Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013"

Transkript

1 Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 : DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe ved formand for koordinationsgruppen for uddannelse Marianne Mose Bentzen

2 Disposition: DMCG PAL s uddannelsesarbejde Konkrete resultater fra Ideer og initiativer til implementering af anbefalinger til kompetence for fagprofessionelle Mon du har lyst til at deltage

3 Tværfaglig koordinationsgruppe: socialrådgiver, fysioterapeut, sygeplejerske, præst, akademisk medarbejder fra DMCG-PAL s sekretariat-kristine H H Arbejdsgrupper: Præster: Sten Bonde Socialrådgivere: Anne Nissen Fysioterapeuter: Hanne Bedoya Cabezas Sygeplejersker: Kirsten Halskov Madsen Lene Munk Lotte Brøndum SOSU assistenter: Ingelise Bøggild Forretningsudvalg Psykolog: Maibritt Guldin: EACP: Hvilke kompetencer skal en psykolog besidde i det palliative arbejde Læge: Henrik Larsen:deltager i beskrivelse af fagfeltet

4 DMCG PAL s uddannelsesgrupper Udarbejder monofaglige anbefalinger til kompetencer for fagprofessionelle, der kan og skal indgå i grunduddannelse; i efter - og videreuddannelser Indgår i samarbejde og netværksdannelse om, hvordan kompetencerne kan udvikles, implementeres,formaliseres og indgå i strategisk planlægning Vil gerne definere og beskrive forskellige former for tværfagligt samarbejde og beskrive behovet for teambaseret/tværfaglige kompetencer- tovholder havesmedspillere søges

5 For at sikre at fagprofessionelle har det nødvendige uddannelsesniveau i palliation Er det nødvendigt at have beskrevet kompetencekrav og uddannelsesmuligheder Både for den enkelte faggruppe og tværfagligt De specialiserede enheder varierer indenfor formelle palliative kompetencer, deltagelse i kvalitetssikring mv. PAVI: Kortlægninger af den specialiserede indsats i DK , s. 9

6 og det er en faglig og strategisk udfordring at tilpasse og udvikle kompetencetilbud til det aktuelle behov for palliativ indsats Kræft KOL Demens Ref: Lynn J. JAMA 2001

7 Kompetencetilbud på 3 kompetenceniveauer Niveau A : Kompetencen formidles i grunduddannelsen Niveau B: Basal kompetence er den nødvendige forudsætning for at varetage optimal palliation, når indsatsen indgår som en del af det kliniske arbejde. Formidles i postgraduat uddannelse Niveau C: Specialiseret kompetence er den nødvendige forudsætning for at varetage optimal palliation, når indsatsen udelukkende er palliation. Formidles i postgraduat uddannelse. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen. Pub 08/12

8 DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe Baggrund Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats Kortlægninger fra det nationale Palliative Videncenter (PAVI)i perioden fra Andet materiale Metode og struktur CANMEDs Role Framework Litteratursøgninger Analyse af nationale og internationale uddannelsesdokumenter DMCG-PAL MÅL Målet er at styrke kompetenceniveauet på basalt og specialiseret niveau i den palliative indsats og tage højde for fremtidige udfordringer relateret til det palliative fagfelt Læringsudbyttet er formuleret i henhold til Blooms, Simpsons og Kratwohls taksonomier og de viser progressionen fra prægraduat uddannelse til postgraduatuddannelse. Høring: Professionens egne og kliniske og undervisende miljøer Resultater Publikation: Anbefalinger for sygeplejersker Dokumenter: anbefalinger for social-og sundhedsassistenter, fysioterapeuter socialrådgivere Artikler : Omsorg 3/11 Uddannelsesnyt nr. 4-23/12

9 Anbefalingerne skal implementeres: Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats: DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe

10

11 ROLLE GENERELLE KOMPETENCER Basalt niveau 1 Klinisk palliativ sygeplejerske Kommunikator Forebygger og lindrer basale symptomer samt identificerer komplekse symptomer som opleves af patienten og/eller de pårørende Går i dialog og samarbejder med patient, pårørende, kollegaer samt relevante samarbejdspartnere. Optager og dokumenterer helhedsorienteret dialog fra patient og pårørende Samarbejder Leder og koordinator Sundheds Fremmer Formidler og udvikler Professionel Indgår i et aktivt samarbejde internt på arbejdspladsen og i relation til eksterne samarbejdspartnere. Deltager i sundhedsfaglig supervision både mono- og tværfagligt Anvender og prioriterer ressourcerne for at koordinere det palliative patientforløb i samarbejde med aktører i sundhedsvæsnet Støtter patienten og de pårørende til oplevelse af livskvalitet og mestring. Støtter patient og pårørende i sorg og krise Indgår kontinuerligt i personlig/faglig udvikling for at opnå strategisk målrettet kompetence udvikling. Faciliterer læring hos patient, familie og relevante samarbejdspartnere Kender sine forpligtigelser og funktionsområder i fagfeltet og praktiserer faget etisk, æstetisk, personligt og i værdimæssig overensstemmelse med det professionelle ansvar og med respekt for de behov den livstruede syge og dennes pårørende kan have

12 Kommunikator Viden Færdigheder Holdninger Går i dialog og samarbejder med patient, pårørende, kollegaer og relevante samarbejdspartnere Har forståelse for og kan analysere og anvende forskellige kommunikationsteorier og metoder Kommunikerer med en vis sikkerhed med den livstruede syge og dennes pårørende og har forståelse for metaforisk sprogbrug Er åben og værdsætter dialogen med den syge og de pårørende

13 Plejepersonale i den basale indsats % var social- og sundhedsassistenter og - hjælpere 11 % var sygeplejersker 3% er terapeuter Antallet var basissygeplejersker er faldet fra 8054 i 2001 til i 2010; Antallet af social- og sundhedsassistenter var steget med over 10 år i den kommunale sektor. I 2010 angives, at 24 % af de danske kommuner slet ikke har sygeplejersker ansat på plejecentrene Fremtidens hjemmesygepleje. Udfordringsrapport. Dansk Sygeplejeråd 2011 Kommunernes Landsforening og Sundhedskartellet 2011.

14 En vellykket implementering på arbejdspladsen forudsætter: Indflydelse på udvikling Netværk Ledelsesinvolvering

15 Ledelsesopgaven Værktøjer: Beskrivelse af plejeopgaverne Kompetencekort nationale Funktionsbeskrivelser Kompetencevurdering ved MUS Uddannelse og undervisning Monitorering Personalet Må have indsigt i hvilke kompetencer der er brug for i plejeopgaverne hos borger og patienter, pårørende og efterladte og have indsigt i, hvor samarbejdet mellem palliative enheder, kommuner og sygehus foregår og have adgang til den specialiserede viden som er nødvendig i forhold til lindrende pleje og omsorg

16 Start: Fortolkning af rollerne på forskellige niveauer Mener du, at rollerne og kompetencerne vil understøtte udviklingen og kvaliteten af den palliative indsats på dit arbejdssted? Er de relevante for arbejdsstedets/organisationens overordnede ledere og mellemledere? Hvilken rolle skal f.eks. hospitalsledelsen og tilsvarende øverste ledelser spille i udviklingen af den palliative indsats? (Sundhedsaftaler)

17 Specialiserede enheder i Danmark 2013: 18 hospice 5 palliative afdelinger 28 team palliation/fakta.aspx NB: kortet er ikke opdateret med prikker

18 Inspiration Praksisreflektion, før, under og efter vejledning og andre Læringsmetoder Klinisk sygepleje nr. 1

19 Sundhedsaftaler: Etablering af formelt samarbejde mellem kommune, hospitals- og praksissektor, Anbefalingerne til kompetencer for fag - professionelle

20 Uden sundhedsaftaler Uklare kommunikationsveje Manglende forståelse for hinandens arbejdsområde Manglende respekt for kommunal egen bestemmelse Uklare roller Uklare beslutningskompetence ift. indhold i sundhedsaftale Uklart ansvarsområde Økonomi

21 Med sundhedsaftaler Politisk bevågenhed Økonomisk bevågenhed Ledelse og ansvar er organiseret og struktureret i formelt indgåede aftaler Oprettelse af netværk/videndeling Klare kommunikationsveje Alle i organisationens enheder kender til aftalen med ressourcepersoner/palliative team Fokus på faglighed og kompetence i palliation

22 Forslag til indhold i sundhedsaftale En ressourceperson i hver kommune, i hvert plejehjem og på hver sygehusafdeling Ressourcesygeplejersker bør have kompetence i palliation svarende til B 2 niveau Der bør være et netværk af sygeplejersker med defineret ansvarsområde og funktion inden for palliation

23 Hvordan kan den palliative sygepleje styrkes med udgangspunkt i anbefalingerne Temadag 10. juni 2013 i Kvæsthuset, DSR. Målgruppe: regioner og kommuner, styrelser, faglige selskaber og sammenslutninger, fagprofessionelle Hensigt: drøftelse med henblik på at bidrage med ideer til en kommende strategi- og handleplan for kompetenceudvikling i den palliative indsats Arrangør: DMCG-PAL og DSR: DMCG-Pal.Uddannelse Marianne Bentzen. Jan 2011

24 Til debat: Skal nøglepersonsuddannelsen organiseres som en national, regional eller lokal uddannelse? Hvordan skal nøglepersonsuddannelse, diplommoduluddannelse og organiseringen af den palliative indsats relateres til hinanden? Hvordan skal nøglepersonfunktionen (kompetenceniveau, opgaver og ansvar) defineres fremover i forbindelse med stigende kompleksitet i opgaverne på det udvidede basale niveau? Hvordan sikre løbende uddannelse af C-personale og på hvilket niveau og til hvilke funktioner? DMCG-PAl-uddannelses semiar 30.nov-1 dec 2011.Marianne Bentzen

25 Vil du med i DMCG PAL uddannelsesgruppen

26 Vi arbejder for et sammenhængende fagfelt med tværfaglig integration som mål og middel Faglighed Profession Forskning Databaser Produktion af ny viden Tværfaglig integration Grund-videre og efteruddannelse Praksis Erfaring og viden mose bentzen

27 I har fået fortællingen om Hvad sker der i DMCG PAL s uddannelsesgrupper den store plan i grove træk- god fornøjelse med flere detaljer i workshops Tak til koordinationsgruppen, arbejdsgrupper, ledelse, faglige sammenslutninger, PAVI, fagforeninger og uddannelsesinstitutioner for støtte -og vi ser frem til det videre samarbejde

28 Det er ikke blevet sagt, at DMGC-PALuddannelse har en posterpræsentation

29 Flere er velkomne i DMCG-PAL arbejdet august 2013 kl DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe Publikationerne kan downloades på

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 Dansk Sygeplejeråd, Skt. Annæ Plads 30, Kvæsthuset 1008 København K Intro

Læs mere

Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker NR. 4 23. ÅRGANG 2012 UddaNneLseSnyt konfe rence Tema Kerneværdier i nye rammer side Å lære å utøve sykepleie, - å komme i en negativ 13 læringsprosess.

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien DANSK SYGEPLEJERÅD KOM I GANG MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL miniguide psykiatrien 1 Kom i gang med en sygeplejerskeprofil Miniguide psykiatrien Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Søren Svendsen Layout:

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK)

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) Mette Raunkiær Maj 2013 2 UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere