LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Danske Fysioterapeuter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Danske Fysioterapeuter"

Transkript

1 LederPejling 5 Lederne og deres netværk Analyse for Danske Fysioterapeuter Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej Aarhus C Oktober

2 Indledning Med jævne mellemrum gennemfører FTF Internet-baserede spørgeskemaanalyser blandt forbundets ledermedlemmer. Formålet er at afdække vigtige sider af ledelsesvilkårene og at undersøge ledernes egne holdninger til udvikling af lederrollen. Ledelse er i høj grad et emne, som hidtil har stået i skyggen af andre faglige spørgsmål. Lederne har selv påpeget behovet for en større opmærksomhed om deres funktioner. Selv om de er medlemmer i én og samme organisation, har ledere og medarbejdere måske ikke de samme behov. Det er FTF s holdning, at moderne fagforeninger netop bør kunne differentiere interessevaretagelsen effektivt. Organisationerne skal slå antennerne ud og pejle sig ind på, hvad medlemmerne mener, og hvad de har brug for. Derfor LederPejling. Denne undersøgelse er den femte i rækken af LederPejlinger. De foregående omhandlede lederudvikling og ledertræning, forandringsledelse, holdninger til strukturreformen samt det attraktive lederjob. De kan læses på FTF s hjemmeside Emnet for LederPejling 5 koncentreres om ledernes netværk. Netværk er kommet mere i fokus i de senere år. Der vokser en opfattelse frem, at netværk er et redskab for de ledere, som gerne vil forbedre og udvikle resultaterne på deres arbejdsplads. Netværk er også et middel i lederlæring og en støtte i bestræbelser på at opnå personlige karrieremål. Denne undersøgelse kortlægger omfanget og karakteren af ledernes netværk. Der ses i særlig grad på forskelle mellem de veletablerede, formelle netværk og de mere tilfældige uformelle netværk. Undersøgelsen sammenholder også ledernes trivsel i deres job og deres brug og vurdering af netværk. Endvidere ses der med udgangspunkt i lederens kvalitative svar på resultater af de mest velfungerende netværk. Skal organisationerne involvere sig? Også det har lederne givet bud på, og de beskriver, hvordan deres organisation bedst kan understøtte etablering af og udbyttet fra netværk. Hovedrapporten, som omfatter 25 FTF-organisationer, kan læses på I den drøftes på tværs af faglige organisationer en række generelle problemstillinger og perspektiver om netværk. Denne rapport rummer en analyse af en undersøgelse foretaget alene for ledermedlemmer af Danske Fysioterapeuter. I alt 203 medlemmer har besvaret skemaet, hvilket er tilstrækkeligt til en analyse, som trækker væsentlige hovedpunkter ud. Mere detaljerede krydstabuleringer kan dog ikke gennemføres. Eksempelvis er der så få mænd blandt respondenterne, at materialet ikke meningsfuldt kan analyseres for køn. Der blev udsendt 467 skemaer, hvilket giver en tilfredsstillende svarprocent på 43. 2

3 Netværk hvor intensivt? Lederne inden for fysioterapeutområdet har et stort kontaktnet, især internt i deres egen organisation. Sammenlignet med FTF-erne under ét er deres netværk uden for organisationen tyndere. Meget få kan dog siges at være isoleret fra andre ledere. På samme måde hører det også til undtagelserne, at lederne ikke kan dyrke meget vidtstrakte netværk i hvert fald internt. Figur 1: Hvor mange ledere har du jævnligt kontakt med i det daglige arbejde (formelle kontakter) og uden for de formelle kontaktlinjer i dit lederjob (uformelle)?, % til 2 3 til 5 6 til til 15 Over Formelle Uformelle Der er en tilbøjelighed til, at de med mange interne kontakter også har mange eksterne. Det kan tyde på, at ledere med gode evner og betingelser for at netværke, bruger det i forskellige sammenhænge. Et eksternt netværk kompenserer således ikke for mangel på et internt eller vise versa. Et netværks volumen afhænger i meget høj grad af placering i ledelseshierarkiet og anciennitet som leder, således som det vises i figur 2. 3

4 Figur 2: Andel (%), som har 3 eller flere formelle og uformelle kontakter, fordelt på trivsel i lederjobbet, lederniveau og lederanciennitet Trives mindre godt Trives godt Trives særdeles godt Nederste Mellemste Uformelle Formelle Øverste Over 8 år 0-8 år Det ses også af figur 2, at der er en ret klar sammenhæng mellem følelsen af at trives i lederjobbet og kontakten til andre ledere, ikke mindst på de eksterne linjer. Jo længere man har været i lederjobbet, og jo højere placeret man er som leder, desto større orientering bliver der mod det eksterne netværk. De nederst placerede fysioterapeutledere har dog et ikke uvæsentligt eksternt netværk, og de nyeste ledere er også meget udadvendte. Fysioterapeutlederne er generelt meget tilfredse med det antal af kontakter, som de har bygget op. 80 % er tilfredse med antallet af interne kontakter. Der er kun 2 %, som synes, at de har for mange interne kontakter. Men en hel del flere nemlig 46 procent synes, at de mangler netværk uden for deres arbejdsplads. Det er meget markant, at de på det nederste ledelsesniveau i særlig høj grad tørster efter at udbygge deres netværk. Det gælder også de nyeste ledere, som i højere grad vil bygge udadgående netværk op end deres kolleger med længere lederanciennitet. Helt særligt vil de gerne udvide antallet af kontakter uden for de formelle linjer på deres arbejdsplads. De, som ikke trives i lederjobbet, vil især gerne netværke noget mere både på de formelle og de uformelle fronter. Det er ikke særlig almindeligt, at lederne fra Danske Fysioterapeuter deltager i egentlige ledernetværksgrupper. 45 % deltager slet ikke. Men der er til gengæld en meget stor interesse 4

5 for at træde ind i sådanne grupper. 58 % mener, at de er med i for få. Igen kan man observere, at de underprivilegerede i forhold til netværk, altså de på det nederste lederniveau samt de med kort ledererfaring i særlig grad gerne vil geare deres deltagelse op. Jo dårligere man trives som leder, desto større motivation er der for at gå ind i ledernetværksgrupper. Lederpejling 5 rummer nogle budskaber om, hvad der i særlig grad stimulerer en netværksdeltagelse, jf. tabel 3. Tabel 3: Hvad stimulerer din netværksdeltagelse, % Fysioterapeuter Min egen indstilling 45 Kulturen i min organisation 27 Kollegers indstilling 11 Chefens indstilling 8 Andet 3 Lokale husaftaler 2 Min faglige organisation 1 Fysioterapeuterne er meget selvkørende og tror på egne kræfter i etableringen af netværk. Men kulturen i organisationen virker også understøttende for, at lederne kan deltage i ledernetværksgrupper. 5

6 Støtte og læring i netværk I praksis kan fysioterapeutlederne hente støtte fra mange forskellige sider. I tabel 4 er anført, hvor de faktisk i høj grad får støtten fra i øjeblikket. Man ser også, hvor den vigtigste støtte kommer fra. Og hvilke grupper, der i særlig høj grad bidrager med ny læring til lederrollen. Tabel 4: Kilder til støtte og læring i forhold til lederrollen, % Hvor kommer støtten til at udføre mit lederjob fra? % i høj grad Det er i høj grad vigtigt at få støtte til at udføre mit lederjob fra, % Jeg lærer i høj grad nyt i forhold til at udføre mit lederjob fra, % Den nærmeste chef Lederkolleger inden for de formelle kontaktlinjer i organisationen Medarbejdere Efter- og videreuddannelse Lederkolleger uden for de formelle kontaktlinjer i organisationen Professionel coaching Ledernetværk, hvor man mødes virtuelt (via mail, diskussionsgrupper mm) Konferencer og seminarer Det er først og fremmest internt, at fysioterapeutlederne i praksis og helt afgørende henter støtte til at udføre deres lederjob. Chefen, medarbejderne og lederkollegerne spiller suverænt den største rolle. De er og bliver lederens primære netværk. Som det ses i den 2. kolonne, opfattes disse kontakter som meget vigtige. Især er den nærmeste chefs indsats af stor betydning. Efter- og videreuddannelse kommer også meget højt op. Det interne netværk er for fysioterapeutlederne i mindre grad kilde til ny og fremadrettet lederlæring. Når man siger læring uden for organisationen, så kommer lederne først og fremmest i tanker om det, der foregår på kurser, efteruddannelse m.v. Men der er også venlige 6

7 tanker til medarbejdernes indspil. Læring fra kolleger, som har mere løse kontakter med, er mindre i fokus. Lederpejling søger at få et billede af, hvad lederkolleger i netværk især kan bidrage med. Tabel 5 viser, hvad fysioterapeutlederne lægger vægt på. Det ses, at lederne i høj grad kan påregne at modtage en følelsesmæssig støtte fra deres netværk. De har også fokus på informationen. Det ligger tungere med en solid feedback, og videreformidling i netværk er der heller ikke så meget af. Tabel 5: I hvor høj grad oplever du at kunne få disse former for støtte i øjeblikket? Hvor vigtige er disse former for støtte? % af antal ledere Lederne oplever at få denne støtte i øjeblikket i høj grad % Lederne finder denne støtte meget vigtig % Følelsesmæssig støtte at kunne komme af med frustrationer, man har lige nu, at nogle lytter, lever sig ind i situationen, giver støtte, empati Informationsstøtte at få vigtig information, et godt råd eller nye ideer/forslag Praktisk hjælp at kunne få direkte hjælp i en nødsituation, en hjælpende hånd, tilført ressourcer, låne redskaber Gruppefølelse - at tilhøre en gruppe, opleve sammenhold og en støttende atmosfære omkring opgaverne Bedømmelsesstøtte at få feedback på det man laver, at få justeret sin virkelighedsopfattelse Hjælp til udvidelse af netværk, skabe kontakter til andre relevante personer, få adgang til andre netværk På alle punkter kunne lederne godt tænke sig en ekspansion af støtten fra lederkollegaerne. Især er der et stort svælg mellem den aktuelle situation og den ønskede, når det gælder feedback, kontaktskabelse og information. Lederne er bedt om med deres egne ord at redegøre for, hvad de især har fået ud af at deltage i ledernetværksgrupper. Fysioterapeutlederne sætter især fokus på, at netværket skal bidrage til, at de kan løse deres ledelsesproblemer mere effektivt. Nedenfor gengives nogle af de typiske svar: Vi skal have samme uddannelse Det skal være monofagligt Genkendelighed, brugbarhed, overførbarhed Samme teoribaggrund for alle Der skal visioner ind i samarbejdet 7

8 Ordentlighed En tværfaglighed er vigtig Handler om fælles opgavevaretagelse Fysioterapeuter finder også, at samspillet giver særlige betingelser for at lære, og at det rækker ud over det operationelle. De fremhæver følgende: Vi skal have lyst til at bruge hinanden Feedback på det personlige plan Stor interesse for hinanden, der skal være fortrolighed og tillid Vi kan være kreative sammen Der er et socialt element Åbenhed og humor er vigtigt Loyalitet og empati i gruppen. Ledernes beskrivelser af deres det bedste udbytte giver et billede af, at netværkene især har en stor rolle at spille i forhold til at hjælpe med det faglige og personaleforhold. Undersøgelsen bekræfter dette, men peger også på andre emner i de formaliserede ledernetværksgrupper, jf. tabel 6. Tabel 6: Hvilke af områderne arbejder du i dag med i ledernetværk? Hvilke områder vil du gerne arbejde mere med i ledernetværk? % af antal ledere Arbejdes med i øjeblikket Vil gerne arbejde mere med Lederrollen og det personlige lederskab Personaleledelse Faglig sparring Faglig ledelse Strategisk ledelse Administrativ ledelse 14 7 Eget psykiske arbejdsmiljø Emnelisten for drøftelserne i netværksgrupperne er meget bred. Tabel 6 fortæller, at personaleforhold ganske rigtigt hører til blandt de meget vigtige emner. Men fysioterapeuterne har - sammenlignet med alle FTF-lederne et meget stort fokus på den strategiske ledelse. Lige som de øvrige FTF-ledere synes fysioterapeut-lederne, at det strategiske især kunne fortjene en opgradering, mens mere basale ting omkring det faglige og administrative måske i flertallets øjne med fordel kunne neddrosles. 8

9 Netværk et positivt bidrag til trivslen Lederne er spurgt om, hvorvidt uformelle netværk og deltagelse i ledernetværksgrupper bidrager positivt til deres trivsel som ledere. Det svarer de ret uforbeholdent ja til. Det ses af figur 7, at det uformelle netværk og ledernetværksgruppen har næsten lige stor betydning for trivslen. Figur 7: Hvor vigtigt er dit uformelle netværk/ledernetværk for din trivsel som leder, % af antal ledere, som deltager i sådanne netværk Uformelt netværk Ledernetværksgruppe Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Fysioterapeuterne lægger lige så meget vægt på netværk som trivselsfaktor som de øvrige ledermedlemmer under FTF. Der er en lille tendens til, at de som er placeret højere i ledelseshierarkiet tillægger begge typer af netværk større betydning for trivslen end de, som er placeret lavere. De med lang ledelsesanciennitet sætter også netværk højere end de, som har tiltrådt deres lederjob for nylig. Man kan konstatere, at fysioterapeuter generelt trives ganske godt som ledere. 36 % trives særdeles godt, og 56 % trives godt. 8 % siger dog direkte, at de trives mindre godt eller ikke godt, hvilket er mere end FTF-lederne set under et. De, som trives allerbedst, scorer også højere på de fleste af spørgsmålene. Vi kan konstatere, at de som trives særdeles godt: 9

10 Er placeret på det øverste ledelsesniveau Også i højere grad oplever en støtte fra deres kolleganetværk internt og eksternt I højere grad føler, at de lærer noget i deres samspil med lederkolleger internt og eksternt Også i højere grad synes, at de helt konkret kan hente mange former for støtte fra deres netværk praktisk hjælp, følelsesmæssig støtte, informationsstøtte, gruppefølelse og hjælp til udvidelse af netværket. Sammenfattende kan det se ud til, at de lidt pressede ledere er tilbøjelige til at lukke af for de fordele, som et netværk kan give dem. For fysioterapeuternes vedkommende er der ikke en entydig sammenhæng mellem antallet af kontakter internt og eksternt og angivelsen af trivslen. Det er ikke usandsynligt, at nogle ledere herunder fysioterapeuterne - har mere blik for kvaliteten i netværket end kvantiteten. De, som ikke deltager i ledernetværksgrupper overhovedet, synes dog i ringere grad at trives end de, som indgår i sådanne grupper. 10

11 Sammenbindende og brobyggende netværk Sammenbindende netværk består primært af ligesindede og ligestillede. Medlemmerne af sådanne netværk forstår hinanden godt. De finder sammen om at udvikle inden for de eksisterende rammer og traditioner, og det er en tryg base. Brobyggende netværk går på tværs af fag, niveauer og andre skel. De er mere gavnlige, hvis man har brug for at udfordres og tænke nyt men måske også er villig til at løbe en risiko. Lederpejling viser, at lederne i Danske Fysioterapeuter i mindre grad end kollegerne generelt i FTF vender sig indad mod andre ledere i egen organisation. Det er ikke overraskende, idet mange er ansat i store sygehusvæsener. De er også bedre end FTF-lederen som sådan til at danne netværk på tværs af fag, således som det fremgår af tabel 8. Tabel 8: Hvordan er ledernetværket sammensat? Kommer deltagerne i netværket inden for eller uden for din egen organisation? % af antal ledere i ledernetværk Ledere fra egen organisation 45 Ledere fra forskellige organisationer 53 Lokale ledere fra samme arbejdsområde placeret på samme ledelsesmæssige niveau 25 Lokale ledere fra samme arbejdsområde, placeret på forskellige niveauer 12 Ledere med forskellige arbejdsområder og fag, men placeret på samme 25 ledelsesmæssige niveau Ledere med forskellige arbejdsområder og fag, placeret på forskellige 29 ledelsesmæssige niveauer Det er måske også overraskende, at lederne på de højere niveauer ikke er mere brobyggende end ledere fra de lavere, sådan som det ellers er tilfældet for gennemsnittet af FTF-ledere. For fysioterapeuterne er der heller ingen tydelige forskelle, når materialet analyseres for anciennitet i lederjobbet. Fysioterapeutlederne er relativt udadvendte, når det kommer til ledernetværksgrupper. Men de forsøger tilsyneladende samtidig at balancere. Når de først har dannet netværk, befæster de båndene og stabiliserer relationerne. I tabellerne nedenfor vises nogle fakta om den ledernetværksgruppe, som fysioterapeuterne har mest glæde af: 11

12 Tabel 9: Hvor åben er gruppen? % af deltagere i ledernetværk Fysioterapeuterne Alle FTF-ere Vi tager nye deltagere ind løbende Vi tager kun sjældent nye deltagere ind Vi tager ikke nye deltagere ind Tabel 10: Hvor tæt kommer du på de andre som personer i ledernetværket?, % af deltagere i ledernetværk Fysioterapeuterne Alle FTF-ere Meget tæt Tæt Mindre tæt Ikke tæt 7 3 Tabel 11: Kommer du tættere på andre som personer i ledernetværket end i de formelle relationer du har i dit lederjob. % af deltagere i ledernetværk Fysioterapeuterne Alle FTF-ere Ja tættere Nej ikke tættere Ved ikke 9 12 Fysioterapeutlederne er opsatte på, at der er fortrolighed i netværkene. 79 % af de, som deltager i ledernetværksgrupper, mener, at det er meget vigtigt for, at grupperne fungerer godt. I de uformelle netværk er der 72 %, som regner fortrolighed som et naturligt og vigtigt vilkår. Ingen mener, at det ikke betyder noget eller er af mindre betydning. I fysioterapeuternes netværksgrupper er det almindeligst med et deltagerantal på mellem 4 og 7. Sådan er det også generelt i FTF. Det er tilsyneladende især ledere, som trives i deres job, som foretrækker de større netværksgrupper. De øverste ledere dyrker større grupper end de ledere, som befinder sig længere nede i hierarkiet. Der er ingen sammenhænge med lederanciennitet. 12

13 En ad hoc arbejdsform Lederne er bedt om at rangordne de tre vigtigste forhold, som er af betydning for en velfungerende netværksgruppe. Tabellen viser, at det er meget vigtigt med en fleksibilitet i forhold til at kunne tage aktuelle emner op. Svarene fra lederne tyder også på, at de arbejder på at opbygge og fastholde en samarbejdskultur baseret på en stor fleksibilitet og engagement. Arbejdsformerne i netværk behøver ikke være særligt udpenslede, synes fysioterapeuterne. Deres holdninger svarer meget til gennemsnittet af FTF-ledere. Tabel 12: Hvilke tre forhold er vigtigst for et velfungerende netværk? % af antal markeringer Fysioterapeuter FTF-ledere Man arbejder med det, der kommer op her og nu Der er aftalte spilleregler i gruppen Der arbejdes med et værdisæt i gruppen Der er en eller flere ildsjæle i gruppen Fast mødeplan Man definerer præcist, hvad der skal opnås i netværket Man bruger konsulenter til oplæg og inspiration Der skrives referat Man evaluerer altid møderne Fast dagsorden 8 11 Man skiftes til at lede møderne 5 11 Man skiftes til at lave dagsorden 8 10 Man bruger konsulenter til processen i gruppen 8 9 Netværket lukkes, når man har nået, hvad man vil 4 5 Man arbejder efter bestemte metoder 4 4 Man definerer på forhånd, hvor længe netværket skal fungere 2 2 Ledernetværksgrupperne har en ret stor stabilitet. 62 % har eksisteret i over 3 år. 36 % i over 5 år. Det er også kun meget ufrivilligt, at lederne forlader deres netværksgruppe. Kun 26 % har forladt en netværksgruppe inden for de seneste to år. Det er dog en højere turbulens end FTFlederne set under et, hvor 19% har forladt et netværk inden for de seneste to år. 13

14 Fysioterapeutlederne har i høj grad fået blod på tanden i forhold til at anvende ledernetværksgrupper. 41 % oplever, at de bruger disse grupper mere i forhold til for tre år siden, mens det for 46 % er uændret. 9 % har droslet aktiviteten ned, primært på grund af tidspres. Fysioterapeuterne har ekspanderet brugen af ledernetværksgrupper mere end andre FTF-ere. Lederne fra Danske Fysioterapeuter har en stor tillid til, at de selv kan få deres netværk op i gear. Kun 25 % har brugt konsulenter til at hjælpe med opstarten. I de tilfælde er det primært eksterne konsulenter, som er draget ind for at løse opgaven. 14

15 Den faglige organisations rolle Lederpejling rummer en sektion, hvor medlemmerne anmodes om at tilkendegive deres holdninger til de faglige organisationers involvering. For fysioterapeuternes vedkommende er der en meget stor interesse for, at foreningen og FTF går mere ind i at understøtte netværk for ledere. 50 % siger helt enig hertil, og 36 % er enige. Fysioterapeuterne er mere positive end gennemsnittet af FTF-ledere. Figur 13 nedenfor viser, at billedet er uklart, når materialet undersøges for forskelle i trivsel. Ledere på de øverste niveauer er dog mere forbeholdne end ledere på de nederste niveauer over for de faglige organisationers involvering i at støtte netværk. Figur 13: Min fagforening bør involvere sig i at understøtte netværk for ledere. Og Vil du personligt deltage, hvis din faglige organisation tilbyder netværk for ledere?, fordelt på trivsel, ledelsesniveau og lederanciennitet, % Trives mindre godt Trives godt Trives særdeles godt Nederste Mellemste Øverste Ja til selv at ville deltage Helt enig i at organisationen bør involvere sig Over 8 år 0-8 år Figur 13 viser samtidig, at selv om der er en stor interesse for, at organisationen involverer sig, så er det ikke sikkert, at man selv som leder umiddelbart siger ja til at deltage. 15

16 Hvad vil lederne så gerne, at deres faglige organisation sætter i værk for dem? Tabel 14 viser fysioterapeutledernes og alle FTF-lederes holdninger til forskellige forslag. Tabel 14: Hvad vil være vigtigt for dig, at din faglige organisation gør for at understøtte netværk? % Fysioterapeuter FTF-ere Tage initiativ til at starte netværk op Afholde konferencer om netværk Tilbyde konsulenthjælp til opstart af netværk Påvirke arbejdsgiveren til at understøtte netværk for ledere Tilbyde værktøjskasse til at starte og vedligeholde netværk Tilbyde konsulenthjælp til at vedligeholde og inspirere netværk Tilbyde virtuelle netværk via Internettet Stille lokaler til rådighed 7 7 Jeg er ikke interesseret i at deltage i netværk for ledere via min faglige organisation Fysioterapeuternes positive indstilling til den faglige organisations indsats kommer klart til udtryk. De ønsker fødselshjælp til opstart af netværk. Virtuelle netværk er også interessante. Derimod har de i mindre grad tillid til, at deres faglige organisation kan påvirke arbejdsgiveren. I de kvalitative svar er der nogle budskaber fra lederne inden for fysioterapeutområdet til deres faglige organisation. Nedenfor er gengivet en række udsagn om organisationens særlige rolle og opgaver: Tilbyde flere forskellige kurser for ledere, hvor man kan har mulighed for at opbygge et netværk Tilbud om målrettede lederkurser Danne netværk for topledere, indgyde tillid til, at terapeuter også kan blive gode topledere Lade være med at blande kommunale, praktiserende og sygehusledere. Hovedparten af kommentarerne må dog siges at være kritiske og opfordrer den faglige organisation til en ny kurs: Jeg oplever, at terapeutledere har mindre opbakning/støtte fra deres fagforeninger end, hvad DSR yder sygeplejersker. Det er efter min vurdering een af grundene til, at det er mere almindeligt, at sygeplejersker er ledere for terapeuter end omvendt Det er ikke organisationen, men deltagerne, der har betydning for netværket" 16

17 I starten af et lederjob har man meget brug for at vide, hvordan organisationen kan støtte. Det tog alt for lang tid Jeg vil foretrække et tværfagligt netværk Jeg har ikke tillid til min faglige organisation, da den støtter mine medarbejdere mere end mig. 17

18 Ønsker til fremtiden Denne undersøgelse demonstrerer meget klart og tydeligt, at netværk er en del af fysioterapeuternes virkelighed og dagligdag. Med basis i undersøgelsen kan vi også konkludere, at omfang, indhold og form i fysioterapeutledernes netværksaktiviteter i alt overvejende grad må betegnes som tilfredsstillende. Nogle ledere ønsker sig dog flere og kvalitativt bedre kontakter og relationer, og der er også brug for at blive bedre til både at yde og nyde mest muligt i netværk. Men hvis alle muligheder stod åbne? Hvis lederne med en tryllestav kunne påvirke betingelserne, som de ville? Hvad ville de så ønske sig? Det er der spurgt om i Lederpejling. Herunder er ledernes ønsker grupperet under nogle hovedoverskrifter. Vi har brugt deres egne ord til at illustrere de hedeste ønsker. Om initiativet: En ildsjæl, der tager det på sig Konference på nettet, hvor kontakt udbydes Om det faglige fokus: Ideer, fremsyn og nyskabelse Afklaring af nuværende og fremtidig lederrolle Erfaringsudveksling og faget Ledelse som profession Konkret og meningsfuldt ud fra daglig praksis Værktøjer til procesledelse Opbygning af konfliktløsningskompetencer Strategi Inspiration til daglig opgaveløsning Blande teori og praksis Kvalitetsudviklingsprocesser Om sammensætningen: Ledere fra sammenlignelige arbejdspladser Tværfagligt inden for social- og sundhedsområdet En kommunal gruppe Flere faggrupper Jobbene skal ligne hinanden Forskellige brancher 18

19 Større geografi, for eksempel Norden Om tonen: Fuld diskretion og total tillid Fordomsfri debat Udviklingsparathed Lidt anarki for at kunne frigøre de vilde tanker og drømmene Turde udfordre hinanden på holdninger Vilje til at lytte Uhøjtideligt Om netværkets arbejdsmetode: En startkonference, hvor der kunne bydes ind med ideer Konsulentbistand til opstart og vedligehold Besøg på arbejdsstederne Arbejde ud fra systemisk metode, anerkendende metode Professionel coaching involveret Internetmøder som supplement Om den praktiske organisering: Der skal være tid til det uden dårlig samvittighed En overskuelig gruppe 3-4 personer Lokalt funderet gruppe Alle bør komme hver gang Mulighed for at trække på hinanden akut uden for møderne Om sammenhæng og legitimitet: Min leder bør bakke op Muligheder for at sætte spor politisk afgive betænkninger og anbefalinger Om personlige mål og udbytte: Mulighed for individuel coaching At blive provokeret til at flytte sig personligt Hjælp til karriereplanlægning. Denne liste af hede ønsker illustrerer om noget, at netværk ikke er så entydige endda. Der er stor variation i ønskerne, og nogle af dem er modstridende. Der er således brug for, at lederne i Danske Fysioterapeuter som de øvrige ledere i FTF finder deres egne ben både individuelt og inden for deres faglige organisation. Netværk er overordentlig mangfoldigt og det er netop deres styrke i forhold til læring, udvikling og trivsel i lederjobbet. 19

LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Ergoterapeutforeningen

LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Ergoterapeutforeningen LederPejling 5 Lederne og deres netværk Analyse for Ergoterapeutforeningen Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk www.advance1.dk

Læs mere

Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen 11.10.2005. Offentliggøres d. 19. oktober 2005. Lederpejling 5. Lederne og deres netværk.

Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen 11.10.2005. Offentliggøres d. 19. oktober 2005. Lederpejling 5. Lederne og deres netværk. Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen 11.10.2005 Offentliggøres d. 19. oktober 2005 Lederpejling 5 Lederne og deres netværk udgave Indhold 1. Indledning og sammenfatning 2. Ude godt hjemme bedst 3.

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Danske Fysioterapeuter Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen 11.10.2005. Offentliggøres d. 19. oktober 2005. Lederpejling 5. Lederne og deres netværk

Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen 11.10.2005. Offentliggøres d. 19. oktober 2005. Lederpejling 5. Lederne og deres netværk Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen 11.10.2005 Offentliggøres d. 19. oktober 2005 Lederpejling 5 Lederne og deres netværk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 2. Ude godt hjemme bedst 3. Det kunne

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Analyse om Lederpejling 2 til Danske Fysioterapeuter Forandringsledelse

Analyse om Lederpejling 2 til Danske Fysioterapeuter Forandringsledelse Analyse om Lederpejling 2 til Danske Fysioterapeuter Forandringsledelse Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk 1.10.2003

Læs mere

Analyse om Lederpejling 2 til Ergoterapeutforeningen Forandringsledelse

Analyse om Lederpejling 2 til Ergoterapeutforeningen Forandringsledelse Analyse om Lederpejling 2 til Ergoterapeutforeningen Forandringsledelse Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk 1.10.2003

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Hvad gør lederjobbet attraktivt?

Hvad gør lederjobbet attraktivt? Oktober 2004 LederPejling 4 Hvad gør lederjobbet attraktivt? Analyse af særkørsel for Ergoterapeutforeningen Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danske Fysioterapeuter.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danske Fysioterapeuter. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danske Fysioterapeuter Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Rapporten kan downloades på www.ftf.dk/lederpejling FTF-Hovedorganisation

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere