FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ"

Transkript

1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBETINGELSER (SAB) PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 28. august 2015 UDARBEJDET MWSC/JMLA KONTROLLERET RCGU GODKENDT RCGU

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 Styring og samarbejde Alment Projektgennemgang Arbejdsplan m.v Kontrol Dokumentation Kvalitetsstyring og miljøledelse 6 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Trafiksikkerhed og -afvikling Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 9 1 Arbejdsplads Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Afsætning Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje Færdselsregulerende foranstaltninger Ledninger Laboratoriefaciliteter Miljøforhold Geotekniske undersøgelser mv Vinterforanstaltninger Deponering/udsætning af overskydende materialer Kulturhistoriske interesser Indmåling af udførte arbejder 22 2 Jordarbejder Forberedende arbejder Muldjords- og blødbundsarbejder 24

3 2 2.3 Råjordsarbejder 25 3 Afvanding Alment Materialer Udførelse Kontrol 29 4 Belægningsarbejder Oversigt over belægningstyper Bundsikringsarbejder Ubundne bærelag af stabilt grus Varmblandet asfalt 36 5 Afmærkning Alment Materialer Udførelse 42 6 Afmærkningsmateriel Alment Omfang Materialer og udførelse Kontrol Fundering Betonarbejdet Stålarbejdet Aluminiumsarbejdet 45 7 Øvrige arbejder Nedtagning af flagstænger for deponering og genopsætning Vinterforanstaltninger Mandskab og materiel 46

4 3 0 Styring og samarbejde Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde, på udbudsdatoens seneste gældende udgave. 0.1 Alment Der henvises til VD's anlægs- og udbudsforskrift, AAB - Styring og samarbejde af på udbudsdatoens seneste gældende udgave, hvis bestemmelser er gældende med de nedenfor anførte ændringer og tilføjelser, indeholdende bestemmelser for entreprenørens indsats ved styring af entreprisen og samarbejde med bygherren i relation: Tid Kontrol og dokumentation Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø Trafiksikkerhed og -afvikling Beredskabsforhold Kontakt til myndigheder, herunder ledningsejere Vedrørende begreber henvises til Vej- og trafikteknisk ordbog i gældende udgave samt DS/EN ISO 9000:2006 og DS/EN ISO 14001: Projektgennemgang Bygherren indkalder til projektgennemgang senest 15 arbejdsdage efter kontraktindgåelse. I projektgennemgangen deltager bygherre, tilsyn og entreprenør/underentreprenør med nøglepersoner samt relevante ledningsejere. Projektgennemgangen er en detaljeret gennemgang af projektet med henblik på at sikre en fælles forståelse for kontraktens bestemmelser og rammerne for udførelsen. Herudover skal påregnes drøftet: udførelsesmæssige aspekter, interimskonstruktioner, etapeopdeling, overordnet tidsplan kontra entreprenørens oplæg til tidsplan, plan for arbejdsplads, trafikregulerende foranstaltninger og myndighedskoordinering identificering/kortlægning af særlige forhold, der kan have betydning for arbejdets gennemførelse i henhold til kontraktens bestemmelser, herunder forhold vedrørende tidsplan, den tekniske gennemførelse og kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og afvikling samt myndighedsbehandling aftale om hvorledes entreprenøren sikrer, at aftaler og informationer, der foreligger som resultat af projektgennemgangen, formidles og implementeres i entreprenørens organisation

5 4 Nøglepersoner forudsættes forinden projektgennemgangen af have erhvervet sig godt kendskab til projektet, for herved at sikre størst muligt udbytte af projektgennemgangsmødet. Entreprenøren kan ikke pga. manglende kendskab til projektet eller manglende besigtigelse på pladsen gøre krav på eventuel godtgørelse over for bygherren som en gene af dette. 0.3 Arbejdsplan m.v. Generelt Senest 15 arbejdsdage efter indgåelse af entrepriseaftale udarbejder entreprenøren en detaljeret arbejdsplan til forelæggelse for tilsynet. Arbejdsplanen skal overholde tidsfristerne anført i 2 og udarbejdes på grundlag af udbudstidsplan, hvis en sådan foreligger. Arbejdsplanen skal kunne anvendes som grundlag for aftaler om tidsfrister og koordinering med andre entreprenører, herunder ledningsejere, der samtidig skal udføre arbejder inden for arbejdsområdet. Ud over de i AAB og SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: at nødvendige trafikale omlægninger varetages af entreprenøren, herunder også indhentning af fornødne myndighedsgodkendelser forud for opstart. at der skal indregnes 3 dage til udtagning af eventuelle jordprøver for forureningsanalyse, og at entreprenøren skal kompensere herfor ved at arbejde i 2 holdskift (fra kl til 18.00). at der skal indregnes 2 uger til forsinkelse forårsaget af ledningsarbejderne, og at entreprenøren skal kompensere herfor ved at arbejde i 2 holdskift (fra kl til 18.00). at der til stadighed skal være adgang for anden entreprenør til området, idet ledningsentreprenører (fjernvarme, vand, gas, el og telekommunikation) o.a. kan arbejde samtidig med nærværende entreprise. Entreprenøren skal deltage i møder mv. for koordinering med øvrige entreprenører. Såfremt arbejdets fremdrift kompliceres, som konsekvens af påvist manglende koordinering med ovenstående entrepriser, ydes der ikke kompensation, ej heller tidsfristforlængelse. at ingen af de permanente arbejder må udføres som nat- eller weekendarbejder, med mindre entreprenøren har offentlige myndigheders indforståelse og skriftligt har modtaget tilsynets tilladelse hertil. Skulle entreprenøren undtagelsesvis få tilladelse til nat- eller weekendarbejde, indebærer dette ikke, at entreprenøren har krav på ekstrabetaling i denne anledning. at de i SAB anførte samt af leverandør og underentreprenør anbefalede hærdeperioder for belægningsmaterialer skal forløbe inden nye belægninger åbnes for trafik. Entreprenøren har det fulde ansvar herfor.

6 5 at der sikres adgang for Falck, brandvæsen etc. i tilfælde af ulykker. Dette gælder også ved arbejdets ophør. at de bløde trafikanter (cyklister og gående etc.) i hele anlægsperioden skal kunne komme gennem gader, veje og pladser på tørskoet og betryggende vis. at den for de tilgrænsende lodsejere og virksomheder nødvendige fodgængertrafik kan afvikles i hele anlægsperioden. at entreprenøren ikke må anvende nyanlagte arealer til materialetransport at der skal indregnes 2 arbejdsdage til eventuel stikprøvekontrol af eksempelvis komprimering i et belægningslag, før tilladelse til udlægning af næste lag kan påregnes. Meromkostninger og/eller spildtid forårsaget af dette er bygherren uvedkommende og kompensation gives ikke. Bygherren forbeholder sig retten til frit at vælge mellem at lade aktiviteter i vinterperiode, og som kræver iværksættelse af vinterforanstaltninger, udføre eller forlænge tidsfristen for arbejdets færdiggørelse. Forlængelse af tidsfristen sker uden udgift for bygherren. at komprimering skal ske under hensyntagen til eksisterende bebyggelse, der ikke må beskadiges. Er der fare for at beskadige nærtliggende bebyggelse, anvendes komprimeringsmateriel uden vibration. at al færdsel på veje med trafik skal foregå med indregistrerede køretøjer, Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan og tilsynet gøres straks opmærksom på dette. Anlægsarbejdets sikkerheds- og sundhedsarbejder jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 "Bekendtgørelse om bygge- anlægsarbejde" overdrages til entreprenøren. Entreprenøren er herunder forpligtiget til at udarbejde plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 0.4 Kontrol Entreprenørens egenkontrol For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage inden prøveudtagning skal finde sted. Kontrol af de enkelte delelementer er nærmere beskrevet under de særlige arbejdsbeskrivelser. Ifm. entreprenørens egenkontrol, skal bygherren min. have 1 arbejdsdag til at gennemgå kontrolafsnittet med tilhørende dokumentation inden entreprenøren fortsætter arbejdet. Merudgifter forbundet med dette er bygherren uvedkommende og er indeholdt i entreprenørens KS. Bygherrens kontrol Uafhængig af entreprenøren kontrol kan bygherren eller dennes tilsyn gennemføre kontrol af arbejdet.

7 6 Bygherrens kontrol fritager ikke entreprenøren for ansvar for, at arbejdet udføres i henhold til de stillede krav. 0.5 Dokumentation Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherren aflevere dokumentation i 2 eksemplarer omfattende det i AAB og SAB anførte samt: Logbog for trafikafmærkning Miljøindberetning Entreprenørens kontroldokumentation skal udarbejdes løbende i henhold til arbejdets fremdrift og i takt med, at data og registreringer foreligger. Kontroldokumentationens stade skal kunne fremvises på bygherrens forlangende vis og skal kunne udleveres til bygherrens gennemsyn. Tegninger med påførte ændringer og rettelser til "Som Udført" skal afleveres til tilsynet senest 2 uger efter afleveringen. 0.6 Kvalitetsstyring og miljøledelse Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Procedurer og arbejdsprocedurer Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåde for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure. Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende entreprisespecifikke arbejdsprocedurer: For færdselsregulerende foranstaltninger Arbejder nær gas- og luftledninger Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter ( m.v.). Styring af dokumenter omfatter: kvalitets- og miljøplanen dokumenter, der indeholder registreringer og dokumentation for kontrol jf. kravene i udbudsmaterialet ind- og udgående dokumenter/post/prøver m.v.

8 7 registreringer vedrørende kvalitet af produkter og ydelser samt registreringer vedrørende miljø- og arbejdsmiljø-forhold projektdokumenter udarbejdet af entreprenøren (tegninger, beregninger, afmærkningsplaner m.v.) plan for sikkerhed og sundhed (PSS) beredskabsplan Entreprenøren skal redegøre for styring af dokumenter, jf. ovenstående. Uddannelse og træning Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige og formænd, som er beskæftiget med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført deltagelse i et af Vejdirektoratet godkendt kursus Vejen som arbejdsplads, og kursets gyldighed skal opretholdes i hele entrepriseperioden. Følgende arbejder skal udføres af faguddannede medarbejdere eller medarbejdere med en dokumenteret erfaring inden for det pågældende fag: laboratorieundersøgelser kloakarbejder brolægningsarbejder Entreprenøren og underentreprenører kan skulle fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvor der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring. Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med de specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende. 0.7 Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Alment Inden hvert sikkerhedskoordineringsmøde skal entreprenøren ved sin sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren gennemgå sikkerheden på projektet ved en gennemgang (sikkerhedsrundering) i henhold til principper for mønsterarbejdsplads. Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og

9 8 godkendes af både entreprenør og sikkerhedskoordinator eller skal indgå som bilag til referat fra sikkerhedsmødet. Koordinering Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nær ved ulykker. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen deltage. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant deltage Entreprenøren/leverandører skal ved deres arbejdsleder og/eller arbejdsmiljørepræsentant yderligere deltage i fælles koordinerende arbejdsmiljømøder med nærliggende de nærliggende entrepriser, der påvirker nærværende entreprise pga. fællesarealer etc. Arbejdsmiljøkoordinatoren indkalder alle relevante personer til disse møder. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment Entreprenøren skal på bygherrens vegne, som anført i AAB, varetage afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejdet, herunder opdatering og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS), som udleveres i paradigmeform til entreprenøren i forbindelse med entreprisens opstart. Ved entreprisens påbegyndelse skal entreprenøren udarbejde plan visende byggepladsens indretning (inkl. indtegning af evt. ledningsejer skurvogne m.m.) og forelægge denne for tilsynet til godkendelse. Planen skal herefter indgå som en del af PSS. Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab på arbejdspladsen. Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal som minimum omhandle følgende forhold: Personskade Trafikuheld Trafikafvikling Tingskade Nedfald af materialer Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient

10 9 Spild af brændstof og kemikalier Brand Brud på forsyningsledninger Støv Støj Vibrationer Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/ eksplosive materialer, højspænding m.v.) Emner tabt på veje i drift 0.8 Trafiksikkerhed og -afvikling Alment Arbejder ved eller på veje Viborg Kommune er vejmyndighed for vejarealerne. Entreprenøren skal til tilsynet fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra entreprenøren. Planen fremsendes via tilsynet til relevante myndigheder. Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks meddeles tilsynet. Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer. 0.9 Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere Alment Entreprenøren skal i forbindelse med byggemøder redegøre for planlagt og igangværende myndighedsbehandling og kontakter til ledningsejere. Entreprenøren forestår anmeldelse af arbejdet til myndighederne i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter. Det påhviler nærværende entreprenør, i samarbejde med ledningsentreprenører og andre entreprenører, at koordinere anlægsarbejderne på en måde, som er økonomisk optimal for bygherrerne, og som sikrer optimal fremdrift for entrepriserne samt sikrer, at der ikke opstår entreprisegrænseproblemer. Bygherrerne lægger vægt på, at entreprenørerne viser vilje til at samarbejde og vil ikke acceptere krav om ekstrabetaling eller tidsfristforlængelse for forhold, som kan henføres til, at den fornødne koordinering mellem entreprenørerne ikke har fundet sted.

11 10 Forhold til ledningsejere Entreprenøren er pligtig til at gøre sig bekendt med den nøjagtige placering og det nøjagtige antal af eksisterende lednings- og kabelanlæg, og skal selv henvende sig til de respektive ledningsejere for præcise oplysninger herom og påvisning heraf. Dette gælder også for stikledninger. Ledningsoplysninger kan bl.a. fremskaffes på Erhvervs- og Byggestyrelsen, Ledningsregistret, LER, Entreprenøren skal ligeledes fremskaffe ledningsoplysninger inden for private matrikler, der berøres. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, han måtte påføre ledninger eller kabler, hvis placering fremgår af entreprisegrundlaget, eller er oplyst af bygherren eller ledningsejerne. Når påvisning ved ledningsejeren har fundet sted, er entreprenøren pligtig til selv at kontrollere oplysningerne ved håndgravning og blotlægge de aktuelle anlæg, inden der maskingraves på stedet, og han kan ikke påberåbe sig, at eventuelle forvoldte skader på ledninger og kabler m.m. skyldes unøjagtige angivelser fra ledningsejerne. Eventuelle beskadigelser af kabler og ledninger skal straks meddeles tilsyn og ledningsejer. Træffer entreprenøren på uforudsete ledninger eller kabler, skal disse afmærkes, og tilsyn og ledningsejer skal straks underrettes. Udgifter i forbindelse med uforudsete ledninger afregnes efter forudgående aftale. Entreprenøren skal generelt følge ledningsejernes anvisninger med hensyn til arbejder i forbindelse med eller i nærheden af de eksisterende ledninger, og udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet. Aftaler med ledningsejere angående evt. flytninger eller omlægninger af ledninger og kabler koordineres med tilsynet. Evt. gener fra disse arbejders udførelse berettiger ikke til ekstrabetaling. Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter tilsynets eller ledningsejerens anvisning mod godtgørelse efter de i SB for ekstraarbejder angivne regler. Alle arbejder omkring ledninger og kabler skal udføres i nøje overensstemmelse med ledningsejernes anvisninger, gældende regulativer. Bygherren har kendskab til eksisterende ledninger inden for de til rådighed stillede arbejdsområder som beskrevet i SAB afsnit 1.5. Det påhviler entreprenøren at træffe de nødvendige aftaler med ledningsejerne mht. tidspunktet for udførelse, flytning eller omlægning af ledninger og kabler. Alle aftaler skal forelægges for og godkendes af tilsynet.

12 11 Entreprenøren skal drage omsorg for, at brønde og afløbsledninger mv. ikke tilstoppes under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle materialeaflejringer skal fjernes omhyggeligt ved midler og metoder, der kan godkendes af tilsynet.

13 12 1 Arbejdsplads Supplerende bestemmelser til AAB Arbejdsplads, på udbudsdatoens seneste gældende udgave. 1.1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Arealerne for entreprisen henligger som vejrabat langs eksisterende vej samt markog skovarealer. Der skal anvendes arbejdsmetoder og materiel, således at der ikke sker skader på omgivende bygninger, belægninger og installationer mv. Enhver sådan skade skal udbedres af entreprenøren uden udgift for bygherren. Der skal anvendes arbejdsmetoder og materiel, således at der ikke sker skader på omgivende bygninger, belægninger og installationer mv. Enhver sådan skade skal straks meddeles tilsynet og udbedres af entreprenøren uden udgift for bygherren. Arbejdet skal udføres med mindst mulig gene for den offentlige trafik samt de omkringboende. Støjende arbejde, som f.eks. skære- og kompressorarbejde, må kun i særlige tilfælde foregå uden for normal arbejdstid, og da kun efter indhentning af tilsynets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Indsigelse mod bygherrenivellementer af eksisterende forhold skal ske skriftligt senest 1 uge før der gøres indgreb i et arbejdsareal. Intet må fjernes fra arbejdsarealerne, før tilsynet har taget stilling til, om dette skal genbruges. Entreprenøren må ikke anvende nyanlagte arealer til arbejdskørsel. Igangværende entrepriser og arbejder Ledningsarbejder Generelt vil ledningsomlægninger kunne finde sted løbende i anlægsperioden. Entreprenøren skal være opmærksom på, at visse ledninger ikke tåler afbrydelse i længere tid, hvorfor jordarbejdet skal tilrettelægges under hensyn til dette. Kommende entrepriser og arbejder Inden for entrepriseområdet kommer følgende arbejder til udførelse i samme periode som nærværende entreprise: Evt. ledningsarbejder Registrering af arealer og naboejendomme Entreprenøren har det fulde ansvar for arbejdsarealerne i den tid, han disponerer over dem, inkl. det areal bygherren har stillet til rådighed for skur- og materielplads mv.

14 13 Udgifter til afhjælpning af fejl og mangler ved eksisterende belægninger, kantbegrænsninger, brønde, dæksler, riste trapper, lyskasser mv. vil kun blive godtgjort entreprenøren, hvis denne inden arbejdet påbegyndes, detaljeret har dokumenteret over for tilsynet, at manglerne/fejlene er til stede på dette tidspunkt. Som dokumentation for tilstanden før arbejdets igangsætning skal entreprenøren foretage en fotoregistrering af området. Specielt bør der tages nærbilleder de steder, hvor entreprisen støder op til bygninger, indgange, trapper, lyskasser, pumpestation, transformerstation mv. ejet af tredjemand, samt nærved liggende bygninger. Fotos skal udleveres digitalt i jpg-format til byggeledelsen. Forurenede arealer Vedrørende særlige foranstaltninger ved arbejder i disse områder henvises til SAB Jordarbejder. 1.2 Afsætning Bygherrens afsætning Bygherren anviser/afsætter 3 plan- og højdefikspunkter inden for anlægsområdet. Afsætningsdata afleveres digitalt i S34J. De opgivne fikspunkter skal anvendes som grundlag for entreprenørens detailafsætningssystem. Eventuelle supplerende fikspunkter afsættes af landinspektør på entreprenørens bekostning. Bygherren afsætter ikke den i AAB nævnte stationeringslinje. Entreprenørens afsætning Al anden afsætning end den i punkt 2.1 anførte påhviler entreprenøren. Entreprenøren får i forbindelse med opstart udleveret projektet digitalt (2D CADfil) til anvendelse i forbindelse med afsætning mv. Entreprenøren skal således selv sikre alle relevante afsætningsdata er udtrukket. Tilsynet skal have lejlighed til at kontrollere systemlinjernes afsætning inden arbejdets udførelse. Sikring af fikspunkter Entreprenøren har det fulde ansvar for hovedpunkternes bevarelse og skal sikre disse omhyggeligt. Valg af beskyttelsesprincip afhænger af punkternes beliggenhed. Eventuelle udgifter i forbindelse med retablering af tabtgåede fikspunkter samt eventuel udarbejdelse af rettelser til afsætningsdata afholdes af entreprenøren. Ved eventuel retablering af fikspunkter skal entreprenøren benytte den af bygherren anviste landinspektør.

15 Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje Arbejdsområder Arbejdsområder vil blive fastlagt i forbindelse med kontraktforhandlinger, mens det påhviler entreprenøren selv at indgå aftale med en eller flere lodsejere for mulig placering af arbejdspladsarealer. Entreprenører og leverandører for de under pkt. 1 nævnte arbejder samt tilsynet skal have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt. Transport på udlagt bundsikrings- og stabilgruslag på fremtidige vejanlæg må kun foretages med materiel, hvis akseltryk ikke overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Transport må ikke beskadige råjorden. Såfremt entreprenøren ønsker yderligere arbejdspladsareal, end det der kan træffes aftale om i forbindelse med kontraktforhandlingen fremskaffes dette på entreprenørens initiativ og regning. Aftaler mellem entreprenør og lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje ud over de tidligere nævnte skal straks meddeles tilsynet. Sådanne aftaler skal foreligge skriftligt, og det skal fremgå af aftalerne, at de er bygherren uvedkommende. Arbejdsplads Entreprenøren skal sørge for evt. indhegning af skure, oplagsplads mv. Dette gælder dog ikke oplagsplads for bygherreleverancer, for hvilken der tilkommer entreprenøren særskilt betaling. Jordfaste hegn kan ikke forventes tilladt anbragt i belægninger, der skal bibeholdes. Evt. tyveri og skader af alle arter er bygherren uvedkommende. Entreprenøren skal stille fornødne rum - inklusive opvarmning, belysning, rengøring mv. - til rådighed for bygherrens tilsyn og til afholdelse af bygge- og sikkerhedsmøder. Til bygge- og sikkerhedsmøder skal der regnes med et antal mødedeltagere på op til 8 personer. El, vand og afløb til byggepladsen etableres og bekostes af entreprenøren. Såfremt afløb ikke kan tilsluttes eksisterende spildevands- eller fællesledning, som bevares, skal afløb fra mandskabsvogn(e) opsamles i tank og tømmes på entreprenørens foranledning og regning. Entreprenøren skal sikre at arbejdspladsen og arbejdsområder er passende belyst. Belysningen må ikke være til gene for trafikken eller nærliggende beboelse og skal i øvrigt godkendes af tilsynet. Alle deponerings-, tilslutnings- og afledningsafgifter etc. forbundet med den daglige drift af arbejdspladsen skal afholdes af entreprenøren og skal være indeholdt i post

16 15 Entrepriseledelsen, herunder formænd, skal kunne træffes på telefon inden for normal arbejdstid (også når der arbejdes i flerholdsskift), og i øvrigt når der foregår arbejder på arbejdspladsen. Adgangsveje Adgang til arbejdsområderne skal ske ad offentlige veje. Generelt gælder: Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer efter nærmere aftale med vejmyndigheden Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken Åbninger for til - og frakørsel skal placeres efter aftale med vejmyndigheden Til - og frakørsel skal altid ske i færdselsretningen Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes. Hvor adgang til bygning afskæres i forbindelse med etablering af ledningsgrav, skal entreprenøren levere og etablere midlertidige adgange ved brug af gangplader og gangbroer. Aflevering af arbejdsområder og adgangsveje Alle midlertidige installationer hertil skal efter endt brug ryddes, og tilslutninger skal retableres efter ledningsejernes anvisninger. 1.4 Færdselsregulerende foranstaltninger Arbejdet omfatter udarbejdelse og godkendelse af trafikafviklingsplaner samt levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning. Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm. i gældende udgave. Alle nødvendige foranstaltninger, også selv om de ikke er nævnt i det følgende, eller foranstaltninger, som er nødvendiggjort af de anførte bestemmelser, afholdes af entreprenøren inden for tilbuddet. Det gælder såvel leverancer som montering, flytning, vedligehold samt demontering mv. I hele udførelsesperioden skal arbejdsområdet være åbent for kørende trafik tilhørende ejere/lejere, for fodgængere, varekørsel, afsætning og påstigning af passagerer, og der skal til stadighed ubetinget være passagemulighed til alle ejendomme omkring arbejdsområdet. Kørebanearealet skal altid som minimum være befæstet med stabilt grus, og overfladen skal være jævn. Entreprenøren skal straks tilfylde eventuelle huller.

17 16 Trafikken, herunder også udrykningskørsel, skal i hele udførelsesperioden kunne foregå uhindret, med mindre der er truffet særlige aftaler herom med tilsynet. Fodgængerarealer skal være befæstet med en fast belægning (chaussésten/fliser/- asfalt/træplader/gangbroer) i en bredde på mindst 1,2 m. Uanset tilsynets og myndighedernes godkendelse af de færdselsregulerende foranstaltninger bærer entreprenøren det fulde ansvar ved evt. opståede trafikuheld, der kan relateres hertil. Al afspærring og afmærkning samt eventuelle ændringer heraf skal kunne godkendes af vejmyndighederne og politiet, hvis anvisninger i øvrigt skal følges. Al afspærring og afmærkning skal udføres i reflekterende materialer. Entreprenøren stiller alt nødvendigt skilte- og belysningsmateriale til rådighed, ligesom denne opstiller, og i hele anlægsperioden vedligeholder samt nedtager dette efter arbejdets færdiggørelse. Samtlige berørte veje skal løbende rengøres af entreprenøren. Alle materialer til ny belægning skal indbygges umiddelbart efter levering og må kun lægges i mindre depoter på byggepladsen inden for det/de afspærrede områder, der er under udførelse. Langs arealer, som støder op til trafikerede arealer, skal entreprenøren påregne at opstille (tæt, hvis myndighederne kræver det) betonautoværn, i hvilke der monteres afspærring i form af to rækker rød/hvide lægter. Øverste lægte skal sidde i en højde af ca. 1,20 m. Drift og vedligehold Ansvar Entreprenøren skal sikre, at de færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og funktionsdygtige efter gældende bestemmelser. Entreprenøren skal straks reagere ved mangelfuld afmærkning, idet entreprenøren selv bærer ansvaret for al skade, som kan føres tilbage til at sædvanlige eller særlige krævede foranstaltninger ikke er truffet. Daglige rutiner Entreprenøren har til enhver tid det fulde ansvar for, at afmærkningen er på plads og i orden og skal kontrollere og vedligeholde denne mindst 2 gange på alle dage. Entreprenøren skal dagligt føre logbog over hvornår kontrol og vedligehold af de færdselsregulerende foranstaltninger udføres og af hvem. Indhold i logbog: Tidspunkt for kontrol

18 17 Observationer/afvigelser Afhjælpende foranstaltninger Beredskab Entreprenøren skal ved arbejdets påbegyndelse meddele politi og vejbestyrelse hvor han kan kontaktes uden for arbejdsperioder i tilfælde af skade eller driftsforstyrrelser ved afspærring og afmærkning. Entreprenøren skal etablere et beredskab som uden for arbejdsperioder øjeblikkeligt kan træde i funktion. Der må allerhøjst forløbe 20 minutter fra vagten bliver kaldt til indsatsen på stedet er påbegyndt. Beredskabet skal minimum bestå af 2 kontaktpersoner som ved hjælp af et internt kommunikationsmiddel tilkalder nødvendig og øjeblikkelig assistance. Entreprenøren skal senest ved arbejdets påbegyndelse redegøre for de beredskabsmæssige forhold i form af en detaljeret indsatsprocedure. 1.5 Ledninger Entreprenøren skal påregne følgende ledninger og kabler i området: Kloakledninger Vandledninger El-ledninger Gadelyskabler Kommunikation Gasledning Omfang af eksisterende ledninger og kabler, disses beliggenhed og eventuelt forlægninger/renoveringer/fornyelser vil blive oplyst i forbindelse med kontraktforhandlinger og/eller i forbindelse med ledningsmøder som afholdes i forbindelse med arbejdets opstart eller løbende efter behov i anlægsperioden. Som det fremgår af ovennævnte skal entreprenøren påregne og tåle, at der i forbindelse med nærværende entreprise, foregår ledningsarbejde ved anden entreprenør. Det forudsættes, at ledningsentreprenører alene foretager ledningsrenovering inkl. opgravninger i niveau under underside af eksisterende grusbærelag/flisebelægning samt tilfyldning til ca. underside af bundsikringsgrus i fremtidigt vejprofil. Alle øvrige arbejder beskrevet i udbudsmaterialet er omfattet af nærværende belægningsentreprise, med mindre der udtrykkeligt er angivet, at det udføres i anden entreprise. Den nye belægning (gangareal, cykelsti og kørebane mv.) og evt. nye kantstenslinier skal udføres af belægningsentreprenøren. Belægningsentreprenøren skal udgrave vej-/stikassen og har ansvaret for, at planum er korrekt komprimeret og profileret, forinden de nye belægninger udføres.

19 18 Under fortove og stier med jorddækning over kabler og ledninger, der er lig med eller mindre end 30 cm, er det ikke muligt for ledningsejerne at foretage "kraftig" komprimering, idet kabler og ledninger i så fald kan beskadiges. Komprimeringen overdrages nærværende entreprenør til udførelse i forbindelse med udlægning af SG-laget, idet der så er tilvejebragt en for god komprimering nødvendig lagtykkelse. Entreprenøren skal finde sig i de ulemper, som sådanne arbejder kan medføre, og kan ikke kræve noget vederlag eller forlængelse af tidsfristen som følge af disse ulemper. Alle arbejder omkring ledninger og kabler skal udføres i nøje overensstemmelse med ledningsejernes anvisninger, gældende regulativer mv. Kabelarbejder kan ikke forudsættes udført ved temperaturer under 5 C. Det påhviler entreprenøren at træffe de nødvendige aftaler med ledningsejerne mht. tidspunkter for flytning eller omlægning af ledninger og kabler. Alle aftaler skal forelægges for og godkendes af tilsynet. For koordinering af samarbejdet mellem entreprenør og ledningsejerne afholdes ledningsmøder efter behov. Det første møde afholdes umiddelbart efter arbejdets overdragelse, hvor entreprenøren samtidig sikrer sig at være i besiddelse af alle relevante ledningsoplysninger. 1.6 Laboratoriefaciliteter Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter som angivet i nærværende SAB. De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et af tilsynet godkendt laboratorium. Prøvningen udføres i henhold til de fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad 2 stk. 2 angivne materiale. Ikke foreskrevne (men af tilsynet forlangte) prøver betales af bygherren, dersom prøveresultaterne falder inden for de anførte krav. I modsat fald betales prøverne af entreprenøren. Entreprenøren skal umiddelbart efter forsøgenes udførelse aflevere forsøgsresultaterne på skemaer godkendt eller udleveret af tilsynet. 1.7 Miljøforhold Alment Entreprisen skal tilrettelægges og gennemføres med henblik på at genere omgivelserne mindst muligt. Bygherren kan beslutte (for at imødegå overskridelser af de efterfølgende angivne grænseværdier), at der udføres målinger af støj og vibrationer på lokaliteter, som

20 19 entreprenøren vil få anvist ved entreprisens opstart. Udgifter hertil afholdes af entreprenøren som en del af dennes kontrolplan. Der vil være tale om udstyr til konstant overvågning og registrering, som forestås af bygherren. Ændring af materiel og arbejdsareal for at overholde miljøkravene skal ske uden ekstraudgift for bygherren. Entreprenøren skal i god tid før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., advisere naboer, der forventes berørt af generne. Støjgener Grænserne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder i skel ved de omkringliggende boliger og andre støjfølsomme arealer. For dagperioden mellem kl gælder det, at støjen ikke må overskride 70 db, uden for denne periode må støjen ikke overskride 40 db, mens man generelt ikke må arbejde mellem kl på grund af støjgener. Vibrationsskader og vibrationsgener Arbejdsprocesser, som medfører vibrationer, må kun gennemføres i tidsrummet mandag-fredag kl Der skal vælges materiel, som giver mindst mulige vibrationer i omgivelserne. For at sikre mod vibrationsskader på omkringliggende bygninger må den maksimale vibrationshastighed på bygningers fundamenter ikke overstige 5,0 mm/sekund ved entreprenørarbejde. Såfremt der inden for arbejdsområdet er beliggende fredede og bevaringsværdige bygninger er en grænseværdi på 3,0 mm/sekund gældende. Til imødegåelse af vibrationsgener over for personer må KB-vægtet accelerationsniveau målt på gulvet i de omkringliggende bolig- og erhvervsbebyggelse ikke overstige 75 db hhv. 85 db (KB-vægtet accelerationsniveau). Støvgener Lovkrav, grænseværdier og mål Der skal udføres effektiv støvbekæmpelse i forbindelse med arbejdet af hensyn til nabobebyggelse, trafikanlæg mv. Støvgener skal imødegås ved en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejderne. Omkring bebyggelserne kan der stilles krav om vanding afhængig af udførelsesmetoder.

21 20 Udstyr Entreprenøren skal i sin miljøplan redegøre for, hvordan han agter at bekæmpe støvgener under arbejdet. Herunder skal entreprenøren beskrive, hvilket udstyr der eventuelt skal anvendes i bekæmpelsen, f.eks. udstyr til vanding, hegn eller presenninger til overdækning af jorddepoter el. lign. Udførelse og arbejdsmetoder Entreprenøren skal i sin miljøplan beskrive støvende arbejdsprocesser samt udstyr og arbejdsprocedurer, der planlægges anvendt til bekæmpelse af støvgener. Entreprenøren skal gennem sin arbejdstilrettelæggelse så vidt muligt forebygge, at der opstår støvgener. Entreprenøren skal sørge for fornøden vanding, renholdelse af veje samt overdækning af jord- og sanddepoter, så støvflugt undgås. Kontrol og dokumentation Entreprenøren skal redegøre for den planlagte kontrol i miljøplanen og dokumentere denne over for tilsynet ved anvendelse af et af entreprenøren udarbejdet kontrolskema. Kontrolskemaet skal som minimum omfatte følgende punkter: Lokalitet Dato Kontrollant Hvilke aktiviteter, der udføres på pladsen Støvbekæmpende foranstaltninger Eventuel beskrivelse af yderligere foranstaltninger for at nedbringe støvgener. Tilsynet skal til enhver tid have adgang til dokumentationen hos entreprenøren. Affaldshåndtering og -bortskaffelse Entreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive: hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisens gennemførelse hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning 1.8 Geotekniske undersøgelser mv. Bundundersøgelser Der er ikke udført geoteknisk forundersøgelse.

22 21 Forureningsundersøgelser En del af entreprisen ligger inden for matrikelskel til offentlig vejareal. Da der er tale om offentligt vejareal, skal jorden betragtes som kategori 2-jord. Jord fra offentlig vejareal skal anmeldes på normal vis med henblik på bortskaffelse til godkendt deponi. Under udførelsen skal entreprenøren indregne 3 arbejdsdage til eventuel yderligere stikprøvekontrol af forureningsgraden på hele entreprisestrækningen, før tilladelse til fortsættelse af gravearbejdet kan påregnes. Entreprenøren skal kompensere herfor ved at arbejde i 2-holdskift (fra kl til 18.00). Skulle det vise sig, at der antræffes forurenet jord, skal arbejdet øjeblikkelig indstilles i det aktuelle område, og tilsynet skal straks kontaktes. Såfremt der kræves foranstaltninger, der afviger fra det i tilbudslisten forventede, vil sådanne foranstaltninger blive afregnet særskilt efter nærmere aftale. 1.9 Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger kan kun komme til udførelse efter nærmere forudgående aftale med tilsynet. Vinterforanstaltninger forventes i så fald bl.a. udført ved udlægning og senere fjernelse af vintermåtter. Entreprenøren bliver godtgjort for vinterforanstaltninger efter aftale med tilsynet og/eller iht. stipulerede ydelser i TBL. En standsning af arbejdet fra entreprenørens side kan ikke medføre økonomisk kompensation af nogen art Deponering/udsætning af overskydende materialer Kategori 2-jord i overskud skal, hvis andet ikke er aftalt med tilsynet, bortskaffes af entreprenøren til godkendt deponi. Bygherre er bekendt med to lodsejere, der ønsker at modtage rent overskudsmuld. Forurenet jord uden for kategori forudsættes bortskaffet. Deponeringssted kan variere afhængig af forureningstype. Deponeringsudgifter, ekskl. sorteringsafgifter (med mindre andet særskilt aftales med tilsynet inden bortkørsel), for bortskaffet overskudsjord betales af bygherren. Entreprenøren skal hver måned i forbindelse med fremsendelse af acontobegæring, aflevere en mængdeopgørelse over bortkørt fyld, asfalt og lignende Kulturhistoriske interesser Entreprenøren skal påregne og tåle, at museum følger gravearbejderne og skal finde sig i løbende korte afbrydelser, hvor der af museumsfolkene spottes genstande, som kan have kulturhistorisk værdi. I tilfælde af egentlige fund, der kræver nærmere undersøgelse, kan museet beordre arbejdet midlertidigt stoppet.

23 22 I entreprenørens tidsplan skal samlet være indregnet 2 ugers ventetid som følge af arkæologiske undersøgelsesarbejder i entreprisen - uden at det hermed vil give anledning til tidsfristforlængelse. Entreprenøren er pålagt, såfremt der viser sig behov herfor, for at overholde færdiggørelsesfristen, at arbejde i 2-holdsskift (fra kl til 18.00) for indhentning af op til 2 ugers registreret ventetid. Udgiften hertil, samt udgifter til eventuel nedlukning og genopstart, skal være indeholdt i tilbuddet under post Indmåling af udførte arbejder Alment Entreprenøren skal foretage registrering og indmåling af alle anlæg, som er berørt af nærværende entreprise inkl. eksisterende anlæg inden for entrepriseområdet, samt udføre "som udført" dokumentation herfor. I øvrigt foretages indmålinger i henhold til de enkelte arbejdsbeskrivelser. Udgifter til disse indmålinger skal være indeholdt i tilbuddet. Indmåling og registrering Indmålinger skal være digitale og registreres i 3D med reference til S34J. Bygherrens krav til indmåling og registrering er blandt andet baseret på "Norm for registrering af ledninger", DS 462. For de enkelte anlæg skal følgende indmåles: Afløbs- og ledningsanlæg Midte af brøndrist/-karm (såvel eksisterende som nye) Bundløbskoter Hjørner af kloakbygværker Kabelrørføringer Belægninger Belægningsgrænser, såvel nye som mod anden type belægning Evt. kantstenslinier og kantstenstyper/-grænser. Inventar/udstyr Vejudstyr, bænke, cykelstativer, flagstangsbøsninger, eludtagsbrønde etc. Dokumentation Den krævede indmåling og registrering er entreprenørens blivende "som udført" dokumentation. Dokumentationen leveres i digitalt format (3D) som AutoCAD (DWG-filer) eller MicroStation (DGN-filer), hvor de enkelte indmålingspunkter er tilknyttet en lagstruktur, hvoraf det fremgår hvilket element der er indmålt.

24 23 2 Jordarbejder Supplerende bestemmelser til AAB - Jordarbejder, på udbudsdatoens seneste gældende udgave. 2.1 Forberedende arbejder Rydning Entreprenøren skal rydde det for arbejdet nødvendige areal for alt, som måtte være til hinder for arbejdets rette udførelse. I forbindelse med de arkæologiske forundersøgelser vil stiens tracé blive ryddet for træer mv. Entreprenøren skal selv ved besigtigelse på stedet gøre sig bekendt med omfanget af den nødvendige rydning. Vegetation med en stammetykkelse på mere end 10 cm skal som udgangspunkt afgrenes og tilgå lodsejeren medmindre andet er aftalt med tilsynet. Udførelse Evt. vejudstyr, gadeinventar mv. forbliver bygherrens ejendom og skal nedtages af entreprenøren for senere genanvendelse. Udstyret skal nedtages i takt med arbejdets fremdrift og henlægges i depot på arbejdspladsen. Udstyr, som ikke skal genanvendes, skal af entreprenøren transporteres til kommunens oplagsplads eller til andet sted inden for bygrænsen efter nærmere aftale med tilsynet. Nedrivning Der forventes ikke nedrivningsarbejder i forbindelse med nærværende entreprise. Alment Opbrydning og optagning af belægning Omfanget af arbejdet er angivet i TBL. Evt. indvundne granitmaterialer, kantsten, bro- og chaussésten etc. tilhører bygherren og skal omhyggeligt rengøres og efter nærmere aftale med tilsynet i sorteret stand køres i depot på bygherrens materialeplads eller til andet sted efter nærmere aftale med tilsynet inden for en radius af 15 km fra projektområdet. Alle skelafgrænsninger (hække, rækværk, murværk og stakit) og generelt bevoksning uden for entreprisegrænser må ikke beskadiges. Entreprenøren kan påregne, at bygherren ikke ønsker ældre betonmaterialer (betonkantsten, fliser, SF-sten etc.) genanvendt. Entreprenøren kan således forvente, at alle opbrudte betonmaterialer bortskaffes af entreprenøren til miljørigtigt deponi. Eventuelle deponerings- og sorteringsafgifter forbundet hermed afholdes af entreprenøren.

25 24 Den endelige grænse for opbrydning af belægninger, specielt i tilstødende arealer/sidegader mv., skal fastlægges sammen med tilsynet og skal endelig godkendes af dette, forinden opbrydnings- og gravearbejder påbegyndes. Udførelse Opbrudt asfalt skal bortskaffes af entreprenøren til miljørigtigt deponi. Genbrugeligt BG (bundsikringslag) og SG skal opgraves og oplægges i depot for senere genanvendelse. Såfremt koter til underside af eksisterende BG og SG passer sammen med de nye projektkoter, skal genbrugeligt BG og SG, såfremt lagtykkelse er som det krævede jf. tværprofiler, ikke fjernes, men indgå som BG og SG i den nye belægning. Entreprenøren skal udføre et repræsentativt antal prøvehuller (min. 1 stk./100 m²) til bestemmelse af lagtykkelse og kvalitet af eksisterende BG og SG. I forbindelse med udgravning af prøvehullerne skal entreprenøren udarbejde en skriftlig beskrivelse af materialerne i prøvehuller og angive kote til underside og overside af lagene og sammen med en materialeprøve forelægge resultaterne for tilsynet, der så beslutter om gruslagene helt eller delvist kan genbruges eller om der skal etableres nyt BG og SG lag. Hvis det konstateres, at der i eksisterende bundlag ikke er genbrugeligt BL eller at lagtykkelsen heraf ikke er tilstrækkelig skal entreprenøren udskifte eller supplere med BG til den foreskrevne lagtykkelse i henhold til tværprofilerne. En sådan udskiftning må ikke iværksættes uden tilsynets godkendelse. Det opgravede materiale, der ønskes bortskaffet, skal eventuelt miljøundersøges og derfor eventuelt mellemdeponeres separat. Tilsynet kan, såfremt der skønnes behov herfor, under arbejdets udførelse, fastsætte en anden tykkelse af SG-laget end forudsat ved projektets udarbejdelse og således forlange, at udgravning og påfyldning foretages til et andet niveau end først antaget. Entreprenøren skal træffe foranstaltninger, der sikrer, at der ikke sker udskridning af det underliggende sand eller grus. Hvor opbrydning af asfalt grænser mod belægninger uden for entreprisegrænsen, fræses en retlinet afgrænsning i dybde indtil min. 250 mm. Der må ikke anvendes diamantklinge. De på arealerne foreliggende vejmaterialer er bygherrens ejendom og kan påregnes genanvendt eller håndteret efter nærmere aftale med tilsynet. 2.2 Muldjords- og blødbundsarbejder Alment Behandling af muldholdig jord Arealer indenfor eksist. vejskel med muld rømmes og mulden køres i depot for senere genudlægning. Vækstlag afrømmes, bortkøres og håndteres som forurenet jord.

26 25 Arealer udenfor eksist. vejskel med muld rømmes og en for projektet nødvendig mængde køres i depot for senere genudlægning. Den resterende muld, der rømmes udenfor vejskel, udsættes og reguleres på matr. 1aø, 9r og 1a efter aftale med tilsyn og de pågældende lodsejere. Evt. leveret muldjord skal være jomfruelig muld uden indhold af senegræs. Efter udlægning i korrekte lagtykkelser foretages kultivering og afrivning. Sten større end 25 mm og andet affald må ikke forekomme i det udlagte muldareal, hvorfor det skal fjernes af entreprenøren. Blødbundsarbejder Ved indtræffelse af blød bund må entreprenøren ikke iværksætte en blødbundsudskiftning uden i god tid at indhente tilladelse fra tilsynet. Ved blødbundsudskiftning tilføres friktionsfyld efter nærmere aftale med tilsynet. 2.3 Råjordsarbejder Alment Afgravning På delområder skal entreprenøren påregne at eksisterende bundlag/bærelag kan genanvendes, eventuelt suppleret/højdereguleret med nyt BG eller SG II. Som udgangspunkt skal alt genbrugeligt BG og SG genanvendes. Alt øvrigt jord/materiale skal bortskaffes af entreprenøren til miljørigtigt deponi. Tilsynet kan, såfremt der skønnes behov herfor, under arbejdets udførelse, fastsætte en anden tykkelse af SG-laget end forudsat ved projektets udarbejdelse og således forlange, at udgravning og påfyldning foretages til et andet niveau end først antaget. Før arbejdet påbegyndes skal entreprenøren have indhentet ledningsoplysninger og gennemgransket ledningsplaner og om nødvendigt udføre prøvegravninger for justering af arbejdsdybde for ikke at påføre eksisterende ledninger og kabler skader. Udførelse Der udgraves/opfyldes til de på normaltværsnittene angivne profiler under hensyntagen til eventuelle sætninger ved komprimering mm. Det er entreprenørens ansvar at sikre, at bundlag og bærelag er i overensstemmelse min. med de angivne lagtykkelser på tværprofiler. Såvel i afgravning som i påfyldning skal der udføres foranstaltninger til effektiv afvanding af arealerne. Såfremt eksisterende bundsikringslag genanvendes, eventuelt suppleret med nyt grus til højderegulering, skal den højderegulerede overflade betragtes som "råjords-

27 26 planum" og indgå i udregningsmængden for regulering og komprimering af råjordsplanum. Kontrol Komprimeringen af råjordsplanum skal være ensartet og komprimeringskrav skal være opfyldt i planums fulde bredde. Entreprenøren skal udføre kontrolnivellement i 20 m stationer for stistrækninger og i et net på 10x10 m for pladser/større arealer.

28 27 3 Afvanding Vejdirektoratets AAB, Afvanding, på udbudsdatoens seneste gældende udgave, er gældende med nedenfor angivne ændringer og tilføjelser. 3.1 Alment Arbejdet omfatter primært vej- og pladsafvanding og dennes tilslutning til det offentlige kloaksystem. Omfang Arbejdet omfatter regulering af eksisterende brønde og riste, der måtte forekomme indenfor arbejdsområdet. De efterfølgende afsnit beskriver en række forskellige typer vejafvandingsarbejder, uden at alle dog kan forventes at komme til udførelse i nærværende entreprise. Grundlag for arbejdet er nærværende betingelser med tilhørende tegninger samt gældende normer/standarder, hvoraf skal nævnes: DS/EN 13285: DS/EN 13242: DS/EN : DS 404: DS 421: DS 430: DS 437: DS 475: DS/EN 124: DS 455: DS 432: Vejmaterialer - Ubundne blandinger - Specifikationer. Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vej bygning og andre anlægsarbejder Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler Nomenklatur for sand-, grus- og stenmaterialer. Norm for tætte fleksible samlinger i ledninger af beton. Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord. Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af stive ledninger af beton mv. i jord. Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. Nedløbsriste og dæksler til kørebane- og gangarealer Norm for tæthed af afløbssystemer i jord Norm for afløbsinstallationer De enkelte fabrikationsanvisninger skal nøje følges. Drift af kloakker, der kommer i berøring med arbejdet, skal foregå uhindret under hele arbejdets udførelse, således at der f.eks. ingen skader og opstuvninger opstår. Hvis der under arbejdets udførelse findes ledninger mv., der ikke er vist på tegningerne, skal disse straks påvises for tilsynet. 3.2 Materialer Dræn Der forventes ikke udført drænledninger under nærværende entreprise, - med mindre andet er bestemt i forbindelse med kontraktforhandlingerne eller senere i byg-

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 36320.50 Beplantningsarbejder 36320 Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UKP Indhold 36320.50 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE STYRING OG SAMARBEJDE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE STYRING OG SAMARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE STYRING OG SAMARBEJDE BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H er Entreprise H370.02.76 Signalentreprise H370 Herning - Varde >>> H370.02 maj 2012 Tilbud og kontrakt Løbe nr Reference Hvor skal kontrolleres Hvordan skal kontrolleres kontrolleres Acceptkriterium Krav

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP)

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP) ####### Projekt: Entreprise: Anlægsentreprisen Udbudskontrolplaner (UKP) ENTREPRENØR Den 22. december 2016 Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden Rammeaftale mellem X Forsyning og (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden 2017 2018 (Måned) (År) Udgivelsesdato: 15. September 2016 Paradigma for kontrakt Side

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER på offentlige og private fælleveje Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Vejledning for træplantninger i Århus Kommune Vejledning for forhold vedrørende fremtidige

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen chha@vd.dk Vejregelgruppen for Jord, grus og brolægning hvem er vi Civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, formand

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 SAB-Brønde og ledninger Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELT 3 2 BRØNDE OG LEDNINGER 5 Bilag

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere