Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 17. februar 2010 ophæves.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 17. februar 2010 ophæves."

Transkript

1 (Varmeforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Mariagerfjord Kommune afgørelse af 17. februar 2010 OM godkendelse af projektforslag om etablering af transmissionsledning NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Professor, dr.jur. Jens Fejø Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard NÆVNETS AFGØRELSE Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 17. februar 2010 ophæves. Energiklagenævnet har ved af 11. marts 2010 fra Mariagerfjord Kommune modtaget HMN Naturgas I/S v/advokat Janus Skak Olufsens, advokatfirma Dahl (herefter benævnt klager) klage af 8. marts 2010 over kommunens afgørelse af 17. februar Ved afgørelsen godkendte Mariagerfjord Kommune Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk a.m.b.a. s (herefter benævnt kraftvarmeværket) projektforslag om etablering af varmetransmissionsledning mellem Hadsund Fjernvarme og kraftvarmeværket. Kraftvarmeværket er under sagens behandling ved såvel Mariagerfjord Kommune som ved Energiklagenævnet repræsenteret af Dansk Fjernvarmes Projektselskab. Sagens baggrund Kraftvarmeværket er et decentralt naturgasfyret kraftvarmeværk, der er beliggende i klagers forsyningsområde. Kraftvarmeværket anmodede i juli 2007 Mariagerfjord Kommune om godkendelse af et projektforslag om etablering af reservevarmekapacitet i forbindelse med værkets overgang til markedsvilkår. Projektforslaget var begrundet i, at kraftvarmeværket havde opnået en aftale med en virksomhed, der medførte, at to af værkets gasmotorer kunne overgå til markedsvilkår. Kraftvarmeværkets tredje gasmotor skulle overgå til reguleringskraftmarkedet, således at den kun var i drift, når der var behov for

2 elproduktion. For at understøtte den ændrede driftsform ønskede kraftvarmeværket at etablere en transmissionsledning fra Hadsund Bys Fjernvarmeværk til kraftvarmeværket, således at fjernvarmeværket kunne fungere som reserveenhed til varmeproduktion i de perioder, hvor gasmotorerne ikke vinder elproduktion på det frie marked. Mariagerfjord Kommune godkendte projektforslaget ved afgørelse af 25. september Klager indbragte Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 25. september 2008 for Energiklagenævnet, der ved afgørelse af 18. maj 2009 (j.nr ) ophævede kommunes afgørelse. Energiklagenævnet fandt, at etableringen af en transmissionsledning mellem kraftvarmeværket og Hadsund Fjernvarmeværk, kunne sidestilles med en ændring af brændselsvalget på kraftvarmeværket, således at den naturgasbaserede varme, som kraftvarmeværket producerer, ville blive udskiftet med biomassebaseret varme fra Hadsund Fjernvarmeværk. Energiklagenævnet lagde i den forbindelse lagt vægt på, at der efter sagens oplysninger ikke var noget teknisk til hinder for, at kraftvarmeværket igangsatte de tre gasmotor, der var overgået til elmarkedet, såfremt der var udfald på værkets gaskedel. Energiklagenævnet lagde endvidere vægt på, at kraftvarmeværket efter egne oplysninger ikke havde et øget varmbehov. Energiklagenævnet fandt på denne baggrund, at følgen af projektforslaget reelt blev, at Hadsund Fjernvarmeværk kom til at levere biomassebaseret varme i stedet for kraftvarmeværkets naturgasbaserede varme i situationer, hvor kraftvarmeværket selv var i stand til at levere varmen. Der skete således en ændring i det brændsel, som kraftvarmeværket brugte til at forsyne sine forbrugere. Projektforslagets godkendelse skulle derfor behandles efter bestemmelsen i projektbekendtgørelsens Energiklagenævnet fandt herefter, at betingelserne for godkendelse i projektbekendtgørelsens 15, stk. 4, ikke var opfyldte, da der ikke forelå et øget varmebehov. Projektforslaget kunne endvidere ikke godkendes efter reglerne i projektbekendtgørelsens 17 om brændselsvalget ved reservelastkapacitet. Side 2 af 20 Efter at Energiklagenævnet ved afgørelse af 18. maj 2009 havde ophævet kommunens godkendelse af projektforslaget, anmodede kraftvarmeværket ved af 14. september 2009 Mariagerfjord Kommune om at godkende et projektforslag af september 2009 ligeledes om etablering af en varmetransmissionsledning mellem Hadsund Fjernvarme og kraftvarmeværket. Kommunen kvitterede ved af 29. september Af en fremgår følgende: [] I søger igen om tilladelse til etablering af transmissionsledning til Hadsund fjernvarme. 1 Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

3 Energiklagenævnet har tidligere ophævet godkendelse af tilsvarende projekt, fordi betingelserne ikke var tilstede for at godkende en ændret brændselsvalg til varmeproduktionen. Det er vigtigt at vi har præcise argumenter for, at det er en ny situation, så en evt. klagesag holder i EKN. Kan I evt. supplerer med sådanne argumenter? En måde hvorpå at en transmissionsledning mellem V-S-V og Hadsund måske kunne godkendes og fungerer med en fornuftig økonomi er hvis V-S-V fortsat forbruger den samme mængde naturgas, MEN af V-S-V kun producerer el og varme, når el prisen er høj. En anden mulighed kunne være, at V-S-V Kraftvarmeværk og Hadsund fjernvarme vælger at fussionere, så driften bliver et internt anliggende (jfr. Aalborg kommune) []. Side 3 af 20 På baggrund af et møde med kommunen den 15. december 2009 anmodede kraftvarmeværket den 16. december 2009 om kommunal behandling af det reviderede projektforslag for transmissionsledning fra Hadsund til kraftvarmeværket af september Kraftvarmeværket bemærkede i den forbindelse bl.a., at projektforslaget kunne godkendes i medfør af projektbekendtgørelsens 8, idet der var tale om et grundlæggende anderledes begrundet projektforslag end det tidligere, som blev underkendt i Energiklagenævnet. Begrundelsen for projektforslaget var ikke længere kraftvarmeværkets manglende reservekapacitet, men at sikre CO2-neutral varmeproduktion i perioder med reduceret el-produktionsbehov på det frie el-marked og derved medvirke til nedbringelse af den samlede nationale CO2-emission ved el- og varmeproduktion. Kraftvarmeværket bemærkede endvidere, at projektforslaget på baggrund af nye beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen fra maj 2009 var samfundsøkonomisk attraktivt, da der ikke skulle investeres i nye produktionsanlæg, men blot laves en forbindelse mellem to eksisterende anlæg. Mariagerfjord Kommune godkendte herefter på Udvalget for Teknik og Miljøs møde den 8. februar 2010 projektforslaget. Afgørelsen om godkendelse blev sendt til klager ved af 18. februar Klager har efter indbragt sagen for Energiklagenævnet. Sagen for Energiklagenævnet drejer sig om, hvorvidt Mariagerfjord Kommune med hjemmel i projektbekendtgørelsen har kunnet godkende projektforslaget. Den påklagede afgørelse Af Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 17. februar 2010 fremgår bl.a. følgende:

4 [] Godkendelse til etablering af transmissionsledning. Veddum-Skelund-Visborg kraftvarmeværk har anmodet om genbehandling af projektforslag til etablering af transmissionsledning fra Hadsund fjernvarme. Energiklagenævnet har ophævet en tidligere godkendelse til projektet, idet betingelserne for godkendelse af brændselsskift ikke er overholdt. I den nye godkendelse tages alene stilling til ledningen og ikke evt. brændselsskifte. Beslutning Udvalget for Teknik og Miljø besluttede den 8. februar 2010 at godkende transmissionsledningen. Der er ikke hermed taget stilling til evt. brændselsskifte. Side 4 af 20 Sagsfremstilling Udvalget for Teknik og miljø godkendte i august 2008 en projektansøgning fra Veddum- Skelund-Visborg Kraftvarmeværk om tilladelse til etablering af transmissionsledning til Hadsund fjernvarme. Begrundelsen var dengang, at ledningen skulle fungere som spids og reservelast, når kraftvarmeværket ikke producerer strøm. Energiklagenævnet har siden ophævet godkendelsen, fordi de betragter etableringen af transmissionsledningen som fortrængning af naturgasfyret kraftvarme i Veddum med varme fra biomassefyrede kedler i Hadsund. Kommunalbestyrelsen kan kun godkende et brændselsskifte, hvis det er til biogas, lossepladsgas eller anden forgasset biomasse, der anvendes på et kraftvarmeanlæg eller til et CO2-afgiftsfri brændsel til dækning af et øget varmebehov. Desuden kan godkendes projekter med solvarme, geotermi eller overskudsvarme, hvis der er positiv samfundsøkonomi. Varmeværket har herefter fremsendt en ny ansøgning, som begrundes med, at man ønsker at anvende klimaneutral brændsel. Ansøgningen har været sendt til høring hos Naturgas Midt Nord, som udtaler, at en evt. godkendelse af projektet forventes anket til Energklagenævnet. Udvalget for teknik og miljø udsatte sagen på sit møde den 2/ for at give ansøgeren mulighed for i stedet at søge dispensation fra projektbekendtgørelsen. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation.

5 Ansøgeren vurderer ikke, at en dispensationsansøgning er relevant, men anmoder om at få behandlet ansøgningen i henhold til 8 i projektbekendtgørelsen og ikke 15, som energiklagenævnet har anvendt. HMN Naturgas s advokat har fremsendt en supplerende udtalelse. De påpeger, at sagens indhold er uændret i forhold til det oprindelige projekt, som energinævnet omgjorde. HMN mener derfor vi skal give afslag til det samlede projekt. Hjemmel. Kriterierne for at godkende et projekt om levering af varme til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg findes i Bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 15. Transmissionsledninger kan dog godkendes iht. bekendtgørelsens 8. Projekter for transmissionsnet kan godkendes af kommunalbestyrelsen uanset områdeafgrænsningen. Energistyrelsen skriver i vejledning til projektbekendtgørelsen: Projekter for transmissionsnet kan godkendes af kommunalbestyrelsen uanset områdeafgrænsningen, da områdeafgrænsningen ikke påvirkes af placeringen af transmissionsnet. (udeladt) F.eks. kan en transmissionsledning mellem to adskilte fjernvarmenet godkendes såfremt projekt-forslaget for transmissionsledningen udviser en god samfundsøkonomi i forhold til driften af de to fjernvarmenet hver for sig. Det skal bemærkes, at hvor der eksempelvis er tale om et fjernvarmenet forsynet med biomassevarme- eller kraftvarme og et fjernvarmenet forsynet med naturgasbaseret varme eller kraftvarme, må der i henhold til 15 om brændselsvalg for varmeproduktionsanlæg ikke ske en udvidelse af produktionskapaciteten for biomassevarmen Afgørelse træffes i medfør af lov om varmeforsyning lbk. af 17/05/ Side 5 af 20 Vurdering Energistyrelsen og energiklagenævnet er ikke enige om fortolkningen af 8. Energistyrelsen skriver at produktionskapaciteten på Hadsund fjernvarme ikke må udvides, mens energiklagenævnet skriver at produktionen ikke må øges. Eftersom Hadsund fjernvarme ikke udvider produktionskapaciteten, kan projektet godkendes efter ordlyden af energistyrelsens vejledning til 8, som ønsket af ansøgeren, men dermed er ikke

6 givet tilladelse til ændret brændselsvalg. Det vil herefter være op til ansøger at finde en lovlig måde at anvende ledningen. Dette vil indebære en ny projektansøgning, så godkendelse af selve transmissionsledningen vil kun være første skridt. []. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager finder, at Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 17. februar 2010 skal ophæves, da afgørelsen er i strid med Energiklagenævnets afgørelse af 18. maj Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Det godkendte projektforslag er for så vidt angår alle faktiske og retlige forhold identisk med det projektforslag, som Energiklagenævnet tidligere har ophævet kommunens godkendelsen af. Mariagerfjord Kommune har undladt rettidigt at indbringe Energiklagenævnets afgørelse af 18. maj 2009 for domstolene. Energiklagenævnets afgørelse står derfor ved magt. Side 6 af 20 Afgørelsen af 17. februar 2010 skal ophæves, da godkendelsen af forslaget som anført allerede er ophævet, hvorfor Mariagerfjord Kommune ikke lovligt på ny kan godkende et identisk projekt. Klager finder subsidiært, at Mariagerfjord Kommunes afgørelse skal ophæves, da projektforslaget ikke lovligt kan godkendes i medfør af reglerne i projektbekendtgørelsen. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Mariagerfjord Kommune har godkendt projektforslaget uden hensyntagen til transmissionsledningens faktiske anvendelse efter etableringen. Projektbekendtgørelsens 8 indeholder alene en hjemmel til at godkende anlæg af transmissionsledninger uden hensyntagen til områdeafgræsningen. Ledningen skal imidlertid fortsat være samfundsøkonomisk mest fordelagtig, jf. projektbekendtgørelsens 6, jf. 24. Da de samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget hviler på den forudsætning, at der via transmissionsledningen leveres varme til kraftvarmeværket, er der ikke grundlag for at godkende projektforslaget uden hensyntagen til, hvorledes transmissionsledningen rent faktisk skal anvendes, således som forudsat i afgørelsen af 17. februar Etableringen af transmissionsledningen må sidestilles med en ændring af brændselsvalget på kraftvarmeværket, idet Hadsund Fjernvarme vil komme til at levere naturgasbaseret fjernvarme i stedet for kraftvarmeværkets naturgasbaserede fjernvarme i situationer, hvor

7 kraftvarmeværket selv er i stand til at levere varmen. En godkendelse af projektforslaget forudsætter derfor, at dette kan godkendes i medfør af projektbekendtgørelsens 15. Da der ikke er oplysninger om, at der skulle foreligge et udvidet varmebehov, kan projektforslaget ikke godkendes, jf. projektbekendtgørelsens 15, stk. 4. Projektforslaget er ikke udarbejdet med henblik på afdækning af et yderligere varmebehov på kraftvarmeværket. Henvisningen til mulighederne for forsyning af to kommende udstykninger i Hadsund er således ikke tilstrækkeligt konkret til, at projektforslaget kan godkendes i medfør af projektbekendtgørelsens 15, stk. 4. Det i projektforslaget anført om bl.a. nedbringelsen af CO 2- emissionen, anvendelsen af CO 2-neutralt brændsel, ønsket om opfyldelse af Danmarks energipolitiske målsætninger om nedbringelse af CO 2-emission er irrelevant for afgørelsen af, om projektforslaget kan godkendes. Side 7 af 20 Energiklagenævnet har truffet afgørelse om fortolkningen af projektbekendtgørelsens 8. Såfremt kraftvarmeværket og Mariagerfjord Kommune ønskede at få nævnets fortolkning prøvet, skulle man have indbragt sagen for domstolene, hvilket ikke er sket rettidigt, hvorfor Energiklagenævnets afgørelse af 18. maj 2009 står fast. Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk a.m.b.a. s synspunkter og bemærkninger Kraftvarmeværket finder, at Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 17. februar 2010 skal stadfæstes. Til støtte herfor har værket navnlig anført følgende: Projektforslaget er ansøgt og godkendt med henvisning til projektbekendtgørelsens 8, idet det er taget til efterretning, at den hidtidige begrundelse som reservelastkapacitet ikke kunne godkendes, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 18. maj Da der ikke sker en udvidelse af produktionskapaciteten for biomasse, kan projektforslaget godkendes under henvisning til projektbekendtgørelsens 8 og Energistyrelsens vejledning af december 2007 til bekendtgørelsen. Mariagerfjord Kommunes udtalelse til sagen Mariagerfjord Kommune har i forbindelse med fremsendelsen af klagen til Energiklagenævnet i henhold til projektbekendtgørelsens 29, stk. 2, fremsendt en udtalelse til sagen. Mariagerfjord Kommune citerer i den forbindelse den påklagede afgørelse og udtaler endvidere følgende:

8 Kommunen har efter anmodning fra kraftvarmeværket genbehandlet projektforslaget alene efter bestemmelsen i projektbekendtgørelsens 8. Øvrige oplysninger Af projektforslaget af september 2009 fremgår bl.a. følgende: [] 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk er overgået til markedsvilkår pr 1. oktober Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk har en skæv peakkontrakt, så de er på markedsvilkår med de 2 gasmotorer, der er bundet op på dampproduktion til Kruse Vask. Side 8 af 20 Dette betyder, at motor 1 og 2 leverer el og varme i perioden kl alle hverdage. Gasmotor 3 er overgået til regulerkraftmarkedet, hvilket betyder, at den kun er i drift, når der er behov for elproduktion. Kraftvarmeproduktionen på Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk er således nu styret af elproduktionsbehovet på nettet og ikke af varmebehovet i forsyningsområdet. Det resterede varmebehov produceres på eksisterende naturgaskedel med deraf følgende CO2-emission. For at nedbringe CO2-emissionen for det resterende varmeproduktionsbehov til nul ønskes etableret en transmissionsledning til Hadsund Fjernvarme, vor der fyres med CO2-neutralt brændsel i form af flis. I situationer med høje elpriser og aktivering på regulerkraftmarkedet vil der i perioder kunne opstå varmeoverskud på Veddum- Skelund-Visborg Kraftvarmeværk. Dette varmeoverskud vil gennem transmissionsledningen kunne afsættes til Hadsund Fjernvarme og dermed være med til at øge kraftvarmeproduktionen på Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk i perioder, hvor dette er ønskeligt for det samlede elsystem.

9 Projektet er således et led i opfyldelsen af Danmarks energipolitiske målsætning omkring nedbringelsen af CO2-emissionen ved den samlede kraft- og varmeproduktion. Denne rapport beskriver et projektforslag iht. varmeforsyningsloven for etablering af transmissionsledning fra Hadsund til Visborg, så Hadsund Fjernvarme kan levere CO2-neutralt varme til Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk i perioder med begrænset elproduktionsbehov. Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk fremsender projektforslaget, hvis formål er at opnå projektgodkendelse til at etablere ny transmissionsledning, og derigennem opnå, at Hadsund Fjernvarme kan fungere som CO2-neutralt varmeproducent for Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk i perioder med behov for varmeproduktion uden samproduktion. Side 9 af 20 Projektforslaget og nærværende samfundsøkonomiske redegørelse skal redegøre for ændringer og meromkostninger samt besparelser ved etablering af ny transmissionsledning i forhold til fortsat at producere varmen på naturgaskedlen i Veddum. Indstilling Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk er overgået til markedsvilkår og samproduktion af el og varme vil være bestemt af behovet for elproduktion. Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk skal fortsat levere damp til Kruse Vask, og vil være bundet til elproduktionen på de dampproducerende enheder. Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk ønsker at etablere en transmissionsledning fra Hadsund til Visborg, for at opnå at Hadsund Fjernvarme kan fungere som CO2-neutral varmeproducent ved behov for varmeproduktion på kedel. 2.1 Varmeplanlægning Mariagerfjord Kommune bedes behandle projektforslaget efter 8 i Projektbekendtgørelsen Projektet bør godkendes idet: Transmissionsledningen vil sikre CO2-neutral varmeproduktion i perioder med begrænset elproduktionsbehov.

10 Transmissionsledningen vil reducere den samlede nationale CO2-emission ved el- og varmeproduktion. Projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt. 2.2 Forbrugertilslutning Inden for den eksisterende bebyggelse i det nuværende forsyningsområde er ledningsnettet fuldt udbygget til at kunne forsyne samtlige potentielle forbrugere. Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk oplever i øjeblikket et stigende antal udmeldinger på grund af for høje priser. Denne udmelding fra fjernvarmen kan stoppes ved etablering af transmissionsledningen, der vil medføre markant reduktion af forbrugerpriserne. Side 10 af 20 Projektet vil således være medvirkende til opfyldelsen af Klima- og Energiministerens brev til kommunerne af 27. januar 2009 om øget tilslutning til fjernvarmesystemerne. For Hadsund Fjernvarme vil etablering af en transmissionsledning forbedre værkets muligheder for at forsyne 2 kommende udstykninger i Hadsund med varme. 4.1 Hoveddisposition Der etableres en ny transmissionsledning på ca meter fra Hadsund til Visborg i DN125 udført som +isoleret twinrør. Varmetabet i denne ledning vil udgøre 312 MWh/år til en netto produktionspris af ca. 175 kr./mwh svarende til ca kr. Det eksisterende kraftvarmeværk i Veddum har ændret sin driftsform fra elafregning på treledstariffen til drift på markedsvilkår. Det vil betyde, at de to motorer, der indgår i dampproduktionen til Kruse, har faste køretider tilpasset produktionen i vaskeriet, og at den tredje motor er på regulérkraftmarkedet i form af manuel reserve. 5.1 Beregningsmetode Det tidligere gældende samproduktionskrav er ophævet og de decentrale værkers primære opgave er nu markedsresponsen på prissignaler fra el- og regulerkraftmarkedet.

11 Kraftvarmeproduktionen er således fremover ikke styret af varmeproduktionen. 5.2 Virksomhedsøkonomi En transmissionsledning fra Hadsund til Visborg (2.500 m á 1500 kr/m) vil koste 3,75 mio. kr. inkl. pumpestation og styring. Der er regnet en kedelproduktionspris i Veddum på ca. 500 kr./mwh og en tilsvarende afregningspris i Hadsund på 200 kr./mwh. Transmissionsledningen vil afhængig af den valgte driftsform og afhængig af i hvor stor en del af året, man vælger at nedlukke den eksisterende transmissionsledning mellem Skelund og Visborg, give et selskabsøkonomisk overskud efter forrentning og afskrivning på op til ca. 1,6 mio.kr./år ved fuld dækning af behovet i Visborg og Visborggaard svarende til levering af et sted mellem og MWh/år. Side 11 af Samfundsøkonomi Samfundsøkonomien er opgjort efter Energistyrelsens retningslinier for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der er anvendt brændselspriser ifølge Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, Energistyrelsen maj Energi og miljø Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens retningslinier for evaluering af varmeforsyningsprojekter. I bilag 7 er vist emissioner ved varmeproduktion over den 20-årige beregningsperiode med henholdsvis flisfyring og naturgas. Idet skadevirkningen på miljøet er afspejlet i den samfundsmæssige omkostning, vil en løsning med flisfyring være den samfundsmæssige mest attraktive løsning. 5.5 Beregningsresultater Som det fremgår af bilagene 5-7 viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger en fordel for transmissionsledning som det fremgår af følgende skema. Brændsel Anlæg, Emissio- Afgiftsprove- I alt drift og ner nu vedlige- (20 % mod-

12 hold regnes) Eksit. gaskedel Ny transmissionsledning Konklusion Den samfundsøkonomiske beregning viser at med en levering på min MWh, er der en væsentlig gevinst ved at etablere en transmissionsledning fra Hadsund til Visborg, så Hadsund Fjernvarme kan levere CO2-neutral varme, frem for at afbrænde CO2- belastende naturgas, som er en begrænset ressource, på naturgaskedlen i Veddum. Side 12 af 20 Under virksomhedsøkonomi er ændringen i fjernvarmeværkets varmeproduktionsomkostning ved det foreslåede projekt. Den selskabsøkonomiske fordel ved at etablere transmissionsledningen er op til 1,6 mio. kr om året, der vil komme fjernvarmeforbrugerne i Veddum-Skelund-Visborg til gode. Det svarer til en reduktion i varmeproduktionsomkostningerne med knapt kr. ekskl. moms i gennemsnit pr. forbruger om året. CO2-emissionen fra produktionen på Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk vil i kraft af projektet blive reduceret med 988 ton pr. år. []. Af projektforslaget af juli 2007, som Energiklagenævnet behandlede ved nævnets afgørelse af 18. maj 2009, fremgår bl.a. følgende: [] 1.1 Indledning Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk overgår til markedsvilkår pr 1. oktober Det er lykkedes for Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk, at opnå en skæv peakkontrakt, så de kan gå på markedsvilkår med de 2 gasmotorer, der er bundet op på dampproduktion til Kruse

13 vask. Dette betyder, at de leverer el i perioden kl. 6 kl. 16 alle hverdage. Gasmotor 3 overgår til regulerkraftmarkedet, hvilket betyder, at den kun er i drift, når der er behov for elproduktion. Disse nye aftaler betyder, at efter 1. oktober vil driften af gasmotorerne i højere grad afhænge af elproduktionsprisen end af varmebehovet, og at der nødvendigvis skal etableres en reserveenhed til varmeproduktion i de perioder, hvor gasmotorerne ikke vinder elproduktion på det frie elmarked. Behovet for en ekstra varmeproduktionsenhed kan være etablering af en fjernvarmekedel på Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk. Et alternativ er, at etablere en transmissionsledning fra værket i Hadsund til Visborg. Denne rapport beskriver et projektforslag iht. varmeforsyningsloven for etablering af transmissionsledning fra Hadsund Bys Fjernvarmeværk til Visborg, så Hadsund Varmeværk kan fungere som reserveenhed for Veddum- Skelund-Visborg Kraftvarmeværk. Side 13 af Indstilling Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk overgår til markedsvilkår 1. oktober og skal i den forbindelse have etableret varmeproduktionskapacitet til reserve for at understøtte den ændrede driftsform. Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk skal fortsat levere damp til Kruse vask, men vil være bundet af elproduktionen på enhederne. 2.1 Varmeplanlægning Mariagerfjord Kommune bedes behandle projektforslaget efter 7 stk 2 og 8. Projektet bør godkendes idet: den nye transmissionsledning skal fungere som reservekapacitet. Projektet er samfundsøkonomisk meget fordelagtigt. 2.2 Forbrugertilslutning

14 Inden for den eksisterende bebyggelse i det nuværende forsyningsområde er ledningsnettet fuldt udbygget til at kunne forsyne samtlige potentielle forbrugere. For Hadsund Fjernvarme vil etablering af en transmissionsledning forbedre værkets muligheder for at forsyne 2 kommende udstykninger i Hadsund med varme. 4 Beskrivelse af projektet 4.1 Hoveddisposition Der etableres en ny transmissionsledning på ca meter fra Hadsund Bys Fjernvarme til Visborg i DN125 udført som + isoleret twinrør. Varmetabet i denne ledning vil udgøre 312 MWh/år til en netto produktionspris af ca. 125 kr./mwh svarende til ca kr. Side 14 af 20 Det eksisterende kraftvarmeværk i Veddum ændrer sin driftsform fra elafregning på treledstariffen til drift på markedsvilkår. Det vil betyde, at de to motorer, der indgår i dampproduktionen til Kruse, får faste køretider tilpasset produktionen i vaskeriet, og at den tredje motor kommer på regulérkraftmarkedet i form af manuel reserve. 6 Konklusion Den samfundsøkonomiske beregning viser en væsentlig gevinst ved at etablere en transmissionsledning fra Hadsund Bys Fjernvarme til Visborg, så Hadsund Bys Fjernvarme kan fungere som reservevarmeenhed, frem for at etablere en ny naturgaskedel i Veddum. Retsgrundlaget Under virksomhedsøkonomi er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag ved det foreslåede projekt. Den selskabsøkonomiske fordel ved at etablere transmissionsledningen er op til 1,6 mio. kr om året, der vil komme fjernvarmeforbrugerne i Veddum-Skelund-Visborg til gode. []. Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg samt valg af produktionsform og brændsel er nærmere reguleret i projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Af bekendtgørelsen fremgår bl.a. følgende: []

15 3. Projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Tilsvarende gælder vedligeholdelses- og reparationsarbejder på et kollektivt varmeforsyningsanlæg, der i væsentlig grad indebærer en forbedring af anlæggets drifts- og energiøkonomi samt levetid. Stk. 2. Retlige og faktiske dispositioner til gennemførelse af et projekt må først foretages, efter projektet er godkendt. [] 8. Projekter for transmissionsnet kan godkendes af kommunalbestyrelsen uanset områdeafgrænsningen. [] Varmeproduktionsanlæg 15. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg eller varmeanlæg, skal kommunalbestyrelsen ved godkendelse af projekter anvende kriterierne i stk. 2-4 for fastlæggelse af brændselsvalg. Stk. 2. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen kun godkende brændslerne naturgas og mineralsk olie, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen godkende biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse forudsat, at brændslet anvendes på en kraft-varme-producerende produktionsenhed baseret på disse brændsler. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ved etablering af udvidet varmeproduktionskapacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, godkende anvendelse af CO2 -afgiftsfrit brændsel for anlæg, der alene er dimensioneret til at dække det øgede varmebehov, jf. dog 13. [] Side 15 af Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af planlægningen efter kapitel 2, de i kapitel 3 fastsatte forudsætninger og de i 21, stk. 1, nr. 10, nævnte samfundsøkonomiske analyser samt de efter 23 modtagne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en kon-

16 kret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Stk. 2. Forudsætter projektet anvendelse af de i lovens 6, stk. 3, og 7 nævnte regler, skal kommunalbestyrelsen vurdere reglernes anvendelse i forhold til projektets økonomi og opfyldelsen af energipolitiske målsætninger mv. []. Bilag 1 Godkendelsespligtige projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningslovens kapitel 2 1) Produktions- og behandlingsanlæg 1.1) Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af produktions- og behandlingsanlæg for bygas, LPG (flaskegas), biogas, lossepladsgas, geotermisk energi m.v. 1.2) Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af fjernvarmeværker, herunder forbrændingsanlæg for affald, træ, halm m.v. 1.3) Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mere end 0,25 MW. 1.4) Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af kraft-varmeanlæg/centraler med en eleffekt op til 25 MW. 1.5) Ændring af energiform på godkendelsespligtige kollektive varmeforsyningsanlæg, jf ) Transmissions- og fordelingsledninger 2.1) Etablering eller bortfald af anvendelsen af transmissions- og fordelingsledninger med tilhørende tekniske anlæg (pumper, stationer, varmeveksler m.v.) for fjernvarme, naturgas eller andre brændbare gasarter (bygas, biogas, lossepladsgas m.v.). 2.2) Forstærkning af transmissionsledninger/fordelingsledninger for fjernvarme, naturgas m.v., som øger kapaciteten. 3) Distributionsnet og forsyningsområder 3.1) Etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af distributionsnet eller forsyningsområder. [] Side 16 af 20 Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til projektbekendtgørelsen (vejledning om bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, december 2007). Vedrørende bekendtgørelsens 8 fremgår bl.a. følgende af vejledningen: []

17 Projekter for transmissionsnet kan godkendes af kommunalbestyrelsen uanset områdeafgrænsningen, da områdeafgrænsningen ikke påvirkes af placeringen af transmissionsnet. Godkendelsen af et sådant projektforslag betyder ikke, at området langs denne transmissionsledning er kollektivt forsynet. Det skyldes, at formålet med ledningen ikke er at forsyne beboelserne langs denne ledning, men alene at forsyne de to produktionsværker. Ønsker eksempelvis et naturgasselskab at forsyne en virksomhed på denne strækning, og kan virksomhedens anlæg tilsluttes direkte på transmissionsledningen, skal denne tilslutning særskilt godkendes. F.eks. kan en transmissionsledning mellem to adskilte fjernvarmenet godkendes såfremt projektforslaget for transmissionsledningen udviser en god samfundsøkonomi i forhold til driften af de to fjernvarmenet hver for sig. Det skal bemærkes, at hvor der eksempelvis er tale om et fjernvarmenet forsynet med biomassevarme- eller kraftvarme og et fjernvarmenet forsynet med naturgasbaseret varme eller kraftvarme, må der i henhold til 15 om brændselsvalg for varmeproduktionsanlæg ikke ske en udvidelse af produktionskapaciteten for biomassevarmen. []. Side 17 af 20 En realitetsafgørelse truffet af et rekursorgan skal som udgangspunkt respekteres af underinstansen. Hvis der i tiden efter rekursorganets afgørelse ikke er fremkommet nye væsentlige oplysninger eller nye regler, der regulerer de punkter, som rekursorganet har taget stilling til, er rekursorganets afgørelse bindende for førsteinstansen. Hvad rekursinstansen har taget stilling til, vil bero på en fortolkning af rekursafgørelsen og det retsgrundlag, den bygger på. Hvis førsteinstansen meddelte afslag på en ansøgning ud fra en skønsmæssig vurdering, og rekursinstansen stadfæster afslaget under henvisning til, at man ikke har grundlag for at tilsidesætte førsteinstansens skøn, har rekursinstansen ikke taget stilling til, om der i alle situationer skal gives afslag. I dette tilfælde vil førsteinstansen som udgangspunkt kunne genoptage sagen og efter en fornyet vurdering give en tilladelse, der vil kunne påklages til rekursinstansen. Hvis der er i tiden efter rekursorganet traf sin afgørelse er fremkommet nye væsentlige forhold, faktiske eller retlige, kan førsteinstansen endvidere være berettiget til at træffe en afgørelse, som indebærer en omgørelse af rekursorganets afgørelse. Det skal således vurderes efter de almindelige forvaltningsretlige regler og genoptagelse, om en førsteinstans kan genbehandle en sag, der er afgjort ved en rekursinstans. Der kan i den forbindelse henvises til bogen Forvaltningsret - Prøvelse af Bent Christensen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave, 4. oplag, 1994, side 292 ff., samt bogen

18 Forvaltningsret. Almindelige Emner af Jens Garde m.fl.: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 5. udgave, 2009, s. 350 ff. Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Energiklagenævnet har ved tidligere afgørelse af 18. maj 2009 ophævet Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 25. september 2008 om godkendelse af kraftvarmeværkets projektforslag af juli 2007 om etablering af reservevarmekapacitet i forbindelse med værkets overgang til markedsvilkår. Ved den nu påklagede afgørelse af 17. februar 2010 har Mariagerfjord Kommune godkendt kraftvarmeværkets projektforslag af september 2009 om etablering af en varmetransmissionsledning mellem kraftvarmeværket om Hadsund Fjernvarme. Projektforslaget af juli 2007 havde efter det oplyste til formål, at Hadsund Fjernvarme via en transmissionsledning kunne fungere som reserveenhed ved udfald på kraftvarmeværkets varmekedel. Reserveenheden skulle anvendes til varmeproduktion i de perioder, hvor kraftvarmeværkets gasmotorer ikke vandt elproduktion på det frie elmarked. Energiklagenævnet ophævede Mariagerfjord Kommunes godkendelse af projektforslaget af juli 2007, da nævnet fandt, at etableringen af transmissionsledningen måtte sidestilles med en ændring af brændselsvalget på kraftvarmeværket i forbindelse med, at biomassebaseret varme fra Hadsund Fjernvarme via transmissionsledningen ville erstatte kraftvarmeværkets egenproducerede naturgasbaserede varme. Side 18 af 20 Det nu foreliggende projektforslag fra september 2009 har efter det oplyste til formål at nedbringe CO 2-emissionen for det resterende varmeproduktionsbehov på kraftvarmeværket, når der ikke er behov for samproduktion af el- og varme. Kraftvarmeværkets gasmotorer 1 og 2 leverer varme til et vaskeri alle hverdage fra kl og samtidig el til nettet (på markedsvilkår), mens værkets gasmotor 3 er overgået til regulerkraftmarkedet og kun sættes i drift, når der er behov for elproduktion. Når der ikke er behov for samproduktion af el og varme, har projektet således til formål, at Hadsund Fjernvarme via transmissionsledningen kan fungere som CO 2-neutral varmeproducent for kraftvarmeværket. Begge projektforslag, som kraftvarmeværket har forelagt for kommunen til godkendelse, angår således etablering af en varmetransmissionsledning mellem kraftvarmeværket og Hadsund Fjernvarme, men med tilsyneladende forskellige formål. Når en rekursinstans, som Energiklagenævnet er i forhold til Mariagerfjord Kommune i den foreliggende sag, har truffet en endelig afgørelse i en sag, kan en førsteinstans (kommunen) ikke uden videre genbehandle sagen, jf. nærmere ovenfor under afsnittet om retsgrundlaget. Kommunen vil kun kunne foretage en genbehandling, såfremt betingelserne for en genoptagelse af sagens behandling er til stede. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag, der

19 er genoptaget, kan afgøres med et ændret resultat, reguleres i øvrigt af almindelige forvaltningsretlige regler om tilbagekaldelse af forvaltningsakter. En myndighed kan i almindelighed genoptage en afgjort sag i tilfælde, hvor der i forbindelse med en anmodning om genoptagelse fremkommer nye faktiske oplysninger eller nye retlige forhold af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighedernes oprindelige stillingtagen til sagen. Ved væsentlige nye retlige forhold forstås ændringer med tilbagevirkende kraft i det retsgrundlag, der forelå på tidspunktet for den oprindelige afgørelse, eller at en højere administrativ myndighed eller domstol har truffet afgørelse i relation til parten i den sag, der remonstreres 2 vedrørende et spørgsmål, som er af betydning for den remonstrerede sag. Mariagerfjord Kommune har således alene haft hjemmel til at godkende projektforslaget af september 2009, såfremt der i tiden mellem Energiklagenævnets afgørelse af 18. maj 2009 om ophævelse af kommunens godkendelse af projektforslaget af juli 2007 og kommunens afgørelse af 17. februar 2010 er fremkommet væsentlig nye faktiske eller retlige oplysninger vedrørende sagen. Reglerne om genoptagelse af afgørelser er beskrevet nærmere i den juridiske litteratur. Der kan henvises til bogen: Forvaltningsret af Hans Gammeltoft- Hansen m.fl., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave, 2002, side 915 ff. Side 19 af 20 I den foreliggende sag angår begge kraftvarmeværkets projektforslag, som anført, etableringen af den samme varmetransmissionsledning fra værket til Hadsund Fjernvarme. Energiklagenævnet finder, at det af kommunen godkendte projektforslag af september 2009 i realiteten angår et identisk projekt, som forelå ved kraftvarmeværkets projektforslag fra 2007, og som kommunen ligeledes godkendte, men hvor Energiklagenævnet ophævede kommunens godkendelse af projektforslaget. Det forhold, at det angivelige formål med projektet oplyses forskelligt i de to projektforslag, kan ikke føre til at andet resultat. Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at de faktiske oplysninger i sagen ikke har ændret sig i forhold til nævnets afgørelse af 18. maj 2009, da der som anført er tale om to identiske projekter. Det forhold, at projektforslaget af september 2009 har fået en anden begrundelse end projektforslaget af juli 2007 medfører ikke, at der er tale om et andet og nyt projektforslag, som kan godkendes i medfør af projektbekendtgørelsens 8. Da der heller ikke foreligger oplysninger om, at der er opstået et efterfølgende planlagt varmebehov, 2 Ved remonstration forstås således det forhold, at en part i sagen henvender sig til en forvaltningsmyndighed, der har truffet afgørelse i en sag, med anmodning om, at sagen genoptages, så der kan træffes en anden og for parten gunstigere - afgørelse i sagen.

20 kan projektforslaget endvidere ikke godkendes i medfør af projektbekendtgørelsens 15, stk. 4. Det forhold, at de samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget af september 2009 er opdateret i forhold til projektforslaget af juli 2007 medfører ikke, at der foreligger nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning, at Mariagerfjord Kommune har haft hjemmel til at genbehandle sagen. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at der ikke er sket nogen ændringer i projektbekendtgørelsen, siden Energiklagenævnet traf sin oprindelige afgørelse af 18. maj Mariagerfjord Kommune har således ikke haft hjemmel til at træffe afgørelsen af 17. februar Kommunens afgørelse er derfor ugyldig, og afgørelsen ophæves, således at Energiklagenævnets afgørelse af 18. maj 2009 står ved magt. Energiklagenævnets afgørelse Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 17. februar 2010 ophæves. Side 20 af 20 Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 20. december Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnet i henhold til 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jfr. 26, stk. 4, i lov om varmeforsyning. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. P.N.V. Poul K. Egan Nævnsformand /Signe Sara Hildebrandt Fuldmægtig, cand.jur.

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Lemvig Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende Fjernvarme i Syddjurs Kommune. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Redegørelse. Vedrørende Fjernvarme i Syddjurs Kommune. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder (Varmeforsyning) Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST 05122012 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 3, stk. 2, 4, stk. 2, 5, 9, stk. 1, 15, 20, stk. 2, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012 [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse afslag

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Middelfart

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Haderslev Kommunes afgørelse af 8. november 2012 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Haderslev Kommunes afgørelse af 8. november 2012 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Haderslev

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt [XXX] Anonymiseret Fremsendes pr. e-mail til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Ved af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning.

Ved  af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning. Til: Dansk Bygge- og Energirådgivning v. [XXX] Energistyrelsen [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt Advokfirmaet Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt til Vindblæs Kraftvarme A.m.b.a. [...] Energiklagenævnet traf den

Læs mere

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse:

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse: ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 15. november 2001 J.nr. 97-2311-0096 HJD AFGØRELSE (Varmeforsyning) Klage fra over afgørelse af

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Partner Christian Sinding Bredgade 38 1260 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Give Kommune over Energistyrelsen af 2. april 2004 Dispensation fra forudsætningsskrivelse til opførelse af biomassefyret kedelanlæg

Give Kommune over Energistyrelsen af 2. april 2004 Dispensation fra forudsætningsskrivelse til opførelse af biomassefyret kedelanlæg (Varmeforsyning) Give Kommune over Energistyrelsen af 2. april 2004 Dispensation fra forudsætningsskrivelse til opførelse af biomassefyret kedelanlæg Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere