DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014"

Transkript

1 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk organisation, hvor medlemmernes interesser kommer først. Vi vil kæmpe for øget respekt for sygeplejerskers arbejde, samtidig med at vi vil sikre, at sundhedspolitik tænkes ind i hele den danske samfundsudvikling. Det er den vision, vi som Dansk Sygeplejeråds ambassadører skal tale ind i, både i hverdagen på arbejdspladsen og som tillidsvalgt der repræsenterer og taler medlemmernes sag. Vi skal i fællesskab løfte op og se på de brede perspektiver, kigge ud på samfundet og omverdenen som påvirker vores fag og vores hverdag, og kigge ind i vores egen organisation, og se hvordan det står til her. Dansk Sygeplejeråd skal være indflydelsesrig aktør, der påvirker og skaber dagsordener. Vores holdninger og værdigrundlag bygger på den viden, erfaring og faglighed, vi bringer med os som sygeplejersker. Vi skal se muligheder, finde løsninger og opsætte mål for den retning, vi ønsker, skal præge fremtidens velfærdssamfund og det offentlige sundhedsvæsen. Men for at sætte retning er det vigtigt, at Dansk Sygeplejeråd selv spiller med. Vi skal tage lederskab, vise retning og lade forandringerne starte hos os selv. Vi skal ruste medlemmerne til at være modige og gå forrest. Sammen skal vi vise, at vi er stolte af vores fag, og at vi med det i ryggen kan levere nogle af de løsninger, der skal få velfærdssamfundet til at fungere. Det er med dette afsæt, at der på kongressen 2014 lægges op til en bred debat om det politiske fundament, der skal danne fremtiden for Dansk Sygeplejeråd og vores medlemmer: Vilkår og muligheder for sygeplejerskerne i et sundhedsvæsen under forandring Dansk Sygeplejeråd sygeplejerskernes fællesskaber Indflydelse på den samfunds- og sundhedspolitiske dagsorden

2 VILKÅR OG MULIGHEDER FOR SYGEPLEJERSKERNE I ET SUNDHEDSVÆSEN UNDER FORANDRING NYE ROLLER OG RAMMER FOR PROFESSIONEN UDVIKLINGEN AF SUNDHEDSVÆSENET GIVER NYE MULIGHEDER FOR SYGEPLEJERSKERNE Sygeplejeprofessionen og arbejdet befinder sig i en brydningstid: Med kommunalreformen ændrede ansvarsfordelingen for sundhedsopgaver sig i Danmark. En række opgaver knyttet til sundhed og sygdom blev med kommu-nalreformen flyttet til kommunerne. Accelererede patientforløb og kortere ind-læggelsestider øger yderligere sundhedsopgaverne i kommunerne. Samfundet går i retning af et øget individuelt ansvar for sundhed og en øget myndiggørelse af individet i forhold til egen sundhed. Patientinddragelse og brugerindflydelse er politiske dagsordener, der stiller nye krav til de professionelle. Den teknologiske udvikling betyder samtidig nye muligheder for løsning af sundhedsopgaver tættere på borgerens hjem. Samlet set kalder situationen på behovet for at nyformulere sygeplejen ind i nye arenaer og nye funktioner. I det daglige arbejde betyder denne udvikling nye opgaver, fx i form af rehabilitering, akutfunktioner i nærområdet, koordinerende funktioner mm. Det betyder også nye arenaer at udføre sygeplejen i, når sygeplejen flyttes fra hospital til eget hjem eller til nye institutionsformer i kommunerne. Endelig stiller det krav til ny viden og nye kompetencer. Samlet set kalder situationen på behovet for at nyformulere sygeplejen ind i nye arenaer og nye funktioner. Paradokset er imidlertid, at ledelses- og organisationsforandringer, kombineret med et stort økonomisk pres og nye styringsteknologier, har gjort det vanskeligt at få plads til faglig udvikling og få lydhørhed for faglige erfaringer. Sygeplejersker oplever, at arbejdsmiljø og faglig integritet er klemt mellem netop kravene om øget fleksibilitet og vilkårene i et økonomisk presset sundhedsvæsen. Et yderligere paradoks er, at de mange både fagligt indholdsmæssige og organisatoriske forandringer gør det svært 2

3 at komme med konstruktiv kritik, når det fx opleves, at den faglige kvalitet ikke er høj nok. Der er hele tiden noget nyt på vej, så hvor retter man sin kritik hen? Der går megen erfaring tabt. Det destabiliserer både profession og den enkelte sygeplejerske, samtidig med at grundlaget for at udvikle sygeplejen bliver undermineret. Dansk Sygeplejeråd skal stille sig i spidsen for at se sundhedsvæsenets behov som et afsæt for udvikling af professionen. Derigennem har vi en mulighed for at skabe synergi mellem de udfordringer, vi møder i omverdenen og vores egne ambitioner for faget. Dansk Sygeplejeråd skal være med til at sikre, at sygeplejerskerne får en nøglerolle i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. Forudsætningen er gode rammer og vilkår for sygeplejersker, og her skal vi holde fast i, at der er forskningsmæssigt belæg for, at det har en direkte betydning for kvalitet, patientsikkerhed og patienttilfredshed. Dansk Sygeplejeråd skal arbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø, høj kvalitet og relevans af både grunduddannelse, efter- og videreuddannelse samt en stærk faglig ledelse af sygeplejen. Spørgsmålet er hvordan vi skaber den bedst mulige og kritiske platform herfor? DSR skal være med til at sikre, at sygeplejerskerne får en nøglerolle i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. Spørgsmål til debat: Hvordan vi kan medvirke til at sikre, at sygeplejersker kan løfte både vedvarende og nye opgaver og funktioner inden for nogle rammer, der på én og samme tid skaber høj kvalitet i og af arbejdet, læring på arbejdspladsen og mere og bedre patientindflydelse og medarbejderindflydelse? Hvordan sikrer vi, at sygeplejen ses som et samfundsmæssigt nødvendigt arbejde, og at sygeplejersker er bevidste herom? Hvordan sikrer vi, at sygeplejerskerne kan tage lederskab for udviklingen af sygeplejen? 3

4 DET VÆRDIFULDE MEDLEMSKAB DANSK SYGEPLEJERÅD SYGEPLEJERSKERNES FÆLLESSKABER Medlemmerne er Dansk Sygeplejeråd og det er faget, der binder os sammen og giver styrke og sammenhold. Et stærkt fællesskab giver den legitimitet, der sikrer os indflydelse på sygeplejerskers løn- og arbejdsvilkår, på professionens og sundhedsvæse-nets udvikling. Vores ambition er at organisere alle Danmarks sygeplejersker. Derfor sikrer vi, at alle sygeplejersker oplever værdi af medlemskabet: Studerende, sygeplejersker i forskellige karrierespor, ledere og seniorer. Vi ønsker at kunne levere det medlemmerne har brug for for den enkelte og for fællesskabet og vi vil være gode og effektive til det. Dansk Sygeplejeråds interessevaretagelse relaterer sig til medlemmernes arbejdsliv, og det er vores politiske ansvar at bidrage til at finde løsningerne på udfordringerne. Samtidig skal det enkelte medlem opleve sig som en del af fællesskabet gennem involvering og samspil med organisationens repræsentanter. Det er motiverende at være med, når noget er på spil, og se det politiske arbejde blive vekslet Relationen til medlemmerne er altafgørende i skabelsen af et stærkere fællesskab. til målbare resultater. Vi skal derfor styrke relationen, forståelsen og tilliden gennem dialog med medlemmerne. Relationen til medlemmerne er altafgørende i skabelsen af et stærkere fællesskab. Derfor skal vi tage udgangspunkt i medlemmernes egne oplevelser og problemstillinger og inddrage dem i mulige løsninger på hverdagens udfordringer. Heri ligger også potentialet til at styrke Dansk Sygeplejeråds politiske handlekraft, synlighed og indflydelse, når vi i højere grad fokuserer på at forny og forandre arbejdsvilkårene sammen med medlemmerne. Derfor handler vores tiltag om at understøtte det enkelte medlem og deres kollegaer direkte og gennem de tillidsvalgte på alle niveauer i organisationen. 4

5 POLITISK LEDERSKAB SKAL GIVE MEDLEMMERNE MERE INDFLYDELSE I HVERDAGEN Livsnerven i Dansk Sygeplejeråd er det interne demokrati. Det er medlemmerne, der vælger organisationens ledelse og er herigennem med til at udstikke organisationens politiske retning. Et levende demokrati handler både om formel indflydelse i Dansk Sygeplejeråd, men også om hverdagsdemokratiet - om dialog, samarbejde og involvering på arbejdspladsen. Medlemmerne skal opleve mening, engagement, aktivitet, involvering, tilgængelighed og let adgang til indflydelse. Det vil styrke motivationen til også at deltage i de formelle valg til tillidsposterne i Dansk Sygeplejeråd Politisk ledelse handler om at turde sætte retning og tydeligt vise, hvilken vej vi skal gå i forhold til medlemsudvikling, indflydelse og omdømme og sikre, at ressourcer, strukturer og processer peger mod sammenhængskraft og mere værdiskabelse for medlemmerne. De tillidsvalgte er organisationens ambassadører på arbejdspladserne og dermed ansigtet på Dansk Sygeplejeråd for medlemmerne. Det kræver, at de er veluddannede og dygtige både til at samle og repræsenterer kollegaerne. Sammen har organisationen ansvaret for at støtte op med sparring, uddannelse og kompetenceudvikling, værktøjer og vilkår, med klare politikker, analyser og argumenter, så vi sikrer politisk sammenhæng og handlekraft i hele organisationen. FAGBEVÆGELSEN I BEVÆGELSE Medlemmerne skal opleve mening, engagement, aktivitet, involvering, tilgængelighed og let adgang til indflydelse. Dansk Sygeplejeråd ønsker at arbejde sammen med den øvrige fagbevægelse og tænke i nye muligheder og alliancer. På baggrund af debatten om fagbevægelsens fornyelse på kongressen i 2012 har Dansk Sygeplejeråd medvirket til at styrke samarbejdet mellem hovedorganisationerne. Herudover arbejdes der løbende på at etablere et stærkt samarbejde mellem forhandlingsfællesskaberne, så der kan skabes større gennemslags-kraft ved de kommende overenskomstforhandlinger, for at stå stærkest muligt overfor arbejdsgiverne Det handler om at skabe arenaer, hvor det enkelte medlem oplever fagbevægelsen som en attraktiv medspiller, som skaber muligheder i hverdagen og samtidig er den toneangivende aktør i forhold til kampen for medlemmernes lønog arbejdsvilkår. Velfærdsstaten er under forandring. Men kampen om velfærdsstaten medfører også en række muligheder for indflydelse, som fagbevægelsen skal gribe. Høj legitimitet er en forudsætning for at få indflydelse, og her er tilslutning - i form høj organisering og relevante svar, på de udfordringer der tegner sig af afgørende betydning. Spørgsmålet til debat: Hvordan kan vi styrke sygeplejerskernes oplevelse at have et værdifuldt medlemskab af Dansk Sygeplejeråd? Hvordan kan vi udvikle demokratiet i Dansk Sygeplejeråd? Hvordan kan medlemmerne være med at udvikle og forandre Dansk Sygeplejeråd? 5

6 INDFLYDELSE PÅ DEN SAMFUNDS- OG SUNDHEDSPOLITISKE DAGSORDEN KONSTRUKTIV MEDSPILLER I FORHOLD TIL VELFÆRDSSAMFUNDETS UDVIKLING Det danske velfærdssamfund er under hastig forandring. Politiske tiltag og reformer begrundes i stigende grad med konkurrencestatens logik, hvor borgernes velfærd risikerer at blive trængt i baggrunden til fordel for et fokus på konkurrenceevne og produktivitet, hvad enten det drejer sig om det offentlige eller private virksomheder. Også de internationale dagsordener påvirker i stigende omfang debatten om de danske velfærdsydelser. Dansk Sygeplejeråd er en toneangivende aktør, når det gælder udviklingen og indretningen af vores velfærdssamfund. Vores medlemmer leverer dagligt en del af de løsninger, der får velfærdssamfundet til at fungere, og det er på det fundament, at vi bygger vores indflydelse. Det er afsættet for, at Dansk Sygeplejeråd sammen med resten af fagbevægelsen kan bidrage til en ny vision for, hvordan velfærden kan forandres og forbedres til gavn for borgerne. GARANT FOR ET HELHEDSSYN PÅ DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN Dansk Sygeplejeråd skal være en konstruktiv medspiller, når det handler om at finde og iværksætte løsninger på de mange udfordringer i sundhedsvæsenet. Det forudsætter klare pejlemærker for vores sundhedspolitiske fokus: Skab sammenhæng ingen må blive tabt i sundhedsvæsenet En tidlig indsats sundhedsfremme og forebyggelse Øget lighed i sundhed En styrket indsats for borgere med kroniske sygdomme Øget fokus på mental sundhed og udvikling af psykiatrien Kompleksiteten er stødt stigende i det danske sundhedsvæsen, hvilket forstærker behovet for politiske tiltag, der skaber mere sammenhæng for den enkelte borger. Det er en opgave for sundhedsvæsenet at sikre at hele forløbet fra diagnose, til behandling, pleje og rehabilitering hænger sammen, og ikke en opgave for den patient, der i forvejen kæmper med en sygdom. Den voksende ulighed i sundhed og det stigende antal borgere med kroniske sygdomme peger på behovet for en helhedsindsats. Frem for kun at behandle sygdomme, skal vores sundhedsvæsen i langt højere grad fokusere på en tidlig indsats, forebyggelse og sundhedsfremme. Børn skal have de bedste forudsætninger for et sundt liv, borgere med kroniske sygdomme skal have bedre mulighed for at fastholde et almindeligt familie- og arbejdsliv, og ældre skal have garantier for et værdigt liv. Det gavner både livskvaliteten for den enkelte og samfundsøkonomien. Vores medlemmer leverer dagligt en del af de løsninger, der får velfærdssamfundet til at fungere Samtidig skal vi holde politikerne fast på, at sundhedsvæsenet ikke kun er de somatiske lidelser, men at en stigende andel af befolkning slås med psykiske lidelser, og at vi i langt højere grad skal have fokus på mental sundhed, forebyggelse og behandling inden for psykiatrien. For at sundhedsvæsnet kan udvikles i den retning, skal de uhensigtsmæssige økonomiske incitamenter og bureaukratiske proceskrav, der dominerer i dag, erstattes af et fokus på resultater og incitamenter til at øge kvaliteten og patientsikkerhed, samt tillid og ansvar til den enkelte sygeplejerske. Det er ikke kun på den nationale, men også på den internationale bane, at Dansk Sygeplejeråd skal markere sig. Vi skal fastholde og styrke det internationale fokus og via de internationale sygeplejeorganisationer bidrage med løsninger til de sundhedsfaglige udfordringer, der ligger ud over Danmarks grænser. Samtidig skal vi fortsat bruge det internationale perspektiv til også at påvirke den samfunds- og sundhedspolitiske dagsorden i Danmark. 6

7 DANSK SYGEPLEJERÅD SOM SYNLIG OG INDDRAGENDE SUNDHEDSPOLITISK AKTØR Sygeplejersker er en af de største faggruppe i det danske sundhedsvæsen, og sygeplejersker arbejder inden for alle dele af sundhedsvæsenet og møder alle befolkningsgrupper. Samtidig viser undersøgelser gang på gang, at sygeplejersker er dén faggruppe, som befolkningen opfatter som mest troværdige og har størst tillid til. Denne rolle i det danske sundhedsvæsen giver sygeplejerskerne en unik mulighed for politisk indflydelse og gennemslagskraft både i sundhedsvæsenet og i velfærdssamfundet generelt. Den indflydelse skal vi bruge til styrke sygeplejerskers roller og ansvar i sundhedsvæsnet til gavn for borgere, patienter og samfund. Den indflydelse skal vi bruge til styrke sygeplejerskers roller og ansvar i sundhedsvæsnet til gavn for borgere, patienter og samfund. Men indflydelsen kommer ikke af sig selv. Vores politiske gennemslagskraft og legitimitet er afhængig af, at vi inddrager medlemmerne og gør dem til medskabere og afsendere af vores fælles budskaber. Vi har en ambition om, at Dansk Sygeplejeråd skal være blandt de mest synlige og troværdige sundhedsfaglige organisationer. Det forudsætter, at vores udmeldinger er underbyggede og veldokumenterede, og at vi har en selvstændig politisk profil men samtidig søger opbakning til vores holdninger og politiske forslag gennem konstruktiv dialog og samarbejde med de øvrige sundhedspolitiske aktører. Spørgsmål til debat: Hvordan skal vi påvirke fremtidens velfærdssamfund, og hvordan kan sygeplejerskerne bidrage til dette? Hvordan kan vi tydeliggøre koblingen mellem de overordnede dagsordner om sammenhængende forløb, lighed i sundhed samt sundhedsfremme og forebyg-gelse og budskabet om, at flere sygeplejersker her er en del af løsningen? Hvordan kan vi i højere grad involvere medlemmerne og få dem til at tage ejerskab i forhold til de dagsordener, som Dansk Sygeplejeråd ønsker at sætte på den samfunds- og sundhedspolitiske bane? 7

8 Forsidefoto: Nicky Malloy Fotos: Lena Rønsholdt Grafisk Enhed 14-41

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere