Kompetenceudvikling og jobrotation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling og jobrotation"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Kompetenceudvikling og jobrotation Sundhed og omsorg Kompetenceudvikling behov og ideer opsamling Cafè ?

2 Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...5 Administration Behov...6 Borger...6 Medarbejder Administration Ideer/løsninger...7 Eksternt...7 Internt Teknik, køkken, rengøring Behov...8 Borger...8 Medarbejder Teknik, køkken, rengøring. Ideer/løsninger...8 Eksternt...8 Internt Terapeuter Behov...9 Borger...9 Medarbejder Terapeuter Ideer/løsninger...9 Eksternt...9 Internt Sosu-hjælpere Behov...11 Borger/Medarbejder Sosu-hjælpere Ideer/løsninger...12 Eksternt...12 Link: Side 1

3 Internt Eksternt...13 Internt SSH samlet ideer/løsninger...14 Eksternt...14 Internt/ organisation...14 Sosu-assistenter Behov...15 Borger...15 Medarbejder Sosu-assistenter Ideer/løsninger...16 Eksternt...16 Internt Sosu-assistenter Ideer/løsninger...17 Eksternt...17 Sygeplejersker Behov...18 Borger...18 Medarbejder Sygeplejersker Ideer/løsninger...19 Eksternt/Internt Udvikling, AC m.v??...21 Bilag:...22 Link; Projektbeskrivelse, Manual, Projektplan...22 Link: Side 2

4 Indledning Sundhed og omsorg Norddjurs Kommune har gennem projekt Kompetenceudvikling og jobrotation valgt at analysere det samlede kompetencebehov for alle medarbejdere. Styregruppen er interesseret i at finde frem til medarbejdernes oplevede behov for kompetenceudvikling i hverdagen, samt hvad de evt. kan forstille sig at de vil få brug for i den nærmeste fremtid. Samtidig er styregruppen interesseret i at få medarbejdernes ideer til hvordan kompetenceudviklingen kan forgå i praksis. For at motivere medarbejderne til og give dem ejerskab af egen kompetenceudvikling valgte styregruppen at invitere til et Cafè arrangement, hvor ca. 60 medarbejdere, ledere og organisationsfolk gav deres bud på kompetenceudviklingsbehov, samt kom med mulige ideer til hvordan det kan løses i praksis. Inden cafè arrangementet var deltagerne blevet opfordret til at gå i dialog med kollegaer hjemme på arbejdspladsen for at få deres behov og ideer med til café arrangementet. Denne opsamling er delt op i faggrupper. Under hver faggruppe er der et afsnit om behov, som er delt op i borger, medarbejder og organisation. Efterfølgende kommer et afsnit om ideer/løsninger, som er opdelt i eksternt, internt og organisation. Internt, her tænkes Norddjurs kommune Der hvor der er lavet prioriteringer er de markeret med, 1) 5). Der er variationer i måden opsamlinger er lavet på i forhold til de enkelte faggrupper. Dette valg er truffet ud fra, at hver faggruppe på denne måde kommer til at fremstå, som på Café dagen. Baggrund I projektbeskrivelsen for Kompetenceudvikling og jobrotation kan du læse mere om projektet. Link:..\Projekt Der er stigende krav og faglige udfordringer til alle medarbejderne i Sundhed og omsorg, særligt med baggrund i at borgerne udskrives tidligere fra det sekundære sundhedsvæsen, samt at langt flere undersøgelser og behandlingerne nu udføres ambulant og i borgernes eget hjem. Det betyder at Sundhed og omsorg i Norddjurs kommune må udvikle det nære sundhedsvæsen til velkvalificeret at kunne løse flere og mere komplekse opgaver. Kravet og ønsket om at borgeren kan bevare et godt og aktivt liv, hvor fokus er på målrettet støtte fremfor kompenserende hjælp stiller krav til medarbejderne om at kunne arbejde med mere komplekse opgaver i borgerens eget hjem. Helt nye kompetencer skal læres i den kommunale opgaveløsning, samt at tidligere arbejdsmetoder og tilgange må revideres og tilpasses nuværende opgaver og nyeste evidensbaserede metoder. Sundhed og omsorg ønsker at være proaktive i forhold til opgaver der skal løses og at medarbejderne har de nødvendige kompetencer, sådan at organisationen er gearet til fremtiden. Link: Side 3

5 Når opgave kompleksiteten og mængden af opgaver er stigende må der nødvendigvis arbejdes bedst mulig med anvendelse af kompetencerne, således at opgaverne løses af velkvalificerede medarbejdere til lavest mulige omkostningsniveau. Alle faggrupper bidrager til den samlede opgaveløsning derfor er skærpede krav om rette kompetencer og god udnyttelse af ressourcer gældende for alle i Sundhed og omsorg. Projekt skal bidrage til at afdække det samlede kompetenceudviklingsbehov i Sundhed og omsorg. Projektet skal bidrage til at kompetenceudvikle medarbejderne i Sundhed og omsorg. Samtidig skal det sikres at alle borgere i Norddjurs kommune får individuelle ydelser af høj kvalitet og den samme borgerrettede kvalitet. Jobrotationsprojektets indhold i uddannelser og kurser bygger på følgende ikke prioriterede udfordringer og krav, samt ønsker. Krav, som fokus på og udøvelse af effekt og resultatmåling, samt dokumentation. Udarbejdelse af handlingsrettede handleplaner med borgerens aktive medvirken heri. Bevidste valg af evidensbaserede metoder og refleksion som aktivt, fagligt redskab. Løse mere komplekse opgaver, da borger udskrives tidligere fra sekundære sundhedsvæsen. Sammenhæng mellem overgang mellem det sekundære og primære sundhedsvæsen, herunder patientsikkerhed. Alle medarbejdere har et godt kendskab til kommunens øvrige tilbud og den frivillige indsats, der kan støtte borgeren i at leve et godt hverdagsliv. Øget fokus på borgerens selvbestemmelsesret og medvirken i beslutninger om eget liv. Brugertilfredshed, undersøgelser og klager. Tilfredsstille borgerens behov for information, afpasset og tilrettelagt efter den enkelte borger. Fastholde fokus på det hele menneske fysisk, psykisk og socialt, selvom opgaverne specialiseres. Fokus på netværksrehabilitering, genskabe og eller etablerer netværk. Samarbejde med borgeren ud fra et ressource perspektiv. Forebyggelse af indlæggelser. Akut pleje. Nye målgrupper og opgaver, f.eks. IV, dialyseposer, borger med hoftenære frakturer hjemsendes på 3.dagen, palliation. Fokus på tilbud i det nære sundhedsvæsen. Krav om at alle medarbejdere mestre IT på anvendelig bruger niveau, samt har læse og skrive færdigheder som basalviden. Fokus på læring og formidling. I daglig praksis og som uddannelsessted. Information der gives skal være tilgængelig, forståelig og relevant. Medarbejdere er innovative, kreative og udviklingsparate. Kan etablerer og indgå i netværk. Viden om konkrete områder, ex. medicin, forflytninger, Service design, kommunikation, hjerneskadede, velfærdsteknologi, frivillige. Medarbejdere har organisationsforståelse, herunder viden om teambaseret arbejde, selvledelse og værdibaseret ledelse. Give fællesskabsfølelsen et løft. Arbejdsglæde, trivsel og velvære. Personlig og faglig udvikling og stolthed hos medarbejderen og i de enkelte team. Væsentligt, at medarbejdere får bedre indsigt i andres arbejde. Alles arbejde er et vigtigt bidrag til den samlede opgaveløsning og at borgerne trives. Mange nye faggrupper og kollegaer p.g.a nye ansættelser. Teknologisk udvikling. Ændrede forventninger til service. For at ovenstående kan udfolde sig i praksis er det nødvendigt med kompetencer på det kommunikative og samarbejdende plan. Link: Side 4

6 Jobrotationsprojekt giver mulighed for, at give medarbejdere et kompetenceløft, samtidig med at vi tilbyder arbejdsløse et job i en kortere eller længere tid. Det vil give de ledige øgede muligheder for at opnå erfaring og på sigt ny tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Jobrotationsprojektet er muligt, med baggrund i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Og bygger på de muligheder der på nuværende tidspunkt er for at søge diverse midler, f.eks VEU, den kommunale kompetencefond. Ændres der i nuværende lovgivning og økonomiske muligheder vil projektet blive revurderet Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune ønsker at jobrotationsprojekter bliver anvendt i forbindelse med uddannelse, efter- og videreuddannelse af medarbejderne. Dette vil samtidig styrke jobcenterets arbejdsmarkedsindsats. Jobrotationsprojektet indgår som en del af en allerede politisk besluttet og gennemført besparelse i jobcenteret. Dette med baggrund i at jobrotationsydelsen er statsfinansieret. Formål Formålet med jobrotationsprojektet er at medarbejdere i Sundhed og omsorg, Norddjurs kommune får et strategisk kompetenceløft. D.v.s kompetenceløft ud fra et opgaveløsende perspektiv. Kompetence løftet skal overordnet øge trivsel for borger og medarbejdere, samt gavne arbejdsmiljøet. Borgeren at vi til stadighed sikre kvalitet og faglighed således, at borgerne få en så god, selvstændig, aktiv og tryg hverdag, som muligt. At borgerne oplever tilfredshed og tryghed ved den bistand, de modtager Medarbejderen får et kompetenceløft, ajourfører og opkvalificerer sine kompetencer således at de kan løse de til stadighed mere komplekse opgaver får/bevarer de nødvendige faglige ressourcer til at være tryg og møde boregen med høj faglig integritet. sikre den enkelte medarbejder mulighed for personlig og faglig udvikling og øget kompetencer, for deri gennem at bidrage til faglig stolthed og kvalitet i opgaveløsningen. kan varetage ledelse af egen praksis i samarbejde med kolleger og påtage sig ansvar i forhold til arbejdsopgaver i teamet. styrker målrettede personlige og faglige handlekompetencer i forhold til team/samarbejdspartnere og organisation. medvirke til øget trivsel og sundhed for den enkelte ved at opgaven og metoder bliver meningsfuld, begribelig og håndterbar. rekrutterer nye medarbejdere. medvirke til at nogle medarbejdere søger uddannelse, videre i uddannelsessystemet. medvirke til at ledige opkvalificeres og dermed evt. kommer i arbejde. Sundhed og omsorg o Projektet giver øget kendskab til hinanden og på tilbuddene på tværs i Sundhed og omsorg og mulighed for netværksdannelse, samt øvelse i formidling. o øge Sundhed og omsorgs samlede kompetencer. o Sikre at Sundhed og omsorg er kvalificeret til at løse fremtidens opgaver. Altså gælder det om strategisk at øge de grundlæggende kompetencer der skal til for at løse morgendagens opgaver i Sundhed og omsorg Norddjurs kommune. Både til gavn for den enkelte borger og for den enkelte medarbejder. Med trivsel for borger og medarbejder, som det primære sigte. Link: Side 5

7 Administration Behov Cafè bestyrer Lisa Jensen Borger Medarbejder 5) Stress håndtering medarbejder gruppen. Arbejdsplanlægning forstyrrelser hvordan takler vi det? 1) Mere viden ang. Budgetlægning. Økonomistyrring. Blive klædt bedre på til opgaven 2) Bedre viden om overenskomster løbende behov. Mange forskellige overenskomster. 3)Opfølgning af IT-systemer. Løn indberetning OPUS KMD Vagtplan. Økonomi OPUS KMD Office pakken, Regneark Exel., Word, Powerpoint Hjemmesider Info board 4) Samarbejde mellem områderne og Østergade. Lovgivning hvem kender reglerne. I forhold til borgerne Link: Side 6

8 Administration Ideer/løsninger Eksternt 1)Kurser i IT systemer (løbende) Kurser i budgetlægning og økonomi Office pakken Videns Djurs Bruge HK til at få ideer til kurser. Kommunom uddannelsen. 3)Kursus/foredrag i streshåndtering. Psylolog C.C. Larsen (samarbejder med Norddjurs kommune) Internt 4)Etablering af ERFA grupper. 2)Samarbejde mellem Østergade og områderne. Link: Side 7

9 Teknik, køkken, rengøring Behov Cafè bestyrer Hanne Tinggaard Borger En grundlæggende viden om de forskellige sygdomme så man ifb. Med at lave sine opgaver ikke skader beboerne. ( demens adfærd og misbrugere) Medarbejder Viden om fagspecifikke områder ernæring. Reelle kompetenceudviklinger indenfor faget. Viden om de tekniske formidlingsredskaber Teknik, køkken, rengøring. Ideer/løsninger Eksternt Køkken; Grundlæggende fagligt kursus/uddannelse i ernæring. Kosten betydning for borger. Deltagere både fra køkken og plejen. Teknik; Uddannelse/kursus varme styrring/energi. Ejendomsservice teknikker uddannelsen. Fælles; konflikthåndterings kursus. Viden om andre kulturer Internt Teknik; information om moderne teknologi/information evt. smart board, Eks. video konf. (måske ekstern kursus) Fælles; Grundlæggende viden om sygdomme. (Evt. ekstern kursus.) Oplæring i interne programmer/systemer og i regne ark. Opbygge teamsamarbejde om ernæring. Køkken og plejen. Link: Side 8

10 Terapeuter Behov Cafè bestyrer Lisbeth Krabbe Nielsen Borger Mere borgerinddragelse Viden om inddragelse af pårørende Håndtering af den svære samtale; vrede borgere, terminale. Viden om kostens betydning for rehabilitering. Viden om målsætninger, afdække ressourcer, klientcentrering Viden om borgere med anden etnisk baggrund 1)Viden om træning af alvorligt syge. Evidens Viden om kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer m.v Viden om neurorehabilitering på døgnafdeling Viden om effektmåling. 5)Velfærdsteknologi; arbejdsredskaber, hjælpemidler etc. Implementering af ex. tablets mm. Begrebsforståelse. Medarbejder Viden om udnyttelse af kompetencer Viden om projekter (hvordan igangsætter og udføres) Mere viden om Avaleo på tværs af instanser 3)Viden om visionen(erne) i Sundhed og omsorg. (ønske om at få ejerskab og viden om visionen) Viden om hvordan man får skabt EN fælles kultur. (nedlægge tanken om øst/vest.) Hvor skal vi hen? hvad vil vi og hvad skal vi? Viden om god organisering og implementering Viden om tværfagligt samarbejde på de enkelte afdelinger viden om hvordan det bedst etableres og bruges i praksis. 4)Tværfaglige teams på tværs af organisationen (intern og eksternt) Terapeuter Ideer/løsninger Eksternt Monofagliguddannelse; Kurser/uddannelse i test (ældre medicinske borger) Thomas Maribo Evidens Link: Side 9

11 Kurser/uddannelse i Klientcentrering Eva Wahrens Tværfaglig uddannelse fælles viden Særlig tilrettelagt uddannelse til terapeut behov højt fagligt niveau. Kvalitetssikring = medarbejderinddragelse Supervision på den rehabiliterende tilgang/arbejdsgang Internt Konkretisering af begrebet REHABILITERING Supervision på den rehabiliterende tilgang/arbejdsgang Udviklingsterapeut på tværs af øst/vest Kliniske retningslinjer Ensrette/kvalitetssikre Team/tovholder omkring den komplekse borger Gennemgang af organisationen Brug faglige ressourcer, hvor de gør mest gavn Fysisk placering Tid anvendt på en anden måde. Hjælp til at få mere hensigtsmæssige arbejdsgange Link: Side 10

12 Sosu-hjælpere Behov Cafè bestyrere L)Line Kristensen A)Anette Hjelm Borger/Medarbejder 1L) Kommunikation (mundtligt og skriftligt) Udfra den anderkendende tilgang Motiverende samtale For at flytte borgere fra Aà B. Omsætte viden til praksis øvelse i selvrefleksion. 1A) Magte det daglige arbejde à fælles forståelse Efteruddannelse Praktikvejlederudd. Misbrugere Psykiatri Teknologi Bariatri Kronikere o KOL o Diabets 2L) Grundlæggende sygepleje Hygiejniske principper begrebsforståelse Basal viden Rehabilitering Opkvalificering af SSH til uddelegerede sygpl. faglige opgaver/behandling ex. KAD skyl BT måling Medicinhåndtering viden om medicin. o Hvordan samarbejder faggrupperne? 2A) Uddannelse i handleplaner med borger Kommunikation vedr. at sætte fælles mål med borger motivation Fælles forståelse/forventninger ift. Rehabilitering Formulering af handleplan o Ønske om I pad så man har den hos borgeren 3L) Viden om psykiatriske lidelser og misbrugsproblemer. Redskaber til at arbejde i det daglige Faglig supervision interne kompetencer 3A) Samarbejde med pårørende/frivillige Lære at kommunikerende imødekommende/anerkendende Gensidig forventningsafstemning 4L) Videreuddannelse SSH à SSA (merit) Link: Side 11

13 4A) Indtænke det hele menneske fysisk, psykisk, socialt Lære om anerkendende kommunikation Lære om borgerens selvbestemmelsesret og retssikkerhed Kendskab til tilbud i kommunen 5L) Kulturforståelse/viden, eks. Barrierer i fht. rehabilitering. 5A) PC viden Det nye Avaleo på PC faktisk efter det er kodet ind. Mere Triage giver god mening. Undervisning om den ressourcekrævende borger. Sosu-hjælpere Ideer/løsninger L) Eksternt Kurser og jobrotation/vidensdeling med Socialområdet i fht. psykiatri og misbrug. Undervisning og metodevalg - anderkendende og motiverende samtale Opkvalificering SSH à SSA og SSH à kompetenceudvikling ( ifht. behov) Medicinundervisning ifht. den kompetence man er givet. (autorisation/uddelegering obs.?!) Viden om rehabilitering Modulopdelt undervisning med skrift mellem skole og praktiske øvelser hjemme. Aktionslæring, rum til at mødes Feed back metoder Undervisningsmetode med præsentation af ny borger udfra Diagnoser Historie/narrativ tilgang Internt Se og koble kompetenceudvikling med implementering af eks. Instrukser. Viden om rehabilitering Kompetenceudvikling på tværs af enheder/områder. Link: Side 12

14 Servicedesign/velfærdsteknologi (borger inddragelse = faktiske oplevelse) Undervisningsmetode med præsentation af ny borger udfra Diagnoser Historie/narrativ tilgang Se hvilke metoder der virker Skabe struktur og rum omkring refleksion og sparring. Både personale og borgerrettet. Patientsikkerhed forud for nye tiltag. Skabe rum for undervisning/ fysiske lokaler udenfor arbejdsplads. Årshjul, så der kommer årlige opfølgningsdage og evalueringer på overordnede udvalgte/prioriterede emner. Tovholdere. Gode vejledere til grunduddannelserne En uddannet coach på hver arbejdsplads ifh.t kompetenceudvikling Medinddragelse/medansvar7husk at inddrage målgruppe ved tilbud. Højt informationsniveau. A) Eksternt Efteruddannelse til alle evt. ud fra individuelle hensyn til læring. Uddannelse i små korte moduler Samarbejde med Sosu-skolen Internt Uddannelse på tværs af områderne Anvende interne undervisere m. specialer Anvende borgere/ptt. Som underviser/foredrag PC-sidemand oplæring Underviser fra psykiatrien/misbrug Virksomhedsbesøg Bytte stilling med en kollega for en kortere periode. Studiedage i andre afdelinger Praksisøvelser om kommunikation Link: Side 13

15 Holde et oplæg Reflekterende team Træning i kollegial sparring Flere hænder så vi kan komme på efterudd. Uden dårlig samvittighed. Tid/metoder til implementering af ny viden/formidling SSH samlet ideer/løsninger Eksternt Uddannelse: Modulopdelt klassisk holdundervisning Praksisøvelser som indhold i modulopdelt uddannelse Indhold: Kommunikation Psykiatri Misbrug Rehabilitering (fælles forståelse) Velfærdsteknologi/servicedesign Medicinhåndtering Bariatri Selvrefleksion/læringskompetence Den rossourcekrævende borger Internt/ organisation Implementeringsmetoder hardcore planlægning, godt forarbejde, god projektledelse skal udarbejdes i respekt for og med udgangspunkt i kerneopgaverne. (der skal være respekt for yderligere/andre opgaver i praksis) En uddannet coach på hver arbejdsplads. Med henblik på at lære medarbejderne at lære at lære/ at tage ansvar for egen kompetenceudvikling så medindflydelse kan øges. Træning i kollegial sparring Jobrotation = bytte stilling for en periode både indenfor Sundhed og omsorg og Socialområdet/ uddannelse på tværs af områderne. Psykiatri, misbrug, rehabilitering Virksomhedsbesøg besøge hinanden på tværs af specialer og områder Årsplan for undervisning for sundhed og omsorg byggende på vision og strategi, sundhedsaftaler. Link: Side 14

16 Sosu-assistenter Behov Cafè bestyrer AH) Anne Vibeke Vogel Hansen Borger AH) Demens viden: Stimuli Motion/dans Evidensbaserede metoder Kommunikation Lovgivning/jura/magtanvendelse Medicin LJ) Lone Juncher Misbrug: Dobbelt diagnoser Blandningsmisbrugere Lovgivning medarbejder APV Etik og etiske retningslinjer Psykiatri: Socialt psykisk nedsat funktionsevne 1 LJ) Dobbelt/tribel diagnoser Psykiatri, misbrug, hjerneskade 2 LJ) Neuropædagogik 3 LJ) Bedre kendskab til specifikke øvelser der genopbygger fysisk niveau Motiverende samtale specielt i forhold til rehabilitering 4 LJ) Livets afslutning. Palliation, alternativ smertelindring Etik indsatser tilbydes med omtanke Viden om frakturer af forskellige kategorier; Lejring Forflytning Træning Regimer Smerte pakker IV Ernæring og væske indtag, også trænings borgere Viden om nye hjælpemidler = velfærdsteknologi Medarbejder Ass`s autorisation og begrænsninger Link: Side 15

17 Avaleo bedre kendskab løbende undervisning og vejledning. FMK Formidling til relevante involverede vedr. sociale tilbud. Tværsektorielt kommunikation med mere viden om den anerkendende tilgang. Sosu-assistenter Ideer/løsninger LJ) Eksternt Teoretisk viden fra evt. Sosu-skolen Neuropædagogik: 1-2 dage v. Grethe Pedersen Undervisning ved psykomotorisk terapeut Undervisning ved musikterapeut. Rehabilitering: Virksomhedsbesøg se teknologi, hjælpemidler Motiverende samtale v. Peter Tåstrup Palliation: Finde undervisere i alternativ smerte behandling (musik, cranio sacr., akkupressur, massage. Undervisning etik Internt Kompetenceafklaring af den enkelte medarbejders behov Tribel diagnose: Jobudveksling mellem Team 68, psykiatriske bosteder og AUC. Psykisk syge kommer ud og giver oplæg. Kendskab og oplæg fra misbrugskonsulenter Palliation: Undervisning v. palliative team Rehabilitering: Ansætte terapeuter som dagligt er til disposition til vejledning Visitationskriterier til velfærdteknologi og hjælpemidler Palliation: Visitatiobsprocedure Mere kendskab til brug af G:/ drev og udvikle muligheder her. Anerkendende kommunikation Link: Side 16

18 Ens retningslinjer andre kommuner Brug og samarbejde med frivillige Sosu-assistenter Ideer/løsninger AH) Supervision: For at øge faglig refleksion Professionelle udefra eller egen supervisor Personalet får en prof. Tilgang Styrke personalet Loyalitet Sparring/nye ideer/ andre perspektiver Handleplaner à aftaler Faglig refleksion: Rehabiliterende tilgang Tværfagligt Det gode hverdags liv Vidensdeling tværfagligt: Mellem kommuner i egne rækker Udefra undervisning Vidensbank Foredrag Fagforeninger Kompetence på G/ drevet Rotation/jobrotation: I kommunen, i regionen, i eget hus à øge viden/ effektivitet/ styrke de enkelte afd./ de enkelte personaler. Borgerinddragelse: Sikre (overordnet) borgers ønsker perspektiv Borger/pårørende inddragelse Fundraising: Ansættes fundraiser Eksternt Uddannelse: Demens Psykiatri Misbrug IV Nedsat psykisk og social evne Link: Side 17

19 Sygeplejersker Behov Cafè bestyrer M) Mette Bille B) Birgitte Willumsen Borger 2B) Fokus på kompetenceløft til ALLE sygeplejersker i hjemmeplejen og på pleje centre. Viden på hygiejne området Mere opdateret viden om de mest almindelige akutte og kroniske sygdomme Mere akut viden Kunne mere på korttidsafsnit 3B) Borger: Kompetencer til at kommunikere med borger (rehabilitering i stedet for hjælp) Kompetencer til at aflære hjælpe-rollen og til at gøre borger til aktør 4B) Sundhedspædagogisk kompetence 5B) Lovgivning B) M)Psykiatri B) Forebyggelse ag alkohol/misbrug og behandling af. M) Viden om syge børn i hjemmet M) Øget viden om: Særlige opgaver - nye behandlingsformer mere end skriftlige vejledninger. M) Udvikling af samarbejde med borger/pårørende à inddragelse i udarbejdelse af handleplaner. Medarbejder 3B) Gøre implicit viden eksplicit. Eks, introduktion af nye medarbejdere vidensdeling. M) Sygeplejefaglighed i det kliniske felt og sygeplejefaglig sparring 1B) Avaleo mere undervisning i case flow Ensretning Særlig fokus på vagtpersonale B) Øget organisatorisk viden og samarbejde Stramme visitationsregler Kendskab til visitationsregler korttid Døgndækning B) Projektledelse Link: Side 18

20 M) Opgaveoverdragelse: Ensartede procedure Etablering af faglighed ved opgaveoverdragelse Øget delegering af opgaver af øget kompleksitet. M) Tid: Tid til at udføre opgaverne Tid til refleksion Tid til undervisning af samarbejdspartnere Tid til og lokaler til undervisning/oplæring af studerende og elever. M) Øgede kompetencer hos samarbejdspartnerne på tværs af organisation. M)Gennemskuelighed/synlighed af de samlede kompetencer i organisationen à kunne ringe til en ven Kompetence-/nøgleperson i relation til komplekse sygeplejefaglige opgaver. M) Større viden om UTH à anvendelse af IT-systemet registrering m.m. M) Søge, forstå og omsætte ny viden. Sygeplejersker Ideer/løsninger Samlet af Mette og Birgitte Eksternt/Internt Uddannelse: Fælles skolebænk på tværs i organisationen, i egen kommune Lære at lære Videndeling på tværs Anvende nuværende kompetencer i kommunen Balkort à vagt med kollega à faglig sparring Mentorordning mixe novice og ekspert De 12 dage til alle både inde og ude. IT uddannelse à screene den enkeltes IT niveau inden forløbet. Eks. Avaleo. Tæt samarbejde/undervisning mellem sekundær og primær. Afklaring af opgave fordeling i relation til de enkelte faggrupper Ensartede procedure ved opgaveoverdragelse. Kommunikation mellem borger/pårørende/fagprofessionelle i en ny tidsalder --< fra omsorgstilgang til rehabiliterende tilgang. Kommunikation fagprofessionelle imellem Udarbejde kommunikationsstrategi Tid: Til at udføre opgaverne Til at reflektere Link: Side 19

21 Til faglig sparring Fastsætte/afsætte konkrete tidpunkter for vidensdeling lokalt og på tværs af organisationen. Transfere/implementering: Udarbejde implementeringsstrategi inden uddannelse/kursus Fastlægge datoer/tværorganisatoriske teams for deres implementeringsstrategi i forbindelse med transfere af ny viden. Vidensdeling/udvikling indenfor eks. Kerneområdet, psykiatri, nøgleområder. Etablere rum til LEDELSESFORANKRET Link: Side 20

22 Udvikling, AC m.v?? Link: Side 21

23 Bilag: Link; Projektbeskrivelse, Manual, Projektplan Redskab/dokument Dynamisk Projektbeskrivelse Manual Projektplan Link til elektronisk udgave E:\Sundhed og omsorg\sundhed og Omsorg\Projekter\Jobrotation\Projekt\Projektbeskrivelse.docx E:\Sundhed og omsorg\sundhed og Omsorg\Projekter\Jobrotation\Manual.docx E:\Sundhed og omsorg\sundhed og Omsorg\Projekter\Jobrotation\Projekt\Projektplan.xlsx Link: Side 22

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Pjecen indeholder oversigt over: - obligatoriske og supplerende interne undervisningsemner i Ældreservice - oversigt over relevante opkvalificeringsuddannelser for

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen

Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen På vej til fremtidens Sundhedscenter Virksomhedsplanen 2015/2016 Sundhedscentret, Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Det nye Sundhedscenter

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune

Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune Projektgruppen: Distriktsleder Christina Bjerking Områdeleder Birthe T. Larsen Udviklingssygeplejerske Gunnel Pedersen Koordinerende akutsygeplejerske

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Undervisningstilbud i. Odder Ældreservice.

Undervisningstilbud i. Odder Ældreservice. Undervisningstilbud i Odder Ældreservice. Undervisningstilbuddene er en del af Odder Ældreservice s kompetenceudvikling. Nogle at undervisningsemnerne er obligatoriske, og de andre kan enten du selv eller

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål:

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål: Kursusprogram, Opkvalificering, Forløb for ledige, SUF Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 11. August 2014. Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (47258) Underviser Tine Sørensen Tirsdag

Læs mere

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt - Palliative felt Definition: har været ansat i afdelingen i en periode og har opøvet større viden og sikkerhed i det palliative felt og tager et større medansvar for afdelingens sygeplejefaglige niveau

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Undersøgelse af FOA s plejegruppe på det lungemedicinske speciale

Undersøgelse af FOA s plejegruppe på det lungemedicinske speciale Undersøgelse af FOA s plejegruppe på det lungemedicinske speciale i forhold til brugen af kompetencer og graden af uddannelse og udviklingsmål Forord FOA ønsker at sætte fokus på fagligheden og faglig

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere