Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30."

Transkript

1 Paderup d. 22. januar Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs i mødet. I betragtning af dagsordenens længde vil vi mødets start spørge, om det kan lade sig gøre at forlænge mødet til kl , hvis det bliver nødvendigt. Revisor Susanne Varrisboel, PriceWaterhouseCoopers, deltager i mødet. Dagsorden 0. Velkomst og præsentation Sammensætningen af bestyrelsen kan ses i bilag /. Godkendelse af referat og dagsorden. Referatet fra bestyrelsesmødet d. 11. december 2006 er vedlagt til godkendelse, bilag 2. Der er endvidere vedlagt det underskrevne referat fra bestyrelsesmøderne d. 16. november 2006, bilag Udpegning af medlem ved selvsupplering (Beslutning). Ifølge Paderup Gymnasiums vedtægter 4 stk. 1 skal bestyrelsen ved selvsupplering udpege et medlem med erfaring fra den videregående uddannelsessektor. Udpegningen sker efter indstilling fra bestyrelsesformanden og efter en forudgående drøftelse i bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede senest sagen på bestyrelsesmødet d. 11. december Der foreslås udpegning af Roger Buch fra Danmarks Journalisthøjskole. 3. Valg af formand (Beslutning). Ifølge Paderup Gymnasiums vedtægter 12 stk. 1 skal bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer vælge sin formand. 4../. Godkendelse af regnskabsinstruks (Beslutning). Ifølge Paderup Gymnasiums vedtægter 17 stk. 3 skal bestyrelsen godkende en regnskabsinstruks for institutionen. Vedlagte forslag til regnskabsinstruks, bilag 4, er udarbejdet i overensstemmelse med det af ministeriet udsendte paradigme for regnskabsinstruks. Side 1 af 3

2 5../../. 6../../../. Stillingtagen til overdragne aftaler og politikker (Beslutning). Den midlertidige bestyrelse har drøftet overdragelsen af aftaler og politikker på møderne i august, september og november Det er den varige bestyrelse, der umiddelbart efter overdragelsen skal tage stilling til fortsættelse eller eventuel opsigelse. Der to typer af overdragne aftaler og politikker. Problemstillingen er for de lokalt indgåede aftaler og politikker beskrevet i bilag 5. Problemstillingen for de amtsligt indgåede aftaler og politikker er beskrevet i bilag 6. Det lokale MED-udvalgs (samarbejdsudvalg) behandling af sagen fremgår af punkt 1 i referatet fra MEDudvalgsmødet d. 7. december 2006, bilag 7. Vedrørende seniorpuljeordningen er vedlagt en række bilag, samlet i bilag 8. Udgiftsbudget for 2007 (Beslutning). Paderup Gymnasium fik d. 14. december 2006 tilsendt det redigerede bevillingsbudget for 2007 fra Undervisningsministeriet, bilag 9. Bevillingen er en videreførelse af det amtslige budget for 2006 med enkelte justeringer. Den største justering er tilskud til administrativt personale, se rubrikken nederst på siden. I bilag 10 er en kort gennemgang af, hvordan bevillingsbudgettet er opbygget ud fra nuværende og fremtidigt forventede elevtal. Det sidste tal i bilag 9 er vores egen udregning af, hvad den tildelte bevilling svarer til under forudsætning af uændret aktivitet. I bilag 11 er et forslag til anvendelse af bevillingsbudgettet. Forslaget til anvendelse kaldes for udgiftsbudgettet. Det er kun i år vi får et decideret bevillingsbudget; fra 2008 får vi grundbevilling og taxametertilskud, og skal selv foretage det skøn over elevtallet, som budgettet skal bygge på. Når søgetallene til august 2008 er kendte i slutningen af marts, kan bevillingsbudgettet for 2007 justeres for resten af året. Der vil derefter kun forekomme mindre justeringer. 7. Strategioplæg vedr. værdigrundlag mm. (Drøftelse). Den midlertidige bestyrelsen drøftede på mødet d. 11. december de forskellige initiativer og besluttede at vente med at iværksætte er større strategi til den nye bestyrelse er på plads og til budgettet for 2007 kendes bedre. Bestyrelsen bemyndigede rektor til at indlede et samarbejde med et konsulentfirma med henblik på at kunne udarbejde et strategioplæg til den nye bestyrelse i januar Der er vedlagt et strategioplæg, bilag /. Elevoptagelse til næste skoleår (Orientering). Den midlertidige bestyrelse drøftede på mødet d. 11. december optagesituationen i 2007 med udgangspunkt i den udsendte høringsudgave af optagebekendtgørelsen. Undervisningsministeriet har nu udsendt den færdige udgave af den nye optagelsesbekendtgørelse, bilag 13. Bekendtgørelsens kapitel 8 beskriver den fremtidige procedure for den årlige fastsættelse af den enkelte skoles optagekapacitet i form af elevantal. Side 2 af 3

3 ./. 9../. Det er i vedlagte mail fra Institutionsstyrelsen i Undervisningsministeriet, bilag 14, oplyst, at optagekapaciteten i 2007 følger de tidligere amtsligt fastsatte kapaciteter. Bestyrelsen skal således ikke tage stilling til Paderup Gymnasiums optagekapacitet før til efteråret 2007, mhp. optaget i Forretningsorden for bestyrelsen (Orientering). Rektorforeningens sekretariat har udsendt en skabelon til forretningsorden, bilag 15, som ministeriet har fået tilsendt til kommentarer. Det foreslås, at bestyrelsen udskyder behandling af forretningsorden til det næste møde. 10. Mødeplan for Bestyrelsen skal drøfte og fastlægge en mødeplan for foråret Der foreslås en mødefrekvens på ca. 1 møde hver anden måned. 11. Eventuelt. Med venlig hilsen Karsten Pedersen Bestyrelsesformand Jan Becher Sørensen Rektor Side 3 af 3

4 Udpegninger til den varige bestyrelse. Status pr. 22. januar I rækkefølge fra vedtægten: Dansk Industri Randers-Norddjurs: René Skjøde Andersen Danmarks privatskoleforening: Karsten Pedersen Region Midtjylland: En fra Venstres partigruppe Selvsupplering videregående udd.: Roger Buch Kommunalbestyrelserne: Intet nyt. Eleverne: Kasper Fuhr Christensen Kenneth Agerup Drap (uden stemmeret) Medarbejderne: Kirsten G. Christensen Hanne Ernstsen (uden stemmeret)

5 Paderup d. 15. december Referat af 11. møde i Den midlertidige bestyrelse for Amtsgymnasiet i Paderup. Mandag d. 11. december 2006 kl Referatet er skrevet med kursiv under dagsordenspunkterne Revisor Susanne Varrisboel, PriceWaterhouseCoopers, deltog i mødet. Dagsorden 1../../. Godkendelse af referat og dagsorden. Referatet fra bestyrelsesmødet d. 16. november er vedlagt til godkendelse, bilag 1. Der er endvidere vedlagt de underskrevne referater fra bestyrelsesmøderne d. 25. september, bilag 2, og d. 24. oktober, bilag 3. Referatet fra bestyrelsesmødet den 16.november blev godkendt og underskrevet. Dette mødes dagsorden blev derefter godkendt. 2../. Vedtægt for den selvejende institution (Orientering). Undervisningsministeriet har godkendt vores vedtægter, som nu er påført et godkendelsesstempel, bilag 4. Skolens vedtægter er blevet godkendt i ministeriet. 3. Overgang til den permanente bestyrelse (Beslutning). Anmodningerne om udpegning af bestyrelsesrepræsentanter fra de udpegningsberettigede organisationer er afsendt. De sidste udpegninger forventes at komme i starten af januar. Den midlertidige bestyrelse skal beslutte overgangstidspunktet for skiftet fra den midlertidige til den permanente bestyrelse. Ifølge vedtægterne 20 fortsætter den midlertidige bestyrelse indtil den permanente bestyrelse er udpeget. Bestyrelsen skal fastlægge en dato for bestyrelsesmødet i januar. Dansk Industri Randers-Norddjurs har udpeget René Skjøde Andersen. Dansk Privatskoleforening har udpeget Karsten Pedersen. Region Midtjylland og Kommunalbestyrelserne udpeger i begyndelsen af januar Eleverne har udpeget Kasper Fuhr Christensen og Kenneth Agerup Drap (uden stemmeret). Personaler har udpeget Kirsten Glargaard Christensen og Hanne Ernstsen (uden stemmeret). Side 1 af 3

6 Kandidaten til selvsupplering fra de videregående uddannelser Roger Buch fra Journalisthøjskolen har accepteret. Det er dog den blivende bestyrelse der skal udpege denne kandidat. Første møde i den blivende bestyrelse blev fastsat til tirsdag den 30. januar 2007 kl /. Værdigrundlag, profil mv. (Beslutning). Bestyrelsen drøftede på mødet i maj værdigrundlag og profil for Paderup Gymnasium. I bilag 5 beskrives de forskellige initiativer og der lægges op til drøftelse og beslutning om tidsplaner mv. Bestyrelsen drøftede de forskellige initiativer og besluttede at vente med at iværksætte er større strategi til den nye bestyrelse er på plads og til budgettet for 2007 kendes bedre. Bestyrelsen bemyndigede rektor til at indlede et samarbejde med et konsulentfirma med henblik på at kunne udarbejde et strategioplæg til den nye bestyrelse i januar Budget 2007 (Drøftelse). Tilførslen af de sidste midler fra Undervisningsministeriet til budget 2007 er i skrivende stund endnu ikke kommet. Ifølge orienteringen fra ministeriet på landsrektormødet d. 24. november forventes bevillingen at komme i den første hele uge af december. Bestyrelsen bliver orienteret, hvis bevillingen kommer inden bestyrelsesmødet. Bestyrelsen skal drøfte muligheden for at gå ind i det nye år med et foreløbigt budget, som efterfølgende justeres af den permanente bestyrelse. Skolen har endnu ikke modtaget det endelige budget for 2007 fra Institutionsstyrelsen. Ledelsen forventer stadig, at budgettet får en størrelse, der sikrer driften i Selvejeproces (Orientering og drøftelse). Bestyrelsen besluttede på mødet d. 20. april at vælge PriceWaterhouseCoopers som rådgiver i forbindelse med overgangen til selveje. Revisor Susanne Varrisboel vil bl.a. rådgive bestyrelsen om udarbejdelsen af regnskabsinstruksen. Susanne Varrisboel uddelte et planchesæt om regnskabsinstruks og økonomistyring, som blev gennemgået. Regnskabsinstruksen skal vedtages af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i januar. 7../. Optagekapacitet i fremtiden (Drøftelse). Undervisningsministeriet har udsendt en ny optagelsesbekendtgørelse til høring, bilag 6. Bekendtgørelsens kapitel 8 beskriver den fremtidige procedure for den årlige fastsættelse af den enkelte skoles optagekapacitet i form af elevantal. Det forlyder dog fra ministeriet, at optage kapaciteten til foråret 2007 vil blive fastlagt ud fra de hidtidige amtslige kapacitetsfastsættelser, hvor Paderup Gymnasium har en samlet kapacitet på Side 2 af 3

7 18 klasser. Bestyrelsen skal drøfte optagesituationen til foråret JB uddelte en oversigt det faktiske antal klasser samt kapaciteten på gymnasierne i Århus Amt. Århus Amt har indberettet disse tal til undervisningsministeriet, og tallene vil blive benyttet til at fastsætte kapaciteten for næste skoleår. 8. Eventuelt. Godkendt: Karsten Pedersen, formand Klaus Aalestrup Poul Dahl Kirsten G. Christensen Kasper Fuhr Christensen Jan Becher Sørensen, rektor Side 3 af 3

8

9

10

11 Bilag 4. Regnskabsinstruks for Paderup Gymnasium. Ifølge Paderup Gymnasiums vedtægter 17, stk. 3 skal institutionens regnskabsføring følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen. Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af Paderup Gymnasiums formål, regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver, herunder oplysning om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges af institutionens medarbejdere ved udførelsen af opgaverne. Instruksen indeholder ligeledes en beskrivelse af Paderup Gymnasiums anvendelse af edb-systemer i administrationen, herunder Navision Stat og Ibistic. Instruksen, som er ganske detaljeret, skal fordeles til de medarbejdere, der deltager i det daglige arbejde med institutionens økonomiopgaver, samt indsendes til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen. Instruksen skal ligeledes godkendes af Paderup Gymnasiums revisor. Susanne Varrisboel fra PriceWaterhouseCoopers deltager i bestyrelsesmødet og har fået tilsendt regnskabsinstruksen til gennemsyn i forvejen.

12 Regnskabsinstruks for Paderup Gymnasium Regnskabsinstruks for Paderup Gymnasium Regnskabsinstruks 18. januar 2007

13 Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold Generelt om opgaver Regnskabsmæssige principper Edb-anvendelse 9 2. Paderup Gymnasiums regnskabsopgaver Forvaltning af udgifter Forvaltning af indtægter Regnskabsmæssig registrering Lønadministration lønbogholderi Betalingsforretninger og likvide beholdninger Kontrol med værdipost Aflæggelse af regnskaber og årsrapport Opbevaring af regnskabsmateriale Forvaltning af varebeholdninger Værdipapirforvaltning Udlånsforvaltning Forvaltning af andre væsentlige aktiver Legatforvaltning Forvaltning af andres aktiver eller passiver Anlægsaktiver Andre regnskabsopgaver Paderup Gymnasiums anvendelse af Navision Stat Generelt Samspil mellem Navision Stat og andre edb-systemer E-fakturering Valg af systemløsning Ansvarsfordeling mellem Økonomistyrelsen og institutionen IT-driftscenterløsninger 31 Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Kopi af vedtægter for Paderup Gymnasium Oversigt over organisation Oversigt over aftaler, samarbejdsaftaler, brugervejledninger, m.v. Vejledning og skemaer til overgivelse af restante fordringer til Skat Attestationsbemyndigelser fordelt på funktionsbetegnelser Oversigt over disponeringsberettigede fordelt på funktionsbetegnelser Oversigt Paderup Gymnasiums beholdning af værdipapirer Oversigt over medarbejdere fordelt på brugerrettigheder Retningslinier og arbejdsgange i forbindelse med registrering af forpligtelser Retningslinier og arbejdsgange i forbindelse med afvikling af betalinger via institutionens kasse Oversigt over skolens interne forretningsgange. Regnskabsinstruks 18. januar af 31

14 Sagsnr.: Forord Denne regnskabsinstruks er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2004 om statens regnskabsvæsen m.v. Økonomistyrelsens vejledning af 25. oktober 2004 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Økonomistyrelsens vejledning af 21. marts 2001 om ændring af institutionsinstruks (nu: regnskabsinstruks) for institutioner, der overgår til Navision Stat samt paradigme for opstilling af kapitel 3 i institutionsinstruksen (nu: regnskabsinstruksen). Instruksen indeholder en beskrivelse af Paderup Gymnasiums formål, regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver, herunder oplysning om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges af institutionens medarbejdere ved udførelsen af opgaverne. Instruksen er fordelt til de medarbejdere, der deltager i det daglige arbejde med institutionens økonomiopgaver og er indsendt til Undervisningsministeriet efter gældende regler. Instruksen er ligeledes indsendt til Rigsrevisionen til orientering. Instruksen vedligeholdes og ajourføres løbende. Instruksen er gyldig fra den 1. januar Den 31. januar 2007 Den 31. januar 2007 Jan Becher Sørensen, rektor Karsten Pedersen, bestyrelsesformand Regnskabsinstruks 18. januar af 31

15 Sagsnr.: Revisorerklæring Til bestyrelsen for Paderup Gymnasium og Undervisningsministeriet. Vi har gennemgået regnskabsinstruksen af [dato og år] for Paderup Gymnasium. Institutionens ledelse har ansvaret for, at forretningsgangene er udarbejdet i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2004 om statens regnskabsvæsen m.v. samt Økonomistyrelsens vejledning af 25. oktober 2004 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Det er endvidere ledelsens ansvar, at forretningsgangene er betryggende. Det er vort ansvar at kontrollere, at de beskrevne forretningsgange er i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse og vejledning. Det udførte arbejde Vi har sammenholdt regnskabsinstruksen med ovennævnte bekendtgørelse og vejledning. Vi har ikke undersøgt, hvorvidt regnskabsinstruksen er implementeret og efterlevet. Konklusion Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at regnskabsinstruksen er udarbejdet i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2004 om statens regnskabsvæsen m.v. samt Økonomistyrelsens vejledning af 25. oktober 2004 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Forbehold og/eller supplerende oplysninger Den Underskrift Susanne Varriesbøll, PriceWaterhouseCoopers Århus Regnskabsinstruks 18. januar af 31

16 Sagsnr.: Formål Paderup Gymnasium er en selvejende institution, der er godkendt af Undervisningsministeriet i henhold til: Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionen modtager tilskud i henhold til: For så vidt angår 2007: Finansloven jf. overgangsordning i henhold til Kommunalreformen. Fra og med 2008 bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., der er udstedt i henhold til kapitel 5 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens ledelse og virke er fastsat i de af Undervisningsministeriet godkendte vedtægter, jf. bilag 1. Det overordnede formål er ifølge vedtægterne at udbyde den almene gymnasiale uddannelse, STX. Regnskabsinstruks 18. januar af 31

17 Sagsnr.: Organisation Paderup Gymnasium er beliggende på Apollovej 64, 8900 Randers. Paderup Gymnasiums bestyrelse har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi. Det daglige ansvar har bestyrelsen overdraget til rektor, som sammen med inspektorerne, én ledende og to øvrige, udgør skolens daglige ledelse. Lærerne på Paderup Gymnasium refererer til den daglige ledelse. For hver faggruppe (fag) er der en fagrepræsentant blandt lærerne, som er budgetansvarlig i forhold til faggruppens budget til indkøb af undervisningsmidler til det enkelte fag. Denne fagrepræsentant skal godkende alle indkøb i faggruppen før kontorpersonalet bogfører og betaler fakturaen. Studie- og datavejledningen har på samme måde som faggrupperne en budgetansvarlig blandt lærerne, som skal godkende indkøb til henholdsvis studie- og datavejledningen før kontorpersonalet bogfører og betaler fakturaen. Som stabsfunktioner findes henholdsvis skolens kontorpersonale i Sekretariatet samt teknisk servicepersonale og rengøringspersonale i Teknisk Service. Se organisationsdiagram i bilag 2. Paderup Gymnasium har sammen med en række andre skoler etableret et driftsfællesskab med henblik på IT-support. Aftalen om IT-supportcentret forefindes på skolens kontor. Paderup Gymnasiums IT-anvendelse er nærmere beskrevet i instruksens kapitel 3. Paderup Gymnasium udfører selv alle regnskabs- og økonomiopgaver undtagen lønadministrationen, som er udliciteret til Silkeborg Data. Aftalen med SD Lønadministration forefindes på skolens kontor. Regnskabsinstruks 18. januar af 31

18 Sagsnr.: Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold Institutionens øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges i overensstemmelse med institutionens vedtægter, jf. bilag 1. Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for den samlede regnskabsvirksomhed samt godkender budget og årsrapport. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens forvaltning af regnskabsopgaver, herunder statslige tilskud. Bestyrelsen har fastlagt de nærmere retningslinjer for rektors virksomhed. Bestyrelsen har bemyndiget rektor til at udøve beføjelser, der organisatorisk er tillagt bestyrelsen på følgende områder: [Her angives eventuelle områder]. Institutionens administrative og regnskabsmæssige ansvar varetages af rektor. Rektor er blandt andet ansvarlig for regnskabsopgavernes organisering og gennemførelse i institutionen. Herudover er rektor ansvarlig for: At institutionens virksomhed udføres i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer At uddannelserne og serviceaktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler [Øvrige to til tre væsentlige ansvarsområder for institutionschefen bedes angivet]. Rektor udøver sine funktioner under hensyntagen til lovgivningen og øvrige retningslinjer. I Rektors fravær varetages rektors funktioner af den ledende inspektor. Under rektor varetager inspektorerne og sekretariatet personaleadministrative opgaver, mens den ledende inspektor og Sekretariatet varetager institutionens regnskabsopgaver. Fordelingen af regnskabsopgaver i organisationen har følgende struktur: Den Ledende inspektor leder og fordeler arbejdet i økonomifunktionen og udarbejder sammen med Økonomimedarbejderen budgetter samt periode og årsregnskaber. I økonomimedarbejderens fravær fungerer den Ledende inspektor som 2. godkender i forhold til bogføringen i Navision Stat og frigivelse af betalinger i JNE-systemet (Jyske Netbank Erhverv). Økonomimedarbejderen har det daglige overblik over institutionens økonomi og har ansvaret for likviditetsstyringen, udfærdigelse af budgetter, budgetopfølgning, periode- og årsregnskaber, samt leveringen af rapporter og nøgletal til bestyrelsen og den daglige ledelse. Økonomimedarbejderen er 2. godkender i forhold til bogføringen i Navision Stat og er bemyndiget til at frigive betalinger i JNE-systemet. Økonomimedarbejderen hjælper om nødvendigt Sekretær1 og Sekretær2 med opgaver relateret til bogholderiet. Sekretær1 har ansvaret for kreditorbogholderiet og debitorbogholderi med undtagelse af debitorer relateret til administrationen af bøger. Sekretær1 er 1. godkender i forhold til bogføringen i Navision Stat og frigivelse af betalinger i JNE-systemet. Derudover er Sekretær1 ansvarlig for institutionskassen, jf. bilag 10 Sekretær1 indberetter desuden oplysninger om sygdom, omsorgsdage, orlov og mer- /overarbejde mv. til SD lønadministration. Sekretær2 er ansvarlig for debitorbogholderiet i forbindelse med administrationen af skolens bøger, herunder udfærdigelse af fakturaer til elever, der ikke har afleveret deres bøger. Sekretær2 Regnskabsinstruks 18. januar af 31

19 Sagsnr.: fungerer som 1. godkender i forhold til bogføringen i Navision Stat og frigivelse af betalinger i JNE-systemet i Sekretær1 s fravær. Med hensyn til IT-funktionens ansvarsområde og organisering henvises til Kapitel 3 i denne instruks samt til institutionens sikkerhedsinstruks. Institutionens årsrapport revideres af den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor. Institutionens årsrapport revideres ligeledes af Rigsrevisionen. Institutionen er registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven) og indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven under CVR-nr Institutionen er registreret ved følgende numre: CVR-nr EAN-nr.: Institutionsnr. (skolekode): Bogføringskreds: Eksamensnummer: 253 Løngruppenummer: xxx SKB finansieringskonto, SKB-FF3: Reg.nr kontonr SKB-konto for modtagelse af tilskud, SKBIND: Reg.nr kontonr SKB-konto til betaling af kreditorer, SKBUD: Reg.nr kontonr SKB-konto til løn, SKB Bruttolønsudbetalingskonto: Reg.nr kontonr SKB-konto til uanbringelige betalinnger, SKBKUB: Reg.nr kontonr Sparekassen Kronjylland/Jyske Bank (endnu ikke oprettet) Reg.nr. xxx Kontonr. xxxxxxxxx Økonomimedarbejderen er ansvarlig for udarbejdelse og løbende ajourføring af denne regnskabsinstruks. 1.2 Generelt om opgaver Som selvejende institution udføres kun den tilskudsfinansierede aktivitet, STX. [Der medtages en overordnet beskrivelse af de tilskudsfinansierede aktiviteter. Her angives øvrige institutionsspecifikke oplysninger om institutionens forvaltning af de regnskabsmæssige opgaver: Paderup Gymnasium har lejet/leaset en række aktiver. Liste herover findes i bilag 12. Paderup Gymnasium er registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven) og selvstændig indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven under CVR-nr Paderup Gymnasiums pedel og pedelmedhjælper udfører pedelarbejde for Firkløverskolen, Apollovej 62, 8900 Randers. Regnskabsinstruks 18. januar af 31

20 Sagsnr.: Regnskabsmæssige principper Institutionens regnskabsmæssige formål, principper og forpligtelser afspejles dels af, at institutionen som en selvstændig juridisk enhed har egne behov for regnskabsoplysninger, og dels af generelle regnskabsmæssige forpligtelser i forhold til Undervisningsministeriet. Institutionen er som udgangspunkt underlagt de statslige regnskabsregler, hvilket blandt andet omfatter: Lov nr. 131 af 28. marts 1984 om statens regnskabsvæsen m.v. Finansministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2004 om statens regnskabsvæsen m.v. Økonomistyrelsens vejledning af 25. oktober 2004 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Finansministeriets budgetvejledning Brugervejledninger m.v. (KMD, Silkeborg Data, Jyske Bank, Ibistic A/S) Relevante dele af Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV) fra Økonomistyrelsen Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om tilskudsudbetaling m.v. for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (fra og med 2008) Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Undervisningsministeriets øvrige regler om regnskabsvæsenets tilrettelæggelse, tilskudsadministration, edb-anvendelse m.v. for de omfattede institutioner EVT: Bekendtgørelse nr. 50 af 27/01/2006 om selvejende uddannelsesinstitutioners varetagelse af administrative opgaver for andre selvejende uddannelsesinstitutioner og om administrativt samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner samt Bilag 1: Samarbejdsaftale om (administrative/tekniske støttefunktioner) mellem [.] og [.] Vejledning til Bekendtgørelse om selvejende uddannelsesinstitutioners varetagelses af administrative opgaver for andre selvejende uddannelsesinstitutioner og om administrativt samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner. Følgende principper for afskrivning anvendes. 1. Større indkøb af mindre aktiver som f.eks. inventar til klasselokaler og hjemstavne bundtes (klumpes) og aktiveres jf. 5, stk. 2 i Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Afskrivningsperioden fastsættes ud fra forventet levetid jf. bestemmelserne i bekendtgørelsens Større aktiver (over kr. ekskl. moms) afskrives i overensstemmelse med reglerne i kapitel 2 i Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 1.4 Edb-anvendelse Paderup Gymnasiums edb-anvendelse er beskrevet i kapitel III og mere detaljeret beskrevet i diverse systembeskrivelser, brugervejledninger, forretningsgange, sikkerhedsinstrukser m.v. Paderup Gymnasium anvender Navision Stat opsat til selveje som lokalt økonomisystem. Regnskabsinstruks 18. januar af 31

21 Sagsnr.: Paderup Gymnasium anvender GAS som studieadministrativt system, samt til arbejdstidsberegning. Paderup Gymnasium anvender Silkeborg Data som lønsystem til registrering og beregning af løn til institutionens ansatte. Paderup Gymnasium anvender JNE- og SKB-systemet til frigivelse og afvikling af betalinger til institutionens kreditorer, herunder også lønkreditorer. Konto i Sparekassen Kronjylland anvendes primært i forbindelse med institutionskassen. Paderup Gymnasium anvender Ibistic Invoice System, IIS som fakturahåndterings-/ WorkFlowsystem. Ovennævnte systemanvendelse er aftalt mellem Paderup Gymnasium/Undervisningsministeriet/ Økonomistyrelsen i [her anføres det brev eller andet, hvori ovennævnte systemanvendelse er aftalt]. Kort beskrivelse af Navision Stat Navision Stat er en videreudvikling af standardøkonomisystemet Navision Financials til brug i den statslige økonomistyring. Navision Stat er en windows-baseret standardapplikation med grafisk brugergrænseflade, som rummer følgende moduler: Finans, Salg, Marketing, Køb, Lager, Ressourcer, Sager, Anlæg og Personale. Tilpasningen af systemet til den statslige økonomistyring har bl.a. omfattet: Udvikling af en multidimensional kontoplan Maskinel funktionsadskillelse mellem kasserer- og bogholderregistreringsopgaver Udvikling af modulet Personale til at omfatte relevante personaledata fra SLS-systemet Udvikling af replikeringsfunktion der muliggør, at koncerntabeller samt løntransaktioner og personaledata replikeres (kopieres) til institutionens system. For en mere udførlig beskrivelse af Navision Stat og dets samspil med øvrige systemer henvises til Økonomistyrelsens dokument af 21. marts 2001 Generel beskrivelse af Navision Stat, herunder systemdokumentation, samspil til andre systemer samt ansvars- og kompetencefordeling mellem Økonomistyrelsens og den enkelte institution. Paderup Gymnasiums anvendelse af arts- og formålskontoplan Paderup Gymnasium anvender Statens Kontoplan for 2007 som artskontoplan (finanskontoplan) og Undervisningsministeriets Formålskontoplan som formålskontoplan. Arts- og formålskontoplan udmeldes til institutionerne via Økonomistyrelsens DataUdvekslingsPunkt (ØDUP), som er et system til kommunikation mellem Økonomistyrelsen og institutioner. For så vidt angår konto for undervisningsmidler (konto ) anvender Paderup Gymnasium også dimensionen Fag med henblik på at kunne styre det enkelte fags budget til indkøb af UV-midler. Skolens Bibliotek og Studievejledning er også oprettet med en fagdimensionsværdi, hvorfor kontering på dimensionen fag ikke udelukkende finder sted på konto Statens Kontoplan for 2007 samt konteringsvejledning findes på Økonomistyrelsens hjemmeside: Regnskabsinstruks 18. januar af 31

22 Sagsnr.: Paderup Gymnasiums regnskabsopgaver Paderup Gymnasiums overordnede regnskabsopgaver omfatter: Registrering af institutionens udgifter og indtægter Kontrol og afstemning af registreringer Regnskabsmæssig forvaltning af aktiver og passiver Udarbejdelse af årsregnskaber. I det følgende foretages en mere detaljeret gennemgang af de forskellige typer af regnskabsopgaver, der varetages af Paderup Gymnasium. I bilag 11 er medtaget en oversigt over flere af institutionens interne forretningsgange. 2.1 Forvaltning af udgifter Forvaltningen af udgifter omfatter dels disponering af udgifter dvs. indgåelse af forpligtelser m.v., der medfører eller kan medføre udgifter for organisationen, dels godkendelse af udgiftsbilag. Kreditorstamdata opbevares i Navision Stats kreditortabeller. Adgang til at læse, oprette, ændre og slette stamdata i Navision Stats kreditortabeller styres via brugerprofilerne i Navision Stat. Via ændringsloggen i Navision Stat sikres, at det altid er muligt at se, hvem der har foretaget ændringer i udvalgte oplysninger. Dette er yderligere beskrevet i Sikkerhedsinstruks for Paderup Gymnasium. Disponering Disponering med bindende virkning for Paderup Gymnasium kan alene foretages af rektor eller af de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil. Adgangen til at disponere udgifter følger af nedenstående retningslinier: Hvem kan disponere udgifter: Rektor Ledende inspektor Sekretær1 og Sekretær2 Pedel Fagrepræsentanter, herunder budgetansvarlig for datavejledning og bibliotek Ansvar omfatter: Generel bemyndigelse til at disponere med bindende virkning for institutionen. Generel bemyndigelse til at disponere med bindende virkning for institutionen. Bemyndigelse til at disponere udgifter til kontorhold og lignende. Bemyndigelse til at disponere udgifter til småanskaffelser i forbindelse med virket som pedel. Bemyndigelse til at disponere indenfor budgettet indenfor eget fag/område.. Ovenstående oversigt ajourføres af Økonomimedarbejderen I bilag 6 indgår en oversigt over, hvilke medarbejdere der kan disponere med bindende virkning for Paderup Gymnasium samt eventuelle beløbsmæssige begrænsninger. Af disponeringsområder skal fremhæves: Paderup Gymnasiums bestyrelse ansætter og afskediger rektor. Ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige ledelse samt fastansættelse og afskedigelse af øvrige medarbejdere foretages af rektor eller af den medarbejder, som rektor har bemyndiget hertil Regnskabsinstruks 18. januar af 31

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00.

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00. VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 5. oktober 2015 Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16 Mødetid: Kl. 15.00 17.00. Regnskabsinstruks for VUC STORSTRØM CVR 29 54 18 68 Inst.nr. 369248 Forord

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Marselisborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skive Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skive Kommune, region Midtjylland

Læs mere

Vedtægt for Virum Gymnasium

Vedtægt for Virum Gymnasium Vedtægt for Virum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Virum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadsregionen

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vordingborg Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Vordingborg Kommune,

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Dagsorden. OBS: Mødet afholdes på Christie s Sdr. Hostrup Kro, Østergade 21, Sdr. Hostrup

Dagsorden. OBS: Mødet afholdes på Christie s Sdr. Hostrup Kro, Østergade 21, Sdr. Hostrup Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 10. december 2012 kl. 16.00 OBS: Mødet afholdes på Christie s Sdr. Hostrup Kro, Østergade 21, Sdr. Hostrup Mødet afsluttes

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4.

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vestjysk Gymnasium Tarm, Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf er en selvejende

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole

Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i 20-23 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 samt ØkonomistyrelsensModerniseringsstyrelsens

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF

Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nakskov Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lolland Kommune, Region

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Odense den 12.3.2014 Vedtægt for Mulernes Legatskole Kapitel

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND Marts 2013 1 Indledning Nærværende organisations- og regnskabsinstruks er udarbejdet med henblik på at klarlægge og regulere de administrative

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Næstved Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med lernsted i Næstved Kommune, Region

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium.

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune,

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Aftale om levering af ydelser

Aftale om levering af ydelser - 1 - Aftale om levering af ydelser mellem Spejdernes Administrationsfællesskab Arsenalvej 10 1436 København K og Det Danske Spejderkorps/De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K er der indgået

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Viborg Kommune, Region Midtjylland,

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1 Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse BEK nr 750 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Herlev Gymnasium og HF

Herlev Gymnasium og HF Vedtægt for Herlev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Herlev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Herlev Kommune, Region

Læs mere

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. Vedtægt for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium ^ Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium V Vedtægter for Midtsjællands Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Midtsjællands Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Januar 2007 D7 J. nr. 2006-5648-5 Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Rigsrevisionen Tilfredsstillende instrukser 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1.

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1. Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Oktober 2013-10-31. Forord Med overgangen til betjening hos Statens Administrations Økonomiservicecenter (ØSC) koncentreres institutionernes regnskabsopgaver

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere