værdigrundlag og selvevaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "værdigrundlag og selvevaluering"

Transkript

1 Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Frederiksholms Kanal København K. Tlf Fax CVR nr marts 2006 Sags nr.: Tilsyn med værdigrundlag og selvevaluering på frie kostskoler 2004 og 2005 (Revideret udgave)

2 2 Indhold 1. Sammendrag s Bestemmelserne om værdigrundlag og selvevaluering s. 3 Regelgrundlaget Tilsyn Værdigrundlag Selvevaluering Offentlig tilgængelig 3. Tilsynets gennemførelse s. 8 Baggrund for tilsynet Varsling af alle frie kostskoler Indkaldelse af stikprøvemateriale 4. Tilsynets resultater: Værdigrundlag s. 10 Ministeriets accept af at skolerne har udformet et værdigrundlag Bestyrelsens protokol Offentliggørelse af værdigrundlaget Konklusion vedrørende værdigrundlag 5. Tilsynets resultater: Selvevaluering s. 13 Gennemførte selvevalueringer Offentliggørelse af selvevalueringen Revisors tilsyn Konklusion vedrørende selvevaluering 6. Handleplan s. 17 Rapporten er blevet revideret i forhold til den først udsendte fra den 19. januar Ændringen består i præciseringer i teksten vedrørende revisorernes opgaver.

3 3 1. Sammendrag Ministeriet gennemførte i 2004 og 2005 et tilsyn med 25 frie kostskoler for at undersøge, om skolerne havde udformet et værdigrundlag og gennemført en årlig selvevaluering. Stikprøven omfattede 16 efterskoler, 7 højskoler og 2 husholdnings- og håndarbejdsskoler, som blev udvalgt tilfældigt. Om værdigrundlag viser undersøgelsen: at værdigrundlaget er vedtaget og offentliggjort på næsten alle skoler, at omkring en tredjedel af skolerne har vedtaget en formulering af deres værdigrundlag, som ministeriet ikke kan acceptere er et værdigrundlag, at skolernes bestyrelsesprotokol ikke i alle tilfælde indeholder formuleringen af det vedtagne værdigrundlag, og at der ikke altid er overensstemmelse mellem det værdigrundlag, der fremgår af skolens hjemmeside og det værdigrundlag, som bestyrelsen har vedtaget. Om selvevaluering viser undersøgelsen: at der er en del skoler, som endnu ikke gennemfører årlige selvevalueringer, at skolerne generelt offentliggør deres selvevalueringer på skolens hjemmeside, at der var flere tilfælde, hvor revisor har afkrydset revisortjeklisten forkert, og at korrekt afkrydsning ikke giver nogen garanti for, at lovens mindstekrav er opfyldt. Ministeriets opfølgning på tilsynet vil indeholde aktiviteter over for skoleforeningerne, bestyrelserne, den enkelte skole og revisorerne. 2. Bestemmelserne om værdigrundlag og selvevaluering Regelgrundlaget: Lov om frie kostskoler: Bekendtgørelse nr. 870 af 19. august 2004 af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Herunder bemærkninger fra lovforslagets fremsættelse: Lovforslag L 160 af 16. december Lov om gennemsigtighed og åbenhed: Lov nr. 414 af 6. juni 2002 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.

4 4 Bekendtgørelse om frie kostskoler: Bekendtgørelse nr af 18. december 2000 om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Forud for udarbejdelsen af Lovforslag L 160, blev der udarbejdet en rapport Folkehøjskolens Fremtid rapport fra Højskoleudvalget (maj 1999). Heri findes udvalgets forslag om værdigrundlag og selvevaluering. Tilsyn Det fremgår af 52 i lov om frie kostskoler, at undervisningsministeren fører tilsyn med skolerne. Tilsyn sidestilles ofte med kontrol, men i ministeriets tilsynspolitik indgår et bredere tilsynsbegreb, der skal sikre, at lovens overordnede mål på området realiseres, og at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med de regler, der er en betingelse for at modtage tilskud. Værdigrundlag Det fremgår af 1, stk. 1 i lov om frie kostskoler, at skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag. I 17, stk. 1, står der: Skolen formulerer skolens værdigrundlag, som indskrives i skolens vedtægter. Skolen skal oplyse sit værdigrundlag til enhver, der beder om det. Dette uddybes i lovforslagets almindelige bemærkninger, hvor der står: Som noget nyt indføres begrebet værdigrundlag. Højskoleudvalget har i sin rapport foreslået, at det af en folkehøjskoles vedtægter fremgår, hvilket værdigrundlag højskolen hviler på, at værdigrundlaget formuleres i et alment sprog, er offentligt tilgængeligt og indgår som udgangspunkt for skolens selvevaluering. I lovforslaget er højskoleudvalgets forslag indarbejdet, fordi det er med til at tydeliggøre, at de frie kostskoler er idébårne skoler, hvor hver skole formulerer sit eget værdigrundlag. I forbindelse med skolens afklaring af sit værdigrundlag vil det være nødvendigt for skolen at formulere sig, så kommende elever er i stand til at vurdere, om de ønsker at deltage på skolens betingelser. Værdigrundlaget er det fundament som skolens mål, praksis og selvevaluering hviler på. Skoler, som ved lovens ikrafttrædelse ikke har formuleret værdigrundlaget i vedtægterne, indføjer det ved første vedtægtsjustering. Efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler er herudover omfattet af lov om gennemsigtighed og åbenhed se herom side 7-8. Ministeriet har i flere tilfælde behandlet forslag til værdigrundlag i forbindelse med, at skolerne har ønsket at revidere deres vedtægter. Ved en vurdering af disse forslag har ministeriet taget udgangspunkt i, at der i

5 5 bemærkningerne skelnes mellem en skoles værdigrundlag, mål og praksis. Skolens værdigrundlag er således ikke det samme som en beskrivelse af dens formål eller praksis. Af bilag 1 til bekendtgørelse om frie kostskoler fremgår det endvidere af 1, stk. 5, at der i vedtægterne skelnes mellem skolens værdigrundlag og nærmere formål. Forskellen mellem formuleringer, der angiver skolens praksis, formål og værdigrundlag, kan beskrives således: Praksis: En beskrivelse af, hvordan skolen tilrettelægger sin hverdag, er normalt en angivelse af skolens praksis. Praksis vil oftest være beskrevet i et nutidsrettet sprog. Beskrivelse af praksis skal fremgå af de enkelte kursers undervisningsplan og ikke af værdigrundlaget. Eksempler: Skolens fagudbud er bredt. Sang og fortælling, gymnastik og idræt er centrale fag. Vi lægger op til høj aktivitet og ansvarlighed i undervisningen. Et nært samarbejde mellem skole og hjem er en naturlig del af vores dagligdag. Formål: En beskrivelse af, hvad skolen vil og hvilke mål, den har sat sig, er normalt en angivelse af skolens formål. Formålet har ofte karakter af hensigtserklæringer. Formålet vil oftest være beskrevet i fremtidsrettet sprog. Et formål indskrives i vedtægternes 1, stk. 5 som nærmere formål. Herudover angives lovens formål i vedtægternes 1, stk. 4. Eksempler: Vi ønsker at give eleverne sans for kvalitet, at gøre dem åbne og få dem til at tage stilling og handle i samfundslivet. Vi vil udvikle elevernes sociale kompetence, således at han/hun lærer at begå sig i samspil med andre og bliver bevidst om sig selv og eget ansvar i forhold til omverdenen. Skolen vil medvirke til det enkelte menneskes livsoplysning, demokratiske dannelse og aktive samfundsdeltagelse. Værdigrundlag:

6 6 Ved skolens værdigrundlag angives, hvorfor skolen har sat sig sine mål og indrettet sin praksis. Værdigrundlaget er den begrundede forudsætning for skolens virksomhed det er den idé, skolen er baseret på. Værdigrundlaget skal være langtidsholdbart, da det er vanskeligt at ændre. Værdigrundlaget vil oftest være beskrevet i et tidløst sprog. Værdigrundlaget skal skolen indskrive i 1, stk. 5 i skolens vedtægter. Eksempler: På skolen har vi følgende værdier: At gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i opdragelsen og dannelsen af unge menneskers selvværd og selvstændighed. Vi tror på vigtigheden af ansvarlighed i fællesskabet, omsorg for andre, selvværd og livsglæde. Vi mener, at eleven ved at blive bedre fagligt, udvikler sig socialt og menneskeligt og får flere muligheder for at engagere sig aktivt i det demokratiske samfund. Det er karakteristisk for mange af de forslag til værdigrundlag, som ministeriet tidligere har behandlet i forbindelse med vedtægtsændringer, at skolerne har blandet disse tre niveauer sammen, sådan at mange forslag har indeholdt beskrivelser af både praksis, formål og værdier. Ministeriet skal ikke godkende, hvilke værdier, skolen har valgt, men alene påse, om skolen har formuleret sig, så der er tale om værdier. Som hovedregel har ministeriet accepteret en skoles forslag som værende et værdigrundlag, såfremt forslaget tydeligt indeholder formuleringer, der angiver skolens værdier - også selv om det indeholder formuleringer, der henviser til skolens formål eller praksis. I sådanne tilfælde har ministeriet enten anbefalet skolerne at overveje at ændre forslaget, så det i højere grad alene beskriver værdierne eller krævet, at skolen fjernede enkelte formuleringer, der ikke hører til et værdigrundlag. Ministeriet har afvist flere forslag til værdigrundlag, som hovedsageligt eller alene har været en angivelse af formål og praksis. Herefter har skolerne enten indsendt helt nyformulerede forslag eller forslag, der bygger på det først indsendte, men hvor fokus er lagt på det værdimæssige frem for formål eller praksis. Af yderligere forhold vedrørende skolernes værdigrundlag kan nævnes: Værdigrundlaget skal formuleres kortfattet og i et alment sprog, så det naturligt kan indskrives i skolens vedtægter.

7 7 Det er ikke tilstrækkeligt kun at henvise til en religiøs eller pædagogisk retning som f.eks. Indre Mission, eller at skolen er Grundtvig/Koldsk. Ønsker skolen at uddybe værdigrundlaget, kan det fremgå af et bilag til vedtægterne eller som indledning til undervisningsplanerne. Værdigrundlaget skal fremgå af bestyrelsens protokol. Værdigrundlaget skal være offentlig tilgængelig (se nedenfor). Værdigrundlaget skal formuleres, så det er muligt at evaluere skolens virksomhed på baggrund heraf. Selvevaluering I lovens 17, stk.1, står der: Bestyrelsen skal tilrettelægge en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til værdigrundlaget. Dette uddybes i lovforslagets almindelige bemærkninger, hvor der står: Lovforslaget indeholder en bestemmelse om, at enhver skole en gang årligt foretager en selvevaluering på baggrund af skolens værdigrundlag, de mål den har stillet sig, den måde skolen har ønsket at nå målene på og resultaterne heraf. Selvevalueringen skal være offentlig tilgængelig i et sprog og en form, som er alment forståelig. På baggrund af skolens værdigrundlag skal skolen hvert år foretage en evaluering af virksomheden. Skolens evaluering kan fra år til år tage udgangspunkt i forskellige dele af værdigrundlaget. Bestyrelsen skal udarbejde en plan for den årlige evaluering, og planen skal fremgå af bestyrelsens protokol. Skolen kan således selv vælge: hvilke dele af værdigrundlaget, der skal danne udgangspunkt for årets evaluering, evalueringsgenstanden, evalueringsmetoden, hvem der udfører evalueringen, evalueringens konklusioner, og anvendelsen af evalueringen. Selvevalueringen skal alene indsendes til ministeriet, såfremt skolen i forbindelse med et tilsyn er blevet bedt herom. Ud over skolernes selvevalueringer på baggrund af værdigrundlaget har flere skoler gennemført evalueringer af f.eks. undervisningens kvalitet eller lærernes arbejde. Sådanne evalueringer er ikke omfattet af dette tilsyn. Offentlig tilgængelig

8 8 Ifølge 2 i lov om gennemsigtighed og åbenhed, skal alle uddannelsesinstitutioner offentliggøre deres værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt på skolens hjemmeside. Hjemmesiden skal således indeholde skolens vedtagne værdigrundlag. Dette gælder for efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Højskolerne er ikke omfattet af lov om gennemsigtighed og åbenhed. Der er derfor ikke krav om, at højskoler offentliggør deres værdigrundlag på hjemmesiden. Ifølge lov om frie kostskoler skal værdigrundlaget være udformet således at kommende elever er i stand til at vurdere, om de ønsker at deltage på skolens betingelser. Det betyder, at alle der ønsker det, skal kunne rekvirere en højskoles værdigrundlag. Det fremgår ligeledes af 2 i lov om gennemsigtighed og åbenhed, at gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles undervisning skal offentliggøres på hjemmesiden - bortset fra oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene skolens ansatte har medvirket. Da de fleste selvevalueringer på frie kostskoler er evalueringer, hvor alene skolens ansatte har medvirket, er der således ikke noget krav om, at sådanne evalueringer skal offentliggøres på hjemmesiden. Efter lov om frie kostskoler skal de være offentlig tilgængelige, hvilket betyder, at alle der ønsker det, skal kunne rekvirere skolens selvevalueringer. Der er ingen krav til selvevalueringens form. Den kan f.eks. godt udformes som en video. Men kravet om, at den skal være offentlig tilgængelig, medfører, at den skal være af blivende karakter, så den kan fastholdes og til enhver tid sendes til interesserede. 3. Tilsynets gennemførelse Baggrund for tilsynet Ministeriet gennemførte i samarbejde med Frie Kostskolers Fællesråd i 2001 og 2002/03 to udviklingsprojekter om værdigrundlag og selvevaluering på frie kostskoler. Der blev afholdt konferencer om resultaterne af udviklingsprojekterne på henholdsvis Danmarks Pædagogiske Universitet i København og på Syddansk Universitet i Odense, ligesom der blev udgivet to udviklingsrapporter med forslag til, hvordan skolerne kan udforme værdigrundlaget og tilrettelægge deres selvevaluering. De to rapporters titler er Værdigrundlag og selvevaluering på de frie kostskoler, Danmarks Pædagogiske Universitet, København 2001 og Selvevalueringens hvide sejl, Syddansk Universitetsforlag Bestemmelserne om værdigrundlag og selvevaluering har været gældende for alle frie kostskoler siden den 1. januar 2001.

9 9 På den baggrund besluttede ministeriet at gennemføre en stikprøveundersøgelse i 2004/05 for at se, om skolerne har udformet deres værdigrundlag og gennemført en årlig selvevaluering. Varsling af alle frie kostskoler Den 19. marts 2004 skrev ministeriet til samtlige frie kostskoler. Brevet indeholdt en gennemgang af bestemmelserne om værdigrundlag og selvevaluering. Desuden indeholdt brevet en meddelelse om, at ministeriet i september 2004 ville indkalde materiale fra en række frie kostskoler til en stikprøveundersøgelse. Indkaldelse af stikprøvemateriale Den 28. september 2004 skrev ministeriet til 16 efterskoler, 7 højskoler og 2 husholdnings- og håndarbejdsskoler, som var udvalgt ved lodtrækning. Skolerne blev bedt om inden den 29. november 2004 at indsende: 1. Skolens værdigrundlag. Alle skoler blev bedt om at indsende deres værdigrundlag, også selvom skolen tidligere har forelagt ministeriet reviderede vedtægter, der indeholder et værdigrundlag. 2. Skolens selvevaluering. Skolerne blev anmodet om at indsende den senest foretagne årlige selvevaluering. Det vil sige enten selvevalueringen for 2003 eller for skoleåret 2003/ Kopier af bestyrelsens protokol. Det drejede sig om a. de sider af protokollen, hvoraf generalforsamlingens/repræsentantskabets eller bestyrelsens vedtagelse af værdigrundlaget fremgår, og b. de sider af protokollen, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen har tilrettelagt en plan for den årlige selvevaluering. 4. Oplysninger om hvordan skolen har gjort værdigrundlaget og selvevalueringen offentlig tilgængelig. Materialet blev gennemgået i ministeriet, og i flere tilfælde blev skolerne bedt om at indsende supplerende materiale. Stikprøven omfatter følgende frie kostskoler: Efterskoler: Onsild Idrætsefterskole Dueodde Efterskole Baunehøj Efterskole Nordfyns Ungdomsskole Lundby Efterskole Faarevejle Fri- og Efterskole Galtrup Efterskole Skovbo Efterskole

10 Brøruphus Efterskole Aalestrup Naturefterskole Han Herreders Ungdomsskole Salling Ungdomsskole Hald Ege Efterskole Vesterbølle Efterskole Sejergaardsskolens Musikefterskole Efterskolen Waldemarsbo 10 Højskoler: Engelsholm Højskole Den Europæiske Filmhøjskole Rødding Højskole Borups Højskole Grundtvigs Højskole Kunsthøjskolen, Holbæk Gerlev Idrætshøjskole Husholdnings- og håndarbejdsskoler: Textilskolen Linieskolen 4. Tilsynets resultater: Værdigrundlag Ministeriets accept af at skolerne har udformet et værdigrundlag 24 skoler indsendte deres værdigrundlag. Den 25. skole indsendte sit formål, som det fremgår af skolens fundats fra Skolens bestyrelse har ikke vedtaget noget egentligt værdigrundlag, men skriver, den har været i gang med at formulere et i flere omgange. Ud af de 24 indsendte værdigrundlag havde ministeriet tidligere accepteret 5 i forbindelse med en revision af de pågældende skolers vedtægter. 19 af de 24 indsendte værdigrundlag var således nye for ministeriet. Heraf kunne ministeriet acceptere, at de 13 var værdigrundlag. I enkelte tilfælde med anbefalinger eller krav om mindre ændringer. Eksempel: En skole havde indsendt nedenstående forslag til værdigrundlag: Vi har rod i Grundtvigs højskole- og livssyn, samt Chr. Kolds skolesyn Vi prioriterer menneskers ligeværdighed højt Vi skaber fællesskab igennem kunst og det sociale liv på skolen Vi lægger vægt på kvaliteter som indlevelse, følelse, personlighed og menneskelig varme

11 11 Vi ved, at der hos alle findes en personlighed, som kan udvikles Vi giver den enkelte øget tro på sig selv Vi giver den enkelte elev oplevelser gennem et forpligtende fællesskab Vi fremmer elevens personlige udtryk i kunsten Vi udvikler elevernes evner til at yde personlig kunstnerisk indsats Vi belyser livet gennem samtaler om arbejdsprocesser, erfaringssamling og elevernes udførte værker Vi arbejder med kunst i praksis frem for teori Vi har rod i dansk og europæisk kultur og tilrettelægger undervisningen herefter Vi har tradition for højt fagligt niveau. Ministeriet vurderede, at værdigrundlaget kunne accepteres, selvom det indeholder sætninger, der mere har præg af formål og praksis end egentlige værdier. Dog blev godkendelsen betinget af, at den sidste sætning udgik. Syv værdigrundlag kunne ikke accepteres, fordi de ikke opfyldte kravene til et værdigrundlag, men i højere grad beskrev skolens formål og praksis. De syv skoler fik en frist på 5 6 måneder til at revidere deres forslag. Fristen blev sat så lang, da skolerne skulle have tid til at engagere deres bagland og bestyrelse i processen. I to af disse tilfælde har ministeriet efter ansøgning fra skolen forlænget fristen. Eksempel: En skole havde indsendt nedenstående forslag til værdigrundlag: Skolens dagligdag og pædagogik skal være tydeliggjort ud fra skolens motto: Jeg hører og glemmer Jeg ser og jeg husker Jeg gør tingene og jeg forstår dem Skolen skal tilbyde en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs styrkesider, og derigennem medvirke til, at kvalificere og skabe selvværd og dermed et mere ligeværdigt og indholdsrigt hverdagsliv for eleven. Skolen skal give eleverne arbejdserfaring i et fællesskab præget af samarbejde, kammeratskab og respekt for håndens arbejde og fremme indlæring gennem de udfordringer, der naturligt udspringer af det praktiske arbejde på skolens værksteder. Skolen skal medvirke til at skabe et realistisk og troværdigt fremtidsbillede for den enkelte elev gennem dialog og vejledning. Selvom forslaget indeholder værdier, fandt ministeriet, at der mere var tale om et

12 12 formål med praksisbeskrivelse end om et værdigrundlag. Efter at ministeriet havde bedt skolen revidere værdigrundlaget, indsendte den følgende værdigrundlag, som blev godkendt uden yderligere kommentarer: Vi tror på, at en hverdag byggende på Ansvarlighed Fællesskab Indlevelse/empati og Kreativitet vil føre os til de mål, vi sætter os for vores arbejde. Ansvarlighed er, når alle på eget initiativ yder deres bedste i forbindelse med opgaver og beslutninger. Fællesskab er, når værdier og indbyrdes relationer integreres og danner en fælles forståelse og dynamik. Indlevelse/empati er, når vi handler på baggrund af vores viden om den enkeltes opfattelse og reaktioner. Kreativitet er, når vi har viljen til at udvikle os og vores fællesskab i en foranderlig verden. Bestyrelsens protokol Ministeriet modtog 24 værdigrundlag. For alles vedkommende var værdigrundlaget vedtaget på et bestyrelsesmøde. For at der ikke skal være risiko for, at der kan opstå tvivl om, hvad bestyrelsen har vedtaget, bør den formulering af værdigrundlaget, som bestyrelsen vedtager, fremgå af referatet fra det pågældende bestyrelsesmøde. I to tilfælde fremgik værdigrundlagets ordlyd ikke af bestyrelsens protokol. De to skoler blev bedt om at indføje det vedtagne værdigrundlag i protokollen på førstkommende bestyrelsesmøde. Offentliggørelse af værdigrundlaget: Alle skoler havde lagt værdigrundlaget på hjemmesiden. For at kommende elever kan vurdere, om de ønsker at deltage på skolens betingelser, bør der være overensstemmelse mellem det værdigrundlag, der fremgår af hjemmesiden og det, som bestyrelsen har vedtaget. På fire efterskoler var der ikke en sådan overensstemmelse. Værdigrundlaget på hjemmesiden var formuleret i et enklere sprog, end det bestyrelsen havde vedtaget. De pågældende skoler blev bedt om at ændre på hjemmesiden.

13 13 Konklusion vedrørende værdigrundlag: Samlet set kan der ud fra de 25 tilsynssager konkluderes: at værdigrundlaget er vedtaget og offentliggjort på næsten alle skoler, at omkring en tredjedel af skolerne har vedtaget en formulering af deres værdigrundlag, som ministeriet ikke kan acceptere er et værdigrundlag, at skolernes bestyrelsesprotokol ikke i alle tilfælde indeholder formuleringen af det vedtagne værdigrundlag, og at der ikke altid er overensstemmelse mellem det værdigrundlag, der fremgår af skolens hjemmeside og det værdigrundlag, som bestyrelsen har vedtaget. 5. Tilsynets resultater: Selvevaluering Gennemførte evalueringer Det fremgik af tilsynsmaterialet, at bestyrelsen på 18 af de 25 skoler havde lagt en plan for selvevalueringen, der herefter var gennemført. På to skoler finder ministeriet ikke, at den gennemførte selvevaluering lever op til lovens mindstekrav. Eksempel: Skolen indsendte som bestyrelsens plan og selvevaluering et referat fra et bestyrelsesmøde, hvoraf det fremgik, at bestyrelsen havde godkendt, at indholdet i det kommende skoleårs kurser er i overensstemmelse med skolens værdigrundlag. Ministeriet svarede skolen således: Efter ministeriets opfattelse kan en skole ikke gennemføre en evaluering af skolens virksomhed, inden den finder sted. Evalueringen kan ske undervejs, eller når årets aktiviteter er gennemført. Bestyrelsens godkendelse af, at indholdet af det kommende års kurser er i overensstemmelse med skolens værdigrundlag, er derfor ikke nogen evaluering. Godkendelsen af kursusindholdet er en naturlig del af bestyrelsens forpligtelser ved godkendelsen af skolens undervisningsplaner. Hvis skolens bestyrelse ønsker at evaluere, om kursernes indhold svarer til skolens værdigrundlag, kan skolen efter skoleårets afslutning evaluere, om kurserne i praksis levede op til planerne og værdigrundlaget. Bestyrelsen blev pålagt at lægge en ny plan og gennemføre evalueringen for 2004/05. På fem skoler havde bestyrelsen ikke lagt nogen plan for selvevaluering, ligesom skolerne ikke havde evalueret virksomheden.

14 14 De to skoler, hvis selvevaluering ministeriet ikke kunne godkende, samt de 5 skoler uden selvevaluering blev pålagt at gennemføre en selvevaluering senest september Hvis ikke det skete inden for ministeriets frist, ville det få tilskudsmæssige konsekvenser. Alle syv skoler har gennemført en selvevaluering inden for den fastsatte frist. Selvevalueringen skal finde sted på baggrund af skolens værdigrundlag. I enkelte tilfælde har sammenhængen mellem den gennemførte evaluering og skolens værdigrundlag været begrænset. Eksempel: En skoles værdigrundlag var: Skolens værdigrundlag er ud fra et kristent menneske- og livssyn, at eleverne må se livet som større end deres eget liv. Alle mennesker er ligeværdige og er derfor forpligtet i et fællesskab ved at være med til at værne om værdier, der bygger på respekt og tolerance. Livet leves gennem demokrati i et forpligtende fællesskab. I skoleåret 2003/04 havde skolen valgt to emner for sin selvevaluering: skolens PR og de ansattes brug af IKT Hertil skrev ministeriet: Det fremgår ikke af skolens materiale, at der er nogen sammenhæng mellem skolens selvevaluering for 2003/04 og dens værdigrundlag. Det er heller ikke muligt for ministeriet at se nogen sammenhæng. Ministeriet anmoder skolens bestyrelse om fremover at være opmærksom på, at den årlige selvevaluering sker på baggrund af skolens værdigrundlag. Denne skole er medregnet blandt de 18 skoler, der har planlagt og gennemført en selvevaluering. Der er flere skoler, som har indsendt materiale, der vidner om en omfattende evalueringsindsats, som må have taget megen tid, og som peger frem mod udvikling af skolen. I nogle tilfælde er selvevalueringen et enkelt led blandt flere nye initiativer, der omhandler det samme område, som skolen ønsker at ændre. For at eventuelt interesserede kan søge yderligere oplysninger herom ved at henvende sig til skolerne, gøres her den undtagelse at nævne fire skoler ved navn. Disse skoler har på hver deres måde gennemført en selvevaluering, som måske kan inspirere andre: Sejergaardsskolen Baunehøj Efterskole Gerlev Idrætshøjskole

15 15 Linieskolen Offentliggørelse af selvevalueringen Den form, selvevalueringen har på de fleste frie kostskoler, medfører, at der ikke er krav om, at den offentliggøres på skolernes hjemmesider. Selvevalueringen skal blot være på skolen og kunne udleveres, hvis nogen beder om det. Alligevel har de fleste skoler lagt selvevalueringen på hjemmesiden. I flere tilfælde bekræfter selvevalueringen skolen i, at den arbejder på den rigtige måde. Selvevalueringen kan derfor ses som en del af skolens oplysning og markedsføring over for kommende elever. Men der er også eksempler på selvevalueringer på nettet, som ikke er entydigt positive. I de tilfælde angiver skolen, hvordan den som en konsekvens af evalueringen vil ændre sin praksis. Revisors tilsyn Revisors arbejde på frie kostskoler omfatter et tilsyn med skolens selvevaluering. I forbindelse med skolens årsregnskab skal revisor udfylde en af Undervisningsministeriet udarbejdet revisortjekliste. Tjeklisten er en integreret del af revisionsprotokollatet, hvori revisor skal redegøre for de udførte revisionshandlinger og resultaterne heraf. Tjeklisten indeholder en række spørgsmål vedrørende regnskabs- og revisionsmæssige forhold, som revisor skal besvare. Revisortjeklisten indeholder bl.a. følgende spørgsmål: 1. Har skolen en evalueringsplan i henhold til lovens 17, stk. 1? 2. Har skolen foretaget en evaluering i løbet af året i henhold til lovens 17, stk. 1? Hvis bevarelsen heraf giver anledning til bemærkninger, skal de fremgå af revisionsprotokollatet. Ved ministeriets gennemgang af skolens regnskaber vil oplysningerne i revisortjeklisten og revisors bemærkninger ligge til grund for, om ministeriet skal skride ind over for skolen fx. med et pålæg om at gennemføre den årlige selvevaluering. I forbindelse med tilsynet med de 25 skoler har ministeriet set nærmere på hvilke oplysninger om selvevaluering, der fremgår af revisortjeklisten fra de syv skoler, som ikke har gennemført en selvevaluering, der opfylder lovens minimumskrav. I nedenstående skema sammenholdes revisorernes svar på de to spørgsmål i tjeklisterne med det materiale, som skolerne har indsendt i forbin-

16 16 delse med tilsynet. For overskuelighedens skyld indeholder skemaet ikke revisorernes bemærkninger, da de ikke ændrer ved det samlede billede. Revisors oplysninger om selvevaluering sammenholdt med tilsynet Skole Revisors Tilsynets Konklusion oplysninger resultater Sp. 1: Ja Skolens første selvevaluering Revisors oplysninger 2004 Sp. 2: Ja Sp. 1: Ja planlæg- ges og gennemføres er ikke korrekte. Sp. 2: Ja i Sp. 1:Ja Skolens bestyrelse For 2003 er revisors 2004 Sp. 2: Nej Sp. 1: Ja Sp. 2: Ja har i 2004 lagt en plan for selvevalueringen og gennemført en selvevaluering. Ministeriet kan ikke godkende den gennemførte selvevaluering. oplysninger ikke korrekte. For 2004 har revisor bekræftet, at lovens krav var opfyldt, men ministeriet kan ikke godkende Ikke krav om revisortjekliste i 2003 på denne skole Sp. 1: Ja Sp. 2: Ja 2003 Sp. 1: Nej Sp. 2: Nej 2004 Sp. 1: Nej Sp. 2: Nej 2003 Sp. 1: Nej Sp. 2: Ja 2004 Sp. 1: Ja Sp. 2: Ja Sp. 1: Nej Sp. 2: Nej Sp. 1: Ja Sp. 2: Ja Sp. 1: Nej Sp. 2: Nej Sp. 1: Nej Sp. 2: Nej Skolens første selvevaluering planlægges og gennemføres i Skolens første selvevaluering planlægges og gennemføres i Bestyrelsen lægger en plan for selvevalueringen i Den gennemføres i Skolens bestyrelse lægger i 2004 en plan for selvevalueringen, som gennemføres samme år. Ministeriet kan ikke godkende hverken plan eller selvevaluering. Skolens første selvevaluering planlægges og gennemføres i dette. Revisors oplysninger er ikke korrekte. Revisors oplysninger er korrekte. Revisors oplysninger er ikke korrekte. For 2003 er revisors oplysninger korrekte. For 2004 har revisor bekræftet, at lovens krav var opfyldt, men ministeriet kan ikke godkende dette. Revisors oplysninger er korrekte.

17 I to tilfælde har revisor korrekt angivet, at skolen ikke har gennemført og planlagt en selvevaluering skole nr. 4 og I to tilfælde har ministeriet vurderet, at det materiale, som revisor har bekræftet eksistensen af, ikke opfylder lovens krav til selvevaluering skole nr. 2 og 6. I fire tilfælde er revisors oplysninger ikke korrekte skole nr. 1, 2, 3 og 5. På den baggrund kan det konkluderes, at revisorernes oplysninger ikke i alle tilfælde giver et retvisende billede af hvilke skoler, der har planlagt og gennemført den årlige selvevaluering. Konklusion vedrørende selvevaluering Samlet set kan der ud fra de 25 tilsynssager konkluderes: at der er en del skoler, som endnu ikke gennemfører årlige selvevalueringer, at de fleste skoler offentliggør deres selvevalueringer på skolens hjemmeside, at der var flere tilfælde, hvor revisor har afkrydset revisortjeklisten forkert, og at korrekt afkrydsning ikke giver nogen garanti for, at lovens mindstekrav er opfyldt. 6. Handleplan Undersøgelsen viser, at mange skoler opfylder lovens bestemmelser om værdigrundlag og selvevaluering. På 10 af de medvirkende skoler havde ministeriet ingen eller kun ubetydelige bemærkninger til skolens materiale. På de øvrige skoler har der vist sig tre hovedproblemer: at en del skoler har vedtaget formuleringer af deres værdigrundlag, som ministeriet ikke kan acceptere er et værdigrundlag, at en del skoler, endnu ikke har gennemført årlige selvevalueringer, og at der var flere tilfælde, hvor revisor har afkrydset revisortjeklisten forkert. Ministeriet vil følge op på undersøgelsen ved at gennemføre følgende handleplan: Rapporten om tilsynet udsendes i december 2005 i elektronisk form til alle frie kostskoler, skolernes revisorer, skoleforeningerne, Højskolebladet og bladet Efterskolen samt andre interesserede. Den offentliggøres på ministeriets hjemmeside. Rapporten kommer herved til at fremtræde

18 18 som et hyrdebrev, hvor der bl.a. sker en tydeliggørelse af reglerne. Den vil således kunne virke som vejledning og inspiration. Der afholdes et møde med skoleforeningerne, hvor rapportens resultater gennemgås, og hvor det drøftes, hvorledes foreningerne kan medvirke til at afhjælpe problemerne. På førstkommende møder/kurser for bestyrelsesmedlemmer på frie kostskoler vil bestyrelsens ansvar omkring værdigrundlag og selvevaluering blive taget op. Alle frie kostskoler opfordres til at indsende skolens vedtagne værdigrundlag til ministeriet - også selvom skolen ikke står foran en vedtægtsændring. Det gælder dog ikke skoler, som enten allerede har fået godkendt reviderede vedtægter med værdigrundlag eller, som tidligere har indsendt forslag til værdigrundlag. På den måde kan skolerne få en forhåndstilkendegivelse af, om ministeriet vil acceptere skolens forslag. Det vil medføre en lettere og kortere sagsbehandling i forbindelse med ændringer af andre dele af vedtægterne på et senere tidspunkt. I en periode vil ministeriets tilsyn med enkeltskoler - uanset tilsynets emne få som fast punkt, at skolen skal indsende sin seneste selvevaluering og bestyrelsens plan herfor. Der afholdes et møde med skoleformens revisorer i Jesper Moesbøl Lokal tlf.: Kontor for folkeoplysning og frie kostskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2012/13

Selvevaluering skoleåret 2012/13 Selvevaluering skoleåret 2012/13 Indhold Værdigrundlag... 2 Vores værdigrundlag og overordnede pædagogiske målsætninger lyder således:... 2 Selvevaluering... 2 Selvevaluering for skoleåret 2012-2013:...

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL. Side 1 af 5

SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL. Side 1 af 5 SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL Side 1 af 5 Værdigrundlag: SELVEVALUERING PÅ OSTED FRI- OG EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Det fremgår af 1, stk. 1 i lov om frie

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Kursers åbenhed på frie kostskoler

Kursers åbenhed på frie kostskoler Kursers åbenhed på frie kostskoler På frie kostskoler (højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) skal kurserne være åbne for alle. Gennem de seneste år har ministeriet ført en række

Læs mere

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler På frie kostskoler (højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) skal undervisningen have en bred almen karakter. I forbindelse

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Inden et højskolekursus begynder, skal der foreligge en godkendt indholdsplan for kurset. Hensigten med udformning af indholdsplaner er, at højskolerne kan godtgøre,

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelsen nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole

Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Galtrup Musik- og Idrætsefterskole er en privat uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Galtrup Musik- og

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Silkeborg Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Salling Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen blev grundlagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WALDEMARSBO EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR WALDEMARSBO EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Waldemarsbo Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.. Institutionen er oprettet den 19.januar 1978 og er hjemmehørende i Fakse Ladeplads i

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie og gennemgang af hjemmeside

Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie og gennemgang af hjemmeside Klejtrup Musikefterskole Musikbakken 2-4, Klejtrup 9500 Hobro Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie og gennemgang af hjemmeside Kære bestyrelsesformand Poul Anker Møller og

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Haslev Fri Fagskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Baunehøj Efterskole Strategi 2018

Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Strategi 2018 Baunehøj Efterskoles opgave er at bidrage til en bedre verden gennem en videbegærlig, kritisk, aktiv, modig og frimodig ungdom. Vi løser denne opgave ved

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE Vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 2008 og den 13. maj 2008 Side 1 af 9 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SUNDEVED EFTERSKOLE. 1. HJEMSTED OG FORMÅL.

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk.1. Næsgaard Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Med

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 2 Idrætsefterskolen Ulbølle er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 25.1.2015 Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution " Idrætsefterskolen Klintsøgaard"

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution  Idrætsefterskolen Klintsøgaard Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution " Idrætsefterskolen Klintsøgaard" 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. "Idrætsefterskolen Klintsøgaard" er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I

Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I 1. Hjemsted og formål Stk. 1. New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder VEDTÆGTER For HØJSKOLEN MØN levende ord og levende billeder 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Højskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 27. januar

Læs mere

Vedtæger for den selvejende institution

Vedtæger for den selvejende institution Vedtæger for den selvejende institution Gymnastikefterskolen Stevns 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål Stk. 1. Gymnastikefterskolen Stevns er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Hoptrup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993.

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993. Vedtægter for den selvejende institution Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland. l Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland er en selvejende institution medhjemsted i Nørre-Rangstrup Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION EFTERSKOLEN SOLBAKKEN. 1. Hjemsted og formål. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål. Stk 1. Efterskolen Solbakken er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk 2. Institutionen havde

Læs mere

Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole. Vedtægter

Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole. Vedtægter Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Vedtægter Vedtægter for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Odder Højskoles Elevforening indkalder, i overensstemmelse med vedtægternes 4, nr. 3, til ordinær general forsamling den 12. april 2014 kl. 9.30 på Odder Højskole.

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Orientering om regnskabsaflæggelsen 2014 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2015

Orientering om regnskabsaflæggelsen 2014 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2015 Til bestyrelsesformand og skolens daglige leder for: Frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser, kombinerede skoler, efterskoler, frie fagskoler og produktionsskoler Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Karin Andreasen, Tilskuds- og controllerkontoret, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Undervisningsministeriet Forretningsføreruddannelsen, 8. marts

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Vedtægter for Tjele Efterskole

Vedtægter for Tjele Efterskole Vedtægter for Tjele Efterskole Revideret og godkendt 12-09-2011 Vedtægter for den selvejende institution Tjele Efterskole Hjemsted, formål, og værdigrundlag. 1 Stk. 1. Tjele Efterskole er en uafhængig

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Efterskolen for Scenekunst

Efterskolen for Scenekunst Vedtægter for Efterskolen for Scenekunst 1. Navn, Hjemsted, formål og værdigrundlag Efterskolen for Scenekunst er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 1. August

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Ranum Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet den 24. april 2003 og

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Hjemsted og formål. Stk. 1. Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens indhold og kvalitet på de frie grundskoler

Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens indhold og kvalitet på de frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE.

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål Nøvlingskov Efterskole, der er oprettet ved stiftende repræsentantskabsmøde den 9. sept. 1982, er en uafhængig, selvejende

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI)

Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI) 7. december 2008/sen Version 1.0 Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI) Selvevaluering 2008 Fokus på individualisme, fællesskab og engagement 1. Indledning Selvevalueringen på HMI har de seneste år været

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Selvevaluering i forhold til værdigrundlag Sejergaardens Musikefterskole

Selvevaluering i forhold til værdigrundlag Sejergaardens Musikefterskole Selvevaluering i forhold til værdigrundlag Sejergaardens Musikefterskole 2016-17 Værdigrundlag Sejergaardens Musikefterskoles værdigrundlag: Sejergaardens Musikefterskole baserer sig på høj faglighed på

Læs mere