Kompetenceudvikling og jobrotation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling og jobrotation"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Kompetenceudvikling og jobrotation Sundhed og omsorg Kompetenceudvikling behov og ideer opsamling Cafè ?

2 Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...5 Administration Behov...6 Borger...6 Medarbejder Administration Ideer/løsninger...7 Eksternt...7 Internt Teknik, køkken, rengøring Behov...8 Borger...8 Medarbejder Teknik, køkken, rengøring. Ideer/løsninger...8 Eksternt...8 Internt Terapeuter Behov...9 Borger...9 Medarbejder Terapeuter Ideer/løsninger...9 Eksternt...9 Internt Sosu-hjælpere Behov...11 Borger/Medarbejder Sosu-hjælpere Ideer/løsninger...12 Eksternt...12 Link: Side 1

3 Internt Eksternt...13 Internt SSH samlet ideer/løsninger...14 Eksternt...14 Internt/ organisation...14 Sosu-assistenter Behov...15 Borger...15 Medarbejder Sosu-assistenter Ideer/løsninger...16 Eksternt...16 Internt Sosu-assistenter Ideer/løsninger...17 Eksternt...17 Sygeplejersker Behov...18 Borger...18 Medarbejder Sygeplejersker Ideer/løsninger...19 Eksternt/Internt Udvikling, AC m.v??...21 Bilag:...22 Link; Projektbeskrivelse, Manual, Projektplan...22 Link: Side 2

4 Indledning Sundhed og omsorg Norddjurs Kommune har gennem projekt Kompetenceudvikling og jobrotation valgt at analysere det samlede kompetencebehov for alle medarbejdere. Styregruppen er interesseret i at finde frem til medarbejdernes oplevede behov for kompetenceudvikling i hverdagen, samt hvad de evt. kan forstille sig at de vil få brug for i den nærmeste fremtid. Samtidig er styregruppen interesseret i at få medarbejdernes ideer til hvordan kompetenceudviklingen kan forgå i praksis. For at motivere medarbejderne til og give dem ejerskab af egen kompetenceudvikling valgte styregruppen at invitere til et Cafè arrangement, hvor ca. 60 medarbejdere, ledere og organisationsfolk gav deres bud på kompetenceudviklingsbehov, samt kom med mulige ideer til hvordan det kan løses i praksis. Inden cafè arrangementet var deltagerne blevet opfordret til at gå i dialog med kollegaer hjemme på arbejdspladsen for at få deres behov og ideer med til café arrangementet. Denne opsamling er delt op i faggrupper. Under hver faggruppe er der et afsnit om behov, som er delt op i borger, medarbejder og organisation. Efterfølgende kommer et afsnit om ideer/løsninger, som er opdelt i eksternt, internt og organisation. Internt, her tænkes Norddjurs kommune Der hvor der er lavet prioriteringer er de markeret med, 1) 5). Der er variationer i måden opsamlinger er lavet på i forhold til de enkelte faggrupper. Dette valg er truffet ud fra, at hver faggruppe på denne måde kommer til at fremstå, som på Café dagen. Baggrund I projektbeskrivelsen for Kompetenceudvikling og jobrotation kan du læse mere om projektet. Link:..\Projekt Der er stigende krav og faglige udfordringer til alle medarbejderne i Sundhed og omsorg, særligt med baggrund i at borgerne udskrives tidligere fra det sekundære sundhedsvæsen, samt at langt flere undersøgelser og behandlingerne nu udføres ambulant og i borgernes eget hjem. Det betyder at Sundhed og omsorg i Norddjurs kommune må udvikle det nære sundhedsvæsen til velkvalificeret at kunne løse flere og mere komplekse opgaver. Kravet og ønsket om at borgeren kan bevare et godt og aktivt liv, hvor fokus er på målrettet støtte fremfor kompenserende hjælp stiller krav til medarbejderne om at kunne arbejde med mere komplekse opgaver i borgerens eget hjem. Helt nye kompetencer skal læres i den kommunale opgaveløsning, samt at tidligere arbejdsmetoder og tilgange må revideres og tilpasses nuværende opgaver og nyeste evidensbaserede metoder. Sundhed og omsorg ønsker at være proaktive i forhold til opgaver der skal løses og at medarbejderne har de nødvendige kompetencer, sådan at organisationen er gearet til fremtiden. Link: Side 3

5 Når opgave kompleksiteten og mængden af opgaver er stigende må der nødvendigvis arbejdes bedst mulig med anvendelse af kompetencerne, således at opgaverne løses af velkvalificerede medarbejdere til lavest mulige omkostningsniveau. Alle faggrupper bidrager til den samlede opgaveløsning derfor er skærpede krav om rette kompetencer og god udnyttelse af ressourcer gældende for alle i Sundhed og omsorg. Projekt skal bidrage til at afdække det samlede kompetenceudviklingsbehov i Sundhed og omsorg. Projektet skal bidrage til at kompetenceudvikle medarbejderne i Sundhed og omsorg. Samtidig skal det sikres at alle borgere i Norddjurs kommune får individuelle ydelser af høj kvalitet og den samme borgerrettede kvalitet. Jobrotationsprojektets indhold i uddannelser og kurser bygger på følgende ikke prioriterede udfordringer og krav, samt ønsker. Krav, som fokus på og udøvelse af effekt og resultatmåling, samt dokumentation. Udarbejdelse af handlingsrettede handleplaner med borgerens aktive medvirken heri. Bevidste valg af evidensbaserede metoder og refleksion som aktivt, fagligt redskab. Løse mere komplekse opgaver, da borger udskrives tidligere fra sekundære sundhedsvæsen. Sammenhæng mellem overgang mellem det sekundære og primære sundhedsvæsen, herunder patientsikkerhed. Alle medarbejdere har et godt kendskab til kommunens øvrige tilbud og den frivillige indsats, der kan støtte borgeren i at leve et godt hverdagsliv. Øget fokus på borgerens selvbestemmelsesret og medvirken i beslutninger om eget liv. Brugertilfredshed, undersøgelser og klager. Tilfredsstille borgerens behov for information, afpasset og tilrettelagt efter den enkelte borger. Fastholde fokus på det hele menneske fysisk, psykisk og socialt, selvom opgaverne specialiseres. Fokus på netværksrehabilitering, genskabe og eller etablerer netværk. Samarbejde med borgeren ud fra et ressource perspektiv. Forebyggelse af indlæggelser. Akut pleje. Nye målgrupper og opgaver, f.eks. IV, dialyseposer, borger med hoftenære frakturer hjemsendes på 3.dagen, palliation. Fokus på tilbud i det nære sundhedsvæsen. Krav om at alle medarbejdere mestre IT på anvendelig bruger niveau, samt har læse og skrive færdigheder som basalviden. Fokus på læring og formidling. I daglig praksis og som uddannelsessted. Information der gives skal være tilgængelig, forståelig og relevant. Medarbejdere er innovative, kreative og udviklingsparate. Kan etablerer og indgå i netværk. Viden om konkrete områder, ex. medicin, forflytninger, Service design, kommunikation, hjerneskadede, velfærdsteknologi, frivillige. Medarbejdere har organisationsforståelse, herunder viden om teambaseret arbejde, selvledelse og værdibaseret ledelse. Give fællesskabsfølelsen et løft. Arbejdsglæde, trivsel og velvære. Personlig og faglig udvikling og stolthed hos medarbejderen og i de enkelte team. Væsentligt, at medarbejdere får bedre indsigt i andres arbejde. Alles arbejde er et vigtigt bidrag til den samlede opgaveløsning og at borgerne trives. Mange nye faggrupper og kollegaer p.g.a nye ansættelser. Teknologisk udvikling. Ændrede forventninger til service. For at ovenstående kan udfolde sig i praksis er det nødvendigt med kompetencer på det kommunikative og samarbejdende plan. Link: Side 4

6 Jobrotationsprojekt giver mulighed for, at give medarbejdere et kompetenceløft, samtidig med at vi tilbyder arbejdsløse et job i en kortere eller længere tid. Det vil give de ledige øgede muligheder for at opnå erfaring og på sigt ny tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Jobrotationsprojektet er muligt, med baggrund i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Og bygger på de muligheder der på nuværende tidspunkt er for at søge diverse midler, f.eks VEU, den kommunale kompetencefond. Ændres der i nuværende lovgivning og økonomiske muligheder vil projektet blive revurderet Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune ønsker at jobrotationsprojekter bliver anvendt i forbindelse med uddannelse, efter- og videreuddannelse af medarbejderne. Dette vil samtidig styrke jobcenterets arbejdsmarkedsindsats. Jobrotationsprojektet indgår som en del af en allerede politisk besluttet og gennemført besparelse i jobcenteret. Dette med baggrund i at jobrotationsydelsen er statsfinansieret. Formål Formålet med jobrotationsprojektet er at medarbejdere i Sundhed og omsorg, Norddjurs kommune får et strategisk kompetenceløft. D.v.s kompetenceløft ud fra et opgaveløsende perspektiv. Kompetence løftet skal overordnet øge trivsel for borger og medarbejdere, samt gavne arbejdsmiljøet. Borgeren at vi til stadighed sikre kvalitet og faglighed således, at borgerne få en så god, selvstændig, aktiv og tryg hverdag, som muligt. At borgerne oplever tilfredshed og tryghed ved den bistand, de modtager Medarbejderen får et kompetenceløft, ajourfører og opkvalificerer sine kompetencer således at de kan løse de til stadighed mere komplekse opgaver får/bevarer de nødvendige faglige ressourcer til at være tryg og møde boregen med høj faglig integritet. sikre den enkelte medarbejder mulighed for personlig og faglig udvikling og øget kompetencer, for deri gennem at bidrage til faglig stolthed og kvalitet i opgaveløsningen. kan varetage ledelse af egen praksis i samarbejde med kolleger og påtage sig ansvar i forhold til arbejdsopgaver i teamet. styrker målrettede personlige og faglige handlekompetencer i forhold til team/samarbejdspartnere og organisation. medvirke til øget trivsel og sundhed for den enkelte ved at opgaven og metoder bliver meningsfuld, begribelig og håndterbar. rekrutterer nye medarbejdere. medvirke til at nogle medarbejdere søger uddannelse, videre i uddannelsessystemet. medvirke til at ledige opkvalificeres og dermed evt. kommer i arbejde. Sundhed og omsorg o Projektet giver øget kendskab til hinanden og på tilbuddene på tværs i Sundhed og omsorg og mulighed for netværksdannelse, samt øvelse i formidling. o øge Sundhed og omsorgs samlede kompetencer. o Sikre at Sundhed og omsorg er kvalificeret til at løse fremtidens opgaver. Altså gælder det om strategisk at øge de grundlæggende kompetencer der skal til for at løse morgendagens opgaver i Sundhed og omsorg Norddjurs kommune. Både til gavn for den enkelte borger og for den enkelte medarbejder. Med trivsel for borger og medarbejder, som det primære sigte. Link: Side 5

7 Administration Behov Cafè bestyrer Lisa Jensen Borger Medarbejder 5) Stress håndtering medarbejder gruppen. Arbejdsplanlægning forstyrrelser hvordan takler vi det? 1) Mere viden ang. Budgetlægning. Økonomistyrring. Blive klædt bedre på til opgaven 2) Bedre viden om overenskomster løbende behov. Mange forskellige overenskomster. 3)Opfølgning af IT-systemer. Løn indberetning OPUS KMD Vagtplan. Økonomi OPUS KMD Office pakken, Regneark Exel., Word, Powerpoint Hjemmesider Info board 4) Samarbejde mellem områderne og Østergade. Lovgivning hvem kender reglerne. I forhold til borgerne Link: Side 6

8 Administration Ideer/løsninger Eksternt 1)Kurser i IT systemer (løbende) Kurser i budgetlægning og økonomi Office pakken Videns Djurs Bruge HK til at få ideer til kurser. Kommunom uddannelsen. 3)Kursus/foredrag i streshåndtering. Psylolog C.C. Larsen (samarbejder med Norddjurs kommune) Internt 4)Etablering af ERFA grupper. 2)Samarbejde mellem Østergade og områderne. Link: Side 7

9 Teknik, køkken, rengøring Behov Cafè bestyrer Hanne Tinggaard Borger En grundlæggende viden om de forskellige sygdomme så man ifb. Med at lave sine opgaver ikke skader beboerne. ( demens adfærd og misbrugere) Medarbejder Viden om fagspecifikke områder ernæring. Reelle kompetenceudviklinger indenfor faget. Viden om de tekniske formidlingsredskaber Teknik, køkken, rengøring. Ideer/løsninger Eksternt Køkken; Grundlæggende fagligt kursus/uddannelse i ernæring. Kosten betydning for borger. Deltagere både fra køkken og plejen. Teknik; Uddannelse/kursus varme styrring/energi. Ejendomsservice teknikker uddannelsen. Fælles; konflikthåndterings kursus. Viden om andre kulturer Internt Teknik; information om moderne teknologi/information evt. smart board, Eks. video konf. (måske ekstern kursus) Fælles; Grundlæggende viden om sygdomme. (Evt. ekstern kursus.) Oplæring i interne programmer/systemer og i regne ark. Opbygge teamsamarbejde om ernæring. Køkken og plejen. Link: Side 8

10 Terapeuter Behov Cafè bestyrer Lisbeth Krabbe Nielsen Borger Mere borgerinddragelse Viden om inddragelse af pårørende Håndtering af den svære samtale; vrede borgere, terminale. Viden om kostens betydning for rehabilitering. Viden om målsætninger, afdække ressourcer, klientcentrering Viden om borgere med anden etnisk baggrund 1)Viden om træning af alvorligt syge. Evidens Viden om kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer m.v Viden om neurorehabilitering på døgnafdeling Viden om effektmåling. 5)Velfærdsteknologi; arbejdsredskaber, hjælpemidler etc. Implementering af ex. tablets mm. Begrebsforståelse. Medarbejder Viden om udnyttelse af kompetencer Viden om projekter (hvordan igangsætter og udføres) Mere viden om Avaleo på tværs af instanser 3)Viden om visionen(erne) i Sundhed og omsorg. (ønske om at få ejerskab og viden om visionen) Viden om hvordan man får skabt EN fælles kultur. (nedlægge tanken om øst/vest.) Hvor skal vi hen? hvad vil vi og hvad skal vi? Viden om god organisering og implementering Viden om tværfagligt samarbejde på de enkelte afdelinger viden om hvordan det bedst etableres og bruges i praksis. 4)Tværfaglige teams på tværs af organisationen (intern og eksternt) Terapeuter Ideer/løsninger Eksternt Monofagliguddannelse; Kurser/uddannelse i test (ældre medicinske borger) Thomas Maribo Evidens Link: Side 9

11 Kurser/uddannelse i Klientcentrering Eva Wahrens Tværfaglig uddannelse fælles viden Særlig tilrettelagt uddannelse til terapeut behov højt fagligt niveau. Kvalitetssikring = medarbejderinddragelse Supervision på den rehabiliterende tilgang/arbejdsgang Internt Konkretisering af begrebet REHABILITERING Supervision på den rehabiliterende tilgang/arbejdsgang Udviklingsterapeut på tværs af øst/vest Kliniske retningslinjer Ensrette/kvalitetssikre Team/tovholder omkring den komplekse borger Gennemgang af organisationen Brug faglige ressourcer, hvor de gør mest gavn Fysisk placering Tid anvendt på en anden måde. Hjælp til at få mere hensigtsmæssige arbejdsgange Link: Side 10

12 Sosu-hjælpere Behov Cafè bestyrere L)Line Kristensen A)Anette Hjelm Borger/Medarbejder 1L) Kommunikation (mundtligt og skriftligt) Udfra den anderkendende tilgang Motiverende samtale For at flytte borgere fra Aà B. Omsætte viden til praksis øvelse i selvrefleksion. 1A) Magte det daglige arbejde à fælles forståelse Efteruddannelse Praktikvejlederudd. Misbrugere Psykiatri Teknologi Bariatri Kronikere o KOL o Diabets 2L) Grundlæggende sygepleje Hygiejniske principper begrebsforståelse Basal viden Rehabilitering Opkvalificering af SSH til uddelegerede sygpl. faglige opgaver/behandling ex. KAD skyl BT måling Medicinhåndtering viden om medicin. o Hvordan samarbejder faggrupperne? 2A) Uddannelse i handleplaner med borger Kommunikation vedr. at sætte fælles mål med borger motivation Fælles forståelse/forventninger ift. Rehabilitering Formulering af handleplan o Ønske om I pad så man har den hos borgeren 3L) Viden om psykiatriske lidelser og misbrugsproblemer. Redskaber til at arbejde i det daglige Faglig supervision interne kompetencer 3A) Samarbejde med pårørende/frivillige Lære at kommunikerende imødekommende/anerkendende Gensidig forventningsafstemning 4L) Videreuddannelse SSH à SSA (merit) Link: Side 11

13 4A) Indtænke det hele menneske fysisk, psykisk, socialt Lære om anerkendende kommunikation Lære om borgerens selvbestemmelsesret og retssikkerhed Kendskab til tilbud i kommunen 5L) Kulturforståelse/viden, eks. Barrierer i fht. rehabilitering. 5A) PC viden Det nye Avaleo på PC faktisk efter det er kodet ind. Mere Triage giver god mening. Undervisning om den ressourcekrævende borger. Sosu-hjælpere Ideer/løsninger L) Eksternt Kurser og jobrotation/vidensdeling med Socialområdet i fht. psykiatri og misbrug. Undervisning og metodevalg - anderkendende og motiverende samtale Opkvalificering SSH à SSA og SSH à kompetenceudvikling ( ifht. behov) Medicinundervisning ifht. den kompetence man er givet. (autorisation/uddelegering obs.?!) Viden om rehabilitering Modulopdelt undervisning med skrift mellem skole og praktiske øvelser hjemme. Aktionslæring, rum til at mødes Feed back metoder Undervisningsmetode med præsentation af ny borger udfra Diagnoser Historie/narrativ tilgang Internt Se og koble kompetenceudvikling med implementering af eks. Instrukser. Viden om rehabilitering Kompetenceudvikling på tværs af enheder/områder. Link: Side 12

14 Servicedesign/velfærdsteknologi (borger inddragelse = faktiske oplevelse) Undervisningsmetode med præsentation af ny borger udfra Diagnoser Historie/narrativ tilgang Se hvilke metoder der virker Skabe struktur og rum omkring refleksion og sparring. Både personale og borgerrettet. Patientsikkerhed forud for nye tiltag. Skabe rum for undervisning/ fysiske lokaler udenfor arbejdsplads. Årshjul, så der kommer årlige opfølgningsdage og evalueringer på overordnede udvalgte/prioriterede emner. Tovholdere. Gode vejledere til grunduddannelserne En uddannet coach på hver arbejdsplads ifh.t kompetenceudvikling Medinddragelse/medansvar7husk at inddrage målgruppe ved tilbud. Højt informationsniveau. A) Eksternt Efteruddannelse til alle evt. ud fra individuelle hensyn til læring. Uddannelse i små korte moduler Samarbejde med Sosu-skolen Internt Uddannelse på tværs af områderne Anvende interne undervisere m. specialer Anvende borgere/ptt. Som underviser/foredrag PC-sidemand oplæring Underviser fra psykiatrien/misbrug Virksomhedsbesøg Bytte stilling med en kollega for en kortere periode. Studiedage i andre afdelinger Praksisøvelser om kommunikation Link: Side 13

15 Holde et oplæg Reflekterende team Træning i kollegial sparring Flere hænder så vi kan komme på efterudd. Uden dårlig samvittighed. Tid/metoder til implementering af ny viden/formidling SSH samlet ideer/løsninger Eksternt Uddannelse: Modulopdelt klassisk holdundervisning Praksisøvelser som indhold i modulopdelt uddannelse Indhold: Kommunikation Psykiatri Misbrug Rehabilitering (fælles forståelse) Velfærdsteknologi/servicedesign Medicinhåndtering Bariatri Selvrefleksion/læringskompetence Den rossourcekrævende borger Internt/ organisation Implementeringsmetoder hardcore planlægning, godt forarbejde, god projektledelse skal udarbejdes i respekt for og med udgangspunkt i kerneopgaverne. (der skal være respekt for yderligere/andre opgaver i praksis) En uddannet coach på hver arbejdsplads. Med henblik på at lære medarbejderne at lære at lære/ at tage ansvar for egen kompetenceudvikling så medindflydelse kan øges. Træning i kollegial sparring Jobrotation = bytte stilling for en periode både indenfor Sundhed og omsorg og Socialområdet/ uddannelse på tværs af områderne. Psykiatri, misbrug, rehabilitering Virksomhedsbesøg besøge hinanden på tværs af specialer og områder Årsplan for undervisning for sundhed og omsorg byggende på vision og strategi, sundhedsaftaler. Link: Side 14

16 Sosu-assistenter Behov Cafè bestyrer AH) Anne Vibeke Vogel Hansen Borger AH) Demens viden: Stimuli Motion/dans Evidensbaserede metoder Kommunikation Lovgivning/jura/magtanvendelse Medicin LJ) Lone Juncher Misbrug: Dobbelt diagnoser Blandningsmisbrugere Lovgivning medarbejder APV Etik og etiske retningslinjer Psykiatri: Socialt psykisk nedsat funktionsevne 1 LJ) Dobbelt/tribel diagnoser Psykiatri, misbrug, hjerneskade 2 LJ) Neuropædagogik 3 LJ) Bedre kendskab til specifikke øvelser der genopbygger fysisk niveau Motiverende samtale specielt i forhold til rehabilitering 4 LJ) Livets afslutning. Palliation, alternativ smertelindring Etik indsatser tilbydes med omtanke Viden om frakturer af forskellige kategorier; Lejring Forflytning Træning Regimer Smerte pakker IV Ernæring og væske indtag, også trænings borgere Viden om nye hjælpemidler = velfærdsteknologi Medarbejder Ass`s autorisation og begrænsninger Link: Side 15

17 Avaleo bedre kendskab løbende undervisning og vejledning. FMK Formidling til relevante involverede vedr. sociale tilbud. Tværsektorielt kommunikation med mere viden om den anerkendende tilgang. Sosu-assistenter Ideer/løsninger LJ) Eksternt Teoretisk viden fra evt. Sosu-skolen Neuropædagogik: 1-2 dage v. Grethe Pedersen Undervisning ved psykomotorisk terapeut Undervisning ved musikterapeut. Rehabilitering: Virksomhedsbesøg se teknologi, hjælpemidler Motiverende samtale v. Peter Tåstrup Palliation: Finde undervisere i alternativ smerte behandling (musik, cranio sacr., akkupressur, massage. Undervisning etik Internt Kompetenceafklaring af den enkelte medarbejders behov Tribel diagnose: Jobudveksling mellem Team 68, psykiatriske bosteder og AUC. Psykisk syge kommer ud og giver oplæg. Kendskab og oplæg fra misbrugskonsulenter Palliation: Undervisning v. palliative team Rehabilitering: Ansætte terapeuter som dagligt er til disposition til vejledning Visitationskriterier til velfærdteknologi og hjælpemidler Palliation: Visitatiobsprocedure Mere kendskab til brug af G:/ drev og udvikle muligheder her. Anerkendende kommunikation Link: Side 16

18 Ens retningslinjer andre kommuner Brug og samarbejde med frivillige Sosu-assistenter Ideer/løsninger AH) Supervision: For at øge faglig refleksion Professionelle udefra eller egen supervisor Personalet får en prof. Tilgang Styrke personalet Loyalitet Sparring/nye ideer/ andre perspektiver Handleplaner à aftaler Faglig refleksion: Rehabiliterende tilgang Tværfagligt Det gode hverdags liv Vidensdeling tværfagligt: Mellem kommuner i egne rækker Udefra undervisning Vidensbank Foredrag Fagforeninger Kompetence på G/ drevet Rotation/jobrotation: I kommunen, i regionen, i eget hus à øge viden/ effektivitet/ styrke de enkelte afd./ de enkelte personaler. Borgerinddragelse: Sikre (overordnet) borgers ønsker perspektiv Borger/pårørende inddragelse Fundraising: Ansættes fundraiser Eksternt Uddannelse: Demens Psykiatri Misbrug IV Nedsat psykisk og social evne Link: Side 17

19 Sygeplejersker Behov Cafè bestyrer M) Mette Bille B) Birgitte Willumsen Borger 2B) Fokus på kompetenceløft til ALLE sygeplejersker i hjemmeplejen og på pleje centre. Viden på hygiejne området Mere opdateret viden om de mest almindelige akutte og kroniske sygdomme Mere akut viden Kunne mere på korttidsafsnit 3B) Borger: Kompetencer til at kommunikere med borger (rehabilitering i stedet for hjælp) Kompetencer til at aflære hjælpe-rollen og til at gøre borger til aktør 4B) Sundhedspædagogisk kompetence 5B) Lovgivning B) M)Psykiatri B) Forebyggelse ag alkohol/misbrug og behandling af. M) Viden om syge børn i hjemmet M) Øget viden om: Særlige opgaver - nye behandlingsformer mere end skriftlige vejledninger. M) Udvikling af samarbejde med borger/pårørende à inddragelse i udarbejdelse af handleplaner. Medarbejder 3B) Gøre implicit viden eksplicit. Eks, introduktion af nye medarbejdere vidensdeling. M) Sygeplejefaglighed i det kliniske felt og sygeplejefaglig sparring 1B) Avaleo mere undervisning i case flow Ensretning Særlig fokus på vagtpersonale B) Øget organisatorisk viden og samarbejde Stramme visitationsregler Kendskab til visitationsregler korttid Døgndækning B) Projektledelse Link: Side 18

20 M) Opgaveoverdragelse: Ensartede procedure Etablering af faglighed ved opgaveoverdragelse Øget delegering af opgaver af øget kompleksitet. M) Tid: Tid til at udføre opgaverne Tid til refleksion Tid til undervisning af samarbejdspartnere Tid til og lokaler til undervisning/oplæring af studerende og elever. M) Øgede kompetencer hos samarbejdspartnerne på tværs af organisation. M)Gennemskuelighed/synlighed af de samlede kompetencer i organisationen à kunne ringe til en ven Kompetence-/nøgleperson i relation til komplekse sygeplejefaglige opgaver. M) Større viden om UTH à anvendelse af IT-systemet registrering m.m. M) Søge, forstå og omsætte ny viden. Sygeplejersker Ideer/løsninger Samlet af Mette og Birgitte Eksternt/Internt Uddannelse: Fælles skolebænk på tværs i organisationen, i egen kommune Lære at lære Videndeling på tværs Anvende nuværende kompetencer i kommunen Balkort à vagt med kollega à faglig sparring Mentorordning mixe novice og ekspert De 12 dage til alle både inde og ude. IT uddannelse à screene den enkeltes IT niveau inden forløbet. Eks. Avaleo. Tæt samarbejde/undervisning mellem sekundær og primær. Afklaring af opgave fordeling i relation til de enkelte faggrupper Ensartede procedure ved opgaveoverdragelse. Kommunikation mellem borger/pårørende/fagprofessionelle i en ny tidsalder --< fra omsorgstilgang til rehabiliterende tilgang. Kommunikation fagprofessionelle imellem Udarbejde kommunikationsstrategi Tid: Til at udføre opgaverne Til at reflektere Link: Side 19

21 Til faglig sparring Fastsætte/afsætte konkrete tidpunkter for vidensdeling lokalt og på tværs af organisationen. Transfere/implementering: Udarbejde implementeringsstrategi inden uddannelse/kursus Fastlægge datoer/tværorganisatoriske teams for deres implementeringsstrategi i forbindelse med transfere af ny viden. Vidensdeling/udvikling indenfor eks. Kerneområdet, psykiatri, nøgleområder. Etablere rum til LEDELSESFORANKRET Link: Side 20

22 Udvikling, AC m.v?? Link: Side 21

23 Bilag: Link; Projektbeskrivelse, Manual, Projektplan Redskab/dokument Dynamisk Projektbeskrivelse Manual Projektplan Link til elektronisk udgave E:\Sundhed og omsorg\sundhed og Omsorg\Projekter\Jobrotation\Projekt\Projektbeskrivelse.docx E:\Sundhed og omsorg\sundhed og Omsorg\Projekter\Jobrotation\Manual.docx E:\Sundhed og omsorg\sundhed og Omsorg\Projekter\Jobrotation\Projekt\Projektplan.xlsx Link: Side 22

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere