Nyhedsbrev April 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev April 2011"

Transkript

1 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev vi ville sende ud i februar, er oplysningsmæssigt med her. Du kan blandt andet læse om møder i beskæftigelsesministeriet og hos Arbejdstilsynet. Om vores netop afholdt generalforsamling, og hvad der ellers har rørt på sig siden januar. Samt en lille reminder om indbetaling af kontingent! Reg: 0757 Konto: Vi har fået en henvendelse fra Lene Chetan Jensen, vedrørende et projekt om stress og udbrændthed. Se mere sidst i nyhedsbrevet. Dialogmøde i beskæftigelsesministeriet d. 21 januar Bestyrelsen mødtes igen i år med beskæftigelsesminister Inger Støjberg, Arbejdsskadestyrelsens direktør Anne Lind Madsen og Arbejdstilsynets direktør Jens Jensen. På mødet orienterede vi om vores arbejde og indsats, som det er forløbet det seneste år. At vi løbende får nye henvendelser og har ganske rigelig at se til. Med både støtte, råd og opfølgende møder og samtaler med mobberamte, samt deltagende på konferencer og dialogmøder, for viden og erfaringsdeling. Der bliver nu rettet henvendelse til os for viden og oplysning om årsager, forebyggelse og håndtering af voksenmobning. Samlet set kan vi se, at der er blevet langt større fokus og debat på området, efter at beskæftigelsesminister Inger Støjberg aktivt er gået ind i problematikken. Dels den store bevågenhed på etableringen af Arbejdstilsynets hotline, har givet meget debat på området. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg udtrykte klart en stor anerkendelse og respekt af vores arbejde. Og samstemmende gav vi udtryk for, at vi er glade for det gode og konstruktive samarbejde der nu er etableret med både beskæftigelsesministeren og Arbejdstilsynet. Hvis vi virkelig skal voksenmobningen til livs, fordrer det klare signaler og handlinger fra øverste top. Således at der vil ske en påvirkning af adfærd og holdninger til mobning på arbejdspladsen. Vi brugte meget tid på vores treårige udviklingsprojekt, der indebærer aflønning at to medarbejdere. Dette fordi vi har en stor berøringsflade, og hjælper rigtig mange mobberamte, samtidig med at vi er blevet en vidensbank i forhold til forebyggelse og håndtering. Ligeledes at vi bruger rigtig meget tid på dialog og videndeling både ude på arbejdspladserne, men også i forhold til fagforeninger og andre organisationer. Der blev talt om forebyggelsesfonden og Satspuljemidlerne. Bestyrelsen håber på at det gode samarbejde med både beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet vil være med til at styrke indsatsen mod mobning på arbejdspladsen, og fremme den forebyggende indsats. 1

2 Møde i Arbejdstilsynet d.15 februar Formand Gitte Strandgaard mødtes med chefkonsulent og psykolog Tom Hansen og psykolog Carsten Refsgaard for viden og erfaringsdeling. Både Arbejdstilsynet og vi har massive henvendelser fra mobberamte, og den samme tendens er, at det er fra omsorgs- og sundheds fagene, vi får de fleste henvendelser. Vi kom omkring årsager, forebyggelse og håndtering, samt forskellen på vores hotline. Arbejdstilsynet kan komme uanmeldt på virksomhederne. De tage samtaler med dem der henvender sig på hotline og giver råd, støtte og vejledning og kan henvise til andre, blandt andet til foreningen. Her i forenings regi har vi ikke mulighed for at komme på arbejdspladserne, med mindre vi deltager som bisidder eller tilbyder dialog og viden deling. Vi kom omkring etableringen af mobbepolitikker på alle arbejdspladser, og i denne forbindelse en konstatering af, at der er rigtig mange små virksomheder i Danmark, der i forvejen har rigeligt at se til med både regler og. Således at dialog og viden deling bedst ville virke befordrende til at virksomhederne vil tage ansvar i forhold til forebyggelse og håndtering af mobning. En problematik, som vi i bestyrelsen vil arbejde videre med. Konference om mobning på arbejdspladsen d.5 maj Arbejdstilsynet og beskæftigelsesministeriet har arrangeret en stor konference om mobning på arbejdspladsen d. 5 maj i København. Det er et fantastisk program de har sammensat, og bestyrelsen vil være deltagende på dagen. Læs mere om programmet og tilmelding på Arbejdstilsynets hjemmeside. Dialog og viden deling Her i foråret har der været en del opgaver og arrangementer for viden- og erfarings deling. Vi har haft møder med Dansk Industri, forskellige faglige organisationer og deltagende som bisidder i virksomheder og hos fagforeninger. På sigt arbejder vi på mere samarbejde, idet der endnu er mange fagforeninger og organisationer, der ikke helt ved, hvad vi står for og hvilke muligheder for samarbejde, der kan etableres. Vi har siden foreningsdannelsen oplevet en afstand tagen og meget usikkerhed på vores tilstedeværelse i konkrete mobbesager. Dette ser vi som en frygt for indblanding og som om vi vil fortælle hvor dårlige de enkelte faglige organisationer og foreninger løfter opgaven! Dette er absolut ikke hensigten. Derfor gør vi også meget ud af, at fortælle om vores deltagelse som bisidder og løbende støtte til den mobberamte. Dette skal helst forløbe sideløbende med fagforeningernes støtte og indsats i forhold til dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 2

3 Vi har igen talt om, at vi vil afholde et debatmøde, hvor vi vil invitere fagforeninger og andre organisationer for dialog og viden deling. Så vi fremover kan se og bruge hinanden som samarbejdspartnere. Ambassadør for Landsforeningen Som I har kunnet læse i et tidligere udsendt nyhedsbrev, har Renée Toft Simonsen sagt ja tak til at være vores ambassadør. Dette er vi både glade og stolte over. Renée er et maget varmt og ærligt menneske, og hendes engagement i humanitære og sociale sager giver såvel børn som voksne nogle gode oplevelser og indsigter. Renée Toft Simonsens funktion som ambassadør er at være fortaler for Landsforenings arbejde. Pressen om voksenmobning Siden sidst har vi været deltagende i forskellige medier. JPAarhus, i forbindelse med store problemer med det psykiske arbejdsmiljø på Strandskolens SFO. Hvor Arbejdstilsynet netop har givet et påbud og et rådgivningspåbud. Artikelserie starter d. 14 februar. LFS NYT, Landsforeningen for Socialpædagoger har bragt en artikelserie i deres fagblad d.11 marts. Her kan du blandt andet læse om den proces, der førte til etableringen af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! og om anvisninger til både arbejdspladser og fagforeninger. FOA Aarhus web tv d.22 marts. Her kan du høre lidt af Winie`s historie med oplevelser af mobning, og hvordan det førte til hun blev fyret. Formand Gitte Strandgaard har også en lille kommentar med. Magasinet LIV fra d.10 marts De tre førstnævnte kan du finde link til på foreningens hjemmeside og på vores facebook gruppe. Generalforsamling d.3 april, på foreningens treårs fødselsdag Der var et rigtigt godt fremmøde, og der var en fantastisk god stemning. Der var energi og engagement fra alle, og mange gode forslag og debatter gjorde dagen virkelig befordrende. Vi kom ind omkring ringe ven ordning, lokale grupper, hotline og dennes bemanding: Hvilke kompetencer er vigtige at være i besiddelse af? Undervisning og vejledning af bisidder og fremtidige på hotline, advokatbistand, fælles arrangement, events og andre muligheder for profilering af foreningen og de opgaver vi løfter og den viden og ekspertise vi er i besiddelse af med videre. Regnskab for 2010 blev godkendt og vores kasserer Birgitte Nielsen fortsætte. Ligeledes vores revisor Lotte Hedemann Nielsen fortsætter. Vi fik valgt en ny bestyrelse, og den ser således ud: 3

4 Bente Schou Sørensen, Henning Wagner, Winie Nielsen, Lilia Masters og Gitte Strandgaard. Som suppleant er Helle Nielsen Vi har det første bestyrelsesmøde d.15 maj hos Gitte, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv. Niels Kristian Ulsø Kristensen har efter mange overvejelser besluttet at trække sig fra bestyrelsen. Han har fået meget arbejde at se til, og kan ikke bidrage til bestyrelsesarbejdet som han gerne vil. Vi siger rigtig mange tak for engagement og indsats i foreningens første tre år. Formandens beretning I årets løb har der virkelig været mange opgaver og aktiviteter at se til. Både internet og eksternt. I bestyrelsen har vi kigget indad og fået synliggjort vores funktioner og ansvars områder. Og vi har afstemt forventninger til hinanden. Dels for at sikre at vores viden og kompetencer bliver synliggjort for hinanden. Så vi ved hvem vi hver især kan trække på, i forhold til de opgaver og udfordringer vi står med. Dels giver det positive resultater, når opgaverne løftes af de der har kompetencerne og tiden til rådighed. Vi har etableret et paragraf og regel udvalg, idet der er mange sager, hvor vi kan se der er sket decideret lovbrud. Udvalget består af Bente Schou Sørensen og to af vores medlemmer. Vi har ansøgt om økonomisk støtte flere steder, og håber på positive tilbagemeldinger. Hvis du har ideer til mulige fonde og sponsorer, må du endelig kontakte Bente: Medlemskontingent Vi har sendt et par remindere ud, om indbetaling af kontingent for Jeg har nogle stykker der troede, at vi ville sende et girokort, men så langt er vi ikke. Vi har fået nogle indbetalinger. Men hvis du mener det er længe siden, du har betalt, så håber vi på din støtte. Vi vil opdatere vores medlemskartotek, og sende reminder ud fortløbende. Samarbejde Bestyrelsen har etableret et godt samarbejde med beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet. Ligeledes er vi løbende i god dialog med LO Aarhus, og igen i år er vi deltagende i et arrangement på arbejdsmiljødagen sammen med LO Aarhus. Gitte har været til møde i Aarhus Kommune for viden og erfarings deling, i forbindelse med deres implementering af retningslinjer mod vold, mobning og chikane. Vi håber på et godt samarbejde med Aarhus Kommune. Mange af bestyrelsens aktiviteter foregår i Aarhus! Dette er på grund af vores få økonomiske midler, der ikke giver mulighed for ubegrænset deltagelse. Bestyrelsen har været repræsenteret af Bente Schou Sørensen og Gitte Strandgaard. I forbindelse med vores event og 1 maj har nogle af foreningens medlemmer været deltagende. Vi har dog været deltagende på både konferencer og dialogmøder flere steder i landet, idet Gitte har haft mulighed for kørelejlighed. Og vi har i andre sammenhænge prioriteret dækning af transport til Gitte, således at vi er profileret landsdækkende. Men vi vil rigtig gerne kunne tage to af sted frem over. Hjemmeside og facebook gruppe 4

5 Vores hjemmeside og facebook gruppe er løbende opdateret. Vores dygtige webmaster sørger hele tiden for at bestyrelsen er opdateret med det seneste viden og forskning, samt artikler fra pressen. På vores facebook er der løbende kommentarer og debat. Hotline Der er rigtig mange henvendelser på hotline, og via mail og mobil til Gitte. For alle henvendelser er det gældende, at det giver en umiddelbar ro hos de mobberamte, at få fortalt om deres oplevelser, og få sat billeder på. At der bliver sat ord på, hvad der foregår/er foregået. Samtidige med en afdækning af deres samlede situation og fælles beslutninger om hvordan sagen skal gribes an, giver det et håb. Der aftales om fortsat støtte, råd og eventuelt bisidder. For nogle vil det have en god udgang. Men jeg må desværre konstatere, at rigtig mange mobberamte bliver isoleret som problemet af både fagforening og arbejdsplads, og så er løbet kørt. Vi får som sagt mange henvendelser fra pædagoger, lærere, social og sundhedsassistenter og sundhedshjælpere, samt sygeplejersker. Men også rigtig mange henvendelser fra handel og kontor ansatte, og denne tendens er stigende. For at det ikke skal blive sort i sort! Har jeg nogle solstråle historier her. Efter et par samtaler tager en folkeskole lærer mod til sig og retter henvendelse til sin mobber, og de får talt ud om tingene. Der blev lavet aftaler for fremtidig samarbejde, og så var det problem løst. En anden har massive problemer med mobning af sin leder. Vi aftaler at hun skal få synliggjort sine funktions beskrivelse og de kolleger hun samarbejder med, og hvilke opgaver der skal samarbejdes omkring. DETTE, førte til dialog omkring opgaveløsningerne, og der blev mere ro på,og en mere positiv kontakt fra lederen. Vi håber at dette fortsætte. I en anden sag, tog den mobberamte initiativ til et møde sammen med sin leder, hvor de fik talt ud om de problemer der var fra en kollega. Herefter rundbords samtaler med alle tre, efter lederen havde haft en samtale med mobberen. Og der kom en god tone i arbejdet. Mine oplevelser og erfaringer via hotline, mail og mobil og alle de konkrete sager jeg har været og er deltagende i viser, at der er god brug for både støtte, opbakning og bisidder funktion fra foreningens side. Men jo mere vi i foreningen kommer ud og er direkte eller indirekte repræsenteret, jo mere vil vi være med til at styrke indsatsen mod voksenmobning og give inspiration til det forebyggende arbejde, ude på arbejdspladserne og i fagforeningerne. Faste arrangementer og events Arbejdsmiljødagen d.28 april i Aarhus 1 maj i Aarhus Event i Aarhus Festuge Vi har talt om, at disse aktiviteter sagtens kan spredes over hele landet. Vi har tilkendegivelser fra flere medlemmer, der gerne vil være med til at løfte opgaven. Vi vil arbejde med ideen i bestyrelsen, og sørge for at vi får søsat disse glimrende ideer. Støtte armbånd 5

6 Som noget nyt har vi nogle flotte armbånd til salg! Winie har været i gang, og det er der blevet nogle fantastisk flotte armbånd ud af. Vi vil have dem med rundt i forskellige sammenhænge. Og al indtjening går til et godt formål i foreningen. Afslutningsvis vil jeg sige, at vi med glæde og stolthed kan se tilbage på det forløbende år. Vi har gjort en rigtig god indsats. Vi har mange gange siddet med høj hår ;-) Men vi har hele tiden formået at holde kursen og løfte i fællesskab. Og jeg ser frem til et nyt og spændende år. Tak for ordet! Gitte Strandgaard Formand Henvendelse fra Lene om projekt kommer her: Deltag i et projekt om stress og udbrændthed, og få hjælp til at reparere et slidt nervesystem Min målgruppe er personer der enten er i arbejde eller gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet efter kortere sygemelding Har du stress eller føler dig udbrændt? Kan du over 3 mdr. deltage i 6 samtaler af 1 times varighed(1samtale 1½ time)? I første og sidste samtale registrerer jeg dine symptomer, før og efter. Efterfølgende vil jeg gerne bruge dig som reference. Jeg er traumeterapeut med speciale omkring stress og udbrændthed. jeg arbejder med det der ligger til grund for stress, nemlig et slidt nervesystem, som kan repareres, ved at inddrage kroppens ressourcer Jeg er socialpædagog og talepædagog, og har de sidste 7 år arbejdet på Tale og Høre Instituttet i Risskov. Sideløbende med mit arbejde har jeg de sidste 20 år taget kurser svarende til en psykoterapeut uddannelse. Jeg er på 3. år af en uddannelse som traumeterapeut. En uddannelse som både er teoretisk og praktisk. Under hele uddannelsen er der krav om supervision og egen-terapi, og afprøvning i mindre grupper under kyndig vejledning. Jeg vil bruge projektet til at udbrede kendskabet til traumeterapi, og vise at metoden giver dig indsigt og redskaber i din svære situation. Desuden vil jeg gerne sandsynliggøre at metoden kan opløse blokeringer i nervesystemet gennem samtaler, ved hjælp af kroppens egne ressourcer. Jeg vil desuden bruge projektet som indledning til en selvstændig karriere. P.s. jeg holder et fyraftensmøde tirsdag d. 12 april 2011 kl i Frivilligcenter Odder Tilmeld dig venligst på tlf eller Har du spørgsmål kan du maile til: eller ringe til

7 Venlig hilsen Lene Chetan Jensen Som nævnt er der nogle arrangementer, som vi håber på nogle af jer igen i år vil deltage i. Hvis du har tid og lyst, kan du henvende dig til Gitte: eller Og sidst, men ikke mindst. På generalforsamlingen var der forslag og dialog omkring et socialt arrangement. Dette vil vi tage op på førstkommende bestyrelsesmøde. På bestyrelses vegne Bedste hilsner Gitte Strandgaard Formand 7

Er du en af de få, der er i

Er du en af de få, der er i hk privat organisationer Af Mette Møllevang I foto lars aarø Helle Kibsgaard Lisbet Bladbjerg Er du en af de få, der er i balance? balance? Du siger ja til at dele kontor med en kollega, du dybest set

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Netværkslokomotivets års- og ærespris

Netværkslokomotivets års- og ærespris Nyhedsbrev Juni 2010 nr. 26 Netværkslokomotivets års- og ærespris I år var der to priser, der skulle deles ud. Den ene pris gik til 3F - Vejle, fordi vi har et tæt og godt samarbejde med fagforeningen,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere