i lov om kommunernes styrelse samt kommunalfuldmagten. Eksempler herpå er omkostninger til den politiske proces omkring byråds- og udvalgsmøder, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, dagsordensproduktion, besvarelse af politiske henvendelser, deltagelse i udvalgsog byrådsmøder mm. Omkostninger forbundet med den politiske virksomhed skal - ligesom myndighedsopgaver - ikke indgå i opgørelsen. Omkostninger forbundet med myndighedsopgaver skal ikke indgå i opgørelsen af omkostninger, da disse ikke er en del af den udbudte opgave jf. VEJ nr. 32 af 24/06/2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. 14

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.3.1 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Denne vejledning har til hensigt i tilknytning

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009 Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU 12. P w C Agenda Indledning Lovgrundlag Opgørelsen af kontrolbud (principper og eksempel) Procesregler Indledning Hvad er et kontrolbud? Kommunen byder på egen opgave

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for regioner 9.3 - side 1 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Gennem de senere år har udviklingen i den kommunale sektor sat større fokus på tilrettelæggelsen

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet

Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 44 Offentligt Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet 1. Indledning og

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud

Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud www.pwc.dk Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud December 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 4 3. Afklaring af opgavens omfang (fase 1) 4 3.1. Omfang af udbudte opgaver 5 3.2. Forskelle i

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Til Fredensborg Kommune

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 25. maj 2010 Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sagsnr. 2011-73946 Dok.nr. 2011-384394 I medfør af Bekendtgørelse

Læs mere

9 VEJLEDNING OM OMKOSTNINGSKALKULA- TIONER

9 VEJLEDNING OM OMKOSTNINGSKALKULA- TIONER Budget- og regnskabssystem Dato: Maj 2003 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 9 VEJLEDNING OM OMKOSTNINGSKALKULA- TIONER Indhold Side 9.1 Indledning 9.1-1 9.2 Afgrænsning af omkostningskalkulation 9.2-1 9.3

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4.

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4. Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Ishøj Kommune. Udbud af udvalgte områder. Projektbeskrivelse og honoraroverslag REV. 1 7.

Læs mere

Frit valg - notat vedr. genberegning af timepriser på baggrund af regnskab 2011 til praktisk hjælp og personlig pleje

Frit valg - notat vedr. genberegning af timepriser på baggrund af regnskab 2011 til praktisk hjælp og personlig pleje KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 10-05-2012 Frit valg - notat vedr. genberegning af timepriser på baggrund af regnskab 2011 til praktisk hjælp og personlig pleje

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

NOTAT Den 11. november 2011 hmd

NOTAT Den 11. november 2011 hmd NOTAT Den 11. november 2011 hmd Økonomiprincipper i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne - Tilmeldeordningen Dette notat beskriver de økonomiske principper i den

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af Notat om timepriser på fritvalgsområdet af 30.08.2010 I henhold til lov om Social Service 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring 06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Notat om genberegning af timepriser til personlig og praktisk hjælp af hjemmepleje. Genberegning er foretaget på baggrund af regnskab 2012.

Notat om genberegning af timepriser til personlig og praktisk hjælp af hjemmepleje. Genberegning er foretaget på baggrund af regnskab 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 29-05-2013 Notat om genberegning af timepriser til personlig og praktisk hjælp af hjemmepleje. Genberegning er foretaget på baggrund

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet September 2010

Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet September 2010 Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet September 2010 Indledning KKR Hovedstaden har besluttet at anvende fælles principper for takstberegningen i hovedstadsregionen

Læs mere

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød Kommune Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød, august 2012 Der er bred politisk enighed om, at både det offentlige og det private arbejdsmarked skal gøres mere rummeligt. Det

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 11.10.2016 kl. 15.00 1 2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Vi har revideret åbningsbalancen og anvendt regnskabspraksis for Hvidovre Kommune pr. 1. januar 2004 bestående af aktiver og passiver.

Vi har revideret åbningsbalancen og anvendt regnskabspraksis for Hvidovre Kommune pr. 1. januar 2004 bestående af aktiver og passiver. Pkt.nr. 4 Revisionsberetning nr. 147. Revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 samt etablerede forretningsgange i forbindelse med løbende registering af fysiske aktiver mv. 490777 Indstilling: Økonomisk

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug Hvad måles der på? KLKs benchmark-model adskiller sig fra andre modeller ved, at der ikke kun måles

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER GENERELLE FÆLLESOMKOSTNINGER... 4 2.1 ANDRE TYPER AF FÆLLESOMKOSTNINGER... 5 2.2 PRINCIPPER TIL VURDERING

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold

Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng mellem budgetmodel og

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere