Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diskrimination? Nej, ikke hos os!"

Transkript

1 Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed

2 Fakta Undersøgelser har vist, at næsten hver fjerde indvandrer med ikke-vestlig baggrund har oplevet diskrimination i forbindelse med jobsøgning. (CEPOS, 2008) Otte ud af ti erhvervsskoler har oplevet, at virksomheder siger nej tak til praktikanter med anden etnisk baggrund end dansk. (Rockwoolfondens Forskningsenhed, 2008) En rundringning til plejecentre viste, at i syv ud af otte tilfælde var det accepteret af institutionen, at beboerne kunne bede om at få en hvid hjemmehjælper. (Mangfoldighedsnetværket, 2005) Undersøgelser har vist, at diskrimination opleves i forbindelse med både jobsøgning, forfremmelse, efteruddannelse, afskedigelse og samværet med kollegerne. (Møller og Togeby, 1999) En rundspørge blandt 350 virksomheder viser, at især nydanskere som arbejder i butikker, på servicestationer og indenfor plejeområdet, oplever at blive diskrimineret af virksomhedens kunder eller institutionens brugere. (Niras og Foreningen Nydansker, 2007) En svensk undersøgelse viser, at indvandrere, som skifter navn til et svensklydende navn, i gennemsnit øger deres indtægt med 161procent. (Arai og Thoursie, Stockholms Universitet, 2006) Hver fjerde sygeplejerske føler sig diskrimineret af patienter med indvandrerbaggrund, viser en undersøgelse. Manglende respekt for kvindeligt sundhedspersonale er den væsentligste årsag til forskellige former for krænkelser, som sygeplejerskerne oplever. (Fagbladet Sygeplejersken, 2006) En rundspørge til 800 europæiske virksomheder viser, at ca. halvdelen har en politik eller strategi for mangfoldighed. 83 procent af disse siger, at deres mangfoldighedsinitiativer har positive virkninger på virksomhedens resultater. (EU, 2005) En tredjedel af danskerne svarer i en undersøgelse, at de mener, at nydanskere har svært ved at falde til på deres arbejdsplads. (HK, 2009) Over 80 procent af danskerne siger, at de er positive over for, at der ansættes personer med anden etnisk baggrund på deres arbejdsplads.) (SFI, 2006) 2

3 Kan der være diskrimination i din virksomhed? Hvis du vil være sikker på at undgå diskrimination i din virksomhed, kan du overveje, hvordan du rekrutterer og ansætter. Mange ledere kommer til at diskriminere uden at ville det. Det er også en god ide at tænke lidt over samarbejdskulturen blandt medarbejderne. Der kan godt være diskrimination i det skjulte. Måske passer nogle af de spørgsmål her på siden på forholdene i din virksomhed: Har du af frygt for medarbejdernes reaktion fravalgt en nydansk jobsøger? Hvad tror du, dine medarbejdere vil sige til at få en nydansk kollega? Synes du, det er i orden generelt at fravælge nydanske ansøgere, hvis virksomheden tidligere har oplevet problemer med nydanske medarbejdere? Fx fordi de talte dårligt dansk. Ville nogen af jeres kunder se skævt til en medarbejder med anden etnisk baggrund? Synes du, det er ok, hvis en af jeres kunder, kræver at blive betjent af en etnisk dansk medarbejder? Hvordan ville du reagere, hvis du fandt ud af, at en kunde havde chikaneret en af dine medarbejdere pga. vedkommendes etniske baggrund eller religion? Kunne det ske, at en medarbejder med anden etnisk baggrund blev mobbet af kollegerne på din arbejdsplads? Synes du, det er ok at lave vittigheder eller sjove bemærkninger om indvandrere eller mennesker fra andre kulturer? Har den øverste ledelse i din virksomhed en holdning til diskrimination og ligebehandling? Ved medarbejderne, hvad ledelsens holdning er? Hvis du pga. nedskæringer var tvunget til at afskedige, ville du så være tilbøjelig til først at vælge medarbejdere med anden etnisk baggrund? Eller ville du omvendt skåne netop dem, fordi de ville stå svagere som arbejdsløse? En arbejdsgiver oplyser, at virksomheden ikke ansætter etniske minoriteter, fordi de efter hans mening ikke forstår dansk kultur og omgangsformen på danske arbejdspladser. 3

4 Hvad er diskrimination? Ifølge nudansk ordbog betyder diskrimination at gøre forskel i behandlingen af nogen, fx pga. køn, race eller religion. Forbuddet mod diskrimination findes i Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og lyder således: Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Loven skelner, som det fremgår, mellem direkte og indirekte diskrimination. Direkte diskrimination er når personens etniske baggrund er direkte årsag til forskelsbehandling. Indirekte diskrimination er, hvis en etnisk gruppe bliver ringere stillet end andre pga. nogle fælles regler eller krav, som arbejdsgiveren stiller i forbindelse med ansættelse eller udførelse af arbejdet. Langt den meste diskrimination i arbejdslivet sker ikke fordi lederne eller danskerne bevidst ønsker at diskriminere eller er racister. Tværtimod sker diskrimination oftest uden at den, der diskriminerer, er klar over det eller ønsker det. Lovgivningen forbyder også chikane dvs. opførsel i forbindelse med en persons race, hudfarve, religion eller etniske oprindelse, som virker krænkende eller nedværdigende. Det kan fx være i form af vittigheder eller latterliggørelse. Det er ikke en undskyldning, at man ikke ønsker at krænke med sin opførsel. Det er ulovligt, hvis blot det virker krænkende. Det er altså din pligt som arbejdsgiver eller leder at sikre, at der ikke forekommer chikane. En gruppe nyuddannede lærere med anden etnisk baggrund får afslag på deres ansøgninger med den begrundelse, at skolerne ikke har behov for flere tosprogede lærere. En jobannonce indeholder krav om, at ansøgere til stillingen som dørvogter skal være flydende i både mundtlig og skriftlig dansk. Er skriftlig dansk nødvendigt til denne stilling? 4

5 Tre almindelige situationer Eksempel Hvorfor er det diskrimination? Hvad kan man gøre i stedet? Rekruttering: Et ansættelsesudvalg bruger en stor del af ansættelsessamtalen med en ung kvinde med pakistansk baggrund til at tale om pakistansk kultur og traditioner, men forsømmer at udspørge hende om hendes faglige kvalifikationer. Bagefter konkluderer de, at ansøgeren ikke havde de nødvendige faglige kompetencer. Ansættelsesudvalget diskriminerer indirekte. De stiller ansøgeren ringere end andre ansøgere ved at bruge tid på spørgsmål, som ikke er relevante for jobbets udførelse. Ansættelsesudvalget bør begrænse sig til spørgsmål, som tager udgangspunkt i jobbeskrivelse og kompetencekravene. De bør gennemføre ens samtaler med alle ansøgere og vurdere dem ens ud fra de samme faglige kriterier. Spørgsmål om kultur og traditioner kan eventuelt tages op efter selve jobsamtalen. Praktik: En handelsskole kontakter en virksomhed for at få en praktikplads til en af skolens elever. Virksomheden vil gerne have en praktikant, men beder om, at det skal være en dansker, og begrunder det med, at de sidste år havde en praktikant med tyrkisk oprindelse, som ikke var god nok til sproget. Virksomheden diskriminerer direkte ved at afvise praktikanter med anden etnisk baggrund end dansk. Det er ikke en tilstrækkelig saglig begrundelse, at virksomheden tidligere har haft praktikanter med anden etnisk baggrund, som ikke levede op til forventningerne. Virksomheden bør undgå negative generaliseringer ud fra enkeltstående tilfælde. I stedet kan den med fordel præcisere og tydeliggøre, hvilke faglige, personlige og sproglige kompetencer, der er nødvendige for et vellykket praktikophold. Socialt samvær: En leder oplever, at en gruppe muslimske medarbejdere konsekvent udebliver fra fælles sociale arrangementer i virksomheden. Arrangementerne er ofte kendetegnet ved alkohol og traditionel dansk mad. Virksomheden diskriminerer indirekte medarbejdere af muslimsk baggrund. De muslimske medarbejdere stilles ringere end kollegaerne, når der til festerne ikke er mad og drikke, som er forenelig med deres religion. Lederen kan sørge for, at der også er acceptabel mad og drikke for de muslimske medarbejdere. Lederen kan så til gengæld præcisere, at virksomheden ønsker at alle medarbejdere deltager i sociale arrangementer med spisning. 5

6 Gode råd til rekruttering Tiltræk mangfoldighed i stillingsannoncen. Skriv direkte i ansøgningen, at I ønsker ansøgninger fra alle, der er kvalificerede uanset køn, etnicitet, religion, alder, handicap og seksuel orientering. Der er også gode erfaringer med at bruge flere sprog i annoncen eller annoncere med billeder af etnisk forskellige medarbejdere. Undgå lukkede netværk. Det er fristende at rekruttere gennem sine medarbejderes netværk, fordi det er let og ofte effektivt, men det udelukker mange fra overhovedet at høre om stillingen. Etniske minoriteter bliver indirekte diskrimineret, fordi de sjældent er del af eksisterende medarbejderes netværk. Bevar åbenheden trods enkelte dårlige erfaringer. Selvom du måske har dårlige erfaringer med enkelte personer med en bestemt etnisk baggrund, bør du ikke udelukke alle fra denne gruppe. Det vil fx være diskrimination, hvis du på forhånd beslutter at undgå unge med en bestemt nationalitet, fordi du tidligere har haft en medarbejder med samme baggrund, som ikke levede op til forventningerne. Vær klar i dine holdninger og forsvar dem indadtil og udadtil. Vær afklaret og tydelig om, at du ønsker at give alle en fair chance i forbindelse med rekruttering. Accepter, at nydanskere ikke altid kender alle spillets regler. At søge job, skrive ansøgninger og gå til jobsamtale er som et spil med usynlige regler. Ansøgere, som har andre erfaringer i livet eller et andet sprog som modersmål, fortæller ofte om sig selv på andre måder, end du selv ville gøre. Fokuser på, hvad de siger, i stedet for måden de siger det på. Husk på, at de faglige kvalifikationer godt kan være i orden, selvom man ikke er verdensmester i at skrive jobansøgninger på dansk eller præsentere sig til en jobsamtale. En arbejdsgiver fortæller en ung dansk-pakistansk medarbejder, at det ser godt ud på papiret, at virksomheden har én som ham ansat. 6

7 Tips til ansættelsessamtalen Stil de rigtige spørgsmål, så du undgår at komme til at diskriminere. Det giver dig også et korrekt billede af ansøgerens kompetencer. 1 En faldgrube kan være, at du af venlighed eller nysgerrighed kommer til at stille for mange spørgsmål, som fokuserer på irrelevante forhold. Det kan være kulturelle traditioner eller erfaringer, som ikke vedkommer jobbet. En anden faldgrube er, at du stiller spørgsmål, der afspejler dine fordomme. Her er nogle gode råd: 1. Hav en klar jobbeskrivelse og lav en liste over de kompetencer, som er nødvendige for at klare jobbet. 2. Når du har jobbeskrivelsen og kompetencekravene klar, så lav en liste over de emner og spørgsmål, som er vigtige at tale med ansøgerne om. 3. Hold samtalen til det faglige og jobrelevante ved at bruge ovennævnte liste. 4. Brug ikke for meget tid på spørgsmål om kultur eller indvandrerbaggrund. Disse spørgsmål kan eventuelt tages efter selve jobsamtalen. 5. Lav nogenlunde ens samtaler med alle ansøgere. 6. Når du efter samtalen bedømmer ansøgeren, så fokuser på de jobrelevante kompetencer. Stil fx ikke spørgsmål som: Hvorfor går muslimske kvinder med tørklæde? (Det er jobbet uvedkommende). Hvorfor flyttede din familie til Danmark? Er du glad for at bo i Danmark? (Det er ikke så relevant). Kan din mand acceptere, at du arbejder ude? (Det ville du ikke spørge en dansk kvinde om). Er du aktiv muslim? (Det er ulovligt at spørge om en persons religion, hvis det ikke er relevant for jobbet). 1 De gode råd til rekruttering og tips til ansættelsessamtaler er bl.a. baseret på lektor Iben Jensens forskning (RUC) beskrevet i artikler, rapporter og samtaler. 7

8 Sådan forebygger du Du har som leder stor indflydelse på stemningen og omgangstonen på arbejdspladsen. Med nogle få tiltag kan du gøre meget for at forebygge diskrimination i virksomheden. Gør dine holdninger og værdier tydelige. Alle i virksomheden skal vide, at virksomheden forventer god og respektfuld opførsel af alle medarbejdere, og at ingen former for diskrimination eller mobning accepteres. Ledelsens holdninger til takt og tone bør fremgå af personalepolitikken. Det er vigtigt, at du selv går foran med et godt eksempel, og sætter ord på dine holdninger og værdier i dagligdagen. Kunderne skal kende jeres værdier. Hvis din virksomhed er et sted, hvor mange ansatte har kontakt med kunder, er det en god idé, at kunderne kender og respekterer virksomhedens værdier og holdninger. Fortæl, hvad man skal gøre, hvis man oplever diskrimination. Sørg for, at alle medarbejdere ved, hvad de skal gøre og hvem de kan henvende sig til, hvis de oplever dårlig opførsel, mobning eller diskrimination. Medarbejderen kan henvende sig til en leder, sin tillidsrepræsentant eller sin fagforening. Alle former for diskrimination kan desuden anmeldes til Ligebehandlingsnævnet på www. ligebehandlingsnaevnet.dk. Hvis I har en personalehåndbog, så skriv disse ting ind i bogen. Giv alle et medansvar. Medarbejderne skal føle et medansvar for fællesskabet og den gode stemning på arbejdspladsen. Enhver medarbejder har ret og pligt til at sige fra og få standset diskrimination så tidligt som muligt. Fortæl medarbejderne, at de kan komme til dig, hvis de ikke selv kan standse dårlig opførsel og diskrimination. Vis hensyn til særlige behov og forvent alles deltagelse. I en verden, hvor folk er forskellige, giver det ikke mening at behandle alle ens. Men alle skal opleve retfærdighed og respekt for at trives. Vis så vidt muligt hensyn til forskellige behov, men forvent til gengæld at alle deltager og engagerer sig i virksomhedens fællesskab. En kvindelig leder oplever, at en mandlig medarbejder med ikke vestlig baggrund, ikke respekterer hend som leder, fordi hun er kvinde. 8

9 Sådan håndterer du konkret diskrimination Her er nogle gode råd, du kan bruge til at standse diskrimination i virksomheden, eller hvis du bliver kontaktet af en medarbejder, som oplever diskrimination. Hvis du har mistanke om, at en medarbejder diskrimineres af kolleger eller kunder, så tag fat i medarbejderen og spørg ind til det. Tilbyd, at du gerne vil lytte og hjælpe. Vær opmærksom på, at medarbejderen måske selv er i tvivl, om der foregår noget forkert. Lyt tålmodigt og lad være med at drage for hurtige konklusioner. Udvis forståelse, men sørg også for, at du får fat i det faktuelle: Hvad er der helt konkret sket? Hvornår var det? Hvor tit er det sket? Hvem var involveret? Hvem har set eller hørt noget? Dernæst bør du tage fat i de pågældende kolleger eller kunder. Søg professionel hjælp, hvis du ikke føler dig klædt på til opgaven eller har brug for sparring. Se på side 11, hvor du kan få hjælp. Sørg for at følge op overfor de involverede og få sagen lukket ordentligt. En malersvend siger i spøg til en lærling med somalisk baggrund: Nu skal du ikke sætte dine sorte fingre på den hvide væg. 9

10 Eksempler på jobannoncer og personalepolitikker En muslimsk kvinde har været midlertidig ansat i en børnehave og får afslag på sin ansøgning om fastansættelse delvis med den begrundelse, at hun faster i forbindelse med ramadanen. Lederen ser det som et problem, at hun i den periode ikke kan spise sammen med børnene. Lederen har et særligt ansvar for tolerancen på arbejdspladsen Århus kommunes fælles personalepolitik: Enhver som oplever eller overværer direkte eller indirekte diskrimination har en forpligtelse til at reagere aktivt for at bekæmpe den. Gennem vores jobannoncer afspejler vi, hvem vi er ved at afbillede fem forskellige medarbejdere og sætte deres fornavne på. Her kan man se, at nogle er nydanskere. Det har vi fået meget god respons på. Hanne Tidemand, driftschef ved Parkering København. Fordi regler tit er uskrevne, er de svære at håndtere for medarbejdere med anden etnisk baggrund. Derfor har vi skrevet de uskrevne regler ned sammen med medarbejdernes forventninger til hinanden. Vi har også et afsnit om humor, for selv om vi ønsker en arbejdsplads med rum til humor, så kan humor let misforstås. Souschef Ellen Nielsen, Voksentandplejen i København. Rotationssystemet har medført, at alle arbejder sammen med alle. Og vi har aldrig ballade med, hvem der står sammen med hvem om det er mænd eller kvinder, danskere, bosniere, serbere eller noget fjerde. Alle kan se, at de bliver behandlet ligeværdigt. Driftschef Kenn Pedersen i Dansk Retur System A/S. 10

11 Her kan du få mere viden og hjælp Gode råd til jobsamtalen, se Lov om forbud mod forskelsbehandling, se Beskæftigelsesministeriets Vejledning om forskelsbehandlingsloven, se Konkrete diskriminationssager behandles af Ligebehandlingsnævnet, se Læs mere om religion på arbejdspladsen, se pjecen Religion på det danske arbejdsmarked. Hvordan håndterer danske virksomheder religiøse medarbejderes interesser og behov? Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, Specifikt til sygeplejeområdet, se Vejledning til forebyggelse af diskrimination på Dansk sygeplejeråd, Institut for Menneskerettigheders temaside om diskrimination, se Læs mere om mangfoldighedsledelse i Mangfoldighed i arbejdslivet Når vi er lige men ikke ens af Susanne Nour & Lars Nellemann Thisted. Børsens Forlag En konkret guide til mangfoldighedsledelse, se Institut for Menneskerettigheders pris til virksomheder for mangfoldighed i arbejdslivet, se En værkfører giver afslag til en ansøger med Iransk baggrund og begrunder det med, at det vil give problemer blandt kollegerne, som ikke har den nødvendige tolerance. 11

12 Forebyg diskrimination Er der medarbejdere i din virksomhed, som oplever at blive diskrimineret? De fleste ledere svarer nej på det spørgsmål. De mener ikke, at der er diskrimination i deres virksomhed, og de ønsker det heller ikke. Skal du gøre noget ved et problem, du ikke kan se? Ja, for diskrimination foregår i det skjulte. Men det er ulovligt, og det kan medføre alvorlige skader på arbejdsklimaet og dermed på produktiviteten i din virksomhed. Tværtimod er der flere og flere virksomheder, som arbejder aktivt for mangfoldighed og integration. Men undersøgelser viser, at oplevelsen af diskrimination faktisk er ganske udbredt, og meget tyder på, at diskrimination oftest forekommer, uden at der ligger racistiske motiver eller bevidste intentioner bag diskrimination sker altså både ubevidst, og uden at vi ønsker det. Denne pjece henvender sig til dig, som er leder. Her får du viden, tips og ideer, så du bliver bedre i stand til at forebygge mod diskrimination og til at håndtere konkrete tilfælde af diskrimination, hvis de opstår. Pjecen sætter særligt fokus på diskrimination i forbindelse med etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Men der kan være mange andre årsager til diskrimination end etnicitet og det er ulovligt uanset årsagen. 12 CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats 2009 Redaktion: Lars Nellemann, Anne Friis Johansen og Jakob Rom Johansen Foto: Chilli Fotos CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, Århus C Tlf: cameleon.dk

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Juni 2012. Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere

Juni 2012. Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere Juni 2012 Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere SIDE 03 Indledning 1. Hvad er forskelsbehandling? Forskelsbehandling på en arbejdsplads er ulovligt. Men forskelsbehandling

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske homopjece:layout 1 09/08/07 9:38 Side 1 Kan du være DIG SELV på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Indledning I Danmark har vi alle

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Personlig rådgivning Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015 Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Dette indlægs Vigtige punkter: Hvor kan talsmanden hente

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Nar KOLLEGAER er FORSKELLIGE. Inspiration til dialog og nysgerrighed

Nar KOLLEGAER er FORSKELLIGE. Inspiration til dialog og nysgerrighed . Nar KOLLEGAER er FORSKELLIGE Inspiration til dialog og nysgerrighed 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 MODTAGELSE AF NYE KOLLEGAER 4 Nye kollegaer kommer fra månen 6 De nye er verdensmestre?! 8 Når den

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Vejledning til Forebyggelse af diskrimination

Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Aasted, Egedal & Filipsen ApS Grafisk Enhed 06-25 Copyright

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Afskedigelse af medarbejdere

Afskedigelse af medarbejdere Afskedigelse af medarbejdere At afskedige en medarbejder er en vanskelig opgave, som kræver både omtanke og empati. Denne håndbog giver nogle gode råd til, hvordan en afskedigelse gennemføres bedst muligt.

Læs mere

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling 3F og bekæmpelse af forskelsbehandling Analyse af integration og evne til at håndtere forskelsbehandling November 2006 Forfatter: JLP Sidst gemt: 23-11-2006 16:39 Sidst udskrevet: 24-11-2006 16:34 Q:\Projekt\0182-05

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Marianne Skytte Workshop: Fokus på anbragte og anbringelsestruede nydanske børn Seminar om marginaliserede nydanske børn og unge torsdag den 21. august

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Mangfoldighed i sundhedsvæsenet

Mangfoldighed i sundhedsvæsenet Mangfoldighed i sundhedsvæsenet Mangfoldighed i sundhedsvæsenet Copyright Dansk Sygeplejeråd/Institut for Menneskerettigheder 2006 Redaktion: Institut for Menneskerettigheder/Dansk Sygeplejeråd Tekst:

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Lov om forskelsbehandling og etnisk ligestilling. hudfarve tro ligeværd etnisk oprindelse Race lige muligheder Religion national oprindelse

Lov om forskelsbehandling og etnisk ligestilling. hudfarve tro ligeværd etnisk oprindelse Race lige muligheder Religion national oprindelse Lov om forskelsbehandling og etnisk ligestilling hudfarve tro ligeværd etnisk oprindelse Race lige muligheder Religion national oprindelse Indhold 1 Beskyttelseskriterier 1 Definition af hvordan de enkelte

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Personalepolitisk Messe 2010 Temaet Ledelse: Workshop, runde 3, kl. 14:00 14:45 Erhvervspsykolog, cand.pæd.psych. aut. Edith Kahlke kahlke@ddf.dk

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere