Gjallerhorn. Tidsskrift for professionsuddannelser N r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gjallerhorn. Tidsskrift for professionsuddannelser N r. 12 2010"

Transkript

1 Gjallerhorn Tidsskrift for professionsuddannelser N r

2 GJALLERHORN Tidsskrift for professionsuddannelser Nr. 12, 2010, ordrenr: Alle numre af GJALLERHORN ligger elektronisk på ny viden Gjallerhorn UDGIVET AF: Enhed for Professionsforskning, VIA UC Skejbyvej Risskov REDAKTION Ansvarshavende redaktør Søren Gytz Olesen Frits Hedegaard Eriksen, Kirsten Beedholm, Peter Møller Pedersen, Preben Thomassen, Aase Mygind Madsen, Martin Blok Johansen ILLUSTRATIONER Ingelise Staadsen Petersen, VIA Kommunikation Børge Pugholm LAYOUT Ingelise Staadsen Petersen, VIA Kommunikation 2

3 TEMA: OM BIOØKONOMI OG UDDANNELSE TIL SUNDHED EN KORT INTRODUKTION TIL TEMAET - Af Søren Gytz Olesen, forskningsdirektør VIAUC Det danske sundhedsvæsen undergår i disse år væsentlige forandringer. En demografisk udvikling med et større antal ældre, nye behandlingsmetoder, nye mediciner, ny teknologi, indførsel af behandlingsgarantier, stram budgetstyring, et stigende antal kronisk syge osv. har til sammen betydet, at presset på sundhedsvæsenet er øget. Det samme er forventningerne til sundhedsydelser i befolkningen. Vejen til et godt liv er ikke alene funderet i forventninger om livslang lykke i det gode samfund, men i ønsket om en vital og sund krop. Menneskets sundhed er blevet synonym med kroppens biologiske eksistens, og befolkningens trivsel er samtidig blevet et nationaløkonomisk objekt. Finansministeriets forventning om effektivitet kombineret med stramme styringsteknologier og behandlingsregimer har forvandlet opfattelsen af hvordan god pleje og behandling opfattes. Krav om kvalitetskontrol, normer for god pleje, registreringer mv. opleves både som en utidig indblanding i det professionelle arbejde og som et brud med opfattelser om hvordan den rigtige pleje bør udføres 1. Ansatte i sundhedsvæsenet er på den ene side udfordret af traditionelle etiske normer som fagene mere eller mindre har inkorporeret som centrale i deres værdigrundlag, og på den anden side som profession i kamp med andre faggrupper afhængige af de muligheder som et moderne sundhedsvæsen tilbyder i form af avancementsstillinger, specialfunktioner og et helt nyt sprog at tænke sig selv om professionel og sit fag i. De vidensformer, der former vores forståelse af os selv, er i stigende grad selv biologisk, genetisk og neurovidenskabelig funderet. De professionelles handlerum er indlejret i et fagsprog og en vidensdiskurs, dvs. en bioetik, der som bogholderi, juridisk regulering, revision mv. er afgørende for styringen af den samlede økonomi såvel som de praksisser i hvilke livet selv er objektet, målet og indsatsen 2. Dette paradoks er et vilkår, der afføder forskellige svar og analyser. Eksempler præsenteres i dette nummer af GJALLERHORN. Artiklerne er dermed også et billede på hvordan vidensformer, diskurser og styringsteknologier i sundhedsvæsenet etablerer sig som givne gestalter. GJALLERHORN indledes med en kommentar samt en artikel om Research Cirkles af professor Sven Persson fra Malmö Universitet. God læselyst. 1 Edith Mark og Birthe Wernberg (2004): Sygeplejefaglig dokumentation. Publiceret af Sygeplejeetisk Råd, 7. december 2004 samt i: Forum for kristen sundheds- og sygepleje, nr. 2, år 2004, udgivet af Dansk Kristelig Sygeplejeforening 2 Nicolas Rose (2009): Livets politik. Biomedicin, magt og subjektivitet i det 21. århund rede. Dansk Psykologisk Forlag, s

4 Forskningscirkler en vejledning Sven Persson, professor, Malmö Högskola Denne artikel handler om, hvordan forskere fra professionshøjskoler/universiteter, udøvende lærere og andre professionelle kan udvikle ny viden, der kan fremme udviklingen af skolen, professionshøjskolen eller universitetet, ved at deltage i forskningscirkler. Ambitionen er at yde konkret og praktisk vejledning til dem, der vil starte/ initiere forskningscirkler, men artiklen giver også et kort rids over baggrunden for forskningscirklernes fremkomst og anvendelsesmuligheder. Artiklen bygger på mine egne erfaringer med vejledning og forskningscirkler (Persson 2001, 2005, 2007), men også de forskningscirkler, som RMS (Ressourcecenter for Mangfoldighedens Skole) startede i Malmø med økonomisk støtte fra de nationale myndigheder for skoleudvikling. En ekstern evaluering af den lokale indsats i Malmø har sammen med interne evalueringer dannet grundlag for diskussionen af forskningscirklens potentiale som en metode til udvikling af skolen. Artiklen er bygget op som følger: Del 1 giver et billede af, hvad en forskningscirkel egentlig er eller kan være og derefter diskuteres forskningscirklen som en metode til skoleudvikling. Del 2 rummer en beskrivelse af, hvad man kan gøre for at starte, gennemføre og evaluere forskningscirkler. Her behandles de hyppigst forekommende spørgsmål om forskningscirkler. I nærværende vejledning har jeg mest fokus på forskningscirkler for lærere, og termerne lærere og professionsudøvere bruges i flæng. Hvis man imidlertid oversætter lærere til andre professionsudøvere, bliver beskrivelserne også gyldige for andre arenaer end blot skolen. Skolebegrebet omfatter i denne artikel også børnehaver, børnehaveklasser, fritidshjem og uddannelsesinstitutioner for voksne. 1. Hvad er en forskningscirkel? Udviklingen af forskningscirkler har rødder i arbejderbevægelsens ideal om folkets dannelse med studiekredse som grundlag for tilegnelse af kundskaber. Det, vi i dag kalder forskningscirkler, stammer imidlertid fra universitetsverdenen, nærmere bestemt den sidste halvdel af 1970 erne. Her blev der indført universitetsforløb for faglige tillidsrepræsentanter som et led i organiseringen af vidensudveksling mellem forskere og aktive i fagforeninger. De første forskningscirkler blev etableret med det formål at organisere mødet mellem hhv. forsknings- og erfaringsbaseret viden. Forskningscirklen skulle bygge på princippet om gensidigt udbytte (Nilsson, 1990). I en oversigt over forskningscirkler i skolemæssig kontekst anfører Holmstrand & Härnstenn (2003), at der er blevet opbygget erfaringer med forskningscirkler gennem 25 år. Forskningscirklen har dog kun i begrænset omfang været genstand for en systematisk forskningsindsats. Udgangspunktet er, at den fortsatte dialog mellem forskere og professionsudøvere kan danne grundlag for at udvikle deres egen praksis. I forskningsprocessen er formålet, at der skal ske en gensidig påvirkning mellem forskere og professionsudøvere, så begge parter kan ændre deres opfattelse af problemet. Dermed kan resultatet blive, at der opstår en ny eller bredere viden hos alle cirklens deltagere. Professionsudøverne kan bruge den nye viden til at forandre deres egen undervisning eller udvikle andre dele af skolens arbejde. Det kan endda føre til opdagelsen af, at der er behov for yderligere forskning om et bestemt problem, hvorved nye 4

5 forskningsprojekter kan initieres ud fra den indsats, cirklen har lagt for dagen. Nye udfordringer Der findes et relativt stort antal forskningscirkler over hele landet, og naturligvis i særlig høj grad i universitetsbyerne. Spørgsmålet er, hvorfor forskningscirklen har været så populær en metode til skoleudvikling. Svaret ligger sandsynligvis i de ændringer, der har fundet sted i skolen, og som det har været nødvendigt at imødegå med ny viden og nye kompetencer blandt lærerne og skolens øvrige personale. Jeg vil nu kort opliste nogle af disse betydeligste samfundsændringer og de konsekvenser, det har haft for udviklingen af lærerkompetencer. Et vigtigt aspekt vedrører, hvordan skolen ledes. Skolens forandring fra regel- til målstyring har ikke kun øget lærernes muligheder det har også øget kravene til, at de skal udvikle professionalismen i både erhvervet og skolen som helhed. Målstyring kræver, at lærerne har viden og kompetence til at undersøge, kontrollere og evaluere både deres egen undervisning og skolens virke som helhed. Mindre hierarkiske relationer, mere betoning af lærernes ansvar for at udvikle hele skolens arbejde og flere personlige møder kræver en ny slags professionalisme (Carlgren & Marton, 2000). En anden faktor, der har betydning for de nye måder, hvorpå man skal arbejde med kompetenceudvikling og efteruddannelse, er det multikulturelle samfund, vi lever i. Udviklingen af et stadig mere pluralistisk samfund, der er præget af etnisk og kulturel mangfoldighed, stiller andre krav til lærernes viden og kompetencer (Persson & Tallberg, 2002). Lærerne skal i særdeleshed tilegne sig interkulturelle kompetencer, hvis de skal kunne møde eleverne og deres forældre. Med den øgede sociale, kulturelle og økonomiske ulighed følger også en øget differentiering i elevernes mulighed for at præstere i skolen, hvilket manifesterer sig i karakterer, frafald, optag på gymnasiet m.m. I en tid med stadigt større etnisk, kulturel og klassemæssig opdeling er det heller ikke længere muligt at tale om skolen i ental. Skolen er blevet til skolerne, og læreren er blevet til lærerne. Set under et medfører disse forandringer, at vilkårene for lærernes arbejde er omskiftelige og under konstant udvikling, uanset om det er i førskolen, gymnasiet eller voksenundervisningen. For at imødekomme disse krav opstod begrebet om den reflekterende lærer (Schön, 1987, 1988). Tidligere antog man, at lærere udviklede sig ved først at tilegne sig teoretisk viden og dernæst anvende den i praksis. Dette blev dog kritiseret for at være en top-down implementering, idet undervisere både skulle kunne lære af og reflektere over deres egne erfaringer. Fra 1980 erne og frem blev denne proces kendt som refleksiv praksis, hvorved skoleudviklingen blev gjort til noget personligt. Det blev vigtigt for den enkelte lærer, i hvor høj grad han eller hun udviklede sin kritiske tænkning. Evnen til at kunne formulere sig, være kritisk undersøgende, argumentere og kommunikere er derfor blevet et centralt forhold i det pædagogiske forandringsarbejde. Forskningscirklen et sted til refleksion over praksis Det er ikke helt uproblematisk at se lærere og andre professionelle som reflekterende i/over deres professionsudøvelse, eller at opstille et ideal, som bygger på, at lærere skal reflektere i/over deres egen undervisning. Man kan spørge sig selv, hvorvidt og hvordan lærere og andre professionsudøvere, som bliver afkrævet umiddelbar handling, kan leve op til idealet om at være reflekterende i handling, samt hvilke temporale og rumlige muligheder de har for at reflektere over handling. Enkeltstående, sporadisk og målstyret efteruddannelse giver ikke lærerne mulighed for at reflektere over deres egen praksis. Skal dette opnås, kræver det tid, kontinuitet, møder og dialog. Det peger på, at forskningscirklen kan være et 5

6 sted til refleksion over handling, idet lærerne her kan få tid og plads til at undersøge deres egen praksis. Desuden viser undersøgelser, at lærere generelt hverken læser om eller er særligt interesserede i skoleforskning, hvilket også er et af svarene på, hvorfor forskningscirkler anses som en metode til skoleudvikling. I en interessant kommentar udpeger Somekh (1994) en af de vigtigste grunde til, at uddannelsesvidenskabelig og pædagogisk forskning ikke bruges som redskab til at udvikle og ændre praksis i undervisningen: Hovedparten af skoleforskningen er dekontekstualiseret, dvs. er taget ud af en sammenhæng og dermed ikke er mulig at applikere på lærernes særlige vilkår. Lærerne kan ganske enkelt ikke genkende sig selv i afhandlinger og forskningsrapporter. Forskningen beskriver ikke kompleksiteten i lærernes arbejde, men forenkler og reducerer det. I forskningscirklen får læreren mulighed for og hjælp til at analysere kompleksiteten i deres eget arbejde. Forskningscirklen medfører nye udfordringer for forskerne og udfordrer de traditionelle forestillinger om, hvad forskning indebærer. Lærere er tidligere blevet set som forskningsobjekter og som modtagere af den viden, forskningen har genereret (Lagemann, 1996), men i forskningscirklen opløses denne positionering mellem forskere og lærere. Når forskeren indgår i en forskningscirkel med lærere, så de sammen kan tilvejebringe viden om et problem, bryder forskeren med den opfattelse, at forskning er noget, man bedriver om lærere. I forskningscirklen bedrives forskning i stedet sammen med lærerne ud fra et deltagerorienteret synspunkt (Heron & Reason, 2001). Reason (1994) mener, at deltagerorienteret forskning har to formål. Det ene er at producere viden og handling, der er anvendelig for lærerne. Det andet formål er, at lærerne får en dybere forståelse af deres egen situation ved at konstruere deres egen viden. Som jeg viser i det følgende, er formålet med forskningscirklerne, at den frembragte viden på en eller anden måde skal lede frem til udvikling og forandret praksis. Forskningscirklernes formål Forskningscirklernes formål er at medvirke til udviklingen i skoler, professionshøjskoler og universiteter, ved at lærerne opsøger viden om et problem, de selv formulerer. Forskningscirklerne henvender sig derfor til lærere og skoler, som allerede har en idé om, hvilke spørgsmål de ønsker at undersøge (eller forske i). Forskningscirklerne ledes af forskere fra professionshøjskoler eller universiteter. I forskningscirklerne laver deltagerne empiriske undersøgelser, som tolkes og diskuteres af alle i cirklen for at opnå en dybere forståelse af de problematikker, som lærerne synes er vigtige. Skoler og professionshøjskoler/universiteter får gensidigt udbytte af forskningscirklerne. PROFESSIONSHØJSKOLE /UNIVERSITET FORSKNINGSCIRKEL/ SKOLE/FØRSKOLE SCHOOL/PRESCHOOL Figur 1: Forskningscirklen som medierende arena mellem skolen og professionshøjskolen Tre arenaer I organiseringen af forskningscirkler bør man tage hensyn til de tre arenaer, som er involveret, og som alle har forskellige interesser, formål og forudsætninger. De tre arenaer er professionshøjskole/ universitet, skole/førskole og forskningscirklen. Figuren illustrerer, at de tre arenaer påvirker hinanden gensidigt, men også, at forskningscirklen er den organisationsform, der binder de to andre sammen. Hvis vi antager, at alle arenaerne har deres eget formål, egne forudsætninger og egen kontekst, er det afgørende, at der tages 6

7 hensyn til disse i både planlægningen, implementeringen og evalueringen. Forskningscirklen har potentialet til at påvirke eller bidrage til udviklingen af såvel skole/førskole som professionshøjskole/ universitet, men vejen til succes afhænger i den henseende af at få de tre arenaer til at samarbejde. Skolen som arena Skolerne har interesse i at udvikle deres virke ved at give lærerne større kompetence inden for de områder, der svarer til skolernes behov. Med kompetence mener jeg, at lærernes viden kommer til udtryk i form af en handling eller et handlingsberedskab. Det muliggør, at vi kan formulere en række mål for forskningscirklerne. Disse mål kan samtidig motivere lærerne til at tage del i en cirkel. Målene kan formuleres således: Gennem deres deltagelse skal lærere udvikle redskaber til at: analysere pædagogiske hændelser og indplacere dem i en større kontekst anvende begreber til bedre at kunne forstå undervisningen og anden pædagogisk virksomhed anvende viden om forskningsprocesser til at undersøge pædagogisk virksomhed læse og forstå relevant forskning inden for det pågældende interessefelt formidle viden på en relevant måde anvende denne viden til at udvikle deres egen pædagogiske praksis i udviklings- og forandringsarbejdet på førskoleområdet, skoler og fritidshjem. Disse mål kan man tilstræbe at nå, og lærernes mulighed for at nå dem afhænger ikke kun af, hvad der sker i forskningscirklen, men også af de forudsætninger, man har på ens egen skole. Her spiller rektorer, skoleledere og andre ledelseslag en afgørende rolle. Det er stimulerende, men også krævende at være med i en forskningscirkel, og lærere har brug for støtte og opmuntring, hvis de skal lægge tid og arbejdsindsats i en forskningscirkel. Professionshøjskole/universitet som arena Forskere fra professionshøjskoler/universiteter deltager i forskningscirkler, fordi: der er behov for ny viden om, hvad det indebærer at være lærer i dag der er behov for at stille relevante spørgsmål med afsæt i lærernes praksis viden og erfaringer fra cirklen kan bruges i forskning og undervisning af kommende lærere. Det er ganske sigende, at vi ikke ved ret meget om, hvordan arbejdet i forskningscirklen og mødet mellem forskere og professionsudøvere påvirker professionshøjskolen/universitetet. Læreruddannelsens manglende forskningstilknytning er blevet kritiseret fra forskellig side i lyset af en undersøgelse af lærerstuderendes eksamensprojekter. Læreruddannelsen i Malmø har udtalt, at man her vil udvikle den praksisnære forskning, dvs. forskning, som tager udgangspunkt i problematikker og spørgsmål fra en lærerpraksis. Hvis indsatsen i forskningscirklerne skal få indflydelse på undervisningen af lærerstuderende, kræver det antageligvis, at forskere og cirkelledere i større udstrækning deltager på grunduddannelserne, og at der skabes nye kontaktflader mellem professionshøjskoler/universiteter og skolerne. Her tror jeg f.eks., at cirkelledernes personlige kontakter med udøvende lærere kan bidrage til et øget samarbejde mellem arenaerne. Forskningscirklen som arena Som tidligere nævnt bygger forskningscirklen på mødet mellem udøvende lærere, lærerstuderende og forskere fra professionshøjskolen. Inden for cirklens rammer skal lærerne undersøge, beskrive 7

8 og analysere problemer og spørgsmål, som de selv formulerer omkring deres egen praksis. I cirklen sker der en kollektiv vidensproduktion. Deltagerne bruger cirklen til at få hjælp til at forstå og analysere et problem, der kan føre til en udvikling og forandring af deres virke. Forskerens kompetence viser sig først og fremmest ved, at han/hun styrer forskningsprocessen i cirklen. Som arena bygger forskningscirklen derfor på dialog, kommunikation og det forhold, at deltagernes forskellige kompetencer kommer til udtryk. Forskellige varianter af forskningscirkler Forskningscirkler kan organiseres på forskellige måder ud fra forskellige formål. Stockholms forsknings- og udviklingsafdeling har erfaringer med at organisere godt 80 forskningscirkler med professionsudøvere fra forskellige områder. De skelner mellem cirkler til fordybelse af viden, til praksisnær forskning og til udviklingsarbejde (Stockholm by, 2006). I de forskningscirkler, der er organiseret i Ressourcecenteret for Mangfoldighedens Skole, har vi taget afsæt i, at de medvirkende lærere i forskningscirklerne skal følge en forskningsproces, som tager udgangspunkt i deres egne spørgsmål og problematikker. Vi arbejder med fire forskellige varianter af forskningscirkler: 1. Forskningscirkler med et foruddefineret tema, som lærere kan relatere sig til. Eksempler på temaer kan være forældresamarbejdet, tosproglighed eller interkulturel læring. 2. Forskningscirkler med afsæt i et emne, der kobles til didaktik. Matematikdidaktik og sprog samt historiedidaktik er eksempler på denne tilgang. 3. Forskningscirkler om spørgsmål, der er formuleret af et lærerteam eller arbejdsgruppe. Det kan fx være: Hvad indebærer begrebsudvikling, og hvordan kan vi udvikle elevernes begrebsforståelse? 4. Forskningscirkler til bestemte professionskategorier eller nøglegrupper. Her ser vi f.eks. cirkler til skoleledere. I forskningscirkler med et foruddefineret tema tilmelder lærere fra forskellige skoler sig for at skaffe mere viden om et bestemt fænomen, men også for at kunne lave empiriske undersøgelser i tilknytning til det givne tema. Det gælder også for forskningscirkler, som er mere skolefagligt og didaktisk orienterede. I forskningscirkler, der udgår fra en arbejdsgruppe på skole- eller førskoleområdet, er der fokus på lærernes egne erfaringer med samarbejdet i praksis og i en bestemt skolemæssig kontekst. Her kræves der længere indledende diskussioner, før deltagerne kan formulere en fælles vedtaget problematik. I udviklingen af skolens virke er rektorer og skoleledere nøglefigurer, og det er i særdeleshed et krav, at disse forstår, hvad arbejdet i forskningscirklen går ud på. Men ved selv at deltage i en forskningscirkel får rektorer og skoleledere også mulighed for at udforske deres egne problematikker og spørgsmål, og derfor har vi startet forskningscirkler, der henvender sig til netop disse nøglepersoner. Det skal understreges, at de forskningscirkler, der er initieret af Ressourcecentet for Mangfoldighedens Skole, anlægger et mangfoldighedsperspektiv. RMS arbejder med alle aspekter af begreberne integration og mangfoldighed: etnisk tilhørsforhold, køn, socioøkonomiske baggrundsforhold, seksuel orientering, nedsat funktionsevne mv. Det overordnede mål er en ligeværdig skole for alle. Forskningscirkler og skoleudvikling I dette afsnit vil jeg diskutere nogle spørgsmål, der kræver en del overvejelser, og hvor der måske ikke findes noget entydigt svar. Jeg vil først og fremmest reflektere over to forhold: Er det, der bedrives i forskningscirklen, forskning? Og medfører forskningscirklen skoleudvikling? Forskning og forskningstilknytning For forskeren medfører arbejdet i forskningscirklen, at hans/hendes absolutte kontrol over vidensprocessen bliver ophævet. Med hver deres forskellige kompetencer træder forskeren og læreren ind i et nært samarbejde for at producere viden. Forskeren må dermed 8

9 afgive sit monopol på at formulere de forskningsmæssige spørgsmål, der i stedet bør udgå fra lærerne og deres erfaring. Den kritik, der er blevet rettet mod den deltagerorienterede forskning, har sat spørgsmålstegn ved, om det er en frugtbar tilgang. I den sammenhæng er det afgørende, om lærere, som undersøger deres egen praksis i en forskningscirkel, er i stand til at sætte spørgsmålstegn ved deres egen praktiske professionsteori eller forforståelse af undervisningsprocesserne (Huberman, 1996). Forskere har ud fra et andet kritisk perspektiv fremhævet, at lærere ikke har tilstrækkelig viden eller kompetence til at bedrive forskning på en relevant måde. Den deltagerorienterede forskning, der er frembragt, har ifølge kritikerne ikke levet op til de krav, man bør stille til god forskning. Der har også været kritik af, at lærere er blevet anset for at være forskere, fordi dette ikke er deres profession; lærere skal beskæftige sig med at udvikle deres profession og undervisning i stedet for at bedrive forskning (Ziechner & Noffke, 2001). Det interessante spørgsmål bliver således: Kan man bruge ordet forskning om det, som forskere og lærere laver i forskningscirklen? Holmstrand och Härnsten (2003) er tøvende over for denne betegnelse, idet en forskningscirkel kun sjældent foretager en omfattende og mere systematisk undersøgelse: Vi argumenterer dermed for, at arbejdet i en forskningscirkel bedst kan betragtes som forskningslignende, og at det besidder mange af de kvaliteter, som forskning kan og bør have (s. 158). Forfatterne tager dog en række forbehold ved at supplere med, at forskningscirkler kan bruges til at initiere forskningsprojekter; at der kan forekomme regulær forskning inden for eller i tilknytning til cirklen; og at arbejdet har centrale elementer, der ligner en forskningsproces. Set fra min synsvinkel er det ikke afgørende, om vi kalder det forskning eller ej. Jeg har en ganske pragmatisk holdning til forskningscirklen. Mit ønske er, at forskningscirklen skal bidrage til videns- og kompetenceudviklingen hos de medvirkende, både cirkeldeltagere og -ledere, og jeg tror, cirklen har potentiale som et redskab til forandring og udvikling. Efter min opfattelse er det rimeligt at kalde arbejdet i en forskningscirkel for en kollektiv vidensproduktion gennem en forskningsproces. Et ofte forekommende begreb i professionshøjskole- og universitetsverdenen er forskningstilknytning. Begrebet bruges tit til at beskrive og problematisere, hvordan forskning læses og anvendes af professionsudøvere. Man kan sige, at diskussionen tager udgangspunkt i, at forskning hverken læses eller anvendes af professionsudøvere i nævneværdigt omfang. Denne problemformulering tager udgangspunkt i universiteterne; det er her forskernes resultater, der skal implementeres i en praksis. Som jeg ser det, er dette en ufrugtbar top-down-model, der har vist sig at fejle af diverse årsager, jeg ikke går dybere ind i her. Forskningscirklen bygger på andre præmisser. Forskningstilknytning er et møde; et møde mellem forskere og professionsudøvere, et møde mellem forskning og en interesse i viden. For deltagere, der følger den ovenfor skitserede forskningsproces, bliver den forskning, der bedrives inden for området, interessant, fordi den kan give læreren en bedre forståelse af hans eller hendes vidensfelt. Leder forskningscirklen til skoleudvikling? Svaret på det andet spørgsmål afhænger af, hvordan vi definerer eller forstår konceptet skoleudvikling. Det forekommer her rimeligt at skelne mellem udvikling på individ-, team- og organisationsniveau. På individniveau handler forandring og udvikling om den enkeltes viden og kompetence, og i forlængelse heraf forandring og udvikling af vedkommendes egen undervisning. Vi ved, at deltagerne gennem deres deltagelse i en forskningscirkel forandrer deres egen undervisning, og at de ser et stort potentiale for skoleudvikling i forskningscirklen (Holmström, 2008). På den måde bidrager deltagerne naturligvis til skoleudvikling. Hvis vi diskuterer skoleudvikling ud fra teamet på skolen eller førskolen, tror jeg, at vi allerede nu kan se en forandring i arbejdet. Dette er naturligvis særlig tydeligt i de forskningscirkler, der henvender sig direkte til team. Årsagen til, at vi fokuserer på teamet i skolen/førskolen er netop, at teamet er en nøglegruppe i forhold til forandring og udvikling. Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning sker ofte på 9

10 teamniveau. Det ses tydeligst i før- og grundskolens yngste klassetrin, men undervisere på de ældre klassetrin samt gymnasiet er også hyppigt teamorganiserede. Her ligger der et stort potentiale for videreudvikling. Hvis man derimod forstår en skole/førskole som en organisation, så tror jeg, at forskningscirklen har potentiale til at forandre skolen i retning af en mere lærende organisation forstået på den måde, at organisationsforandringer i større udstrækning kan baseres på viden, der stammer fra forskning eller efterprøvede erfaringer. Der er imidlertid behov for yderligere forskning til at belyse dette. 2. Rammer og forudsætninger Hvis en forskningscirkel skal lykkes, forudsætter det, at den har tydelige organisatoriske rammer. Det indebærer, at cirkellederen og -deltagerne laver en symbolsk kontrakt om, hvad der skal ske i cirklen. Der bør også være en kontrakt mellem arbejdsgiverne (f.eks. skoleledere for lærerne og afdelingschefer o.l. for cirkellederne), der regulerer de medvirkendes tidsforbrug og arbejdsindsats i cirklen. Det er vigtigt, at disse forudsætninger er på plads fra begyndelsen, så samtlige deltagere er klar over, hvilke forudsætninger der er gældende. Nedenfor beskrives nogle af de vigtigste organisatoriske rammer. Antal deltagere En forskningscirkel bør bestå af 5-8 deltagere og en forskeruddannet cirkelleder. Det giver plads til, at samtlige deltagere får taletid i diskussionerne, ligesom alle med jævne mellemrum får lejlighed til at fremlægge deres eget materiale for cirklens øvrige deltagere. Tid Erfaringer fra forskningscirkler peger på, at kontinuitet og et langsigtet perspektiv er vigtige faktorer i vidensproduktion. Ud fra dette har vi opstillet visse tidsrammer: Forskningscirklen kører i mindst 1½ år, og vi mødes to timer en gang hver tredje uge. Derudover skal deltagerne afsætte tid mellem møderne. I de forskningscirkler, vi har organiseret, har lærere fået to timer om ugen. Egne undersøgelser En forskningscirkel bygger på, at professionsudøverne formulerer et problem og nogle spørgsmål, de ønsker at opnå mere viden om. Til forskel fra en studiekreds stiller vi derfor krav om, at deltagerne i en forskningscirkel skal foretage en mindre, empirisk undersøgelse. Her skal de afprøve en eller flere relevante metoder til at besvare de spørgsmål, de har stillet. Et af formålene med dette er, at lærerne skal opnå erfaring med at dokumentere og analysere pædagogiske hændelser. Det bliver således et konkret eksempel på, hvordan lærere sammen med forskere kan analysere og reflektere over handling. Et yderligere formål er, at resultatet af den empiriske undersøgelse kan fremlægges for og formidles til andre, f.eks. ens egne lærerkolleger eller skoleledere, men også kommunen som helhed. Undersøgelserne skal fremlægges som et produkt. Produktet Forskningen om forskningscirkler tyder på, at processen i cirklerne har interesseret forskere (se f.eks. Holmsten & Härnsten, 2003). Forskerne har særligt interesseret sig for deres egen rolle i forskningscirklen. Derimod kan man godt konkludere, at videreformidlingen af cirklernes resultater har været dårlig, dvs. lærernes 10

11 egen vidensproduktion har ikke spredt sig til de andre arenaer i nævneværdigt omfang. Dette har medført et ønske fra vores side om, at cirklen skal resultere i et produkt, som deltagerne selv bestemmer, f.eks. en rapport, bog, udstilling eller film. Produktet er fælles, hvor den enkelte deltager kommer med sit eget bidrag. Vi ser produktet som afgørende for præsentationen og videreformidlingen af forskningscirklerne resultater. Det er også vigtigt at definere produktets målgruppe. Som oftest vil målgruppen bestå af andre lærere, rektorer, forældre og elever. En kollektiv vidensproduktion Lærere kan vælge at gå med i en forskningscirkel ud fra et ønske om at gennemføre et individuelt projekt, f.eks. at skrive en ph.d. Det er bestemt muligt at have denne tilgang, men alle i cirklen skal være bevidste om, at der bedrives en kollektiv vidensproduktion i cirklen. Deltagerne præsenterer empiri for hinanden, og alle hjælpes ad med at tolke, forstå og forklare empirien. Cirkellederens opgave Den vigtigste opgave for lederen af forskningscirklen er at lede deltagerne gennem forskningsprocessen fra problemformuleringsfasen til analyse og diskussion. Det er derfor nødvendigt, at lederen er forskeruddannet. I cirklen kan der indgå en række forelæsninger og seminarer med forskere eller andre eksperter, der kan give yderligere inspiration eller viden om specifikke emner. Ressourcer Deltagelse i en forskningscirkel skal ikke ses som et ideal i sig selv for ildsjæle eller andre interesserede. Det skal snarere ses som en metode til at organisere videns- og kompetenceudviklingen hos lærere og andre professionsudøvere, med det formål at udvikle hele skolens virke. Det betyder, at skoleledere og rektorer skal afsætte ressourcer til de medvirkende lærere, så de kan gennemføre deres deltagelse i cirklen på bedst mulig vis. I de cirkler, som blev organiseret inden for rammerne af Ressourcecenter for Mangfoldighedens Skole, blev der afsat følgende ressourcer: Lærere får to timer om ugen, de kan bruge på forskningscirklen Cirkellederen får fem timer pr. cirkelmøde til at forberede, gennemføre og evaluere cirklens arbejde. Hvis deltagerne mødes seks gange hvert semester, skal cirkellederen bruge 30 timer til pr. semester til at lede cirklen. Det er værd at bemærke, at der ikke afsættes ekstra ressourcer til at frembringe slutproduktet. Hvis deltagerne f.eks. vælger at skrive en rapport, bliver cirkellederen redaktør med ansvar for, at rapporten kan publiceres og bruges som videreformidling. Det indebærer, at cirkellederen (og -deltagerne) skal afsætte en del tid for at få et godt slutprodukt. Der bør afsættes ekstra ressourcer til at muliggøre dette. Det omtrentlige tidsforbrug som redaktør på rapporten kan være ca timer for cirkellederen. Hvordan starter man en forskningscirkel? Initiativet til at starte en forskningscirkel i en kommune kan komme fra lærere, forskere, rektorer og beslutningstagere på forskellige niveauer. De to hovedaktører er her hhv. skolen og 11

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling

Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling MONA 2006 1 7 Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling Jan Sølberg Danmarks Pædagogiske Universitet Der er stigende fokus på begrebet den lokale naturfaglige kultur i forbindelse med udvikling

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

At lære at blive lærer med en teknologi

At lære at blive lærer med en teknologi At lære at blive lærer med en teknologi Af Ann-Thérèse Arstorp & Tobias Heiberg UCC, januar 2014 Tak til KMD for deres støtte til DigiGuides! 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere