Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften"

Transkript

1 Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften ved Mikkel Malby Schoos, MD, PhD Baseret på PhD afhandlingen: Prehospital Organization and Risk Stratification in ST Segment Elevation Myocardial Infarction, forsvaret ved Københavns Universitet den 18/ Faktaboks danskere indlægges hvert år med en hjertekarsygdom 2500 har en så alvorlig blodprop i hjertet at de er i overhængende livsfare, prognosen afhænger af hurtig diagnose og behandling Den største behandlingsgevinst ved akut ballonudvidelse opnås indenfor de første 2 timer Ballonudvidelse er en operation der fjerner blodpropper og forsnævringer i hjertets kranspulsårer Centraliseret hospitalsbehandling medfører færre hospitaler og længere afstande fra skadested til behandlingssted Mennesker der bor mere en 100 km fra et højt specialiseret center (Rigshospitalet, Aarhus, Odense eller Aalborg Universitetshospital) når ikke rettidig behandling for en stor blodprop i hjertet, med mindre de transporteres med lægehelikopter De kommende hospitalsplaner kræver derfor en effektiv ambulance sektor, hvor ressourcer, logistik, udstyr, uddannelse og ekspertise i stigende omfang rykkes udenfor hospitals murene. Et nationalt anliggende Om 5 år vil næsten en halv million danskere leve med erkendt hjertekarsygdom og over 10 % vil blive indlagt hvert år. De årlige indlæggelses omkostninger beløber sig til ca. 4,5 milliard kroner og udgør 20 % af alle sygehusudgifter. Omkring mennesker per år får en akut blodprop i hjertet og hos ca. en fjerdedel af dem er blodproppen af så alvorlig karakter, at den skal fjernes indenfor 2 timer for at mindske dødeligheden og graden af efterfølgende hjertesvigt. Tid er hjertemuskel, siges det. Disse patienter bliver altovervejende indlagt via ambulancer og over 60 % af alle patienter i kontakt med en lægeambulance har hjertekarsygdom. Det handler derfor om at finde nålen i høstakken - under maksimalt tidspres. Behandlingen af blodpropper i hjertet er en succes historie. Dødelighed efter en stor blodprop i hjertet er faldet betydeligt over de sidste årtier. En tredjedel af alle blodproppatienter døde for 50 år siden, denne andel er nu nede på 5 %. Det har været en kontinuerlig udvikling med enkelte revolutioner og mange små skridt. Den største revolution i denne behandlingshistorie har været udviklingen af en hjerteoperation hvor man ved hjælp af en ballonudvidelse fjerner blodproppen fra pulsåren der forsyner hjertet med blod. Jo hurtigere, jo bedre. Nu handler det om at sikre den akutte tilgang til denne behandling.

2 Fiskeren der blev hjertesyg. Det er bidende koldt og Alfred har været ude på havet hele natten. Nu står han en tidlig morgen i mørket og bærer dagens fangst fyldt med fisk ned på kajen. Pludselig går han i stå, det er som om et stramt bælte om brystet slår alt luften ud af ham. Det sortner for øjnene af ham og han falder tungt som eg, den store mand han er. Alfred har hjertestop. Han ville have været død, havde det ikke været for havnefogedens nylige erhvervelse af en hjertestarter og den unge havne sjakbajs der har været på hjertestops kursus igennem sin fagforening. Han ænser de blå blink fra ambulancen der nu står parkeret på kajen som farverige lysglimt igennem en våd tåge. Alfred har en stor blodprop i hjertet og der er 175 km til nærmeste hospital hvor han skal opereres akut. Hvert minut tæller hvis han ikke skal gå i hertestop igen eller blive invalid og opgive sit arbejde på grund af hjertesvigt. Ambulance redderen er i færd med at sende Alfreds hjerte elektrokardiogram til Rigshospitalets vagthavende så han kan forbedre operationsstuen på den kommende patient. Havde dette var hændt to år tidligere, ville den tilkaldte helikopter ikke være i stand til lande på den nærliggende mørke mark. Det var før piloterne fik natkikkerter til at lande på uoplyste steder. Havde dette hændt fire år tidligere, var der slet ikke kommet en helikopter og Alfred skulle formentlig først stabiliseres på et lokalt hospital for dernæst at blive overflyttet vi almindelig ambulance til operation. Dette ville have forsinket ham med mindst 2 timer yderlige. Alfred ved ikke at hver times forsinkelse øger hans risiko for at dø med mindst 20 %, da han lander i god tid på helikopter landepladsen på taget af Rigshospitalet. Liggende på en båre, bliver han kørt direkte ned i en elevator på 14. sal, ind i armene på et ventende operationshold der består af 1 læge og 3 sygeplejersker. Efter operationen afslører den opfølgende ultralyd scanning at hans hjertemuskel ikke har taget skade. Han står snart nede på kajen igen. Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen De aktuelle hospitalsplaner prioriterer højt specialiserede enheder med den deraf følgende lukning af mindre lokale hospitaler og skadestuer. Mindre sygehuse fusionerer til specialist centre i storbyer for at samle behandlings ekspertise og volumen og dermed højne kvaliteten. Færre patienter skal indlægges og de skal være indlagt i kortere tid. Der hersker ud fra et lægevidenskabeligt synspunkt udbredt enighed om at netop at samle ekspertise og højt behandlingsvolumen på få steder vil være til gavn for behandlingskvaliteten. Prisen er længere patient transporter fra ulykkestedet for en stor del af befolkningen. Dette skal ses i lyset af at det største behandlingspotentiale for at nedsætte sygelighed og dødelighed efter akut hjertekarsygdom ligger i de allerførste timer efter symptomernes optræden. Der er derfor opstået et større behov end nogen siden før for at mindske betydningen af afstanden til hospitalet og den dermed forbundene forsinkelse af behandling. Det var under disse forudsætninger at min PhD tog udgangspunkt i akut hjertesygdom som eksempel for at illustrere skismaet mellem de nye strukturelle behov. Vi beskrev forholdene, udpegede indsatsområder og foreslog løsningsmuligheder. Vores budskab er at centrale dele af fremtidens specialist behandling nødtvungent skal flyttes til den præhospitale sektor, dvs. ind i ambulancerne, for at balancere effekterne af de kommende års hospitalsplaner. Det kræver at

3 ressourcer, logistik, udstyr, uddannelse og ekspertise i stigende omfang rykkes udenfor hospitals murene. Eksempelvis er den rettidige behandling af en stor blodprop i hjertet hos mennesker der bor langt fra et højt specialiseret sygehus aktuelt afhængig lægehelikoptere. Det skæve Danmark starter på landevejen Der er velkendt at sundhed i Danmark er skævt fordelt, både socialt og geografisk. Det er øget forekomst af ældre borgere og usund levevis samt svagere tilknytning til arbejdsmarked i de landlige områder. Nu får de samme mennesker også længere afstand til sygehus behandling. I løbet af de sidste 4 år har vi kortlagt hvordan patienter bosiddende i de sydlige dele af Sjælland og som ringer 112 for en formodet hjertelidelse, har en meget høj kort tids dødelighed indenfor de første 4 dage samt en tilsvarende høj lang tids dødelighed i løbet af de efterfølgende 5 år efter indlæggelse. Vi finder også at dødelighed stiger, jo længere der går fra symptomernes optræden til fjernelse af blodproppen. Desuden ser vi at overlevelsen efter hjertestop er væsentlig højere hvis ambulance personale, der kan støde patienten med en hjertestarter, har været til stede i tide. Men det kan betale sig at fusionere hospitals afdelinger. Vi har studeret behandlingskvaliteten efter sammenlægningen af centrene for behandlingen af akutte blodpropper i hjerte på Rigshospitalet og Gentofte Hospital. Behandlingskvaliteten kan forbedres og omkostninger kan spares, men det blev under vores opgørelser tydeligt at øvelsen er afhængig af effektiv triage i den præhospitale fase, dvs. i ambulancerne på landjorden og i luften. Kommunikation mellem ambulance og operationsstue redder liv Præhospital triage betyder at behandlerne i ambulancerne ved hjælp af direkte kommunikation og overførsel af patient data fra ambulancen til behandlere på hospitalet, som f.eks. operation teams, tager en beslutning om patienten skal overføres direkte til et eventuelt fjerntliggende højt specialiseret hospital eller om patienten skal indlægges på det nærmest beliggende sygehus. Ved hjælp af denne teknik behøver patienten ikke længere en indlæggelse i den lokale skadestue for at vurdere det videre forløb, men kan transporteres direkte til behandling på et højt specialiseret hospital. Behandlingsstrategien bliver besluttet i ambulancen. Denne kommunikation kaldes Telemedicin og er blevet effektiviseret løbende i Danmark over det sidste årti. Vi har kortlagt de aktuelle forhold og finder at ¾ af alle patienter med en stor blodprop i hjertet behandlet på denne måde. Hvis en patient først skal indlægges på et lokalt sygehus forsinkes den endelige behandling i snit 70 minutter. Der findes internationale anbefalinger for hvor hurtigt f.eks. en patient med en blodprop i hjertet skal behandles. Disse anbefalinger bygger på patologisk viden om hvor hurtigt hjerteceller går til grunde under iltmangel. Derfor kan man ved at overholde disse tider sikre mindst mulig hjerteskade og hjertesvigt samt bedst mulig overlevelse. Vi viser at i tilfældet af effektiv overførsel af data fra ambulance til operationsstue kan over 80 % behandles indenfor 2 timer og derved minimere hjerteskaden. I Danmark kan vi derfor godtgøre at man afhængig af transport afstand

4 kan mindske forsinkelsen med op til 40 % eller 100 min ved telemedicin. Det er rigtig meget tid i den akutte fase. På landjorden og i luften I Danmark er vi i verdenseliten indenfor dette felt, hvilket blandt andet også bygger på et system hvor der indgår helikopter ambulancer. Vores forskergruppe har over årene deltaget i at etablere et netværk med mange interessenter. Flåden deltager med redningshelikoptere i at overflytte patienter fra øerne. Desuden har den særlige danske struktur med erhvervsfonde været banebrydende i at skabe lægehelikopteren der transporter patienter på fastlandet. Et initiativ der nu er blevet indskrevet i finansloven. Desuden er ambulance kørslen fordelt på få udbydere hvilket gør implementeringen af nye (forsknings-) tiltag nemmere. Min PhD har bl.a. evalueret disse ambulance systemer og viser at patienter der transporters over 100 km med ambulance kørsel på landjorden ikke når at blive behandlet i tide. Vi finder derimod at telemedicin med helikopter transport sikrer patienter med afstande over 100 km fra et højt specialiseret center rettidig behandling og vi har dokumenteret at overflytningen af patienter med ambulance eller helikopter er sikker, også fra fjerntliggende egne. Det er vigtige fund når man skal tilrettelægge den præhospitale indsats. Hjertedata sendes i forvejen Kommunikationen mellem ambulance, helikopter og operationsteam på hospitalet beror primært på den digitale overførsel af hjerte elektrokardiogrammet. Vi har arbejdet med at forbedre tolkningen af de elektroniske data fra elektrokardiogrammet og udviklet scorings systemer der kan identificere patienter som er særlig afhængige af kort behandlingstid for dermed bedre at kunne prioritere behandling og overflytning i ambulancerne. Dette fremmer identificeringen af nålen i høstakken nemlig patienten med en akut stor blodprop, hvis hjerte tåler iltmanglen specielt dårlig og dermed er i overhængende fare for øget akut dødelighed eller hjertesvigt. Paradoksalt nok er denne type patient ofte en yngre mand uden betydende forhånds sygdom, dersom han forbliver uerkendt og ikke bliver behandlet hurtigst muligt, risikerer en fremtid med hjertesvigt. Sådanne scoringssystemer vil f.eks. kunne prioritere helikopter indsatsen eller intensiveret behandling på skadestedet med bl.a. blodpropopløsende midler. Succesen bør eksporteres Der har været bred international interesse i den danske model, som opfattes som essentiel brik i den fremtidige reformering af hospital sektorerne. Store industrilande som USA har slet ikke den samme præhospitale organisation som de skandinaviske lande eller lande som Holland, Frankrig eller Storbritannien. Men også nationalt er der meget at vinde. Kommunikationen mellem ambulance og operationsstue kan i stigende omfang overføres fra hjerte området til andre specialer, som f.eks. behandling af blodpropper i hjernen.

5

Et spil om liv og død Om spillet

Et spil om liv og død Om spillet Et spil om liv og død Om spillet Indhold Et spil om liv og død Copyright 1995 by Experimentarium & Det Etiske Råd Experimentarium Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup Tlf. 39 27 33 33 Det Etiske Råd Ravnsborggade

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse Et liv til forskel bedre

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Region Hovedstaden FORSKNING UDVIKLING INNOVATION Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden JAN TABER SIG MED ET ÆRME I TARMEN. FORSKER OPKLAREDE MYSTERIET BAG NARKOLEPSI. BENT

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34 FORORD/ 3 hvad med sundheden? En stærk fødselar indhold/ Debat/ forebyggelse/04 Meget mere end kampagner it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 Nej, der er ikke en læge til stede etik/22

Læs mere

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER 2 ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET ET SAMARBEJDE MELLEM: FORFATTER: Anne Carstensen LAYOUT: Anne Carstensen DESIGNSKOLEN

Læs mere

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger...3

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk Bedre mad til syge Hvorfor? Hvordan? Forfatter, udgiver, ansvarlige institution & copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere