Rammeaftale vedr. leverance af konsulentydelser og fastpris ydelser til FirmaNNLong

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale vedr. leverance af konsulentydelser og fastpris ydelser til FirmaNNLong"

Transkript

1 Rammeaftale vedr. leverance af konsulentydelser og fastpris ydelser til FirmaNNLong Mellem FirmaNNLong A/S <<adresse> <<postnr. By>> i det følgende kaldet FirmaNN og Mjølner Informatics A/S Helsingforsgade Århus N i det følgende kaldet Mjølner sammen kaldet Parterne er indgået følgende aftale.

2 Indholdsfortegnelse Definitioner Aftalens formål og omfang Organisering af samarbejdet Tids- og materialeforbrug Økonomi og betaling Afprøvning og godkendelse Garanti Rettigheder Tredjemands rettigheder Leveringstid Parternes erstatningspligt Underleverandører Fortrolighed Overdragelse Force majeure Ikrafttrædelse og ophør Lovvalg og tvister...10 side 2 af 11

3 Definitioner Ved Aftalen forstås denne Rammeaftale. Ved Opgaven forstås den konkrete opgave, der skriftligt aftales mellem Parterne, og som vedrører en Konsulentydelse og/eller en Leverance. Ved Konsulentydelse forstås Mjølners løbende levering af personelle ydelser (timer) i aftalt omfang til FirmaNN. Ved Leverance forstås Mjølners levering af en færdig Opgave til FirmaNN til aftalt tid og i aftalt omfang. 1 Aftalens formål og omfang 1.1 Formål. Aftalen har til formål at fastlægge de overordnede samarbejdsmæssige og juridiske rammer for udvekslingen af Konsulentydelser og Leverancer mellem Parterne. Det er Parternes intention at kunne indgå Opgaven med maksimalt 2 ugers varsel og herunder sikre en levering af personelle ydelser med maksimalt 4 ugers forudgående varsel. Mjølner påtager sig at stille medarbejdere i nærmere aftalt omfang til rådighed for FirmaNN til varetagelse af specifikke opgaver, såvel på timebasis som på fast tid og pris. 1.2 Rammer. De opstillede rammer er vejledende, og kan afviges i den konkrete Opgave. Konkrete opgaver beskrives ved udfyldelse af bilag A: Formular til Opgavebestilling. 1.3 Arbejdets omfang. På de betingelser og vilkår, der følger af Aftalen, yder Mjølner assistance i henhold til de konkrete Opgaver, der skriftligt aftales mellem Parterne. Enhver sådan Opgave skal som minimum indeholde de oplysninger, der står anført i vedlagte bilag A, og som dermed beskriver FirmaNNs specifikke krav til Opgavens resultat. Efter begge parters underskrift betragtes Opgaven herefter som en del af Aftalen. I tilfælde af, at der måtte være uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i en Opgave og bestemmelserne i Aftalen, skal bestemmelserne i Opgaven have forrang. 2 Organisering af samarbejdet 2.1 Rekruttering af medarbejdere. Parterne forpligter sig til, mens en Opgave udføres og i 6 måneder efter en Opgaves ophør, hverken direkte eller indirekte, at tage initiativ til at ansætte den anden parts medarbejdere, som har eller har haft relation til den pågældende Opgave. 2.2 Partsrepræsentanter. Parterne udpeger hver en repræsentant, som er bemyndiget til at træffe beslutninger på Aftale-niveau. I forbindelse med den enkelte Opgave udpeger hver part en person, der herefter er berettiget til at side 3 af 11

4 repræsentere den pågældende part ved beslutninger, der vedrører Opgavens gennemførelse. 2.3 Projektansvar. Mjølner forestår aktiviteterne overfor FirmaNN og har ansvaret for disse og de affødte konsekvenser, jf. dog pkt. 10. Mjølner har initiativpligt og er ansvarlig for ledelsen af det konkrete arbejde i henhold til opgavebeskrivelsen. Mjølner aflægger statusrapportering løbende som anført i opgavebeskrivelsen. Der afholdes projektreviewmøder med maksimalt 2 måneders interval. På projektreviewmøderne skal der tages stilling til leverancer og fremdrift i den forløbne periode, og FirmaNN skal tage stilling til godkendelse af de gennemførte arbejder og leverancer. Beslutning om godkendelse skal meddeles i referat fra mødet senest 8 dage efter mødet Referaterne er bindende, medmindre der er gjort indsigelse senest 8 arbejdsdage efter modtagelsen. 2.4 Personaleansvar. I forbindelse med Konsulentydelser, hvor Mjølner løbende leverer personelle ydelser i aftalt omfang, vil Mjølners medarbejdere under udførelsen af den enkelte Opgave fungere, som var de FirmaNNs medarbejdere, og de vil således være underlagt FirmaNNs instruktionsbeføjelser i relation til arbejdets udførelse og planlægning. De medarbejdere hos Mjølner, der er omfattet af Aftalen, er fortsat omfattet af Mjølners regler for aflønning, arbejdstidens længde og øvrige personalemæssige forhold. 2.5 Personaleudskiftning. Hvis en medarbejder hos Mjølner forlader sin stilling eller af anden grund ikke er i stand til at fuldføre en Opgave, eller hvis FirmaNN med særlig begrundelse ønsker udskiftning af en medarbejder hos Mjølner, vil Mjølner erstatte en sådan medarbejder med en medarbejder med tilsvarende kvalifikationer i relation til Opgaven. Timeforbrug og andre ressourcer, der medgår til at udstyre den indskiftede medarbejder med tilsvarende kvalifikationer og viden om Opgaven, er FirmaNN uvedkommende. Medmindre andet aftales må udskiftningen ikke påvirke Opgavens fremdrift negativt. 2.6 Arbejdstid og -sted. Det følgende har alene betydning for Opgaver, der udføres på grundlag af medgået tid og materialer, jf. herved pkt. 3.1, idet de nævnte forhold er FirmaNN uvedkommende, såfremt Opgaven udføres til fast tid og pris efter tilbud. De medarbejdere hos Mjølner, der er omfattet af Aftalen, er fortsat omfattet af Mjølners regler for arbejdstidens længde og placering samt øvrige personalemæssige forhold. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, med mindre andet aftales mellem Parterne. Afholdelse af optjent ferie og fridage, samt deltagelse i kurser og møder afholdes og administreres af Mjølner med rimelig hensyntagen til arbejdet i de enkelte Opgaver og efter aftale med FirmaNN. Arbejdsstedet er hos Mjølner, med mindre andet aftales mellem Parterne. 2.7 Procedurer og kvalitetskrav. I forbindelse med Konsulentydelser, hvor Mjølner løbende leverer personelle ydelser i aftalt omfang, vil der for side 4 af 11

5 systemudviklingsopgaver blive arbejdet efter FirmaNNs procedurer for systemudvikling. Med mindre andet aftales som en del af den konkrete Opgave, vil der for Opgaver, der udføres på grundlag af medgået tid og materialer eller til fast tid og pris efter tilbud og som udføres hos Mjølner med løbende Leverance til FirmaNN blive arbejdet i henhold til Mjølners procedurer og processer for systemudvikling. 3 Tids- og materialeforbrug 3.1 Tids- og materialeforbrug. Al arbejde, der udføres af Mjølner overfor FirmaNN under Aftalen, afregnes efter nærmere aftale enten på grundlag af medgået tid og materialer ud fra det aftalte omfang af Opgaven, eller til fast tid og pris efter tilbud 3.2 Estimater. I tilfælde af, at Opgaven skal afregnes på grundlag af medgået tid og materialer, foretager Mjølner et uforpligtende estimat af det samlede tids- og materialeforbrug til gennemførelse af Opgaven. Såfremt Mjølner eller FirmaNN i løbet af udførelsen af Opgaven konstaterer, at det faktiske tidsforbrug vil komme til at afvige væsentligt fra det estimerede, skal den pågældende part hurtigst muligt give den anden part skriftlig besked herom, hvorpå der skal foretages et nyt estimat af Mjølner. Dette estimat meddeles FirmaNN, der herefter inden 3 dage skal meddele Mjølner, hvorvidt det reviderede estimat kan godkendes. Hvis ikke FirmaNN godkender det reviderede estimat inden for den angivne tidsfrist, er Mjølner berettiget til straks at suspendere al videre arbejde i henhold til den pågældende Opgave, og FirmaNN er herefter alene forpligtet til at betale for det udførte arbejde, afholdte udlæg og leverede ydelser frem til og med tidspunktet for suspenderingen af arbejdet. I tilfælde af, at Opgaven udføres på grundlag af fast tid og pris efter tilbud, udgør dette tilbud grundlaget for Opgavens afregning, jf. pkt Økonomi og betaling 4.1 Timesatser. Timesatsen for Opgaver, som udføres på grundlag af medgået tid og materialer aftales som en del af Opgaven og anføres på Opgaven. 4.2 Særlige omkostninger. I forbindelse med den konkrete Opgave indgår Parterne, jf. bilag A, aftale om betaling af omkostninger forbundet med: Rejser og tidsforbrug relateret til rejser udenfor Storårhus Specifik uddannelse Anskaffelse af specialudstyr og udviklingsværktøjer - hardware og/eller software Overarbejde initieret af FirmaNN side 5 af 11

6 4.3 Udlæg. Medmindre andet følger af den enkelte Opgave, har det følgende alene betydning for Opgaver, der udføres på grundlag af medgået tid og materialer, jf. herved pkt. 3.1, idet de nævnte forhold er FirmaNN uvedkommende, såfremt Opgaven udføres til fast tid og pris efter tilbud. FirmaNN skal afholde eller dække Mjølners dokumenterede udgifter til rejser/transport, ophold, fortæring og øvrige udlæg, som Mjølner afholder i forbindelse med udførelse af den enkelte Opgave. Udgifter til rejser/transport afregnes i henhold til statens takster og rejsetid faktureres til halvdelen af den på Opgaven anførte timepris, med mindre andet aftales i forbindelse med den enkelte Opgave. 4.4 Overarbejde. Det følgende har alene betydning for Opgaver, der udføres på grundlag af medgået tid og materialer, jf. herved pkt. 3.1, idet de nævnte forhold er FirmaNN uvedkommende, såfremt Opgaven udføres til fast tid og pris efter tilbud. Punktet omhandler specifikt situationer, hvor der er tale om honorering for en form for tilkaldevagt som udelukkende er forårsaget af forhold hos FirmaNN. Ved det af FirmaNN forårsagede behov for en ekstraordinær indsats, som kræver arbejde uden for normal arbejdstid, beregnes timeprisen med faktor 1,5 i tidsrummet kl og faktor 2,0 i tidsrummet kl For arbejde i weekend og på helligdage beregnes timeprisen med faktor 2,0. Ydelser, der ligger uden for normal arbejdstid, kan kun igangsættes efter skriftlig aftale mellem parterne. 4.5 Fakturering. FirmaNN faktureres månedligt bagud for det faktiske forbrug af timer og materialer og for de faktiske afholdte udlæg for den pågældende måned. Hver faktura skal referere til Aftalen og den pågældende Opgave. Fakturerede beløb forfalder ved FirmaNNs modtagelse af fakturaen og betaling skal foretages inden 30 dage fra fakturadatoen. Betalinger for Opgaver, der udføres på grundlag af fast tid og pris efter tilbud, gennemføres efter en mellem Parterne og for den konkrete Opgave nærmere aftalt betalingsplan. Ved for sen betaling forbeholder Mjølner sig ret til at kræve sit tilgodehavende forrentet med 0,9 % pr. måned regnet fra forfaldsdagen til betaling sker. 5 Afprøvning og godkendelse 5.1 Procedure. Såfremt Opgaven udføres som en Leverance, jf. bilag A, skal Mjølner, når Opgaven er udført, levere et komplet eksemplar af Leverancen til FirmaNN. På den i tidsplanen fastsatte dato, jf. bilag A, vil Mjølner demonstrere Leverancen over for FirmaNN. Mjølner skal stå til rådighed for yderligere gennemgang og/eller afprøvning af Leverancen. Såfremt den leverede Leverance ikke opfylder de aftalte krav eller hvad FirmaNN efter Aftalen med føje kunne forvente, skal FirmaNN inden 30 dage, med mindre andet aftales i forbindelse med den konkrete opgave, efter Mjølners levering af Leverancen (herefter Acceptperioden) give Mjølner skriftlig side 6 af 11

7 meddelelse derom indeholdende en angivelse af manglerne. Mjølner skal straks, dog inden for Mjølners normale åbningstid, afhjælpe sådanne eventuelle mangler og skal efter sådan afhjælpning levere Leverancen til FirmaNN påny til gennemgang og/eller afprøvning som angivet ovenfor. Efter godkendelse af Leverancen skal FirmaNN give Mjølner en skriftlig bekræftelse på, at Leverancen er godkendt og overtaget. 6 Garanti 6.1 Garantiperiode. Mjølner garanterer, at Mjølners konsulentassistance vil blive udført i overensstemmelse med almindelig accepteret standard inden for ITbranchen, herunder at de af Mjølner anvendte personelle ressourcer besidder de nødvendige og relevante kvalifikationer i relation til den enkelte Opgave. Såfremt der konstateres fejl eller mangler, skal sådanne fejl rettes straks, dog inden for normal åbningstid. 6.2 Afhjælpning. I tilfælde af misligholdelse af ovenstående garanti skal Mjølner genudføre den pågældende konsulentassistance. Såfremt Mjølner ikke kan genudføre konsulentassistancen, således at garantien opfyldes, skal Mjølner tilbagebetale det beløb, som Mjølner har modtaget fra FirmaNN for den mangelbehæftede konsulentassistance plus en rente på 0.9% pr. måned af det beløb Mjølner har modtaget af FirmaNN. 7 Rettigheder 7.1 Information. Enhver forretningsmæssig information, som udveksles mellem Parterne tilhører den part, som afgiver informationen. 7.2 Arbejdsresultater. Ethvert koncept og enhver idé, know-how og teknik, herunder edb-programmer eller edb-programdele, der udvikles, oparbejdes eller frembringes af Mjølners medarbejdere i aftaleforløbet, vil med respekt af tredjemands rettigheder og medmindre andet aftales mellem Parterne være underlagt FirmaNNs ophavsret og ejendomsret i enhver henseende. En anden fordeling af retten til arbejdsresultater kan dog konkret aftales mellem Parterne i henhold til en Opgave. Mjølner har dog ret til at anvende den generelle tekniske viden og know-how, der erhverves i aftaleforløbet, til andre formål, herunder ved levering af udviklingsopgaver til tredjemand. Mjølner må ikke anvende viden og know-how, der erhverves i aftaleforløbet, i en kommerciel sammenhæng, der bringer dem i et konkurrenceforhold med FirmaNNs løsninger. 7.3 Mjølners materiale m.v. Ethvert program, data eller andet materiale, som Mjølner har stillet til rådighed for FirmaNN i forbindelse med levering af ydelser i henhold til Aftalen, forbliver, med respekt af tredjemands rettigheder, Mjølners ejendom. Mjølner må ikke stille programmel, data eller andet materiale til rådighed eller anvende noget sådant ved levering af ydelser eller Leverancer i henhold til Aftalen uden forudgående skriftlig aftale med FirmaNN. side 7 af 11

8 8 Tredjemands rettigheder 8.1 Indeståelse. Hver part indestår den anden part for, at rettighederne i henhold til Aftalen ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. 8.2 Skadesløsholdelse. Såfremt der rejses krav mod den ene part vedrørende krænkelse af tredjemands rettigheder som følge af det af den anden part leverede, er den anden part forpligtet til at overtage sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Hvis kravet er berettiget, er den pågældende part, der har overtaget sagen, forpligtet til at skadesløsholde den anden part for ethvert krav, som måtte blive rettet mod denne anden part fra den pågældende tredjemand som følge af krænkelsen. 9 Leveringstid 9.1 Forsinkelse. Hvis Mjølner overskrider en mellem Parterne aftalt frist for leveringstid og det kan dokumenteres at det alene skyldes forhold hos Mjølner skal Mjølner betale FirmaNN en dagsbod. Boden udgør 0,25% pr. arbejdsdag af den samlede opgavepris. 9.2 Væsentlig forsinkelse. Hvis forsinkelsen kan karakteriseres som væsentlig, kan FirmaNN ophæve Aftalen, jf. pkt FirmaNNs forhold. I det omfang en opstået forsinkelse skyldes FirmaNNs forhold er Mjølner uden ansvar. 10 Parternes erstatningspligt 10.1 Erstatningsansvar. Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Mjølner er ikke ansvarlig for FirmaNNs indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tabt fortjeneste, tabt indtjening, tab af data eller andre følgeskader, med mindre der fra Mjølners side er udvist grov uagtsomhed. Yderligere begrænsninger i erstatningspligten følger af pkt nedenfor Erstatningsmaksimering. Mjølners samlede erstatningsansvar for forhold relateret til den enkelte Opgave kan ikke overstige et beløb svarende til det vederlag, som Mjølner har optjent vedrørende den pågældende Opgave på tidspunktet for den erstatningsudløsende begivenhed, med mindre der fra Mjølners side er udvist grov uagtsomhed. Der tages herved ikke hensyn til, hvorvidt det optjente vederlag er helt eller delvist betalt. 11 Underleverandører 11.1 Hæftelse. I det omfang en af Parterne gør brug af underleverandører, som ikke er part i Aftalen, hæfter den pågældende part for underleverandørers produkter, tjenesteydelser og vedligeholdelse på ganske samme måde som for sine egne leverancer Samtykke. Hvis Mjølner ønsker at gøre brug af underleverandører, der ikke fremgår af Opgaven, kræver dette forudgående skriftligt samtykke fra FirmaNN. side 8 af 11

9 12 Fortrolighed 12.1 Oplysninger. Det er en forudsætning for indgåelse og opfyldelse af Aftalen, at en part, dennes personale og eventuelle underleverandører iagttager ubetinget tavshed og fortrolighed med hensyn til oplysninger vedrørende den anden parts forhold, som ikke i forvejen er retmæssigt offentliggjort og som de pågældende får kendskab til i forbindelse med indgåelsen og opfyldelsen af Aftalen Offentliggørelse. Medmindre andet fremgår af Aftalen må en part ikke uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke udsende offentlig meddelelse om Aftalen eller offentliggøre hele eller dele af Aftalens indhold Reference. Mjølner må henvise til FirmaNN som reference Varighed. Disse bestemmelser gælder også efter Aftalens ophør uanset årsagen til ophøret. 13 Overdragelse 13.1 Samtykke. Mjølner er ikke uden FirmaNNs skriftlige samtykke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen, herunder en Opgave, til tredjemand. 14 Force majeure 14.1 Ansvarsfrihed. A) Ingen af Parterne skal i henhold til Aftalen eller en underliggende Opgave anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor partens kontrol, herunder strejke og lockout, og som parten ikke ved Aftalens henholdsvis Opgavens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. B) Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af pkt A), og som den part med hvem underleverandøren har indgået aftale ikke burde have undgået eller overvundet Varighed. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger og aktiviteter, der knytter sig dertil, tilsvarende Meddelelse. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt Annullering. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere Aftalen henholdsvis Opgaven, såfremt en tidsfrist overskrides med 30 arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af sådan annullering tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden part, og der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne. side 9 af 11

10 15 Ikrafttrædelse og ophør 15.1 Ikrafttrædelse. Aftalen træder i kraft den 1. september Opsigelse. Hver part kan opsige Aftalen med 3 måneders skriftligt varsel til en måneds udgang. Medmindre andet aftales, fører en sådan opsigelse ikke samtidig til opsigelse af alle igangværende Opgaver. Igangværende Opgaver, der udføres til fast tid og pris efter tilbud berøres dog ikke af denne opsigelse, men fortsætter som aftalt, indtil Opgaven er afleveret til FirmaNN. Opgaver, bortset fra Opgaver indgået på grundlag af fast tid og pris efter tilbud, kan individuelt opsiges af begge parter med 8 ugers skriftligt varsel, med mindre andet aftales i forbindelse med den konkrete Opgave Ophævelse. I tilfælde af en parts væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til en Opgave henholdsvis Aftalen og som ikke er afhjulpet inden 2 uger efter modtagelse af skriftligt påkrav fra den ikke-misligholdende part, er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve den aftalte Opgave henholdsvis Aftalen straks. En ophævelse af Aftalen medfører med mindre andet aftales samtidig ophævelse af alle igangværende Opgaver. Som væsentlig misligholdelse betragtes også det forhold, at en part erklæres konkurs, går i betalingsstandsning eller indleder forhandling om frivillig eller tvungen akkord Virkninger af Aftalens ophør. Ved aftalens ophør uanset årsag er FirmaNN forpligtet til at betale Mjølner for det indtil da udførte arbejde og afholdte udlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 4. Med hensyn til rettigheder til de på ophørstidspunktet frembragte arbejdsresultater gælder det under pkt. 7 anførte. I ethvert tilfælde af ophævelse, er den ikke-misligholdende part alene berettiget til at kræve erstatning af den anden part i det omfang det måtte følge af pkt Lovvalg og tvister 16.1 Lovvalg. Aftalen er underlagt dansk ret Forhandling. Alle tvistigheder herunder ethvert spørgsmål om forståelsen og fortolkningen af Aftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem Parterne i mindelighed. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Ved uenighed mellem Parterne om valg af mægler, udpeges mægleren af Dansk Forligsnævn. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part Voldgift og domstol. Hvis tvisten ikke kan løses gennem Parternes forhandling eller ved mægling afgøres tvisten ved de almindelige domstole såfremt det drejer sig om et beløb under kr ,00. Ved beløb større end kr ,00 afgøres tvisten endeligt og bindende efter Regler for behandling side 10 af 11

11 af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration). Voldgiftsretten består af 3 opmænd, hvoraf hver part udpeger én. Den 3. (formanden), udpeges af instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Processproget er dansk. Århus er aftalt som værneting. Underskrifter Aalborg, d Århus d For FirmaNNLong For Mjølner Informatics A/S side 11 af 11

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Afløb Ballerup

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Side 1 af 17 Indhold 1. Aftalens parter... 5 2. Baggrund og formål... 5 3. Definitioner... 5 4. Rammeaftalens rækkevidde... 6 5. Opgaven...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden.

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Generelle vilkår 1. Anvendelsesområde

Læs mere

er dags dato indgået rammeaftale om levering af evaluerings- og effektmålingsydelser til Væksthuset (i det følgende benævnt Rammeaftalen ).

er dags dato indgået rammeaftale om levering af evaluerings- og effektmålingsydelser til Væksthuset (i det følgende benævnt Rammeaftalen ). Bilag A Rammeaftale om levering af evalueringsog effektmålingsydelser INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II etage 4 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 00 76 Indholdsfortegnelse: 1. Parterne 2 2.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU )

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) KONSULENTAFTALE Landmålerrobot Mellem Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) og Larsens Landmåler Service ApS Gl. Kirkevej 21 8700 Horsens

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser.

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Århus 15/12 2013-LR 1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. 2. Aftalens Formål Denne

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse]

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse] Kontrakt Leverancesystemet Mellem Region Syddanmark CVR 29190909 Damhaven 12 7100 Vejle (herefter benævnt kunden) og [Leverandør] [CVR] [adresse] [postnummer, by] (herefter benævnt leverandøren) [1] Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale vedrørende levering af konsulentassistance

Rammeaftale vedrørende levering af konsulentassistance Rammeaftale vedrørende levering af konsulentassistance mellem TechPeople A/S Smedeholm 10 DK-2730 Herlev CVR-nr.: 27 51 10 66 (herefter TechPeople ) og CVR-nr.:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere