Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik"

Transkript

1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik) September 2004

2 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning Baggrund og overordnet fremgangsmåde Omfang af målingen Inddragelse af virksomhederne Projektorganisering Disponering af rapporten Metodebeskrivelse Lov om Danmarks Statistik Hvad er AMVAB-metoden? Forskel mellem administrative omkostninger og administrative byrder Hvordan opgøres virksomhedernes administrative byrder Karakteristika for de normalt effektive virksomheder Administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik Virksomhedernes samlede administrative byrder De 12 mest byrdefulde statistikker for virksomhederne De samlede administrative byrder fordelt på branche og virksomhedsstørrelse Inddeling af de administrative byrder efter (inter)national oprindelse Udviklingen i alle administrative byrder Administrative byrder fordelt på administrative aktiviteter Irritationsbyrder Observationer hos virksomhederne Digitale indberetningsmuligheder i forhold til Danmarks Statistik Intrastat Lønstatistikken Identificeret bedste praksis og observationer fra virksomhedsinterviews Generel bedste praksis i virksomhederne Statistikspecifik bedste praksis...41 Side 1 af 42

3 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Tabelfortegnelse Tabel 1 De administrative byrder fordelt på virksomhedsstørrelse... 5 Tabel 1a Den gennemsnitlige administrative byrde pr. virksomhed... 5 Tabel 2 De administrative byrder fordelt på antal beskæftigede... 5 Tabel 3 De administrative byrder fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser i 2004 priser... 6 Tabel 4 De administrative byrder fordelt på ABC-klassifikation... 7 Tabel 5 Antal indberetninger, samlede administrative byrder og gennemsnitligt minutforbrug pr. statistik samt ABC-klassifikation Tabel 6 De 12 mest byrdefulde statistikker Tabel 7 Administrative byrder ved indberetning af Intrastat fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser Tabel 8 Administrative byrder ved indberetning af Lønstatistik fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser Tabel 9 Administrative byrder ved indberetning af Regnskabsstatistik fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser Tabel 10 Minutforbrug pr. indberetning for Regnskabsstatistikken fordelt på virksomhedsstørrelser og indberetningsform Tabel 11 Samlede administrative byrder fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser Tabel 11a Samlede administrative byrder fordelt på brancher og administrativ byrde pr. virksomhed Tabel 12 Samlede administrative byrder fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser ekskl. Intrastat Tabel 12a Samlede administrative byrder fordelt på brancher og administrativ byrde pr. virksomhed ekskl. Intrastat Tabel 13 Administrativ byrde fordelt på virksomhedsstørrelser og det samlede antal beskæftiget i hver virksomhedsstørrelse Tabel 14 Administrative byrder opdelt efter (inter)national oprindelse Tabel 15 Administrative byrder fordelt på virksomhedernes administrative aktiviteter Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2.0 Bilag 2.1 Bilag 2.2 Bilag 2.3 Bilag 2.4 Oversigt over statistikdækning Årlig administrativ byrde i tusinde kroner pr. statistik, virksomhedsstørrelse og branche Årlig administrativ byrde i minutter pr. statistik, virksomhedsstørrelse og branche Årlig administrativ byrde i antal indberetninger pr. statistik, virksomhedsstørrelse og branche Årlig administrativ byrde i antal minutter pr. indberetning pr. statistik, virksomhedsstørrelse og branche Årlig administrativ byrde i tusinde kroner pr. statistik og ABC klassifikation Side 2 af 42

4 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Bilag 2.5 Bilag 2.6 Bilag 2.7 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Årlig administrativ byrde i tusinde kroner pr. statistik, ABC klassifikation og branche Årlig administrativ byrde i minutter og tusinde kroner pr statistik og virksomhedsstørrelse Årlig administrativ byrde i tusinde kroner pr. aktivitet Observationer fra interviews Identificeret tilstødende lovgivning Opgørelse af ændring i administrativ byrde fra 2001 til 2003 på grund af ændringer i antal indberetninger Vedligeholdelses og opdateringsnotat Notat om metodeforbedringer Anvendte lønsatser ved opregning Notat om ABC klassifikation og opregning af tilhørende administrative byrder Notat om konsekvenserne af nye og ændrede regler gennemført siden 27. november 2001 Opgørelse af effekt af cyklus informationsforpligtelser Udviklingen i antal indberetninger Opregningseksempel Virksomhedernes inddragelse i målingen Side 3 af 42

5 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 1. Resumé For at skabe et fælles beslutningsgrundlag i arbejdet omkring reduktionen af de administrative byrder for private virksomheder er det besluttet, at alle erhvervsrettede love og bekendtgørelser skal måles efter metoden Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB). Danmarks Statistik indgår i et pilotprojekt med Lov om Danmarks Statistik for at indvinde erfaringer med denne målemetode. Formålet med projektet er: o at gennemføre en måling af størrelsen og sammensætningen af de administrative byrder for den erhvervsrettede del af Danmarks Statistiks statistikudarbejdelse, hvor målingen skal give et realistisk og troværdigt billede af de samlede administrative byrder. o at målingen skal opgøre, i hvilket omfang de administrative byrder kan henføres til krav, der kommer fra EU-retsakter eller som følge af dansk lovgivning. o at resultaterne af målingen kan danne baggrund for eventuelle lettelser af de administrative byrder. o at belyse effekten af de kvantitative og kvalitative ændringer, som er gennemført på det erhvervsstatistiske område siden regeringens tiltræden i november Denne rapport afrapporterer alene resultaterne af selve AMVAB-målingen af virksomhedernes omkostninger forbundet med at indberette til Danmarks Statistik. Det vil være en selvstændig opgave efterfølgende at vurdere, hvilke muligheder der er for at lette virksomhedernes indberetningsbyrde på statistikområdet og dermed bidrage til regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets samlede administrative byrder med op til 25 pct. inden Den gennemførte måling af virksomhedernes administrative byrder som følge af Lov om Danmarks Statistik og tilhørende EU-retsakter for 2003 viser, at virksomhedernes samlede administrative byrder ved statistikindberetninger udgør 163,1 mio. kr. opgjort i 2004 priser. Målingen viser endvidere, at de samlede administrative byrder for virksomhederne (reguleret for effekten af den almindelige konjunkturudvikling) siden regeringens tiltræden i november 2001 og frem til 2003 er uændret 163,1 mio. kr. Den på alle måder mest byrdefulde statistik er Intrastat, som med 125,7 mio. kr. udgør 77 pct. af de samlede administrative byrder. De næstmest byrdefulde statistikker er Lønstatistikken og Regnskabsstatistikken, som udgør henholdsvis 4 pct. og 3 pct. af de samlede administrative byrder. Side 4 af 42

6 AMVAB Lov om Danmarks Statistik I forbindelse med målingen er der bl.a. foretaget segmentering i forhold til virksomhedernes størrelse således som vist nedenfor: Tabel 1 De administrative byrder fordelt på virksomhedsstørrelse t.kr. 0-9 ansatte ansatte Byrde i alt ansatte Administrativ byrde i alt Tabel 1 viser, at de administrative byrder er størst for de mellemstore virksomheder med 10 til 49 ansatte og for de store virksomheder med 50 og flere ansatte. Nedenfor er vist den gennemsnitlige administrative byrde i forhold til virksomhedsstørrelsen. Tabel 1a Den gennemsnitlige administrative byrde pr. virksomhed og pr. virksomhedsstørrelse Byrde kr. 0-9 ansatte ansatte Gennemsnit ansatte Byrde i kr. pr. virksomhed Byrde i kr. pr. indberet. virksomhed Den gennemsnitlige administrative byrde for de små virksomheder med 0-9 ansatte er ifølge tabel 1a 154 kr., og kr. for de store virksomheder med mere end 50 ansatte. Indhentning af statistikoplysninger sker på baggrund af stikprøver, hvilket indebærer, at kun et antal virksomheder udvælges. Især udvælges større virksomheder til at besvare statistikspørgsmål. Såfremt virksomhedernes administrative byrder alene opgøres i forhold til de virksomheder, der indberetter til Danmarks Statistik, udlignes forskellen i et vist omfang. Således er den gennemsnitlige administrative byrde for de små virksomheder, der indberetter 787 kr., for de mellemstore virksomheder kr. og kr. for de store virksomheder. Nedenfor er vist den gennemsnitlige administrative byrde pr beskæftiget. Antal beskæftigede er antal ansatte tillagt medarbejdende indehavere, der ikke tæller som ansatte. Tabel 2 De administrative byrder fordelt på antal beskæftigede Byrde fordelt på antal beskæftiget kr. 0-9 ansatte ansatte Gennemsnit ansatte Byrde i kr. pr. beskæftiget Side 5 af 42

7 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Tabellen viser, at de administrative byrder pr. beskæftiget er størst med 135 kr. for de mellemstore virksomheder med ansatte, mens både de små virksomheder og de store virksomheder kun har ca. halvt så mange administrative byrder. Som nævnt ovenfor udvælger Danmarks Statistik især store virksomheder i stikprøverne, og der synes at være stordriftsfordele for de store virksomheder. I forbindelse med målingen af virksomhedernes administrative byrder er disse også fordelt på brancher: Tabel 3 De administrative byrder fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser (i 2004 priser) Branche t.kr. 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte I alt Landbrug, fiskeri, råstofudvinding Industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Uoplyst aktivitet I alt *) Herunder væsentligst en gros og detailhandelsvirksomheder. Danmarks Statistik har oplyst at 2 til 3 pct. af virksomhederne i denne branche kan klassificeres som hotel og restauration. Af tabel 3 fremgår det, at særligt brancherne Industri og Handel mm. har høje administrative byrder. Årsagen hertil er bl.a., at virksomhederne i disse brancher har en stor samhandel med andre EU lande og derfor har en relativt større administrativ byrde med at udfylde Intrastat. En beregning af den administrative byrde pr. virksomhed pr. branche viser, at især virksomheder i brancherne Industri og Handel mm. har gennemsnitlige højere administrative byrder end virksomhederne i de øvrige brancher. Opgørelsen af de samlede administrative byrder i forhold til de administrative aktiviteter, som virksomhederne skal udføre i forbindelse med udfyldelsen af statistikskemaer viser, at informationsindsamlingen er langt den mest byrdefulde aktivitet. Aktiviteten udgør således 81,1 mio. kr. svarende til 50 pct. af de samlede administrative byrder. For Intrastat er den administrative byrde ved informationsindsamling særligt stor med 69,0 mio. kr. svarende til 55 pct. af virksomhedernes samlede administrative byrder ved at rapportere for Intrastat. Aktiviteten er i Side 6 af 42

8 AMVAB Lov om Danmarks Statistik særlig grad byrdefuld for virksomhederne, idet Danmarks Statistik i stort omfang efterspørger data, som ikke indgår naturligt i virksomhedernes daglige drift. Danmarks Statistik har klassificeret de enkelte statistikspørgsmål efter de administrative byrders oprindelse som enten A, B eller C. A betyder, at oplysningskravet er direkte nævnt i en EU-retsakt, som en oplysning, der skal leveres til EU, eller oplysningskravet er en komponent i en oplysning, der direkte er nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU. B betyder, at oplysningskravet er nødvendigt at indhente for at kunne opfylde EU-retsakter. Men oplysningskravet er ikke direkte nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU, og er heller ikke en komponent (dvs. er nævnt indirekte) i en oplysning, der direkte er nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU. C betyder, at oplysningskravet ikke er omfattet af EU-retsakter, men er alene en følge af dansk lovgivning. Resultatet heraf er således: Tabel 4 De administrative byrder fordelt på ABC-klassifikation Branche t.kr A B C I alt I alt Procent af samlet byrde 95% 4% 1% 100% Som det fremgår af tabel 4, oprinder den overvejende del af de administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik fra EU-retsakter. Side 7 af 42

9 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 2. Indledning 2.1 Baggrund og overordnet fremgangsmåde For at skabe et fælles beslutningsgrundlag i arbejdet omkring reduktionen af de administrative byrder for private virksomheder 1 er det besluttet, at de mest byrdefulde regler og love skal måles efter metoden Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder 2 forkortet til AMVAB. Danmarks Statistik indgår i et pilotprojekt med henblik på at indvinde erfaringer med denne målemetode. Formålet med projektet er: o at gennemføre en måling af størrelsen og sammensætningen af de administrative byrder for den erhvervsrettede del af Danmarks Statistiks statistikudarbejdelse, hvor målingen skal give et realistisk og troværdigt billede af de samlede administrative byrder. o at målingen skal opgøre, i hvilket omfang de administrative byrder kan henføres til krav, der kommer fra EU-retsakter eller som følge af dansk lovgivning. o at resultaterne af målingen kan danne baggrund for eventuelle lettelser af de administrative byrder. o at belyse effekten af de kvantitative og kvalitative ændringer, som er gennemført på det erhvervsstatistiske område siden regeringens tiltræden i november Det centrale element i en AMVAB-måling er, at opgørelsen af de administrative byrder sker ved grundige interviews af virksomheder. Under disse interviews kortlægges arbejdsgangen og minutforbruget for hver enkelt statistik. På baggrund af den kortlagte arbejdsgang og minutforbruget standardiseres tidsforbruget for den normalt effektive virksomhed 3. Det standardiserede tidsforbrug for den normalt effektive virksomhed er hjørnestenen, som sammen med antallet af indberetninger og frekvensbesvarelse af statistikspørgsmål anvendes til opregning af virksomhedernes samlede administrative byrder ved statistikindberetning på samfundsniveau 4. 1 Danmarks Statistiks SNA inddeling (System of National Accounts) i den brede fortolkning af den offentlige sektor. Dette indebærer, at en række forsyningsselskaber, havne mm. Ikke indgår i nærværende. 2 Se Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Manual om Aktivitetsbaseret Måling af Virksomheders Administrative Byrder (AMVAB) dateret maj Med den normalt effektive virksomhed forstås virksomheder indenfor målgruppen, som håndterer deres administrative opgaver på almindelig vis. Det vil med andre ord sige, at virksomhederne hverken håndterer opgaverne værre eller bedre, end det med rimelighed kan forventes. 4 For nærmere beskrivelse heraf henvises til den efterfølgende Metodebeskrivelse (kapitel 3). Side 8 af 42

10 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 2.2 Omfang af målingen Målingen, som er en pilotmåling, er udført af A-2 A/S i overensstemmelse med AMVABmetoden og omfatter de administrative byrder ved de krav, som Lov om Danmarks Statistik og forskellige EU-retsakter stiller til virksomhederne. Konkret omfatter det alle de lovpligtige 52 erhvervsrettede statistikker. Frivillige statistikker fx. konjunkturbarometre er ikke omfattet af målingen. Alle administrative byrder er opgjort i 2004 prisniveau. 2.3 Inddragelse af virksomhederne Målingen er gennemført ved interview af ca. 120 virksomhedspersoner fra 80 virksomheder og har omfattet interview dækkende arbejdsgange for 214 statistikskemaer. Se bilag 1 for nærmere specifikation af statistikdækningen. 99 pct. af de administrative byrder er opgjort på baggrund af data indhentet via interview med virksomheder, mens 1 pct. er indhentet ved anvendelse af standardiseret tidsforbrug fra lignende statistikspørgsmål. I forhold til det samlede antal indberetninger på er de dækket ved interviews. De administrative byrder for de resterende indberetninger svarende til 2 % er dækket ved anvendelse af det standardiserede tidsforbrug pr. arbejdsgang indhentet ved interviewene af de andre statistikker. For nøjere beskrivelse af virksomhedernes inddragelse i målingen henvises til bilag Projektorganisering Som led i gennemførelsen af projektet har der været etableret en projektgruppe med deltagere fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Danmarks Statistik, Finansministeriet og A-2 A/S. Projektgruppens formål har været at følge fremdriften i projektet samt løbende at tage stilling til spørgsmål, som opstod i forløbet. Under projektforløbet har der været afholdt 8 projektgruppemøder. Medarbejdere fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finansministeriet og Danmarks Statistik har deltaget som observatører i enkelte interviews. A-2 A/S og Danmarks Statistik har i samarbejde afgrænset og udvalgt de relevante baggrundsdata til segmentering, mens A-2 har forestået arbejdet med gennemførelsen af konkrete interviews og den videre bearbejdning af data. Erhvervslivets organisationer har været inddraget via følgegruppen. Side 9 af 42

11 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 2.5 Disponering af rapporten Nærværende rapport er disponeret således, at den anvendte metode ved gennemførelsen af AMVAB-målingen præsenteres på et overordnet niveau i kapitel 3. Herefter følger målingens resultater i kapitel 4. Indledningsvis præsenteres målingen af virksomhedernes samlede administrative byrder fordelt pr. statistik. Derefter beskrives de mest byrdefulde statistikker. Dette omfatter bl.a. fordeling af de administrative byrder på brancher og virksomhedsstørrelse. Herudover gennemgås Intrastat nøjere, da den udgør den væsentligste del af de administrative byrder. Kapitel 4 fortsætter med opgørelsen af virksomhedernes administrative byrder inddelt efter dansk eller EU-krav, beregning af nulpunktsmåling og de administrative byrder fordelt på standard aktiviteter. Endelig afsluttes med beskrivelse af irritationsbyrder og observationer fra interview hos virksomhederne. I kapitel 5 følger en beskrivelse af Intrastat og Lønstatistikken, hvor Danmarks Statistik tilbyder virksomhederne digitale løsninger. Endelig afsluttes med kapitel 6, som belyser identificeret bedste praksis indhentet under interview af virksomhederne. Side 10 af 42

12 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 3. Metodebeskrivelse 3.1 Lov om Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale danske myndighed for indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger om samfundsforhold. Danmarks Statistiks hovedopgaver fremgår af Lov om Danmarks Statistik, 1. Der er tre hovedopgaver: Den første og væsentligste hovedopgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om samfundsforholdene. I tilknytning hertil kan der udarbejdes statistiske analyser og prognoser. Den anden hovedopgave er at varetage opgaver i forhold til det internationale statistiske samarbejde. Statistikkens nytteværdi fremmes bl.a. ved at gøre den internationalt sammenlignelig. Danmark indgår som medlem af EU i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er baseret på EU-retsakter, dvs. lovgivning, der forpligter Danmark til at producere bestemte statistikker. Den tredje hovedopgave er at udføre statistiske opgaver for private og offentlige kunder. Sidst nævnte vil typisk ske mod betaling. Lov om Danmarks Statistik anfører, at Styrelsen træffer beslutning om Danmarks Statistiks arbejdsplan og fastsætter retningslinier for samordningsspørgsmål samt spørgsmål om samordning af offentlig og ikke offentlig statistik, jfr. 3 i Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik (Lbk. 599 af 22. juni 2000). Den nævnte arbejdsplan besluttes af styrelsen for Danmarks Statistik, under hensyn til kravene i EU-retsakter og dansk lovgivning 3.2 Hvad er AMVAB-metoden? AMVAB-metoden er baseret på at love, bekendtgørelser mv. stiller krav til virksomhederne om udarbejdelse af information til offentlige myndigheder eller tredjeparter. AMVAB-metoden måler, hvor mange ressourcer virksomhederne bruger på at efterkomme specifikke love og bekendtgørelser. Side 11 af 42

13 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Forskel mellem administrative omkostninger og administrative byrder Ved opgørelsen af ressourceforbruget skelnes mellem administrative omkostninger og administrative byrder. AMVAB måler som udgangspunkt virksomhedernes administrative omkostninger. De administrative omkostninger er omkostningerne ved de administrative aktiviteter 5, som virksomhederne må udføre for at leve op til de statistikker/informationsforpligtigelser, de er pålagt ved love, bekendtgørelser mv. De administrative byrder er den del af de administrative omkostninger, som virksomhederne alene udfører, fordi det er et krav fra det offentlige. De administrative byrder er således som udgangspunkt en delmængde af de administrative omkostninger, idet de administrative omkostninger også dækker over de administrative aktiviteter, som virksomhederne ville fortsætte med at udføre, hvis reglerne blev afskaffet Hvordan opgøres virksomhedernes administrative byrder AMVAB-metoden tager udgangspunkt i en nøje gennemgang af love og bekendtgørelser for at fremfinde de steder i regelteksten, hvor det fremgår, at virksomhederne har pligt til at stille informationer til rådighed for myndigheder eller tredjepart. For Danmarks Statistik udmøntes dette konkret i de statistikskemaer, som virksomhederne skal besvare. Figur 1 nedenfor illustrerer, hvordan metoden er anvendt til at opgøre virksomhedernes administrative byrder ved at indberette til Danmarks Statistik. 5 En arbejdsgang er opdelt i 11 aktiviteter, se nærmere under afsnit 3.4. Side 12 af 42

14 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Figur 1 - AMVAB-metoden Statistikker Spørgsmål Aktiviteter Omkostningsparametre Lov om Danmarks Statistik Svinebestanden Lønstatistik Avlsorner over 50kg Sopolte til avl Øvrige spørgsmål/ oplysningskrav Opgaveafklaring Informationsindsamling Vurdering otid otimeløn o Overhead o Outsourcing Øvrige statistikker/ informationsforpligtelser Beregning Talopstilling Kontrol Korrektion Tekstbeskrivelse Konsultation/ møder Eksterne møder Arkivering og afsendelse Som det fremgår af figuren, opdeles Lov om Danmarks Statistik ud på hver enkelt statistik (kaldet en informationsforpligtelse). Hver statistik har en række enkeltspørgsmål, som virksomheden skal svare på (kaldet oplysningskrav). Til hvert statistikspørgsmål /oplysningskrav knytter sig en arbejdsgang, som er inddelt i en række administrative standardaktiviteter (opgaveafklaring, informationsindsamling mv.). Side 13 af 42

15 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Den samlede administrative byrde ved en statistik opgøres ved at summere tidsforbruget for de enkelte aktiviteter pr. statistikspørgsmål. Den administrative byrde ved de enkelte statistikspørgsmål sammenvejes med den frekvens, hvormed virksomhederne har besvaret spørgsmålet. Det således opgjorte antal minutter ganges med timelønnen og tillægges overhead og eventuelle outsourcing omkostninger, hvilke giver den administrative byrde pr. statistik i kr. Sammen med en opgørelse af antal indberetninger på de enkelte statistikområder kan den samlede administrative byrde ved indberetning af statistik opgøres 6. Det centrale element i metoden er derfor opgørelsen af virksomhedernes tidsforbrug pr. aktivitet, da de øvrige data er kendte for Danmarks Statistik i forbindelse med indsamling af statistikskemaer fra virksomhederne. Information om den administrative byrde pr. aktivitet indhentes ved detaljerede interviews 7 i virksomhederne om udfyldelse af statistikskemaet. I forbindelse med målingen foretages et antal interviews for alle de mest byrdefulde statistikker hos et antal typiske virksomheder, som udfylder statistikskemaet. Under interviewet kortlægges arbejdsgangen og det hertil hørende tidsforbrug ved de enkelte administrative aktiviteter, der er forbundet med udfyldelsen af statistikskemaet. På baggrund af interviewene fastlægges tidsforbruget for den såkaldte normalt effektive virksomhed. Den normalt effektive virksomhed beskriver, hvordan en virksomhed i segmentet typisk kan løse opgaven effektivt. For de statistikker, hvor der ikke er foretaget interviews, gennemgår erfarne konsulenter med stor indsigt i virksomhedens administrative arbejdsgange, statistikskemaet for at kortlægge den underliggende arbejdsgang, som fører frem til besvarelsen af de enkelte statistikspørgsmål. På baggrund af denne kortlægning samt standardiserede arbejdsgange og tilhørende standardiserede tidsforbruget fastlægges tidsforbruget for disse statistikskemaer. De 29 statistikker, som er målt direkte ved interviews dækker ca. 99 pct. af de samlede administrative byrder, mens de 23 statistikker, som er opgjort alene ved anvendelse af de standardiserede tidsforbrug fra de kortlagte arbejdsgange dækker 1 pct. af de samlede administrative byrder for virksomhederne 8. I forhold til det samlede antal indberetninger på er de dækket ved et eller flere interviews pr. statistik. De administrative byrder for de resterende indberetninger svarende til 2 pct. er dækket ved anvendelse af det standardiserede tidsforbrug pr. arbejdsgang indhentet ved interviewene af de andre statistikskemaer. 6 I bilag 13 er vist et regneeksempel, som illustrerer metoden. 7 For nøje beskrivelse af den anvendte interview proces henvises til kapitel 7, Virksomhedernes inddragelse i målingen. 8 For detaljer herom henvises til bilag 1 og 14. Side 14 af 42

16 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Det er i AMVAB-metoden ikke hensigten, at interviewene skal afspejle en repræsentativ stikprøve. Interviewene skal i stedet tilvejebringe tilstrækkelig information til at kunne kortlægge arbejdsgangene og standardisere tidsforbruget for den normalt effektive virksomhed. For Danmarks Statistik er der taget udgangspunkt i de 52 erhvervsrettede statistikker. Opgørelsen af de samlede administrative byrder er således et udtryk for den samlede administrative belastning af virksomhederne som følge af Lov om Danmarks Statistik og forskellige EUretsakter. Virksomhederne er i målingen segmenteret i forhold til størrelse (hhv. små; 0-9 ansatte, mellem; ansatte; store; 50 ansatte), outsourcing samt indberetningsform (papirbaseret eller elektronisk), idet disse variable vurderes at have betydning for virksomhedernes håndtering af de administrative opgaver og dermed deres tidsforbrug. I målingen af Danmarks Statistik er der ikke fundet nogen tilstødende lovgivning 9. Et væsentligt formål med at måle virksomhedernes administrative byrder er at kunne følge udviklingen over tid, og dermed følge op på regeringens målsætning om at reducere byrderne med op til 25 pct. inden år I AMVAB metoden sker det ved at opgøre virksomhedernes administrative byrder korrigeret for konjunkturudsving. Herved elimineres effekten af den generelle samfundsudvikling og i stedet fokuseres der på det, som regeringen mere direkte kan gøres ansvarlig for. For nærmere beskrivelse henvises til kapitel 4.5. Alt baggrundsmateriale i forbindelse med interviewudvælgelse, fastlæggelse af frekvenser, lovgivningsmæssigt grundlag, branchetilknytning mm. er baseret på Danmarks Statistiks informationer om statistikindberetninger i Lønoplysninger er baseret på lønstatistikken fra Danmarks Statistik 10. Tilsvarende er oplysningerne om de seneste års igangsatte initiativer for at ændre de administrative byrder udarbejdet af Danmarks Statistik. 9 For nøjere beskrivelse heraf se bilag 4 10 Før nøjere beskrivelse henvises til bilag 8 Side 15 af 42

17 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 3.3 Karakteristika for de normalt effektive virksomheder På det generelle niveau er den normalt effektive virksomhed karakteriseret ved, at det er tydeligt, hvem i virksomheden, der har kompetencen til at udfylde statistikskemaet, fx at lønbogholderen udfylder de forskellige statistikskemaer, som indeholder information om løn og personale eller regnskabschefen, som udfylder statistikskemaet for Regnskabsstatistikken. Typisk har den person, der udfylder statistikskemaet prøvet det før, og har i den forbindelse gemt dokumentationen fra sidste gang, således at det er lettere for vedkommende at strukturere den arbejdsgang og de data, der skal anvendes for at udfylde statistikskemaet. I forhold til virksomhedens størrelse er der en tendens hen imod, at de normalt effektive større virksomheder i deres arbejdsgang i højere grad anvender IT-teknologi i forbindelse med udfyldelsen af statistikskemaet end de normalt effektive små virksomheder, som i stort omfang har en manuel arbejdsgang. For de særligt byrdefylde statistikskemaer, som skal udfyldes tit fx Intrastat, bruger den normalt effektive store virksomhed i høj grad IT (oftest udviklet til formålet) til at understøtte arbejdsgangen ved udfyldelsen. Omvendt udfylder den normalt effektive lille virksomhed ofte statistikskemaet ved manuelle arbejdsgange. Virksomhedens størrelse har også indflydelse på hvem, der udfører opgaven. I den normalt effektive lille virksomhed er det oftest regnskabschefen, som varetager opgaven, mens det i den normalt effektive store virksomhed oftest er en regnskabsmedarbejder, som varetager opgaven. Årsagen hertil er, at mens det er svært at specialisere sig i de små virksomheder, så er det langt lettere at specialisere sig i de store virksomheder, hvor der er mange personer i fx økonomiafdelingen. Side 16 af 42

18 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 4. Administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik 4.1 Virksomhedernes samlede administrative byrder Basismålingen viser, at virksomhedernes samlede administrative byrder ved at indberette til Danmarks statistik i 2003 udgør 163,1 mio. kr. (i 2004 prisniveau), jf. tabel 5. Tabel 5 viser en samlet oversigt over de 52 erhvervsrettede statistikker, som indsamles af Danmarks Statistik. Antal indberetninger er antallet af udfyldte statistikskemaer fra virksomhederne, som Danmarks Statistik har modtaget på årsbasis. Den samlede byrde (opgjort i kr.) angiver virksomhedernes samlede administrative byrder pr. statistik ved udfyldelse af statistikken, mens minutforbruget pr. indberetning angiver minutforbruget for en normal effektiv virksomhed ved at udfylde det enkelte statistikskema. Basismålingen er foretaget med udgangspunkt i antallet af indberetninger i Ikke alle statistikker udarbejdes hvert år. For at opgøre den samlede byrde for et standard-år (og med henblik på at korrigere for tilfældige udsving i udviklingen i byrderne over tid) er der reguleret for de seks ikke-årlige (cykliske) statistikker. Danmarks Statistik har klassificeret de enkelte statistikspørgsmål efter de administrative byrders oprindelse som enten A, B eller C. A betyder, at oplysningskravet er direkte nævnt i en EU-retsakt, som en oplysning, der skal leveres til EU, eller oplysningskravet er en komponent i en oplysning, der direkte er nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU. B betyder, at oplysningskravet er nødvendigt at indhente for at kunne opfylde EU-retsakter. Men oplysningskravet er ikke direkte nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU, og er heller ikke en komponent (dvs. er nævnt indirekte) i en oplysning, der direkte er nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU. C betyder, at oplysningskravet ikke er omfattet af EU-retsakter, men er alene en følge af dansk lovgivning. I øvrigt henvises til afsnit 4.4 For yderligere uddybning af tabel 5 henvises i øvrigt til bilagene 2.0 til 2.7. Side 17 af 42

19 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Tabel 5 - Antal indberetninger, samlede administrative byrder og gennemsnitligt minutforbrug pr. statistik samt ABC-klassifikation Statistikker Antal Indberet. Byrde i alt t. kr Min. pr indberet. A B C Årlige statistikker 1. Intrastat - EU-import* Intrastat - EU-eksport* Lønstatistik* Regnskabsstatistik* Ordre- og omsætningsstatistik. Industri* Salg af varer mv. i industrien / Varestatistik* Overnatninger mv. campingpladser* Råvareskema (køb af råvarer mv.)* Landbrug og gartneritælling* Engrosprisindeks* Detailomsætningsindeks* Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirk.* Svinebestanden* Forbrugerprisindeks* Fragt- og krydstogtskibes anløb på DK havne* National transport med danske lastbiler* Høst af korn* International transport med danske lastbiler* Overnatninger på hoteller o.l.* Arbejdsstedsfortegnelse* Produktstatistik for it-brancherne Lagerværdistatistikken for industri* Produktstatistik for virksomhedsrådgivning mv.* Feriehusudlejning Skovhugst Øvrige arbejdsomkostninger* Produktstatistik for rådg. Ingeniørvirk. mv Suppl. regnskabsoplysninger for rederier Passager- og færgefart på danske havne Skibe og Fly Produktstatistik for reklamevirksomhed* Væksthustælling Godsomsætning på danske havne* Huslejeundersøgelsen* Produktstatistik for vikarbureauer mv Extrastat - Import Lagerbeholdning & oms. af korn hos handl Kvartalsvis statistik over forbrugerkredit Produkstatistik for meningsmåling mv Statistik over beholdninger af kød og kødprod Side 18 af 42

20 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Statistikker - fortsat Antal Indberet. Byrde i alt t. kr Min. pr indberet. A B C Årlige statistikker 41. Regnskabsoplysn. for forbrugerkreditvirks Kapiteltakster Større finansieringsselskaber Produktion af foderblandinger Lagerbeholdning & oms. af korn hos landm Jernbane Cykliske statistikker 47. Erhvervenes Energiforbrug - Industri* Erhvervenes Energiforbrug - handel og serv.* Produktstatistik for detailhandel* Produktstatistik for rengøringsvirksomheder Grønsager på friland Frugttrætælling National byrde i alt *) Den administrative byrde ved at udfylde den pågældende statistik er opgjort på baggrund af virksomhedsinterview. **) Den administrative byrde for de statistikker, som er gennemført i 2001 og 2002 er opgjort på grundlag af den smalle SNA fortolkning, hvilket betyder, at den foretagne opregning af de administrative byrder er baseret på alle virksomheder undtaget stat, amt og kommune. Den administrative byrde for de statistikker, som er gennemført i 2003, er opregnet på samme måde som for alle øvrige statistikker. Det betyder, at SNA koden i den brede fortolkning som ekskluderer fælleskommunale fællesskaber mm. (fx. havne) er anvendt. Effekten af SNA forskellen indgår i tabel 5. De cykliske statistikker (statistik 47 til 52) er indregnet med årets andel af den administrative byrde. Årets andel er beregnet som den administrative byrde ved gennemførsel af statistikken delt med antal år imellem hver gennemførsel. Erhvervenes energiforbrug (industri) gennemføres hvert andet år og blev senest gennemført i 2002, Erhvervenes Energiforbrug (handel og service) gennemføres hvert andet år og blev senest gennemført i Produktstatistik for detailhandel gennemføres hvert femte år og blev sidst gennemført i Produktstatistik for rengøringsvirksomheder gennemføres hvert tredje år og blev sidst gennemført i Grøntsager på friland gennemføres hvert tredje år og blev senest gennemført i Frugttrætælling gennemføres hvert femte år og blev sidst udført i Bilag 11 indeholder en samlet oversigt over de cykliske statistikker. 4.2 De 12 mest byrdefulde statistikker for virksomhederne Målingen viser en relativ stor spredning i de administrative byrder statistikkerne imellem. De 12 mest byrdefulde statistikker, som alle medfører administrative byrder på mere end 1 mio. kr., fremgår af nedenstående tabel 6: Side 19 af 42

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 6. februar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012 Erhvervsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. AMVAB-metoden... 4 2.1. Formålet med AMVAB 5

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET Der er gennemført en analyse af den branchemæssige relevans af de nuværende indberetningsblanketter, der er samlet på Virk.dk. Formålet med

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet AMVAB - Beskæftigelsesministeriet Samlet rapport, juli 2005 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé...12 1.1 Indledning...12 1.2 Om målingen...12 1.3 Overordnede resultater

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige

19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige 19/03/15 Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere