Azanta A/S. Azanta A/S ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. (CVR-nr.: ) (CVR-no.: ) Navn. Name. 1.1 Selskabets navn er Azanta A/S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Azanta A/S. Azanta A/S ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn. Name. 1.1 Selskabets navn er Azanta A/S."

Transkript

1 REF UNAUTHORISED TRANSLATION THE DANISH TEXT IS THE VEDTÆGTER GOVERNING VERSION ARTICLES OF ASSOCIATION Azanta A/S Azanta A/S (CVR-nr.: ) (CVR-no.: ) Navn 1.1 Selskabets navn er Azanta A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IPC International A/S (Azanta A/S), IPC International Operations A/S (Azanta A/S), IPC Research & Development A/S (Azanta A/S) og Udviklingsselskabet af 23. juni A/S (Azanta A/S). Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 3.1 Selskabets formål er at drive handel, produktion, udvikling og rådgivning inden for den farmaceutiske virksomhed samt andet dermed beslægtet virksomhed. Selskabets kapital 4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på Name 1.1 The name of the company is Azanta A/S. 1.2 The Company also operates under the secondary names IPC International A/S (Azanta A/S), IPC International Operations A/S (Azanta A/S), IPC Research & Development A/S (Azanta A/S) and Udviklingsselskabet af 23. juni A/S (Azanta A/S). Domicile 2.1 The domicile of the company is the municipality of Gentofte. Objects 3.1 The object of the company is to carry on trade, production, development and consulting for the pharmaceutical business and other comparable business. Share capital 4.1 The share capital of the company is DKK 1,080,099 divided into

2 2 aktier à kr. 0,10. 10, shares in denominations of DKK 0.10 each. 4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 4.3 Ved kontant udvidelse af aktiekapitalen skal selskabets aktionærer have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse, jf. selskabslovens Bestyrelsen er i tiden indtil den 29. maj 2019 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med op til i alt nominelt kr med fortegningsret for selskabets aktionærer. Kapitalforhøjelser i henhold til nærværende bemyndigelsesbestemmelse skal af bestyrelsen gennemføres ved kontantindskud. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de fornødne vedtægtsændringer i tilfælde af udnyttelse af bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen Bestyrelsen er i tiden indtil den 29. maj 2019 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med op til i alt nominelt kr. 2,000,000 uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Kapitalforhøjelser i henhold til nærværende bemyndigelsesbestemmelse kan af bestyrelsen gennemføres ved apportindskud, gældskonvertering og/eller kontantindskud og skal ske 4.2 The share capital is fully paid. 4.3 In case of cash increase of the share capital, the company's shareholders have the right to subscribe pro rata for new shares, unless the general meeting by special resolution decides otherwise, in accordance with the Companies Act The Board of Directors is until May 29, 2019 authorized at one or more times to increase the Company s share capital with up to nominal DKK 2,000,000 with pre-emptive subscription rights for the Company s shareholders. Capital increases according to this authorization shall be carried out by the Board of Directors by way of cash contributions. The Board of Directors is authorized to make the required amendments of the Articles of Association if the authorization to increase the share capital is used The Board of Directors is until May 29, 2019 authorized at one or more times to increase the Company s share capital with up to nominal DKK 2,000,000 without pre-emptive subscription rights for the Company s shareholders. Capital increases according to this authorization can be carried out by the Board of Directors by way of contributions in kind, conversion of

3 3 til markedskurs. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de fornødne vedtægtsændringer i tilfælde af udnyttelse af bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen For nye aktier som udstedes i henhold til eller skal gælde, at de skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. De nye aktier skal ikke være undergivet omsætningsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal i det hele være ligestillet med den bestående aktiekapital. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen. 4.5 Bestyrelsen traf den 26. juni 2009 beslutning om udstedelse af tegningsoptioner til at tegne i alt nom. DKK aktier i Selskabet under henvisning til bemyndigelse givet af selskabets generalforsamling den 11. juni 2009, idet bestyrelsen samtidig besluttede de til udnyttelse af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelser. Af disse warrants er warrants til at tegne nom. kr aktier blevet udnyttet og warrant til at tegne nom. kr debt and/or cash contributions and must be carried out at market price. The Board of Directors is authorized to make the required amendments of the Articles of Association if the authorization to increase the share capital is used For new shares issued pursuant to Section or the following shall apply: The new shares shall be negotiable shares issued in the name of the holder. The new shares shall not have any restrictions as to their transferability and no shareholder shall be obliged to have the shares redeemed fully or partly. The shares shall be with the same rights as the existing share capital. The new shares shall give rights to dividends and other rights in the Company from the time which is determined by the Board of Directors in connection with the decision to increase the share capital. 4.5 The Board of Directors decided on 26 June 2009 to issue warrants to subscribe a total of nom. DKK 383,523 shares in the Company with reference to authorization granted by the annual general meeting on 11 June 2009 and at the same time the Board of Directors decided the capital increases related to the exercise of warrants. Of these warrants, warrant to subscribe nom DKK 41,504 shares have been exercised and warrants to subscribe nom. DKK 195,915 shares have

4 4 aktier er bortfaldet som uudnyttede. Der resterer af disse warrants følgende: Indemnification Warrants tegningsoptioner, hver med ret til tegning af 1 ny aktie á nominelt kr. 0,1 svarende til i alt op til nominelt kr nye aktier. Tildeling og udnyttelse af disse tegningsoptioner sker på de i vedlagte Bilag 1 til vedtægterne anførte vilkår. (Antallet af tegningsoptioner vist justeret som følge af ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier fra nom. kr. 1 til nom. kr. 0,10 vedtaget på generalforsamlingen afholdt den 30. maj 2014). 4.6 Bestyrelsen er i henhold til selskabslovens 169 jfr. 155, stk. 2, bemyndiget til i tiden indtil 29. maj 2019 ad én eller flere gange at udstede warrants til medlemmer af selskabets direktion samt nøglemedarbejdere i selskabet eller dets datterselskaber, som giver ret til tegning af i alt op til nom kr. aktier uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Udnyttelseskursen for warrants fastsættes af bestyrelsen i samråd med selskabets revisor til mindst aktiernes markedskurs på udstedelsestidspunktet. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen heraf. lapsed. Of the warrants granted, there are currently still the following outstanding: Indemnification Warrants 1.461,040 warrants, each conferring the right to subscribe for 1 new share of nominal DKK 0.1, corresponding to a total of up to nominal DKK 146,104 new shares. The allocation and exercise of these warrants is subject to the terms contained in the attached Exhibit 1 to the Articles of Association. (The number of warrants shown adjusted as a consequence of the change to the denomination of each of the company s shares from nom. DKK 1 to DKK 0.10 as resolved at the general meeting held on 30 May 2014). 4.6 The Board of Directors is authorized, in accordance with the Companies Act 169 cf. 155, paragraph. 2, during the period until 29 May 2019 on one or more occasions to issue warrants to members of the Executive Management and key employees of the Company or its subsidiaries entitling the holder to subscribe shares for a total of up to nominal value of DKK 109,715 without preemptive rights for the Company's shareholders. The exercise price for the warrants is determined by the Board of Directors in consultation with the Company's auditor at least to the market price of the shares at

5 5 the time of issuance. The Board of Directors shall determine the terms for the warrants issued and the distribution hereof. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i tiden indtil 29. maj 2019 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nom. kr uden fortegningsret for selskabets aktionærer ved kontant indbetaling med henblik på at gennemføre de(n) til udnyttelsen af udstedte warrants tilhørende kapitalforhøjelse(r). Bestyrelsen kan med hjemmel i nærværende bestemmelse minimum forhøje aktiekapitalen med nominelt 0,10 kr. og maksimalt med nominelt kr. 4.7 Bestyrelsen traf den 7. december 2012 og 28. april 2014 beslutning om udstedelse af følgende tegningsoptioner under henvisning til bemyndigelse givet af selskabets generalforsamling den 30. april 2012, idet bestyrelsen samtidig besluttede de til udnyttelse af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelser: Employee Warrants (7. december 2012): tegningsoptioner, hver med ret til tegning af 1 ny aktie á nominelt kr. 0,1, svarende til i alt op til nominelt kr nye aktier. Tildeling og udnyttelse af disse tegningsoptioner At the same time the Board of Directors is authorized in the period until 29 May 2019, on one or more occasions to increase the company's share capital by up to a total nominal value of DKK 109,715 without pre-emptive rights for the existing shareholders by cash payment in order to implement the capital increase related to exercise of the warrants. In accordance with this clause the Board of Directors may increase the share capital with a minimum nominal value of DKK 0.10 and a maximum nominal value of DKK 109, On 7 December 2012 and 28 April 2014 the Board of Directors resolved to issue the following warrants pursuant to the authorization granted by the Annual General Meeting on 30 April 2012 and at the same time the Board of Directors resolved the captial increases related to the exercise of the warrants: Employee Warrants (7 december 2912): 400,000 warrants, each entitled to subscribe for 1 new share of nominal DKK 0.1, corresponding to a total of up to nominal DKK 40,000 new shares. The allocation and exercise of these

6 6 sker på de i vedlagte Bilag 2 til vedtægterne anførte vilkår efter Selskabsloven 169 m.v. (Antallet af tegningsoptioner vist justeret som følge af ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier fra nom. kr. 1 til nom. kr. 0,10 vedtaget på generalforsamlingen afholdt den 30. maj 2014). (28. april 2014): tegningsoptioner, hver med ret til tegning af 1 ny aktie á nominelt kr. 0,1, svarende til i alt op til nominelt kr nye aktier. Tildeling og udnyttelse af disse tegningsoptioner sker på de i vedlagte Bilag 2 til vedtægterne anførte vilkår efter Selskabsloven 169 m.v. (Antallet af tegningsoptioner vist justeret som følge af ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier fra nom. kr. 1 til nom. kr. 0,10 vedtaget på generalforsamlingen afholdt den 30. maj 2014). 4.8 På den ekstraordinære generalforsamling den 24. september 2014 har generalforsamlingen i henhold til selskabslovens 167 besluttet at udstede stk. warrants, der giver ret til kontant tegning af op til stk. aktier i selskabet med en nominel værdi på DKK 0,10 pr. stk. uden fortegningsret for selskabets aktionærer. De nærmere warrants is subject to the terms contained in the attached Exhibit 2 to the articles of association in accordance with the Companies Act 169, etc. (The number of warrants shown adjusted as a consequence of the change to the denomination of each of the company s shares from nom. DKK 1 to DKK 0.10 as resolved at the general meeting held on 30 May 2014). (28 April 2014):148,000 warrants, each entitled to subscribe for 1 new share of nominal DKK 0.1, corresponding to a total of up to nominal DKK 14,800 new shares. The allocation and exercise of these warrants is subject to the terms contained in the attached Exhibit 2 to the articles of association in accordance with the Companies Act 169, etc.. (The number of warrants shown adjusted as a consequence of the change to the denomination of each of the company s shares from nom. DKK 1 to DKK 0.10 as resolved at the general meeting held on 30 May 2014). 4.8 At the extraordinary general meeting on 24 September 2014, the general meeting has in accordance with section 167 of the Companies Act decided to issue 171,253 warrants entitling to subscribe in cash for up to 171,253 shares in the company with a nominal value of DKK 0.10 each without pre-emptive rights for the Company's

7 7 vilkår for de udstedte warrants er indeholdt i bilag 3 til selskabets vedtægter. Generalforsamlingen har samtidig truffet beslutning om den til udnyttelse af de udstedte warrants hørende forhøjelse af selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK ,30 ved kontant indbetaling af tegningsbeløbet, dog således at eventuel regulering i henhold til de for warrants gældende vilkår kan resultere i et lavere eller højere nominelt beløb. Tegningskursen for aktier, som kan tegnes på baggrund af udnyttelse af warrants skal være som angivet i bilag 3. Der henvises i øvrigt til bilag 3 til vedtægterne, som indeholder oplysninger om de nye aktier som krævet i henhold til selskabslovens 158. Samtlige warrants tilbydes til tegning til Norgine B.V. shareholders. The detailed terms and conditions for the warrants issued are set forth in Exhibit 3 to the articles of association. The general meeting has at the same time resolved to increase the company s share capital on one or more occasions by up to nom. DKK 17, against cash payment in that it is noted that the maximum amount may be increased if it follows from the adjustment provisions of the warrant scheme. The subscription price for the shares that may be subscribed on the basis of the warrants shall be as determined in Exhibit 3. Reference is made to exhibit 3 to the articles of association that contains information regarding the new shares as required by Section 158 of the Danish Companies Act. All warrants are offered for subscription to Norgine B.V. Selskabets aktier 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. I forbindelse med notering i selskabets ejerbog skal aktionæren anmodes om at oplyse en adresse, hvortil kommunikation i henhold til afsnit 7 kan sendes. Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S (CVR: ) som er valgt som selskabets ejerbogsfører. The Company's shares 5.1 The shares shall be issued in the name of the holder and shall be recorded in the Company's register of shareholders. In connection with recording in the Company's register of shareholders, the shareholder shall be asked to provide an address to which communications under Section 7 may be sent. The Register of Shareholders shall be kept by VP Investor Services (Company Reg. No. (CVR):

8 ) which has been designated as the company s registrar. 5.2 Selskabet har ikke udstedt aktiebreve. 5.3 Aktierne er omsætningspapirer. 5.4 Selskabets aktier kan udstedes gennem en værdipapircentral. 5.5 Såfremt en aktionær eller en gruppe af aktionærer ønsker at overdrage aktier i selskabet til én fysisk eller juridisk person, hvorved denne kommer til at eje og kontrollere mere end 50% af selskabets aktiekapital, er den eller de sælgende aktionærer forpligtede til at sikre, at de øvrige aktionærer får ret til at sælge alle (men ikke en del af) deres aktier og andre værdipapirer, der giver ret til tegning af aktier, i selskabet til den pågældende køber på samme vilkår, som den eller de sælgende aktionærer, herunder til den samme pris per aktie. Den eller de sælgende aktionærer skal hurtigst muligt give selskabets bestyrelsesformand meddelelse om det påtænkte salg med oplysninger om købers identitet og vilkårene for salget, herunder den tilbudte pris pr. aktie. Senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af denne meddelelse anmoder bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne ved anbefalet brev de i selskabets aktiebog noterede aktionærer om skriftligt at tilkendegive, 5.2 The Company has not issued share certificates. 5.3 The shares are negotiable. 5.4 The Company's shares may be issued through a central securities depositor. 5.5 If a shareholder or group of shareholders whish to transfer shares in the company to one physical or legal person whereby this person will own and control more than 50% of the Company s share capital, the selling shareholder(s) is/are obliged to ensure that the other shareholders are entitled to sell all (but not a part of) of their shares and other securities conferring the right to subscribe for shares in the company to the buyer in question on the same terms as the terms of the selling shareholder(s), including at the same price per share. The selling shareholder(s) shall without delay provide the chairman of the Company s board of directors notice of the proposed sale with information of the identity of the buyer and the terms of the sale, including the price offered per share. Within 5 working days from receipt of this notice the chairman on behalf of the Board of Directors shall request, by registered letter, the shareholders recorded in the

9 9 om de ønsker at sælge deres aktier på de anførte vilkår. Aktionærer der ønsker at sælge alle deres aktier på de anførte vilkår, skal meddele dette skriftligt til bestyrelsesformanden senest 20 arbejdsdage efter bestyrelsesformandens afsendelse af meddelelsen til aktionærerne. Såfremt en aktionær ikke har udnyttet medsalgsretten inden for den anførte frist, bortfalder medsalgsretten. Dette afsnit 5.5 bortfalder automatisk, såfremt selskabets aktier (eller depositary receipts eller lignende værdipapirer herfor) bliver optaget til handel på et reguleret marked eller et tilsvarende marked (herunder men ikke begrænset til NASDAQ, New York). 5.6 Såfremt en aktionær eller gruppe af aktionærer ønsker at overdrage aktier i selskabet til én fysisk eller juridisk person, hvorved denne kommer til at eje og kontrollere mere end 50% af selskabets aktiekapital, er den eller de sælgende aktionærer berettigede til at kræve, at de øvrige aktionærer sælger, og de øvrige aktionærer er forpligtede til at sælge alle deres aktier og andre værdipapirer, der giver ret til tegning af aktier, i selskabet til den pågældende køber på samme vilkår, som den eller de sælgende aktionærer, herunder til den samme pris per aktie. Den eller de sælgende aktionærer skal hurtigst muligt give selskabets bestyrelsesformand meddelelse om det påtænkte salg med company s register of shareholders to indicate in writing whether they wish to sell their shares on the terms set out. Shareholders who wish to sell all their shares at the listed conditions must give written notification to the Chairman at the latest within 20 working days after the chairman has sent the notice to the shareholders. If a shareholder has not used its tag along right within the specified deadline the tag along right is cancelled. This Section 5.5 shall automatically terminate if the company's shares (or depositary receipts or similar instruments therefore) are admitted to trading on a regulated market or an equivalent market (including but not limited to NASDAQ, New York). 5.6 If a shareholder or a group of shareholders whish to transfer shares in the company to one physical or legal person whereby this person will own and control more than 50% of the company's share capital, the selling shareholder(s) is/are entitled to require the other shareholders to sell, and the other shareholders shall be obligated to sell all their shares and other securities conferring the right to subscribe for shares in the company to the buyer on the same terms as the one of the selling shareholder(s), including at the same price per share. The selling shareholder(s) shall without delay provide the chairman of the Company s board of directors

10 10 oplysninger om købers identitet og vilkårene for salget, herunder den tilbudte pris pr. aktie. Senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af denne meddelelse fremsender bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne ved anbefalet brev skriftligt påkrav om overdragelse i henhold til de aftalte vilkår til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer. Medsalgspligten finder kun anvendelse, såfremt betalingen for aktierne sker med kontanter og under forudsætning af, at den enkelte aktionærs forpligtelser er begrænses til det beløb, som denne modtager som betaling for aktierne. Bestyrelsesformanden er bemyndiget til at notere overdragelsen af aktierne i overensstemmelse med dette afsnit 5.6 mod fremlæggelse af dokumentation for købers betaling af købesummen samt opfyldelse af de øvrige betingelser, som måtte gælde for overdragelsen. Dette afsnit 5.6 bortfalder automatisk, såfremt selskabets aktier (eller depositary receipts eller lignende værdipapirer herfor) bliver optaget til handel på et reguleret marked eller et tilsvarende marked (herunder men ikke begrænset til NASDAQ, New York). Generalforsamlingen, kompetence, sted og indkaldelse 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter notice of the proposed sale with information of the identity of the buyer and the terms of the sale, including the price offered per share. Within 5 working days from receipt of this notice the chairman on behalf of the Board of Directors shall send by registered letter written demand for the transfer in accordance with the terms agreed to the shareholders recorded in the company s shareholder register. The drag along duty applies only if the payment for the shares is in cash and assuming that the individual shareholder's obligations are limited to the amount received as payment for the shares. The Chairman of the Board is authorized to note the transfer of the shares in accordance with this Section 5.6, against presentation of proof of the Buyer's payment of the purchase price as well as the fulfillment of other conditions that may apply to the transfer. This Section 5.6 shall automatically terminate if the company's shares (or depositary receipts or similar instruments therefore) are admitted to trading on a regulated market or an equivalent market (including but not limited to NASDAQ, New York). General Meetings, jurisdiction, place and notice 6.1 The general meeting is the highest authority in all matters within the scope of the legislation and these Articles of Association.

11 11 fastsatte grænser. 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest to uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen. 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel pr. i henhold til afsnit 7 eller ved almindeligt brev eller telefax til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer. 6.5 Forslag fra aktionærer skal for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse medmindre bestyrelsen beslutter at senere 6.2 The Annual General Meeting shall be held at the Company's registered office or the Greater Copenhagen area. The Annual General Meeting shall be held each year at a time that the revised and approved annual report can be submitted to the Business Authority, to be received by the authority before 5 months after the expire of the financial year. 6.3 Extraordinary General Meetings shall be held whenever the Board of Directors or the accountant may find it suitable. Extraordinary general meetings to discuss a specific subject must be convened within two weeks after a written request is made by shareholders owning at least 1/20 of the share capital. 6.4 General meetings shall be convened by the Board of Directors with a minimum of 2 weeks and a maximum of 4 weeks notice by in accordance with section 7 or by ordinary mail or facsimile to the shareholders recorded in the Company's register of shareholders. 6.5 Proposals from shareholders to be considered at the Annual General Meeting must be submitted in writing to the Board of Directors no later than 6 weeks before the general meeting unless the Board of Directors decides that more recent

12 12 indkomne forslag er blevet indleveret på en så rettidig måde at forslaget kan sættes på dagsordenen. Elektronisk kommunikation 7.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling, i overensstemmelse med afsnit 7.2, samt elektronisk post, i overensstemmelse med afsnit 7.3, i kommunikationen mellem selskabet og dets aktionærer, jf. selskabslovens 92. Elektronisk kommunikation træder i stedet for fremsendelse og fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Selskabet kan dog til enhver tid vælge at kommunikere med aktionærerne ved almindeligt brev, men er ikke forpligtet dertil. 7.2 Alle dokumenter fra selskabet, herunder indkaldelse til generalforsamling, inklusiv fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, tegningslister, årsrapporter og adgangskort sendes af selskabet som en vedhæftet fil til en eller ved en præcis angivelse i e- mail af, hvorfra dokumentet kan downloades (et link). til en aktionær sendes til den i selskabets ejerbog noterede adresse. Alle sådanne meddelelser vil også kunne findes på selskabets hjemmeside Al post fra selskabet til en aktionær proposals have been filed in such a timely manner that the proposal can be put on the agenda. Electronic communication 7.1 The Company uses electronic document exchange, in accordance with section 7.2, as well as electronic mail, in accordance with section 7.3, in the communication between the company and its shareholders in accordance with the Companies Act 92. Electronic communication replaces transmission and presentation of paperbased documents. The Company may at any time choose to communicate by ordinary mail, but is not obliged to do so. 7.2 All documents from the company, including the convening of the general meeting, including the full wording of amendments to the articles of association, agenda, subscription lists, annual reports and admission cards are sent as an attachment to an or by a accurate explanation in the as to where the document can be downloaded from (a link). to a shareholder is sent to the address noted in the Company's register of shareholders. All such communications will also be available on the Company's website All mail from the company to a

13 13 sendes via til den i selskabets ejerbog noterede adresse. Post fra selskabet skal sendes til aktionærerne enkeltvis og selskabets navn skal fremgå af meddelelsens emne. Generelle meddelelser fra selskabet til alle aktionærerne skal desuden gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside Dokumenter og post, der sendes fra en aktionærer til selskabet, kan sendes til selskabets adresse, 7.5 Aktionærerne skal meddele korrekt adresse, og senere ændringer heri, til selskabet. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte adresse, og aktionæren bærer i enhver henseende risikoen for fejl i den oplyste adresse. shareholder are sent by to the addresses recorded in the Company's register of shareholders. Mail from the company shall be sent to the shareholders individually and the company name must appear in the subject of the message. General announcements from the company to all shareholders should furthermore be made available on the company website Documents and mail sent from a shareholder to the Company may be sent to the company's address, 7.5 The shareholders must notify the correct address, and subsequent changes thereto, to the company. It is the responsibility of each shareholder to ensure that the company holds the correct address, and the shareholder bears in all aspects the risk of errors in the address provided. 7.6 Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk kommunikation. Generalforsamlingen, dagsorden 8.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for 7.6 At the company's website, the shareholders can find further details of the requirements for the systems used and the procedure in connection with electronic communications. General meeting, agenda 8.1 No later than 2 weeks before the general meeting the agenda and the complete proposals, which are to be presented to the general meeting

14 14 den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab, sendes med til enhver i aktiebogen noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom, og gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne. and with regards to the annual general meeting, the audited annual report and, where appropriate, consolidated accounts, must be sent by to all shareholders recorded in the company s register of shareholders who has requested this, and made available on the company website The agenda of the annual general meeting shall include the following items: 1. The Board of Directors' report on the activities of the company during the past year. 2. Presentation of the annual report and consolidated accounts for adoption. 3. Resolution on appropriation of profits or on covering of losses according to the approved annual report. 4. Election of members of the Board of Directors and alternates if any 5. Election of auditor. 6. Any other proposals from the board of directors or the shareholders. Generalforsamlingen, stemmeret 9.1 Hvert aktiebeløb på kr. 0,10 giver The General Meeting, voting rights 9.1 Each share amount of DKK 0.10

15 15 én stemme. Enhver aktionær er berettiget til at møde personligt eller lade sig repræsentere ved fuldmagt, og både aktionæren og fuldmagtshaver kan møde sammen med en rådgiver. En aktionær kan stemme ved fuldmagt. Det er en betingelse, at repræsentanten fremviser en skriftlig fuldmagt, som skal være dateret. 9.2 En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at stemme på generalforsamlingen fastlægges på grundlag af de aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen. De aktier, som den enkelte aktionær ejer, beregnes på registreringsdatoen på grundlag af registrering af ejerskab i ejerbogen såvel som på grundlag af meddelelser vedrørende ejerskab, som selskabet har modtaget med henblik på opdatering af ejerskabet i ejerbogen. 9.3 En aktionærs deltagelse i en generalforsamling skal være anmeldt til selskabets bestyrelse senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes becarries one vote. Any shareholder shall be entitled to attend in person or represented by proxy, and both the shareholder and the proxy holder may meet with an advisor. A shareholder may vote by proxy. It is a condition that the representative presents a written authorization, which must be dated. 9.2 A shareholders' rights to attend the general meeting and to vote at general meetings shall be determined on the basis of the shares held by the shareholder on the record date. The record date is 1 week before the holding of the annual general meeting. The shares held by each shareholder, are calculated on the record date on the basis of registration of ownership in the register of shareholders as well as on the basis of messages regarding ownership, which the company has received for the update of the ownership in the register of shareholders. 9.3 A shareholder s participation in ageneral meeting shall be applied for registration of the Board of Directors at least 3 days prior to the holding of the general meeting. Generalforsamlingen, beslutninger og protokol dirigent, The general meeting, Chairman, decisions and protocol 10.1 The Board of Directors shall appoint a chairman to preside and decide all matters relating to the

16 16 handling og stemmeafgivningen På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra (i) ændring af afsnit 5.5 og 5.6, der kræver tilslutning fra mindst 9/10 af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, og (ii) de tilfælde, hvor selskabsloven kræver kvalificeret flertal Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Bestyrelse 11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. For hvert medlem kan tillige vælges en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand for bestyrelsen. En direktør må ikke vælges til formand Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, herunder ved brug af elektronisk kommunikation, almindeligvist med mindst 8 dages varsel Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige treatment and voting At the general meeting all decisions are adopted by simple majority of votes, except for (i) the amendment of Section 5.5 and 5.6, which requires the agreement of at least 9/10 of the votes cast and by the voting share capital represented at the general meeting, and (ii) in cases where the Companies Act requires a qualified majority The proceedings of the general meeting must be recorded in a minute book to be signed by the chairman. Board of Directors 11.1 The Company is managed by a board of 3-7 members elected by the general meeting. Each member may as well be appointed alternate. Board members and alternates shall retire at the following ordinary general meeting, but reelection can take place The Board of Directors shall elect one of its members as Chairman of the Board. A managing director may not be elected chairman Board Meetings is convened in writing, including the use of electronic communication, generally with at least 8 days of notice The Board of Directors is competent when more than half of its members

17 17 bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af de medlemmer af bestyrelsen, som er til stede ved møderne. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Direktion 12.1 Bestyrelsen skal ansætte 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed I tilfælde af, at der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør. Ekstraordinært udbytte 13.1 Bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabsloven 182. are present. The matters dealt with by the Board of Directores are decided by a simple majority vote. The Chairman shall have the casting of vote The Board of Directors shall adopt rules of procedures for the performance of its duties Minutes of Board Meetings shall be recorded in a protocol which shall be signed by the members of the Board of Directos who are present at the meetings. A board member or a managing director who does not agree with the Board's decision, has the right to have their views included in the protocol. Management 12.1 The Board of Directors shall appoint 1-3 managing directors to carry out the day to day management of the business of the company In the event that several managing directors are employed, one of them is appointed as CEO. Extraordinary dividend 13.1 The Board of Directors is authorized to decide on the distribution of extraordinary dividend in accordance with the Companies Act 182.

18 18 Tegningsregel 14.1 Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, et bestyrelsesmedlem og en direktør i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. Revision 15.1 Selskabets årsrapporter revideres af en eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Regnskabsår 16.1 Selskabets regnskabsår skal løbe fra 1. januar 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultat, jf. årsregnskabsloven. ****** Ovenstående vedtægter er blevet vedtaget på den 1. juni 2004 i forbindelse med selskabets stiftelse ved spaltning af IPC Innovative Pharmaceutical Concepts A/S, og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 23. december 2005, ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2007, ekstraordinær generalforsamling den 20. juni 2007, ekstraordinær generalforsamling den 24. Rules of signature 14.1 The Company shall be bound by two board members, a board member and a managing director or by the entire Board of Directors. Audit 15.1 The Company's annual report is audited by one or two state authorized auditors or registered auditors elected by the annual general meeting for one year at a time. Re-elections can take place. Financial year 16.1 The Company's financial year shall run from 1 January - 31 December. The first financial year runs from inception to 31 December The annual report shall give a true and fair view of the assets and liabilities, its financial position and results, cf. the Danish Financial Statements Act. ****** These Articles of Association were adopted on 1 June 2004 in connection with its formation by division of IPC Innovative Pharmaceutical Concepts A/S, as amended by the Extraordinary General Meeting on 23 December 2005, Extraordinary General Meeting on 25 May 2007, Extraordinary General Meeting on 20 June 2007, Extraordinary General Meeting on 24 April

19 19 april 2009, ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 i forbindelse med fusion med IPC International Operations ApS, IPC Research & Development ApS og Udviklingsselskabet af 23. juni ApS, ekstraordinær generalforsamling den 11. juni 2009, ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 2009, ekstraordinær generalforsamling den 19. juni 2009, bestyrelsesmøde den 26. juni 2009, den 20. juli 2009 i konsekvens af bestyrelsesbeslutning af 19. juni 2009, ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2010, ordinær generalforsamling den 25. maj 2010, bestyrelsesmøde den 11. juni 2010, ordinær generalforsamling den 30. april 2012, bestyrelsesmøde den 7. december 2012, bestyrelsesmøde den 28. april 2014, bestyrelsesmøde den 13. maj 2014, ordinær generalforsamling den 30. maj 2014, bestyrelsesmøde den 17. juli 2014, ekstraordinær generalforsamling den 28. august 2014, ekstraordinær generalforsamling den 24. september 2014, bestyrelsesmøde den 10. oktober 2014 og bestyrelsesmøde den 15. december , Extraordinary General Meeting on 8 June 2009 in a merger with IPC International Operations Ltd., IPC Research & Development Ltd. and Udviklingsselskabet af 23. juni ApS, Extraordinary General Meeting on 11 June 2009, Extraordinary General Meeting on 16 June 2009, Extraordinary General Meeting on 19 June 2009, Board meeting on 26 June 2009, on 20 July 2009 in consequence of the Board's decision of 19 June 2009, Extraordinary General Meeting on 1 February 2010, Annual General Meeting on 25 May 2010, Board meeting on 11 June 2010, Annual General Meeting 30 April 2012, a Board meeting on 7 December 2012, a Board meeting on 28 April 2014, a Board Meeting on 13 May 2014, the Annual General Meeting on 30 May 2014, board meeting on 17 July 2014, Extraordinary General Meeting on 28 August 2014, Extraordinary General Meeting on 24 September 2014, a Board Meeting on 10 October 2014 and a Board Meeting on 15 December 2014.

20 20 BILAG 1 INDEMNIFICATION WARRANTS (Antallet af tegningsoptioner og tegningskurser vist justeret som følge af ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier fra nom. kr. 1 til nom. kr. 0,10 vedtaget på generalforsamlingen afholdt den 30. maj 2014). ANTAL OG STØRRELSE 1.1 Der udstedes tegningsoptioner, der hver giver ret til at tegne 1 aktie i selskabet á nominelt kr.0.,1 svarende til i alt nominelt kr nye aktier i selskabet af tegningsoptionerne bortfalder automatisk, såfremt de i vedtægternes bilag 1 omtalte Sales Target Warrants ikke kan udnyttes som anført i bilag 1. UDSTEDELSE OG TEGNING 2.1 Tegningsoptionerne udstedes til aktionærerne i NatImmune A/S, som en del af vederlaget for selskabets erhvervelse af aktierne i NatImmune A/S. EXHIBIT 1 INDEMNIFICATION WARRANTS (The number of warrants and subscription prices shown adjusted as a consequence of the change to the denomination of each of the company s shares from nom. DKK 1 to DKK 0.10 as resolved at the general meeting held on 30 May 2014). NUMBER AND SIZE 1.1 1,461,040 warrants are issued, each entitling the holder to subscribe for one share in the Company with a nominal value of DKK 1, corresponding to a total nominal value of DKK 146,104 new shares in the company. 415,070 of the warrants shall lapse automatically if the Sales Target Warrants mentioned in Exhibit 1 in the Articles of Association, cannot be exercised in accordance with Exhibit 1. ISSUANCE AND SUBSCRIP- TION 2.1 The warrants are issued to the shareholders of NatImmune A/S as a part of the remuneration for the Company s acquisition of the shares in NatImmune A/S.

21 Tegningsoptionerne tegnes på tegningslister eller genparter heraf. Selskabet er pligtig at acceptere tegningstilsagn afgivet i overensstemmelse med aktieoverdragelsesaftale indgået den 17. juni 2009 mellem selskabet og aktionærerne i NatImmune A/S ( Aktieoverdragelsesaftalen ). 2.3 Der svares ikke særskilt vederlag for tegningsoptionerne. 2.4 Bestyrelsen fører en fortegnelse over udstedte tegningsoptioner med angivelse af navn, adresse og antal tegningsoptioner for hver tegningsoptionsindehaver. UDNYTTELSE AF TEGNINGS- OPTIONERNE 3.1 Hver tegningsoption giver tegningsoptionsindehaveren en ret, men ikke en pligt, til at tegne 1 aktie af kr. 0,1 i selskabet til kurs 100, svarende til et tegningsbeløb på kr. 0,1 pr. aktie á kr. 0,1, mod kontant indbetaling til selskabet. 3.2 Tegningsoptionerne kan udnyttes, såfremt tegningsoptionsindehaverne har krav på betaling af erstatning for garantibrud i henhold til Aktieoverdragelsesaftalen, og dette krav (i) ikke er fyldestgjort af selskabet ved kontant betaling, og (ii) er anerkendt af selskabet eller følger af en voldgiftskendelse. 2.2 The warrants are subscribed on subscription lists or copies thereof. The company is obliged to accept the subscription commitments made in accordance with Share Purchase Agreement signed 17 June 2009 between the Company and the shareholders in NatImmune A/S ("Share Purchase Agreement"). 2.3 No separate remuneration is payable for the warrants. 2.4 The Board of directors shall keep a record of issued warrants giving the name, address and number of warrants for each warrant holder. EXERCISE OF WARRANTS 3.1 Each warrant entitles the warrant holder the right, but not the obligation, to subscribe for 1 share of DKK 0.1 each in the Company at a price of 100, corresponding to a share of DKK 0.1 per share of DKK 0.1 against cash payment to the company. 3.2 The warrants may be exercised if the warrant holders are entitled to compensation for breach of warranties pursuant to the Share Purchase Agreement, and this requirement (i) is not satisfied by the Company by cash payment, and (ii) is recognized by the Company or is resulting from an arbitration award.

22 Selskabets revisor beregner efter skriftligt påkrav fra selskabet, hvor mange tegningsoptioner tegningsoptionsindehaveren er berettiget til at udnytte på grundlag aktionærens dokumenterede tab, idet revisor ved beregningen lægger til grund, at værdien af selskabets aktier er kr. 45,651 pr. aktie af nominelt kr. 0,1, svarende til den værdi, der er lagt til grund ved fastsættelse af ombytningsforholdet i henhold til Aktieoverdragelsesaftalen, idet kursen skal justeres for en eventuel udstedelse af aktier i henhold til bilag 1 til disse vedtægter, da udstedelse af aktier i henhold til bilag 1 er udtryk for, at tegningsoptionsindehaveren oprindeligt burde have modtaget flere aktier, hvilket, da værdien af det oprindelige tegningsindskud er uændret, medfører, at den korrekte oprindelige kurs var lavere. Revisors beregning er bindende for selskabet og tegningsoptionsindehaveren. 3.4 Udnyttelse af tegningsoptionerne skal ske ved skriftlig meddelelse til selskabet senest 10 arbejdsdage efter tegningsoptionsindehavernes modtagelse af revisors beregning i henhold til afsnit De nye aktier udstedes 5 arbejdsdage efter, at tegningsoptionsindehaverne har givet meddelelse om udnyttelse i henhold til afsnit 3.4 mod betaling af tegningsbeløbet. 3.3 Upon written demand from the Company, the Company's auditor calculates how many warrants the warrant holder is entitled to exercise on the basis of the shareholder s documented losses, in that the auditor shall base its calculation on a value of the Companu s shares of DKK per share of nominal DKK 0.1, corresponding to the value that is taken into account in determining the exchange ratio pursuant to the Share Purchase Agreement, in that, however, the price has to be adjusted for any issuance of shares pursuant to Exhibit 1 to these articles of association, since the issue of shares in Exhibit 1 indicates that the warrant holder originally should have received more shares, which, as the value of the original contribution is unchanged, means that the correct original price was lower. The auditor's calculation shall be binding on the Company and the warrant holder. 3.4 Exercise of the warrants shall be made by written notice to the Company within 10 working days after the warrant holders have received the auditor s calculation in accordance with section The new shares are issued 5 working days after that the warrant holders have given notice of exercise in accordance with section 3.4 against payment of the

23 23 Indbetaling af tegningsbeløbet skal foretages til en af selskabet oplyst bankkonto. 3.6 Såfremt tegningsoptionerne ikke udnyttes inden for den i afsnit 3.4 anførte frist, bortfalder de automatisk uden nogen form for varsel eller kompensation til tegningsoptionsindehaveren. Det samme gælder, såfremt der ikke er fremsat garantikrav i henhold til Aktieoverdragelsesaftalen inden fristen angivet i punkt i Aktieoverdragelsesaftalen ("Fristen"). REGULERING VED ÆNDRIN- GER AF KAPITALFORHOLD 4.1 Såfremt der inden Fristen i selskabet træffes endelig beslutning om fusion med selskabet som det ophørende selskab eller spaltning af selskabet, skal der ske regulering af tegningsoptionerne eller udstedes nye instrumenter, der giver ret til tegning af aktier i et eller flere af de fortsættende selskaber, således at tegningsoptionsindehaverne ikke stilles økonomisk ringere som følge af fusionen henholdsvis spaltningen. 4.2 Såfremt der inden Fristen gennemføres ændringer i selskabets kapitalforhold, der medfører en reduktion af tegningsoptionernes værdi, skal der foretages regulering af antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af tegningsoptionerne, subscription amount. Payment of the subscription amount shall be made to a bank account designated by the Company. 3.6 If the warrants are not exercised within the stated deadline described in section 3.4, they shall lapse automatically without any notice or compensation to the warrant holder. The same applies if no warranty claims are submitted pursuant to the Share Purchase Agreement within the deadline specified in section of the Share Purchse Agreement (the "Deadline"). ADJUSTMENT FOR CHANGES IN CAPITAL STRUCTURE 4.1 If, within the Deadline, a final decision is made to merge the company with the Company as the non-surviving company or to divide the Company, the warrants shall be adjusted or new instruments that give the right to subscribe for shares in one or more of the continuing companies, shall be issued so that the the warrant holders are not put in a financially worse situation as a result of the merger, respectively the division. 4.2 If, prior to deadline, changes in the Company's capital structure results in a reduction of the value of the warrants, the number of shares that can be subscribed through exercise of the warrants shall be adjusted so that the warrant holders are not put

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investments A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1 1. R E G. A D R.

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investements A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 26. AUGUST 2013 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 Februar 2017 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDT,IEGTER ARTICLES OF ASSOCIATION PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 323 57 903 September 2015 1. Selskabets navn 1. The Company's name l.l Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name of the Company

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19 ADVOKAT Henrik Ottosen Lundborgvej 18 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J.NR. 062061-250-HOT-CCH VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19 ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION Bilag 1 VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION FOR / OF SOLRØD BIOGAS A/S CVR NR. 35 86 29 51 /CVR NO. 35 86 29 51 28. MAJ 2014 1. Selskabets navn 1. The name of the Company 1.1 Selskabets navn er "Solrød

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Side 1 af 6 Dansk Vedtægter for Cheminova A/S CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of Cheminova A/S (CVR no. 12760043) (the Company

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ATP ALPHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S CVR-nr. 27455743/Company Registration Number 27455743 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er ATP

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1. Name 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2015 regarding extraordinary general meeting 2015

vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2015 regarding extraordinary general meeting 2015 Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2015 regarding extraordinary general meeting 2015 I henhold til vedtægternes nuværende punkt 6.4

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION Proposed new Articles of Association as of 4 April 2012 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Trigon Agri A/S CVR-nummer 29801843/Company reg.no. 29801843 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION. Topotarget A/S. Topotarget A/S. (CVR-nr ) (Registration no )

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION. Topotarget A/S. Topotarget A/S. (CVR-nr ) (Registration no ) VEDTÆGTER Topotarget A/S (CVR-nr. 25 69 57 71) ARTICLES OF ASSOCIATION Topotarget A/S (Registration no 25 69 57 71) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Topotarget A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S 1. Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Indholdsfortegnelse 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 11 1 Selskabets navn og formål 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn, hjemsted og formål 1. Name, Registered Office and Object

Læs mere