Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren"

Transkript

1 Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Dette idekatalog beskriver mulige brugerinddragelsesmetoder til Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Idekataloget opridser primært brugerinddragelsesmetoder og også metoder til indsamling og formidling af viden. Heraf vil de fleste metoder kunne anvendes via web 2.0 steder og teknikker, sådan som Videncentret ønsker det. Idekataloget vil også komme omkring de problematikker, som Videncentret bør tage med i sine overvejelser omkring kommunikation med sine brugere. Brugerne skal primært forstås som studerende ved sundhedsfaglige uddannelser, gennem hvilke de indirekte har en tilknytning til Videncentret. Der medtages også andre metoder end web 2.0, idet den efterspurgte løsning ikke nødvendigvis behøver at gøre brug af web 2.0 eller online muligheder. Brugerinddragelse går ud på at brugerne bliver tilbudt noget som de kan se en nytte af, og noget som de kan arbejde med. Her bør Videncentret lave en afklaring på hvad det kan tilbyde sine brugere, som de ikke allerede har, og præcis hvad der ønskes feedback på. Dernæst kan det overvejes hvordan en web 2.0-teknik kan lette eller forbedre denne proces, eller det arbejde der ligger i at få brugerne hørt. Da det er en af målsætningerne for Videncentret at få inddraget de studerende i Videncenter-aktiviteter, giver det god mening at bruge en web 2.0 platform i henhold til at unge studerende kan antages at have et rimeligt kendskab til den allerede eksisterende web 2.0 teknologi (DR-rapport, 2010). Faglig formidling handler om at gøre kompliceret viden tilgængelig for andre forskere og udenforstående mennesker. Og i et samfund med en stadig større vidensproduktion bliver grundlaget for beslutningsprocesser og faglig formidling en central disciplin. Men det er langt fra en entydig disciplin. Hvor universiteterne er veletablerede forskningsinstitutioner med formidlingstraditioner af videnskabeligt viden, herunder meget teoretisk viden og eksperimentformer, så står Videnscentrene for at skulle forsøge at formidle viden til arbejdsfunktioner. Idet Videnscentrene er tilknyttet professioner, og professionshøjskoler, så er formidlingsgrundlaget og behovet et andet. Derfor bliver processen for formidling også en anden, og dette idekatalog giver derfor forskellige bud på såvel traditionelle, som moderne metoder til at indsamle og formidle viden. Der må her ses på materielle og kulturelle forhold og erfaringer fra praksisområdet, som vedbliver at præge udviklingen og forskningen. Dette området er typisk studeret med en sociologisk tilgang, Side 1

2 og det kan være optimalt for Videncentret at lægge sine kræfter her, da der allerede er en del forskningsmateriale tilgængeligt i dette område (Forskning og innovationsstyrelsen, 2007). For at formidle mest muligt kunne der også tages udgangspunkt i modpolet, at professionel praksis er styret og trænet gennem brug af praktisk erfaring. Før ny viden kan produceres og formidles, så skal der indsamles den viden som er tilgængelig blandt det arbejdspersonale, herunder undervisere, som allerede er i sundhedssektoren og ligeledes blandt de studerende, som er på vej ud på arbejdsmarkedet. Når først processen "kører" vil det være nemt for Videncentret at afdække de behov, som skal dækkes i forhold til forskningsfelter. Der kan gå længe før Videncentret har fundet sin optimale indsamlings- og formidlings-metode, idet der endnu ikke er nogen erfaring, eller indsamlet empiri omkring formidling i henhold til sundhedsprofessioner. Det skal forståes således, at hvor universiteter producerer viden via grundforskning og anvendt forskning, for videnskabens skyld, så vil Videncentret producere målrettet viden i henhold til arbejdsfunktioner, hvilke i dette tilfælde er arbejdsfunktioner i sundhedssektoren. Den eneste erfaring der kan trækkes på, er professionshøjskolernes hidtige metoder for vidensdeling. Via et samarbejde med universitets-verdenen og forskningsbiblioteker, kan der indhentes teoretisk og praktisk viden fra f.eks. "Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek" ved Århus universitet, og "Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Bibliotek" ved Københavns universitet. - Begge steder med tilknytning til henholdvis Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek. Det antages at en del viden her vil være nyttig, da en teoretisk viden og praktisk gøremål som regel har en sammenhæng i forholdet ingen teori uden praksis, og omvendt. Søger Videncentret i højere grad viden for professionerne omkring praktisk brug og eksperimenteren, skal indsamlingen nærmere findes på hospitaler, ved praktiserende ergoterapeuter, ældreområdet i primærkommunerne og lign. Herefter kan det overvejes om en ren skriftlig formidling vil give det bedste resultat, idet der via billeder og videoer kan vises præcist hvordan en proces udføres i forhold til træning af muskler og lign. I dag er det sådan, at hvis der ses på lægevidenskaben, så formidles resultater primært til andre forskere gennem anerkendte engelske tidsskrifter, hvori artiklen er blevet peer-reviewet. Det vil sige Side 2

3 at andre forskere kan godkende metoden og dermed de resultater som er blevet påvist, evt. har de forskere som skulle godkende artiklen, selv lavet en gentagelse af eksperimentet for at bekræfte resultaterne. Hvad der ikke godkendes som forskningsresultater er tekster i årsrapporter, statusrapporter, phd.-rapporter og lign. (Kjærgaard, 148f, 2006). I både godkendte og ikke-godkendte artikler findes der, på den baggrund, mulig viden for Videncentret i flere forskellige genrer. Her kan Videncentret tænke over hvilke standarder Videncentrets egen viden skal leve op til, altså hvornår et resultat kan godkendes. I forbindelse med dette er der et projekt kørende, hvor det er meningen at artikler og dokumentation skal scannes ind i en database, PURE, men det er i skrivende stund endnu uafklaret hvordan dokumenter, og dermed videnskabelige viden godkendes for Videncentret. Idekataloget giver mulige løsninger til brugerinddragelse og formidling, som Videncentret kan vurdere og prøve. Der er således ikke tale om endelige, men potentielle løsninger. En af de ting Videncentret skal afklare, er hvor omfangsrig kommunikation der ønskes eller forventes med brugerne, og hertil giver idekataloget forslag til hvordan kommunikationen, primært online, kan faciliteres. Et væsentligt spørgsmål er hvilken formidling Videncentret ønsker at give, da de studerende efterspørger præcis information i forhold til hvor de er på studiet. Får de studerende ikke dette, bliver de meddelelser Videncentret udsender, sandsynligvis ikke læst. Af denne grund kan det være Videncentret bør overveje at limitere sin målgruppe til i første omgang at være undervisere på professions-skolerne, og langsomt gennem underviserne få "fanget" de studerende (Interview, 2010, Bilag 1). Under alle omstændigheder påpeger idekataloget de muligheder der eksisterer via moderne og traditionelle metoder til at fange brugerne. Hvordan den præcise løsning skal se ud må Videncentret selv afsætte ressourcer til at undersøge, eller afprøve i praksis. Det kan vise sig at en kombination af metoderne er den bedste løsning for at få flest brugere, og dermed mest kommunikation på banen. Ved hver metode refereres der til de studerendes holdninger, som kom frem gennem et interview. Det skal også nævnes at for hver af metoderne, er det vigtigt at Videncentret tænker nøje over hvad det er som det vil formidle, og derefter kan målrette sin formidling til udvalgte studerende, f.eks. sygeplejerske-studerende. Ergoterapeut-studerende finder måske ikke samme information interessant. På den måde vil de studerende opleve Videncentret som en institution, der tager dem seriøst og oprigtig både lytter og formidler til fagligt relevant stof i forhold til studiet og den Side 3

4 generelle forskning. Et gennemgående spørgsmål for alle metoderne er hvordan målgruppen kan "lokkes" til at engagere sig i Videncentrets arbejde. Motivationsfaktorer fra web 2.0 steder, hvilke Videncentret gerne vil benytte er typisk, at være social, at dele og bidrage, at profilere sig og løbende at få nyhedsflow (Brügger, 2010). Dette gennemgåes uddybende i metode 4. Metode 1: Klassiske metoder til brugerinddragelse. Metode 2: Udbygning af Videncentrets hidtige metoder. Metode 3: Videncentrets eget forum og e-læring. Metode 4: Eksisterende Web 2.0-platforme. Konklusion Side 4

5 Metode 1: Den første metode samler de klassiske metoder som kan stå overfor, eller supplerer mere moderne metoder. Traditionelt set får en institution feedback, ved at sende spørgeskemaer ud, eller lave interview med sine brugere eller kunder. Disse metoder er stadig anno 2010 gangbare, og består som regel af en tilfældig udvalgt gruppe af brugere, som giver deres umiddelbare meninger til institutionen, eller virksomheden, typisk omkring indførelsen af en ny service, et produkt eller et bestemt projekt. Dette kan ligeledes være generel feedback på igangværende tiltag, eller de normale arbejdsgange og services. Metodemæssigt har dette kunne gøres på flere måder, men herunder ses på spørgeskema og interview, idet disse har været de mest anvendte metoder i forhold til enten at lave en kvalitativ eller kvantitativ undersøgelse. Videncentret søger løbende at forstå brugernes motivation for deltagelse i vidensdeling, og når der netop lægges vægt på forståelsen, vil en kvalitativ tilgang, altså interview være optimal (Kruuse, 1989, 29f). En anden vigtig grund til at påpege interview og spørgeskema som indsamlingsmetoder, er at det for Videncentret kan være vigtigt at kende deres brugeres, eller målgruppes, specifikke behov før der lanceres noget på webben. På den måde vil et websted, eller information på nettet bedre kunne rettes til målgruppen, og denne information opnås hurtigere ved et interview eller spørgeskemaundersøgelser, end ved lanceringen af selve webstedet. Når der så præcist som muligt vides, hvad brugeren har brug for, bliver det væsentlig nemmere at præsentere og sælge produktet. Dette er en kendt sag fra marketingsverdenen, først at finde brugerbehovet, og dernæst at dække det med det rette produkt (Kotler, 2006, S. 9ff). Et foreløbigt interview har f.eks. vist at ergoterapeut-studerende helst kun vil indhente nyheder et enkelt sted på webben, da de ellers mener det bliver uoverskueligt for dem (Interview, 2010, Bilag 1). Selvom målgruppen skulle være hele sundhedssektoren, så vil det alligevel være givtigt med en undersøgelse som kan vise indikationer på f.eks. at fagfolk i sektoren får det optimale ud af at få teknikker demonstreret af undervisere, som de også har mulighed for at spørge direkte om ting der ikke let forstås. Side 5

6 Interview. Interview kan gøres på flere måder. Der kan interviewes en enkelt person, eller flere personer på en gang. I virksomheder er det som regel fokus-gruppe-interviewet som har været udvalgt idet virksomheden har haft en bestemt målgruppe den skulle sælge et bestemt produkt til. Hvis Videncentret vil benytte sig af interview, gælder det om at interviewe den bredest mulige skare af studerende, således at interviewet vil blive så repræsentativt som muligt, i forhold til de studerendes ønsker og problemstillinger. Fordelene ved interview er at der kan kommes i dybden med den enkeltes holdninger og behov omkring et produkt eller en service. I dette tilfælde de studerendes behov, og hvad der kan motiverer dem til at aktivt deltage i Videncentrets projekter, og ligeledes hvad der kan motivere dem til at lave formidling. Interviewet kan derfor afdække mange aspekter, idet det er brugernes, eller de studerendes egne formuleringer som der bliver lyttet til (Kvale, 1996, S. 124). Ulemperne ved interview er ofte at det kun er få folk som bliver interviewet, og hvis de ikke er repræsentative for helheden kan resultaterne blive misvisende. En anden ulempe er at intervieweren, bevidst som ubevidst, kan påvirke respondentens svar (Gorman, 2005, S. 125f). Ved interview bør Videncentret lægge vægt på at få spurgt de studerende om deres opfattelse af Videncentrets arbejde, og om det er noget de kan benytte sig af i hverdagen. Der skal også spørges om hvad der formidlingsmæssigt allerede er en succes, og hvordan formidlingen gennem de nyhedskanaler de studerende bruger, kan forbedres. Spørgeskema. Brugere har traditionelt kunnet besvare spørgeskema-undersøgelser i hvilke institutioner har set sig selv evalueret med henblik på forandringer. At besvare et spørgeskema er i høj grad en evalueringsproces for brugerne. Derfor er det forholdsvist usikkert om Videncentret får nok viden om de studerendes egentlige behov gennem denne metode. Spørgeskemaets formål kan også være at se på generaliseringer, og finde de generelle trends som institutionens målgruppe har (Gorman, 2005, S. 9). Spørgeskemaet har den fordel at det kan sendes ud til mange brugere på en gang, og lægger op til en Side 6

7 kvantitativ undersøgelse. Videncentret har gennem spørgeskemaer derfor en forholdsvis billig indsamlingsmetode, der kan give et godt empirisk grundlag for en evaluering af Videncentrets projekter. De studerende kan også besvare spørgeskemaet uden at være påvirket af andre personer eller en interviewer, hvilket i princippet gør denne metode helt objektiv. Ulempen ved spørgeskemaet er at brugeren ikke kan sætte kryds midt i mellem de forudbestemte bokse. Der er ofte kun et begrænset antal svarmuligheder, hvorfor spørgeskema-metoden altid i højere grad vil være præget af kvantitet frem for kvalitet. Det er jo ikke sikkert at respondentens holdning passer i forholdet 1:1 med de svarmuligheder som spørgeskemaet giver, og der kan sjældent gives en uddybende forklaring på hvorfor en respondent f.eks. kun er enig i noget, og meget enig i noget andet (Kruuse, 1989, S. 90). Åbne møder. En tredje klassisk form for brugerinddragelse er at Videncentret henvender sig direkte i klasserne og fortæller om deres tiltag. Dette skal gøres således at det ikke bliver en komplet monolog, men sådan at der også er mulighed for at de studerende kan give udtryk for deres ønsker og deres opfattelse af Videncentret. Hertil kunne underviserne eventuelt være behjælpelige. Videncentret skal redegøre for sin rolle over for underviserne, da de har den direkte kontakt med de studerende, og kan ses som et led i formidlingen af Videncentrets information. Det er derfor essentielt at Videncentret opdaterer underviserne i hvad Videncentrets formål og nyeste viden er. Samtidig kan der gennem underviserne skabes et formidlingsled til de studerende. Denne metode vil gøre op med det problem det ellers kan være for Videncentret at formidle den viden som bliver indsamlet. Uanset form, så er det vigtigt at Videncentret lægger vægt på at spørge til de studerendes kendskab til Videncentret, og herefter evt. lave opfølgende spørgsmål f.eks. en gang om året, således det kontinuerligt kan måles om de studerendes kendskab er stigende eller faldende. Ligeledes er det vigtigt at Videncentret får spurgt til de studerendes meninger om brugbarheden af det materiale og de oplæg der kommer fra Videncentret. De studerendes mening om metode 1: For at kunne svare på spørgsmål fra Videncentret, eller bedst hjælpe Videncentret, ønsker de studerende at vide mere om Videncentret. De føler sig dårligt informeret om hvad Videncentret står Side 7

8 for, og hvad det egentlig arbejder med. Hvis Videncentret vil have en tættere kontakt med de studerende, har det en stor formidlingsmæssig opgave, for i forhold til et interview, vil de studerende ikke vide hvad de skal svare på (Interview, 2010, Bilag 1). Side 8

9 Metode 2: Metode 2 kan ses som en blanding mellem gamle og nye metoder. Alle hidtige metoder, som Videncentret har benyttet, bibeholdes i grundformen, men udvides med nye tillæg og en bedre målretning i forhold til de enkelte undervisnings-institutioner som Videncentret er tilknyttet. En del af disse metoder er inspireret fra det interview som blev gennemført med 5 studerende fra Ergoterapeut-uddannelsen. Videncentrets hidtige metoder udbygges. Videncentret skal eksponere sig selv og det arbejde som det står for. Dette kan gøres gennem nyhedsbreve via UCN s nuværende forum, "It s learning" og den Webmail som de studerende, og undervisere, har tilknyttet. Hvad der i denne forbindelse er vigtigt er at Videncentret skal sørge for at få koordineret sin formidling med de respektive uddannelser i sundhedssektoren, hvilket kan komme til udtryk ved at Videncentret formidler noget via de hjemmesider, som de enkelte uddannelser har. Fra de studerende vides det, at der bruges en hjemmeside som er tilknyttet den enkelte uddannelse. På denne måde får de studerende at vide hvad Videncentret står for, og hvordan de kan bruge det. Når de studerende kan se hvad Videncentret "giver" dem, så er der større basis for at de selv vil tage kontakt til Videncentret og fortælle hvad de mangler, eller hvad der bør undersøges mere om. For at fange flest mulige på denne baggrund, skal der sandsynligvis formidles de successer, både Videncentrene og brugerne imellem, som brugere har haft med at benytte Videncentret. Her kunne det også være en fordel, at der via It s learning gives mulighed for at de færdiguddannede kan blive på forummet. Her kan de hurtigt hjælpe nye studerende, og der kan sikkert skabes debat om udvalgte emner. På den baggrund er der større chance for at flere studerende vil bruge Videncentret som et værktøj i uddannelsen. Kontaktperson. En anden måde at få tættere kontakt til de studerende, er at en kontakt-person tilknyttes den enkelte klasse, og denne person står for at formidle Videncentrets forskning, og ligeledes tilbagemelde de studerendes spørgsmål og holdninger. Her er det vigtigt at Videncentret følger op, og de studerende oplever at blive taget seriøst. At have en kontaktperson tilknyttet råd og udvalg, kendes i forvejen i klasserne i forhold til andre udvalg og institutioner, og vil derfor ikke blive anset som værende belastende eller problematisk for de studerende. Side 9

10 Opgave. I tillæg hertil kunne det være, at Videncentret skulle bruges af de studerende i forbindelse med skrivningen af en opgave. Hvis muligt kan Videncentret forsøge at lægge en opgave ind på et af modulerne for uddannelserne, hvilket gør at de studerende bliver tvunget til at stifte nærmere bekendtskab med de tiltag som Videncentret tilbyder. Selvom Videncentret lige nu ikke har kapacitet til dette, kan det være en ide at lade dette stå åbent til fremtiden. Fagforeninger. En mulighed for både at fange studerende og de færdig-uddannede, er at Videncentret henvender sig til fagforeningerne for sundhedsfagene. Via reklame og omtale i medlemsbreve og nyheder (nyhedsbreve og tidsskrifter), samt måske at møde op til generalforsamlinger vil Videncentret blive eksponeret. Fagforeningerne i sundhedssektoren har kontakt til de fleste arbejdspladser i sundhedssektoren, hvorfor det giver god mening at henvende sig til dem. Der tænkes mest på fagforeninger som Etf (Ergoterapeutforeningen), Dsr (Dansk Sygeplejeråd), Danske Fysioterapeuter, FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd). Når først personalet får nyhederne fra fagforeningerne, så vil hele institutionen sikkert blive lydhør overfor at Videncentret kan stå som en Vidensleverandør til professions-uddannelserne. Dette vil dog kræve at Videncentret begynder at producere artikler og små tekster omkring nyheder, helst på fast basis. Der skal muligvis foretages en samkøring med Universiteternes allerede etablerede formidlings-apparat, sådan som indledning til dette idekatalog omtaler. Her kan Videncentret også gøre brug af fag-tidsskrifter for professionerne. De studerendes mening om metode 2: De studerende vil have information som er relevant i forhold hvor de er i deres uddannelses-forløb, og ser de en studerende formidle, kan det give en øget interesse i Videncentrets aktiviteter. Den største problematik er derfor, at den information Videncentret formidler, skal målrettes til de studerendes forløb. For hvis de ikke ser informationen som relevant lige i øjeblikket, så bliver informationen sandsynligvis ikke set (Interview, 2010, Bilag 1). Side 10

11 Metode 3: Den tredje metode gør brug af interaktive online-midler, og forudsætter derfor at Videncentret gør de studerende opmærksom på eksistensens af disse faciliteter, samt hvad faciliteterne kan bruges til. Dette indebærer hvad de studerende kan forvente at finde og bruge Videncentrets faciliteter til. Et forslag om Videncentrets eget forum. Der vil være problemstillinger for både brugersiden og systemsiden i udviklingen af et nyt forum. Brugersiden skal få brugerne til at fortælle om deres behov og hvilke muligheder de mener forummet skal kunne tilbyde dem. Systemsiden er den mere tekniske side, hvor systemudviklere afgør hvilket interface og hvilke teknikker der skal implementeres. Samspillet mellem de 2 skal sikres, for at brugerne vil benytte sig af systemet. Det er måske ikke helt realistisk for Videncentret at få sit eget forum bygget fra bunden, hvorfor der kan gøres brug af standard-løsninger udefra. Videncentret kan dermed oprette sig eget online forum i en standard-løsning. Dette kan være noget som f.eks. udbyder meget billigt. For at se et praktisk eksempel på dette henvises til siden I forhold til kommunikation er det bedst med et sådant forum, hvor alle kan skrive til alle og også privat til hinanden. En ting som motiverer kraftigt til deltagelse er at brugerne selv kan skrive, selv give anmeldelser, selv rate, selv oprette artikler, selv kritisere nuværende tiltag osv. Ligeledes kan alle hurtigt gøres opmærksomme på problemstillinger og hjælpes. Det får brugerne til at tænke over, eller arbejde med forskellige problematikker (Hansen, 2008, S.33ff). En anden klar fordel er at brugerne på landsplan hurtigt kan benytte sig af de online tiltag, hvilket kan forstærke effekten af brugen. Indsamling/deling/formidling af viden gøres nemt og hurtigt. Videncentret kan her formidle faglitteratur, gode opgaver, links, eksterne oplæg etc. Desuden kan det være en ide at invitére forlag, undervisere, forelæsere til forummet, såfremt de har ideer til forskning. Hvis det bliver lavet som et åbent forum, er det en fordel, at når de studerende er færdige kan de blive "hængende" der og løbende holde sig opdateret. Ulempen ved et åbent forum er misbrug, hvorfor en moderator løbende bør holde øje med at reglerne for forumbrug ikke bliver overtrådt. Ellers skal der sørges for at de studerende kan vælge nyheder som passer til dem, alt afhængig af deres profession, da informationen ellers vil opfattes som overflødig. Bliver formidlingen for generel, forsvinder interessen hurtigt fra de studerende (Interview, 2010, Bilag 1) Side 11

12 I forhold til formidling er det muligt at konstruere en form for Wiki, hvori Videncentret løbende publicerer sit materiale, og løbende får opdateret referencer. Dette vil medføre en tydeliggørelse af Videncentrets arbejde og kan medføre at det bliver et naturligt sted at lave opslag i forhold til fagudtryk og blive opdateret om den nyeste forskning. Videncentrets opgave vil være at artikler bliver udbygget og holdes ajour med nye tiltag. Dette kan også gøre at Videncentret bliver et omdrejningspunkt i forhold til Vidensdeling i sundhedssektoren. Egne wikier kan bygges via f.eks. - og her kan Videncentret selv forsøge sig frem til om det kunne være en løsning på formidling. E-læring i tilknytning til platform. Videncentret kan muligvis benytte E-læring i forhold til nogle udvalgte kurser. E-læring gør brug af web 2.0 og vil have en klar fordel omkring hurtig kommunikation. Læring i forbindelse med projekter afspejler de erhvervsmæssige problemer, som uddannelsen har til opgave at inddrage og lave brobygning imellem, således at der både arbejdes med en form for erhvervspraksis og ligeledes inden for litteraturen og uddannelsen, som tilbyder forskningsaspekter på projekter. Hvor erhvervspraksis og uddannelse kan stå hver for sig, og traditionelt være forankret vidt forskellige fysiske steder, kan Videncentrets egen platform udgøre et fælles sted, hvor kommunikation og interaktion kan lette tiden og kommunikationen for projektet. Bl.a. Fordi der hurtigt kan indhentes nye ideer, og gives feedback på forslag og skrivelser som allerede er i spil (Dohn, 2009, S. 178) Viden og kompetence er traditionelt betragtet som noget der kan tilegnes. Læring er tilegnelse af disse genstande. Tilegnelse kan ske adskilt fra deres kontekst eller anvendelse. Når viden og kompetence er lært i en form, kan denne form overføres til andre former for praksis (Dohn, 2009, S. 184). Der kan abstraheres fra at undervisning, eller formidling, foregår på nettet samtidig med at ITkompetencer bliver forbedret. Den studerende er selv handlende, selv producerende, skal selv forstå og bruge systemet, samtidig med en tolkning af den information som den studerende får via input fra andre studerende og systemet (Dohn, 2009, S. 188). Derfor kan det være en pointe for Videncentret at foreslå eller benytte denne undervisningsform gennem de enkelte uddannelser, eller at der bliver eksperimenteret med den, hvilket muliggør en indsamlingsmetode for empiri til Videncentret. En anden pointe for et forum er at Videncentret skal holde øje med Lead-Users. Dette vil sige de mest aktive brugere, som af og til øjner kreative ideer til nye løsninger og ofte er på forkant med Side 12

13 udviklingen. Det skal forstås som de mennesker som er ildsjæle (Hippel, 2005, S. 23f). Herved opnår Videncentret at fange de mest entusiatiske brugere, som ofte vil være forløbere og talsmænd for hvad de, og deres tilhørende målgruppe, mangler. Dette kan både være af informationer, materialer, men også online funktioner. Lead-users kan spottes på en høj grad af aktivitet, kreativitet og at de er innovative i forhold til webstedet. De studerendes mening om metode 3: De studerende ved Ergo-uddannelsen skal holde øje med 3 steder (Webmail og It s learning-forum og en hjemmeside) for at blive opdateret med nyheder og se beskeder som kan være relevante for dem. De var derfor enige om at et nyt 4 sted ville være "i overkanten". Men hvis de omvendt ved hvilke informationer de kan finde der, kan det måske alligevel gå (Interview, 2010, Bilag 1). Side 13

14 Metode 4: Eksisterende web 2.0-platforme. For at benytte en vidensdelings-platform eller kommunikations-kanal, som allerede er konstrueret og let tilgængelig ses der i metode 4 på web 2.0. Den fascinationskraft som ligger i web 2.0 teknologier gør at mange almindelige mennesker i dag ser nettet, og i særdeleshed web 2.0 steder, som et naturligt værested. Udviklingen er gået sådan fordi almene folk har mulighed for at interagere med systemet i modsætning til at være passive individer (Andersen, 2008, S.5ff) (Kroski, 2008, S. 2). Dermed ikke sagt at almene folk konstant er aktive på web 2.0. En umiddelbar betragtning viser at web 2.0 steder, hvor folk dagligt er aktive bl.a. ved at give hinanden nyhedsopdateringer, kan være gode steder for virksomheder at markedsføre sig, og sprede budskaber. Web 2.0 defineres ud fra Bradley som angiver, at web 2.0 kriterier indebærer, at internettet er platformen, intelligensen er kollektiv, og teknikken sørger for at du hurtigt kan lære selv at tilføje noget til webstedet (Bradley, 2007, S. 4ff). En bredere definition medtager 3 følgende elementer: reglen, hvilken stammer fra Paretos lov. I overført betydning skal reglen forståes således at de 20% af brugerne producerer 80% af indholdet. De 80% af brugerne er aktive en gang imellem, men observerer ellers mest hvad der foregår. Brugerne selv sætter dagsordenen på web 2.0. Brugerne laver en virtuel personalisering, altså en form for digital afspejling af virkeligheden, som kan modificeres efter forgodtbefindende. Brugerne skriver om, og beskæftiger sig med personlige interesser. Lead-user begrebet. Lead-users er et begreb der omfatter de mest aktive brugere. De er på forkant med udviklingen. Videncentret bør fange dem, og fastholde dem gennem løbende kommunikation. Hvis deres ideer kan omsættes til en form for virkelighed, så bliver det ofte nemmere at fastholde dem på Videncentrets side. Ofte er Lead-users meget kreative og engageret på webstedet. Side 14

15 Fordelen ved mange web 2.0 steder er at de er gratis at bruge og brugerne kan kontaktes hvor de allerede er, men ved institutionernes egne forums "tvinges" brugerne til at oprette sig, og man er sikret at alle relevante personer (i forhold til målgruppen) kan kontaktes. I forhold til markedsføring/branding er web 2.0 et godt værktøj, idet mange potentielle kunder eller brugere dagligt er på webben. Det kan være fint at blive eksponeret og blive set som en innovativ institution, der er med på de nyeste trends. Men da Videncentret ikke sælger et produkt eller er helt klar over sin formidlingsrolle, må der stilles spørgsmålstegn ved rationalet bag det at promovere sig selv. Videncentret løber ind i et problem, hvis alle kender dets navn, men ingen rigtig ved hvad det står for. Her er det bedre at sikre sig de traditionelle kommunikationsveje først bliver brugt, og Videncentret for synliggjort hvilke rolle eller hvilke aktiviteter det står bag. Derefter kan en promovering bedre gennemføres via web 2.0. Et andet problem er at mange steder ofte bruges til hurtige polls og korte beskeder, og derfor knap så meget til seriøs faglig formidling og diskussion. Dette afspejles i at IVA, Aalborg Universitet, Århus Universitet m.fl. bruger deres egne interne forums til at give beskeder, diskussionsoplæg og, anden faglig information ligeledes med filer og links etc. Formidlingskanaler på web 2.0: Herunder gennemgåes et udvalg af de steder Videncentret kan oprette sig og kommunikere med brugere. Forslagene er ikke udtømmende, men medtaget som de pt mest populære og relevante steder der kan bruges. Facebook: Facebook er på mange måder et godt sted at eksponere sig selv. Stedet er vokset i antal brugere, og det er et sted som praktisk talt kendes af alle. Facebook kan ses som middel til at inddrage brugerne, men på Facebook er det brugerne som sætter dagsordenen. Det betyder brugerne bestemmer hvad der snakkes om, og hvilke emner som bliver promoveret. Hos Telmore eksperimenteres der frem efter 5 år i forhold til brugerkontakt på Facebook. Ingen har den gyldne formel (Dwarf, 2010, s.8). Grunden hertil kan være at brugerne nærmere anser Facebook for at være et sted som kan sammenlignes med vennebasen.dk og hyggecafe.dk steder med høj social aktivitet. I den sociale sfære er det i højere grad kammerater, end det er virksomheder og uddannelses-institutioner man kommunikere med. Det illustreres godt af at man Side 15

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport HVAD ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen Forskningsrapport 1 INDHOLD Forord 4 DEL I 1. SOCIALE MEDIER I DETAIL- OG SERVICEBRANCHEN: HVEM, HVAD, HVORFOR

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere