Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource"

Transkript

1 Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar

2 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg møder ofte social- og sundhedsassistenter på sygehusene, der glade fortæller mig om, hvor mange udfordringer de møder på deres afdeling. Nogle giver patienterne medicin, andre deltager på stuegang sammen med lægen, og mange gør begge dele og meget mere. Omvendt møder jeg også andre, som fortæller mig, at de ikke bruger deres kompetencer fuldt ud. Nogle gange er det fordi, en oversygeplejerske ikke vil give dem lov. Andre gange fordi, de selv føler sig usikre på, om de nu også er kompetente nok til at løse opgaven. Det er på den baggrund, at vi i FOA har taget initiativ til denne undersøgelse. Vi har ønsket et klarere billede af, hvordan social- og sundhedsassistenternes kompetencer udnyttes på landets sygehuse, hvilke opgaver de udfører, og hvad der eventuelt bremser dem i at udføre flere. Undersøgelsen viser, at langt de fleste social- og sundhedsassistenter både kan og vil udføre flere opgaver. En stor del får lov, men der er mange, der bliver bremset; enten af deres nærmeste leder eller af mangel på oplæring. Ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv kan det undre mig, at der ikke er mere fokus på anvendelsen af de kompetencer, som social- og sundhedsassistenterne besidder. Især på baggrund af den megen snak om manglen på sygeplejersker. Men er det kun sygeplejersker, der mangler? Er det ikke snarere en mangel på personale med de rette kompetencer? En mangel som i nogle situationer vil handle om sygeplejersker og i andre om social- og sundhedsassistenter. Ville behovet for flere sygeplejersker ikke afbødes, hvis flere af de opgaver, de i dag udfører, blev varetaget af social- og sundhedsassistenterne? Denne rapport viser, at sygehusene kan få mere gavn af social- og sundhedsassistenterne, end det er tilfældet i dag. Hvorfor så ikke efterspørge flere social- og sundhedsassistenter, der er hurtigere at uddanne og derfor hurtigere kan komme i anvendelse? Lad os udnytte potentialet! Det kan kun være til gavn for patienterne. Karen Stæhr Sektorformand for Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde Januar

3 3

4 1. Indledning Her kan vi bruge alt det, vi har lært, siger Laila Jensen. Hun er social- og sundhedsassistent på gerontopsykiatrisk afdeling på Hillerød Sygehus. Her starter en typisk arbejdsdag med, at hun giver patienterne medicin. Det kræver pædagogisk og psykologisk kompetence, ud over selvfølgelig viden om medicin. Så følger den basale pleje. Senere er der tværfaglig kontakt til eksempelvis ergoterapeut og fysioterapeut, kontakt med de pårørende, der ofte har brug for meget støtte, og ind i mellem er Laila Jensen også i kontakt med kommunen. Laila Jensen er en af de social- og sundhedsassistenter, der i vidt omfang får lov til at anvende sine kompetencer inden for sygehusvæsenet. Og der er flere som hende. Det viser denne undersøgelse af social- og sundhedsassistenternes arbejdssituation på sygehusene, som FOA Fag og Arbejde har foretaget. Der er rigtig mange social- og sundhedsassistenter rundt omkring på landets sygehuse, som udfylder en lang række forskellige funktioner i deres arbejde for eksempel stuegang, medicingivning, apotekbestillinger og terapeutiske samtaler. Undersøgelsen tegner konturerne af et potentiale, som fremtidens sundhedsvæsen kan få stor gavn af. Med en stigning i andelen af ældre står samfundet over for en øget efterspørgsel efter sygehusydelser og en mindre arbejdsstyrke til at levere den. En del af løsningen på den udfordring kan være en bedre anvendelse af social- og sundhedsassistenternes kompetencer. For social- og sundhedsassistenterne både kan og ønsker at udføre flere arbejdsopgaver. De er generelt glade for deres arbejdsplads, og de udtrykker et bredt ønske om videreuddannelse. Social- og sundhedsassistenterne udgør med andre ord en ressourcefuld faggruppe, som er både kompetent til og motiveret for at gøre en forskel ude på landets sygehuse Undersøgelsens formål Der har været social- og sundhedsassistenter på sygehusene siden Social- og sundhedsassistenternes rolle har ofte været i fokus - særlig i forhold til sygehusområdet. Dette er blevet forstærket i forbindelse med strukturreformen og overgangen fra amter til regioner. Samtidig står samfundet over for et stigende antal ældre, hvilket både vil medføre en større efterspørgsel efter sygehusydelser og et fald i arbejdsstyrken på lidt længere sigt. Den manglende arbejdskraft har været med til at sætte fokus på opgaveudvikling og opgaveglidning mellem faggrupper og i den forbindelse bliver social- og sundhedsassistenternes rolle ofte diskuteret. FOA har på den baggrund ønsket at undersøge, hvorledes social- og sundhedsassistenter, der som Laila Jensen er ansat på landets sygehuse, oplever udviklingen i deres job, deres udviklingsmuligheder og fremtidsønsker, deres muligheder for at udfolde deres faglighed m.m. Det primære formål med undersøgelsen har været: At få indblik i opgaverne og opgaveudviklingen for social- og sundhedsassistenter At få indblik i social- og sundhedsassistenternes ønsker til fremtidig beskæftigelse At få kendskab til social- og sundhedsassistenternes kompetenceudviklingsplaner og - muligheder At undersøge, hvorledes andre faggrupper spiller ind på social- og sundhedsassistenters arbejdsforhold At få kendskab til, på hvilke sygehusafdelinger social- og sundhedsassistenterne er beskæftiget. At undersøge, hvordan social- og sundhedsassistenterne ser på mulighederne for at rekruttere nye medarbejdere til deres afdeling 1.2. Undersøgelsens hovedresultater 4

5 På Amtssygehuset i Gentofte har Gerd Hansen travlt. Hun er social- og sundhedsassistent på øre-, næse- og halskirurgisk afdeling og følger patienterne hele vejen. Hun klargører operationsstuen til den første patient og assisterer kirurgen ved operationen, enten alene eller sammen med en kollega. Hun håndterer medicinen, giver kirurgen væv, når han skal bruge det, og efter operationen kører hun patienten til opvågning. Det er også Gerd Hansen og de to andre social- og sundhedsassistenter, som bliver spurgt til råds om meget af afdelingens avancerede udstyr, bl.a. 3D-videokameraer og laserapparater. Og hun har lyst til mere: Jeg vil gerne tilegne mig flere kompetencer. Jeg er i gang med en lederuddannelse, så på sigt kunne jeg godt se mig selv i en lederfunktion på afdelingen. Ligesom Gerd Hansen ønsker et flertal af social- og sundhedsassistenterne på landets sygehuse at påtage sig flere arbejdsopgaver. Og ligesom Gerd Hansen er langt de flest glade for at arbejde på sygehusene og vil gerne fortsætte deres karriere i sygehusvæsenet mindst fem år ud i fremtiden. Således ønsker seks ud af syv at være ansat på deres nuværende arbejdsplads om fem år. Det er en meget høj andel, hvis man sammenligner med tilsvarende tal fra eksempelvis ansatte FOA-grupper i den kommunale ældrepleje. Stuegang, medicingivning, apotekbestillinger og terapeutiske samtaler er nogle af de opgaver, som mange af social- og sundhedsassistenterne allerede udfører, og som endnu flere er interesserede i at udføre i fremtiden. Der ligger således et stort potentiale og venter. Hvis man fra ledelsessiden formår at udnytte dette potentiale, vil det kunne være med til at øge sygehusenes fleksibilitet og kapacitet. Social- og sundhedsassistenterne er klar til at løfte opgaven. Social- og sundhedsassistenterne mener, at de kan udføre mange flere arbejdsopgaver: Over halvdelen går i dag stuegang, mens resten gerne vil, men mangler oplæring eller ikke må for deres chef. To ud af tre udleverer medicin til patienterne, mens resten gerne vil, men enten mangler oplæring eller ikke må for deres chef. To ud af fem udfører bestillinger af medicin på apotekerne, mens resten gerne vil, men mangler oplæring eller ikke må for deres chef. To ud af tre udfører terapeutiske samtaler med patienterne, mens resten gerne vil, men enten mangler oplæring eller ikke må for deres chef. Langt flere social- og sundhedsassistenter i psykiatrien går stuegang end dem, der er ansat på de somatiske sygehusafdelinger. Social- og sundhedsassistenterne oplever generelt god opbakning fra deres nærmeste ledere. Dog føler to ud af fem, at oversygeplejersker og ledende sygeplejersker bremser social- og sundhedsassistenternes muligheder på arbejdspladsen. Der er næsten enslydende positive vurderinger af opbakningen fra kolleger uanset faggruppe. Social- og sundhedsassistenterne er opmærksomme på deres egen indflydelse på arbejdspladsen. Således siger halvdelen, at de selv kan gøre mere for at forbedre egne arbejdsforhold 1.3. Rapportens opbygning og de enkelte afsnits hovedkonklusioner Rapporten er, ud over indledningen, inddelt i seks hovedafsnit med følgende hovedkonklusioner: 2. Hvilke opgaver varetager social- og sundhedsassistenter? ser på en række opgaver for social- og sundhedsassistenterne og forskelle i varetagelsen af opgaverne. De vigtigste konklusioner i kapitlet er, at social- og sundhedsassistenterne meget gerne vil udføre flere 5

6 arbejdsopgaver. Hver tredje social- og sundhedsassistent kan udføre opgaver, hun ikke varetager i dag, hvis hun enten får lov eller modtager oplæring. Der er tale om opgaver, som en betydelig del af hendes social- og sundhedsassistentkolleger allerede på nuværende tidspunkt varetager. 3. Social- og sundhedsassistenters ønsker om fremtidig ansættelse viser med stor tydelighed, at social- og sundhedsassistenter ønsker at være ansat på sygehusene fremover. 4. Opbakning og barrierer præsenterer social- og sundhedsassistenternes vurdering af den opbakning, de får fra de forskellige grupper, der er ansat på sygehusene, samt de svar, som social- og sundhedsassistenterne har afgivet omkring de barrierer, de ser for deres udvikling. Generelt oplever social- og sundhedsassistenterne god opbakning fra deres ledere, men en del peger på, at de selv er for dårlige til at udnytte den opbakning, de får. To ud af fem peger dog på, at oversygeplejersker bremser social- og sundhedsassistenternes muligheder på arbejdspladsen. Halvdelen af social- og sundhedsassistenterne mener, at de selv kan gøre mere for at fremme deres situation på arbejdspladsen. 5. Kompetenceudvikling og efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter redegør for social- og sundhedsassistenternes kompetenceudviklingsplaner, brug af MUS-samtaler samt de efteruddannelsesaktiviteter, som social- og sundhedsassistenterne har deltaget i inden for de seneste tre år. To ud af tre social- og sundhedsassistenter får opbakning fra nærmeste leder til uddannelse og faglig udvikling. Intern uddannelse er den mest hyppige uddannelsesform. Mere end hver anden har deltaget i intern uddannelse inden for de seneste tre år. Tre ud af fem svarer, at der er en kompetenceudviklingsplan for social- og sundhedsassistenter på arbejdspladsen. 6. På hvilke afdelinger er social- og sundhedsassistenterne ansat og hvordan ser beskæftigelsesudviklingen ud? redegør for på hvilke sygehusafdelinger social- og sundhedsassistenterne er ansat. Der ses endvidere på, hvorledes faggruppebevægelserne er fordelt på afdelingstyper. Antallet af social- og sundhedsassistenter på sygehusene har de seneste år været stigende. Men det er sket samtidig med, at antallet af sygehjælpere og plejere har været faldende. Når man ser på alle tre grupper under ét på sygehusene, har der været et samlet fald de seneste år. Det er sket i en periode, hvor det samlede antal ansatte på landets sygehuse har været stigende. De fleste social og sundhedsassistenter arbejder på det somatiske område (tre ud af fire), og en fjerdedel arbejder på det psykiatriske område. 7. Rekruttering : Social- og sundhedsassistenterne er blevet spurgt om, hvorledes rekrutteringssituationen er for deres afdeling. Tre ud af fire mener, at det er let at få fat på social- og sundhedsassistenter, når der er ledige stillinger inden for somatikken. To ud af tre peger på, at det er let at skaffe social- og sundhedsassistenter, når der er ledige stillinger inden for psykiatrien Bilag til rapporten Rapporten indeholder to bilag: Bilag 1 beskriver de metodiske overvejelser og analysemetoder. Bilag 2 indeholder de spørgsmål, der er udsendt til social- og sundhedsassistenterne Om undersøgelsen 6

7 Undersøgelsen beskæftiger sig med social- og sundhedsassistenternes arbejdssituation på sygehusene og er foretaget af FOA - Fag og Arbejde. Dataindsamlingen er foretaget i foråret 2006, og undersøgelsen er afsluttet i december Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af 581 besvarelser fra erhvervsaktive social- og sundhedsassistenter ansat på sygehusene. Svarprocenten er på 38 procent. Undersøgelsen er gennemført som en postundersøgelse. Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative, hvad angår alder og geografi, og er i øvrigt tilfældigt udvalgt blandt de FOA-medlemmer, som i foråret 2006 opfyldte kriterierne for at medvirke. En mere uddybende metodebeskrivelse kan ses bagerst i rapporten. 7

8 2. Social- og sundhedsassistenternes opgaver på sygehusene Social- og sundhedsassistenterne er ansat på mange forskellige afdelingstyper på sygehusene. Det er derfor naturligt, at social- og sundhedsassistenterne udfører en bred vifte af opgaver. I undersøgelsen er der spurgt til de mest almindeligt forekommende opgaver, og i hvilket omfang de løses af social- og sundhedsassistenter og om der er sket ændringer i opgavevaretagelsen. Der er også spurgt til, om social- og sundhedsassistenterne ønsker nye arbejdsopgaver. De vigtigste konklusioner i afsnittet er: Social- og sundhedsassistenter vil meget gerne udføre flere arbejdsopgaver. Social- og sundhedsassistenter vil med oplæring kunne udføre flere arbejdsopgaver. En del social- og sundhedsassistenter mener, at der er arbejdsopgaver, de gerne vil udføre, men ikke må udføre. Hver tredje social- og sundhedsassistent kan udføre opgaver, hun ikke varetager i dag, hvis hun enten får lov eller modtager oplæring. Der er tale om opgaver, som en betydelig del af hendes social- og sundhedsassistentkolleger allerede på nuværende tidspunkt varetager. Hvis ledelsen griber denne udfordring og løser den, kan mange flere opgaver varetages af social- og sundhedsassistenter. Det vil skabe større fleksibilitet på sygehusene og øge kapaciteten på sygehusene. Alle social- og sundhedsassistenter angiver, at opgaver som omsorg og pleje er indeholdt i deres arbejdsdag. Pleje og omsorg er kerneopgaven for social- og sundhedsassistenter og varetages af alle de adspurgte i forskellige sammenhænge. Når der spørges ind til viften af mulige opgaver for social- og sundhedsassistenter, tegner der sig et noget mere forskelligartet billede af arbejdsopgaverne. I det følgende trækkes opgaver omkring stuegang, medicingivning, apoteksbestillinger samt terapeutiske samtaler frem. Dette er opgaver, der på en lang række arbejdspladser har været diskussioner om, hvilke faggrupper skal varetage. Social- og sundhedsassistenterne er blevet spurgt i forhold til en vifte af opgaver om de: Udfører dem Har udført dem, men må ikke længere Vil gerne udføre i fremtiden, men mangler oplæring Vil gerne udføre, men må ikke 2.1. Stuegang: Mange vil gerne udføre opgaven, men må ikke eller mangler oplæring Stuegang er en central del af arbejdsgangene på et sygehus. En meget stor del af arbejdet på et sygehus er orienteret omkring stuegangen. For rigtig mange social- og sundhedsassistenter har der været - og er der - et ønske om at deltage i stuegangen. Undersøgelsen viser, at mere end halvdelen af social- og sundhedsassistenterne går stuegang (se tabel 1). Hver femte (19 procent) mener, at de kan gå stuegang, hvis de blot modtager oplæring, mens en fjerdedel (24 procent), gerne vil, men ikke må udføre denne funktion. 8

9 Svarene omkring stuegang afspejler altså, at rigtig mange social- og sundhedsassistenter gerne vil varetage flere opgaver og er klar til at indgå i nye sammenhænge med oplæring. Tabel 1. Stuegang Udfører Har udført, men må ikke længere Vil gerne udføre i fremtiden, men mangler oplæring Vil gerne udføre, men må ikke STUEGANG 54 % 3 % 19 % 24 % 2.2. Stuegang: Forskelle mellem somatikken og psykiatrien Stuegang er i nedenstående figur 1 gennemgået nøjere, idet denne funktion er valgt som eksempel på en vigtig arbejdsopgave, der varetages forskelligt. Figur 1 viser, at der er stor forskel på, hvor meget social- og sundhedsassistenterne går stuegang på henholdsvis de somatiske sygehuse og de psykiatriske sygehuse. Tre ud af fire (76 procent) social- og sundhedsassistenter på de psykiatriske sygehuse går stuegang. En ud af tre (33 procent) social- og sundhedsassistenter på de somatiske sygehuse går stuegang. Figur 1. Går stuegang (procent) Går stuegang Ansat på somatisk sygehus Ansat på psykiatrisk sygehus Til spørgsmålet om hvorvidt social- og sundhedsassistenterne ønsker at gå stuegang, men ikke må, er der ligeledes betydelig variation mellem de ansatte indenfor henholdsvis psykiatri og somatik. Hver fjerde (24 procent) social- og sundhedsassistent inden for somatikken har et ønske om at gå stuegang, men må ikke. Det tilsvarende tal for social- og sundhedsassistenterne i psykiatrien er kun 1 ud af 25 (4 procent) (se figur 2). 9

10 Figur 2. Vil gerne udføre stuegangsfunktion, men må ikke (procent) Vil gerne udføre stuegangsfunktion, men må ikke Ansat på somatisk sygehus Ansat på psykiatrisk sygehus 2.3. Medicingivning, apoteksbestillinger, terapeutiske samtaler: En del mangler oplæring eller må ikke (procent) Tabel 2 viser et forskelligartet billede af social- og sundhedsassistenternes opgaver på de enkelte arbejdspladser. På nogle arbejdspladser må social- og sundhedsassistenterne give medicin, på andre må de ikke. Samme billede gælder opgaver som apoteksbestillinger og terapeutiske samtaler. Der tegner sig også et billede af en faggruppe, der meget gerne vil varetage flere arbejdsopgaver. Mellem 10 og 17 procent af social- og sundhedsassistenterne vil gerne varetage opgaver indenfor medicingivning, apoteksbestillinger, og terapeutiske samtaler, men mangler oplæring, (se tabel 2). Der er her et stort potentiale for social- og sundhedsassistenternes ledere til at bruge medarbejdernes ressourcer bedre. Mellem 13 og 37 procent af social- og sundhedsassistenterne vil gerne varetage opgaver indenfor medicingivning, apoteksbestillinger, og terapeutiske samtaler, men oplyser, at de ikke må (se tabel 2). Tabel 2. Eksempler på opgaver (procent) Udfører Har udført, men må ikke længere Vil gerne udføre i fremtiden, men mangler oplæring Vil gerne udføre, men må ikke MEDICINGIVNING 68 % 4 % 10 % 17 % APOTEKSBESTILLINGER 41 % 4 % 17 % 37 % TERAPEUTISKE SAMTALER 68 % 1 % 17 % 13 % På hver enkelt arbejdsplads fastlægges faggruppernes arbejdsområder. At social- og sundhedsassistenterne på en række arbejdspladser ikke må udføre bestemte opgaver er således en lokal ledelsesmæssig beslutning. På nogle arbejdspladser fungerer det hensigtsmæssigt, mens det på andre ikke fungerer hensigtsmæssigt i forhold til brug af de menneskelige ressourcer og i forhold til udvikling af effektive arbejdsgange. Der vil også her på en række arbejdspladser være muligheder for at udvikle og anvende social- og sundhedsassistenternes ressourcer bedre. 10

11 Tabel 2 viser også, at en lille gruppe social- og sundhedsassistenter har fået frataget opgaver, som de tidligere har varetaget. Det gælder for ca. 1 ud af 23 (op til 4 procent) social- og sundhedsassistenter. 11

12 3. Social- og sundhedsassistenternes ønsker om fremtidig ansættelse Social- og sundhedsassistenter ønsker fortsat at være ansat på sygehusene. Deres svar på, hvor de ønsker at være om fem år er helt markante. Den vigtigste konklusion i afsnittet er: At social- og sundhedsassistenterne ønsker at være på deres nuværende arbejdspladser også i fremtiden Om fem år forventer de fleste fortsat at være sygehusansat Når man spørger social- og sundhedsassistenterne om, hvor de tror, at de er ansat om fem år svarer de fleste, at de fortsat forventer at være sygehusansat (se tabel 3). Omkring tre ud af fire forventer, at de om fem år fortsat er sygehusansatte. Heraf er der henholdsvis 10 procent og 6 procent, der skønner, at de fortsætter deres ansættelse i en anden sygehusafdeling. 3 procent forventer at være beskæftiget i en kommunal ældrepleje, 4 procent i et andet jobområde, 7 procent er ikke længere på arbejdsmarkedet og 2 procent i de nye kommunale sundhedscentre. Tabel 3. Arbejdsplads om fem år (procent) På samme arbejdssted hvor jeg arbejder nu I en anden afdeling på et somatisk sygehus I en anden afdeling på et psykiatrisk sygehus I ældreplejen i en kommune I et andet jobområde, der ligger helt uden for mit fag Jeg er ikke længere på arbejdsmar kedet I de nye lokale sundhedsce ntre Andet Realistisk set tror jeg, at jeg om fem år er i job - i pct. 60 % 10 % 6 % 3 % 4 % 7 % 2 % 8 % 3.2. Kun fjorten procent ønsker ikke at være på deres nuværende arbejdsplads om fem år Kun 14 procent ønsker ikke at være ansat på deres nuværende arbejdsplads om fem år (se tabel 4). Det er meget få, hvis man sammenligner med tilsvarende tal fra eksempelvis ansatte FOA-grupper i den kommunale ældreplejen, her svarer mere end to ud af fem, at de ønsker anden ansættelse. En del af forklaringen på, at 14 procent angiver, at de ikke ønsker at være beskæftiget på deres nuværende arbejdsplads om fem år er, at disse personer fratræder på grund af alder (7 procent). Dette understreger blot, det meget stærke ønske, som social- og sundhedsassistenterne har om at blive på arbejdspladsen. Tabel 4. Ønsker ikke at være på arbejdsplads om fem år (procent) Ønsker du at være på din nuværende arbejdsplads om fem år? Nej i pct

13 4. Opbakning og barrierer Baggrunden for, at denne undersøgelse blev iværksat, var blandt andet en række henvendelser fra social- og sundhedsassistenter, der fremhævede, at de savnede opbakning til at kunne udvikle sig på deres arbejdsplads. I dette afsnit præsenteres de svar, som social- og sundhedsassistenterne er kommet med i forhold til spørgsmål, der berører de faktorer, der har betydning for deres situation og deres udviklingsvilkår på jobbet. De vigtigste konklusioner i afsnittet er: Halvdelen af social- og sundhedsassistenterne mener, at de selv kan gøre mere for at fremme deres situation på arbejdspladsen. Generelt oplever social- og sundhedsassistenterne god opbakning fra deres ledere, men knap hver fjerde peger på, at de (social- og sundhedsassistenter) er for dårlige til at udnytte den opbakning, de får. To ud af fem peger på, at oversygeplejersker bremser social- og sundhedsassistenternes muligheder på arbejdspladsen Selvkritik hos social- og sundhedsassistenterne Social- og sundhedsassistenter peger blandt andet på muligheder hos dem selv, både som gruppe og som enkeltindivider, når de bliver bedt om at vurdere mulighederne for at forbedre deres egne arbejdsforhold. Cirka hver anden social- og sundhedsassistent er af den opfattelse, at både de selv og deres kolleger kan spille en større rolle, når det drejer sig om at påvirke forholdene på arbejdspladsen. Således peger hver anden på, at de skal blive bedre til at udtrykke de forventninger som han/hun har til sin arbejdsplads (se figur 4). Figur 4. Vi gør for lidt for at forbedre egne arbejdsforhold/skal blive bedre til at udtrykke forventninger til arbejdspladsen (procent) "Enig eller helt enig" - i pct Vi social- og sundhedsassistenter gør for lidt for at forbedre egne arbejdsforhold Jeg skal blive bedre til at udtrykke mine forventninger til arbejdspladsen 4.2. Opbakning fra nærmeste leder Langt hovedparten af social- og sundhedsassistenterne oplever opbakning fra den nærmeste leder i det daglige arbejde. Fire ud af fem er enten enige eller helt enige i udsagnet: Jeg får opbakning fra min nærmeste leder i det daglige arbejde (se tabel 5). 13

14 Tabel 5. Opbakning fra nærmeste leder i det daglige (procent) Jeg får opbakning fra min nærmeste leder i det daglige arbejde enig + helt enig 81 % En femtedel af social- og sundhedsassistenterne mener, at de kan være bedre til også at udnytte opbakningen. Således peger 19 procent på, at de er for dårlige til at udnytte den opbakning, de får fra deres nærmeste leder (se tabel 6). Tabel 6. For dårlige til at udnytte den opbakning vi får (procent) Vi social- og sundhedsassistenter er for dårlige til at udnytte den opbakning vi får fra vores ledelse (af samtlige) enig + helt enig 19 % 4.3. Opbakning fra kollegaer Ses der på opbakning fra kollegaerne, er der næsten enslydende positive bedømmelser uanset hvilke faggrupper, der tales om. 83 procent er enige eller helt enige i, at de får opbakning fra de kolleger, der er menige sygeplejersker (se figur 5). 86 procent er enige eller helt enige i, at de får opbakning fra social- og sundhedsassistent kolleger. Der er således en bred opfattelse af, at man som social- og sundhedsassistent får opbakning fra sine kolleger. Figur 5. Enige i at de får opbakning (procent) 4.4 Bremser for social- og sundhedsassistenternes udvikling Social- og sundhedsassistenterne oplever forskellige barrierer for udvikling af deres arbejdsfelt. Det er imidlertid ikke inden for deres egen gruppe, at social- og sundhedsassistenterne ser, at der nogen, der bremser deres udviklingsmuligheder. 14

15 Det er således kun cirka hver 20. social- og sundhedsassistent (5 procent), der er enige eller helt enige i, at deres egen faggruppe bremser deres muligheder på arbejdspladserne (se tabel 7). Tabel 7. Bremser for muligheder på arbejdsplads Hvor enig er du i, at følgende faggrupper bremser social- og sundhedsassistenternes muligheder på din arbejdsplads - i pct. (enig + helt enig) Social- og sundhedsassistenter 5 % Sygehjælpere 7 % Omkring 40 procent af social- og sundhedsassistenterne peger både på ledende sygeplejersker og oversygeplejersker, når de skal anvise faggrupper, der bremser social- og sundhedsassistenternes muligheder på arbejdspladsen (se figur 6). Figur 6. Faggrupper der bremser muligheder (procent) Hvor enig er du i, at følgende faggrupper bremser social- og sundhedsassistenters muligheder på din arbejdsplads - i pct. Søjlerne angiver de, der har svaret énig eller helt enig Ledende læger Ledende sygeplejersker Oversygeplejersker Der er markant forskel på opfattelsen af, hvilken betydning de forskellige faggrupper har for social- og sundhedsassistenternes muligheder på arbejdspladsen. Hvor 15 procent peger på, at ledende læger er en barriere for social- og sundhedsassistenternes muligheder på arbejdspladsen, er de tilsvarende tal for henholdsvis ledende sygeplejersker og oversygeplejersker 40 procent og 44 procent. 15

16 5. Kompetenceudvikling og efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter I dette afsnit ses på de uddannelsesmæssige vilkår, som social- og sundhedsassistenter har. Blandt andet belyses omfanget af uddannelsesaktiviteter, som social- og sundhedsassistenterne har deltaget i inden for de seneste 3 år. De vigtigste konklusioner i afsnittet er: 2 ud af 3 social- og sundhedsassistenter får opbakning fra nærmeste leder til uddannelse og faglig udvikling. Intern uddannelse er den mest hyppige uddannelsesform. Mere end hver anden har deltaget i intern uddannelse inden for de seneste 3 år. AMU-kurser har lidt mere end hver fjerde social- og sundhedsassistent deltaget i inden for de seneste 3 år. 60 procent af social- og sundhedsassistenterne svarer, at der er en kompetenceudviklingsplan for social- og sundhedsassistenter på arbejdspladsen Opbakning til faglig udvikling Helt centralt for social- og sundhedsassistenter er deres muligheder for faglig udvikling og muligheder for at deltage i uddannelsesaktiviteter. Social- og sundhedsassistenterne er blevet spurgt om, hvorledes de oplever opbakningen fra nærmeste leder til at udvikle sig fagligt og opbakning til at deltage i uddannelsesaktiviteter. Figur 7 nedenfor viser, at lidt mere end 2 ud af 3 får opbakning fra nærmeste leder til at udvikle sig fagligt (69 procent). Og 2 ud af 3 (65 procent) mener, at de får opbakning fra nærmeste leder til at deltage i uddannelsesaktiviteter. Samlet set er der således tale om, at flertallet vurderer, at der opbakning til udvikling og uddannelse. Det skal ses i forhold til, at mere end 8 ud af 10 peger på, at nærmeste leder bakker op om dem generelt set. Figur 7. Opbakning fra leder til uddannelse og udvikling (procent) "Enig" + "Helt enig", i pct Jeg får opbakning fra min nærmeste leder til at udvikle mig fagligt Jeg får opbakning fra min nærmeste leder til at deltage i uddannelsesaktiviteter 16

17 5.2. Deltagelse i uddannelse Hver fjerde social- og sundhedsassistent (29 procent) har inden for de seneste tre år været på et AMU-kursus (se figur 8). Intern uddannelse fylder mest. Halvdelen (51 procent) har fået uddannelse på sygehusets kursusafdeling. 60 procent har deltaget i intern uddannelse på deres afdeling. Mere end hver tredje social- og sundhedsassistent (38 procent) har modtaget sygeplejefaglig vejledning inden for de seneste tre år. Særlige uddannelsesprogrammer for social- og sundhedsassistenterne er ikke særlig udbredte og er de mest sjældne blandt de uddannelsesrelaterede aktiviteter, der er spurgt til i spørgeskemaet. Hver 20. (5 procent) har inden for de seneste tre år deltaget i den type uddannelse. Figur 8. Uddannelsesaktiviteter de sidste tre år (procent) Har du inden for de sidste tre år deltaget i en af følgende aktiviteter Kursus inden for AMU (Arbejdsmarke dsuddannelser ne) Udd. på sygehusets kursus afdeling Intern uddannelse på afdelingen Modtaget sygeplejefaglig vejledning I et uddannelsespr ogram for social- og sundhedsassist enter 5.3. Kompetenceudviklingsplan 60 procent af social- og sundhedsassistenterne oplyser, at der er en kompetenceudviklingsplan på arbejdspladsen (se figur 9). Godt 20 procent af social- og sundhedsassistenterne svarer, at der ikke er en kompetenceudviklingsplan på deres arbejdsplads. Godt 15 procent ved ikke, om der er en kompetenceudviklingsplan. I den forbindelse skal det nævnes, at det er bemærkelsesværdigt, at kun 57 procent svarer bekræftende på Jeg har haft MUS (medarbejderudviklingssamtale). 17

18 Figur 9. Kompetenceudviklingsplan på min arbejdsplads (procent) Der er en kompetenceudviklingsplan for social- og sundhedsassistenter på min arbejdsplads - i pct Ja Ved ikke Nej 18

19 6. På hvilke afdelinger er social- og sundhedsassistenterne ansat, og hvordan ser beskæftigelsesudviklingen ud? I dette afsnit vil det blive belyst, på hvilke sygehusafdelinger social- og sundhedsassistenter er ansat. Og antallet af social- og sundhedsassistenter på sygehusene beskrives. De vigtigste konklusioner i afsnittet er: Antallet af social- og sundhedsassistenter på sygehusene har de seneste år været stigende. Men det er sket samtidig med, at antallet af sygehjælpere og plejere har været faldende. Når man ser på alle tre grupper under ét på sygehusene, har der været et samlet fald de seneste år. Det er sket i en periode, hvor det samlede antal ansatte på landets sygehuse har været stigende. De fleste social og sundhedsassistenter arbejder på det somatiske område (tre ud af fire), og en fjerdedel arbejder på det psykiatriske område Social- og sundhedsassistenternes fordeling på afdelingstyper Cirka 3 ud af 4 (77 procent) af svarpersonerne oplyser, at de er ansat inden for det somatiske område. De resterende er beskæftiget inden for det psykiatriske område. Se tabel 8 nedenfor. Mere end hver tredje social- og sundhedsassistent, der er ansat på et sygehus, arbejder på en medicinsk afdeling (34 procent). Godt hver fjerde social- og sundhedsassistent arbejder inden for det kirurgiske område (27 procent). Hver 10. social- og sundhedsassistent, der arbejder på sygehus, er beskæftiget på en lukket psykiatrisk afdeling. Også de åbne afdelinger inden for psykiatrien beskæftiger 10 procent af de sygehusansatte. Tabel 8. Hvor arbejder du som social- og sundhedsassistent? Medicinsk afdeling Kirurgisk afdeling Andet arbejde på somatisk hospital Åben afdeling (psykiatrisk hospital) Lukket afdeling (psykiatrisk hospital) Andet arbejde på psykiatrisk hospital/distriktspsykiatrisk regi Fordeling i pct. på afdelingstype 34 % 27 % 16 % 10 % 10 % 3 % 6.2. Beskæftigelsesstatistikken viser fald i antallet af social- og sundhedsassistenter, plejere og sygehjælpere under ét på sygehusene Ser man nærmere på beskæftigelsesudviklingen på sygehusene for de tre FOA-grupper: socialog sundhedsassistenter, sygehjælpere og plejere, kan man se, at antallet af social- og sundhedsassistenter har været stigende de seneste år. Til gengæld er antallet af plejere og sygehjælpere faldet. Se tabel 9 nedenfor. Samlet set er de tre FOA-grupper på sygehusene faldet med 10 procent fra november 2002 til november

20 I samme periode er antallet af sygeplejersker på sygehusene steget med ca. 3 procent, og ser man på det totale antal ansatte på sygehusene, er det steget med 1 procent. Andelsmæssigt har de tre grupper altså været faldende. Tabel 9. Social- og sundhedsassistenter, plejere og sygehjælpere på sygehusene november 2002-november 2005 Sygehusansatte Nov Nov Nov Nov % Plejere/plejeassistenter % Social- og sundhedsassistentelever % Social- og sundhedsassistenter % Sygehjælpere % I alt % (Kilde: FLD Det fælleskommunale Løndatakontor og Sundhedsstyrelsen opgør også antallet af ansatte på sygehusene. Disse tal er dog lidt ældre (fra 2004) og indgår derfor ikke i denne rapport. Tendensen i Sundhedsstyrelsens data frem til 2004 er dog den samme som i FLD s statistik, som er gengivet i tabellen ovenfor. I Sundhedsstyrelsens statistik er det imidlertid muligt at fordele antallet af ansatte på henholdsvis somatikken og psykiatrien. Når man ser på fordelingen mellem FOA-grupperne og sygeplejerskerne tegner der sig en nogenlunde ens udvikling på begge områder. Antallet af sygeplejersker har været stigende på begge områder, mens det samlede antal af plejere, sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter under ét har været faldende (om end faldet forholdsmæssigt er lidt mindre på det psykiatriske område end på somatikken) Sådan oplever de ansatte social- og sundhedsassistenter beskæftigelsesudviklingen Halvdelen af svarpersonerne mener, at antallet af social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og plejere er cirka det samme som for tre år siden. 29 procent mener, at der er færre, og 17 procent mener, at der er flere. Se tabel 10 nedenfor. Tabel 10. Sådan oplever de ansatte social- og sundhedsassistenter beskæftigelsesudviklingen Samtlige social- og sundhedsassistenter Der er flere social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og plejere i afdelingen nu, end for tre år siden 17 % Antallet af social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og plejere er cirka det samme nu, som for tre år siden 51 % Der er færre social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og plejere i afdelingen nu, end for tre år siden 29 % Ved ikke 4 % Svarpersonernes oplevelse af udviklingen på området svarer meget godt overens med den statistiske udvikling (se tabel 9). Der har været et fald i antallet af ansatte, når man ser på de tre grupper under ét. 20

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

ældreplejen Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen

ældreplejen Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen ældreplejen F O A F A G O G A R B E J D E Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen er den første af flere rapporter, der sætter fokus på kvalitet og faglighed

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior December 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for evalueringen... 5 3. Fremgangsmåde for evalueringen... 6 4. Kompetenceudviklingsprojektets

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen)

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser m.fl. I december

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere