4.2 Plattedamernes strejke 1972/ Plattedamerne måtte stå på egne ben Ud på arbejdspladserne Det har givet mig en hel masse...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.2 Plattedamernes strejke 1972/73... 48 Plattedamerne måtte stå på egne ben... 49 Ud på arbejdspladserne... 51 Det har givet mig en hel masse..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemfelt Indledning Problemfelt Problemformulering En uddybning af problemformuleringen Design Teori og historiografi Køn materielle strukturer og social konstruktion... 8 Kritisk marxisme - Dialektisk materialisme... 8 Køn og den maskuline dominans... 9 Det sociales naturalisering og det androcentriske opdelingsprincip Genskabelsen og den symbolske vold Udfordringens mulighed Kollektiv handling Forandring gennem kollektiv handling Interessemodsætninger i Danmark Kollektiv handlen og fagforeninger Fagforeninger og magt Ledere og medlemmer De offentligt ansattes fagforeninger Fagforeningen og køn begrænsninger og muligheder Køn bliver synligt Strejken som kollektiv handling At forstå en strejke Køn og arbejdskonflikter Metode Indledning Operationalisering af teorien Undersøgelsesspørgsmål Sygeplejerskernes strejke Observationerne Interviews med sygeplejerskerne Arbejdskampene blandt kvinder i start 1970 erne En anden slags undersøgelse Fagblade Fagforeningernes historie som kilder De personlige oplevelser Andre skrevne kilder Fravalg Validitet og opsamlende refleksioner over metode Ligeløn, plattedamer og vinterkrigen: Kampen for ligeløn, KAD og initiativgruppen KAD og Ligelønnen Faglige kvinder, rødstrømper og ligelønnen Ligelønnens indførsel Resultatet ligelønnen - hvordan... 45

2 4.2 Plattedamernes strejke 1972/ Plattedamerne måtte stå på egne ben Ud på arbejdspladserne Det har givet mig en hel masse Vinterkrigen - sygeplejerskerne Baggrunden Vinterkrigen bryder ud Sygeplejerskeløn = håndværkerløn? Opgør med Florence Nightingale og hendes søde piger Det blev en... fagforening Forår for sygeplejerskerne Del 1 Konflikten og DSR Konflikten: et kort rids Hvad handlede konflikten om Handlede det om ligeløn og hvad handler ligeløn om? Sygeplejersker i strejke nogle begrænsninger De første strejkedage og aktionsgruppen Pæne piger kan ikke strejke Fagforeningen er også os Del 2 radikalisering og kollektive kampskridt Diskussionerne politiseredes Deponering af autorisationer og opgør med det pæne En pæn strategi, der ikke er til diskussion Magtesløshed, den danske model og pressionsmidler Kvindekamp, fagkamp eller...? Legitime krav Del 3-3 forsøg, et forlig og forandrede kvinder Forliget I m a changed woman Diskussion af analyse Strejke en indledning Udfordring gennem framing Udfordring gennem organisering Konklusion Litteraturliste

3 1. Indledning og problemfelt 1.1 Indledning Dette speciale udsprang af en undren. En undren over, at der stadig ikke er ligestilling mellem kønnene i det danske velfærdssamfund. En undren over, at mange alligevel mener, vi har ligestilling og den ulighed, der evt. måtte bestå, er et resultat af kvinders og mænds frie valg. Vores fokus i dette speciale er at undersøge, hvordan arbejdskonflikter blandt kvinder kan være mere end en økonomisk kamp, men også kan øge bevidstheden og skabe rum for, at den maskuline dominans udfordres på andre områder end den materielle ulighed. 1.2 Problemfelt Ulighed mellem mænd og kvinder er for det første en økonomisk ulighed. Forskellen på mænd og kvinders gennemsnitsløn var i perioden på 12-19% (www.lige.dk). Men ulighed er mere end materiel ulighed, uligheden er også kulturel, som Bourdieu forklarer det i sin bog, Den maskuline dominans. En ulighed vi oplevede i vores undersøgelse af kønsstrukturerne i danske børnehaver, hvor det var tydeligt, at piger og drenge blev opdraget og behandlet forskelligt, selv om pædagogerne gik ind for ligestilling. (Andersen, Frederiksen m.fl. 2007) Mange undersøgelser og ligestillingsmæssige strategier sigter på flere kvinder i erhvervslivets bestyrelser, i professorstillinger eller sikringen af væresteder for prostituerede. Alt sammen vigtige spørgsmål. Men også alt sammen noget der vedrører en minoritet af kvinder. Vi ønsker at se på de dominansstrukturer, der virker for flertallet af kvinder og hvordan de almindelige kvinder kan udfordre dominansen. Siden starten af 1970 erne blev det en realitet for flertallet af danske kvinder at have et lønarbejde, idet også de gifte kvinder her for alvor indtog arbejdsmarkedet. Fra 1989 og frem var der kun en lille forskel på mænd og kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet (Larsen, 2006:11) Det er denne gruppe kvinder, vi ønsker at undersøge. 3

4 Fra omkring 1968 og ind i 1970 erne var der et veritabelt strejkeopsving, med primært ulovlige strejker. Et væsentligt karakteristika ved strejkebølgen i Danmark var, at mange af strejkerne formulerede krav fra newcomers, dvs. nye grupper på arbejdsmarkedet, der ikke tidligere havde gjort sig gældende. (Birke, 2007) Kvinderne var en af de grupper, der for alvor begyndte at deltage i strejker. Kvinder har godt nok strejket cirka lige så længe som mændene, hvor den første kendte kvindestrejke fandt sted allerede i 1886 på Rubens dampvæveri (Larsen, 2007:377), men fra 1970 erne begyndte de for alvor at være en del af strejkestatistikken. En senere kendt konflikt fra perioden er strejken blandt de kvindelige plattemalere på Den Kongelige Porcelænsfabrik i 1972/73. Et andet nyt fænomen i 1970 ernes strejker var, at de offentligt ansatte i stigende omfang strejkede, blandt andet var sygeplejerskerne for første gang i strejke i vinteren 1973/74. (Mikkelsen, 1994) I de seneste år har vi igen set et opsving i antallet af strejker i den offentlige sektor, hvor der primært er ansat kvinder 1. I efteråret 2006 var de århusianske pædagoger i front for en tre-fire ugers lang ulovlig strejke i protest mod nedskæringer. Og i sommeren 2007 var sosu-assistenter landet over i strejke især med kravet om højere løn. Derudover har der inden for det sidste halvandet år været tre store demonstrationer for velfærd, nok de største siden 1985, med op mod deltagere. I foråret 2008 gik en lang række offentligt ansatte i lovlig konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Pædagoger, sosu er, sygeplejersker og mange flere gik i strejke, i den længste konflikt i mange år. For Sundhedskartellets medlemmer varede konflikten i over otte uger og det var den mest omfattende konflikt nogensinde blandt sygeplejerskerne, hvor alle var udtaget. Sygeplejerskernes slogan var Ligeløn det handler om vilje og sammen med FOAs slogan Mandeløn til kvindefag, blev ligestilling sat på den offentlige dagsorden. Forfatteren Grete-Lise Holms udkom med bogen Hvorfor er feminister så snerpede og tonede flere gang frem på skærmen i bedste sendetid. For sygeplejerskerne handlede konflikten om andet og mere end køn og spørgsmålet om ligestilling mellem kønnene var ikke fremtrædende i 1 I kommunerne udgør kvinderne i 2006, 77,6 procent, og i amterne (regionerne) 75,7 procent. (Egen beregning ud fra beskæftigede fordelt på branche i Statistikbanken.dk) 4

5 forhandlingerne, men spillede dog alligevel en fremtrædende rolle i konflikten. Hvilket nedenstående sang fra sygeplejerskernes kamp også viser Se min lønseddel, ik-ke for at prale Men de færreste tjener li så lidt Det er fordi mit job det er med omsorg Og fordi mit fag er mest for pi r (Melodi: se min kjole) Ligestilling mellem kønnene handler om mere end ligeløn. Det handler om at gøre op med stereotype forestillinger og ulige forventninger, der i samfundet knyttes til kønnene. Med rødstrømpernes gamle parole Ingen kvindekamp uden klassekamp. Ingen klassekamp uden kvindekamp i baghovedet, ønsker vi derfor at undersøge, hvordan en (økonomisk) arbejdskamp også kan betyde en udfordring af den kulturelle undertrykkelse. Vi ser derfor ikke kun på strejkerne ud fra et økonomisk synspunkt om sygeplejerskerne opnår ligeløn eller højere løn gennem konflikten. Det er naturligvis et vigtigt element, ikke mindst for den enkelte sygeplejerske, men også for vejen til ligestilling. Men vi ønsker også at undersøge, hvordan en arbejdskonflikt kan udfordre den maskuline dominans på andre niveauer, om det kan øge bevidstheden blandt kvinderne og skabe rum for, at den maskuline dominans udfordres eller om den blot genskabes. Det leder os frem til følgende problemformulering. 1.3 Problemformulering Hvordan genskabes og udfordres den maskuline dominans af kvinder i arbejdskampe i perioden og under overenskomstkonflikten 2008? 1.4 En uddybning af problemformuleringen Udover hvad der allerede er blevet forklaret om Den maskuline dominans i problemfeltet, vil begrebet blive yderligere uddybet i kapitel 2. 5

6 Kvinder i arbejdskamp er jo et forholdsvis bredt felt og vi har valgt at undersøge dette i to specifikke perioder; Den ene periode vi undersøger, er perioden mellem 1968 til 1973 (starten af 1974). Vi har valgt perioden, fordi det var en periode, hvor ligelønnen, og mere generelt ligestilling for alvor blev sat på dagsordenen. Princippet om ligeløn indskrives i overenskomsterne mellem LO og DA i Det skete efter en længere kampagne med et samarbejde mellem de faglige og politisk aktive kvinder (primært rødstrømperne). Et sådan samarbejde er ellers unikt i historien. Det er samtidig perioden, hvor kvinderne for alvor begynder at deltage i strejker og en række vigtige kvindestrejker foregik, såsom strejken på den Kongelige Porcelænsfabrik i vinteren 1972/73 og den første strejke blandt sygeplejerskerne vinteren 1973/74. Den anden arbejdskamp vi har valgt at fokusere på, er strejken blandt de offentligt ansatte i foråret 2008, med fokus på sygeplejerskerne. 6

7 1.5 Design Kapitel Kapitel 1. Problemfelt Kapitel 2. Teori og historiografi Kapitel 3. Metode Indhold Her indkredses problemfeltet, problemformuleringen præsenteres og afgrænses. Derudover præsenteres specialets design og problemformulering. For at kunne gå til analysen af de konkrete arbejdskonflikter, er det nødvendigt med en afklaring på nogle teoretiske spørgsmål først, ligesom det er nødvendigt med en uddybning af problemstillingen gennem en positionering af vores speciale i forhold til forskningen inden for vores genstandsfelt. Det er således et forsøg på en sammensmeltning af socialvidenskabens teori og historiens historiografi. De spørgsmål vi kommer ind på, er: Hvordan forstår vi køn og hvad er den maskuline dominans? Hvordan kan kollektiv handling forstås og kan kollektiv handling skabe forandring? Hvilken rolle spiller fagforeningerne, hvad er deres magt og hvordan kan fagforeninger og kollektiv interessevaretagelse forstås i et kønsperspektiv? Hvordan kan arbejdskonflikter analyseres? Hvordan kan man forstå arbejdskonflikter i et kønsperspektiv? Her præsenteres vores undersøgelsesdesign og de metodiske overvejelser forbundet med den konkrete undersøgelse. I kapitlet bliver teorien operationaliseret. Det er ligeledes her, at kildekritik og undersøgelses validitet og generaliserbarhed diskuteres. Metoden kommer efter fremstillingen af teorien, fordi vores teoretiske udgangspunkt har været med til at afgøre, hvilke spørgsmål vi stiller og hvordan. Kapitel 4. Analyse: arbejdskampene De konkrete undersøgelsesspørgsmål til dette kapitel er beskrevet i kapitel 3. Kapitel 5. Analyse: Strejken 2008 Kapitel 6. Diskussion Kapitel 7. Konklusion De konkrete undersøgelsesspørgsmål til dette kapitel er beskrevet i kapitel 3. Her samles analyserne af de to perioder i en diskussion af genskabelsen og udfordringen af den maskuline dominans. Her redegøres for undersøgelsens resultater 7

8 2. Teori og historiografi Til undersøgelsen af, hvordan den maskuline dominans genskabes og udfordres blandt kvinder i arbejdskampe, er det nødvendigt først at afklare nogle spørgsmål teoretisk samt redegøre for vores analyse i forhold til allerede foretaget forskning. Vores teori og forskningsmæssige diskussion bevæger sig på tre forskellige niveauer, der hvert er nødvendigt at afklare for besvarelsen af problemformuleringen. I det følgende vil vi skitsere vores teoretiske forståelse af disse spørgsmål samt nogle træk i den eksisterende litteratur på disse områder. Der er ikke tale om fuldstændige bibliografier men tematisk anlagt forskningsdiskussioner, der samtidig fungerer som en skærpelse af vores problemstilling og tilgang til denne. Forskningsdiskussionen er primært baseret på dansk forskning af ressourcemæssige årsager og fordi vores analyse omhandler danske forhold. Vi starter med en kort redegørelse for vores ontologiske udgangspunkt. Herefter vil vi afklare vores forståelse af henholdsvis 1) køn og den maskuline dominans, 2) kollektiv handling, fagforeninger og kollektive interessevaretagelse og 3) hvordan vi kan forstå og analysere kollektiv handling. 2.1 Køn materielle strukturer og social konstruktion Vi mener, at det er nødvendigt at redegøre for vores videnskabsteoretiske udgangspunkt i forhold til genstandsfeltet, idet opfattelsen af, hvad der kan defineres som problemer og dermed kræver en nærmere undersøgelse, ikke dumper ned fra himlen, men udspringer af en (bestemt) forståelse af verden. Kritisk marxisme - Dialektisk materialisme Den måde, hvorpå det materielle liv produceres, betinger den sociale, politiske og åndelige livsproces overhovedet. Det er ikke menneskenes bevidsthed, som bestemmer deres væren, men omvendt deres samfundsmæssige væren, som bestemmer deres bevidsthed. (Marx et. al. Bind 1, 1976:356) 8

9 Det er den samfundsmæssige væren, der bestemmer bevidstheden og ikke omvendt. Det er de materielle strukturer, der danner grundlaget for samfundet og dermed også de dominansforhold, der eksisterer. Herunder kvindeundertrykkelsen. Men omvendt er der ikke en mekanisk sammenhæng mellem bestemte strukturer og bestemte opfattelser. Konkret handlende mennesker skaber deres egen historie, men de skaber den ikke efter forgodtbefindende eller under selvvalgte forhold. De skaber den under allerede formerede og artikulerede forhold, som de er født ind i, men som vi altså kan forholde os til og gøre noget ved. Endvidere er det ikke nok at kigge på, hvilke idéer samfundet skaber. Vi må også se på, hvordan de virker tilbage på samfundet. Den materielle basis ændrer sig over tid, men den ideologiske overbygning kan godt halte bagefter. Det betyder, at kønsuligheden i samfundet ikke kun er produceret ud fra den samfundsmæssige organisering, men genskabes/omskabes af levende mennesker i social interaktion. Køn og den maskuline dominans Med en dialektisk materialistisk opfattelse, bliver fokus at holde fast i, at kønsulighederne er betinget af materielle strukturer samtidig med, at vi undersøger, hvordan de genskabes og udfordres via social praksis. Hos Bourdieu i hans den Maskuline Dominans fra 1998, finder vi et strukturelt udgangspunkt for den sociale konstruktion af køn, men også at de kropsligt indlejrede opfattelser og handlinger kan fungere relativt autonomt i forhold til den materielle basis. Som forbindelsesleddet mellem de objektive og subjektive strukturer indsætter Bourdieu sit habitusbegreb. Habitus er betegnelsen for den sociale historie inkorporeret i den biologiske krop. Menneskers tanker, præferencer, forestillinger, værdiorienteringer, handletilbøjeligheder mm., disponerer dem for at tænke og handle på bestemte måder. (Gregersen m.fl., 2005:136) Gennem habitusbegrebet forsøger Bourdieu at bevare respekten for de samfundsmæssige strukturers betydning for den menneskelige interaktion under hensyntagen til individuelle handlingskompetencer og Bourdieu læner sig, ifølge Järvinen, op af Marx første tese om Feuerbach, hvor Marx kritiserer al tidligere materialisme, inklusiv 9

10 Feuerbachs, for at betragte tingen, virkeligheden, sanseligheden som et objekt og ikke som konkret menneskelig aktivitet. (Järvinen, 2002:358) Den maskuline dominans kan ikke destilleres fra andre dominansformer. Den maskuline dominans kan i talesættes uafhængigt af kapitalismen, men den kan ikke leves og udfordres uafhængigt af kapitalismen. Dominansformerne hænger sammen. I organisationer som DSR betyder det, at trods det faktum at ledelsen også er kvinder, kan de udøve andre former for dominans. Det sociales naturalisering og det androcentriske opdelingsprincip Hele samfundet, siger Bourdieu, indgår i skemaer, der anvendes universelt og som opdeler kosmos i det kvindelige og det mandlige; fra kropslig fremtoning, over seksuel praksis til sprog. Denne androcentriske opdeling er skabt gennem en lang historisk proces, hvor de sociale konstruktioner af køn, skabes relationelt. Igennem denne historiske konstruktion kommer opdelingen til at fremstå som naturlig i stedet for at fremstå, som det den er; nemlig en social konstruktion. Ved således at vende om på årsag og virkning ratificeres og naturaliseres dominansforholdet i samfundet. På den måde kommer de biologiske forskelle til at fremstå som forklaringen på opdelingen af samfundet, mens det i virkeligheden er den historisk skabte opdeling, der har skabt også modsætningen mellem den biologiske opdeling. Bourdieu taler således imod enhver essentialistisk forståelse af køn. Naturaliseringen betyder, at den maskuline dominans ikke behøver nogen retfærdiggørelse, men fremstår som naturlig, hvilket er dens styrke og grunden til, at den ikke behøver legitimerende diskurser. (Bourdieu, 1999) Med den androcentriske opdeling, er hele samfundet inddelt i modsætningspar. Hver side i modsætningen forbindes med enten det maskuline eller det feminine; såsom opdelingen offentlig/privat, aktiv/passiv, ude/hjemme, hvor det feminine ses som et passivt subjekt for udveksling, mens det maskuline opfattes som et aktivt subjekt. Der er således tale om en kønsligt hierarkiseret opdeling, hvor det mandlige har mere status end det kvindelige og hvor det mandlige dominerer det kvindelige. Og selvom det konkrete indhold af opdelingen naturligvis skifter karakter over tid og den maskuline dominans har tabt noget af sin umiddelbart 10

11 indlysende karakter, er det kabylske samfund såvel som det moderne vestlige samfund, organiseret i disse modsætningspar. 2 (Bourdieu, 1999:118) Udover det kvindelige underordnes det mandlige forklarer Bourdieu, at det maskuline princips opfattelser er med til at konstituere kvinder som værenperciperet. Det vil sige, at kvinden først og fremmest eksisterer gennem og for andres blikke, som imødekommende og tiltrækkende. Kvinder forventes at være kvindelige ; dvs. smilende, sympatiske, hensynsfulde, underkastede, diskrete, tilbageholdende, endog selvudslettende. Hertil tilføjer Bourdieu, at når kvinder får adgang til en hvilken som helst form for magt, sættes de i en situation, som Bourdieu benævner double bind. Hvilket betyder, at Hvis de handler som mænd, risikerer de at miste de kendetegn, der er fornødne for femininiteten, og de sætter spørgsmålstegn ved mændenes naturlige ret til magtpositionerne; hvis de handler som kvinder, virker de inkompetente, og som om de ikke er tilpasset situationen. (Bourdieu, 1999:89) Den maskuline dominans begrænser således kvinderne (og mændenes) udfoldelsesmuligheder, idet der enten eksplicit eller stiltiende med ord eller handling kaldes til orden, hvis der trædes uden for rammerne af, hvad der er legitimt for en kvinde henholdsvis en mand. (Bourdieu, 1999:40ff.) Genskabelsen og den symbolske vold For at forklare, hvordan den maskuline dominans genskabes har vi taget fat i Bourdieus begreb om symbolsk vold; som er måden, hvorpå de dominerede opfatter verden på ud fra de dominerendes synspunkt. Når de dominerede, over for det, de domineres af, anvender skemaer, som er resultat af dominansen, eller med andre ord, når deres tanker og opfattelser er struktureret i overensstemmelse med selve strukturerne for det dominansforhold, som de påtvinges, er dens erkendelsesakter uundgåeligt anerkendelsesakter og dermed underkastelsesakter. (Bourdieu, 1999:22) 2 I sin analyse af det androcentriske opdelingsprincip tager Bourdieu som sagt udgangspunkt i det kabylske samfund, og det er i forhold til dette, at han (og vi) mener, at den maskuline dominans er blevet mindre umiddelbart synlig. 11

12 Gennem egne tankeskemaer og handlinger er de dominerede selv med til at opretholde dominansen. Der er tale om symbolsk vold, når de gældende magtforhold, ulighedsforhold mv. ikke erkendes som tilfældig dominans, der kunne have været anderledes, men tværtimod opfattes som naturlige og selvfølgelige. (Bourdieu, 1999:42 ff.) Den symbolske vold har en forklaringskraft i forhold til at vise, hvordan undertrykkelsen kan opretholdes på trods af, at der i nyere tid er sket et skift mellem kønnene; såsom, at kvinder har fået formelle friheder med hensyn til stemmeret, uddannelse og adgang til professioner. Dominansen kan bestå, fordi den er indskrevet i kroppene som indlejrede dispositioner, der gennem en konstant socialisering får dominansforholdet til at fremstå naturligt, selv efter det materielle/strukturelle grundlag er forsvundet. (Bourdieu, 1999:54) Gennem indlejringen i kroppene skabes doxa den alment accepterede opfattelse af sandheden eller det rigtige - hvilket Bourdieu betegner som en samstemmighed mellem de objektive strukturer og erkendelsens former. Det androcentriske opdelingsprincip genskabes således ved, at der skabes overensstemmelse mellem de subjektive forventninger og de objektive strukturer. Det fremstår som kvinders eget valg at påtage sig opgaver og opføre sig på måder, der stemmer overens med de dyder, de besidder og som opfattes som kendetegnede ved kvindens køn. Dyder som i virkeligheden er historisk konstrueret og tilfældige, men fremstår som naturlige. Udfordringens mulighed Umiddelbart kan muligheden for forandring være lidt svær at få øje på i Bourdieus teori. Men styrken i Bourdieus teori er netop også at forklare, hvorfor forandring ikke sker hurtigere, idet han gennem sine studier viser trægheden i den sociale produktion af samfundet. Bourdieu peger på den ene side på det kontinuerlige i dominansforholdet, men samtidig er hans teori et hårdt angreb mod essentialismen og dermed ethvert forsøg på at gøre den maskuline dominans til noget naturligt. Han slår fast, at det, der ser ud til at være evigt i historien, i virkeligheden er et resultat af en eviggørelse. Derfor er det nødvendigt, at [ ] rekonstruere den historiske afhistoricerings historie, eller om man vil, historien om den fortsatte 12

13 gen(skabelse) af de objektive og subjektive strukturer i den maskuline dominans [ ]. (Bourdieu, 1999:106) for at vise, at dominansforholdet er en social konstruktion. Bourdieu tilskriver kritikken en vigtig rolle i transformationen af den maskuline dominans. Men særligt relevant er det, at han samtidig opponerer skarpt imod, hvad han kalder [ ] forfængeligheden i de postmoderne filosoffers demonstrative opfordringer til at overvinde dualismerne [ ]. (Bourdieu, 1999:131) Dualismerne eller opdelingerne har dybe rødder i strukturerne og kan ikke ophæves ved verbal benævnelse. Køn er ikke roller, som man spiller og frit kan gå ind og ud af, men er indskrevet i kroppene selv. Den symbolske vold kan ikke besejres med bevidstheden og viljen alene og styrken i dominansen viser sig i det faktum, at når den ydre tvang ophæves og formelle rettigheder som stemmeret, adgang til uddannelse osv. opnås, bliver den åbne udelukkelse afløst af selvudelukkelse og kald. (Bourdieu, 1999:55) Men netop fordi dominansen kun fungerer gennem dispositionernes meddelagtighed, er det ikke en permanent tilstand. Der er mulighed for forandring, men det kræver, at de strukturer, som dispositionerne er et resultat af, transformeres. (Bourdieu, 1999:57 ff.) Der er brug for en politisk handling, der medregner alle virkninger af dominansen, både de i individet indlejrede strukturer og strukturerne i institutionerne. Med den forståelse bliver det tydeligt, at kampen for øget lighed eller kvindefrigørelse i samfundet, ikke kan finde sted i en isoleret sproglig, politisk, kulturel eller økonomisk kamp; derimod kan en reel transformation kun finde sted igennem en social kamp der i gennem praksis ændrer såvel de objektiver strukturer som de subjektive forventninger på de forskellige områder på en gang. (Bourdieu, 1999:148) 2.2 Kollektiv handling Forandring gennem kollektiv handling Med Gramsci kan vi forklare, hvordan forandring kan skabes gennem kollektiv handling. Gramsci fører den marxistiske teoretiske tradition for et materialistisk udgangspunkt videre, men hans udgangspunkt er Marx første Feuerbach tese om, at de objektive materielle interesser ikke bare automatisk overføres til 13

14 klassebevidsthed 3. Borgerskabet i de vestlige kapitalistiske lande opretholder ikke deres dominans gennem materiel magt alene, men endnu vigtigere gennem etableringen af deres egen moralske, politiske og kulturelle værdier, som normen for, hvordan man opfører sig. Det er grundlaget for Gramscis teori om hegemoni. Hegemoni er, når den dominerende klasse opretholder den sociale kontrol gennem samtykke [consent] frem for magt. En form for dominans, som vi mener, minder meget om Bourdieus forståelse af doxa. Samtykket fører det meste af tiden til passivitet blandt masserne. Det opstår ikke så meget fordi masserne ser den sociale orden som et udtryk for deres ønsker, men fordi de mangler en klar teoretisk bevidsthed, som de kan udtrykke deres utilfredshed igennem. Når utilfredsheden udtrykkes, sker det in the activity which unites them in the practical transformation of reality. Presumably this would include all forms of collective worker action bargaining, strikes, riots, factory takeovers. (Femia, 1981:44) Alle mennesker har en verdensanskuelse. Men når denne ikke er sammenhængende og kritisk, har man på en og samme tid flere verdensanskuelser. Tilstedeværelsen af flere verdensanskuelser i den samme person skaber en kontrast mellem handlen og tænkning, den ene verdensanskuelse fremstilles i ord, mens den anden udfolder sig i handlingen. Det er det, Gramsci kalder en modsætningsfyldt bevidsthed. Den ene er implicit i handlingerne og [...] knytter den enkelte til alle de andre, der er med i den praktiske forandring af virkeligheden [...] og den anden træder frem på overfladen, er sprogligt formuleret og arvet fra fortiden (Gramsci, 1991:161f). Når mennesker handler kollektivt fremkommer gruppens verdensanskuelse. Det betyder at en samfundsgruppe på den ene side har en egen verdensanskuelse, om end i svøb, der træder frem i dens handlinger og følgelig uregelmæssigt og tilfældigt, dvs. når denne gruppe bevæger sig som en organisk helhed; mens den på den anden side som en følge af intellektuel underkastelse og underordning har overtaget en anskuelse, 3 Bourdieu har som sagt også første Feuerbach tese som udgangspunkt, men tager selv afstand fra en marxistisk forståelse om den falske bevidsthed i Den maskuline dominans. Men som vi ser det, er det den karikerede mekanisme marxisme, han tager afstand fra, og vi mener godt, at Bourdies forståelse af den maskuline dominans kan forenes med Gramcis teori om kollektiv handling og bevidsthed. 14

15 der ikke er dens egen, men som er lånt fra en anden samfundsgruppe, og som den fremstiller i ord og også mener at følge, fordi den følger den i normale tider, dvs. når adfærden ikke er uafhængig og autonom men netop underkastet og underordnet. (Gramsci, 1991: 155f) Den modsætningsfyldte bevidsthed, som Gramsci beskriver i citatet, er til tider blevet opdelt i henholdvis en almindelig fornuft (common sense), som følges i normale tider og en sund fornuft (good sense), der kommer frem uregelmæssigt, tilfældigt under kollektiv handling. Det er en opdeling, vi låner, da den er lettere at bruge i praksis end Gramscis lidt knudrede forklaring. (Bambery, 2006:44) En strejke er et tilfælde, hvor gruppen bevæger sig som en organisk helhed, hvor normale tider brydes og det er også derfor, vi kan finde brud og modsætninger mellem, hvad kvinder i arbejdskampe sagde og hvad de gjorde. Gennem denne kollektive handling er der potentiale for, at der skabes en hel ny verdensforståelse og altså dermed, at dominansforholdet brydes The established ideology says one thing about peoples lives, while their immediate activity leads them to say something very different something which has the potential to develop into a whole new conception of the world. (Harman, 2007:118) Interessemodsætninger i Danmark Under konflikten i foråret 2008 blev de gamle travere om, at konflikter er forældede, at arbejderklassen er død og borte, fundet frem igen. Vi ser konflikter som forårsaget af materielle interessemodsætninger. Interessemodsætninger der stadig eksisterer i Danmark, som forfatterne til Arbejdernes historie i Danmark , fra 2007, gør klart. De viser, hvordan der indenfor arbejderklassen er store interesseforskelle indbyrdes, der kan have rod i arbejdsforhold, køn, kulturel baggrund osv. men, at arbejderklassen trods alt har nogle grundlæggende forhold til fælles. Med deres definition når de frem til, at Danmark er en nation af lønarbejdere ; af den voksne befolkning er 76% under pensionsalderen erhvervsaktive, heraf tjener 93% til deres livsgrundlag ved at arbejde for en løn og af disse lønarbejdere er 71% eller ca. 1,8 mio. medlemmer af en fagforening. De har valgt at fastholde klassebegrebet, fordi de mener, at det sætter fokus på 15

16 indbyrdes relationer og konflikter mellem mennesker der skaber forandring i samfundet og dermed historie (Christensen m.fl., 2007:10) De viser således, hvordan der i Danmark anno 2008 stadig er interessemodsætninger. Dette speciales formål er at undersøge, hvordan nogle af disse modsætninger kommer til udtryk i konkrete konflikter. Kollektiv handlen og fagforeninger I dette speciale ser vi på arbejdskampen som en kollektiv handling. Fagforeninger af en afgørende aktør i arbejdskampe og forståelsen af fagforeninger bygger vi på Hyman, der står for den marxistiske retning inden for Industrial Relations traditionen. Hyman forklarer i Understanding European Trade Unionism fra 2001 fagforeningernes rolle i samfundet og hvordan denne udvikler sig. Fagforeninger er lønarbejdernes fælles organ for interessevaretagelse og vil man forstå kvindernes arbejdskampe og hvordan de kan udfordre dominansen, må man også forstå fagforeningernes rolle i den kollektive handlen. I det danske samfund er fagbevægelsen en af de bærende samfundsinstitutioner, dels på grund af fagbevægelsens historiske position, som medskaber af velfærdsstaten, dels på grund af det danske aftalesystem og dels på grund af den direkte og indirekte politiske indflydelse på velfærdstatens udvikling. (Hansen, 2001:48) Fagforeningerne er kollektive aktører og deres vigtigste opgave er at sikre medlemmernes løn og ansættelsesvilkår. The standard view of trade unions is that they are organisations whose purpose is to improve the material welfare of members, principally by raising wages above the competitive wage level. (Hyman, 2001:9) Fagforeningerne har samlet arbejderne i en klasse for sig selv, jo stærkere en fagforening, jo stærkere er muligheden for kollektiv handling. Fagforeningerne kan skabe grobund for politisering og øget bevidsthed og de spiller altså en vigtig rolle i muligheden for udfordring og/eller genskabelse af samfundets dominansstrukturer. 16

17 Fagforeninger og magt Men fagforeninger eksisterer og fungerer også inden for en social ramme, som de kan stræbe efter at ændre, men som begrænser deres nuværende handlemuligheder. Den bedste forståelse af fagforeningernes forhold til staten og arbejdsgiverne, mener vi, gives af Hyman tilbage i 1973 i hans lille bog Marxism and the Sociology of Trade Unionism, trods bogens alder. Hyman forklarer, hvordan fagforeninger dialektisk er både i opposition til kapitalismen og medspiller i den. (Hyman, 1973:25) I en markedsøkonomi vil fagforeningen altid være relativt underordnet arbejdsgiverne (staten) og markedskræfterne. Hyman sammenkobler således magten med samfundets økonomiske strukturer. I et kapitalistisk samfund vil adgang til og besiddelse af økonomiske ressourcer være et betydeligt om ikke den vigtigste magtressource. Som aktører på arbejdsmarkedet befinder fagforeninger sig lige midt i kampen om fordelingen af de økonomiske ressourcer og samfundets goder og de gør det fra en relativt underordnet position, fordi de er den part i magtrelationen, der ikke ejer de materielle ressourcer og kun er med til at kontrollere disse indirekte på den politiske arena. (Hansen, 2004:50) Grundet de begrænsede materielle ressourcer er fagforeningen således afhængig af andre magtressourcer. Deres vigtigste magtressource bliver evnen til kollektiv handling, hvilket også betyder, at definitionsmagt bliver en vigtig magtressource. Ledere og medlemmer Hyman forklarer videre at der, som følge af fagforeningernes inkorporering i forhandlingsstrukturerne i samfundet, kan komme modsætningsforhold internt i fagforeningerne, mellem ledelse og almindelige medlemmer. De faglige lederes interesser kan komme i modsætning til arbejderklassens, fordi deres eksistensberettigelse ligger i at forhandle med kapitalismens på vegne af arbejderklassen. Fagtoppen er hele tiden i en balancegang mellem pres fra medlemmerne og fra arbejdsgiverne, der hele tiden vil skifte. (Hyman, 2001) Men arbejdernes opfattelse af, hvad der er rimeligt, varierer, og fagforeningslederne kan ved at artikulere disse krav, (hvad enten det er tvunget eller villigt) være med til at give arbejdernes stigende forventninger legitimitet. (Hyman, 1973) 17

18 Lederne vil altovervejende vil forsøge at holde ro blandt medlemmerne og ikke opildne til ulovligheder. Dette bliver det som oftest begrundet i, at de er bundet af fredspligten og ikke vil risikere bod mm., men en anden grund er, at fagtoppen ikke ønsker, at deres position og holdninger undergraves. Hvis der kommer resultater gennem fx ulovlig arbejdsnedlæggelse, vil deres idé om, at forhandling og kompromis er vejen frem, undergraves. (Hyman, 2001) Ledernes kontrol i fagforeningerne og mangel på demokrati må ikke ses som statiske størrelser, men kan udfordres af medlemmerne, hvis de synes, at deres ledere ikke opfylder deres krav. Selve fagforeningernes eksistensberettigelse afhænger til en vis grad af deres evne til at gøre oprør en gang imellem. Det betyder, at fagforeningerne på den ene side kontrollerer medlemmerne og samtidig må kæmpe med en risiko for at miste kontrollen. (Hyman,1973) Hvis opbakningen til en konflikt er stor og radikaliteten blandt medlemmerne vokser, kan fagforeningslederne til tider være tvunget til at gå med, for ikke at miste opbakning blandt deres medlemmerne og på den måde udgør de også en kilde til forandring, idet de kan legitimere de radikale krav. (Hyman 1973) Fagforeningerne organisering efter fag kan også betyde en begrænsning for arbejderne, eftersom det er en opsplitning i forskellige grupper. Fagforeningerne har derfor både en splittende og forenende rolle, hvor de forsvarer deres faggruppes interesser inden for de kapitalistiske produktionsrammer og inden for lønsystemet. (Hyman, 2001) De offentligt ansattes fagforeninger Flemming Mikkelsen undersøger i sin bog Radikaliseringen af de offentligt ansatte fra 1994 konfliktadfærden hos de offentligt ansatte i Danmark i 1970 erne og 80 erne og forklarer, at denne er blevet mere militant. Mikkelsens formål at undersøge årsagerne til konfliktniveauet blandt offentligt ansatte. Ifølge ham kan det organisatoriske element forklare konfliktudviklingen; et stigende antal offentligt ansatte og en stigende organisering af disse både i de formelle organisationer og uformelle netværk, fordrede kollektiv handling, der igen fordrede stærkere organisationer. Men organiseringen kan også forklare nedgangen i antallet af konflikter blandt de offentligt ansatte fra midten af 1980 erne, da de offentligt ansattes organisationer på dette tidspunkt har vokset 18

19 sig stærke og har fået indpas i det neokorporative forhandlingssystem. Mikkelsens tese bør måske revideres i lyset af de seneste års opsving i antallet af strejker blandt de offentligt ansatte, eftersom det kan diskuteres, om det primært skyldes ændringer i organisationerne. Men denne diskussion lægger uden for dette speciales områder, pointen er her, at også de offentligt ansattes fagforeninger er blevet lønmodtagerorganisationer på linie med de mere traditionelle fagforeninger, (Mikkelsen, 1994). Med konfliktbølgen fra cirka 1968 og frem til midt firserne blev det reelle demokrati i disse år udvidet til at omfatte grupper i befolkningen, der tidligere kun havde haft ringe adgang til samfundets politiskøkonomiske institutioner, gennem den styrkede organisering, også de offentligt ansatte. Fagforeningen og køn begrænsninger og muligheder Som forklaret er der magt på spil også indenfor fagforeningerne. Ligesom forfatterne i Arbejdernes Historie i Danmark på den ene side viser, at arbejderklassen deler nogle fælles interesser, viser de også, hvordan forskellige dele af arbejderklassen alligevel ikke altid har fået deres interesser varetaget af fagbevægelsen. I samme bog viser Jytte Larsen i en temaartiklen Men størst var broderskabet Køn i den danske arbejderbevægelse, hvordan kvindernes interesser gang på gang er blevet underkendt af den mandsdominerede arbejderbevægelse, men også, hvordan der er sket brud i udviklingen. Hun peger på, at kvindebevægelsen altid har været ugleset i den danske arbejderbevægelse, og mange arbejderkvinder derfor var splittet mellem klasse- og kønssolidaritet. Lige fra arbejderbevægelsens begyndelse var kvinder med, men det øvrige samfunds syn på kvinder herskede også her og det krævede ofte konkrete begivenheder for at ændre på dette. Larsen mener, at arbejderbevægelsen socialistiske grundlag og forestillingen om arbejderklassens objektive interesser fik store kønspolitiske konsekvenser, da Den tillod faglærte mænd at bruge deres frontstilling til at definere deres interesser som fælles og kategorisere ufaglærtes og især kvinders som særinteresser ultimativt en 19

20 trussel for en bevægelse, der kun tillægger individet betydning som en del af kollektivet. (Larsen, 2007:374) Vi mener, det kan diskuteres, hvad der har fået kvindernes interesser til at blive tilsidesat, vi bruger fx Gramcis begreb om objektive interesser, som i forståelsen at alle lønmodtagere, har interesse i højere løn, arbejderkvinder (og mænd) har interesse i ligeløn o.l.. Men Jytte Larsens påpegning af, at der findes forskellige interesser indenfor fagbevægelsen og at der historisk er mange eksempler på, at kvindernes interesser er blevet underordnet mændenes, bruger vi til at skærpe vores syn på fagbevægelsen og de interesser, der italesættes af denne. Anna Birte Ravn påpeger også, at mange analyser i arbejderkvindernes vilkår viser, at den dominerende del af arbejderbevægelsen må betegnes som patriarkalsk, i den forstand at de fremmede mænds interesser mere end og undertiden på bekostning af kvinders, men hun understreger samtidig, at denne betegnelse ikke nødvendigvis også gælder klassen. Larsen forklarer endvidere, at selv om kvindeandelen i fagbevægelsen igennem hele arbejderbevægelsens historie steg støt, lagde de faglige kvinder sig kønspolitisk i baghjulet på de politiske. (Larsen, 2007:381) Hun forklarer dette med den historiske opdeling mellem den faglige og politiske gren af arbejderbevægelsen, hvor kvindespørgsmål blev kategoriseret som socialpolitik og dermed overladt til partiet. Opdelingen mellem faglige og politiske spørgsmål betyder, at nogle krav er mere legitime at rejse i en arbejdskamp end andre. Den maskuline dominans viser sig altså også indenfor fagbevægelsen og i forhandlingssystemet, med opdelingen af, hvad der er legitime spørgsmål at stille gennem fagbevægelsen, og i hvilke interesser der bliver tilgodeset. Men i debatbogen med Axel Honneth Recognition and Redistribution fra 2003 plæderer den amerikanske feminist Nancy Fraser for, at der i enhver form for undertrykkelse generelt og dermed også kvindeundertrykkelse, er to dimensioner; en økonomisk og en kulturel og dermed to områder undertrykkelsen må udfordres på; omfordelingsmæssigt og anerkendelsesmæssigt. Anerkendelse og omfordeling hænger sammen og kvindeundertrykkelse kan ikke reduceres til en kamp for at ændre statusordenen, men må også være en kamp der implicerer klassestrukturen, 20

Organisationsstrukturen i 3F... 33 Ligestilling i LO og 3F... 34 Idealet om ligestilling i 3F... 35 Analyse... 36 Bacchi analyse af guide...

Organisationsstrukturen i 3F... 33 Ligestilling i LO og 3F... 34 Idealet om ligestilling i 3F... 35 Analyse... 36 Bacchi analyse af guide... Indhold Problemfelt... 4 Problemformulering:... 5 Metode... 5 Videnskabsteoretisk perspektiv... 5 Normative standpunkter... 6 Fagforening og solidaritet... 6 Ligestilling... 6 Køn som konstruktion... 7

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867 Sted : Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet Gruppe : Eva Holm Nielsen og Julie Riishøj Nielsen Vejleder : Jens Christian Tonboe Tidsrum : 01.09.06 29.04.08 Temaramme : Speciale Titel : Negativ kategorisering

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Afhandling Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet Modul 2: Pædagogiske praksisser og institutioner Trine Mindegaard,

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

Kvindeliv i Peder Madsens Gang

Kvindeliv i Peder Madsens Gang Mette Mortensen Kvindeliv i Peder Madsens Gang En undersøgelse af udvalgte kvinders vilkår, strategier og muligheder i en københavnsk gade omkring 1870 Historiespeciale Institut for historie og samfundsforhold

Læs mere

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE U D A R B E J D E T A F L I N E K L Y V Ø 2 0 1 1 Når samværet er svært Perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013 ALMENGØRELSE mod SOCIAL DUMPING Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen Afleveret september 2013 Institut for Samfund og Globalisering (ISG) - Roskilde Universitet Vejledt af BENT GREVE Resumé: Social

Læs mere

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet Nedenstående kapitel er publiceret i antologien Niels Ploug (red) Social arv og social ulighed, Hans Reitzels forlag (2007) Kapitel 2 Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug,

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf Cand.merc.(kom.) 2014 Kandidatafhandling Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf English title: The Influence of Discursive Construction on the Organisation-Member Relationship

Læs mere

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere