Footbath with vibrations, bubbles, heat and pedicure - type 6048

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Footbath with vibrations, bubbles, heat and pedicure - type 6048"

Transkript

1 PEDICURE Footbath with vibrations, bubbles, heat and pedicure - type 6048

2 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page

3 OBH Nordica Fodbad med pedicure Før brug Før fodboblebadet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. VIGTIGT Personer, der har nedsat følesans i fødderne, f.eks. på grund af kredsløbsforstyrrelser, diabetes el.lign., bør kun anvende fodboblebadet efter samråd med en læge. Sådan bruges fodboblebadet Sæt fodboblebadet på gulvet foran en stol (læg evt. et håndklæde under fodboblebadet for at undgå stænk på gulvet under brug). Gummifødderne i bunden af apparatet gør, at det står godt fast. OBS! Sæt ikke stikket i kontakten, før fodboblebadet er fyldt med vand. Overskydende ledning kan evt. rulles op under fodboblebadet. Ønskes fodboblebadet anvendt med vand, fyldes fodbadet med vand af ønskede temperatur (max. 2 liter). Rør let i vandet for at fordele varmen. Husk: Man kan tåle varmere vand på hænderne end på fødderne, så det er en god idé at prøve sig forsigtigt frem, før man stikker fødderne i det varme vand. Tilsæt evt. badeolie eller badesalt. Sæt stikket i stikkontakten. Placer nu fødderne på apparatets massageflader i bunden af karret. Stå aldrig op i fodboblebadet! Apparatet tændes ved at dreje på den runde knap. Der kan vælges mellem følgende indstillinger: 0 = Slukket 1 MASSAGE = Vibrationsmassage 2 HEAT/WHIRL = Varme og bobler 3 HEAT/WHIRL/MASSAGE = Varme, bobler og vibrationsmassage Fodboblebadet kan anvendes uden vand til vibrationsmassage og/eller ved brug af pedicuredelene, ved brug af de andre dele skal fodbadet være fyldt med vand. Vær opmærksom på, at overfladen bliver meget varm indvendig, når fodboblebadet anvendes uden vand. Personer med følsom hud skal udvise forsigtighed under brugen. 3

4 Vibrationsmassage I position 1 kan apparatet anvendes med eller uden vand. Massagepunkterne i bunden af apparatet og vibrationerne virker som massørens fingre og giver fødderne effektiv og dybtgående massage. Ved at presse fødderne ned mod massagefladerne - i stedet for blot at lade fødderne hvile, opnås en mere intens massage. De afslappende vibrationer forplanter sig fra følsomme punkter i fødderne op i benene og videre i resten af kroppen. Bobler og varme IVælges position 2 må apparatet kun anvendes med vand. Luftboblerne hvirvler op fra bunden af apparatet og giver fødderne en blød og skånsom massage. Kombinationen med varme og bobler øger blodcirkulationen i fødderne, hvilket har en afspændende og afslappende effekt. Varme, bobler og vibrationsmassage Ved valg af position 3 må apparatet kun anvendes med vand. Ved at vælge denne funktion opnås optimal effekt. Kombinationen vibrationsmassage, bobler og varme lindrer ømme og trætte muskler og ny energi tilføres muskler og ben. Øget velvære vil hurtigt være mærkbar. Varme Apparatet er ikke beregnet til at opvarme vandet, men vil holde vandet varmt i op til 20 minutter. Vandet må derfor skiftes, hvis det er blevet for koldt. Pedicurecenter De 3 separate pedicuredele fuldender fodplejen. Pedicuredelene kan anvendes uden der er vand i fodboblebadet. Placer delene valgfrit i hullerne i midten af fodbadet. Kuglemassage: Kuglerne drejer i cirklende bevægelser under fodsålen, hvorved opnås en intensiv massageeffekt på fodens forskellige zoner. Massagebørste: Den roterende børste fjerner døde hudceller og øger blodcirkulationen. Pimpsten: Pimpstenen sliber skånsomt hård hud på hæl, fodsåler og under tæerne. Pas på ikke at trykke for hårdt ned på pimpstenen for at undgå beskadigelse af huden. Såfremt der trykkes for hårdt ned, stopper roteringerne automatisk og fortsætter igen, når trykket løsnes. Man bør prøve sig frem i starten, således at man ikke fjerner for meget hud på en gang. 4

5 Rengøring og vedligeholdelse Tag stikket ud af kontakten inden rengøring og vedligeholdelse. Drej afbryderen hen på 0 og tag stikket ud af kontakten. Tøm fodboblebadet over en vask ved at hælde vandet ud gennem hældetuden under vandskjoldet. Tør derefter apparatet af med en tør klud. Har rester af badeolie el.lign. sat sig i karret, kan disse tørres af med en fugtig klud med lidt sulfo på. Fodboblebadet og stikket må ALDRIG skylles under rindende vand eller neddyppes i vand eller andre væsker. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. El-apparater er ikke legetøj og bør derfor altid stilles uden for børns rækkevidde. 6. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 7. Fodboblebadet må kun anvendes uden vand i position 1 (vibrationsmassage) og/eller ved brug af pedicuredelene. I position 2 og 3 skal der være vand i fodbadet. 8. Tøm altid fodboblebadet for vand efter brug. 9. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 10. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI-relæ-brydestrøm max 30 ma). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 11. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 12. Fodboblebadet må ikke anvendes til medicinsk brug, idet apparatet ikke er omfattet af CE/direktiv vedrørende elektro-medicinske apparater. 13. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. 5

6 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Dybendalsvænget Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 65 watt Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes 6

7 OBH Nordica fotbad med pedikyr Innan användning Innan fotbadet används bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och sparas för framtida bruk. VIKTIGT Personer med cirkulationsrubbningar eller nedsatt känsel (t ex diabetiker) bör inte använda apparaten utan att först ha konsulterat läkare. Användning Ställ fotbadet på golvet framför en stol (lägg ev en handduk under fotbadet för att undvika stänk på golvet). Gummifötterna i botten av apparaten gör att det står stadigt. OBS! Sätt inte i kontakten i vägguttaget innan du fyllt fotbadet med vatten. Överskjutande sladd kan lindas upp under fotbadet. Om du önskar använda fotbadet med vatten, fyll fotbadet med vatten med önskad temperatur (max 2 liter). Rör om i vattnet för att fördela värmen. OBS! Man tål varmare vatten på händerna än på fötterna så det är en god idé att prova försiktigt innan man sticker ner fötterna i det varma vattnet. Tillsätt eventuellt badolja eller badsalt. Sätt i kontakten i vägguttaget. Placera fötterna på apparatens massageytor i botten av karet. Stå aldrig upp i fotbadet. Apparaten startas genom att vrida på den runda strömbrytaren. Du kan välja mellan följande inställningar: 0 = Avstängd 1 MASSAGE = Vibrationsmassage 2 HEAT/WHIRL = Värme och bubbeleffekt 3 HEAT/WHIRL/MASSAGE = Värme, bubbeleffekt och vibrationsmassage Fotbadet kan användas utan vatten vid vibrationsmassage och/eller vid användning av pedikyrdelarna, vid övriga funktioner måste fotbadet vara fyllt med vatten. Var uppmärksam på att höljet blir mycket varm under användning när fotbadet används utan vatten. Personer med känslig hud ska vara försiktig vid användning. 7

8 Vibrationsmassage I position 1 kan fotbadet användas med eller utan vatten. Massagepunkterna i botten av apparaten och vibrationerna verkar som massörens fingrar och ger fötterna effektiv och djupgående massage. Genom att pressa fötterna mot massageytorna istället för att endast låta fötterna vila uppnås en intensivare massage. De avslappnande vibrationerna fortplantar sig från fötterna och upp i benen och vidare till resten av kroppen. Bubblor och värme När position 2 är vald måste fotbadet vara fyllt med vatten. Luftbubblorna virvlar upp från botten av apparaten och ger fötterna en mjuk och skonsam massage. Kombinationen med värme och bubblor ökar blodcirkulationen i fötterna, vilket har en avslappnande effekt. Värme, bubbeleffekt och vibrationsmassage När position 3 är vald måste fotbadet vara fyllt med vatten. Genom att välja denna funktion uppnås en optimal effekt. Kombinationen vibrationsmassage, bubblor och värme lindrar ömma och trötta muskler och ny energi tillförs muskler och ben. Ökat välbefinnande märks genast. Värme Apparaten kan inte värma upp vattnet men håller vattnet varmt upp till 20 minuter. Byt därefter vatten om det blivit för kallt. Pedikyrtillbehör De 3 separata pedikyrdelarna fulländar fotvården. Dessa kan även användas utan vatten i fotbadet. Placera valfritt tillbehör i hållaren i mitten av fotbadet. Kulmassage: kulorna verkar i cirkulerande rörelser under fotsulan och en intensiv massageeffekt uppnås på alla fotens zoner. Torrborstning: den roterande borsten tar bort döda hudceller och ökar blodcirkulationen. Pimpsten: pimpstenen slipar skonsamt bort hård hud på häl, fotsulor och under tårna. Tryck inte för hårt på pimpstenen för att undvika att huden skadas. 8

9 Om du trycker för hårt stannar roteringen automatiskt och fortsätter igen när trycket släpps. Man bör prova sig fram i början så att man inte tar bort för mycket hud. Rengöring Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. Vrid strömbrytaren till 0 och dra ur kontakten. Töm fotbadet över handfatet genom att hälla ut vattnet genom pipen under stänkskyddet. Torka av apparaten med en torr handduk. Torka bort rester av olja o d med en fuktig trasa med lite diskmedel på. Fotbadet och kontakten får aldrig sköljas under rinnande vatten eller nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Säkerhetsföreskrifter 1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och spar den till senare tillfälle. 2. Anslut endast apparaten till 230V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten då apparaten inte används. 4. Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor. 5. Elapparater är inga leksaker och bör därför alltid placeras utom barns räckvidd. 6. Lämna aldrig apparaten obevakad. 7. Endast i positon 1 (vibrationsmassage), eller då pedikyrdelarna används får fotbadet användas utan vatten. I position 2 och 3 måste fotbadet fyllas med vatten. 8. Töm fotbadet på vatten efter användning. 9. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 10. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 11. Apparaten är endast för privat bruk. 12. Apparaten får inte användas för medicinskt bruk eftersom apparaten inte omfattas av CE-direktiv gällande elektro-medicinska apparater. 13. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. 9

10 Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel: Tekniska data OBH Nordica V växelström 65 W Rätten till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 10

11 OBH Nordica Fotbad med pedikyre Før bruk Les nøye gjennom bruksanvisningen før fotbadet tas i bruk for første gang og ta vare på den til senere bruk. VIKTIG Personer med nedsatt følelse, sirkulasjonsforstyrrelser i føttene, diabetes eller hjertefeil skal rådføre seg med sin lege før bruk av dette fotbadet. Fotbadet bør normalt ikke benyttes mer enn 20 minutter av gangen. Bruk Sett fotbadet på gulvet foran en stol (legg eventuelt et håndkle under fotbadet for å unngå sprut på gulvet) Gummiføttene under fotbadet gjør at det står støtt. OBS! Sett ikke i støpselet i kontakten før du har fylt fotbadet med vann. Overskytende ledning kan eventuelt rulles opp under karet. Når man ønsker å bruke fotbadet med vann, fyll fotbadet med vann med ønsket temperatur (maks 2 liter).rør om i vannet for å fordele varmen. Vær oppmerksom på at man tåler varmere vann på hendene enn på føttene og man bør derfor prøve seg frem. Ha i litt badeolje hvis ønskelig. Sitt på en stol og senk føttene ned i fotbadet. Stå aldri i fotbadet! Apparatet startes ved å dreie på den runde knappen. Det er 3 innstillinger å velge mellom: 0 = Avslått 1 Massasje = Vibrasjonsmassasje 2 Heat/Whirl = Varme- og bobleeffekt 3 Heat/Whil/Massasje = Varme, bobleeffekt og vibrasjonsmassasje Fotbadet kan også brukes uten vann til vibrasjonsmassasje eller man kan bruke pedikyredelene. Ved andre funksjoner må det være vann i fotbadet. Vær oppmerksom på at innsiden av karet blir meget varm når fotbadet brukes uten vann. Personer med f. eks nedsatt følelse, sirkulasjonsforstyrrelser i føttene, diabetes eller hjertefeil skal rådføre seg med sin lege før bruk av dette fotbadet. 11

12 Vibrasjonsmassasje I posisjon 1 kan fotbadet brukes med eller uten vann. Massasjepunktene i bunnen av apparatet og vibrasjonene gir en effektiv og dyptgående massasje. Ved å presse føttene ned mot massasjeflatene oppnås en mer intens massasje enn om man bare lar føttene hvile mot bunnen av karet. De avslappende vibrasjonene forplanter seg fra følsomme punkter i føttene opp i bena og videre i resten av kroppen. Om ønskelig kan virkningen forsterkes ved å tilsette de medfølgende massasjeruller og rulle føttene frem og tilbake over disse. Bobler og varme Når posisjon 2 er valgt, må fotbadet være fylt med vann. Luftboblene virvler opp fra bunnen av apparatet og gir føttene en myk og skånsom massasje. Kombinasjonen med bobler, varme og massasje øker blodsirkulasjonen i føttene noe som har en avslappende og avspennende effekt. Varme, bobleeffekt og vibrasjonsmassasje Når posisjon 3 er valgt må fotbadet være fylt med vann. Ved å velge denne funksjonen oppnås en optimal effekt. Kombinasjon vibrasjonsmassasje, bobler og varme lindres ømme og trette muskler og ny energi tilføres muskler og ben. Økt velbefinnende merkes umiddelbart. Varme Apparatet kan ikke varme opp vannet, men beholde vannet varmt inntil ca 20 minutter. Bytt deretter vann om det har blitt for kaldt Pedikyretilbehør Fotpleien blir komplett med de 3 separate pedikyredelene. Disse kan kun brukes uten vann i fotbadet. Plasser valgfritt tilbehør i holderen i midten av fotbadet. Kulemassasje: Kulene dreier i sirkulerende bevegelser under fotsålen og man oppnår en intensiv massasjeeffekt på fotens forskjellige soner. Massasjebørste: Den roterende børsten fjerner hudceller og øker blodsirkulasjonen. 12

13 Pimpesten: Pimpestenen sliper skånsomt hard hud på hæler, fotsåler og under tærne. Vær forsiktig med å trykke foten for hardt mot pimpestenen slik at huden ikke blir skadet. Dersom man trykker for hardt vil roteringen stoppe automatisk, men fortsetter igjen når man minsker trykket. Man bør prøve seg frem i starten, slik at man ikke fjerner for mye hud på en gang. Rengjøring og vedlikehold Slå av apparatet ved å vri bryteren til 0 og ta pluggen ut av kontakten. Tøm fotbadet ut i vasken ved å helle vannet ut over kanten i den enden som vender vekk fra apparatets frontpanel ikke ut over skjoldet. Tørk av apparatet med en tørr klut etterpå. Dersom rester av badeolje blir sittende igjen i karet, kan dette tørkes bort med en klut fuktet med vann tilsatt oppvaskmiddel. Fotbadet må ALDRI skylles under rennende vann eller senkes i vann eller andre væsker. Sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom bruksanvisningen før første gangs bruk og ta vare på den til senere. 2. Apparatet skal kun tilkobles 230 V vekselstrøm og kun brukes til det formål det er beregnet til. 3. Trekk alltid pluggen ut av kontakten etter bruk og før rengjøring. 4. Senk aldri apparatet ned i vann eller andre væsker. 5. Apparatet er ikke et leketøy og bør alltid oppbevares utenfor barns rekkevidde. 6. Apparatet skal kun brukes under tilsyn. Ikke kople til eller fra strømmen når du har føttene i vannet. 7. Kun i posisjon 1(vibrasjonsmassasje) eller når pedikyrdelene brukes, skal fotbadet brukes uten vann. I posisjon 2 og 3 skal fotbadet fylles med vann. 8. Uten vann må fotbadet bare brukes til vibrasjonsmassasje eller man kan bruke pedikyredelene. 9. Tøm alltid fotbadet for vann etter bruk. 10. Kontroller alltid apparatet, ledningen og pluggen før bruk. Dersom nettledningen blir skadet skal den bare byttes av leverandøren eller av godkjent serviceverksted for å unngå fare. Ikke forsøk å reparere selv. 11. Ekstra beskyttelse kan oppnås ved installasjon av jordfeilbryter med merkestrøm 30mA. Kontakt elektrisk installatør for informasjon og installering. 13

14 12. Apparatet er kun beregnet til husholdningsbruk. 13. Fotbadet må ikke benyttes til medisinsk bruk. 14. Dersom apparatet benyttes til andre formål enn det er beregnet til eller betjenes i strid med bruksanvisningen, har brukeren det hele og fulle ansvar for eventuelle følger og garantien bortfaller. Kassering av ødelagte apparater I henhold til miljøet skal elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av apparatene kan gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbol for avfallshåndtering skal kasseres på en kommunal gjenvinningsstasjon. Reklamasjonsrett Reklamasjon ifølge Kjøpsloven. Stemplet kvittering medbringes ved eventuell reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334 Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 65 watt Kan benyttes med og uten vann i henhold til bruksanvisningen Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 14

15 OBH Nordica -jalkakylpy + jalkahoitoa Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. TÄRKEÄÄ! Henkilöiden, joilla on verenkiertohäiriöitä tai tunnottomuutta (esim. diabeetikot) ei tule käyttää laitetta ennen kuin on neuvotellut lääkärin kanssa. Käyttö Aseta jalkakylpy tuolin eteen lattialle, pyyheliinan päälle (roiskumisen estämiseksi). Laitteen pohjassa olevat kumitassut varmistavat, että se pysyy tukevasti paikallaan. HUOM! Älä liitä pistotulppaa pistorasiaan ennen kuin olet täyttänyt jalkakylvyn vedellä. Ylimääräisen johdon voi kiertää jalkakylvyn alle. Jos haluat vesihierontaa, täytä jalkakylpy halutun lämpöisellä vedellä (enintään 2 l). Sekoita vettä lämmön jakautumiseksi. HUOM! Kädet sietävät kuumempaa vettä kuin jalat, joten kokeile varoen veden lämpötilaa ennen kuin panet jalat lämpimään veteen. Lisää halutessasi kylpyöljyä tai -suolaa. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Pane jalat laitteen pohjalle, hierontapinnalle. Älä koskaan nouse seisomaan jalkakylvyssä. Laite käynnistyy kääntämällä pyöreää kytkintä. Voit valita seuraavat toiminnot: 0 = Pois päältä 1 MASSAGE = Värähtelyhieronta 2 HEAT/WHIRL = Lämpö ja porehieronta 3 HEAT/WHIRL/MASSAGE = Lämpö, pore- ja värähtelyhieronta Jalkakylpyä voi käyttää ilman vettä värähtelyhierontatoiminnolla ja/tai jalkahoito-osia käytettäessä. Muita toimintoja käytettäessä tulee laite täyttää vedellä. Huomioi, että ulkopinta tulee hyvin kuumaksi kun jalkakylpyä käytetään ilman vettä. Herkkäihoisten henkilöiden tulee olla hyvin varovaisia. 15

16 Värähtelyhieronta Toiminnolla 1 voi laitetta käyttää joko veden kanssa tai ilman. Hierontapisteet laitteen pohjalla ja värähtelyt toimivat kuten hierojan sormet, ja antavat jaloille tehokkaan ja syvälle vaikuttavan hieronnan. Painamalla jalkoja hierontapintaa vasten saadaan tehokkaampi hieronta kuin jos jalat vain lepäisivät jalkakylvyssä. Rentouttavat värähtelyt siirtyvät jaloista sääriin ja edelleen koko kehoon. Porehieronta ja lämpö Valittaessa toiminto 2 tulee jalkakylpy täyttää vedellä. Ilmakuplat kuplivat laitteen pohjasta ja antavat jaloille pehmeää ja hellävaraista hierontaa. Lämmön ja poreiden yhdistelmä tehostaa jalkojen verenkiertoa ja sillä on rentouttava vaikutus. Lämpö, pore- ja värähtelyhieronta Valittaessa toiminto 3 tulee jalkakylpy täyttää vedellä. Tällä toiminnolla saa parhaimman mahdollisen vaikutuksen. Värähtely- ja porehieronnan sekä lämmön yhdistelmätoiminto lievittää aristavia ja väsyneitä lihaksia ja uutta energiaa virtaa lihaksiin ja jalkoihin. Lisääntynyt hyvänolon tunne tuntuu välittömästi. Lämpö Laite ei lämmitä vettä, mutta pitää veden lämpimänä noin 20 min. Vaihda vesi, jos se on jäähtynyt. Jalkahoito-osat Kolme erillistä jalkahoito-osaa täydentävät jalkahoitoa. Niitä voidaan käyttää ilman, että jalkakylvyssä on vettä. Kiinnitä valitsemasi osa akselille, joka on jalkakylvyn keskellä olevalla korokkeella. Akuhieronta: akurullien vaikutus perustuu jalkapohjiin kohdistuvaan pyörivään liikkeeseen ja sillä saavutetaan tehokas hierontavaikutus kaikkiin jalkapohjan vyöhykkeisiin. Kuivahieronta: pyörivä kuiva harja poistaa kuollutta ihosolukkoa ja parantaa verenkiertoa. Hohkakivi: hohkakivi hankaa hellävaraisesti kantapään kovettumia, jalkapohjia ja varpaiden alapuolta. Älä paina liian voimakkaasti hohkakiveä, ettei iho vahingoitu. 16

17 Jos painat liian kovaa, pysähtyy hohkakivi automaattisesti ja jatkaa kun hellität. Alussa on syytä kokeilla varoen, ettei ihoa poisteta liikaa. Puhdistus Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta ja hoitoa. Käännä kytkin 0 -asentoon ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Tyhjennä jalkakylpy pesualtaaseen kaatamalla vesi roiskesuojan alla olevan kaatonokan avulla. Kuivaa jalkakylpy kuivalla liinalla. Pyyhi kylpyöljyn ym. jäänteet kostealla astianpesuaineliinalla. Jalkakylpyä liitosjohtoineen ei saa koskaan huuhtoa juoksevassa vedessä tai upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V verkkovirtaan, ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu. 3. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta kun laite ei ole käytössä. 4. Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. 5. Sähkölaitteet eivät ole leikkikaluja, ja ne tulee säilyttää lasten ulottumattomissa. Lapset eivät aina kykene arvioimaan sähkölaitteisiin liittyviä riskejä. Opeta lapsille niiden vastuullista käyttöä. 6. Laitteen käyttöä on valvottava. 7. Jalkakylpyä saa käyttää ilman vettä vain toiminnolla 1 (värähtelyhieronta) tai jalkahoito-osia käytettäessä. Toimintoja 2 ja 3 käytettäessä tulee jalkakylpy täyttää vedellä. 8. Tyhjennä jalkakylpy vedestä käytön jälkeen. 9. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto tai pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, se täytyy vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 10. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota yhteys sähköasentajaan. 11. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 12. Jalkakylpyä ei saa käyttää lääkinnällisiin tarkoituksiin, koska laite ei kuulu lääketieteellisille sähkölaitteille tarkoitettujen CE-direktiivien piiriin. 17

18 13. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V verkkovirta 65 W Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen keräilypisteeseen. Oikeus muutoksiin pidätetään. 18

19 OBH Nordica footbath with pedicure Before use Before the footbath is used for the first time, read through the instruction manual carefully and save it for future use. IMPORTANT Persons with circulation problems or that have reduced perception of touch (ex diabetics) should not use the appliance without consulting a doctor. Use Place the footbath on the floor in front of a chair (a towel can be placed under the footbath in order to avoid water on the floor). The rubber feet make the footbath steady. NOTE! Do not plug in before you have filled the appliance with water. Wind the excess power cord around the storage area underneath the footbath. If you want to use the footbath with water, fill the appliance with water at desired temperature (max 2 litre). NOTE! Hands are less sensitive to heat than feet so it is a good idea to try the water carefully before use. One can add bath oil or similar if you wish. Plug the appliance. Place your feet on the massage area. Never stand up in the footbath. To start the appliance, turn the switch. You can choose between the following settings: 0 = Off 1 MASSAGE = Vibrating massage 2 HEAT/WHIRL = Heat and bubble effect 3 HEAT/WHIRL/MASSAGE = Heat, bubble effect and vibrating massage The footbath can be used without water with vibrating massage and/or pedicure function., for the other functions you must fill the footbath with water before use Note that the cover gets very warm during use when the footbath is used without water. Persons with sensitive skin should be careful while using the footbath. 19

20 Vibrating Massage In position 1 the footbath can be used with or without water. The massage points at the bottom and the vibrations gives the feet effective and deep penetrating massage. If a more intense massage is desired, press the feet against the massage points. The vibration also relaxes the legs. Bubbles and heat When position 2 is used the footbath must be filled with water. The bubbles whirls up from the bottom and give the feet a soft and mild massage. The combination of heat and massage increases the blood circulation in the feet which gives a relaxing effect. Heat, bubble effect and vibrating massage This setting can only be used with water. This setting gives the optimal effect. The combination vibrating massage, bubbles and heat relieves tired and sore feet and muscles. Heat The appliance cannot heat the water but it can keep the temperature up to 20 minutes. Change the water if it has become too cold. Pedicure accessories There are 3 accessories that make the foot care complete. These can be used without water added to the appliance. Massage rollers the rollers work in circulating movements under the foot and a deep massage effect is reached. Massage brush the rotating brush removes dead skin cells and increase the circulation. Pumice Stone exfoliates the skin. Do not press to hard in order to avoid skin damages. Start by pressing lightly to get used to the stone in order to avoid injuries. If you press too hard the rotation will stop automatically and will continue if you lift your foot from the stone. 20

21 Cleaning Unplug the appliance before cleaning and maintenance. Turn the switch to 0 and unplug the appliance. Empty the footbath over the sink by pouring the water through the spout under the splash guard. Dry the footbath with a towel. If oil and similar is left in the bottom, it can be wiped clean with a damp cloth with some detergent. The footbath can never be immersed under water or submerged in other liquids. Safety instructions 1. Read through the instruction manual carefully before use and save it for later. 2. Only connect the appliance to a 230V A.C. outlet and only use it for its intended purpose. 3. Unplug the appliance after use. 4. Do not immerse the appliance in water or other liquids. 5. Electrical appliances are not toys and should therefore be kept away from children s reach. Make sure that the cord does not hang down from the table. 6. Never leave the appliance unattended. 7. The footbath can only be used without water when using position 1 (vibrating massage), or when using the pedicure attachments. In position 2 and 3 the footbath must be filled with water. 8. Empty the footbath after use. 9. Always inspect the appliance, cord, and plug after use. If the cord is damaged it can only be replaced by the maker, its service agent or a licensed person in order to avoid danger. 10. As additional protection, the installation of a fault current protective device (RCD with a release current of up to 30 ma) can be done. 11. The appliance is only private use. 12. The appliance can not be used professionally or medically, since the appliance is not included in the CE directive concerning electro-medical appliances. 13. If the appliance is used for other purposes than its intended, or is used in violation of the instruction manual, no liability will be accepted. The buyer is then responsible and the warranty will not cover those damages. 21

22 Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if one wishes to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it was purchased. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel: Technical Data OBH Nordica V 65 W With reservation for running changes. 22

23

24 SV/ELI/6048/0106

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-9 10-12 13-15 16-18 OBH Nordica hårtørrer

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

COOKING PLATES. Single and double - type 6534 and 6535

COOKING PLATES. Single and double - type 6534 and 6535 COOKING PLATES Single and double - type 6534 and 6535 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use -

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments //

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments // Wellness double action massager // with infrared heat // Detachable handle // Infrared heat // Variable massage strength // 2 massage attachments // Type 6072 6072 Double action massager with infrared

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

STRAIGHTENER PRO EDITION

STRAIGHTENER PRO EDITION STRAIGHTENER PRO EDITION Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings //

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Wellness neck massage // neck massage // Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Detachable elastic ribbon // Battery operated 2 x AA batteries // Type 6036 1 Brugsanvisning

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 3568_AEL_0310.indd 1 2010-03-16 15:15:49 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

mini pro hair dryer 1000W fabulous

mini pro hair dryer 1000W fabulous mini pro hair dryer 1000W fabulous Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions of use - english...

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

chilli // handmixer //

chilli // handmixer // Kitchen chilli // handmixer // Powerfull 300 watt motor // 5 speed settings // Easy to clean // Stainless steel beaters and hooks // Type 6761 6761_IM 041110.indd 1 05-11-2010 11:27:42 Brugsanvisning -

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

CHILLI. Sandwich grill - type 6943

CHILLI. Sandwich grill - type 6943 Sandwich grill - type 6943 CHILLI Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instructions of use - english...

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com cool shot 2 speed settings 1800 watt hairdryer 1800W stylist neon www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet

Læs mere

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature //

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature // Kitchen smart double waffle // waffle iron // Non-stick coating // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6961 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Wellness. heating blanket // bed warmer comfort // Type 4533. 150 x 70. 2 temperature settings // Washable polyester (40 C) // 150 x 70 cm //

Wellness. heating blanket // bed warmer comfort // Type 4533. 150 x 70. 2 temperature settings // Washable polyester (40 C) // 150 x 70 cm // Wellness heating blanket // bed warmer comfort // 2 temperature settings // 150 x 70 150 x 70 cm // Washable polyester (40 C) // Heating time: approx. 30 min // Type 4533 4533_AE_0308.indd 1 2008-05-06

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable //

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable // Wellness flexi massager // massager // 2 massage settings // Cordless // Rechargeable // Colour indicator // Resilient massage head // Type 6070 6070_PC_0308.indd 1 2008-05-08 10:11:13 Brugsanvisning -

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere