Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik"

Transkript

1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik) September 2004

2 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning Baggrund og overordnet fremgangsmåde Omfang af målingen Inddragelse af virksomhederne Projektorganisering Disponering af rapporten Metodebeskrivelse Lov om Danmarks Statistik Hvad er AMVAB-metoden? Forskel mellem administrative omkostninger og administrative byrder Hvordan opgøres virksomhedernes administrative byrder Karakteristika for de normalt effektive virksomheder Administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik Virksomhedernes samlede administrative byrder De 12 mest byrdefulde statistikker for virksomhederne De samlede administrative byrder fordelt på branche og virksomhedsstørrelse Inddeling af de administrative byrder efter (inter)national oprindelse Udviklingen i alle administrative byrder Administrative byrder fordelt på administrative aktiviteter Irritationsbyrder Observationer hos virksomhederne Digitale indberetningsmuligheder i forhold til Danmarks Statistik Intrastat Lønstatistikken Identificeret bedste praksis og observationer fra virksomhedsinterviews Generel bedste praksis i virksomhederne Statistikspecifik bedste praksis...41 Side 1 af 42

3 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Tabelfortegnelse Tabel 1 De administrative byrder fordelt på virksomhedsstørrelse... 5 Tabel 1a Den gennemsnitlige administrative byrde pr. virksomhed... 5 Tabel 2 De administrative byrder fordelt på antal beskæftigede... 5 Tabel 3 De administrative byrder fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser i 2004 priser... 6 Tabel 4 De administrative byrder fordelt på ABC-klassifikation... 7 Tabel 5 Antal indberetninger, samlede administrative byrder og gennemsnitligt minutforbrug pr. statistik samt ABC-klassifikation Tabel 6 De 12 mest byrdefulde statistikker Tabel 7 Administrative byrder ved indberetning af Intrastat fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser Tabel 8 Administrative byrder ved indberetning af Lønstatistik fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser Tabel 9 Administrative byrder ved indberetning af Regnskabsstatistik fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser Tabel 10 Minutforbrug pr. indberetning for Regnskabsstatistikken fordelt på virksomhedsstørrelser og indberetningsform Tabel 11 Samlede administrative byrder fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser Tabel 11a Samlede administrative byrder fordelt på brancher og administrativ byrde pr. virksomhed Tabel 12 Samlede administrative byrder fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser ekskl. Intrastat Tabel 12a Samlede administrative byrder fordelt på brancher og administrativ byrde pr. virksomhed ekskl. Intrastat Tabel 13 Administrativ byrde fordelt på virksomhedsstørrelser og det samlede antal beskæftiget i hver virksomhedsstørrelse Tabel 14 Administrative byrder opdelt efter (inter)national oprindelse Tabel 15 Administrative byrder fordelt på virksomhedernes administrative aktiviteter Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2.0 Bilag 2.1 Bilag 2.2 Bilag 2.3 Bilag 2.4 Oversigt over statistikdækning Årlig administrativ byrde i tusinde kroner pr. statistik, virksomhedsstørrelse og branche Årlig administrativ byrde i minutter pr. statistik, virksomhedsstørrelse og branche Årlig administrativ byrde i antal indberetninger pr. statistik, virksomhedsstørrelse og branche Årlig administrativ byrde i antal minutter pr. indberetning pr. statistik, virksomhedsstørrelse og branche Årlig administrativ byrde i tusinde kroner pr. statistik og ABC klassifikation Side 2 af 42

4 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Bilag 2.5 Bilag 2.6 Bilag 2.7 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Årlig administrativ byrde i tusinde kroner pr. statistik, ABC klassifikation og branche Årlig administrativ byrde i minutter og tusinde kroner pr statistik og virksomhedsstørrelse Årlig administrativ byrde i tusinde kroner pr. aktivitet Observationer fra interviews Identificeret tilstødende lovgivning Opgørelse af ændring i administrativ byrde fra 2001 til 2003 på grund af ændringer i antal indberetninger Vedligeholdelses og opdateringsnotat Notat om metodeforbedringer Anvendte lønsatser ved opregning Notat om ABC klassifikation og opregning af tilhørende administrative byrder Notat om konsekvenserne af nye og ændrede regler gennemført siden 27. november 2001 Opgørelse af effekt af cyklus informationsforpligtelser Udviklingen i antal indberetninger Opregningseksempel Virksomhedernes inddragelse i målingen Side 3 af 42

5 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 1. Resumé For at skabe et fælles beslutningsgrundlag i arbejdet omkring reduktionen af de administrative byrder for private virksomheder er det besluttet, at alle erhvervsrettede love og bekendtgørelser skal måles efter metoden Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB). Danmarks Statistik indgår i et pilotprojekt med Lov om Danmarks Statistik for at indvinde erfaringer med denne målemetode. Formålet med projektet er: o at gennemføre en måling af størrelsen og sammensætningen af de administrative byrder for den erhvervsrettede del af Danmarks Statistiks statistikudarbejdelse, hvor målingen skal give et realistisk og troværdigt billede af de samlede administrative byrder. o at målingen skal opgøre, i hvilket omfang de administrative byrder kan henføres til krav, der kommer fra EU-retsakter eller som følge af dansk lovgivning. o at resultaterne af målingen kan danne baggrund for eventuelle lettelser af de administrative byrder. o at belyse effekten af de kvantitative og kvalitative ændringer, som er gennemført på det erhvervsstatistiske område siden regeringens tiltræden i november Denne rapport afrapporterer alene resultaterne af selve AMVAB-målingen af virksomhedernes omkostninger forbundet med at indberette til Danmarks Statistik. Det vil være en selvstændig opgave efterfølgende at vurdere, hvilke muligheder der er for at lette virksomhedernes indberetningsbyrde på statistikområdet og dermed bidrage til regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets samlede administrative byrder med op til 25 pct. inden Den gennemførte måling af virksomhedernes administrative byrder som følge af Lov om Danmarks Statistik og tilhørende EU-retsakter for 2003 viser, at virksomhedernes samlede administrative byrder ved statistikindberetninger udgør 163,1 mio. kr. opgjort i 2004 priser. Målingen viser endvidere, at de samlede administrative byrder for virksomhederne (reguleret for effekten af den almindelige konjunkturudvikling) siden regeringens tiltræden i november 2001 og frem til 2003 er uændret 163,1 mio. kr. Den på alle måder mest byrdefulde statistik er Intrastat, som med 125,7 mio. kr. udgør 77 pct. af de samlede administrative byrder. De næstmest byrdefulde statistikker er Lønstatistikken og Regnskabsstatistikken, som udgør henholdsvis 4 pct. og 3 pct. af de samlede administrative byrder. Side 4 af 42

6 AMVAB Lov om Danmarks Statistik I forbindelse med målingen er der bl.a. foretaget segmentering i forhold til virksomhedernes størrelse således som vist nedenfor: Tabel 1 De administrative byrder fordelt på virksomhedsstørrelse t.kr. 0-9 ansatte ansatte Byrde i alt ansatte Administrativ byrde i alt Tabel 1 viser, at de administrative byrder er størst for de mellemstore virksomheder med 10 til 49 ansatte og for de store virksomheder med 50 og flere ansatte. Nedenfor er vist den gennemsnitlige administrative byrde i forhold til virksomhedsstørrelsen. Tabel 1a Den gennemsnitlige administrative byrde pr. virksomhed og pr. virksomhedsstørrelse Byrde kr. 0-9 ansatte ansatte Gennemsnit ansatte Byrde i kr. pr. virksomhed Byrde i kr. pr. indberet. virksomhed Den gennemsnitlige administrative byrde for de små virksomheder med 0-9 ansatte er ifølge tabel 1a 154 kr., og kr. for de store virksomheder med mere end 50 ansatte. Indhentning af statistikoplysninger sker på baggrund af stikprøver, hvilket indebærer, at kun et antal virksomheder udvælges. Især udvælges større virksomheder til at besvare statistikspørgsmål. Såfremt virksomhedernes administrative byrder alene opgøres i forhold til de virksomheder, der indberetter til Danmarks Statistik, udlignes forskellen i et vist omfang. Således er den gennemsnitlige administrative byrde for de små virksomheder, der indberetter 787 kr., for de mellemstore virksomheder kr. og kr. for de store virksomheder. Nedenfor er vist den gennemsnitlige administrative byrde pr beskæftiget. Antal beskæftigede er antal ansatte tillagt medarbejdende indehavere, der ikke tæller som ansatte. Tabel 2 De administrative byrder fordelt på antal beskæftigede Byrde fordelt på antal beskæftiget kr. 0-9 ansatte ansatte Gennemsnit ansatte Byrde i kr. pr. beskæftiget Side 5 af 42

7 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Tabellen viser, at de administrative byrder pr. beskæftiget er størst med 135 kr. for de mellemstore virksomheder med ansatte, mens både de små virksomheder og de store virksomheder kun har ca. halvt så mange administrative byrder. Som nævnt ovenfor udvælger Danmarks Statistik især store virksomheder i stikprøverne, og der synes at være stordriftsfordele for de store virksomheder. I forbindelse med målingen af virksomhedernes administrative byrder er disse også fordelt på brancher: Tabel 3 De administrative byrder fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser (i 2004 priser) Branche t.kr. 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte I alt Landbrug, fiskeri, råstofudvinding Industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Uoplyst aktivitet I alt *) Herunder væsentligst en gros og detailhandelsvirksomheder. Danmarks Statistik har oplyst at 2 til 3 pct. af virksomhederne i denne branche kan klassificeres som hotel og restauration. Af tabel 3 fremgår det, at særligt brancherne Industri og Handel mm. har høje administrative byrder. Årsagen hertil er bl.a., at virksomhederne i disse brancher har en stor samhandel med andre EU lande og derfor har en relativt større administrativ byrde med at udfylde Intrastat. En beregning af den administrative byrde pr. virksomhed pr. branche viser, at især virksomheder i brancherne Industri og Handel mm. har gennemsnitlige højere administrative byrder end virksomhederne i de øvrige brancher. Opgørelsen af de samlede administrative byrder i forhold til de administrative aktiviteter, som virksomhederne skal udføre i forbindelse med udfyldelsen af statistikskemaer viser, at informationsindsamlingen er langt den mest byrdefulde aktivitet. Aktiviteten udgør således 81,1 mio. kr. svarende til 50 pct. af de samlede administrative byrder. For Intrastat er den administrative byrde ved informationsindsamling særligt stor med 69,0 mio. kr. svarende til 55 pct. af virksomhedernes samlede administrative byrder ved at rapportere for Intrastat. Aktiviteten er i Side 6 af 42

8 AMVAB Lov om Danmarks Statistik særlig grad byrdefuld for virksomhederne, idet Danmarks Statistik i stort omfang efterspørger data, som ikke indgår naturligt i virksomhedernes daglige drift. Danmarks Statistik har klassificeret de enkelte statistikspørgsmål efter de administrative byrders oprindelse som enten A, B eller C. A betyder, at oplysningskravet er direkte nævnt i en EU-retsakt, som en oplysning, der skal leveres til EU, eller oplysningskravet er en komponent i en oplysning, der direkte er nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU. B betyder, at oplysningskravet er nødvendigt at indhente for at kunne opfylde EU-retsakter. Men oplysningskravet er ikke direkte nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU, og er heller ikke en komponent (dvs. er nævnt indirekte) i en oplysning, der direkte er nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU. C betyder, at oplysningskravet ikke er omfattet af EU-retsakter, men er alene en følge af dansk lovgivning. Resultatet heraf er således: Tabel 4 De administrative byrder fordelt på ABC-klassifikation Branche t.kr A B C I alt I alt Procent af samlet byrde 95% 4% 1% 100% Som det fremgår af tabel 4, oprinder den overvejende del af de administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik fra EU-retsakter. Side 7 af 42

9 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 2. Indledning 2.1 Baggrund og overordnet fremgangsmåde For at skabe et fælles beslutningsgrundlag i arbejdet omkring reduktionen af de administrative byrder for private virksomheder 1 er det besluttet, at de mest byrdefulde regler og love skal måles efter metoden Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder 2 forkortet til AMVAB. Danmarks Statistik indgår i et pilotprojekt med henblik på at indvinde erfaringer med denne målemetode. Formålet med projektet er: o at gennemføre en måling af størrelsen og sammensætningen af de administrative byrder for den erhvervsrettede del af Danmarks Statistiks statistikudarbejdelse, hvor målingen skal give et realistisk og troværdigt billede af de samlede administrative byrder. o at målingen skal opgøre, i hvilket omfang de administrative byrder kan henføres til krav, der kommer fra EU-retsakter eller som følge af dansk lovgivning. o at resultaterne af målingen kan danne baggrund for eventuelle lettelser af de administrative byrder. o at belyse effekten af de kvantitative og kvalitative ændringer, som er gennemført på det erhvervsstatistiske område siden regeringens tiltræden i november Det centrale element i en AMVAB-måling er, at opgørelsen af de administrative byrder sker ved grundige interviews af virksomheder. Under disse interviews kortlægges arbejdsgangen og minutforbruget for hver enkelt statistik. På baggrund af den kortlagte arbejdsgang og minutforbruget standardiseres tidsforbruget for den normalt effektive virksomhed 3. Det standardiserede tidsforbrug for den normalt effektive virksomhed er hjørnestenen, som sammen med antallet af indberetninger og frekvensbesvarelse af statistikspørgsmål anvendes til opregning af virksomhedernes samlede administrative byrder ved statistikindberetning på samfundsniveau 4. 1 Danmarks Statistiks SNA inddeling (System of National Accounts) i den brede fortolkning af den offentlige sektor. Dette indebærer, at en række forsyningsselskaber, havne mm. Ikke indgår i nærværende. 2 Se Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Manual om Aktivitetsbaseret Måling af Virksomheders Administrative Byrder (AMVAB) dateret maj Med den normalt effektive virksomhed forstås virksomheder indenfor målgruppen, som håndterer deres administrative opgaver på almindelig vis. Det vil med andre ord sige, at virksomhederne hverken håndterer opgaverne værre eller bedre, end det med rimelighed kan forventes. 4 For nærmere beskrivelse heraf henvises til den efterfølgende Metodebeskrivelse (kapitel 3). Side 8 af 42

10 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 2.2 Omfang af målingen Målingen, som er en pilotmåling, er udført af A-2 A/S i overensstemmelse med AMVABmetoden og omfatter de administrative byrder ved de krav, som Lov om Danmarks Statistik og forskellige EU-retsakter stiller til virksomhederne. Konkret omfatter det alle de lovpligtige 52 erhvervsrettede statistikker. Frivillige statistikker fx. konjunkturbarometre er ikke omfattet af målingen. Alle administrative byrder er opgjort i 2004 prisniveau. 2.3 Inddragelse af virksomhederne Målingen er gennemført ved interview af ca. 120 virksomhedspersoner fra 80 virksomheder og har omfattet interview dækkende arbejdsgange for 214 statistikskemaer. Se bilag 1 for nærmere specifikation af statistikdækningen. 99 pct. af de administrative byrder er opgjort på baggrund af data indhentet via interview med virksomheder, mens 1 pct. er indhentet ved anvendelse af standardiseret tidsforbrug fra lignende statistikspørgsmål. I forhold til det samlede antal indberetninger på er de dækket ved interviews. De administrative byrder for de resterende indberetninger svarende til 2 % er dækket ved anvendelse af det standardiserede tidsforbrug pr. arbejdsgang indhentet ved interviewene af de andre statistikker. For nøjere beskrivelse af virksomhedernes inddragelse i målingen henvises til bilag Projektorganisering Som led i gennemførelsen af projektet har der været etableret en projektgruppe med deltagere fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Danmarks Statistik, Finansministeriet og A-2 A/S. Projektgruppens formål har været at følge fremdriften i projektet samt løbende at tage stilling til spørgsmål, som opstod i forløbet. Under projektforløbet har der været afholdt 8 projektgruppemøder. Medarbejdere fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finansministeriet og Danmarks Statistik har deltaget som observatører i enkelte interviews. A-2 A/S og Danmarks Statistik har i samarbejde afgrænset og udvalgt de relevante baggrundsdata til segmentering, mens A-2 har forestået arbejdet med gennemførelsen af konkrete interviews og den videre bearbejdning af data. Erhvervslivets organisationer har været inddraget via følgegruppen. Side 9 af 42

11 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 2.5 Disponering af rapporten Nærværende rapport er disponeret således, at den anvendte metode ved gennemførelsen af AMVAB-målingen præsenteres på et overordnet niveau i kapitel 3. Herefter følger målingens resultater i kapitel 4. Indledningsvis præsenteres målingen af virksomhedernes samlede administrative byrder fordelt pr. statistik. Derefter beskrives de mest byrdefulde statistikker. Dette omfatter bl.a. fordeling af de administrative byrder på brancher og virksomhedsstørrelse. Herudover gennemgås Intrastat nøjere, da den udgør den væsentligste del af de administrative byrder. Kapitel 4 fortsætter med opgørelsen af virksomhedernes administrative byrder inddelt efter dansk eller EU-krav, beregning af nulpunktsmåling og de administrative byrder fordelt på standard aktiviteter. Endelig afsluttes med beskrivelse af irritationsbyrder og observationer fra interview hos virksomhederne. I kapitel 5 følger en beskrivelse af Intrastat og Lønstatistikken, hvor Danmarks Statistik tilbyder virksomhederne digitale løsninger. Endelig afsluttes med kapitel 6, som belyser identificeret bedste praksis indhentet under interview af virksomhederne. Side 10 af 42

12 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 3. Metodebeskrivelse 3.1 Lov om Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale danske myndighed for indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger om samfundsforhold. Danmarks Statistiks hovedopgaver fremgår af Lov om Danmarks Statistik, 1. Der er tre hovedopgaver: Den første og væsentligste hovedopgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om samfundsforholdene. I tilknytning hertil kan der udarbejdes statistiske analyser og prognoser. Den anden hovedopgave er at varetage opgaver i forhold til det internationale statistiske samarbejde. Statistikkens nytteværdi fremmes bl.a. ved at gøre den internationalt sammenlignelig. Danmark indgår som medlem af EU i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er baseret på EU-retsakter, dvs. lovgivning, der forpligter Danmark til at producere bestemte statistikker. Den tredje hovedopgave er at udføre statistiske opgaver for private og offentlige kunder. Sidst nævnte vil typisk ske mod betaling. Lov om Danmarks Statistik anfører, at Styrelsen træffer beslutning om Danmarks Statistiks arbejdsplan og fastsætter retningslinier for samordningsspørgsmål samt spørgsmål om samordning af offentlig og ikke offentlig statistik, jfr. 3 i Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik (Lbk. 599 af 22. juni 2000). Den nævnte arbejdsplan besluttes af styrelsen for Danmarks Statistik, under hensyn til kravene i EU-retsakter og dansk lovgivning 3.2 Hvad er AMVAB-metoden? AMVAB-metoden er baseret på at love, bekendtgørelser mv. stiller krav til virksomhederne om udarbejdelse af information til offentlige myndigheder eller tredjeparter. AMVAB-metoden måler, hvor mange ressourcer virksomhederne bruger på at efterkomme specifikke love og bekendtgørelser. Side 11 af 42

13 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Forskel mellem administrative omkostninger og administrative byrder Ved opgørelsen af ressourceforbruget skelnes mellem administrative omkostninger og administrative byrder. AMVAB måler som udgangspunkt virksomhedernes administrative omkostninger. De administrative omkostninger er omkostningerne ved de administrative aktiviteter 5, som virksomhederne må udføre for at leve op til de statistikker/informationsforpligtigelser, de er pålagt ved love, bekendtgørelser mv. De administrative byrder er den del af de administrative omkostninger, som virksomhederne alene udfører, fordi det er et krav fra det offentlige. De administrative byrder er således som udgangspunkt en delmængde af de administrative omkostninger, idet de administrative omkostninger også dækker over de administrative aktiviteter, som virksomhederne ville fortsætte med at udføre, hvis reglerne blev afskaffet Hvordan opgøres virksomhedernes administrative byrder AMVAB-metoden tager udgangspunkt i en nøje gennemgang af love og bekendtgørelser for at fremfinde de steder i regelteksten, hvor det fremgår, at virksomhederne har pligt til at stille informationer til rådighed for myndigheder eller tredjepart. For Danmarks Statistik udmøntes dette konkret i de statistikskemaer, som virksomhederne skal besvare. Figur 1 nedenfor illustrerer, hvordan metoden er anvendt til at opgøre virksomhedernes administrative byrder ved at indberette til Danmarks Statistik. 5 En arbejdsgang er opdelt i 11 aktiviteter, se nærmere under afsnit 3.4. Side 12 af 42

14 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Figur 1 - AMVAB-metoden Statistikker Spørgsmål Aktiviteter Omkostningsparametre Lov om Danmarks Statistik Svinebestanden Lønstatistik Avlsorner over 50kg Sopolte til avl Øvrige spørgsmål/ oplysningskrav Opgaveafklaring Informationsindsamling Vurdering otid otimeløn o Overhead o Outsourcing Øvrige statistikker/ informationsforpligtelser Beregning Talopstilling Kontrol Korrektion Tekstbeskrivelse Konsultation/ møder Eksterne møder Arkivering og afsendelse Som det fremgår af figuren, opdeles Lov om Danmarks Statistik ud på hver enkelt statistik (kaldet en informationsforpligtelse). Hver statistik har en række enkeltspørgsmål, som virksomheden skal svare på (kaldet oplysningskrav). Til hvert statistikspørgsmål /oplysningskrav knytter sig en arbejdsgang, som er inddelt i en række administrative standardaktiviteter (opgaveafklaring, informationsindsamling mv.). Side 13 af 42

15 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Den samlede administrative byrde ved en statistik opgøres ved at summere tidsforbruget for de enkelte aktiviteter pr. statistikspørgsmål. Den administrative byrde ved de enkelte statistikspørgsmål sammenvejes med den frekvens, hvormed virksomhederne har besvaret spørgsmålet. Det således opgjorte antal minutter ganges med timelønnen og tillægges overhead og eventuelle outsourcing omkostninger, hvilke giver den administrative byrde pr. statistik i kr. Sammen med en opgørelse af antal indberetninger på de enkelte statistikområder kan den samlede administrative byrde ved indberetning af statistik opgøres 6. Det centrale element i metoden er derfor opgørelsen af virksomhedernes tidsforbrug pr. aktivitet, da de øvrige data er kendte for Danmarks Statistik i forbindelse med indsamling af statistikskemaer fra virksomhederne. Information om den administrative byrde pr. aktivitet indhentes ved detaljerede interviews 7 i virksomhederne om udfyldelse af statistikskemaet. I forbindelse med målingen foretages et antal interviews for alle de mest byrdefulde statistikker hos et antal typiske virksomheder, som udfylder statistikskemaet. Under interviewet kortlægges arbejdsgangen og det hertil hørende tidsforbrug ved de enkelte administrative aktiviteter, der er forbundet med udfyldelsen af statistikskemaet. På baggrund af interviewene fastlægges tidsforbruget for den såkaldte normalt effektive virksomhed. Den normalt effektive virksomhed beskriver, hvordan en virksomhed i segmentet typisk kan løse opgaven effektivt. For de statistikker, hvor der ikke er foretaget interviews, gennemgår erfarne konsulenter med stor indsigt i virksomhedens administrative arbejdsgange, statistikskemaet for at kortlægge den underliggende arbejdsgang, som fører frem til besvarelsen af de enkelte statistikspørgsmål. På baggrund af denne kortlægning samt standardiserede arbejdsgange og tilhørende standardiserede tidsforbruget fastlægges tidsforbruget for disse statistikskemaer. De 29 statistikker, som er målt direkte ved interviews dækker ca. 99 pct. af de samlede administrative byrder, mens de 23 statistikker, som er opgjort alene ved anvendelse af de standardiserede tidsforbrug fra de kortlagte arbejdsgange dækker 1 pct. af de samlede administrative byrder for virksomhederne 8. I forhold til det samlede antal indberetninger på er de dækket ved et eller flere interviews pr. statistik. De administrative byrder for de resterende indberetninger svarende til 2 pct. er dækket ved anvendelse af det standardiserede tidsforbrug pr. arbejdsgang indhentet ved interviewene af de andre statistikskemaer. 6 I bilag 13 er vist et regneeksempel, som illustrerer metoden. 7 For nøje beskrivelse af den anvendte interview proces henvises til kapitel 7, Virksomhedernes inddragelse i målingen. 8 For detaljer herom henvises til bilag 1 og 14. Side 14 af 42

16 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Det er i AMVAB-metoden ikke hensigten, at interviewene skal afspejle en repræsentativ stikprøve. Interviewene skal i stedet tilvejebringe tilstrækkelig information til at kunne kortlægge arbejdsgangene og standardisere tidsforbruget for den normalt effektive virksomhed. For Danmarks Statistik er der taget udgangspunkt i de 52 erhvervsrettede statistikker. Opgørelsen af de samlede administrative byrder er således et udtryk for den samlede administrative belastning af virksomhederne som følge af Lov om Danmarks Statistik og forskellige EUretsakter. Virksomhederne er i målingen segmenteret i forhold til størrelse (hhv. små; 0-9 ansatte, mellem; ansatte; store; 50 ansatte), outsourcing samt indberetningsform (papirbaseret eller elektronisk), idet disse variable vurderes at have betydning for virksomhedernes håndtering af de administrative opgaver og dermed deres tidsforbrug. I målingen af Danmarks Statistik er der ikke fundet nogen tilstødende lovgivning 9. Et væsentligt formål med at måle virksomhedernes administrative byrder er at kunne følge udviklingen over tid, og dermed følge op på regeringens målsætning om at reducere byrderne med op til 25 pct. inden år I AMVAB metoden sker det ved at opgøre virksomhedernes administrative byrder korrigeret for konjunkturudsving. Herved elimineres effekten af den generelle samfundsudvikling og i stedet fokuseres der på det, som regeringen mere direkte kan gøres ansvarlig for. For nærmere beskrivelse henvises til kapitel 4.5. Alt baggrundsmateriale i forbindelse med interviewudvælgelse, fastlæggelse af frekvenser, lovgivningsmæssigt grundlag, branchetilknytning mm. er baseret på Danmarks Statistiks informationer om statistikindberetninger i Lønoplysninger er baseret på lønstatistikken fra Danmarks Statistik 10. Tilsvarende er oplysningerne om de seneste års igangsatte initiativer for at ændre de administrative byrder udarbejdet af Danmarks Statistik. 9 For nøjere beskrivelse heraf se bilag 4 10 Før nøjere beskrivelse henvises til bilag 8 Side 15 af 42

17 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 3.3 Karakteristika for de normalt effektive virksomheder På det generelle niveau er den normalt effektive virksomhed karakteriseret ved, at det er tydeligt, hvem i virksomheden, der har kompetencen til at udfylde statistikskemaet, fx at lønbogholderen udfylder de forskellige statistikskemaer, som indeholder information om løn og personale eller regnskabschefen, som udfylder statistikskemaet for Regnskabsstatistikken. Typisk har den person, der udfylder statistikskemaet prøvet det før, og har i den forbindelse gemt dokumentationen fra sidste gang, således at det er lettere for vedkommende at strukturere den arbejdsgang og de data, der skal anvendes for at udfylde statistikskemaet. I forhold til virksomhedens størrelse er der en tendens hen imod, at de normalt effektive større virksomheder i deres arbejdsgang i højere grad anvender IT-teknologi i forbindelse med udfyldelsen af statistikskemaet end de normalt effektive små virksomheder, som i stort omfang har en manuel arbejdsgang. For de særligt byrdefylde statistikskemaer, som skal udfyldes tit fx Intrastat, bruger den normalt effektive store virksomhed i høj grad IT (oftest udviklet til formålet) til at understøtte arbejdsgangen ved udfyldelsen. Omvendt udfylder den normalt effektive lille virksomhed ofte statistikskemaet ved manuelle arbejdsgange. Virksomhedens størrelse har også indflydelse på hvem, der udfører opgaven. I den normalt effektive lille virksomhed er det oftest regnskabschefen, som varetager opgaven, mens det i den normalt effektive store virksomhed oftest er en regnskabsmedarbejder, som varetager opgaven. Årsagen hertil er, at mens det er svært at specialisere sig i de små virksomheder, så er det langt lettere at specialisere sig i de store virksomheder, hvor der er mange personer i fx økonomiafdelingen. Side 16 af 42

18 AMVAB Lov om Danmarks Statistik 4. Administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik 4.1 Virksomhedernes samlede administrative byrder Basismålingen viser, at virksomhedernes samlede administrative byrder ved at indberette til Danmarks statistik i 2003 udgør 163,1 mio. kr. (i 2004 prisniveau), jf. tabel 5. Tabel 5 viser en samlet oversigt over de 52 erhvervsrettede statistikker, som indsamles af Danmarks Statistik. Antal indberetninger er antallet af udfyldte statistikskemaer fra virksomhederne, som Danmarks Statistik har modtaget på årsbasis. Den samlede byrde (opgjort i kr.) angiver virksomhedernes samlede administrative byrder pr. statistik ved udfyldelse af statistikken, mens minutforbruget pr. indberetning angiver minutforbruget for en normal effektiv virksomhed ved at udfylde det enkelte statistikskema. Basismålingen er foretaget med udgangspunkt i antallet af indberetninger i Ikke alle statistikker udarbejdes hvert år. For at opgøre den samlede byrde for et standard-år (og med henblik på at korrigere for tilfældige udsving i udviklingen i byrderne over tid) er der reguleret for de seks ikke-årlige (cykliske) statistikker. Danmarks Statistik har klassificeret de enkelte statistikspørgsmål efter de administrative byrders oprindelse som enten A, B eller C. A betyder, at oplysningskravet er direkte nævnt i en EU-retsakt, som en oplysning, der skal leveres til EU, eller oplysningskravet er en komponent i en oplysning, der direkte er nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU. B betyder, at oplysningskravet er nødvendigt at indhente for at kunne opfylde EU-retsakter. Men oplysningskravet er ikke direkte nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU, og er heller ikke en komponent (dvs. er nævnt indirekte) i en oplysning, der direkte er nævnt i en EU-retsakt som en oplysning, der skal leveres til EU. C betyder, at oplysningskravet ikke er omfattet af EU-retsakter, men er alene en følge af dansk lovgivning. I øvrigt henvises til afsnit 4.4 For yderligere uddybning af tabel 5 henvises i øvrigt til bilagene 2.0 til 2.7. Side 17 af 42

19 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Tabel 5 - Antal indberetninger, samlede administrative byrder og gennemsnitligt minutforbrug pr. statistik samt ABC-klassifikation Statistikker Antal Indberet. Byrde i alt t. kr Min. pr indberet. A B C Årlige statistikker 1. Intrastat - EU-import* Intrastat - EU-eksport* Lønstatistik* Regnskabsstatistik* Ordre- og omsætningsstatistik. Industri* Salg af varer mv. i industrien / Varestatistik* Overnatninger mv. campingpladser* Råvareskema (køb af råvarer mv.)* Landbrug og gartneritælling* Engrosprisindeks* Detailomsætningsindeks* Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirk.* Svinebestanden* Forbrugerprisindeks* Fragt- og krydstogtskibes anløb på DK havne* National transport med danske lastbiler* Høst af korn* International transport med danske lastbiler* Overnatninger på hoteller o.l.* Arbejdsstedsfortegnelse* Produktstatistik for it-brancherne Lagerværdistatistikken for industri* Produktstatistik for virksomhedsrådgivning mv.* Feriehusudlejning Skovhugst Øvrige arbejdsomkostninger* Produktstatistik for rådg. Ingeniørvirk. mv Suppl. regnskabsoplysninger for rederier Passager- og færgefart på danske havne Skibe og Fly Produktstatistik for reklamevirksomhed* Væksthustælling Godsomsætning på danske havne* Huslejeundersøgelsen* Produktstatistik for vikarbureauer mv Extrastat - Import Lagerbeholdning & oms. af korn hos handl Kvartalsvis statistik over forbrugerkredit Produkstatistik for meningsmåling mv Statistik over beholdninger af kød og kødprod Side 18 af 42

20 AMVAB Lov om Danmarks Statistik Statistikker - fortsat Antal Indberet. Byrde i alt t. kr Min. pr indberet. A B C Årlige statistikker 41. Regnskabsoplysn. for forbrugerkreditvirks Kapiteltakster Større finansieringsselskaber Produktion af foderblandinger Lagerbeholdning & oms. af korn hos landm Jernbane Cykliske statistikker 47. Erhvervenes Energiforbrug - Industri* Erhvervenes Energiforbrug - handel og serv.* Produktstatistik for detailhandel* Produktstatistik for rengøringsvirksomheder Grønsager på friland Frugttrætælling National byrde i alt *) Den administrative byrde ved at udfylde den pågældende statistik er opgjort på baggrund af virksomhedsinterview. **) Den administrative byrde for de statistikker, som er gennemført i 2001 og 2002 er opgjort på grundlag af den smalle SNA fortolkning, hvilket betyder, at den foretagne opregning af de administrative byrder er baseret på alle virksomheder undtaget stat, amt og kommune. Den administrative byrde for de statistikker, som er gennemført i 2003, er opregnet på samme måde som for alle øvrige statistikker. Det betyder, at SNA koden i den brede fortolkning som ekskluderer fælleskommunale fællesskaber mm. (fx. havne) er anvendt. Effekten af SNA forskellen indgår i tabel 5. De cykliske statistikker (statistik 47 til 52) er indregnet med årets andel af den administrative byrde. Årets andel er beregnet som den administrative byrde ved gennemførsel af statistikken delt med antal år imellem hver gennemførsel. Erhvervenes energiforbrug (industri) gennemføres hvert andet år og blev senest gennemført i 2002, Erhvervenes Energiforbrug (handel og service) gennemføres hvert andet år og blev senest gennemført i Produktstatistik for detailhandel gennemføres hvert femte år og blev sidst gennemført i Produktstatistik for rengøringsvirksomheder gennemføres hvert tredje år og blev sidst gennemført i Grøntsager på friland gennemføres hvert tredje år og blev senest gennemført i Frugttrætælling gennemføres hvert femte år og blev sidst udført i Bilag 11 indeholder en samlet oversigt over de cykliske statistikker. 4.2 De 12 mest byrdefulde statistikker for virksomhederne Målingen viser en relativ stor spredning i de administrative byrder statistikkerne imellem. De 12 mest byrdefulde statistikker, som alle medfører administrative byrder på mere end 1 mio. kr., fremgår af nedenstående tabel 6: Side 19 af 42

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ernst & Young 1 April 2012 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af Bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik BEK nr 19 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., Danmarks Statistik, j.nr. 13/01519 Senere ændringer

Læs mere

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager 3. maj 2012 Erhvervsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Om løsningen 4 1.3 Undersøgelsesdesign 6 1.4 Segmentering

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Forsvarsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Forsvarsministeriets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - Bilag 3 O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg Ad lovforslag nr. L 149 Som varslet i bemærkningerne til lovforslaget oversendes hermed resultatet

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat 3. november 2017 Udenrigsøkonomi Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat Statistikken over udenrigshandel med varer opgøres i såkaldte statistiske værdier. Den statistiske værdi er

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 16. august 2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB ex ante-måling af Lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 26. januar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige,

Læs mere

Indberetninger til Danmarks Statistik 2007

Indberetninger til Danmarks Statistik 2007 Indberetninger til Danmarks Statistik 2007 Indberetninger til Danmarks Statistik - 2007 Udgivet af Danmarks Statistik December 2007 Oplag: 200 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: ISBN 978-87-501-1666-0

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

AMVAB Justitsministeriet

AMVAB Justitsministeriet MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Justitsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...11 2.1. BAGGRUND FOR MÅLINGEN...12

Læs mere

Industriens køb af varer og tjenester

Industriens køb af varer og tjenester Velkommen til online-indberetning til Industriens køb af varer og tjenester Kvikguiden viser, hvordan blanketten udfyldes trin for trin. På sidste side kan I læse yderligere forklaring af hvad I skal indberette.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Kulturministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Kulturministeriets

Læs mere

Q&A vedr. metode under fase 1

Q&A vedr. metode under fase 1 Q&A vedr. metode under fase 1 Vejledning: Q&A opdateres løbende med præciseringer og afklaringer vedr. AMVABmetoden og fremgangsmåden for målingerne. De senest indkomne/opdaterede spørgsmål og svar vil

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Vejledning til ABC-kategorisering

Vejledning til ABC-kategorisering Vejledning til AB-kategorisering - inddeling af virksomhedernes administrative byrder efter national eller international oprindelse December 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Kategorisering

Læs mere

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv.

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET august 18, 1999 Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. Hanne Weise 1. Indledning I dette notat vil det blive belyst, hvad der kendetegner virksomheder, som ansætter

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Epinion

Erhvervsstyrelsen og Epinion Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) - Skiltning på byggepladser på privat grund Erhvervsstyrelsen og

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere

Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere Maj 2016 Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere 1. INTRODUKTION... 2 2. SKIBE, FLY OG HELIKOPTERE I DANSKE REGISTRE... 2 2.1. HVEM SKAL INDBERETTE?... 2 2.2. HVAD SKAL INDBERETTES?... 2 2.3. HVORDAN

Læs mere

Udenrigshandel med Fly og Helikoptere i udenlandske

Udenrigshandel med Fly og Helikoptere i udenlandske Maj 2016 Udenrigshandel med Fly og Helikoptere i udenlandske registre 1. INTRODUKTION... 2 2. UDENRIGSHANDEL MED FLY OG HELIKOPTERE I UDENLANDSKE REGISTRE... 2 2.1. HVEM SKAL INDBERETTE?... 2 2.2. HVAD

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering - Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative omkostninger af erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område frem

Læs mere

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Sammenfatning Denne analyse af -ordningen i 1997 beskæftiger sig med udbudssiden i, det vil sige -virksomhederne og især virksomhedernes ejere og deres ansatte.

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...12

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

6 Lønindeks for den offentlige sektor

6 Lønindeks for den offentlige sektor 65 6 Lønindeks for den offentlige sektor 6.1 Grundlæggende information om indekset 6.1.1 Navn Lønindeks for den offentlige sektor. Der offentliggøres et tilsvarende lønindeks for den private sektor, der

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 16. januar 2014 Lov om ophævelse af lov om afgift på mineralvand mv. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love samt Lov om ændring af affalds-

Læs mere

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning 4. august 2009 Formål og baggrund Dette notat dokumenterer indholdet af DA s PersonaleomsætningsStatistik. Formålet med statistikken er at belyse

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Danmarks Statistik, Virksomhedsindberetninger 19. december 2012 SMC/- Møde 5 Til Indberetterudvalget Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Tid og sted Deltagere kl. 12.30-14.00 i Danmarks Statistik,

Læs mere

8 Detailomsætningsindekset

8 Detailomsætningsindekset 85 8 Detailomsætningsindekset 8.1 Grundlæggende information om indekset 8.1.1 Navn Detailomsætningsindekset. Der offentliggøres indeks for udviklingen i detailhandlen i alt samt for de tre hovedgrupper

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 6. februar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Erhvervsstyrelsen og EY 04-08-2014 Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Lovgivningens konsekvenser for virksomhederne 4 2.1 VA-ordningen skulle

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Lønudviklingen 3. kvartal 2008

Lønudviklingen 3. kvartal 2008 08-0998 - Poul 28.11.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 3. kvartal 2008 Der er nu oplysninger om lønudviklingen for 3. kvartal 2008. I den private sektor steg lønnen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Transport- og Energiministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Transport- og Energiministeriets

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Dato: 26. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Resumé

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Centre for Economic and Business Research. Bestilt af Minister for ligestilling Feb Kvinder i danske bestyrelser. Peter Olsen.

Centre for Economic and Business Research. Bestilt af Minister for ligestilling Feb Kvinder i danske bestyrelser. Peter Olsen. Centre for Economic and Business Research Bestilt af Minister for ligestilling Feb. 7 Kvinder i danske bestyrelser Peter Olsen Februar 7 Kvinder i danske bestyrelser 22. januar 7 Forfatter: Peter Olsen,

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Budgetanalyse FFL 2008. Analyse af Danmarks Statistik: Effektivisering af stikprøveundersøgelser

Budgetanalyse FFL 2008. Analyse af Danmarks Statistik: Effektivisering af stikprøveundersøgelser Budgetanalyse FFL 2008 Analyse af Danmarks Statistik: Effektivisering af stikprøveundersøgelser Maj 2007 Budgetanalyse FFL 2008 Printet i Danmarks Statistik Juni 2007 Oplag 150 stk. Danmarks Statistik

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden 1. juli 2005 til 30. juni

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012 Erhvervsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. AMVAB-metoden... 4 2.1. Formålet med AMVAB 5

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Nationalregnskabet Peter Jayaswal Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Bogens opbygning Kap. 1: Motivation. Hvad er NR? Kap. 2: Hovedposterne Kap. 3: Afgrænsning Kap. 4: Begreber

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere