Statusnotat for Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning."

Transkript

1 Statusnotat for Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Budget, regnskab og personale Budgettet for 2013 var på 10.7 mio. og inkluderede en ny særskilt forskningsbevilling fra hospitalet på 1,2 mio. kr., hvilket har givet os en række betydningsfulde dispositionsmuligheder. Regnskabet for 2013 blev afsluttet med et lille overskud på kr. Der har været et mindre besparelseskrav specifikt på lægesekretærområdet i det forløbne år. Ved indgangen til 2014 er der 45 medarbejdere på klinikken. Det omfatter 9 læger (heraf 1 ph.d.- studerende), 13 psykologer (heraf 4 ph.d.-studerende) og 5 sekretærer, mens det resterende personale fordeler sig på øvrige forskere (sundhedsfaglig kandidat, antropolog, sociolog og folkesundhedskandidater), kommunikationsmedarbejder, datamanager og socialrådgiver. Der er 11 ph.d.-studerende i alt. Som tidligere år er kun ca. halvdelen af personalet ansat på basisbudgettet, mens resten er finansieret af eksterne forskningsmidler, indtægter fra speciallægeerklæringer, afgifter fra forskningsprojekter og forskellig indtægtsdækket virksomhed. Det kliniske arbejde I 2013 så vi 932 nye patienter til arbejdsmedicinsk eller - psykologisk udredning. De fleste af henvisningerne kommer fra praktiserende læger, mens ca. 7-8 % henvises fra fagforeninger eller virksomheders arbejdsmiljøorganisation. Som det fremgår af figur 1, er det sete antal patienter ca. på niveau med de sidste par år. Hvor vi i 2011 og 2012 lå en del over vores produktionsmål, endte vi i 2013 med at være ca. 2 % under målet for DRG -indtjening, der stiger med ca. 3 % om året (ligesom for alle andre afdelinger på hospitalet). De budgetmæssige konsekvenser af dette er endnu uafklarede. Figur 1. Antal afsluttede patienter for Læger Psykologer Total Udover ovenstående blev der set 400 patienter til speciallægeerklæringer hos enten læger eller psykologer, som var henvist af Arbejdsskadestyrelsen og forskellige kommuner. 1

2 Fordelingen på afslutningsdiagnoser i 2013 fremgår af tabel 1. Diagnosefordelingen har i det store og hele været uændret de senere år, bortset fra på cancerområdet hvor vi har set betydeligt flere end de forudgående år. Det øgede antal kræftpatienter afspejler formentlig at vi har haft en dialogrunde med afdelingerne i de specialer der primært ser kræftpatienterne, og ikke en øget forekomst af nye arbejdsbetingede kræfttilfælde. Nutidens kræftdiagnoser skyldes primært historiske arbejdsmiljøproblemer, idet mange kræftsygdomme først kommer til udtryk årtier efter udsættelsen for kræftfremkaldende stoffer, fx asbest og træstøv. På det lægelige område er der en tendens til at tilfældene bliver mere komplicerede. Bevægeapparatpatienterne, som tidligere udgjorde den største del af patienterne, omfatter nu typisk en anden type patienter end tidligere, fx medarbejdere i mange forskellige brancher med skulderlidelser i års alderen, hvor der ofte både er behov for arbejdsskadessag, behandling og erhvervsrådgivning. På netop skulderområdet har klinikken betydelig både klinisk og forskningsmæssig ekspertise. Der er en stigning i toksikologiske problemstillinger indenfor hud - og luftvejssygdomme, hvilket kræver mere omfattende udredninger, litteratursøgninger og fortolkning af videnskabelige undersøgelser. I lyset af dette har vi valgt at efteruddanne en af speciallægerne i toksikologi, således at vi kan øge afdelingens kompetencer på dette område, som er aktuel i flere patientsager og i mange telefoniske rådgivningsspørgsmål. Andelen af patienter, der er henvist til undersøgelse for stress og andre psykologiske eller psykiatriske tilstande, har over de sidste 5 år ligget stabilt på 40 % af det samlede antal patienter. Dette er en noget større andel af det samlede antal patienter end på de øvrige arbejdsmedicinske klinikker. De præcise årsager bag dette kendes ikke, men selv om det lokale behandlingstilbud har betydning for efterspørgsel og henvisningsmønster, afspejler denne fordeling formentlig også behovet.der er en klar skæv fordeling i de patienter vi får henvist, så de ikke er repræsentative for arbejdsmarkedet som sådan. De fleste af de henviste patienter med stress symptomer er fortsat fra den offentlige sektor, men vi ved fra nogle af vore forskningsprojekter, som inddrager deltagere fra kommunernes samlede pulje af sygedagpengemodtagere, at der også findes en betydelig mængde af patienter med stress fra private virksomheder, som ofte behandles i privat regi gennem virksomhedernes sundhedsforsikringer. For vore psykologiske patienter gennemføres der, efter individuelt behov, et kortere behandlings- og rådgivningsforløb. Udredning og behandling af de psykologiske patienter udvikles løbende, dels fordi der kommer ny forskningsviden, men også fordi vi ønsker at målrette vores ydelser mhp. patienternes tilbagevenden til arbejde. Dette udviklingsarbejde foregår i samarbejde med klinikken i Århus. Vi bidrager desuden, sammen med klinikken i Århus og Psykiatrisk Hospital AUH, til en personalepsykologisk ordning hvor ansatte i Region Midt får et særligt tilbud hvis de lider af stress eller andre, primært psykiske lidelser, der medfører sygemelding eller vanskeligheder med at klare arbejdet. I denne ordning behandlede vi i 2013 i alt 158 personer. Der var i 2013 færre pædagoger fra de sociale institutioner, som fyldte meget i klientellet i Til gengæld har der været et øget behov fra sygeplejersker og andre fra sygehusafdelinger præget af øget arbejdsbyrde, fx i relation til overbelægning, eller forhold relateret til organisatoriske ændringer. Lægesekretærer har, set i forhold til denne personalegruppes størrelse, udgjort en relativ stor andel af de der søgte personalepsykolog ordningen i Endvidere yder vi hurtig psykologhjælp til ansatte i Hospitalsenheden Vest efter udsættelse for alvorlige trusler, vold eller involvering i alvorlige tilfælde med patientbehandlingsfejl, såkaldte utilsigtede hændelser. 2

3 1,4% 1,0% 1,2% Tabel 1. Afslutningsdiagnoser ,0% 7,1% 13,9% 7,0% 6,0% 33,8% psyko-sociale bevægeapparat kræft lungesygdomme hud andet neurologi forgiftninger og ulykker graviditet hvide fingre 27,6% Forskning I august 2012 fik klinikken status som universitetsklinik efter en ekstern vurdering af afdelingens forskningsaktiviteter.. Det er vores ambition at denne position skal udbygges med yderligere projekter indenfor de temaområder som vores forskning centrerer sig om, dvs. et mål om fortsat aktivitetsstigning på dette område. Det er endvidere vores ambition at udbygge forskningssamarbejdet med andre afdelinger og institutioner i Region Midtjylland, og også nationalt og internationalt.. Som eksempler på bredden af vores forskning er her en kort beskrivelse af 3 nye projekter: Forebyggelse af arbejdsulykker og forbedret sikkerhedskultur er i fokus i et interventionsprojekt blandt bygningsarbejdere på byggeriet af de to nye storsygehuse i Skejby og Gødstrup. I projektet arbejdes med udvikling af en forbedret sikkerhedskultur i jord- og betonsjak via begrebet social identitet. Projektet har fået en bevilling på 3.6 mio. kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. For 10 år siden etablerede vi en befolkningsundersøgelse Vestliv med unge fra Midt- og Vestjylland med fokus på social ulighed i helbred. Projektet fik i 2013 en ny bevilling på 4.0 mio. kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til projektet unge, sårbarhed, arbejdsmiljø og marginalisering, hvor der undersøges individuelle, socioøkonomiske og arbejdsmiljørelaterede faktorers betydning for såvel positiv entre på arbejdsmarkedet som stabil arbejdsmarkedstilknytning. Herning kommune har 850 unge i alderen år som er på kontanthjælp og ikke er arbejdsmarkeds- eller uddannelsesparate. Projektet skal belyse faktorer af betydning for helbredsrelateret marginalisering, og målet er at udvikle guidelines og værktøjer der kan bruges af fagprofessionelle i uddannelsessystemet såvel som blandt beslutningstagere. Der 3

4 er tale om et ph.d.-projekt med en bevilling på 1.7 mio. kr. fra Herning kommune. Det er usædvanligt at en kommune bevilliger forskningsmidler. Denne type praktisk orienteret forskningssamarbejde med den offentlige sektor kan tænkes udbygget i fremtiden. Vedrørende forskningsområder og enkeltprojekter, henvises til hjemmesiden Vi publicerede i 2013 i alt 29 videnskabelige artikler i peer-reviewede tidsskrifter, og der blev givet en lang række præsentationer på forskningskonferencer. Fire ph.d.-studerende forsvarede med succes deres afhandling i løbet af året, og der er pt. 11 igangværende ph.d.-studier. I 2013 fik klinikken bevilget 11,6 mio. kr. til 10 nye forskningsprojekter. I forhold til de samlede ansøgte midler var det en bevillingsrate på 71 %. Over de sidste 5 år har klinikken hjemhentet i alt 46 mio. kr. i eksterne forskningsbevillinger. Når halvdelen af klinikkens personale er ansat for disse eksterne midler er der et vedvarende stort behov for at skaffe nye forskningsbevillinger. Samtidig skal nye projekter være integreret i afdelingens forskningsstrategi, og bygge videre på det vidensgrundlag der er skabt af afsluttede projekter. For at kunne fortsætte arbejdet med at fastholde og udbygge forskningsaktiviteterne, har vi valgt at styrke de samlede forskningskompetencer via ansættelse af en række af afdelingens egne afsluttede ph.d. stipendiater, foreløbigt 2 forskere, og fra sommeren 2014 yderligere 3 forskere. Udgangspunktet for ansættelserne er, at disse forskere bliver lønnet af eksterne forskningsbevillinger i kombination med en underskudsgaranti fra afdelingen, som finansieres via den særskilte forskningsbevilling fra Hospitalet, og de økonomiske ressourcer fra Universitetet, som er tilført i forbindelse med afdelingens nye status som Universitetsklinik. Foreløbigt er der tale om 2-årige ansættelser, for at afprøve om denne finansieringsform kan lade sig gøre. Dansk Ramazzini Center er et forskningssamarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Sygehus,Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet og Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital, som blev etableret i Her arbejder vi med at styrke den arbejdsmedicinske forskning via seminarer, konferencer, koordinering af forskningsressourcer mv., og støtte af nye projekter, herunder nye ph.d.- projekter og forskeres deltagelse i konferencer, kurser og udlandsophold. Øvrigt I 2013 er der fortsat en udvikling fra 2012 med større aktivitet end hidtil vedrørende forskellige typer konsulentydelser. Vi har gennemført udrednings- og mindre forskningsopgaver for LO Danmark og Arbejdsmiljørådet. Der er med basis i metoder og resultater fra forskningsprojekter, igangsat en udredningsopgave for Silkeborg kommune. Vi har ydet forskningsmetodologisk hjælp til en række projekter på andre afdelinger i Hospitalsenheden Vest. Denne type opgaver er honorerede ydelser som genererer midler til udviklingsprojekter og nyoprettede strategiske personaleansættelser. Vores kommunikations- og formidlingsmedarbejder beskæftiger sig i stigende grad med forskningsformidling som også er i tråd med øget krav om formidlingsplaner hos bevillingsgiverne. Som et eksempel kan nævnes at et projekt om vold i sundheds- og socialsektoren samt i fængselsvæsnet, gav anledning til 160 separate omtaler i pressen. 4

5 Vi ønsker også at vores erfaringer fra både den kliniske aktivitet og forskningen bliver formidlet til den brede befolkning. I foråret 2014 gennemfører vore psykologer en foredragsrække om stress over 5 seancer i regi af Folkeuniversitetet i både Aarhus, Herning og Odense. Afslutning I løbet af 2017 flytter vi sammen med 2/3 af sygehusafdelingerne i Herning og Holstebro til Det Nye Hospital i Gødstrup (DNV). Det betyder nogle ændrede faciliteter, som vi skal vænne os til, men vi glæder os meget til at blive et samlet hospital, der giver øgede muligheder for sammenhæng og samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger har indebåret et øget forskningssamarbejde med andre afdelinger på eget hospital, primært akutafdelingen og ortopædkirurgisk afdeling. I akutafdelingen har der været 1 stort samt 6 mindre projekter, en aktivitet der skal støtte op om at denne afdeling er en strategisk satsning for hospitalet, både i klinisk og forskningsmæssigt henseende. Vi ønsker at bidrage til en udvikling hvor alle 5 afdelinger der i forskningsmæssig henseende er HEV`s spydspidsafdelinger, får etableret forskning på højt niveau, og at flest mulige afdelinger kan blive universitetsklinikker. Strategisk samarbejde med Aarhus Universitetshospital står også højt på dagsordenen, en stærkere alliance mellem de to hospitaler vil være en naturlig udvikling på vejen til det nye hospital i Gødstrup Vi henviser i øvrigt til hjemmesiden, som indeholder en lang række informationer om klinikkens aktiviteter. Kurt Rasmussen, ledende overlæge, lektor, ph.d. Kent Nielsen, souschef, psykolog, ph.d. Johan Hviid Andersen, professor,overlæge, ph.d. Februar

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indledning... 3 Resumé... 4 Læsevejledning... 6 Præsentation af klyngen... 8 Det centrale produkt......

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere