Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diskrimination? Nej, ikke hos os!"

Transkript

1 Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed

2 Fakta Undersøgelser har vist, at næsten hver fjerde indvandrer med ikke-vestlig baggrund har oplevet diskrimination i forbindelse med jobsøgning. (CEPOS, 2008) Otte ud af ti erhvervsskoler har oplevet, at virksomheder siger nej tak til praktikanter med anden etnisk baggrund end dansk. (Rockwoolfondens Forskningsenhed, 2008) En rundringning til plejecentre viste, at i syv ud af otte tilfælde var det accepteret af institutionen, at beboerne kunne bede om at få en hvid hjemmehjælper. (Mangfoldighedsnetværket, 2005) Undersøgelser har vist, at diskrimination opleves i forbindelse med både jobsøgning, forfremmelse, efteruddannelse, afskedigelse og samværet med kollegerne. (Møller og Togeby, 1999) En rundspørge blandt 350 virksomheder viser, at især nydanskere som arbejder i butikker, på servicestationer og indenfor plejeområdet, oplever at blive diskrimineret af virksomhedens kunder eller institutionens brugere. (Niras og Foreningen Nydansker, 2007) En svensk undersøgelse viser, at indvandrere, som skifter navn til et svensklydende navn, i gennemsnit øger deres indtægt med 161procent. (Arai og Thoursie, Stockholms Universitet, 2006) Hver fjerde sygeplejerske føler sig diskrimineret af patienter med indvandrerbaggrund, viser en undersøgelse. Manglende respekt for kvindeligt sundhedspersonale er den væsentligste årsag til forskellige former for krænkelser, som sygeplejerskerne oplever. (Fagbladet Sygeplejersken, 2006) En rundspørge til 800 europæiske virksomheder viser, at ca. halvdelen har en politik eller strategi for mangfoldighed. 83 procent af disse siger, at deres mangfoldighedsinitiativer har positive virkninger på virksomhedens resultater. (EU, 2005) En tredjedel af danskerne svarer i en undersøgelse, at de mener, at nydanskere har svært ved at falde til på deres arbejdsplads. (HK, 2009) Over 80 procent af danskerne siger, at de er positive over for, at der ansættes personer med anden etnisk baggrund på deres arbejdsplads.) (SFI, 2006) 2

3 Kan der være diskrimination i din virksomhed? Hvis du vil være sikker på at undgå diskrimination i din virksomhed, kan du overveje, hvordan du rekrutterer og ansætter. Mange ledere kommer til at diskriminere uden at ville det. Det er også en god ide at tænke lidt over samarbejdskulturen blandt medarbejderne. Der kan godt være diskrimination i det skjulte. Måske passer nogle af de spørgsmål her på siden på forholdene i din virksomhed: Har du af frygt for medarbejdernes reaktion fravalgt en nydansk jobsøger? Hvad tror du, dine medarbejdere vil sige til at få en nydansk kollega? Synes du, det er i orden generelt at fravælge nydanske ansøgere, hvis virksomheden tidligere har oplevet problemer med nydanske medarbejdere? Fx fordi de talte dårligt dansk. Ville nogen af jeres kunder se skævt til en medarbejder med anden etnisk baggrund? Synes du, det er ok, hvis en af jeres kunder, kræver at blive betjent af en etnisk dansk medarbejder? Hvordan ville du reagere, hvis du fandt ud af, at en kunde havde chikaneret en af dine medarbejdere pga. vedkommendes etniske baggrund eller religion? Kunne det ske, at en medarbejder med anden etnisk baggrund blev mobbet af kollegerne på din arbejdsplads? Synes du, det er ok at lave vittigheder eller sjove bemærkninger om indvandrere eller mennesker fra andre kulturer? Har den øverste ledelse i din virksomhed en holdning til diskrimination og ligebehandling? Ved medarbejderne, hvad ledelsens holdning er? Hvis du pga. nedskæringer var tvunget til at afskedige, ville du så være tilbøjelig til først at vælge medarbejdere med anden etnisk baggrund? Eller ville du omvendt skåne netop dem, fordi de ville stå svagere som arbejdsløse? En arbejdsgiver oplyser, at virksomheden ikke ansætter etniske minoriteter, fordi de efter hans mening ikke forstår dansk kultur og omgangsformen på danske arbejdspladser. 3

4 Hvad er diskrimination? Ifølge nudansk ordbog betyder diskrimination at gøre forskel i behandlingen af nogen, fx pga. køn, race eller religion. Forbuddet mod diskrimination findes i Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og lyder således: Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Loven skelner, som det fremgår, mellem direkte og indirekte diskrimination. Direkte diskrimination er når personens etniske baggrund er direkte årsag til forskelsbehandling. Indirekte diskrimination er, hvis en etnisk gruppe bliver ringere stillet end andre pga. nogle fælles regler eller krav, som arbejdsgiveren stiller i forbindelse med ansættelse eller udførelse af arbejdet. Langt den meste diskrimination i arbejdslivet sker ikke fordi lederne eller danskerne bevidst ønsker at diskriminere eller er racister. Tværtimod sker diskrimination oftest uden at den, der diskriminerer, er klar over det eller ønsker det. Lovgivningen forbyder også chikane dvs. opførsel i forbindelse med en persons race, hudfarve, religion eller etniske oprindelse, som virker krænkende eller nedværdigende. Det kan fx være i form af vittigheder eller latterliggørelse. Det er ikke en undskyldning, at man ikke ønsker at krænke med sin opførsel. Det er ulovligt, hvis blot det virker krænkende. Det er altså din pligt som arbejdsgiver eller leder at sikre, at der ikke forekommer chikane. En gruppe nyuddannede lærere med anden etnisk baggrund får afslag på deres ansøgninger med den begrundelse, at skolerne ikke har behov for flere tosprogede lærere. En jobannonce indeholder krav om, at ansøgere til stillingen som dørvogter skal være flydende i både mundtlig og skriftlig dansk. Er skriftlig dansk nødvendigt til denne stilling? 4

5 Tre almindelige situationer Eksempel Hvorfor er det diskrimination? Hvad kan man gøre i stedet? Rekruttering: Et ansættelsesudvalg bruger en stor del af ansættelsessamtalen med en ung kvinde med pakistansk baggrund til at tale om pakistansk kultur og traditioner, men forsømmer at udspørge hende om hendes faglige kvalifikationer. Bagefter konkluderer de, at ansøgeren ikke havde de nødvendige faglige kompetencer. Ansættelsesudvalget diskriminerer indirekte. De stiller ansøgeren ringere end andre ansøgere ved at bruge tid på spørgsmål, som ikke er relevante for jobbets udførelse. Ansættelsesudvalget bør begrænse sig til spørgsmål, som tager udgangspunkt i jobbeskrivelse og kompetencekravene. De bør gennemføre ens samtaler med alle ansøgere og vurdere dem ens ud fra de samme faglige kriterier. Spørgsmål om kultur og traditioner kan eventuelt tages op efter selve jobsamtalen. Praktik: En handelsskole kontakter en virksomhed for at få en praktikplads til en af skolens elever. Virksomheden vil gerne have en praktikant, men beder om, at det skal være en dansker, og begrunder det med, at de sidste år havde en praktikant med tyrkisk oprindelse, som ikke var god nok til sproget. Virksomheden diskriminerer direkte ved at afvise praktikanter med anden etnisk baggrund end dansk. Det er ikke en tilstrækkelig saglig begrundelse, at virksomheden tidligere har haft praktikanter med anden etnisk baggrund, som ikke levede op til forventningerne. Virksomheden bør undgå negative generaliseringer ud fra enkeltstående tilfælde. I stedet kan den med fordel præcisere og tydeliggøre, hvilke faglige, personlige og sproglige kompetencer, der er nødvendige for et vellykket praktikophold. Socialt samvær: En leder oplever, at en gruppe muslimske medarbejdere konsekvent udebliver fra fælles sociale arrangementer i virksomheden. Arrangementerne er ofte kendetegnet ved alkohol og traditionel dansk mad. Virksomheden diskriminerer indirekte medarbejdere af muslimsk baggrund. De muslimske medarbejdere stilles ringere end kollegaerne, når der til festerne ikke er mad og drikke, som er forenelig med deres religion. Lederen kan sørge for, at der også er acceptabel mad og drikke for de muslimske medarbejdere. Lederen kan så til gengæld præcisere, at virksomheden ønsker at alle medarbejdere deltager i sociale arrangementer med spisning. 5

6 Gode råd til rekruttering Tiltræk mangfoldighed i stillingsannoncen. Skriv direkte i ansøgningen, at I ønsker ansøgninger fra alle, der er kvalificerede uanset køn, etnicitet, religion, alder, handicap og seksuel orientering. Der er også gode erfaringer med at bruge flere sprog i annoncen eller annoncere med billeder af etnisk forskellige medarbejdere. Undgå lukkede netværk. Det er fristende at rekruttere gennem sine medarbejderes netværk, fordi det er let og ofte effektivt, men det udelukker mange fra overhovedet at høre om stillingen. Etniske minoriteter bliver indirekte diskrimineret, fordi de sjældent er del af eksisterende medarbejderes netværk. Bevar åbenheden trods enkelte dårlige erfaringer. Selvom du måske har dårlige erfaringer med enkelte personer med en bestemt etnisk baggrund, bør du ikke udelukke alle fra denne gruppe. Det vil fx være diskrimination, hvis du på forhånd beslutter at undgå unge med en bestemt nationalitet, fordi du tidligere har haft en medarbejder med samme baggrund, som ikke levede op til forventningerne. Vær klar i dine holdninger og forsvar dem indadtil og udadtil. Vær afklaret og tydelig om, at du ønsker at give alle en fair chance i forbindelse med rekruttering. Accepter, at nydanskere ikke altid kender alle spillets regler. At søge job, skrive ansøgninger og gå til jobsamtale er som et spil med usynlige regler. Ansøgere, som har andre erfaringer i livet eller et andet sprog som modersmål, fortæller ofte om sig selv på andre måder, end du selv ville gøre. Fokuser på, hvad de siger, i stedet for måden de siger det på. Husk på, at de faglige kvalifikationer godt kan være i orden, selvom man ikke er verdensmester i at skrive jobansøgninger på dansk eller præsentere sig til en jobsamtale. En arbejdsgiver fortæller en ung dansk-pakistansk medarbejder, at det ser godt ud på papiret, at virksomheden har én som ham ansat. 6

7 Tips til ansættelsessamtalen Stil de rigtige spørgsmål, så du undgår at komme til at diskriminere. Det giver dig også et korrekt billede af ansøgerens kompetencer. 1 En faldgrube kan være, at du af venlighed eller nysgerrighed kommer til at stille for mange spørgsmål, som fokuserer på irrelevante forhold. Det kan være kulturelle traditioner eller erfaringer, som ikke vedkommer jobbet. En anden faldgrube er, at du stiller spørgsmål, der afspejler dine fordomme. Her er nogle gode råd: 1. Hav en klar jobbeskrivelse og lav en liste over de kompetencer, som er nødvendige for at klare jobbet. 2. Når du har jobbeskrivelsen og kompetencekravene klar, så lav en liste over de emner og spørgsmål, som er vigtige at tale med ansøgerne om. 3. Hold samtalen til det faglige og jobrelevante ved at bruge ovennævnte liste. 4. Brug ikke for meget tid på spørgsmål om kultur eller indvandrerbaggrund. Disse spørgsmål kan eventuelt tages efter selve jobsamtalen. 5. Lav nogenlunde ens samtaler med alle ansøgere. 6. Når du efter samtalen bedømmer ansøgeren, så fokuser på de jobrelevante kompetencer. Stil fx ikke spørgsmål som: Hvorfor går muslimske kvinder med tørklæde? (Det er jobbet uvedkommende). Hvorfor flyttede din familie til Danmark? Er du glad for at bo i Danmark? (Det er ikke så relevant). Kan din mand acceptere, at du arbejder ude? (Det ville du ikke spørge en dansk kvinde om). Er du aktiv muslim? (Det er ulovligt at spørge om en persons religion, hvis det ikke er relevant for jobbet). 1 De gode råd til rekruttering og tips til ansættelsessamtaler er bl.a. baseret på lektor Iben Jensens forskning (RUC) beskrevet i artikler, rapporter og samtaler. 7

8 Sådan forebygger du Du har som leder stor indflydelse på stemningen og omgangstonen på arbejdspladsen. Med nogle få tiltag kan du gøre meget for at forebygge diskrimination i virksomheden. Gør dine holdninger og værdier tydelige. Alle i virksomheden skal vide, at virksomheden forventer god og respektfuld opførsel af alle medarbejdere, og at ingen former for diskrimination eller mobning accepteres. Ledelsens holdninger til takt og tone bør fremgå af personalepolitikken. Det er vigtigt, at du selv går foran med et godt eksempel, og sætter ord på dine holdninger og værdier i dagligdagen. Kunderne skal kende jeres værdier. Hvis din virksomhed er et sted, hvor mange ansatte har kontakt med kunder, er det en god idé, at kunderne kender og respekterer virksomhedens værdier og holdninger. Fortæl, hvad man skal gøre, hvis man oplever diskrimination. Sørg for, at alle medarbejdere ved, hvad de skal gøre og hvem de kan henvende sig til, hvis de oplever dårlig opførsel, mobning eller diskrimination. Medarbejderen kan henvende sig til en leder, sin tillidsrepræsentant eller sin fagforening. Alle former for diskrimination kan desuden anmeldes til Ligebehandlingsnævnet på www. ligebehandlingsnaevnet.dk. Hvis I har en personalehåndbog, så skriv disse ting ind i bogen. Giv alle et medansvar. Medarbejderne skal føle et medansvar for fællesskabet og den gode stemning på arbejdspladsen. Enhver medarbejder har ret og pligt til at sige fra og få standset diskrimination så tidligt som muligt. Fortæl medarbejderne, at de kan komme til dig, hvis de ikke selv kan standse dårlig opførsel og diskrimination. Vis hensyn til særlige behov og forvent alles deltagelse. I en verden, hvor folk er forskellige, giver det ikke mening at behandle alle ens. Men alle skal opleve retfærdighed og respekt for at trives. Vis så vidt muligt hensyn til forskellige behov, men forvent til gengæld at alle deltager og engagerer sig i virksomhedens fællesskab. En kvindelig leder oplever, at en mandlig medarbejder med ikke vestlig baggrund, ikke respekterer hend som leder, fordi hun er kvinde. 8

9 Sådan håndterer du konkret diskrimination Her er nogle gode råd, du kan bruge til at standse diskrimination i virksomheden, eller hvis du bliver kontaktet af en medarbejder, som oplever diskrimination. Hvis du har mistanke om, at en medarbejder diskrimineres af kolleger eller kunder, så tag fat i medarbejderen og spørg ind til det. Tilbyd, at du gerne vil lytte og hjælpe. Vær opmærksom på, at medarbejderen måske selv er i tvivl, om der foregår noget forkert. Lyt tålmodigt og lad være med at drage for hurtige konklusioner. Udvis forståelse, men sørg også for, at du får fat i det faktuelle: Hvad er der helt konkret sket? Hvornår var det? Hvor tit er det sket? Hvem var involveret? Hvem har set eller hørt noget? Dernæst bør du tage fat i de pågældende kolleger eller kunder. Søg professionel hjælp, hvis du ikke føler dig klædt på til opgaven eller har brug for sparring. Se på side 11, hvor du kan få hjælp. Sørg for at følge op overfor de involverede og få sagen lukket ordentligt. En malersvend siger i spøg til en lærling med somalisk baggrund: Nu skal du ikke sætte dine sorte fingre på den hvide væg. 9

10 Eksempler på jobannoncer og personalepolitikker En muslimsk kvinde har været midlertidig ansat i en børnehave og får afslag på sin ansøgning om fastansættelse delvis med den begrundelse, at hun faster i forbindelse med ramadanen. Lederen ser det som et problem, at hun i den periode ikke kan spise sammen med børnene. Lederen har et særligt ansvar for tolerancen på arbejdspladsen Århus kommunes fælles personalepolitik: Enhver som oplever eller overværer direkte eller indirekte diskrimination har en forpligtelse til at reagere aktivt for at bekæmpe den. Gennem vores jobannoncer afspejler vi, hvem vi er ved at afbillede fem forskellige medarbejdere og sætte deres fornavne på. Her kan man se, at nogle er nydanskere. Det har vi fået meget god respons på. Hanne Tidemand, driftschef ved Parkering København. Fordi regler tit er uskrevne, er de svære at håndtere for medarbejdere med anden etnisk baggrund. Derfor har vi skrevet de uskrevne regler ned sammen med medarbejdernes forventninger til hinanden. Vi har også et afsnit om humor, for selv om vi ønsker en arbejdsplads med rum til humor, så kan humor let misforstås. Souschef Ellen Nielsen, Voksentandplejen i København. Rotationssystemet har medført, at alle arbejder sammen med alle. Og vi har aldrig ballade med, hvem der står sammen med hvem om det er mænd eller kvinder, danskere, bosniere, serbere eller noget fjerde. Alle kan se, at de bliver behandlet ligeværdigt. Driftschef Kenn Pedersen i Dansk Retur System A/S. 10

11 Her kan du få mere viden og hjælp Gode råd til jobsamtalen, se Lov om forbud mod forskelsbehandling, se Beskæftigelsesministeriets Vejledning om forskelsbehandlingsloven, se Konkrete diskriminationssager behandles af Ligebehandlingsnævnet, se Læs mere om religion på arbejdspladsen, se pjecen Religion på det danske arbejdsmarked. Hvordan håndterer danske virksomheder religiøse medarbejderes interesser og behov? Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, Specifikt til sygeplejeområdet, se Vejledning til forebyggelse af diskrimination på Dansk sygeplejeråd, Institut for Menneskerettigheders temaside om diskrimination, se Læs mere om mangfoldighedsledelse i Mangfoldighed i arbejdslivet Når vi er lige men ikke ens af Susanne Nour & Lars Nellemann Thisted. Børsens Forlag En konkret guide til mangfoldighedsledelse, se Institut for Menneskerettigheders pris til virksomheder for mangfoldighed i arbejdslivet, se En værkfører giver afslag til en ansøger med Iransk baggrund og begrunder det med, at det vil give problemer blandt kollegerne, som ikke har den nødvendige tolerance. 11

12 Forebyg diskrimination Er der medarbejdere i din virksomhed, som oplever at blive diskrimineret? De fleste ledere svarer nej på det spørgsmål. De mener ikke, at der er diskrimination i deres virksomhed, og de ønsker det heller ikke. Skal du gøre noget ved et problem, du ikke kan se? Ja, for diskrimination foregår i det skjulte. Men det er ulovligt, og det kan medføre alvorlige skader på arbejdsklimaet og dermed på produktiviteten i din virksomhed. Tværtimod er der flere og flere virksomheder, som arbejder aktivt for mangfoldighed og integration. Men undersøgelser viser, at oplevelsen af diskrimination faktisk er ganske udbredt, og meget tyder på, at diskrimination oftest forekommer, uden at der ligger racistiske motiver eller bevidste intentioner bag diskrimination sker altså både ubevidst, og uden at vi ønsker det. Denne pjece henvender sig til dig, som er leder. Her får du viden, tips og ideer, så du bliver bedre i stand til at forebygge mod diskrimination og til at håndtere konkrete tilfælde af diskrimination, hvis de opstår. Pjecen sætter særligt fokus på diskrimination i forbindelse med etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Men der kan være mange andre årsager til diskrimination end etnicitet og det er ulovligt uanset årsagen. 12 CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats 2009 Redaktion: Lars Nellemann, Anne Friis Johansen og Jakob Rom Johansen Foto: Chilli Fotos CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, Århus C Tlf: cameleon.dk

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads?

Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads? Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads? Overraskende analyser, løsninger og handlemuligheder, når man benytter et nyt og bredere diskriminationsbegreb INDHOLD

Læs mere

made to succeed at work in denmark hygge20 jobsøgning voksen-4tandplejen det sociale element de uskrevne regler mere end blot arbejde

made to succeed at work in denmark hygge20 jobsøgning voksen-4tandplejen det sociale element de uskrevne regler mere end blot arbejde made to succeed at work in denmark hygge20 det sociale element jobsøgning de uskrevne regler 16 voksen-4tandplejen mere end blot arbejde 1 made to succeed at work in denmark 2 3 Redaktion: Mette Boel og

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser

Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser Når forskelle gør en forskel Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser KL og KTO, september 2009 Projektgruppe Astrid Jensen-Kanstrup, KL Rikke Bumbech Frederiksen,

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Udredning nr. 7 Institut for Menneskerettigheder 2009 Nationale kontrolorganer 2 Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere