Kompetenceudvikling og jobrotation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling og jobrotation"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Kompetenceudvikling og jobrotation Sundhed og omsorg Kompetenceudvikling behov og ideer opsamling Cafè ?

2 Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...5 Administration Behov...6 Borger...6 Medarbejder Administration Ideer/løsninger...7 Eksternt...7 Internt Teknik, køkken, rengøring Behov...8 Borger...8 Medarbejder Teknik, køkken, rengøring. Ideer/løsninger...8 Eksternt...8 Internt Terapeuter Behov...9 Borger...9 Medarbejder Terapeuter Ideer/løsninger...9 Eksternt...9 Internt Sosu-hjælpere Behov...11 Borger/Medarbejder Sosu-hjælpere Ideer/løsninger...12 Eksternt...12 Link: Side 1

3 Internt Eksternt...13 Internt SSH samlet ideer/løsninger...14 Eksternt...14 Internt/ organisation...14 Sosu-assistenter Behov...15 Borger...15 Medarbejder Sosu-assistenter Ideer/løsninger...16 Eksternt...16 Internt Sosu-assistenter Ideer/løsninger...17 Eksternt...17 Sygeplejersker Behov...18 Borger...18 Medarbejder Sygeplejersker Ideer/løsninger...19 Eksternt/Internt Udvikling, AC m.v??...21 Bilag:...22 Link; Projektbeskrivelse, Manual, Projektplan...22 Link: Side 2

4 Indledning Sundhed og omsorg Norddjurs Kommune har gennem projekt Kompetenceudvikling og jobrotation valgt at analysere det samlede kompetencebehov for alle medarbejdere. Styregruppen er interesseret i at finde frem til medarbejdernes oplevede behov for kompetenceudvikling i hverdagen, samt hvad de evt. kan forstille sig at de vil få brug for i den nærmeste fremtid. Samtidig er styregruppen interesseret i at få medarbejdernes ideer til hvordan kompetenceudviklingen kan forgå i praksis. For at motivere medarbejderne til og give dem ejerskab af egen kompetenceudvikling valgte styregruppen at invitere til et Cafè arrangement, hvor ca. 60 medarbejdere, ledere og organisationsfolk gav deres bud på kompetenceudviklingsbehov, samt kom med mulige ideer til hvordan det kan løses i praksis. Inden cafè arrangementet var deltagerne blevet opfordret til at gå i dialog med kollegaer hjemme på arbejdspladsen for at få deres behov og ideer med til café arrangementet. Denne opsamling er delt op i faggrupper. Under hver faggruppe er der et afsnit om behov, som er delt op i borger, medarbejder og organisation. Efterfølgende kommer et afsnit om ideer/løsninger, som er opdelt i eksternt, internt og organisation. Internt, her tænkes Norddjurs kommune Der hvor der er lavet prioriteringer er de markeret med, 1) 5). Der er variationer i måden opsamlinger er lavet på i forhold til de enkelte faggrupper. Dette valg er truffet ud fra, at hver faggruppe på denne måde kommer til at fremstå, som på Café dagen. Baggrund I projektbeskrivelsen for Kompetenceudvikling og jobrotation kan du læse mere om projektet. Link:..\Projekt Der er stigende krav og faglige udfordringer til alle medarbejderne i Sundhed og omsorg, særligt med baggrund i at borgerne udskrives tidligere fra det sekundære sundhedsvæsen, samt at langt flere undersøgelser og behandlingerne nu udføres ambulant og i borgernes eget hjem. Det betyder at Sundhed og omsorg i Norddjurs kommune må udvikle det nære sundhedsvæsen til velkvalificeret at kunne løse flere og mere komplekse opgaver. Kravet og ønsket om at borgeren kan bevare et godt og aktivt liv, hvor fokus er på målrettet støtte fremfor kompenserende hjælp stiller krav til medarbejderne om at kunne arbejde med mere komplekse opgaver i borgerens eget hjem. Helt nye kompetencer skal læres i den kommunale opgaveløsning, samt at tidligere arbejdsmetoder og tilgange må revideres og tilpasses nuværende opgaver og nyeste evidensbaserede metoder. Sundhed og omsorg ønsker at være proaktive i forhold til opgaver der skal løses og at medarbejderne har de nødvendige kompetencer, sådan at organisationen er gearet til fremtiden. Link: Side 3

5 Når opgave kompleksiteten og mængden af opgaver er stigende må der nødvendigvis arbejdes bedst mulig med anvendelse af kompetencerne, således at opgaverne løses af velkvalificerede medarbejdere til lavest mulige omkostningsniveau. Alle faggrupper bidrager til den samlede opgaveløsning derfor er skærpede krav om rette kompetencer og god udnyttelse af ressourcer gældende for alle i Sundhed og omsorg. Projekt skal bidrage til at afdække det samlede kompetenceudviklingsbehov i Sundhed og omsorg. Projektet skal bidrage til at kompetenceudvikle medarbejderne i Sundhed og omsorg. Samtidig skal det sikres at alle borgere i Norddjurs kommune får individuelle ydelser af høj kvalitet og den samme borgerrettede kvalitet. Jobrotationsprojektets indhold i uddannelser og kurser bygger på følgende ikke prioriterede udfordringer og krav, samt ønsker. Krav, som fokus på og udøvelse af effekt og resultatmåling, samt dokumentation. Udarbejdelse af handlingsrettede handleplaner med borgerens aktive medvirken heri. Bevidste valg af evidensbaserede metoder og refleksion som aktivt, fagligt redskab. Løse mere komplekse opgaver, da borger udskrives tidligere fra sekundære sundhedsvæsen. Sammenhæng mellem overgang mellem det sekundære og primære sundhedsvæsen, herunder patientsikkerhed. Alle medarbejdere har et godt kendskab til kommunens øvrige tilbud og den frivillige indsats, der kan støtte borgeren i at leve et godt hverdagsliv. Øget fokus på borgerens selvbestemmelsesret og medvirken i beslutninger om eget liv. Brugertilfredshed, undersøgelser og klager. Tilfredsstille borgerens behov for information, afpasset og tilrettelagt efter den enkelte borger. Fastholde fokus på det hele menneske fysisk, psykisk og socialt, selvom opgaverne specialiseres. Fokus på netværksrehabilitering, genskabe og eller etablerer netværk. Samarbejde med borgeren ud fra et ressource perspektiv. Forebyggelse af indlæggelser. Akut pleje. Nye målgrupper og opgaver, f.eks. IV, dialyseposer, borger med hoftenære frakturer hjemsendes på 3.dagen, palliation. Fokus på tilbud i det nære sundhedsvæsen. Krav om at alle medarbejdere mestre IT på anvendelig bruger niveau, samt har læse og skrive færdigheder som basalviden. Fokus på læring og formidling. I daglig praksis og som uddannelsessted. Information der gives skal være tilgængelig, forståelig og relevant. Medarbejdere er innovative, kreative og udviklingsparate. Kan etablerer og indgå i netværk. Viden om konkrete områder, ex. medicin, forflytninger, Service design, kommunikation, hjerneskadede, velfærdsteknologi, frivillige. Medarbejdere har organisationsforståelse, herunder viden om teambaseret arbejde, selvledelse og værdibaseret ledelse. Give fællesskabsfølelsen et løft. Arbejdsglæde, trivsel og velvære. Personlig og faglig udvikling og stolthed hos medarbejderen og i de enkelte team. Væsentligt, at medarbejdere får bedre indsigt i andres arbejde. Alles arbejde er et vigtigt bidrag til den samlede opgaveløsning og at borgerne trives. Mange nye faggrupper og kollegaer p.g.a nye ansættelser. Teknologisk udvikling. Ændrede forventninger til service. For at ovenstående kan udfolde sig i praksis er det nødvendigt med kompetencer på det kommunikative og samarbejdende plan. Link: Side 4

6 Jobrotationsprojekt giver mulighed for, at give medarbejdere et kompetenceløft, samtidig med at vi tilbyder arbejdsløse et job i en kortere eller længere tid. Det vil give de ledige øgede muligheder for at opnå erfaring og på sigt ny tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Jobrotationsprojektet er muligt, med baggrund i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Og bygger på de muligheder der på nuværende tidspunkt er for at søge diverse midler, f.eks VEU, den kommunale kompetencefond. Ændres der i nuværende lovgivning og økonomiske muligheder vil projektet blive revurderet Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune ønsker at jobrotationsprojekter bliver anvendt i forbindelse med uddannelse, efter- og videreuddannelse af medarbejderne. Dette vil samtidig styrke jobcenterets arbejdsmarkedsindsats. Jobrotationsprojektet indgår som en del af en allerede politisk besluttet og gennemført besparelse i jobcenteret. Dette med baggrund i at jobrotationsydelsen er statsfinansieret. Formål Formålet med jobrotationsprojektet er at medarbejdere i Sundhed og omsorg, Norddjurs kommune får et strategisk kompetenceløft. D.v.s kompetenceløft ud fra et opgaveløsende perspektiv. Kompetence løftet skal overordnet øge trivsel for borger og medarbejdere, samt gavne arbejdsmiljøet. Borgeren at vi til stadighed sikre kvalitet og faglighed således, at borgerne få en så god, selvstændig, aktiv og tryg hverdag, som muligt. At borgerne oplever tilfredshed og tryghed ved den bistand, de modtager Medarbejderen får et kompetenceløft, ajourfører og opkvalificerer sine kompetencer således at de kan løse de til stadighed mere komplekse opgaver får/bevarer de nødvendige faglige ressourcer til at være tryg og møde boregen med høj faglig integritet. sikre den enkelte medarbejder mulighed for personlig og faglig udvikling og øget kompetencer, for deri gennem at bidrage til faglig stolthed og kvalitet i opgaveløsningen. kan varetage ledelse af egen praksis i samarbejde med kolleger og påtage sig ansvar i forhold til arbejdsopgaver i teamet. styrker målrettede personlige og faglige handlekompetencer i forhold til team/samarbejdspartnere og organisation. medvirke til øget trivsel og sundhed for den enkelte ved at opgaven og metoder bliver meningsfuld, begribelig og håndterbar. rekrutterer nye medarbejdere. medvirke til at nogle medarbejdere søger uddannelse, videre i uddannelsessystemet. medvirke til at ledige opkvalificeres og dermed evt. kommer i arbejde. Sundhed og omsorg o Projektet giver øget kendskab til hinanden og på tilbuddene på tværs i Sundhed og omsorg og mulighed for netværksdannelse, samt øvelse i formidling. o øge Sundhed og omsorgs samlede kompetencer. o Sikre at Sundhed og omsorg er kvalificeret til at løse fremtidens opgaver. Altså gælder det om strategisk at øge de grundlæggende kompetencer der skal til for at løse morgendagens opgaver i Sundhed og omsorg Norddjurs kommune. Både til gavn for den enkelte borger og for den enkelte medarbejder. Med trivsel for borger og medarbejder, som det primære sigte. Link: Side 5

7 Administration Behov Cafè bestyrer Lisa Jensen Borger Medarbejder 5) Stress håndtering medarbejder gruppen. Arbejdsplanlægning forstyrrelser hvordan takler vi det? 1) Mere viden ang. Budgetlægning. Økonomistyrring. Blive klædt bedre på til opgaven 2) Bedre viden om overenskomster løbende behov. Mange forskellige overenskomster. 3)Opfølgning af IT-systemer. Løn indberetning OPUS KMD Vagtplan. Økonomi OPUS KMD Office pakken, Regneark Exel., Word, Powerpoint Hjemmesider Info board 4) Samarbejde mellem områderne og Østergade. Lovgivning hvem kender reglerne. I forhold til borgerne Link: Side 6

8 Administration Ideer/løsninger Eksternt 1)Kurser i IT systemer (løbende) Kurser i budgetlægning og økonomi Office pakken Videns Djurs Bruge HK til at få ideer til kurser. Kommunom uddannelsen. 3)Kursus/foredrag i streshåndtering. Psylolog C.C. Larsen (samarbejder med Norddjurs kommune) Internt 4)Etablering af ERFA grupper. 2)Samarbejde mellem Østergade og områderne. Link: Side 7

9 Teknik, køkken, rengøring Behov Cafè bestyrer Hanne Tinggaard Borger En grundlæggende viden om de forskellige sygdomme så man ifb. Med at lave sine opgaver ikke skader beboerne. ( demens adfærd og misbrugere) Medarbejder Viden om fagspecifikke områder ernæring. Reelle kompetenceudviklinger indenfor faget. Viden om de tekniske formidlingsredskaber Teknik, køkken, rengøring. Ideer/løsninger Eksternt Køkken; Grundlæggende fagligt kursus/uddannelse i ernæring. Kosten betydning for borger. Deltagere både fra køkken og plejen. Teknik; Uddannelse/kursus varme styrring/energi. Ejendomsservice teknikker uddannelsen. Fælles; konflikthåndterings kursus. Viden om andre kulturer Internt Teknik; information om moderne teknologi/information evt. smart board, Eks. video konf. (måske ekstern kursus) Fælles; Grundlæggende viden om sygdomme. (Evt. ekstern kursus.) Oplæring i interne programmer/systemer og i regne ark. Opbygge teamsamarbejde om ernæring. Køkken og plejen. Link: Side 8

10 Terapeuter Behov Cafè bestyrer Lisbeth Krabbe Nielsen Borger Mere borgerinddragelse Viden om inddragelse af pårørende Håndtering af den svære samtale; vrede borgere, terminale. Viden om kostens betydning for rehabilitering. Viden om målsætninger, afdække ressourcer, klientcentrering Viden om borgere med anden etnisk baggrund 1)Viden om træning af alvorligt syge. Evidens Viden om kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer m.v Viden om neurorehabilitering på døgnafdeling Viden om effektmåling. 5)Velfærdsteknologi; arbejdsredskaber, hjælpemidler etc. Implementering af ex. tablets mm. Begrebsforståelse. Medarbejder Viden om udnyttelse af kompetencer Viden om projekter (hvordan igangsætter og udføres) Mere viden om Avaleo på tværs af instanser 3)Viden om visionen(erne) i Sundhed og omsorg. (ønske om at få ejerskab og viden om visionen) Viden om hvordan man får skabt EN fælles kultur. (nedlægge tanken om øst/vest.) Hvor skal vi hen? hvad vil vi og hvad skal vi? Viden om god organisering og implementering Viden om tværfagligt samarbejde på de enkelte afdelinger viden om hvordan det bedst etableres og bruges i praksis. 4)Tværfaglige teams på tværs af organisationen (intern og eksternt) Terapeuter Ideer/løsninger Eksternt Monofagliguddannelse; Kurser/uddannelse i test (ældre medicinske borger) Thomas Maribo Evidens Link: Side 9

11 Kurser/uddannelse i Klientcentrering Eva Wahrens Tværfaglig uddannelse fælles viden Særlig tilrettelagt uddannelse til terapeut behov højt fagligt niveau. Kvalitetssikring = medarbejderinddragelse Supervision på den rehabiliterende tilgang/arbejdsgang Internt Konkretisering af begrebet REHABILITERING Supervision på den rehabiliterende tilgang/arbejdsgang Udviklingsterapeut på tværs af øst/vest Kliniske retningslinjer Ensrette/kvalitetssikre Team/tovholder omkring den komplekse borger Gennemgang af organisationen Brug faglige ressourcer, hvor de gør mest gavn Fysisk placering Tid anvendt på en anden måde. Hjælp til at få mere hensigtsmæssige arbejdsgange Link: Side 10

12 Sosu-hjælpere Behov Cafè bestyrere L)Line Kristensen A)Anette Hjelm Borger/Medarbejder 1L) Kommunikation (mundtligt og skriftligt) Udfra den anderkendende tilgang Motiverende samtale For at flytte borgere fra Aà B. Omsætte viden til praksis øvelse i selvrefleksion. 1A) Magte det daglige arbejde à fælles forståelse Efteruddannelse Praktikvejlederudd. Misbrugere Psykiatri Teknologi Bariatri Kronikere o KOL o Diabets 2L) Grundlæggende sygepleje Hygiejniske principper begrebsforståelse Basal viden Rehabilitering Opkvalificering af SSH til uddelegerede sygpl. faglige opgaver/behandling ex. KAD skyl BT måling Medicinhåndtering viden om medicin. o Hvordan samarbejder faggrupperne? 2A) Uddannelse i handleplaner med borger Kommunikation vedr. at sætte fælles mål med borger motivation Fælles forståelse/forventninger ift. Rehabilitering Formulering af handleplan o Ønske om I pad så man har den hos borgeren 3L) Viden om psykiatriske lidelser og misbrugsproblemer. Redskaber til at arbejde i det daglige Faglig supervision interne kompetencer 3A) Samarbejde med pårørende/frivillige Lære at kommunikerende imødekommende/anerkendende Gensidig forventningsafstemning 4L) Videreuddannelse SSH à SSA (merit) Link: Side 11

13 4A) Indtænke det hele menneske fysisk, psykisk, socialt Lære om anerkendende kommunikation Lære om borgerens selvbestemmelsesret og retssikkerhed Kendskab til tilbud i kommunen 5L) Kulturforståelse/viden, eks. Barrierer i fht. rehabilitering. 5A) PC viden Det nye Avaleo på PC faktisk efter det er kodet ind. Mere Triage giver god mening. Undervisning om den ressourcekrævende borger. Sosu-hjælpere Ideer/løsninger L) Eksternt Kurser og jobrotation/vidensdeling med Socialområdet i fht. psykiatri og misbrug. Undervisning og metodevalg - anderkendende og motiverende samtale Opkvalificering SSH à SSA og SSH à kompetenceudvikling ( ifht. behov) Medicinundervisning ifht. den kompetence man er givet. (autorisation/uddelegering obs.?!) Viden om rehabilitering Modulopdelt undervisning med skrift mellem skole og praktiske øvelser hjemme. Aktionslæring, rum til at mødes Feed back metoder Undervisningsmetode med præsentation af ny borger udfra Diagnoser Historie/narrativ tilgang Internt Se og koble kompetenceudvikling med implementering af eks. Instrukser. Viden om rehabilitering Kompetenceudvikling på tværs af enheder/områder. Link: Side 12

14 Servicedesign/velfærdsteknologi (borger inddragelse = faktiske oplevelse) Undervisningsmetode med præsentation af ny borger udfra Diagnoser Historie/narrativ tilgang Se hvilke metoder der virker Skabe struktur og rum omkring refleksion og sparring. Både personale og borgerrettet. Patientsikkerhed forud for nye tiltag. Skabe rum for undervisning/ fysiske lokaler udenfor arbejdsplads. Årshjul, så der kommer årlige opfølgningsdage og evalueringer på overordnede udvalgte/prioriterede emner. Tovholdere. Gode vejledere til grunduddannelserne En uddannet coach på hver arbejdsplads ifh.t kompetenceudvikling Medinddragelse/medansvar7husk at inddrage målgruppe ved tilbud. Højt informationsniveau. A) Eksternt Efteruddannelse til alle evt. ud fra individuelle hensyn til læring. Uddannelse i små korte moduler Samarbejde med Sosu-skolen Internt Uddannelse på tværs af områderne Anvende interne undervisere m. specialer Anvende borgere/ptt. Som underviser/foredrag PC-sidemand oplæring Underviser fra psykiatrien/misbrug Virksomhedsbesøg Bytte stilling med en kollega for en kortere periode. Studiedage i andre afdelinger Praksisøvelser om kommunikation Link: Side 13

15 Holde et oplæg Reflekterende team Træning i kollegial sparring Flere hænder så vi kan komme på efterudd. Uden dårlig samvittighed. Tid/metoder til implementering af ny viden/formidling SSH samlet ideer/løsninger Eksternt Uddannelse: Modulopdelt klassisk holdundervisning Praksisøvelser som indhold i modulopdelt uddannelse Indhold: Kommunikation Psykiatri Misbrug Rehabilitering (fælles forståelse) Velfærdsteknologi/servicedesign Medicinhåndtering Bariatri Selvrefleksion/læringskompetence Den rossourcekrævende borger Internt/ organisation Implementeringsmetoder hardcore planlægning, godt forarbejde, god projektledelse skal udarbejdes i respekt for og med udgangspunkt i kerneopgaverne. (der skal være respekt for yderligere/andre opgaver i praksis) En uddannet coach på hver arbejdsplads. Med henblik på at lære medarbejderne at lære at lære/ at tage ansvar for egen kompetenceudvikling så medindflydelse kan øges. Træning i kollegial sparring Jobrotation = bytte stilling for en periode både indenfor Sundhed og omsorg og Socialområdet/ uddannelse på tværs af områderne. Psykiatri, misbrug, rehabilitering Virksomhedsbesøg besøge hinanden på tværs af specialer og områder Årsplan for undervisning for sundhed og omsorg byggende på vision og strategi, sundhedsaftaler. Link: Side 14

16 Sosu-assistenter Behov Cafè bestyrer AH) Anne Vibeke Vogel Hansen Borger AH) Demens viden: Stimuli Motion/dans Evidensbaserede metoder Kommunikation Lovgivning/jura/magtanvendelse Medicin LJ) Lone Juncher Misbrug: Dobbelt diagnoser Blandningsmisbrugere Lovgivning medarbejder APV Etik og etiske retningslinjer Psykiatri: Socialt psykisk nedsat funktionsevne 1 LJ) Dobbelt/tribel diagnoser Psykiatri, misbrug, hjerneskade 2 LJ) Neuropædagogik 3 LJ) Bedre kendskab til specifikke øvelser der genopbygger fysisk niveau Motiverende samtale specielt i forhold til rehabilitering 4 LJ) Livets afslutning. Palliation, alternativ smertelindring Etik indsatser tilbydes med omtanke Viden om frakturer af forskellige kategorier; Lejring Forflytning Træning Regimer Smerte pakker IV Ernæring og væske indtag, også trænings borgere Viden om nye hjælpemidler = velfærdsteknologi Medarbejder Ass`s autorisation og begrænsninger Link: Side 15

17 Avaleo bedre kendskab løbende undervisning og vejledning. FMK Formidling til relevante involverede vedr. sociale tilbud. Tværsektorielt kommunikation med mere viden om den anerkendende tilgang. Sosu-assistenter Ideer/løsninger LJ) Eksternt Teoretisk viden fra evt. Sosu-skolen Neuropædagogik: 1-2 dage v. Grethe Pedersen Undervisning ved psykomotorisk terapeut Undervisning ved musikterapeut. Rehabilitering: Virksomhedsbesøg se teknologi, hjælpemidler Motiverende samtale v. Peter Tåstrup Palliation: Finde undervisere i alternativ smerte behandling (musik, cranio sacr., akkupressur, massage. Undervisning etik Internt Kompetenceafklaring af den enkelte medarbejders behov Tribel diagnose: Jobudveksling mellem Team 68, psykiatriske bosteder og AUC. Psykisk syge kommer ud og giver oplæg. Kendskab og oplæg fra misbrugskonsulenter Palliation: Undervisning v. palliative team Rehabilitering: Ansætte terapeuter som dagligt er til disposition til vejledning Visitationskriterier til velfærdteknologi og hjælpemidler Palliation: Visitatiobsprocedure Mere kendskab til brug af G:/ drev og udvikle muligheder her. Anerkendende kommunikation Link: Side 16

18 Ens retningslinjer andre kommuner Brug og samarbejde med frivillige Sosu-assistenter Ideer/løsninger AH) Supervision: For at øge faglig refleksion Professionelle udefra eller egen supervisor Personalet får en prof. Tilgang Styrke personalet Loyalitet Sparring/nye ideer/ andre perspektiver Handleplaner à aftaler Faglig refleksion: Rehabiliterende tilgang Tværfagligt Det gode hverdags liv Vidensdeling tværfagligt: Mellem kommuner i egne rækker Udefra undervisning Vidensbank Foredrag Fagforeninger Kompetence på G/ drevet Rotation/jobrotation: I kommunen, i regionen, i eget hus à øge viden/ effektivitet/ styrke de enkelte afd./ de enkelte personaler. Borgerinddragelse: Sikre (overordnet) borgers ønsker perspektiv Borger/pårørende inddragelse Fundraising: Ansættes fundraiser Eksternt Uddannelse: Demens Psykiatri Misbrug IV Nedsat psykisk og social evne Link: Side 17

19 Sygeplejersker Behov Cafè bestyrer M) Mette Bille B) Birgitte Willumsen Borger 2B) Fokus på kompetenceløft til ALLE sygeplejersker i hjemmeplejen og på pleje centre. Viden på hygiejne området Mere opdateret viden om de mest almindelige akutte og kroniske sygdomme Mere akut viden Kunne mere på korttidsafsnit 3B) Borger: Kompetencer til at kommunikere med borger (rehabilitering i stedet for hjælp) Kompetencer til at aflære hjælpe-rollen og til at gøre borger til aktør 4B) Sundhedspædagogisk kompetence 5B) Lovgivning B) M)Psykiatri B) Forebyggelse ag alkohol/misbrug og behandling af. M) Viden om syge børn i hjemmet M) Øget viden om: Særlige opgaver - nye behandlingsformer mere end skriftlige vejledninger. M) Udvikling af samarbejde med borger/pårørende à inddragelse i udarbejdelse af handleplaner. Medarbejder 3B) Gøre implicit viden eksplicit. Eks, introduktion af nye medarbejdere vidensdeling. M) Sygeplejefaglighed i det kliniske felt og sygeplejefaglig sparring 1B) Avaleo mere undervisning i case flow Ensretning Særlig fokus på vagtpersonale B) Øget organisatorisk viden og samarbejde Stramme visitationsregler Kendskab til visitationsregler korttid Døgndækning B) Projektledelse Link: Side 18

20 M) Opgaveoverdragelse: Ensartede procedure Etablering af faglighed ved opgaveoverdragelse Øget delegering af opgaver af øget kompleksitet. M) Tid: Tid til at udføre opgaverne Tid til refleksion Tid til undervisning af samarbejdspartnere Tid til og lokaler til undervisning/oplæring af studerende og elever. M) Øgede kompetencer hos samarbejdspartnerne på tværs af organisation. M)Gennemskuelighed/synlighed af de samlede kompetencer i organisationen à kunne ringe til en ven Kompetence-/nøgleperson i relation til komplekse sygeplejefaglige opgaver. M) Større viden om UTH à anvendelse af IT-systemet registrering m.m. M) Søge, forstå og omsætte ny viden. Sygeplejersker Ideer/løsninger Samlet af Mette og Birgitte Eksternt/Internt Uddannelse: Fælles skolebænk på tværs i organisationen, i egen kommune Lære at lære Videndeling på tværs Anvende nuværende kompetencer i kommunen Balkort à vagt med kollega à faglig sparring Mentorordning mixe novice og ekspert De 12 dage til alle både inde og ude. IT uddannelse à screene den enkeltes IT niveau inden forløbet. Eks. Avaleo. Tæt samarbejde/undervisning mellem sekundær og primær. Afklaring af opgave fordeling i relation til de enkelte faggrupper Ensartede procedure ved opgaveoverdragelse. Kommunikation mellem borger/pårørende/fagprofessionelle i en ny tidsalder --< fra omsorgstilgang til rehabiliterende tilgang. Kommunikation fagprofessionelle imellem Udarbejde kommunikationsstrategi Tid: Til at udføre opgaverne Til at reflektere Link: Side 19

21 Til faglig sparring Fastsætte/afsætte konkrete tidpunkter for vidensdeling lokalt og på tværs af organisationen. Transfere/implementering: Udarbejde implementeringsstrategi inden uddannelse/kursus Fastlægge datoer/tværorganisatoriske teams for deres implementeringsstrategi i forbindelse med transfere af ny viden. Vidensdeling/udvikling indenfor eks. Kerneområdet, psykiatri, nøgleområder. Etablere rum til LEDELSESFORANKRET Link: Side 20

22 Udvikling, AC m.v?? Link: Side 21

23 Bilag: Link; Projektbeskrivelse, Manual, Projektplan Redskab/dokument Dynamisk Projektbeskrivelse Manual Projektplan Link til elektronisk udgave E:\Sundhed og omsorg\sundhed og Omsorg\Projekter\Jobrotation\Projekt\Projektbeskrivelse.docx E:\Sundhed og omsorg\sundhed og Omsorg\Projekter\Jobrotation\Manual.docx E:\Sundhed og omsorg\sundhed og Omsorg\Projekter\Jobrotation\Projekt\Projektplan.xlsx Link: Side 22

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Job- og kompetenceprofil

Job- og kompetenceprofil Job- og kompetenceprofil For områdeledere til Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejeboliger Ledelsestruktur Organisatorisk placering en referer til chef for Sundhed og Omsorg. en har informationspligt over

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering

Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering Kirsten Enevoldsen Myrup, Sundhedschef Karin Juul Viuff, Demenskonsulent Varde Kommune Rela2onel ledelse i det nære sundhedsvæsen Odense

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen

Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplanen 2014 Sundhedscentret, Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Den 1. januar 2014 blev sygeplejen en del af sektionen Rehabiliteringsafdelingen

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere