Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren"

Transkript

1 Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Dette idekatalog beskriver mulige brugerinddragelsesmetoder til Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Idekataloget opridser primært brugerinddragelsesmetoder og også metoder til indsamling og formidling af viden. Heraf vil de fleste metoder kunne anvendes via web 2.0 steder og teknikker, sådan som Videncentret ønsker det. Idekataloget vil også komme omkring de problematikker, som Videncentret bør tage med i sine overvejelser omkring kommunikation med sine brugere. Brugerne skal primært forstås som studerende ved sundhedsfaglige uddannelser, gennem hvilke de indirekte har en tilknytning til Videncentret. Der medtages også andre metoder end web 2.0, idet den efterspurgte løsning ikke nødvendigvis behøver at gøre brug af web 2.0 eller online muligheder. Brugerinddragelse går ud på at brugerne bliver tilbudt noget som de kan se en nytte af, og noget som de kan arbejde med. Her bør Videncentret lave en afklaring på hvad det kan tilbyde sine brugere, som de ikke allerede har, og præcis hvad der ønskes feedback på. Dernæst kan det overvejes hvordan en web 2.0-teknik kan lette eller forbedre denne proces, eller det arbejde der ligger i at få brugerne hørt. Da det er en af målsætningerne for Videncentret at få inddraget de studerende i Videncenter-aktiviteter, giver det god mening at bruge en web 2.0 platform i henhold til at unge studerende kan antages at have et rimeligt kendskab til den allerede eksisterende web 2.0 teknologi (DR-rapport, 2010). Faglig formidling handler om at gøre kompliceret viden tilgængelig for andre forskere og udenforstående mennesker. Og i et samfund med en stadig større vidensproduktion bliver grundlaget for beslutningsprocesser og faglig formidling en central disciplin. Men det er langt fra en entydig disciplin. Hvor universiteterne er veletablerede forskningsinstitutioner med formidlingstraditioner af videnskabeligt viden, herunder meget teoretisk viden og eksperimentformer, så står Videnscentrene for at skulle forsøge at formidle viden til arbejdsfunktioner. Idet Videnscentrene er tilknyttet professioner, og professionshøjskoler, så er formidlingsgrundlaget og behovet et andet. Derfor bliver processen for formidling også en anden, og dette idekatalog giver derfor forskellige bud på såvel traditionelle, som moderne metoder til at indsamle og formidle viden. Der må her ses på materielle og kulturelle forhold og erfaringer fra praksisområdet, som vedbliver at præge udviklingen og forskningen. Dette området er typisk studeret med en sociologisk tilgang, Side 1

2 og det kan være optimalt for Videncentret at lægge sine kræfter her, da der allerede er en del forskningsmateriale tilgængeligt i dette område (Forskning og innovationsstyrelsen, 2007). For at formidle mest muligt kunne der også tages udgangspunkt i modpolet, at professionel praksis er styret og trænet gennem brug af praktisk erfaring. Før ny viden kan produceres og formidles, så skal der indsamles den viden som er tilgængelig blandt det arbejdspersonale, herunder undervisere, som allerede er i sundhedssektoren og ligeledes blandt de studerende, som er på vej ud på arbejdsmarkedet. Når først processen "kører" vil det være nemt for Videncentret at afdække de behov, som skal dækkes i forhold til forskningsfelter. Der kan gå længe før Videncentret har fundet sin optimale indsamlings- og formidlings-metode, idet der endnu ikke er nogen erfaring, eller indsamlet empiri omkring formidling i henhold til sundhedsprofessioner. Det skal forståes således, at hvor universiteter producerer viden via grundforskning og anvendt forskning, for videnskabens skyld, så vil Videncentret producere målrettet viden i henhold til arbejdsfunktioner, hvilke i dette tilfælde er arbejdsfunktioner i sundhedssektoren. Den eneste erfaring der kan trækkes på, er professionshøjskolernes hidtige metoder for vidensdeling. Via et samarbejde med universitets-verdenen og forskningsbiblioteker, kan der indhentes teoretisk og praktisk viden fra f.eks. "Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek" ved Århus universitet, og "Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Bibliotek" ved Københavns universitet. - Begge steder med tilknytning til henholdvis Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek. Det antages at en del viden her vil være nyttig, da en teoretisk viden og praktisk gøremål som regel har en sammenhæng i forholdet ingen teori uden praksis, og omvendt. Søger Videncentret i højere grad viden for professionerne omkring praktisk brug og eksperimenteren, skal indsamlingen nærmere findes på hospitaler, ved praktiserende ergoterapeuter, ældreområdet i primærkommunerne og lign. Herefter kan det overvejes om en ren skriftlig formidling vil give det bedste resultat, idet der via billeder og videoer kan vises præcist hvordan en proces udføres i forhold til træning af muskler og lign. I dag er det sådan, at hvis der ses på lægevidenskaben, så formidles resultater primært til andre forskere gennem anerkendte engelske tidsskrifter, hvori artiklen er blevet peer-reviewet. Det vil sige Side 2

3 at andre forskere kan godkende metoden og dermed de resultater som er blevet påvist, evt. har de forskere som skulle godkende artiklen, selv lavet en gentagelse af eksperimentet for at bekræfte resultaterne. Hvad der ikke godkendes som forskningsresultater er tekster i årsrapporter, statusrapporter, phd.-rapporter og lign. (Kjærgaard, 148f, 2006). I både godkendte og ikke-godkendte artikler findes der, på den baggrund, mulig viden for Videncentret i flere forskellige genrer. Her kan Videncentret tænke over hvilke standarder Videncentrets egen viden skal leve op til, altså hvornår et resultat kan godkendes. I forbindelse med dette er der et projekt kørende, hvor det er meningen at artikler og dokumentation skal scannes ind i en database, PURE, men det er i skrivende stund endnu uafklaret hvordan dokumenter, og dermed videnskabelige viden godkendes for Videncentret. Idekataloget giver mulige løsninger til brugerinddragelse og formidling, som Videncentret kan vurdere og prøve. Der er således ikke tale om endelige, men potentielle løsninger. En af de ting Videncentret skal afklare, er hvor omfangsrig kommunikation der ønskes eller forventes med brugerne, og hertil giver idekataloget forslag til hvordan kommunikationen, primært online, kan faciliteres. Et væsentligt spørgsmål er hvilken formidling Videncentret ønsker at give, da de studerende efterspørger præcis information i forhold til hvor de er på studiet. Får de studerende ikke dette, bliver de meddelelser Videncentret udsender, sandsynligvis ikke læst. Af denne grund kan det være Videncentret bør overveje at limitere sin målgruppe til i første omgang at være undervisere på professions-skolerne, og langsomt gennem underviserne få "fanget" de studerende (Interview, 2010, Bilag 1). Under alle omstændigheder påpeger idekataloget de muligheder der eksisterer via moderne og traditionelle metoder til at fange brugerne. Hvordan den præcise løsning skal se ud må Videncentret selv afsætte ressourcer til at undersøge, eller afprøve i praksis. Det kan vise sig at en kombination af metoderne er den bedste løsning for at få flest brugere, og dermed mest kommunikation på banen. Ved hver metode refereres der til de studerendes holdninger, som kom frem gennem et interview. Det skal også nævnes at for hver af metoderne, er det vigtigt at Videncentret tænker nøje over hvad det er som det vil formidle, og derefter kan målrette sin formidling til udvalgte studerende, f.eks. sygeplejerske-studerende. Ergoterapeut-studerende finder måske ikke samme information interessant. På den måde vil de studerende opleve Videncentret som en institution, der tager dem seriøst og oprigtig både lytter og formidler til fagligt relevant stof i forhold til studiet og den Side 3

4 generelle forskning. Et gennemgående spørgsmål for alle metoderne er hvordan målgruppen kan "lokkes" til at engagere sig i Videncentrets arbejde. Motivationsfaktorer fra web 2.0 steder, hvilke Videncentret gerne vil benytte er typisk, at være social, at dele og bidrage, at profilere sig og løbende at få nyhedsflow (Brügger, 2010). Dette gennemgåes uddybende i metode 4. Metode 1: Klassiske metoder til brugerinddragelse. Metode 2: Udbygning af Videncentrets hidtige metoder. Metode 3: Videncentrets eget forum og e-læring. Metode 4: Eksisterende Web 2.0-platforme. Konklusion Side 4

5 Metode 1: Den første metode samler de klassiske metoder som kan stå overfor, eller supplerer mere moderne metoder. Traditionelt set får en institution feedback, ved at sende spørgeskemaer ud, eller lave interview med sine brugere eller kunder. Disse metoder er stadig anno 2010 gangbare, og består som regel af en tilfældig udvalgt gruppe af brugere, som giver deres umiddelbare meninger til institutionen, eller virksomheden, typisk omkring indførelsen af en ny service, et produkt eller et bestemt projekt. Dette kan ligeledes være generel feedback på igangværende tiltag, eller de normale arbejdsgange og services. Metodemæssigt har dette kunne gøres på flere måder, men herunder ses på spørgeskema og interview, idet disse har været de mest anvendte metoder i forhold til enten at lave en kvalitativ eller kvantitativ undersøgelse. Videncentret søger løbende at forstå brugernes motivation for deltagelse i vidensdeling, og når der netop lægges vægt på forståelsen, vil en kvalitativ tilgang, altså interview være optimal (Kruuse, 1989, 29f). En anden vigtig grund til at påpege interview og spørgeskema som indsamlingsmetoder, er at det for Videncentret kan være vigtigt at kende deres brugeres, eller målgruppes, specifikke behov før der lanceres noget på webben. På den måde vil et websted, eller information på nettet bedre kunne rettes til målgruppen, og denne information opnås hurtigere ved et interview eller spørgeskemaundersøgelser, end ved lanceringen af selve webstedet. Når der så præcist som muligt vides, hvad brugeren har brug for, bliver det væsentlig nemmere at præsentere og sælge produktet. Dette er en kendt sag fra marketingsverdenen, først at finde brugerbehovet, og dernæst at dække det med det rette produkt (Kotler, 2006, S. 9ff). Et foreløbigt interview har f.eks. vist at ergoterapeut-studerende helst kun vil indhente nyheder et enkelt sted på webben, da de ellers mener det bliver uoverskueligt for dem (Interview, 2010, Bilag 1). Selvom målgruppen skulle være hele sundhedssektoren, så vil det alligevel være givtigt med en undersøgelse som kan vise indikationer på f.eks. at fagfolk i sektoren får det optimale ud af at få teknikker demonstreret af undervisere, som de også har mulighed for at spørge direkte om ting der ikke let forstås. Side 5

6 Interview. Interview kan gøres på flere måder. Der kan interviewes en enkelt person, eller flere personer på en gang. I virksomheder er det som regel fokus-gruppe-interviewet som har været udvalgt idet virksomheden har haft en bestemt målgruppe den skulle sælge et bestemt produkt til. Hvis Videncentret vil benytte sig af interview, gælder det om at interviewe den bredest mulige skare af studerende, således at interviewet vil blive så repræsentativt som muligt, i forhold til de studerendes ønsker og problemstillinger. Fordelene ved interview er at der kan kommes i dybden med den enkeltes holdninger og behov omkring et produkt eller en service. I dette tilfælde de studerendes behov, og hvad der kan motiverer dem til at aktivt deltage i Videncentrets projekter, og ligeledes hvad der kan motivere dem til at lave formidling. Interviewet kan derfor afdække mange aspekter, idet det er brugernes, eller de studerendes egne formuleringer som der bliver lyttet til (Kvale, 1996, S. 124). Ulemperne ved interview er ofte at det kun er få folk som bliver interviewet, og hvis de ikke er repræsentative for helheden kan resultaterne blive misvisende. En anden ulempe er at intervieweren, bevidst som ubevidst, kan påvirke respondentens svar (Gorman, 2005, S. 125f). Ved interview bør Videncentret lægge vægt på at få spurgt de studerende om deres opfattelse af Videncentrets arbejde, og om det er noget de kan benytte sig af i hverdagen. Der skal også spørges om hvad der formidlingsmæssigt allerede er en succes, og hvordan formidlingen gennem de nyhedskanaler de studerende bruger, kan forbedres. Spørgeskema. Brugere har traditionelt kunnet besvare spørgeskema-undersøgelser i hvilke institutioner har set sig selv evalueret med henblik på forandringer. At besvare et spørgeskema er i høj grad en evalueringsproces for brugerne. Derfor er det forholdsvist usikkert om Videncentret får nok viden om de studerendes egentlige behov gennem denne metode. Spørgeskemaets formål kan også være at se på generaliseringer, og finde de generelle trends som institutionens målgruppe har (Gorman, 2005, S. 9). Spørgeskemaet har den fordel at det kan sendes ud til mange brugere på en gang, og lægger op til en Side 6

7 kvantitativ undersøgelse. Videncentret har gennem spørgeskemaer derfor en forholdsvis billig indsamlingsmetode, der kan give et godt empirisk grundlag for en evaluering af Videncentrets projekter. De studerende kan også besvare spørgeskemaet uden at være påvirket af andre personer eller en interviewer, hvilket i princippet gør denne metode helt objektiv. Ulempen ved spørgeskemaet er at brugeren ikke kan sætte kryds midt i mellem de forudbestemte bokse. Der er ofte kun et begrænset antal svarmuligheder, hvorfor spørgeskema-metoden altid i højere grad vil være præget af kvantitet frem for kvalitet. Det er jo ikke sikkert at respondentens holdning passer i forholdet 1:1 med de svarmuligheder som spørgeskemaet giver, og der kan sjældent gives en uddybende forklaring på hvorfor en respondent f.eks. kun er enig i noget, og meget enig i noget andet (Kruuse, 1989, S. 90). Åbne møder. En tredje klassisk form for brugerinddragelse er at Videncentret henvender sig direkte i klasserne og fortæller om deres tiltag. Dette skal gøres således at det ikke bliver en komplet monolog, men sådan at der også er mulighed for at de studerende kan give udtryk for deres ønsker og deres opfattelse af Videncentret. Hertil kunne underviserne eventuelt være behjælpelige. Videncentret skal redegøre for sin rolle over for underviserne, da de har den direkte kontakt med de studerende, og kan ses som et led i formidlingen af Videncentrets information. Det er derfor essentielt at Videncentret opdaterer underviserne i hvad Videncentrets formål og nyeste viden er. Samtidig kan der gennem underviserne skabes et formidlingsled til de studerende. Denne metode vil gøre op med det problem det ellers kan være for Videncentret at formidle den viden som bliver indsamlet. Uanset form, så er det vigtigt at Videncentret lægger vægt på at spørge til de studerendes kendskab til Videncentret, og herefter evt. lave opfølgende spørgsmål f.eks. en gang om året, således det kontinuerligt kan måles om de studerendes kendskab er stigende eller faldende. Ligeledes er det vigtigt at Videncentret får spurgt til de studerendes meninger om brugbarheden af det materiale og de oplæg der kommer fra Videncentret. De studerendes mening om metode 1: For at kunne svare på spørgsmål fra Videncentret, eller bedst hjælpe Videncentret, ønsker de studerende at vide mere om Videncentret. De føler sig dårligt informeret om hvad Videncentret står Side 7

8 for, og hvad det egentlig arbejder med. Hvis Videncentret vil have en tættere kontakt med de studerende, har det en stor formidlingsmæssig opgave, for i forhold til et interview, vil de studerende ikke vide hvad de skal svare på (Interview, 2010, Bilag 1). Side 8

9 Metode 2: Metode 2 kan ses som en blanding mellem gamle og nye metoder. Alle hidtige metoder, som Videncentret har benyttet, bibeholdes i grundformen, men udvides med nye tillæg og en bedre målretning i forhold til de enkelte undervisnings-institutioner som Videncentret er tilknyttet. En del af disse metoder er inspireret fra det interview som blev gennemført med 5 studerende fra Ergoterapeut-uddannelsen. Videncentrets hidtige metoder udbygges. Videncentret skal eksponere sig selv og det arbejde som det står for. Dette kan gøres gennem nyhedsbreve via UCN s nuværende forum, "It s learning" og den Webmail som de studerende, og undervisere, har tilknyttet. Hvad der i denne forbindelse er vigtigt er at Videncentret skal sørge for at få koordineret sin formidling med de respektive uddannelser i sundhedssektoren, hvilket kan komme til udtryk ved at Videncentret formidler noget via de hjemmesider, som de enkelte uddannelser har. Fra de studerende vides det, at der bruges en hjemmeside som er tilknyttet den enkelte uddannelse. På denne måde får de studerende at vide hvad Videncentret står for, og hvordan de kan bruge det. Når de studerende kan se hvad Videncentret "giver" dem, så er der større basis for at de selv vil tage kontakt til Videncentret og fortælle hvad de mangler, eller hvad der bør undersøges mere om. For at fange flest mulige på denne baggrund, skal der sandsynligvis formidles de successer, både Videncentrene og brugerne imellem, som brugere har haft med at benytte Videncentret. Her kunne det også være en fordel, at der via It s learning gives mulighed for at de færdiguddannede kan blive på forummet. Her kan de hurtigt hjælpe nye studerende, og der kan sikkert skabes debat om udvalgte emner. På den baggrund er der større chance for at flere studerende vil bruge Videncentret som et værktøj i uddannelsen. Kontaktperson. En anden måde at få tættere kontakt til de studerende, er at en kontakt-person tilknyttes den enkelte klasse, og denne person står for at formidle Videncentrets forskning, og ligeledes tilbagemelde de studerendes spørgsmål og holdninger. Her er det vigtigt at Videncentret følger op, og de studerende oplever at blive taget seriøst. At have en kontaktperson tilknyttet råd og udvalg, kendes i forvejen i klasserne i forhold til andre udvalg og institutioner, og vil derfor ikke blive anset som værende belastende eller problematisk for de studerende. Side 9

10 Opgave. I tillæg hertil kunne det være, at Videncentret skulle bruges af de studerende i forbindelse med skrivningen af en opgave. Hvis muligt kan Videncentret forsøge at lægge en opgave ind på et af modulerne for uddannelserne, hvilket gør at de studerende bliver tvunget til at stifte nærmere bekendtskab med de tiltag som Videncentret tilbyder. Selvom Videncentret lige nu ikke har kapacitet til dette, kan det være en ide at lade dette stå åbent til fremtiden. Fagforeninger. En mulighed for både at fange studerende og de færdig-uddannede, er at Videncentret henvender sig til fagforeningerne for sundhedsfagene. Via reklame og omtale i medlemsbreve og nyheder (nyhedsbreve og tidsskrifter), samt måske at møde op til generalforsamlinger vil Videncentret blive eksponeret. Fagforeningerne i sundhedssektoren har kontakt til de fleste arbejdspladser i sundhedssektoren, hvorfor det giver god mening at henvende sig til dem. Der tænkes mest på fagforeninger som Etf (Ergoterapeutforeningen), Dsr (Dansk Sygeplejeråd), Danske Fysioterapeuter, FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd). Når først personalet får nyhederne fra fagforeningerne, så vil hele institutionen sikkert blive lydhør overfor at Videncentret kan stå som en Vidensleverandør til professions-uddannelserne. Dette vil dog kræve at Videncentret begynder at producere artikler og små tekster omkring nyheder, helst på fast basis. Der skal muligvis foretages en samkøring med Universiteternes allerede etablerede formidlings-apparat, sådan som indledning til dette idekatalog omtaler. Her kan Videncentret også gøre brug af fag-tidsskrifter for professionerne. De studerendes mening om metode 2: De studerende vil have information som er relevant i forhold hvor de er i deres uddannelses-forløb, og ser de en studerende formidle, kan det give en øget interesse i Videncentrets aktiviteter. Den største problematik er derfor, at den information Videncentret formidler, skal målrettes til de studerendes forløb. For hvis de ikke ser informationen som relevant lige i øjeblikket, så bliver informationen sandsynligvis ikke set (Interview, 2010, Bilag 1). Side 10

11 Metode 3: Den tredje metode gør brug af interaktive online-midler, og forudsætter derfor at Videncentret gør de studerende opmærksom på eksistensens af disse faciliteter, samt hvad faciliteterne kan bruges til. Dette indebærer hvad de studerende kan forvente at finde og bruge Videncentrets faciliteter til. Et forslag om Videncentrets eget forum. Der vil være problemstillinger for både brugersiden og systemsiden i udviklingen af et nyt forum. Brugersiden skal få brugerne til at fortælle om deres behov og hvilke muligheder de mener forummet skal kunne tilbyde dem. Systemsiden er den mere tekniske side, hvor systemudviklere afgør hvilket interface og hvilke teknikker der skal implementeres. Samspillet mellem de 2 skal sikres, for at brugerne vil benytte sig af systemet. Det er måske ikke helt realistisk for Videncentret at få sit eget forum bygget fra bunden, hvorfor der kan gøres brug af standard-løsninger udefra. Videncentret kan dermed oprette sig eget online forum i en standard-løsning. Dette kan være noget som f.eks. udbyder meget billigt. For at se et praktisk eksempel på dette henvises til siden I forhold til kommunikation er det bedst med et sådant forum, hvor alle kan skrive til alle og også privat til hinanden. En ting som motiverer kraftigt til deltagelse er at brugerne selv kan skrive, selv give anmeldelser, selv rate, selv oprette artikler, selv kritisere nuværende tiltag osv. Ligeledes kan alle hurtigt gøres opmærksomme på problemstillinger og hjælpes. Det får brugerne til at tænke over, eller arbejde med forskellige problematikker (Hansen, 2008, S.33ff). En anden klar fordel er at brugerne på landsplan hurtigt kan benytte sig af de online tiltag, hvilket kan forstærke effekten af brugen. Indsamling/deling/formidling af viden gøres nemt og hurtigt. Videncentret kan her formidle faglitteratur, gode opgaver, links, eksterne oplæg etc. Desuden kan det være en ide at invitére forlag, undervisere, forelæsere til forummet, såfremt de har ideer til forskning. Hvis det bliver lavet som et åbent forum, er det en fordel, at når de studerende er færdige kan de blive "hængende" der og løbende holde sig opdateret. Ulempen ved et åbent forum er misbrug, hvorfor en moderator løbende bør holde øje med at reglerne for forumbrug ikke bliver overtrådt. Ellers skal der sørges for at de studerende kan vælge nyheder som passer til dem, alt afhængig af deres profession, da informationen ellers vil opfattes som overflødig. Bliver formidlingen for generel, forsvinder interessen hurtigt fra de studerende (Interview, 2010, Bilag 1) Side 11

12 I forhold til formidling er det muligt at konstruere en form for Wiki, hvori Videncentret løbende publicerer sit materiale, og løbende får opdateret referencer. Dette vil medføre en tydeliggørelse af Videncentrets arbejde og kan medføre at det bliver et naturligt sted at lave opslag i forhold til fagudtryk og blive opdateret om den nyeste forskning. Videncentrets opgave vil være at artikler bliver udbygget og holdes ajour med nye tiltag. Dette kan også gøre at Videncentret bliver et omdrejningspunkt i forhold til Vidensdeling i sundhedssektoren. Egne wikier kan bygges via f.eks. - og her kan Videncentret selv forsøge sig frem til om det kunne være en løsning på formidling. E-læring i tilknytning til platform. Videncentret kan muligvis benytte E-læring i forhold til nogle udvalgte kurser. E-læring gør brug af web 2.0 og vil have en klar fordel omkring hurtig kommunikation. Læring i forbindelse med projekter afspejler de erhvervsmæssige problemer, som uddannelsen har til opgave at inddrage og lave brobygning imellem, således at der både arbejdes med en form for erhvervspraksis og ligeledes inden for litteraturen og uddannelsen, som tilbyder forskningsaspekter på projekter. Hvor erhvervspraksis og uddannelse kan stå hver for sig, og traditionelt være forankret vidt forskellige fysiske steder, kan Videncentrets egen platform udgøre et fælles sted, hvor kommunikation og interaktion kan lette tiden og kommunikationen for projektet. Bl.a. Fordi der hurtigt kan indhentes nye ideer, og gives feedback på forslag og skrivelser som allerede er i spil (Dohn, 2009, S. 178) Viden og kompetence er traditionelt betragtet som noget der kan tilegnes. Læring er tilegnelse af disse genstande. Tilegnelse kan ske adskilt fra deres kontekst eller anvendelse. Når viden og kompetence er lært i en form, kan denne form overføres til andre former for praksis (Dohn, 2009, S. 184). Der kan abstraheres fra at undervisning, eller formidling, foregår på nettet samtidig med at ITkompetencer bliver forbedret. Den studerende er selv handlende, selv producerende, skal selv forstå og bruge systemet, samtidig med en tolkning af den information som den studerende får via input fra andre studerende og systemet (Dohn, 2009, S. 188). Derfor kan det være en pointe for Videncentret at foreslå eller benytte denne undervisningsform gennem de enkelte uddannelser, eller at der bliver eksperimenteret med den, hvilket muliggør en indsamlingsmetode for empiri til Videncentret. En anden pointe for et forum er at Videncentret skal holde øje med Lead-Users. Dette vil sige de mest aktive brugere, som af og til øjner kreative ideer til nye løsninger og ofte er på forkant med Side 12

13 udviklingen. Det skal forstås som de mennesker som er ildsjæle (Hippel, 2005, S. 23f). Herved opnår Videncentret at fange de mest entusiatiske brugere, som ofte vil være forløbere og talsmænd for hvad de, og deres tilhørende målgruppe, mangler. Dette kan både være af informationer, materialer, men også online funktioner. Lead-users kan spottes på en høj grad af aktivitet, kreativitet og at de er innovative i forhold til webstedet. De studerendes mening om metode 3: De studerende ved Ergo-uddannelsen skal holde øje med 3 steder (Webmail og It s learning-forum og en hjemmeside) for at blive opdateret med nyheder og se beskeder som kan være relevante for dem. De var derfor enige om at et nyt 4 sted ville være "i overkanten". Men hvis de omvendt ved hvilke informationer de kan finde der, kan det måske alligevel gå (Interview, 2010, Bilag 1). Side 13

14 Metode 4: Eksisterende web 2.0-platforme. For at benytte en vidensdelings-platform eller kommunikations-kanal, som allerede er konstrueret og let tilgængelig ses der i metode 4 på web 2.0. Den fascinationskraft som ligger i web 2.0 teknologier gør at mange almindelige mennesker i dag ser nettet, og i særdeleshed web 2.0 steder, som et naturligt værested. Udviklingen er gået sådan fordi almene folk har mulighed for at interagere med systemet i modsætning til at være passive individer (Andersen, 2008, S.5ff) (Kroski, 2008, S. 2). Dermed ikke sagt at almene folk konstant er aktive på web 2.0. En umiddelbar betragtning viser at web 2.0 steder, hvor folk dagligt er aktive bl.a. ved at give hinanden nyhedsopdateringer, kan være gode steder for virksomheder at markedsføre sig, og sprede budskaber. Web 2.0 defineres ud fra Bradley som angiver, at web 2.0 kriterier indebærer, at internettet er platformen, intelligensen er kollektiv, og teknikken sørger for at du hurtigt kan lære selv at tilføje noget til webstedet (Bradley, 2007, S. 4ff). En bredere definition medtager 3 følgende elementer: reglen, hvilken stammer fra Paretos lov. I overført betydning skal reglen forståes således at de 20% af brugerne producerer 80% af indholdet. De 80% af brugerne er aktive en gang imellem, men observerer ellers mest hvad der foregår. Brugerne selv sætter dagsordenen på web 2.0. Brugerne laver en virtuel personalisering, altså en form for digital afspejling af virkeligheden, som kan modificeres efter forgodtbefindende. Brugerne skriver om, og beskæftiger sig med personlige interesser. Lead-user begrebet. Lead-users er et begreb der omfatter de mest aktive brugere. De er på forkant med udviklingen. Videncentret bør fange dem, og fastholde dem gennem løbende kommunikation. Hvis deres ideer kan omsættes til en form for virkelighed, så bliver det ofte nemmere at fastholde dem på Videncentrets side. Ofte er Lead-users meget kreative og engageret på webstedet. Side 14

15 Fordelen ved mange web 2.0 steder er at de er gratis at bruge og brugerne kan kontaktes hvor de allerede er, men ved institutionernes egne forums "tvinges" brugerne til at oprette sig, og man er sikret at alle relevante personer (i forhold til målgruppen) kan kontaktes. I forhold til markedsføring/branding er web 2.0 et godt værktøj, idet mange potentielle kunder eller brugere dagligt er på webben. Det kan være fint at blive eksponeret og blive set som en innovativ institution, der er med på de nyeste trends. Men da Videncentret ikke sælger et produkt eller er helt klar over sin formidlingsrolle, må der stilles spørgsmålstegn ved rationalet bag det at promovere sig selv. Videncentret løber ind i et problem, hvis alle kender dets navn, men ingen rigtig ved hvad det står for. Her er det bedre at sikre sig de traditionelle kommunikationsveje først bliver brugt, og Videncentret for synliggjort hvilke rolle eller hvilke aktiviteter det står bag. Derefter kan en promovering bedre gennemføres via web 2.0. Et andet problem er at mange steder ofte bruges til hurtige polls og korte beskeder, og derfor knap så meget til seriøs faglig formidling og diskussion. Dette afspejles i at IVA, Aalborg Universitet, Århus Universitet m.fl. bruger deres egne interne forums til at give beskeder, diskussionsoplæg og, anden faglig information ligeledes med filer og links etc. Formidlingskanaler på web 2.0: Herunder gennemgåes et udvalg af de steder Videncentret kan oprette sig og kommunikere med brugere. Forslagene er ikke udtømmende, men medtaget som de pt mest populære og relevante steder der kan bruges. Facebook: Facebook er på mange måder et godt sted at eksponere sig selv. Stedet er vokset i antal brugere, og det er et sted som praktisk talt kendes af alle. Facebook kan ses som middel til at inddrage brugerne, men på Facebook er det brugerne som sætter dagsordenen. Det betyder brugerne bestemmer hvad der snakkes om, og hvilke emner som bliver promoveret. Hos Telmore eksperimenteres der frem efter 5 år i forhold til brugerkontakt på Facebook. Ingen har den gyldne formel (Dwarf, 2010, s.8). Grunden hertil kan være at brugerne nærmere anser Facebook for at være et sted som kan sammenlignes med vennebasen.dk og hyggecafe.dk steder med høj social aktivitet. I den sociale sfære er det i højere grad kammerater, end det er virksomheder og uddannelses-institutioner man kommunikere med. Det illustreres godt af at man Side 15

16 får nyhederne fra venner, som hele tiden holder en opdateret (Ebdrup, 2010). Det som tiltrækker kommunikation er letheden ved at dele links, statusser, billeder og videoer, samt små spil man kan udfordre hinanden i. I og med at Videncentret satser på faglig kommunikation, så er det mere oplagt med steder som linkedin.com og videnskab.dk, eller noget helt tredje som f.eks. det tidligere omtalte forum It s learning, alt afhængig af det nærmere formål med kommunikationen. På Facebook kan og vil brugerne selv, og her bør Videncentret tænke over hvad det kan og hvad det tilbyder. På sin page for fans af Videncentret er antallet af brugere langsomt stigende, dog mest efter en omtale i mails afsendt af Videncentret selv. Facebook kan næppe stå alene i Videncentrets bestræbelser på at indsamle og formidle viden. Dels grundet antal brugere, men også fordi det ikke er et obligatorisk sted at være for de studerende. Som kommunikations-platform er Facebook et fint middel når det gælder privat og for-sjovkommunikation og som beskrevet, eksponering. Men med seriøse forskningsartikler risikerer Videncentret at løde panden mod muren, idet de studerende helst vil holde Facebook til det private og Facebook desuden ikke er stedet de studerende ønsker at læse om fagligt relevant forskning (Interview, 2010, Bilag 1). På Facebook kan Videncentret dog "holde øje" med sine brugere, og hvad de er optaget af. Om dette kan anvendes til mere interageren med brugerne er op til Videncentret at afgøre. Der er enkelte tiltag som kan gøres, i forhold til at få mere bruger-respons. Videncentret bør vedblive at gøre de studerende (og andre) opmærksomme på Facebook-pagen. Ligeledes bør videncentret oprette begivenheder, dog synes det i skrivende stund at være umuligt at sende invitationer til fans på pages. Men om ikke andet er kommende begivenheder og arrangementer en indgangsvinkel til at gøre opmærksom på sager hvor Videncentret spiller en rolle. Lead-userne skal fanges og "plejes". Dette gøres ved at tage deres ideer seriøse, og omforme dem til en form for virkelighed. Endelig viser den bagvedliggende statistik fra Videncentrets page at video-visninger er i høj kurs blandt dem som besøger siden. Det kunne derfor skabe mere trafik til siden, når brugerne gør hinanden opmærksomme på de videoer som findes på Videncentrets page. Lad ikke Facebook stå alene: Videncentret bør tænke over det antal brugere der er kontakt til, og hvor mange af disse som er aktive (eller lead-users) i forhold til diskussioner og oplæg m.m. Det etablerede apparat for Side 16

17 formidling er som tidligere nævnt i opgaven tidsskrifter og nyhedsbreve. Her bør Videncentret tænke nøje over sin målgruppe og få fodfæste med denne. Dette kan godt gøres gennem e- tidsskrifter og online nyheder. For yderligere supplerende kanaler, kan der oprettes links til den Youtube-channel som UCN allerede har. En blog kunne også være en ide til artikler og dermed formidling, hvor de studerende og andre kan give kommentarer på det skrevne. Diaspora: Diaspora er sted som minder meget om Facebook, men uden samme regler. I skrivende stund er Diaspora igang med at blive bygget, men ønsker Videncentret at være på forkant med brugere og sociale medier, så bliver Videncentret nød til at melde sig ind og benytte Diaspora på samme måde som Facebook. Det er dog for tidligt at sige hvor omfattende en success, eller mangel på samme som Diaspora vil opleve. Videnskab.dk: I forhold til FDIM er videnskab.dk et af de mest brugte danske internet-steder. Det er et sted hvor læserne forventer fagligt korrekt information om alverdens emner. Hvis Videncentret derfor ønsker en bredere kommunikation i et eksternt fagligt forum, så er videnskab.dk ikke til at komme udenom. Her findes en del aktive brugere i alle målgrupper. Andet: Videncentret bør tænke over sin funktion, og få denne formidlet. Det er ikke nok at være "med på hypen" uden at have et dybere formål. Brevkasser og nyheder angående sundhed findes ved f.eks. netdoktor.dk og netsundhedsplejerske.dk, men dette udvikle Videncentret sig næppe til. Der kan muligvis indhentes empiri fra disse steder som Videncentret kan arbejde videre med. Ellers kan Videncentret overveje Blogs (f.eks. via Wordpress), Twitter, Picasa, Flickr, MySpace, Tyze, Tv2, Linkedin m.fl. Alle er brugerorienteret, mest i forståelsen fra bruger til bruger. Hvis Videncentret ikke sætter sig igennem med en høj faglighed, vil de brugere som er opmærksomme på Videncentret hurtigt falde fra igen. Side 17

18 De studerendes mening om metode 4: Største mulige problematik ved web 2.0 findes i at de studerende ønsker en skarp adskillelse af privatliv og arbejdsliv. De ønsker at finde information færrest mulige websteder i forhold til deres uddannelse. De studerende mener således at de sociale netværk skal holdes til det sociale, og ikke det faglige. Derfor må Videncentret tænke extra over hvilken proces det ønsker faciliteret af web 2.0, idet web 2.0 er stærkt brugerorienteret i forståelsen bruger-til-bruger (Interview, 2010, Bilag 1). Side 18

19 Konklusion Videncentret skal tænke nøje over hvad det vil med sine brugere. Hvorfor vil Videncentret have fat i bestemte brugere, og hvad forventer Videncentret af disse brugere? Metodevalget kan afspejles af de ressourcer Videncentret planlægger at lægge i forsøget på at fange brugere. Gratis web 2.0 steder er en let løsning, som desværre kan vise sig meget uholdbar. Strategien må først og fremmest være at gøre opmærksom på sin eksistens, altså at lave en form for reklame for sig selv, hvorved de studerende opnår kendskab til Videncentret på et dybere niveau end blot at have hørt navnet før, uden at vide hvad det dækker over. Dernæst finde ud af brugernes behov, herunder specifikke behov for ergoterapeuter, physioterapeuter, sygeplejersker osv. Når dette er gjort skal Videncentret i så høj grad som muligt forsøge at målrette viden og informationsmateriale til de specifikke grupper. Der tænkes på ergoterapeut-studerende over for sygeplejerske-studerende osv. Undervisere og fagforeninger kan her agere som mellemled. Hvis ikke de studerende eller sygeplejerne får relevant information i forhold til deres opgaver, så bliver Videncentret ikke det naturlige sted at søge efter viden. Strategien for formidlingen kan være at der både udsendes nyhedsbreve på mails, laves artikler på hjemmesiden, og evt. også på et åbent forum. Skal Videncentret have direkte fat i de studerende, er det bedst at tage udgangspunkt i det forums de allerede opholder sig i. Studiemæssigt vil de studerende gerne vide mere om Videncentret. Videncentrets opgave er således at gøre mere opmærksom på sig selv og hvilke tiltag eller problemstillinger det arbejder med, samtidig med at de studerende får at vide hvordan Videncentret kan bruges, enten som et led i deres uddannelse, eller hvordan de sidenhen kan trække på Videncentrets ressourcer. Det gøres bedst på flere niveauer, hvilket både er via forums og fagforeninger m.m. Såvel online som i trykte ressourcer. I forhold til Videncentrets ønske om at indsamle viden, må brugergruppen være en anden, nemlig undervisere og forskere ved professions-uddannelserne, og beslægtede universitetsfag. Hvordan Videncentret skal bidrage til, eller trække viden ud af disse allerede etablerede institutioner skal der fastlægges en strategi for. Hvor mange ressourcer Videncentret kan lægge i at få kontakt til forskere og undervisere må Videncentret afgøre, i forhold til sine egne mål med formidling. Forskningsresultater bør komme via nyhedsbreve og tidsskrifter, og disse kan sagtens være online. I forhold til anvendelsen af web 2.0, bør Videncentret huske på at web 2.0 er ekstremt brugerorienteret. Derfor bliver det nemmere at anvende web 2.0 teknikker der hvor Videncentret kan se at det afhjælper en proces i forhold til brugere, eller gør en proces nemmere og hurtigere. Side 19

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Forskellige tekniske apparater kalder på forskellige digetale bruger. Valg af indhold og kontinuitet på en langsigtet

Læs mere

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 1 - Kommunikationsstrategi 2016-18 Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 2 - Indhold INDHOLD Indledning Målgrupper Mål Principper Budskaber Kanaler Partnerskaber Side

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Skriv bedre tekster Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Vejle Digitale Skoler på Facebook

Vejle Digitale Skoler på Facebook Vejle Digitale Skoler på Facebook - Brug af sider på Facebook Af: Line Sofie Schaarup Krogh, praktikant i Uddannelse og Læring. Facebook og Vejle Digitale Skoler BRUG AF SIDER PÅ FACEBOOK... 3 Tekniske

Læs mere

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger?

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Anne Mette Jørgensen, institutchef, sygeplejeuddannelsen, PH Metropol Anette Enemark Larsen lektor, ergoterapeutuddannelsen,

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Checkliste for kommunikationskanaler

Checkliste for kommunikationskanaler Checkliste for skanaler 19.07.06 Her kan I få inspiration, når I over overvejer, hvilke kanaler, der kunne være de bedste at brug til en bestemt type Af Ulrik Herløv, projektleder, Integrationsministeriet

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt Projektplan Formelle data Studerende: Anja Stepien a09anst@stud.iva.dk og a09stni@stud.iva.dk Projektstedet: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kontaktpersoner: Vita Debel vita.debel@holstebro.dk

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Formidlingsartikel 1/5

Formidlingsartikel 1/5 Formidlingsartikel I det følgende klargøres hvilke overvejelser vi har haft i forhold til valg af målgruppe, sted for publikation samt genre og sproglige virkemidler. Målgruppe Receptionsanalyse af Pocket

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere