Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik"

Transkript

1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik) September 2004

2 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning Baggrund og overordnet fremgangsmåde Omfang af målingen Inddragelse af virksomhederne Projektorganisering Disponering af rapporten Metodebeskrivelse Lov om Danmarks Statistik Hvad er AMVAB-metoden? Forskel mellem administrative omkostninger og administrative byrder Hvordan opgøres virksomhedernes administrative byrder Karakteristika for de normalt effektive virksomheder Administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik Virksomhedernes samlede administrative byrder De 12 mest byrdefulde statistikker for virksomhederne De samlede administrative byrder fordelt på branche og virksomhedsstørrelse Inddeling af de administrative byrder efter (inter)national oprindelse Udviklingen i alle administrative byrder Administrative byrder fordelt på administrative aktiviteter Irritationsbyrder Observationer hos virksomhederne Digitale indberetningsmuligheder i forhold til Danmarks Statistik Intrastat Lønstatistikken Identificeret bedste praksis og observationer fra virksomhedsinterviews Generel bedste praksis i virksomhederne Statistikspecifik bedste praksis...41 Side 1 af 42

3 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Tabelfortegnelse Tabel 1 De administrative byrder fordelt på virksomhedsstørrelse... 5 Tabel 1a Den gennemsnitlige administrative byrde pr. virksomhed... 5 Tabel 2 De administrative byrder fordelt på antal beskæftigede... 5 Tabel 3 De administrative byrder fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser i 2004 priser... 6 Tabel 4 De administrative byrder fordelt på ABC-klassifikation... 7 Tabel 5 Antal indberetninger, samlede administrative byrder og gennemsnitligt minutforbrug pr. statistik samt ABC-klassifikation Tabel 6 De 12 mest byrdefulde statistikker Tabel 7 Administrative byrder ved indberetning af Intrastat fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser Tabel 8 Administrative byrder ved indberetning af Lønstatistik fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser Tabel 9 Administrative byrder ved indberetning af Regnskabsstatistik fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser Tabel 10 Minutforbrug pr. indberetning for Regnskabsstatistikken fordelt på virksomhedsstørrelser og indberetningsform Tabel 11 Samlede administrative byrder fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser Tabel 11a Samlede administrative byrder fordelt på brancher og administrativ byrde pr. virksomhed Tabel 12 Samlede administrative byrder fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser ekskl. Intrastat Tabel 12a Samlede administrative byrder fordelt på brancher og administrativ byrde pr. virksomhed ekskl. Intrastat Tabel 13 Administrativ byrde fordelt på virksomhedsstørrelser og det samlede antal beskæftiget i hver virksomhedsstørrelse Tabel 14 Administrative byrder opdelt efter (inter)national oprindelse Tabel 15 Administrative byrder fordelt på virksomhedernes administrative aktiviteter Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2.0 Bilag 2.1 Bilag 2.2 Bilag 2.3 Bilag 2.4 Oversigt over statistikdækning Årlig administrativ byrde i tusinde kroner pr. statistik, virksomhedsstørrelse og branche Årlig administrativ byrde i minutter pr. statistik, virksomhedsstørrelse og branche Årlig administrativ byrde i antal indberetninger pr. statistik, virksomhedsstørrelse og branche Årlig administrativ byrde i antal minutter pr. indberetning pr. statistik, virksomhedsstørrelse og branche Årlig administrativ byrde i tusinde kroner pr. statistik og ABC klassifikation Side 2 af 42

4 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Bilag 2.5 Bilag 2.6 Bilag 2.7 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Årlig administrativ byrde i tusinde kroner pr. statistik, ABC klassifikation og branche Årlig administrativ byrde i minutter og tusinde kroner pr statistik og virksomhedsstørrelse Årlig administrativ byrde i tusinde kroner pr. aktivitet Observationer fra interviews Identificeret tilstødende lovgivning Opgørelse af ændring i administrativ byrde fra 2001 til 2003 på grund af ændringer i antal indberetninger Vedligeholdelses og opdateringsnotat Notat om metodeforbedringer Anvendte lønsatser ved opregning Notat om ABC klassifikation og opregning af tilhørende administrative byrder Notat om konsekvenserne af nye og ændrede regler gennemført siden 27. november 2001 Opgørelse af effekt af cyklus informationsforpligtelser Udviklingen i antal indberetninger Opregningseksempel Virksomhedernes inddragelse i målingen Side 3 af 42

5 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 1. Resumé For at skabe et fælles beslutningsgrundlag i arbejdet omkring reduktionen af de administrative byrder for private virksomheder er det besluttet, at alle erhvervsrettede love og bekendtgørelser skal måles efter metoden Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB). Danmarks Statistik indgår i et pilotprojekt med Lov om Danmarks Statistik for at indvinde erfaringer med denne målemetode. Formålet med projektet er: o at gennemføre en måling af størrelsen og sammensætningen af de administrative byrder for den erhvervsrettede del af Danmarks Statistiks statistikudarbejdelse, hvor målingen skal give et realistisk og troværdigt billede af de samlede administrative byrder. o at målingen skal opgøre, i hvilket omfang de administrative byrder kan henføres til krav, der kommer fra EU-retsakter eller som følge af dansk lovgivning. o at resultaterne af målingen kan danne baggrund for eventuelle lettelser af de administrative byrder. o at belyse effekten af de kvantitative og kvalitative ændringer, som er gennemført på det erhvervsstatistiske område siden regeringens tiltræden i november Denne rapport afrapporterer alene resultaterne af selve AMVAB-målingen af virksomhedernes omkostninger forbundet med at indberette til Danmarks Statistik. Det vil være en selvstændig opgave efterfølgende at vurdere, hvilke muligheder der er for at lette virksomhedernes indberetningsbyrde på statistikområdet og dermed bidrage til regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets samlede administrative byrder med op til 25 pct. inden Den gennemførte måling af virksomhedernes administrative byrder som følge af Lov om Danmarks Statistik og tilhørende EU-retsakter for 2003 viser, at virksomhedernes samlede administrative byrder ved statistikindberetninger udgør 163,1 mio. kr. opgjort i 2004 priser. Målingen viser endvidere, at de samlede administrative byrder for virksomhederne (reguleret for effekten af den almindelige konjunkturudvikling) siden regeringens tiltræden i november 2001 og frem til 2003 er uændret 163,1 mio. kr. Den på alle måder mest byrdefulde statistik er Intrastat, som med 125,7 mio. kr. udgør 77 pct. af de samlede administrative byrder. De næstmest byrdefulde statistikker er Lønstatistikken og Regnskabsstatistikken, som udgør henholdsvis 4 pct. og 3 pct. af de samlede administrative byrder. Side 4 af 42

6 AMVAB Lov om Danmarks Statistik I forbindelse med målingen er der bl.a. foretaget segmentering i forhold til virksomhedernes størrelse således som vist nedenfor: Tabel 1 De administrative byrder fordelt på virksomhedsstørrelse t.kr. 0-9 ansatte ansatte Byrde i alt ansatte Administrativ byrde i alt Tabel 1 viser, at de administrative byrder er størst for de mellemstore virksomheder med 10 til 49 ansatte og for de store virksomheder med 50 og flere ansatte. Nedenfor er vist den gennemsnitlige administrative byrde i forhold til virksomhedsstørrelsen. Tabel 1a Den gennemsnitlige administrative byrde pr. virksomhed og pr. virksomhedsstørrelse Byrde kr. 0-9 ansatte ansatte Gennemsnit ansatte Byrde i kr. pr. virksomhed Byrde i kr. pr. indberet. virksomhed Den gennemsnitlige administrative byrde for de små virksomheder med 0-9 ansatte er ifølge tabel 1a 154 kr., og kr. for de store virksomheder med mere end 50 ansatte. Indhentning af statistikoplysninger sker på baggrund af stikprøver, hvilket indebærer, at kun et antal virksomheder udvælges. Især udvælges større virksomheder til at besvare statistikspørgsmål. Såfremt virksomhedernes administrative byrder alene opgøres i forhold til de virksomheder, der indberetter til Danmarks Statistik, udlignes forskellen i et vist omfang. Således er den gennemsnitlige administrative byrde for de små virksomheder, der indberetter 787 kr., for de mellemstore virksomheder kr. og kr. for de store virksomheder. Nedenfor er vist den gennemsnitlige administrative byrde pr beskæftiget. Antal beskæftigede er antal ansatte tillagt medarbejdende indehavere, der ikke tæller som ansatte. Tabel 2 De administrative byrder fordelt på antal beskæftigede Byrde fordelt på antal beskæftiget kr. 0-9 ansatte ansatte Gennemsnit ansatte Byrde i kr. pr. beskæftiget Side 5 af 42

7 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Tabellen viser, at de administrative byrder pr. beskæftiget er størst med 135 kr. for de mellemstore virksomheder med ansatte, mens både de små virksomheder og de store virksomheder kun har ca. halvt så mange administrative byrder. Som nævnt ovenfor udvælger Danmarks Statistik især store virksomheder i stikprøverne, og der synes at være stordriftsfordele for de store virksomheder. I forbindelse med målingen af virksomhedernes administrative byrder er disse også fordelt på brancher: Tabel 3 De administrative byrder fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser (i 2004 priser) Branche t.kr. 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte I alt Landbrug, fiskeri, råstofudvinding Industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Uoplyst aktivitet I alt *) Herunder væsentligst en gros og detailhandelsvirksomheder. Danmarks Statistik har oplyst at 2 til 3 pct. af virksomhederne i denne branche kan klassificeres som hotel og restauration. Af tabel 3 fremgår det, at særligt brancherne Industri og Handel mm. har høje administrative byrder. Årsagen hertil er bl.a., at virksomhederne i disse brancher har en stor samhandel med andre EU lande og derfor har en relativt større administrativ byrde med at udfylde Intrastat. En beregning af den administrative byrde pr. virksomhed pr. branche viser, at især virksomheder i brancherne Industri og Handel mm. har gennemsnitlige højere administrative byrder end virksomhederne i de øvrige brancher. Opgørelsen af de samlede administrative byrder i forhold til de administrative aktiviteter, som virksomhederne skal udføre i forbindelse med udfyldelsen af statistikskemaer viser, at informationsindsamlingen er langt den mest byrdefulde aktivitet. Aktiviteten udgør således 81,1 mio. kr. svarende til 50 pct. af de samlede administrative byrder. For Intrastat er den administrative byrde ved informationsindsamling særligt stor med 69,0 mio. kr. svarende til 55 pct. af virksomhedernes samlede administrative byrder ved at rapportere for Intrastat. Aktiviteten er i Side 6 af 42

8 AMVAB Lov om Danmarks Statistik særlig grad byrdefuld for virksomhederne, idet Danmarks Statistik i stort omfang efterspørger data, som ikke indgår naturligt i virksomhedernes daglige drift. Danmarks Statistik har klassificeret de enkelte statistikspørgsmål efter de administrative byrders oprindelse som enten A, B eller C. A betyder, at oplysningskravet er direkte nævnt i en EU-retsakt, som en oplysning, der skal leveres til EU, eller oplysningskravet er en komponent i en oplysning, der direkte er nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU. B betyder, at oplysningskravet er nødvendigt at indhente for at kunne opfylde EU-retsakter. Men oplysningskravet er ikke direkte nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU, og er heller ikke en komponent (dvs. er nævnt indirekte) i en oplysning, der direkte er nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU. C betyder, at oplysningskravet ikke er omfattet af EU-retsakter, men er alene en følge af dansk lovgivning. Resultatet heraf er således: Tabel 4 De administrative byrder fordelt på ABC-klassifikation Branche t.kr A B C I alt I alt Procent af samlet byrde 95% 4% 1% 100% Som det fremgår af tabel 4, oprinder den overvejende del af de administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik fra EU-retsakter. Side 7 af 42

9 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 2. Indledning 2.1 Baggrund og overordnet fremgangsmåde For at skabe et fælles beslutningsgrundlag i arbejdet omkring reduktionen af de administrative byrder for private virksomheder 1 er det besluttet, at de mest byrdefulde regler og love skal måles efter metoden Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder 2 forkortet til AMVAB. Danmarks Statistik indgår i et pilotprojekt med henblik på at indvinde erfaringer med denne målemetode. Formålet med projektet er: o at gennemføre en måling af størrelsen og sammensætningen af de administrative byrder for den erhvervsrettede del af Danmarks Statistiks statistikudarbejdelse, hvor målingen skal give et realistisk og troværdigt billede af de samlede administrative byrder. o at målingen skal opgøre, i hvilket omfang de administrative byrder kan henføres til krav, der kommer fra EU-retsakter eller som følge af dansk lovgivning. o at resultaterne af målingen kan danne baggrund for eventuelle lettelser af de administrative byrder. o at belyse effekten af de kvantitative og kvalitative ændringer, som er gennemført på det erhvervsstatistiske område siden regeringens tiltræden i november Det centrale element i en AMVAB-måling er, at opgørelsen af de administrative byrder sker ved grundige interviews af virksomheder. Under disse interviews kortlægges arbejdsgangen og minutforbruget for hver enkelt statistik. På baggrund af den kortlagte arbejdsgang og minutforbruget standardiseres tidsforbruget for den normalt effektive virksomhed 3. Det standardiserede tidsforbrug for den normalt effektive virksomhed er hjørnestenen, som sammen med antallet af indberetninger og frekvensbesvarelse af statistikspørgsmål anvendes til opregning af virksomhedernes samlede administrative byrder ved statistikindberetning på samfundsniveau 4. 1 Danmarks Statistiks SNA inddeling (System of National Accounts) i den brede fortolkning af den offentlige sektor. Dette indebærer, at en række forsyningsselskaber, havne mm. Ikke indgår i nærværende. 2 Se Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Manual om Aktivitetsbaseret Måling af Virksomheders Administrative Byrder (AMVAB) dateret maj Med den normalt effektive virksomhed forstås virksomheder indenfor målgruppen, som håndterer deres administrative opgaver på almindelig vis. Det vil med andre ord sige, at virksomhederne hverken håndterer opgaverne værre eller bedre, end det med rimelighed kan forventes. 4 For nærmere beskrivelse heraf henvises til den efterfølgende Metodebeskrivelse (kapitel 3). Side 8 af 42

10 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 2.2 Omfang af målingen Målingen, som er en pilotmåling, er udført af A-2 A/S i overensstemmelse med AMVABmetoden og omfatter de administrative byrder ved de krav, som Lov om Danmarks Statistik og forskellige EU-retsakter stiller til virksomhederne. Konkret omfatter det alle de lovpligtige 52 erhvervsrettede statistikker. Frivillige statistikker fx. konjunkturbarometre er ikke omfattet af målingen. Alle administrative byrder er opgjort i 2004 prisniveau. 2.3 Inddragelse af virksomhederne Målingen er gennemført ved interview af ca. 120 virksomhedspersoner fra 80 virksomheder og har omfattet interview dækkende arbejdsgange for 214 statistikskemaer. Se bilag 1 for nærmere specifikation af statistikdækningen. 99 pct. af de administrative byrder er opgjort på baggrund af data indhentet via interview med virksomheder, mens 1 pct. er indhentet ved anvendelse af standardiseret tidsforbrug fra lignende statistikspørgsmål. I forhold til det samlede antal indberetninger på er de dækket ved interviews. De administrative byrder for de resterende indberetninger svarende til 2 % er dækket ved anvendelse af det standardiserede tidsforbrug pr. arbejdsgang indhentet ved interviewene af de andre statistikker. For nøjere beskrivelse af virksomhedernes inddragelse i målingen henvises til bilag Projektorganisering Som led i gennemførelsen af projektet har der været etableret en projektgruppe med deltagere fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Danmarks Statistik, Finansministeriet og A-2 A/S. Projektgruppens formål har været at følge fremdriften i projektet samt løbende at tage stilling til spørgsmål, som opstod i forløbet. Under projektforløbet har der været afholdt 8 projektgruppemøder. Medarbejdere fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finansministeriet og Danmarks Statistik har deltaget som observatører i enkelte interviews. A-2 A/S og Danmarks Statistik har i samarbejde afgrænset og udvalgt de relevante baggrundsdata til segmentering, mens A-2 har forestået arbejdet med gennemførelsen af konkrete interviews og den videre bearbejdning af data. Erhvervslivets organisationer har været inddraget via følgegruppen. Side 9 af 42

11 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 2.5 Disponering af rapporten Nærværende rapport er disponeret således, at den anvendte metode ved gennemførelsen af AMVAB-målingen præsenteres på et overordnet niveau i kapitel 3. Herefter følger målingens resultater i kapitel 4. Indledningsvis præsenteres målingen af virksomhedernes samlede administrative byrder fordelt pr. statistik. Derefter beskrives de mest byrdefulde statistikker. Dette omfatter bl.a. fordeling af de administrative byrder på brancher og virksomhedsstørrelse. Herudover gennemgås Intrastat nøjere, da den udgør den væsentligste del af de administrative byrder. Kapitel 4 fortsætter med opgørelsen af virksomhedernes administrative byrder inddelt efter dansk eller EU-krav, beregning af nulpunktsmåling og de administrative byrder fordelt på standard aktiviteter. Endelig afsluttes med beskrivelse af irritationsbyrder og observationer fra interview hos virksomhederne. I kapitel 5 følger en beskrivelse af Intrastat og Lønstatistikken, hvor Danmarks Statistik tilbyder virksomhederne digitale løsninger. Endelig afsluttes med kapitel 6, som belyser identificeret bedste praksis indhentet under interview af virksomhederne. Side 10 af 42

12 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 3. Metodebeskrivelse 3.1 Lov om Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale danske myndighed for indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger om samfundsforhold. Danmarks Statistiks hovedopgaver fremgår af Lov om Danmarks Statistik, 1. Der er tre hovedopgaver: Den første og væsentligste hovedopgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om samfundsforholdene. I tilknytning hertil kan der udarbejdes statistiske analyser og prognoser. Den anden hovedopgave er at varetage opgaver i forhold til det internationale statistiske samarbejde. Statistikkens nytteværdi fremmes bl.a. ved at gøre den internationalt sammenlignelig. Danmark indgår som medlem af EU i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er baseret på EU-retsakter, dvs. lovgivning, der forpligter Danmark til at producere bestemte statistikker. Den tredje hovedopgave er at udføre statistiske opgaver for private og offentlige kunder. Sidst nævnte vil typisk ske mod betaling. Lov om Danmarks Statistik anfører, at Styrelsen træffer beslutning om Danmarks Statistiks arbejdsplan og fastsætter retningslinier for samordningsspørgsmål samt spørgsmål om samordning af offentlig og ikke offentlig statistik, jfr. 3 i Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik (Lbk. 599 af 22. juni 2000). Den nævnte arbejdsplan besluttes af styrelsen for Danmarks Statistik, under hensyn til kravene i EU-retsakter og dansk lovgivning 3.2 Hvad er AMVAB-metoden? AMVAB-metoden er baseret på at love, bekendtgørelser mv. stiller krav til virksomhederne om udarbejdelse af information til offentlige myndigheder eller tredjeparter. AMVAB-metoden måler, hvor mange ressourcer virksomhederne bruger på at efterkomme specifikke love og bekendtgørelser. Side 11 af 42

13 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Forskel mellem administrative omkostninger og administrative byrder Ved opgørelsen af ressourceforbruget skelnes mellem administrative omkostninger og administrative byrder. AMVAB måler som udgangspunkt virksomhedernes administrative omkostninger. De administrative omkostninger er omkostningerne ved de administrative aktiviteter 5, som virksomhederne må udføre for at leve op til de statistikker/informationsforpligtigelser, de er pålagt ved love, bekendtgørelser mv. De administrative byrder er den del af de administrative omkostninger, som virksomhederne alene udfører, fordi det er et krav fra det offentlige. De administrative byrder er således som udgangspunkt en delmængde af de administrative omkostninger, idet de administrative omkostninger også dækker over de administrative aktiviteter, som virksomhederne ville fortsætte med at udføre, hvis reglerne blev afskaffet Hvordan opgøres virksomhedernes administrative byrder AMVAB-metoden tager udgangspunkt i en nøje gennemgang af love og bekendtgørelser for at fremfinde de steder i regelteksten, hvor det fremgår, at virksomhederne har pligt til at stille informationer til rådighed for myndigheder eller tredjepart. For Danmarks Statistik udmøntes dette konkret i de statistikskemaer, som virksomhederne skal besvare. Figur 1 nedenfor illustrerer, hvordan metoden er anvendt til at opgøre virksomhedernes administrative byrder ved at indberette til Danmarks Statistik. 5 En arbejdsgang er opdelt i 11 aktiviteter, se nærmere under afsnit 3.4. Side 12 af 42

14 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Figur 1 - AMVAB-metoden Statistikker Spørgsmål Aktiviteter Omkostningsparametre Lov om Danmarks Statistik Svinebestanden Lønstatistik Avlsorner over 50kg Sopolte til avl Øvrige spørgsmål/ oplysningskrav Opgaveafklaring Informationsindsamling Vurdering otid otimeløn o Overhead o Outsourcing Øvrige statistikker/ informationsforpligtelser Beregning Talopstilling Kontrol Korrektion Tekstbeskrivelse Konsultation/ møder Eksterne møder Arkivering og afsendelse Som det fremgår af figuren, opdeles Lov om Danmarks Statistik ud på hver enkelt statistik (kaldet en informationsforpligtelse). Hver statistik har en række enkeltspørgsmål, som virksomheden skal svare på (kaldet oplysningskrav). Til hvert statistikspørgsmål /oplysningskrav knytter sig en arbejdsgang, som er inddelt i en række administrative standardaktiviteter (opgaveafklaring, informationsindsamling mv.). Side 13 af 42

15 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Den samlede administrative byrde ved en statistik opgøres ved at summere tidsforbruget for de enkelte aktiviteter pr. statistikspørgsmål. Den administrative byrde ved de enkelte statistikspørgsmål sammenvejes med den frekvens, hvormed virksomhederne har besvaret spørgsmålet. Det således opgjorte antal minutter ganges med timelønnen og tillægges overhead og eventuelle outsourcing omkostninger, hvilke giver den administrative byrde pr. statistik i kr. Sammen med en opgørelse af antal indberetninger på de enkelte statistikområder kan den samlede administrative byrde ved indberetning af statistik opgøres 6. Det centrale element i metoden er derfor opgørelsen af virksomhedernes tidsforbrug pr. aktivitet, da de øvrige data er kendte for Danmarks Statistik i forbindelse med indsamling af statistikskemaer fra virksomhederne. Information om den administrative byrde pr. aktivitet indhentes ved detaljerede interviews 7 i virksomhederne om udfyldelse af statistikskemaet. I forbindelse med målingen foretages et antal interviews for alle de mest byrdefulde statistikker hos et antal typiske virksomheder, som udfylder statistikskemaet. Under interviewet kortlægges arbejdsgangen og det hertil hørende tidsforbrug ved de enkelte administrative aktiviteter, der er forbundet med udfyldelsen af statistikskemaet. På baggrund af interviewene fastlægges tidsforbruget for den såkaldte normalt effektive virksomhed. Den normalt effektive virksomhed beskriver, hvordan en virksomhed i segmentet typisk kan løse opgaven effektivt. For de statistikker, hvor der ikke er foretaget interviews, gennemgår erfarne konsulenter med stor indsigt i virksomhedens administrative arbejdsgange, statistikskemaet for at kortlægge den underliggende arbejdsgang, som fører frem til besvarelsen af de enkelte statistikspørgsmål. På baggrund af denne kortlægning samt standardiserede arbejdsgange og tilhørende standardiserede tidsforbruget fastlægges tidsforbruget for disse statistikskemaer. De 29 statistikker, som er målt direkte ved interviews dækker ca. 99 pct. af de samlede administrative byrder, mens de 23 statistikker, som er opgjort alene ved anvendelse af de standardiserede tidsforbrug fra de kortlagte arbejdsgange dækker 1 pct. af de samlede administrative byrder for virksomhederne 8. I forhold til det samlede antal indberetninger på er de dækket ved et eller flere interviews pr. statistik. De administrative byrder for de resterende indberetninger svarende til 2 pct. er dækket ved anvendelse af det standardiserede tidsforbrug pr. arbejdsgang indhentet ved interviewene af de andre statistikskemaer. 6 I bilag 13 er vist et regneeksempel, som illustrerer metoden. 7 For nøje beskrivelse af den anvendte interview proces henvises til kapitel 7, Virksomhedernes inddragelse i målingen. 8 For detaljer herom henvises til bilag 1 og 14. Side 14 af 42

16 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Det er i AMVAB-metoden ikke hensigten, at interviewene skal afspejle en repræsentativ stikprøve. Interviewene skal i stedet tilvejebringe tilstrækkelig information til at kunne kortlægge arbejdsgangene og standardisere tidsforbruget for den normalt effektive virksomhed. For Danmarks Statistik er der taget udgangspunkt i de 52 erhvervsrettede statistikker. Opgørelsen af de samlede administrative byrder er således et udtryk for den samlede administrative belastning af virksomhederne som følge af Lov om Danmarks Statistik og forskellige EUretsakter. Virksomhederne er i målingen segmenteret i forhold til størrelse (hhv. små; 0-9 ansatte, mellem; ansatte; store; 50 ansatte), outsourcing samt indberetningsform (papirbaseret eller elektronisk), idet disse variable vurderes at have betydning for virksomhedernes håndtering af de administrative opgaver og dermed deres tidsforbrug. I målingen af Danmarks Statistik er der ikke fundet nogen tilstødende lovgivning 9. Et væsentligt formål med at måle virksomhedernes administrative byrder er at kunne følge udviklingen over tid, og dermed følge op på regeringens målsætning om at reducere byrderne med op til 25 pct. inden år I AMVAB metoden sker det ved at opgøre virksomhedernes administrative byrder korrigeret for konjunkturudsving. Herved elimineres effekten af den generelle samfundsudvikling og i stedet fokuseres der på det, som regeringen mere direkte kan gøres ansvarlig for. For nærmere beskrivelse henvises til kapitel 4.5. Alt baggrundsmateriale i forbindelse med interviewudvælgelse, fastlæggelse af frekvenser, lovgivningsmæssigt grundlag, branchetilknytning mm. er baseret på Danmarks Statistiks informationer om statistikindberetninger i Lønoplysninger er baseret på lønstatistikken fra Danmarks Statistik 10. Tilsvarende er oplysningerne om de seneste års igangsatte initiativer for at ændre de administrative byrder udarbejdet af Danmarks Statistik. 9 For nøjere beskrivelse heraf se bilag 4 10 Før nøjere beskrivelse henvises til bilag 8 Side 15 af 42

17 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 3.3 Karakteristika for de normalt effektive virksomheder På det generelle niveau er den normalt effektive virksomhed karakteriseret ved, at det er tydeligt, hvem i virksomheden, der har kompetencen til at udfylde statistikskemaet, fx at lønbogholderen udfylder de forskellige statistikskemaer, som indeholder information om løn og personale eller regnskabschefen, som udfylder statistikskemaet for Regnskabsstatistikken. Typisk har den person, der udfylder statistikskemaet prøvet det før, og har i den forbindelse gemt dokumentationen fra sidste gang, således at det er lettere for vedkommende at strukturere den arbejdsgang og de data, der skal anvendes for at udfylde statistikskemaet. I forhold til virksomhedens størrelse er der en tendens hen imod, at de normalt effektive større virksomheder i deres arbejdsgang i højere grad anvender IT-teknologi i forbindelse med udfyldelsen af statistikskemaet end de normalt effektive små virksomheder, som i stort omfang har en manuel arbejdsgang. For de særligt byrdefylde statistikskemaer, som skal udfyldes tit fx Intrastat, bruger den normalt effektive store virksomhed i høj grad IT (oftest udviklet til formålet) til at understøtte arbejdsgangen ved udfyldelsen. Omvendt udfylder den normalt effektive lille virksomhed ofte statistikskemaet ved manuelle arbejdsgange. Virksomhedens størrelse har også indflydelse på hvem, der udfører opgaven. I den normalt effektive lille virksomhed er det oftest regnskabschefen, som varetager opgaven, mens det i den normalt effektive store virksomhed oftest er en regnskabsmedarbejder, som varetager opgaven. Årsagen hertil er, at mens det er svært at specialisere sig i de små virksomheder, så er det langt lettere at specialisere sig i de store virksomheder, hvor der er mange personer i fx økonomiafdelingen. Side 16 af 42

18 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 4. Administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik 4.1 Virksomhedernes samlede administrative byrder Basismålingen viser, at virksomhedernes samlede administrative byrder ved at indberette til Danmarks statistik i 2003 udgør 163,1 mio. kr. (i 2004 prisniveau), jf. tabel 5. Tabel 5 viser en samlet oversigt over de 52 erhvervsrettede statistikker, som indsamles af Danmarks Statistik. Antal indberetninger er antallet af udfyldte statistikskemaer fra virksomhederne, som Danmarks Statistik har modtaget på årsbasis. Den samlede byrde (opgjort i kr.) angiver virksomhedernes samlede administrative byrder pr. statistik ved udfyldelse af statistikken, mens minutforbruget pr. indberetning angiver minutforbruget for en normal effektiv virksomhed ved at udfylde det enkelte statistikskema. Basismålingen er foretaget med udgangspunkt i antallet af indberetninger i Ikke alle statistikker udarbejdes hvert år. For at opgøre den samlede byrde for et standard-år (og med henblik på at korrigere for tilfældige udsving i udviklingen i byrderne over tid) er der reguleret for de seks ikke-årlige (cykliske) statistikker. Danmarks Statistik har klassificeret de enkelte statistikspørgsmål efter de administrative byrders oprindelse som enten A, B eller C. A betyder, at oplysningskravet er direkte nævnt i en EU-retsakt, som en oplysning, der skal leveres til EU, eller oplysningskravet er en komponent i en oplysning, der direkte er nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU. B betyder, at oplysningskravet er nødvendigt at indhente for at kunne opfylde EU-retsakter. Men oplysningskravet er ikke direkte nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU, og er heller ikke en komponent (dvs. er nævnt indirekte) i en oplysning, der direkte er nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU. C betyder, at oplysningskravet ikke er omfattet af EU-retsakter, men er alene en følge af dansk lovgivning. I øvrigt henvises til afsnit 4.4 For yderligere uddybning af tabel 5 henvises i øvrigt til bilagene 2.0 til 2.7. Side 17 af 42

19 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Tabel 5 - Antal indberetninger, samlede administrative byrder og gennemsnitligt minutforbrug pr. statistik samt ABC-klassifikation Statistikker Antal Indberet. Byrde i alt t. kr Min. pr indberet. A B C Årlige statistikker 1. Intrastat - EU-import* Intrastat - EU-eksport* Lønstatistik* Regnskabsstatistik* Ordre- og omsætningsstatistik. Industri* Salg af varer mv. i industrien / Varestatistik* Overnatninger mv. campingpladser* Råvareskema (køb af råvarer mv.)* Landbrug og gartneritælling* Engrosprisindeks* Detailomsætningsindeks* Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirk.* Svinebestanden* Forbrugerprisindeks* Fragt- og krydstogtskibes anløb på DK havne* National transport med danske lastbiler* Høst af korn* International transport med danske lastbiler* Overnatninger på hoteller o.l.* Arbejdsstedsfortegnelse* Produktstatistik for it-brancherne Lagerværdistatistikken for industri* Produktstatistik for virksomhedsrådgivning mv.* Feriehusudlejning Skovhugst Øvrige arbejdsomkostninger* Produktstatistik for rådg. Ingeniørvirk. mv Suppl. regnskabsoplysninger for rederier Passager- og færgefart på danske havne Skibe og Fly Produktstatistik for reklamevirksomhed* Væksthustælling Godsomsætning på danske havne* Huslejeundersøgelsen* Produktstatistik for vikarbureauer mv Extrastat - Import Lagerbeholdning & oms. af korn hos handl Kvartalsvis statistik over forbrugerkredit Produkstatistik for meningsmåling mv Statistik over beholdninger af kød og kødprod Side 18 af 42

20 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Statistikker - fortsat Antal Indberet. Byrde i alt t. kr Min. pr indberet. A B C Årlige statistikker 41. Regnskabsoplysn. for forbrugerkreditvirks Kapiteltakster Større finansieringsselskaber Produktion af foderblandinger Lagerbeholdning & oms. af korn hos landm Jernbane Cykliske statistikker 47. Erhvervenes Energiforbrug - Industri* Erhvervenes Energiforbrug - handel og serv.* Produktstatistik for detailhandel* Produktstatistik for rengøringsvirksomheder Grønsager på friland Frugttrætælling National byrde i alt *) Den administrative byrde ved at udfylde den pågældende statistik er opgjort på baggrund af virksomhedsinterview. **) Den administrative byrde for de statistikker, som er gennemført i 2001 og 2002 er opgjort på grundlag af den smalle SNA fortolkning, hvilket betyder, at den foretagne opregning af de administrative byrder er baseret på alle virksomheder undtaget stat, amt og kommune. Den administrative byrde for de statistikker, som er gennemført i 2003, er opregnet på samme måde som for alle øvrige statistikker. Det betyder, at SNA koden i den brede fortolkning som ekskluderer fælleskommunale fællesskaber mm. (fx. havne) er anvendt. Effekten af SNA forskellen indgår i tabel 5. De cykliske statistikker (statistik 47 til 52) er indregnet med årets andel af den administrative byrde. Årets andel er beregnet som den administrative byrde ved gennemførsel af statistikken delt med antal år imellem hver gennemførsel. Erhvervenes energiforbrug (industri) gennemføres hvert andet år og blev senest gennemført i 2002, Erhvervenes Energiforbrug (handel og service) gennemføres hvert andet år og blev senest gennemført i Produktstatistik for detailhandel gennemføres hvert femte år og blev sidst gennemført i Produktstatistik for rengøringsvirksomheder gennemføres hvert tredje år og blev sidst gennemført i Grøntsager på friland gennemføres hvert tredje år og blev senest gennemført i Frugttrætælling gennemføres hvert femte år og blev sidst udført i Bilag 11 indeholder en samlet oversigt over de cykliske statistikker. 4.2 De 12 mest byrdefulde statistikker for virksomhederne Målingen viser en relativ stor spredning i de administrative byrder statistikkerne imellem. De 12 mest byrdefulde statistikker, som alle medfører administrative byrder på mere end 1 mio. kr., fremgår af nedenstående tabel 6: Side 19 af 42

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 12. oktober 2010 Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1. Baggrund og formål..2 1.2. Det samlede projekt..2 1.3. Afrapportering...3

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen

FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen 8. april 2014 PA Consulting Group Tuborg Boulevard 5 DK-2900 Hellerup Tel: +45 39 25 50 00 Fax: +45 39 25 51 00 www.paconsulting.com LEDELSESRESUMÉ Regeringen

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune MTA/MTL-afhandling Danmarks Forvaltningshøjskole Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 2. Problemformulering 6 2.1 Problemidentifikation

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere