Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi"

Transkript

1 Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Evalueringen vedrører perioden fra oktober 2001 til oktober 2011 (10 år) På opdrag af Kemikalier, Miljøstyrelsen Evalueringen er foretaget af en international ekspertgruppe bestående af: Ian R. White Formand for den videnskabelige komité for forbrugersikkerhed under EU Kommissionen (DG SANCO ; Consumer safety and health protection), Leder af afdelingen for hudallergi. St Thomas Hospital, London, UK. Carola Lidén, Professor, Institut for miljømedicin (IMM), Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Wolfgang Uter Professor, Afdelingen for medicinsk informatik, biokemi og epidemiologi Universitet i Erlangen / Nürnberg, Erlangen, Tyskland 23. september

2 Evalueringen kort Samlet vurdering af Centrets virke og effekt i forhold til forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer. Centret har indsamlet epidemiologiske data, foretaget eksponeringsvurderinger og fastlagt grænseværdier for allergiske reaktioner, der har spillet en central og afgørende rolle i identifikation, reduktion og elimination af kontaktallergi over for problematiske allergifremkaldende stoffer på det danske og europæiske marked. Samspillet mellem epidemiologisk evidens og undersøgelse af allergiramte individer har ført til strategier for primær og sekundær forebyggelse af kontaktallergi og eksem og giver Centret en unik profil. Det må anses for et Centre of Excellence, ikke blot i Danmark men også på europæisk plan. Det er en enestående institution, der fortsat tilvejebringer håndgribelige fordele for samfundet udmøntet i sygdomsreduktion, forbedret livskvalitet og muligheden for at individer kan bestride det arbejde, de ønsker at påtage sig. Uddannelse af klinikere og patienter er til gavn for undersøgelse og behandling af allergisk kontakteksem. Omfattende informationsformidling understøtter best practice i beskyttelse og forebyggelse via forskellige medier rettet mod klinikere, patienter og risikohåndteringspersoner. Ovenstående er alt sammen blevet opnået ved hjælp af relativt små offentlige bevillinger i forhold til kvaliteten af det arbejde, der fortsat udføres, og dets betydning for sygdomsforebyggelse og livskvalitet. Det er en bemærkelsesværdig præstation! Konklusion og anbefalinger vedrørende det fortsatte arbejdes værdi Centrets arbejde er af stor betydning for reduktion af kontaktallergi i Danmark og Europa. Ingen anden institution påtager sig den integrerede, patientfokuserede forskning, som har vist sig at være så effektiv. Det er afgørende for samfundet (Danmark og Europa), at dette vigtige arbejde fortsætter. Uafhængighed af industrien ses som essentiel for Centrets troværdighed. Hidtil har meget af Centrets arbejde været fokuseret på forbrugeren; det bør fortsætte. Der foreslås imidlertid yderligere studier af arbejdsrelaterede eksponeringer; dette vil gavne sygdomsforebyggelse og mulighederne for risikohåndtering. Det anbefales, at man retter opmærksomheden mod borgernes samlede eksponering for allergener og irritanter. Det er nødvendigt med et mandat til at brede formålet med Centrets aktiviteter ud for at opnå dette. Finansiering med statslige/offentlige midler bør fortsætte, gerne med et større beløb i betragtning af arbejdets enorme betydning og cost-benefit. 2

3 Evaluering En samlet evaluering af Centrets koncept og organisering i forhold til opfyldelsen af målene og udførelsen af opgaverne. Videncenter for Allergis (i det følgende kaldet: Centret ) hovedformål er at fastlægge årsagerne til hudallergi over for kemiske stoffer, at fastlægge grænser for eksponering for kontaktallergener, som er ufarlige for flertallet af allergiske individer, og generelt at identificere forskellige metoder til forebyggelse af eksem. Disse formål omfatter aktuelt (i) en vurdering af irritation som medvirkende faktor i kontaktsensibilisering og (ii) udvikling af metoder til forebyggelse af allergisk kontakteksem, inklusive håndeksem. En erkendelse af sygdommens multi-faktorielle karakter, som også indbefatter genetiske faktorer, er af central betydning for aktiviteter inden for primær og sekundær forebyggelse af denne vigtige, hyppigt forekommende sygdom. Organisation Centret er etableret i et samarbejde mellem Dermato-Allergologisk Afdeling, Lungemedicinsk Afdeling, Gentofte Hospital, og Dermatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, og er fysisk placeret på Gentofte Hospital. Der eksisterer et nært samarbejde med den kliniske dermatologiske afdeling på Gentofte Hospital, som Centret formelt er del af, selv om det finansieres særskilt. Dette samarbejde sikrer, at patienter med hudsygdomme forårsaget af eksponering for stoffer, som er til stede i kosmetiske produkter, i hjemmet og i arbejdsmiljøet, leverer et opdateret grundlag for Centrets forskning. Dette samarbejde gør det muligt for de videnskabelige resultater og forskning at blive implementeret direkte i patientbehandlingen. Centret er effektivt organiseret og består af centerlederen og forskere (ph.d.-studerende og postdoc forskere) med et minimum af administrativ støtte (sekretær og IT-medarbejder). Dette kan kun lade sig gøre, fordi Centret er inkorporeret i et stort universitetshospitals administrative systemer og støttestrukturer (Gentofte). En styregruppe (bestående af klinikere, repræsentanter for Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen) mødes kvartalsvis og fastlægger de årlige arbejdsplaner. 3

4 Forskningsområder Den nære forbindelse til klinikken muliggør rekruttering af patienter til komplekse dosis-respons studier af den allergiske reaktion over for selv relativt sjældne allergener, herunder indhentning af biologisk materiale til fastlæggelse af genetiske og biokemiske profiler. Dosis-respons studier er en klinisk relevant metode til vurdering af et individs tærskel for allergisk reaktion på vigtige allergifremkaldende stoffer, der fremkalder betydende sygdom i befolkningen, og er afgørende for nationale og internationale myndigheders risikovurdering og -håndtering. Systematisk og struktureret forskning (i sammenkædede projekter), der udfylder videnshuller, er et særligt kendetegn for Centret og er relevant for primær eller sekundær forebyggelse af kontaktallergi. Centret har udført omfattende epidemiologiske studier (f.eks. spørgeskemabaserede), med eller uden intervention, og disse er blevet et vigtigt effektivt benyttet redskab for Centret. Herudover har Centret bidraget til eksponeringsanalyser, metoder og deres anvendelse, og har derved frembragt væsentlig viden om en række vigtige udløsende årsager til kontaktallergi, inklusive: Nikkel: Validering af dimethylglyoxim-test. Kobolt: Udvikling af en spottest. Krom: Måling i læder. Samarbejde omkring den kvantitative analyse af duftstoffer og andre allergener i forbrugerprodukter. Centret har ikke eget analytisk laboratorium. Den kvalitative forskning har været fokuseret på effektiviteten af egenomsorg hos patienter med kronisk håndeksem i forløbet efter rådgivning af en specialsygeplejerske. Centret er et omdrejningspunkt for aktiviteter relateret til hudallergi i hele landet. Dette opnås først og fremmest ved udover at inddrage hospitalsafdelinger også at inkludere data fra privatpraktiserende dermatologer. Gennem den geografiske placering af de deltagende klinikker sikres at hele Danmark er repræsenteret (se nedenfor). Datakvalitet er generelt høj, da de bidragende klinikker tilbydes specialuddannelse. En central database, der indeholder data genereret af den kliniske dermatologiske afdeling på Gentofte Hospital samt fra geografisk repræsentative klinikker over hele Danmark, gør det muligt at monitorere forekomsten af kontaktallergi. Dette er afgørende for at kunne identificere nye allergener, evaluere effekten af strategier til at reducere eksponering for allergener og for at kunne foretage sammenligninger med andre europæiske lande. Centret er på europæisk plan integreret i omfattende videnskabelige netværk, der fremmer den primære forebyggelse af kontaktallergi igennem identifikationen af nye risici eller vedvarende problemer. Variationer i eksponerings- og sygdomsprofiler i Danmark og i resten af Europa kan evalueres og udnyttes videnskabeligt i denne sammenhæng. 4

5 Overvågningssystemernes værdi i forbindelse med monitorering af kontaktallergi og forbedring af kvaliteten i sundhedsvæsenets ydelser Centret har etableret en enestående database, der indsamler informationer om patienter med formodede kontaktallergier over hele Danmark. Overvågningssystemet Ikke alle allergitests (lappetests) i Danmark foretages i hospitalsregi. Det skønnes ikke desto mindre, at databasen indbefatter ca % af de undersøgte patienter ved at inkludere patienter behandlet af privatpraktiserende dermatologer over hele landet og af tre større hospitalsafdelinger. Denne dækning er bemærkelsesværdig i sammenligning med andre overvågningssystemer. Aktuelt er data fra ca patienter blevet indsamlet; de sammenlagte resultater publiceres årligt på Centrets hjemmeside i tilgift til videnskabelige publikationer om udviklingen i allergihyppigheder og analyser af specielle risikogrupper. Der er desuden adgang til en database over patienter undersøgt på Gentofte Hospital, der rækker tilbage til 1980, som giver mulighed for at analysere udvikling over længere perioder. Denne database har været integreret i European Surveillance System on Contact Allergy (ESSCA) siden 2002; dette gør det muligt at sammenligne forekomsten af kontaktallergi over for specifikke allergener i Danmark med andre områder i Europa. Kvalitetssikring af overvågningsdata, der er indsamlet fra centre uden for Gentofte Hospital, sker gennem uddannelse af klinikere (dermatologer og sygeplejersker) i aflæsning af lappeprøver og i relevansvurdering forestået af erfarne medarbejdere. Eksponeringsmonitorering af nikkel- og koboltfrigivelse fra forbrugerprodukter er blevet anvendt til at evaluere effekten på forbrugersikkerheden af reguleringer, behovet for at forbedre eksisterende regulering og for indførelse af ny regulering. Brug af overvågningsresultaterne Samfundsværdien af databaserne ligger i overvågning af udvikling i kontaktallergi over tid og i identifikation af særligt udsatte grupper (sundhedsindikatorer), som har en effekt på sundhedsvæsenets omkostninger, på arbejdsevne og på livskvalitet. Disse data giver et evidensbaseret udgangspunkt for forebyggelse via nationale og europæiske reguleringer med det formål at beskytte borgerne (forbrugere og arbejdere). Da overvågningssystemet er patientbaseret, leverer det de nødvendige data til at beskytte befolkningen. Således kan effektiviteten af interventioner i befolkningen (rettet mod generelle eller specifikke grupper, heriblandt børn) monitoreres på grundlag af patientdata fra overvågningssystemet. 5

6 Den kontinuerlige evaluering af allergiresultater muliggør også en løbende tilpasning af allergener i basisserien, der bruges til diagnostik og som udgør det vigtigste screeningsværktøj for kontaktallergi. Elimineringen af uaktuelle og inklusion af nyopståede allergener forbedrer testens diagnostiske effektivitet. Dette giver værdifuld feedback til bidragyderne til databasen, men også til øvrige dermatologer, der udfører allergitestning i Danmark. Kvantitet og kvalitet i Centrets vidensopbygning, heriblandt den videnskabelige produktion i relation til dets formål og de allokerede ressourcer Data fra monitoreringen publiceres årligt på Centrets hjemmeside og derudover i videnskabelige rapporter. Databasen gør det muligt at identificere regionale eller tidsmæssige variationer i kontaktallergi i Danmark. Den giver også mulighed for at udvikle strategier til reduktion af eksponeringer, der er årsag til kontaktallergi. Centret leverer videnskabelig evidens, der også uden for Danmark kan bruges til risikostyring med henblik på at reducere eller eliminere eksponering for problematiske allergener. En stor del af disse data rettes til Europa-Kommissionens DG SANCO (Consumer Safety and Health Protection). Eksempler herpå omfatter påvisning af tendenser i nikkelallergi, hårfarveallergi (p-phenylenediamine), methyldibromo glutaronitrile og duftstoffer. Sådanne data har været medvirkende til formulering af europæiske reguleringstiltag. Ud over brugen af kliniske data har Centret udført og deltaget i populationsbaserede epidemiologiske studier: Spørgeskemabaserede kohorteundersøgelser er blevet brugt til at måle indvirkningen af håndeksem på frisørers arbejdsevne og livskvalitet. Allergiresultater, demografiske og kliniske karakteristika og biologisk materiale er indsamlet og analyseret inden for rammen af Glostrup Allergy Study (3. runde) og har givet unik indsigt i sidstnævnte faktorers rolle i kontaktallergi, og har desuden givet et referencepunkt for forekomsten af klinisk observeret allergi. Der er udviklet protokoller og retningslinjer for henholdsvis latexallergi og klassificering og behandling af håndeksem i samarbejde med Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe. Information om hudpleje/-beskyttelse for patienter og mere end 30 nye patientinformationspjecer er blevet produceret og er tilgængelige på Centrets hjemmeside. Otte standarder er blevet udviklet til brug i patientundersøgelser, f.eks. i undersøgelse af håndeksem. 6

7 I perioden har 22 forskere arbejdet i Centret. Dette har resulteret i 14 afsluttede ph.d.- afhandlinger og otte igangværende ph.d.-projekter. To af disse ph.d.-studier blev udført på Dermatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Herudover har Centret været med i yderligere fire ph.d.-studier, som primært blev udført andetsteds. Centret har udgivet i alt 229 videnskabelige artikler og afhandlinger i perioden 2001 til juli 2011, og yderligere 16 publikationer er blevet accepteret til publikation. Den gennemsnitlige impact factor for de 117 originale engelsksprogede peer-review artikler udgivet i perioden er 3,7. Dette gælder også for de artikler, hvor førsteforfatterne kommer fra Centret. Denne impact factor må anses for høj inden for forskningsområderne hudallergi og erhvervs- og miljømedicin. Foredrag, organisering af symposier ved forskellige videnskabelige møder og oplæg til og deltagelse i regeringsaktiviteter og riskovurdering/styrings-aktiviteter sikrer, at kvalitetsdata fra Centret påvirker den videnskabelige tænkning og forbrugerbeskyttelse. Relevans og indvirkning af resultaterne af de udførte undersøgelser i forhold til: regulering og potentielle forebyggende effekter vedrørende brug af allergifremkaldende kemiske stoffer, såvel som brugbarhed for sundhedsvæsenet, patienten og offentligheden. Eksempler på, hvordan Centrets videnskabelige resultater påvirker lovgivningen, indbefatter forskning rettet mod specifikke problematiske stoffer og mere almene hensyn. Specifikke problematiske stoffer Nikkel: Dette er det mest almindelige kontaktallergen, og Centret har påvist en 50 % reduktion af allergi hos unge kvinder, formentlig som resultat af Nikkeldirektivet. Data fra Centret har imidlertid vist, at vigtige kilder til nikkeleksponering ikke er omfattet af Direktivet. Et eksempel er nikkel i mobiltelefoner, som nu er indbefattet. CEN-standarden, der skal sikre Direktivets overholdelse (EN 1811), blev for nylig revideret, og den tilladte nikkelfrigivelse blev reduceret. Studier fra Centret bidrog til denne forbedring. Reduktion af nikkelallergi over en 20 år periode skønnes at have en værdi på 9,7 milliarder danske kroner for det danske samfund (COWI Consult). Methyldibromo glutaronitrile: Data indsamlet af Centret viste en klar stigning i kontaktallergi over for dette konserveringsmiddel. Grænseværdier for provokation af allergiske reaktioner hos allergiske individer samt kumulative effekter fra gentagne eksponeringer og indflydelse af detergenter blev dokumenteret i flere studier. Disse epidemiologiske data og dosis-responsstudier leverede den videnskabelige dokumentation, som anvendtes af Scientific Committee on Consumer Products hos DG Sanco, Europa-Kommissionen til et forbud mod brug af konserveringsmidlet i kosmetiske produkter i Europa. 7

8 p-phenylenediamine (PPD): Dette kemiske stof er en hovedbestanddel i hårfarver og er samtidig en markør for hårfarveallergi over for PPD-lignende stoffer. PPD er repræsentativ for en gruppe kemiske stoffer, der anvendes i permanente hårfarver, og som kan forårsage alvorlige allergiske reaktioner hos forbrugere samt fremkalde erhvervssygdomme hos frisører. Data fra Centret har påvist omfanget og alvoren af allergi over for dette kemiske stof samt grænseværdier for provokation af allergiske reaktioner. Disse data bruges aktuelt til at påvirke indførelse af restriktioner i forbrugernes eksponering for denne gruppe kemiske stoffer i Europa. Duftstoffer: Centret har i et internationalt samarbejde udviklet et diagnostisk værktøj 'Fragrance mix II', som væsentligt har forbedret muligheden for at stille diagnosen kontaktallergi over for duftstoffer og som nu findes i den europæiske basisserie til allergitestning. Der er arbejdet fokuseret med duftstoffet hydroxyisohexyl 3-cylcohexene carboxaldehyde (HICC), hvilket har demonstreret dette stofs vigtighed som allergen, relevansen af, hvor på kroppen eksponeringen finder sted, og grænseværdier for allergiske reaktioner. Dette væsentlige videnskabelige arbejde blev indarbejdet i Europa-Kommissionens Videnskabelige Komités udtalelse i vurderingen af stoffets sikkerhed og anbefalingen af en dramatisk reduktion af koncentrationsgrænserne. Lignende arbejde med (chloro) atranol i evernia prunastri er blevet anvendt på tilsvarende vis. Den allergene rolle af oxidationsprodukter fra kemiske duftstoffer diskuteres for tiden på europæisk plan. Advarsler er blevet udsendt på grundlag af Centrets resultater vedrørende fremkomsten af konserveringsmidlet methylisothiazolinone, som et vigtigt allergen både for forbrugeren og erhvervsmæssigt. De danske myndigheder har anmodet om en vurdering fra Europa-Kommissionen. Generelle aspekter Dosis-respons studier for allergi har haft en særlig udtalt effekt, da de ikke kan udføres uden for en klinisk kontekst, er vanskelige at udføre og kræver særlige færdigheder. Disse studier, der er blevet udført for en række kemiske stoffer, viser klare dosis-respons resultater, som influerer strategier til beskyttelse af forbrugeren mod allergiske reaktioner (sekundær forebyggelse) og i forlængelse heraf endda mod induktion af kontaktallergi (primær forebyggelse). Centret udfører patientcentreret forskning, hvilket har den effekt, at forskningen kan indvirke direkte på patientbehandlingen. Et typisk eksempel er methyldibromo glutaronitrile, hvor epidemiologiske studier dokumenterede et problem, og eksperimentelle studier med involverede patienter demonstrerede dosisresponsfænomener. Resultatet var en eliminering af konserveringsmidlet fra kosmetiske produkter. Epidemiologiske data viser nu en dramatisk reduktion af kontaktallergi over for dette konserveringsmiddel i Europa; relevant kontaktallergi er blevet elimineret. Dette er en elegant demonstration af evidensbaseret forebyggelse; fra epidemiologi til laboratorium til epidemiologi. 8

9 Forskning fra Centret og fra andre grupper har indikeret, at filaggrinmutationer kan påvirke et individs disponering for kontaktallergi. Alle patienter med håndeksem undersøgt på Gentofte Hospital får tilbud om at få deres filaggrinstatus bestemt. Centrets evne til at formidle information til forbrugere, patienter, sundhedspersonale, myndighederne, industrien og samfundet i almindelighed Centret evner at påvirke forbrugerbeskyttelse gennem tilvejebringelse af videnskabelige resultater af høj værdi til brug for regulerende myndigheder, som klart dokumenteret i det ovenstående. Centrets deltagelse i risikovurdering og -håndtering på nationalt og europæisk niveau sikrer, at data genereret af Centret kan øve en direkte indflydelse på diskussioner, der påvirker den primære og sekundære forebyggelse af kontaktallergi. Dialogen med og seminarer for de nationale myndigheder, interessenter og EU-institutioner influerer også forebyggelsen. De talrige studier og oversigtsartikler af høj kvalitet i peer-review videnskabelige tidsskrifter sikrer formidlingen af dette materiale til det bredere videnskabelige samfund og til industrien (se ovenfor). Uddannelsesprogrammer for klinikere og udviklingen af retningslinjer forbedrer patientbehandlingen i Danmark. Uddannelsesprogrammer for frisørelever har vist sig at reducere forekomsten af håndeksem væsentligt og vil nu blive implementeret i hele landet. Offentlighedens øgede opmærksomhed vedrørende risici forbundet med for eksempel hårfarver, duftstoffer og nikkel opnås igennem patientinformation formidlet via Centrets hjemmeside eller andre medier (film, brochurer, pjecer), pressemeddelelser og bidrag til patienternes egenomsorgsgrupper. Centrets hjemmeside giver et fokus. En hotline, der primært sigter på rådgivning for frisører i forbindelse med arbejdsbetinget eksem i forbindelse med forskningsprojektet Videncenter for Frisører og Kosmetikere, som gennemføres parallelt på Centret, bruges også af forbrugere og sundhedspersonale samt arbejdsmedicinere. Nogle forbrugere finder det vanskeligt at forstå den ingrediensliste på produkterne, som har til formål at hjælpe dem med at undgå stoffer, som de er allergiske overfor. Centret giver disse forbrugere vejledning i at læse indholdsdeklarationer. 9

10 Værdien af Centrets uddannelsesprogram for unge forskere Centret tilbyder strukturerede ph.d.-programmer med undervisning i relevante naturvidenskabelige fag, statistiske metoder og videnskabsteori. Rekrutteringen foregår ved annoncering i forbindelse med specifikke projekter. De ansatte allokeres til projekterne i overensstemmelse med deres faglige baggrund. Centrets ledende medarbejdere samt hvis relevant eksperter udefra yder supervision. En del af programmet kan tilbringes ved andre institutioner, hvor dette er hensigtsmæssigt. Eksempelvis tilbragte en studerende adskillige måneder i Europa-Kommissionen og høstede erfaringer i risikovurdering. Samarbejde med eksterne institutioner tilskyndes med henblik på at erhverve relevante ressourcer og ekspertise, der gør studierne mulige. Centrets særlige værdi for ph.d.-studerende består i de tætte forbindelser mellem forskning og det kliniske arbejde (allergitest, patientudredning og klinisk epidemiologi). Programmets kvalitet illustreres af det høje antal fuldførte afhandlinger og mængden af videnskabelige publikationer. Efter et fuldført ph.d.-program vender klinikerne tilbage til det kliniske arbejde og bruger deres erfaringer som en integreret og essentiel komponent i deres praksis til gavn for patienter og deres egen karriere. Ikke-klinikere fortsætter ofte deres forskning på Centret som postdocforskere i en periode, inden de flytter til andre akademiske institutioner. Nogle får ansættelser på andre institutioner eller i industrien. Der er også nogle klinikere, der fortsætter med postdocstudier på Centret, ofte parallelt med videreuddannelse i dermatologi. De, der fortsætter på Centret, efter at de har fuldendt deres ph.d., er nødt til at søge om fondsmidler til at finansiere deres fortsatte arbejde. Dette kan optage ca. 20 % af arbejdstiden. Hvis muligt, benchmarking til andre lignende internationale centre med hensyn til produktivitet og indflydelse Centrets underliggende koncept er unikt. Dele af dets arbejdsområde udføres af andre institutioner i andre lande, men ingen andre steder finder man samme omfattende, systematiske og brede integration af aktiviteter og fokus på klinisk relevant allergiforebyggelse. I Tyskland indsamler Information Network of Departments of Dermatology (IVDK) data fra allergitestede patienter. Dette er et multicenterprojekt med en stor samling allergitestdata men med kun lejlighedsvis dybdegående forskning. 10

11 I Sverige er Occupational and Environmental Dermatology Unit på Lunds Universitet i nært samarbejde med den kliniske afdeling i Malmø i stand til at udføre kemisk-analytiske procedurer, der er relevante for identificeringen af allergener, men har ikke tilstrækkelige ressourcer til at udføre de kliniske studier eller dataindsamlinger af samme type, som Videncenter for Allergi forestår. Unit of Occupational and Environmental Dermatology ved Karolinska Institutet i Stockholm samarbejder tæt med ambulatoriet på Karolinska Universitetshospital. Opgaverne omfatter risikovurdering, formidling af information og undersøgelse af patienter med arbejdsbetinget dermatologi. Metoder til vurdering af hudeksponering for kemiske stoffer udvikles og anvendes på dette center. Centre for Allergy Research på Karolinska lnstitutet i Stockholm er et forskningsnetværk grundlagt i 1999 med det formål at støtte og udvikle allergiforskning. Hovedfokus er på astma. Atopisk eksem er blevet undersøgt i mindre omfang men ikke hudallergi over for kemiske stoffer (kontaktallergi). Der udføres ikke informationsformidling som på Videncenter for Allergi. Evaluering af finansieringskilder. Bliver alle mulige finansieringskilder udnyttet? Er det muligt at finansiere Centret fuldt ud eller delvist på en anden måde f.eks. igennem partnerskaber med industrien? Et af de internationalt højt anerkendte karakteristika ved Videncenter for Allergis forskning er dets uafhængighed af kommercielle interesser. Dette må fastholdes. Siden 2001 har Centret modtaget en årlig bevilling på 5 millioner danske kroner fra staten. Da der ikke har været nogen stigning i bevillingens størrelse over 10 år, svarer dette til en reduktion i faste priser. Imellem 2005 og 2009 blev bevillingen udbetalt af Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen i fællesskab. Siden 2010 er bevillingen kommet fra Miljøstyrelsen alene. - Fra 2002 til 2004 beløb eksterne midler sig til DKK ,7 millioner per år og fra 2005 til 2010 DKK 2,0-3,5 millioner per år Forskningsgruppen, der arbejder med frisørernes helbredsproblemer, har modtaget særskilte midler svarende til DKK 2,0-2,5 millioner om året fra frisørernes fagforening og fra forskningsfonde. Støtte fra sådanne instanser til udvidelsen af arbejdet inden for erhvervsbetinget sygdom er meget ønskværdig. Der arbejdes kontinuerligt på at skaffe økonomisk støtte andetstedsfra med to større og op til 15 mindre ansøgninger årligt. Disse ansøgninger har en væsentlig indvirkning på arbejdstiden og følgelig på forskningstiden. 11

12 Der arbejdes energisk på at få kontaktallergi på EU's dagsorden (DG Research, DG Sanco) og for at opnå hensigtsmæssig støtte på dette plan. Merværdi fås fra: Ubetalt arbejdskraft fra seniorklinikere og seniorforskere, der arbejder som forskningsledere. Netværkssamarbejde med andre institutioner deler eller eliminerer udgifterne til omfattende epidemiologiske studier og kemiske analyser. Samlet vurdering af Centrets virke og effekt i forhold til forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer. Evalueringen bør tage de allokerede midler i betragtning Centret har indsamlet epidemiologiske data, foretaget eksponeringsvurderinger og fastlagt grænseværdier for allergiske reaktioner, der har spillet en central og afgørende rolle i identifikation, reduktion og elimination af kontaktallergi over for problematiske allergifremkaldende stoffer på det danske og europæiske marked. Samspillet mellem epidemiologisk evidens og undersøgelse af allergiramte individer har ført til strategier for primær og sekundær forebyggelse af kontaktallergi og eksem og giver Centret en unik profil. Det må anses for et Centre of Excellence, ikke blot i Danmark men også på europæisk plan. Det er en enestående institution, der fortsat tilvejebringer håndgribelige fordele for samfundet udmøntet i sygdomsreduktion, forbedret livskvalitet og muligheden for at individer kan bestride det arbejde, de ønsker at påtage sig. Uddannelse af klinikere og patienter er til gavn for undersøgelse og behandling af allergisk kontakteksem. Omfattende informationsformidling understøtter best practice i beskyttelse og forebyggelse via forskellige medier rettet mod klinikere, patienter og risikohåndteringspersoner. Ovenstående er alt sammen blevet opnået ved hjælp af relativt små offentlige bevillinger i forhold til kvaliteten af det arbejde, der fortsat udføres, og dets betydning for sygdomsforebyggelse og livskvalitet. Det er en bemærkelsesværdig præstation! Konklusion og anbefalinger vedrørende det fortsatte arbejdes værdi Centrets arbejde er af stor betydning for reduktion af kontaktallergi i Danmark og Europa. Ingen anden institution påtager sig den integrerede, patientfokuserede forskning, som har vist sig at være så effektiv. Det er afgørende for samfundet (Danmark og Europa), at dette vigtige arbejde fortsætter. Uafhængighed af industrien ses som essentiel for Centrets troværdighed. 12

13 Hidtil har meget af Centrets arbejde været fokuseret på forbrugeren; det bør fortsætte. Der foreslås imidlertid yderligere studier af arbejdsrelaterede eksponeringer; dette vil gavne sygdomsforebyggelse og mulighederne for risikohåndtering. Det anbefales, at man retter opmærksomheden mod borgernes samlede eksponering for allergener og irritanter. Det er nødvendigt med et mandat til at brede formålet med Centrets aktiviteter ud for at opnå dette. Finansiering med statslige/offentlige midler bør fortsætte, gerne med et større beløb i betragtning af arbejdets enorme betydning og cost-benefit. Kort resumé Videncenter for Allergis hovedformål er at fastlægge årsagerne til hudallergi over for kemiske stoffer, at fastlægge grænser for eksponering for kontaktallergener, som er ufarlige for flertallet af allergiske individer, og generelt at identificere forskellige metoder til forebyggelse af eksem. En sådan erkendelse af sygdommens multi-faktorielle karakter, som også indbefatter genetiske faktorer, er af central betydning for aktiviteter rettet mod primær og sekundær forebyggelse af denne vigtige, hyppigt forekommende sygdom. Centrets unikke organisation og patientfokuserede arbejde har muliggjort gennemførelsen af komplekse dosis-responsstudier struktureret i forbundne projekter, vidtfavnende epidemiologiske studier og eksponeringsanalyser, der har givet væsentlig evidens for årsager til kontaktallergi. Monitorering af allergener tilvejebringes ved hjælp af en database og omfattende videnskabelige netværk. Uddannelse af klinikere med den deraf følgende forbedring af patientbehandlingen er realiseret igennem udvikling af protokoller og retningslinjer. Der er megen information tilgængelig for forbrugeren via Centrets publicerede materialer og hjemmesider. Den vellykkede uddannelse af forskere kan aflæses i det store antal fuldførte og igangværende ph.d.-studier og mængden af peer-review publikationer, der er udkommet i løbet af de sidste 10 år. Ovenstående er alt sammen blevet opnået ved hjælp af en relativt lille direkte finansiering. Finansieringen fra statslige/offentlige ressourcer bør fortsætte og helst med et højere beløb i betragtning af arbejdets enorme betydning og cost-benefit for samfundet. Uafhængighed af støtte fra industrien er vigtig. Meget af Centrets arbejde har været fokuseret på forbrugeren; det bør fortsætte. Der foreslås imidlertid yderligere studier af arbejdsrelaterede eksponeringer, og at man retter opmærksomheden mod borgernes samlede eksponering for allergener og irritanter. Det er nødvendigt med et mandat til at brede formålet med Centrets aktiviteter ud for at opnå dette. 13

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling 2004... 4 - Evaluering og fremtid... 4

Læs mere

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk Årsrapport 2010 Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300 SIDE 1 videncenterforallergi.dk SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2010 Om Videncentret 4 Året - kort fortalt 5 Viden Post.doc.-projekter

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling Kliniske forsøg Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009 HÅNDEKSEM Operationelle retningslinier for udredning og behandling T. Menné 1, N. Veien 2, M Sommerlund 3, JD Johansen 1 1) Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital, 2) Hudklinikken, Vesterbro 99,

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Analysen har på flere møder været drøftet med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU).

Analysen har på flere møder været drøftet med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU). NOTAT Indledning Regeringen besluttede den 20. juni 2006 at afslutte sonderingerne om et nyt forskningslandskab med institutionernes tilbagemeldinger senest 15. september 2006. Nedenstående analyse er

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 1 10-02-2011 14:21:27 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 2 10-02-2011 14:21:27 Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING Det Danske Institut for Menneskerettigheder Maj 2008 1 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere