Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1"

Transkript

1 for Version 7, oktober

2 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2. Institutionens regnskabsopgaver 2.1 Regnskabsmæssig registrering og opbevaring af regnskabsmateriale 2.2 Forvaltning af udgifter 2.3 Forvaltning af indtægter 2.4 Forvaltning af anlægsaktiver 2.5 Forvaltning af omsætningsaktiver 2.6 Forvaltning af passiver 2.7 Betalingsforretninger og likvide beholdninger 2.8 Regnskabsaflæggelse 2.9 Øvrige regnskabsopgaver 3. It-anvendelse 3.1 Generelt om it-anvendelsen 3.2 Specifikt om anvendelsen af de af Økonomistyrelsens administrerede centrale økonomi-, løn- og betalingssystemer 3.3 Specifikt om anvendelsen af Navision Stat 3.4 Specifikt om anvendelsen af andre lokale økonomisystemer m.m. 3.5 Specifikt om anvendelsen af it-driftscenterløsninger Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Kopi af institutionens vedtægter Bilag 2: Oversigt over organisation Bilag 3: Oversigt over institutionens adresser Bilag 4: Restante fordringer Bilag 5: Attestationsbemyndigelser fordelt på funktionsbetegnelser Bilag 6: Oversigt over disponeringsberettigede fordelt på funktionsbetegnelser Bilag 7: Oversigt over medarbejdere, hvortil institutionen har udstedt betalingskort Bilag 8: Oversigt over medarbejdere fordelt på brugerrettigheder, herunder adgang til de forskellige IT-systemer, som institutionen anvender Bilag 9: Retningslinier og arbejdsgange i forbindelse med registrering af forpligtelser Bilag 10: Retningslinier og arbejdsgange i forbindelse med afvikling af betalinger via institutionens kasse samt styring af lager Bilag 11: Oversigt over institutionens interne forretningsgange Bilag 12: Procedure og arbejdsgange for IndFak Bilag 13: Procedure og arbejdsgange for Dynamic Order Bilag 14: IT-sikkerhedsinstruks Bilag 15: Oversigt over rammeaftaler Bilag 16: Kostpolitik Version 7, oktober

3 Forord Denne regnskabsinstruks med til hørende bilag er udarbejdet i overensstemmelse med Lov nr. 131 af 28. marts 1984 om statens regnskabsvæsen m.v. Bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. Økonomistyrelsens vejledning af 16. april 2010 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV) Instruksen og bilagene indeholder en beskrivelse af social- og sundhedsskolens formål, regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver, herunder oplysning om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges af institutionens medarbejdere ved udførelsen af opgaverne. Instruksen og bilagene er fordelt til de medarbejdere, der deltager i det daglige arbejde med institutionens økonomiopgaver. Instruksen og bilagene vedligeholdes og ajourføres løbende. Instruksen er indsendt til Ministeriet for børn og undervisning efter gældende regler samt til Rigsrevisionen til orientering. Bilagene til instruksen er ikke omfattet af indsendelsespligten til Ministeriet for børn og undervisning og Rigsrevisionen. Instruks og bilag er gyldig fra den 2. december Den 2. december 2011 Den 2. december 2011 Hanne Helleshøj Direktør Svend Åge West Bestyrelsesformand Version 7, oktober

4 Den uafhængige revisors erklæring om gennemgang af regnskabsinstruks Til bestyrelsen for Social og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens, Ministeriet for børn og undervisning og Rigsrevisionen Vi har udført review af regnskabsinstruksen af 2.december 2011 for Social og Sundhedsskolen Fredericia- Horsens samt de til denne regnskabsinstruks hørende bilag. Institutionens ledelse har ansvaret for, at regnskabsinstruksen med bilag er udarbejdet i henhold til Lov nr. 131 af 28. marts 1984 om statens regnskabsvæsen m.v., bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. samt Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV). samt Økonomistyrelsens vejledning af 16. april 2010 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Det er endvidere ledelsens ansvar, at de i regnskabsinstruksen beskrevne forretningsgange er betryggende. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabsinstruksen og bilagene er i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse og vejledning. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for institutionens ledelse, Ministeriet for børn og undervisning og Rigsrevisionen. Det udførte review Vi har foretaget vores review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører vores review med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at regnskabsinstruksen og bilagene ikke indeholder væsentlige afvigelser i forhold til Lov nr. 131 af 28. marts 1984 om statens regnskabsvæsen m.v., bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v., Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV) samt Økonomistyrelsens vejledning af 16. april 2010 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til institutionens ledelse og medarbejdere samt sammenholdelse af instruksen og bilagene med bekendtgørelsens og vejledningens krav og paradigmer. Vores review omfatter ikke en undersøgelse af, hvorvidt regnskabsinstruksen og bilagene er implementeret og efterlevet. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om regnskabsinstruksen. Konklusion Ved vores review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at regnskabsinstruksen og bilagene ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Lov nr. 131 af 28. marts 1984 om statens regnskabsvæsen m.v., bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v., Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV). samt Økonomistyrelsens vejledning af 16. april 2010 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Den 2. december 2011 Per Schøtt, statsautoriseret revisor Deloitte Egtved Allé Kolding Version 7, oktober

5 Formål Social- og Sundhedsskolen, Fredericia - Horsens er en statsfinansieret selvejende institution, der er godkendt af Ministeriet for børn og undervisning- i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 878 af 8/8/2011. Institutionen modtager tilskud i henhold til: Bekendtgørelse nr. 638 af 3/7/2003 om tilskud m.v. ved selvejende institutioner. Institutionens ledelse og virke er fastsat i de af Ministeriet for børn og undervisning godkendte vedtægter, jf. bilag 1. Det overordnede formål er ifølge vedtægterne. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter. Institutionen udbyder i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, at gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom. Version 7, oktober

6 Organisation Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens er beliggende 6. Julivej 67, 7000 Fredericia. Bilag 3 viser en samlet oversigt over institutionens adresser. Samlet kan institutionens regnskabs-/lønopgaver organiseres på følgende måder: A. Regnskabs-/lønopgaver som institutionen selv udfører B. Regnskabs-/lønopgaver som udføres af anden institution/driftsfællesskab/driftscenter på institutionens vegne C. Regnskabs-/lønopgaver som institutionen udfører for andre institutioner. A) Regnskabs-/lønopgaver, som institutionen selv udfører, er generelt beskrevet i instruksen. Skolen udfører selv alle regnskabsopgaver. Skolen udfører selv alle lønopgaver. Bilag 2 viser en oversigt over institutionens samlede organisationsstruktur. Version 7, oktober

7 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold Institutionens øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges i overensstemmelse med institutionens vedtægter, jf. bilag 1. Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for den samlede regnskabsvirksomhed samt godkender budget og årsrapport. Bestyrelsen er over for børne- og undervisningsministeren ansvarlig for institutionens forvaltning af regnskabsopgaver, herunder statslige tilskud. Bestyrelsen har fastlagt de nærmere retningslinjer for direktørens virksomhed. Bestyrelsen har bemyndiget direktøren til at udøve beføjelser, der organisatorisk er tillagt bestyrelsen på følgende områder: Direktøren har fået kompetence til at ansætte og afskedige lærere og øvrige medarbejdere på Socialog Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens. Institutionens administrative og regnskabsmæssige ansvar varetages af direktøren. Direktøren er blandt andet ansvarlig for regnskabsopgavernes organisering og gennemførelse i institutionen. Herudover er direktøren ansvarlig for: At institutionens virksomhed udføres i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer At uddannelserne og serviceaktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler Den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen At efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt afgive forslag om det årlige budget og planlægning af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter. Direktøren udøver sine funktioner under hensyntagen til lovgivningen og øvrige retningslinjer. I direktørens fravær varetages dennes funktioner af en af direktøren udpeget medarbejder fra ledelsesgruppen. Under administrationschefen varetager økonomiafdelingen de personaleadministrative og regnskabsmæssige opgaver. Administrationschefen referer til direktøren. Fordelingen af regnskabsopgaver i organisationen har følgende struktur: Administrationschefen tilrettelægger og leder arbejdet i økonomiafdelingen. Økonomiafdelingen varetager opgaver som regnskabsrapportering, bogholderi, kasse, afstemninger mv. Økonomiafdelingen har ansvaret for registreringer og afstemninger opdelt på finansbogholderi, debitor- og kreditorbogholderi samt har ansvaret for frigivelse af registreringer i finans-, debitor- og kreditorbogholderiet mv. Økonomiafdelingen har ansvaret for institutionens pengeinstitutkonti og betalingsformidling. Økonomiafdelingen har ansvaret for tilskudsadministration. Lønmedarbejderen har ansvaret for lønregistreringer mv. Lønfrigiveren har ansvaret for frigivelse af løn mv. Med hensyn til IT-funktionens ansvarsområde og organisering henvises til kapitel 3 i denne instruks samt til institutionens sikkerhedsinstruks, se bilag 15. Institutionens årsrapport revideres af den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor. Institutionens årsrapport revideres ligeledes af Rigsrevisionen. Version 7, oktober

8 Institutionen er registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven) under CVR-nr og indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven under CVR-nr Institutionen er herudover registreret ved følgende numre: CVR-nummer er: Institutionsnummer er som overordnet juridisk institutionsnummer Til Danmarks Statistik bruges for Fredericia og for Horsens Bogføringskreds er: Løngruppenummer: 5D EAN-NR SKB-konti for modtagelse af tilskud samt betalingsformidling (Nemkonto): FF3 kontonr SKB Bruttolønskontonr SKB Udbetalingskontonr SKB Indbetalingskontonr. (1) SKB Indbetalingskontonr. (2) SKB Indbetalingskontonr (3) (tilskudskonto) SKB KUB kontonr FIK kreditornummer Økonomiafdelingen er ansvarlig for udarbejdelse og løbende ajourføring af denne regnskabsinstruks. Version 7, oktober

9 1.2 Generelt om opgaver Som statsfinansieret selvejende institution udføres tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed: Tilskud fra Ministeriet for børn og undervisning på grunduddannelserne EU-programmer EVE-rammen Indtægtsdækket virksomhed Salg af aktiviteter til jobcentre. Princippet for indtægtsdækket virksomhed. Principper for beregning af priser er beskrevet i denne regnskabsinstruks i afsnit 2.2. Principper for deltagerbetaling. Institutionen opkræver ikke deltagerbetaling på grunduddannelserne. Institutionen opkræver deltagerbetaling på EVE-rammen efter de gældende retningslinjer udstukket af Ministeriet for børn og undervisning. Institutionen opkræver et gebyr for gennemførelse af næringsprøven. Her angives øvrige institutionsspecifikke oplysninger om institutionens forvaltning af de regnskabsmæssige opgaver: Institutionen råder ikke over aktiver og passiver, som ikke er egne midler, men for hvis forvaltning og tilstedeværelse institutionen er ansvarlig. Institutionen er registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven). Institutionen er selvstændig indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven. Institutionen låner eller udlåner personale i forbindelse med en censoraftale, der foregår mellem social- og sundhedsskolerne i Region Syddanmark og Region Midt. Institutionen udfører indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierende aktiviteter elle andre former for indtægtsfinansierede aktiviteter Regnskabsmæssige principper Institutionens regnskabsmæssige formål, principper og forpligtelser afspejles dels af, at institutionen som en selvstændig juridisk enhed har egne behov for regnskabsoplysninger, og dels af generelle regnskabsmæssige forpligtelser i forhold til Ministeriet for børn og undervisning. Institutionen er som udgangspunkt underlagt de statslige regnskabsregler, hvilket blandt andet omfatter: Lov nr. 131 af 28. marts 1984 om statens regnskabsvæsen m.v. Bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. Økonomistyrelsens vejledning af 16. april 2010 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV) Finansministeriets budgetvejledning Brugervejledninger m.v. (Silkeborg Data) Bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 2003 om tilskudsbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v ( Bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsrettet uddannelse (Revisionsbekendtgørelse IEU) Ministeriet for børn og undervisnings- øvrige regler om regnskabsvæsenets tilrettelæggelse, tilskudsadministration, edb-anvendelse m.v. for de omfattede institutioner. Version 7, oktober

10 1.3 Institutionens IT-anvendelse Institutionens edb-anvendelse er beskrevet i kapitel III og er mere detaljeret beskrevet i diverse systembeskrivelser, brugervejledninger, forretningsgange, sikkerhedsinstrukser m.v. Institutionen anvender følgende edb-systemer: Navision Stat opsat til selveje som lokalt økonomisystem Easy-A, Easy-P og Elevplan som studieadministrative systemer samt tidsstyring for undervisere og administrativt personale. Silkeborg Data som lønsystem til registrering og beregning af løn til institutionens ansatte indtil Fra anvendes Statens Lønsystem SLS. Nemkonto og SKB til frigivelse og afvikling af betalinger til institutionens kreditorer, herunder også lønkreditorer IndFak til styring af elektroniske fakturaer. Dynamic order til tidsstyring for lærere og administrativt personale i kursusafdelingen indtil Fra anvendes Easy-A Kort beskrivelse af Navision Stat Navision Stat er en videreudvikling af standardøkonomisystemet Navision Financials til brug i den statslige økonomistyring. Navision Stat er en windows-baseret standardapplikation med grafisk brugergrænseflade, som rummer følgende moduler: Finans, Salg, Marketing, Køb, Lager, Ressourcer, Sager, Anlæg og Personale. Tilpasningen af systemet til den statslige økonomistyring har bl.a. omfattet: Udvikling af en multidimensionel kontoplan Maskinel funktionsadskillelse mellem kasserer- og bogholderregistreringsopgaver Udvikling af modulet Personale til at omfatte relevante personaledata fra SLS-systemet Udvikling af replikeringsfunktion der muliggør, at koncerntabeller samt løntransaktioner og personaledata replikeres (kopieres) til institutionens system. For en generel systemmæssig beskrivelse af Navision Stat, herunder systemdokumentation, samspil med andre systemet, mv. henvises til økonomistyrelsens dokument af 10. december 2008 generel beskrivelse af Navision Stat. Institutionens anvendelse af arts- og formålskontoplan Institutionen anvender Statens Kontoplan som artskontoplan og Ministeriet for børn og undervisnings Formålskontoplan som formålskontoplan. Arts- og formålskontoplan udmeldes til institutionerne via Økonomistyrelsens DataUdvekslingsPunkt (ØDUP), som er et system til kommunikation mellem Økonomistyrelsen og institutioner. Version 7, oktober

11 2. Institutionens regnskabsopgaver Social- og Sundhedsskolens overordnede regnskabsopgaver omfatter: Registrering af institutionens udgifter og indtægter Kontrol og afstemning af registreringer Regnskabsmæssig forvaltning af aktiver og passiver Udarbejdelse af årsregnskaber. I det følgende foretages en mere detaljeret gennemgang af de forskellige typer af regnskabsopgaver, der varetages af institutionen. En oversigt over institutionens interne forretningsgange findes i bilag Regnskabsmæssig registrering og opbevaring af regnskabsmateriale Regnskabsmæssig registrering Institutionens regnskabsmæssige registrering foretages i overensstemmelse med reglerne i i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen og omfatter samtlige økonomiske hændelser af betydning for og som en konsekvens af institutionens aktivitet. Økonomiafdelingen foretager den regnskabsmæssige registrering. Registreringen foretages ved iagttagelse af følgende: At regnskabsorganisationen er opbygget således, at den sikrer, at alle økonomiske hændelser registreres hurtigst muligt At registreringen sker på korrekt grundlag (f.eks. godkendelse, kontering og periodisering) At der udvises omhyggelighed (f.eks. at der ved salg på kredit foretages en vurdering af købers kreditværdighed, at indtægter, tab, aktiver, passiver og tilsagn registreres i overensstemmelse med gældende retningslinjer, herunder at alle gældsposter medtages). Registrering Som grundlag for registreringen skal bilag være godkendt af hertil bemyndigede medarbejdere og indeholde de for registreringen nødvendige oplysninger: At enhver registrering dokumenteres ved bilag, og at disse bilag indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at identificere registreringernes rigtighed At der forefindes et intakt transaktionsspor, således at alle registreringer (bilag) kan følges til regnskaber m.m. og omvendt, at sådanne regnskaber m.m. kan opløses i de registreringer, hvoraf disse er sammensat. Der er i Navision Stat et intakt transaktionsspor. Hermed forstås, at registreringerne i Navision Stat kan følges fra de oprindelige registreringer til saldi i måneds- og årsregnskaber. Det kan gøres ved hjælp af funktionen Naviger, der findes i modulerne Finans, Salg, Køb, Lager, Ressourcer, Sager og Anlæg. Endvidere er det muligt i kontoplanen under modulet Finans at opløse bevægelserne på de enkelte konti i enkeltposteringer. Der henvises til Økonomistyrelsens hjemmeside om Statens Kontoplan. At alle økonomiske hændelser, der er af betydning for eller en konsekvens af institutionens aktiviteter, registreres At registreringen som udgangspunkt foretages, når levering har fundet sted At registreringen af udgifter og indtægter m.v. foretages under hensyntagen til de regler, der er omtalt i bogføringsloven Version 7, oktober

12 At registreringen foretages i overensstemmelse med den af Ministeriet for børn og undervisning fastlagte formålskontoplan med tilhørende vejledning At alle transaktioner registreres nøjagtigt og så vidt muligt i den rækkefølge, som transaktionerne er foretaget i Forud for registreringen føres kontrol med, at bilagene indeholder de oplysninger, der er nødvendige for registreringen. Disse oplysninger omfatter som minimum:. Bogføringskreds og delregnskab (identifikation over for bevillingslovene). Bilagsidentifikation (nummerkontrol med samtlige bilag). Ved køb og salg - skal købers henholdsvis sælgers navn og adresse fremgå. Ved køb og salg skal leverancens eller ydelsens art, omfang og beløb fremgå; ved andre bilag skal begrundelse for/formål med betalingen/overførslen/registreringen fremgå. Dato (periodeangivelse) transaktionen vedrører (henføringsdato/måned). Dato for udstedelse af bilaget (bilagsdato). Beløb. Kontering. Intern godkendelse af hertil bemyndigede personer. Som led i den regnskabsmæssige registrering foretages endvidere løbende afstemning og kontrol med den foretagne registrering, herunder: Løbende afstemninger, kontroller og fejlrettelser af den regnskabsmæssige registrering samt afstemning med kontoudtog fra pengeinstitutter samt kontrol med udligning af interimskonti og mellemregningskonti Kontrol med korrekt og rettidig afvikling af registrerede gældsforpligtelser, herunder afstemning med kontoudtog fra leverandører og tilgodehavender Kontrol med, at der foreligger udgiftsbilag, som er godkendt af hertil bemyndigede medarbejdere, at checks, girokort m.v. er udfyldt i overensstemmelse med udgiftsbilagene, samt at de anvendes i nummerorden. Som eksterne bilag anses bilag udstedt af andre end institutionen. Øvrige bilag anses som interne. Såfremt der for en aktivitet foreligger eksternt bilag, skal dette anvendes frem for et eventuelt internt bilag. Bilag, som vedrører ensartede økonomiske hændelser, kan registreres som en sumpostering, hvis det uden besvær kan klarlægges, hvilke hændelser der indgår i en sådan post. Udgifter og indtægter hidrørende fra levering af varer og tjenesteydelser til eller fra institutionen registreres, når levering har fundet sted. I tilfælde, hvor udgifter og indtægter ikke hidrører fra levering af varer og tjenesteydelser, foretages registreringen, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet. Projektindtægter mv., hvis retmæssige modtagelse forudsætter gennemførelse af en nærmere specificeret aktivitet, indtægtsføres i takt med udgiftsafholdelsen i denne aktivitet. Ud- og indbetalinger, der ikke straks kan henføres til en udgifts- og indtægtskonto, registreres på en beholdningskonto, indtil endelig registrering kan finde sted. Der foretages regelmæssigt afstemning med kontoudtog fra pengeinstitutter samt kontrol med udligning af interimskonti og mellemregningskonti. Der føres kontrol med korrekt og rettidig afvikling af registrerede gældsforpligtelser og tilgodehavender. Version 7, oktober

13 2.1.2 Kontoplan Institutionen anvender: Statens Kontoplan udvidet med et ekstra niveau af hensyn til specifikationsgraden. Ministeriet for børn og undervisnings Formålskontoplan. Dimension til styring af budgetter. Registreringer vedr. Efter-/Videreuddannelsesafdelingen og specielle bevillinger tilknyttes yderligere en dimension. Såfremt den interne økonomiinformation taler herfor, kan institutionen udarbejde interne kontoplaner til uddybelse af data. Interne kontoplaner udarbejdes af Økonomiafdelingen Opbevaring af regnskabsmateriale I Navision Stat opbevares den elektroniske del af institutionens regnskabsmateriale (transaktions- og stamdata) i Navision databasen, som forefindes på en server hos KMD. Elektroniske regnskabsdata for tidligere år opbevares i databasen og slettes ikke. Det samlede materiale, der dokumenterer bogføringens udførelse og verificerer dens rigtighed og nøjagtighed, betragtes som regnskabsmateriale. Følgende materiale anses i den forbindelse som regnskabsmateriale: Registreringer, herunder transaktionssporet Bilag og anden dokumentation samt oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet Regnskaber, regnskabsmæssige opgørelser eller opstillinger Instrukser, herunder beskrivelser af bogføringen, og aftaler om elektronisk dataudveksling Beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale Årsregnskaber, årsrapporter og revisionsprotokollater. For så vidt angår beskrivelser af bogføringen, indgår heri beskrivelser af de i institutionen anvendte systemer, programmer og systemdokumentation m.v. Følgende generelle retningslinjer følges i forbindelse med opbevaring af institutionens regnskabsmateriale: At regnskabsmateriale opbevares i 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår. Der forekommer dog særlige krav til opbevaring af regnskabsmateriale vedrørende blandt andet EU-projekter, hvilket skal iagttages. At regnskabsmaterialet opbevares på betryggende vis og på en måde, som muliggør en selvstændig fremfinding og udskrivning i klarskrift af det pågældende materiale, herunder transaktions- og kontrolsporet. Dette gælder også registreringer, der alene er overført elektronisk. Administrationschefen har ansvaret for, at opbevaring af regnskabsmateriale finder sted på betryggende vis og i overensstemmelse med det generelle regelsæt. Økonomiafdelingen vil kunne inddrages i det praktiske arbejde, herunder opbevaring og kassation af regnskabsmaterialet. 2.2 Forvaltning af udgifter Forvaltningen af udgifter omfatter dels disponering af udgifter dvs. indgåelse af forpligtelser m.v., der medfører eller kan medføre udgifter for organisationen, dels godkendelse af udgiftsbilag. Institutionens største udgiftspost vedrører lønopgaver. Version 7, oktober

14 Lønadministrative opgaver: Ansættelser Lønændringer Fravær Udbetaling Fratrædelse Økonomistyring/ledelsesinformation Øvrige lønopgaver, herunder diverse refusioner mv Associerede opgaver, herunder årsafstemninger mv De lønadministrative opgaver udføres af hhv. lønmedarbejder og lønfrigiver. Ansvars- og kompetencefordelingen Lønmedarbejder: Lønmedarbejderen fungerer som lønbogholder og har ansvar for indtastning af grunddata for institutionens medarbejdere (som eksempelvis lønydelser og registrering af fravær). Lønfrigiver: Lønfrigiver fungerer som frigiver/kontrollant. Opgaver for henholdsvis lønmedarbejder og lønfrigiver Ændring i stamdata: Lønmedarbejderen (i dennes fravær stedfortræderen) indberetter oprettelser/ændringer i personaleregistret på grundlag af ansættelsesbrev m.v. Forinden lønudbetalingen finder sted, foretager lønfrigiver en kontrol af oplysningerne på baggrund af en revisionsliste. Før lønkørsel: Lønmedarbejderen har ansvaret for indrapportering af lønoplysninger samt fejlrettelser, kontrol og afstemning. Lønmedarbejderen kontrollerer, at indrapportering finder sted i overensstemmelse med attesterede timeregistreringer, fagfordelinger, særydelser eller honoraropgørelser, og at disse er i overensstemmelse med gældende overenskomster m.v. Lønmedarbejderen har ligeledes ansvaret for indrapportering, rettelser, forespørgsler og fraværsregistrering. Lønmedarbejderen forsyner bilagene med påtegning om, at registrering har fundet sted. Præfrigivelseslisten signeres af lønmedarbejderen og afleveres til lønfrigiver/frigiveren sammen med grundbilagene. Lønfrigivelsen foretages af lønfrigiver. Lønfrigiver forestår i den forbindelse kontrol af præfrigivelseslisten til grundbilagene og påser korrekt kontering. Lønfrigiver foretager kontrolpåtegning i forbindelse med frigivelsen. Efter lønkørsel: Afstemninger, fejlrettelser, kontroller m.v. af den udbetalte løn og regnskabsmæssige registreringer foretages af økonomiafdelingen. Version 7, oktober

15 Adgang til Silkeborg Data Lønmedarbejderen indtaster grunddata direkte i Silkeborg Datas database. Adgangen til Silkeborg Data etableres ved angivelse af usere og passwords i overensstemmelse med forskrifter. En oversigt over usere med adgange er medtaget i bilag 8. Direktøren er ansvarlig for tildeling af usere. Lønmedarbejderen (og dennes stedfortræder) samt lønfrigiver (og dennes stedfortræder) har hver deres user med tilhørende password. Usere med tilhørende passwords opbevares i en dateret, forseglet kuvert pr. bruger i institutionens pengeskab. Den enkelte bruger skal med fastlagte intervaller forny sit password. Ansvaret for den løbende opdatering af de i pengeskabet anbragte usere og passwords påhviler den systemansvarlige for Silkeborg Data. Den enkelte bruger har ansvaret for, at andre ikke bliver bekendt med brugerens password Disponering af udgifter Adgangen til at disponere udgifter følger nedenstående retningslinier: Hvem kan disponere udgifter: Direktør Afdelingschef Aktivitetsansvarlig Ansvar omfatter: Generel bemyndigelse til at disponere med bindende virkning for institutionen. Generel bemyndigelse til at disponere inden for egen afdeling. Bemyndigelse til at disponere indenfor egne aktiviteter Følgende undtagelser gælder dog: Kontrakter med bindende virkning for skolen skal underskrives af direktøren eller af en af direktøren udpeget medarbejder fra ledelsesgruppen. Dispositioner pr. måned må ikke overstige 1/4 af ens eget aktivitetsbudget uden godkendelse af nærmeste leder. Dispositioner vedrørende optjening af over-/merarbejde forelægges nærmeste leder til godkendelse. Udbetaling af over/merarbejde kan kun godkendes af nærmeste leder. Ved overtrædelse af disse beføjelser, orienteres direktøren. I bilag 6 findes en oversigt over, hvilke medarbejdere der kan disponere med bindende virkning for institutionen samt eventuelle beløbsmæssige begrænsninger. Af disponeringsområder skal særligt fremhæves: Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger direktøren. Ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige ledelse samt fastansættelse og afskedigelse af øvrige medarbejdere foretages af direktøren eller af en medarbejder bemyndiget hertil af direktøren. Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og de respektive overenskomstområder. Lønmedarbejderen er ansvarlig for at kontrollere, at de omfattede bilagsoplysninger er korrekte ifølge personaleakter eller anden grunddokumentation. Direktøren eller de medarbejdere, som direktøren har bemyndiget hertil, kan træffe beslutning om ydelse af varige vederlag og særlige ydelser efter gældende regler. Lønmedarbejderen kontrollerer og afstemmer bilagene med foreliggende beslutninger om afholdelse af sådanne udgifter. Version 7, oktober

16 Direktøren eller de medarbejdere, som direktøren har bemyndiget hertil, kan disponere i forbindelse med iværksættelse af overarbejde/merarbejde og tjenesterejser. Lønmedarbejderen kontrollerer og afstemmer bilagene på grundlag af attesterede underbilag, såsom timeregistreringer, ferielister, sygedagslister eller andre kontrolnoteringer. Indgåelse af aftaler om køb af varer, materiel, tjenesteydelser og værdipapirer, der medfører eller kan medføre udgifter for institutionen foretages af direktøren eller af de medarbejdere, som direktøren har bemyndiget hertil. Aftalerne indgås i overensstemmelse med institutionens vedtægter og eventuelle bestemmelser i de respektive institutionslove. De disponeringsberettigede medarbejdere har ansvaret for at kontrollere bilagenes materielle og økonomiske indhold. Direktøren eller de medarbejdere, som skolelederen har bemyndiget hertil, kan afholde udgifter til repræsentation og møder. Bilagene skal være påført oplysning om anledning og deltagere. Tilsagn om tjenesterejser kan gives af direktøren eller af de medarbejdere, som direktøren har bemyndiget hertil. Kassereren afstemmer bilag med oplysninger om udbetalte rejseforskud, afrejse- og ankomsttider, afholdte udgifter ifølge dokumentation samt oplysninger til brug ved fastsættelse af dagpengesats og eventuelle andre oplysninger, der har betydning for afregningen. Endvidere påses, at bilagene er underskrevet af de pågældende medarbejdere, samt at afregning finder sted inden for de fastsatte frister. Alle bilag forsynes med en attesteret godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til regnskabsmæssig registrering og betaling. Direktøren eller de medarbejdere, som direktøren har bemyndiget hertil, kan træffe beslutning om indgåelse af kontrakter, herunder rammekontrakter med leverandører om indkøb. Direktøren eller de medarbejdere, som direktøren har bemyndiget hertil, kan træffe beslutning om indgåelse og opsigelse af huslejekontrakter. Direktøren kan i samarbejde med bestyrelsen træffe beslutning om køb og salg af bygninger og arealer samt andet bygge- og anlægsarbejde, herunder udstedelse af garantier Indkøb Institutionen benytter dele af Statens Indkøbsaftale. Derudover gælder følgende: Indgåelse af aftaler om køb af varer, materiel, tjenesteydelser og værdipapirer, der medfører eller kan medføre udgifter for institutionen, foretages af direktøren eller af de medarbejdere, som direktøren har bemyndiget hertil. Aftalerne indgås i overensstemmelse med institutionens vedtægter og eventuelle bestemmelser i de respektive institutionslove. De disponeringsberettigede medarbejdere har ansvaret for at kontrollere bilagenes materielle og økonomiske indhold. Direktøren eller de medarbejdere, som direktøren har bemyndiget hertil, kan træffe beslutning om indgåelse af kontrakter, herunder rammekontrakter med leverandører om indkøb. Oversigt over indgåede rammeaftaler findes i bilag Godkendelse af bilag (kreditorforvaltning) De disponeringsberettigede eller disses stedfortrædere kontrollerer og godkender, at bilaget indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for en korrekt registrering omfattende såvel materielle som økonomiske forhold. Version 7, oktober

17 Godkendelse af eksterne bilag Udgifter vedrørende køb af varer, materiel, tjenesterejser mv. dokumenteres i form af regninger, fakturaer o.lign. fra leverandørerne. Regninger fremsendes elektronisk til institutionen og godkendes i det af institutionen anvendte fakturahåndteringssystem. Forretningsgangen er følgende: Fakturaer modtages hos økonomiafdelingen, der sikrer, at leverandører er E-handelsklar, inden faktura videreformidles til sagsbehandling og godkendelse af budgetansvarlig. Den budgetansvarlige påfører relevant kontostreng og godkender faktura (rekvirent/1. godkender) Nærmeste leder godkender fakturaer som disponent (2. godkender). Økonomiafdeling bogfører og sørger for efterfølgende betaling. Udgifter vedrørende køb af varer, materiel, tjenesteydelser m.v. dokumenteres i form af fakturaer m.v. (bilag) fra leverandørerne. Ved godkendelsen af bilagenes materielle og økonomiske indhold føres kontrol med: At de i bilagene nævnte leverancer/ tjenesteydelser er leveret At leverancer/tjenesteydelser svarer til de afgivne bestillinger, for så vidt angår mængde, kvalitet, pris og leveringsfrister At det fremgår af bilaget, såfremt der undtagelsesvist er anvendt en kopi som bilag At bilaget er kontrolleret og konteret. Ved godkendelse tages stilling til, om konteringen er foretaget i overensstemmelse med den af Ministeriet for børn og undervisning fastlagte kontoplan med tilhørende vejledninger. Ved godkendelsen tages ligeledes stilling til, hvornår betaling senest skal finde sted. Kan der opnås kontantrabat, skal denne så vidt muligt udnyttes. Eventuelle kontantrabatter, der ikke er aftalt ved kontraktindgåelse, benyttes i det omfang, dette findes fordelagtigt. De kontrollerede bilag forsynes herefter med en dateret godkendelsespåtegning af hertil bemyndigede personer som bekræftelse på, at de kan videregives til registrering og betaling. Godkendelse af interne bilag Enkelte udgifter dokumenteres ved internt udarbejdede bilag, opgørelser, beregninger mv. Bilag skal underskrives (evt. med initialer) og dateres af de medarbejdere, der har udfærdiget bilagene. Alle bilag forsynes med dateret godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til registrering og betaling. Udgiftsbilag vedrørende ydelser til medarbejdere skal altid godkendes af en overordnet medarbejder, der har bemyndigelse hertil. Godkendelse af øvrige bilag foretages af de dispositionsberettigede medarbejdere eller deres stedfortræder. Direktørens egne bilag forudsættes ligeledes godkendt af en dertil bemyndiget medarbejder eller bestyrelsesformanden. Anvisning af udgiftsbilag generelt Den medarbejder, der foretager anvisning skal sikre sig, at udgiften er fyldestgørende dokumenteret. Ved anvisning af udgifter må der normalt ikke foretages rettelser i beløb eller andre betydende oplysninger i udbetalingsmaterialet. Eventuelle rettelser skal attesteres af den medarbejder, som forestår anvisningen. Version 7, oktober

18 Ved anvisning skal man sikre sig, at det tydeligt fremgår, hvem udbetalingen er til, hvad der skal udbetales, og hvornår udbetalingen skal ske. Ved anvisning af udgifter til udbetaling via kassefunktionen anvendes et udbetalingsbilag på hvilket beløbet skal være påført via Word, eller på tilsvarende måde som sikrer mod efterfølgende ændring. Der må ikke foretages rettelser i beløbsfeltet. Eventuelle andre rettelser i udbetalingsformularen af indholdsmæssig karakter skal attesteres af de medarbejdere, som har udarbejdet udbetalingsordren. Udbetalingsbilaget skal være udfyldt efter gældende konteringsregler. Udbetaling skal så vidt muligt ske ved konto til konto overførsel. Efterregning og kontering af bilagene i overensstemmelse med den af Ministeriet for børn og undervisning fastlagte kontoplan med tilhørende vejledninger varetages af økonomiafdelingen. Udgifter vedrørende ydelser til medarbejdere skal altid godkendes af direktøren eller af de medarbejdere, som direktøren har bemyndiget hertil. Direktøren kan godkende egne bilag. Dog forudsætter det, at der minimum en gang om året udarbejdes en samlet opgørelse over direktørens bilag, som skal godkendes af bestyrelsesformanden. Den regnskabsmæssige registrering og procedure ved betalingen af udgifterne omtales senere i instruksen. En oversigt over disponeringsberettigede fordelt på funktionsbetegnelser er medtaget i bilag 6. Øvrige forhold Registrering foretages i øvrigt under hensyntagen til følgende regler: Udgifter og indtægter hidrørende fra levering af varer og tjenesteydelser til eller fra institutionen bogføres, når levering har fundet sted. I tilfælde, hvor udgifter og indtægter ikke hidrører fra levering af varer og tjenesteydelser, sker registrering, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet. Inden afsluttende regnskabsaflæggelse foretages periodisering/registrering af udgifter og indtægter vedrørende gammelt kalenderår, såfremt levering af en vare eller tjenesteydelse til eller fra institutionen har fundet sted, eller anden fordring eller tilgodehavende er opstået inden kalenderårets udløb. Såfremt størrelsen af et betydeligt krav mod institutionen ikke kan opgøres endeligt inden afsluttende regnskabsaflæggelse, foretages registreringen på en udgiftskonto i regnskabet for det pågældende kalenderår på grundlag af et skøn, hvorefter korrektion af beløbet foretages i det kalenderår, hvor kravet kan opgøres endeligt. Ud- og indbetalinger, der ikke straks kan henføres til en udgifts- eller indtægtskonto, registreres på en beholdningskonto, indtil endelig registrering kan finde sted. Værdiregulering Institutionen foretager værdiregulering af aktiver i henhold til Ministeriet for børn og undervisnings regler i Bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar Feriepengeforpligtelser og over-/merarbejde Institutionens registrerer jævnligt forpligtelserne i forbindelse med optjeningen og afviklingen af feriepenge og over-/merarbejde, jf. bilag Periodeafgrænsning og generel periodisering af udgifter Periodeafgrænsning og generel periodisering af udgifter bygger på princippet om, at udgifter indregnes i regnskabet i takt med udførelsen af de aktiviteter, som de er tilknyttet. Udbetalingstidspunktet er således ikke det afgørende, idet udgifterne indregnes på det tidspunkt, de forbruges. Periodisering af udgifter foretages af en økonomimedarbejder. Version 7, oktober

19 Der foretages periodisering og periodeafgrænsning ved udgangen af regnskabsåret og for visse ydelser hvert kvartal. Ved periodisering skelnes mellem periodeafgrænsning og periodisering i almindelighed. Periodeafgrænsning vedrører udgifter, der er udbetalt før balancetidspunktet, men som vedrører de efterfølgende perioder, og opføres under periodeafgrænsningsposter i omsætningsaktiverne (udgift). Periodisering i almindelighed vedrører udgifter, der vedrører regnskabsåret, men som først vil blive udbetalt i efterfølgende perioder og opføres under kortfristet gæld. 2.3 Forvaltning af indtægter Institutionens forvaltning af indtægter omfatter disponering, regningsudskrivning, godkendelse af indtægtsbilag samt debitorforvaltning. Debitorstamdata opbevares i Navision Stats debitortabeller. Adgang til at læse, oprette, ændre og slette stamdata i Navision Stats debitortabeller styres via brugerprofilerne i Navision Stat. Institutionens vigtigste indtægtsarter er følgende: Tilskud fra staten i henhold til tilskudsbekendtgørelse Tilskud fra jobcentre og kommuner til handleplanskursister, revalidender m.v. Tilskudsfinansierede aktiviteter Deltagerbetalinger Indtægtsdækket virksomhed Lønrefusioner Renteindtægter Oversigt over indtægter og gebyrer Undervisningstaxameter Institutionen modtager taxametertilskud iht. det takstkatalog, der udgives efter vedtagelse af Finansloven. Retningslinjer for fastsættelse af takster og priser Institutionens fastsættelse af priser og takster for indtægtsdækket virksomhed m.v. er som udgangspunkt beregnet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets budgetvejledning. Fastsættelse af takster og priser, der ikke er fastsat ud fra love og bestemmelser, dækker de faktiske udgifter samt dækningsbidrag. Institutionens takster og priser fastlægges ud fra Ministeriet for børn og undervisnings principper om indtægtsdækket virksomhed Disponering Indtægtsdisponeringen sker i overensstemmelse med de materielle og beløbsmæssige forudsætninger, hvorunder tilskud er givet. Ved disponering forstås indgåelse af aftaler mv., der medfører eller kan medføre indtægter for institutionen eller for områder, som institutionen administrerer. En fortegnelse over hvilke medarbejdere, der er bemyndiget til at varetage opgaverne vedrørende forvaltning af indtægter fremgår af bilag 6. Version 7, oktober

20 2.3.3 Godkendelse af indtægtsbilag og udskrivning af regninger Enhver indtægt dokumenteres ved et indtægtsbilag enten i form af en faktura udarbejdet i Institutionen eller i form af en indtægtsanvisning til Institutionen. Før bilagene kan videregives til regnskabsmæssig registrering, kontrolleres det økonomiske og materielle indhold af bilagene. Det kontrolleres, at grundlaget for indtægten er korrekt, og at de fastlagte arbejdsgange og procedurer er fulgt, samt at bilaget er korrekt. Selve kontrolfunktionen omfatter endvidere en kontrol med, at alle tilgodehavender faktureres. Udarbejdelse af regninger Fremskaffelse af grundlaget for regningsudskrivningen påhviler økonomiafdelingen og/eller Efter- /videreuddannelsesafdelingen som en del af sagsbehandlingen. Godkendelse af indtægtsbilag Alle indtægter skal kunne dokumenteres. Dokumentation skal medfølge posteringsordren, eller det skal af ordren fremgå, hvor dokumentation beror. Godkendelse af indtægtsbilag, der modtages fra eksterne samarbejdsparter, omfatter kontrol med bilagenes materielle og økonomiske indhold. Efterregning og kontering af bilag foretages af de respektive områder. Godkendelse af manuelt udskrevne opkrævninger mv. omfatter en kontrol med, at der udskrives opkrævninger for alle tilgodehavender, samt at konteringen er i overensstemmelse med gældende kontoplaner Debitorforvaltning Ved varetagelse af institutionens debitorforvaltning iagttages, at forhold, der påregnes at medføre debitorindbetalinger, dokumenteres så tidligt som muligt og rapporteres hurtigst muligt til økonomifunktionen. Kreditgivningspolitik Institutionen yder normalt ikke kredit på solgte materialer eller ydelser. I særlige tilfælde af salg på kredit udvises særlig omhyggelighed, og salg foretages alene til købere, som er institutionen bekendt, eller efter en forudgående vurdering af købers kreditværdighed. Dokumentation af salg på kredit udfærdiges i form af følgesedler, salgsfakturaer, erstatningsdokumenter, kopier af breve m.v. Eventuel udlevering af varer, dokumenter m.v. på kredit foretages alene mod kvittering. Betalingsfrist udgør normalt 30 dage eller i henhold til gældende aftaler Beløbet opkræves gennem udsendelse af faktura bilagt indbetalingskort eller kontooplysninger Betalingsterminer fastsættes af institutionen på fakturaer, kontrakter, aftaler m.v. Kredit kan ikke ydes på de områder, hvor tildeling af tilskud helt eller delvist forudsætter deltagerbetaling m.v. Retningslinjer for restante fordringer Såfremt debitor ikke indbetaler det skyldige beløb rettidigt, iværksættes en rykkerprocedure. Indbetales det skyldige beløb ikke i forbindelse med rykkerproceduren, anses fordringen for at være i restance. Der køres rykkerkørsel 1 gang om måneden. Der køres 3 rykkerkørsler, inden fordringen overgår til procedurebehandling for restante fordringer, jfr. bilag rykkerkørsel pålægges ikke gebyr Version 7, oktober

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund REGNSKABSINSTRUKS for Den Selvejende Kirke Grøndalslund Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 28. maj 2009. Jann Larsen (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 Budget- og regnskabssystem for kommuner 7.0 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Bogføringslovens krav til virksomheden

Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden oktober 2011 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, oktober 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Revision af bogføringslovgivningen

Revision af bogføringslovgivningen Revision af bogføringslovgivningen Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 121b København K Betænkning nr. 1140 Industriministeriet, august 1988 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-7355-2 HA. 00-504-bet.

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget-

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere