Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi"

Transkript

1 Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Evalueringen vedrører perioden fra oktober 2001 til oktober 2011 (10 år) På opdrag af Kemikalier, Miljøstyrelsen Evalueringen er foretaget af en international ekspertgruppe bestående af: Ian R. White Formand for den videnskabelige komité for forbrugersikkerhed under EU Kommissionen (DG SANCO ; Consumer safety and health protection), Leder af afdelingen for hudallergi. St Thomas Hospital, London, UK. Carola Lidén, Professor, Institut for miljømedicin (IMM), Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Wolfgang Uter Professor, Afdelingen for medicinsk informatik, biokemi og epidemiologi Universitet i Erlangen / Nürnberg, Erlangen, Tyskland 23. september

2 Evalueringen kort Samlet vurdering af Centrets virke og effekt i forhold til forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer. Centret har indsamlet epidemiologiske data, foretaget eksponeringsvurderinger og fastlagt grænseværdier for allergiske reaktioner, der har spillet en central og afgørende rolle i identifikation, reduktion og elimination af kontaktallergi over for problematiske allergifremkaldende stoffer på det danske og europæiske marked. Samspillet mellem epidemiologisk evidens og undersøgelse af allergiramte individer har ført til strategier for primær og sekundær forebyggelse af kontaktallergi og eksem og giver Centret en unik profil. Det må anses for et Centre of Excellence, ikke blot i Danmark men også på europæisk plan. Det er en enestående institution, der fortsat tilvejebringer håndgribelige fordele for samfundet udmøntet i sygdomsreduktion, forbedret livskvalitet og muligheden for at individer kan bestride det arbejde, de ønsker at påtage sig. Uddannelse af klinikere og patienter er til gavn for undersøgelse og behandling af allergisk kontakteksem. Omfattende informationsformidling understøtter best practice i beskyttelse og forebyggelse via forskellige medier rettet mod klinikere, patienter og risikohåndteringspersoner. Ovenstående er alt sammen blevet opnået ved hjælp af relativt små offentlige bevillinger i forhold til kvaliteten af det arbejde, der fortsat udføres, og dets betydning for sygdomsforebyggelse og livskvalitet. Det er en bemærkelsesværdig præstation! Konklusion og anbefalinger vedrørende det fortsatte arbejdes værdi Centrets arbejde er af stor betydning for reduktion af kontaktallergi i Danmark og Europa. Ingen anden institution påtager sig den integrerede, patientfokuserede forskning, som har vist sig at være så effektiv. Det er afgørende for samfundet (Danmark og Europa), at dette vigtige arbejde fortsætter. Uafhængighed af industrien ses som essentiel for Centrets troværdighed. Hidtil har meget af Centrets arbejde været fokuseret på forbrugeren; det bør fortsætte. Der foreslås imidlertid yderligere studier af arbejdsrelaterede eksponeringer; dette vil gavne sygdomsforebyggelse og mulighederne for risikohåndtering. Det anbefales, at man retter opmærksomheden mod borgernes samlede eksponering for allergener og irritanter. Det er nødvendigt med et mandat til at brede formålet med Centrets aktiviteter ud for at opnå dette. Finansiering med statslige/offentlige midler bør fortsætte, gerne med et større beløb i betragtning af arbejdets enorme betydning og cost-benefit. 2

3 Evaluering En samlet evaluering af Centrets koncept og organisering i forhold til opfyldelsen af målene og udførelsen af opgaverne. Videncenter for Allergis (i det følgende kaldet: Centret ) hovedformål er at fastlægge årsagerne til hudallergi over for kemiske stoffer, at fastlægge grænser for eksponering for kontaktallergener, som er ufarlige for flertallet af allergiske individer, og generelt at identificere forskellige metoder til forebyggelse af eksem. Disse formål omfatter aktuelt (i) en vurdering af irritation som medvirkende faktor i kontaktsensibilisering og (ii) udvikling af metoder til forebyggelse af allergisk kontakteksem, inklusive håndeksem. En erkendelse af sygdommens multi-faktorielle karakter, som også indbefatter genetiske faktorer, er af central betydning for aktiviteter inden for primær og sekundær forebyggelse af denne vigtige, hyppigt forekommende sygdom. Organisation Centret er etableret i et samarbejde mellem Dermato-Allergologisk Afdeling, Lungemedicinsk Afdeling, Gentofte Hospital, og Dermatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, og er fysisk placeret på Gentofte Hospital. Der eksisterer et nært samarbejde med den kliniske dermatologiske afdeling på Gentofte Hospital, som Centret formelt er del af, selv om det finansieres særskilt. Dette samarbejde sikrer, at patienter med hudsygdomme forårsaget af eksponering for stoffer, som er til stede i kosmetiske produkter, i hjemmet og i arbejdsmiljøet, leverer et opdateret grundlag for Centrets forskning. Dette samarbejde gør det muligt for de videnskabelige resultater og forskning at blive implementeret direkte i patientbehandlingen. Centret er effektivt organiseret og består af centerlederen og forskere (ph.d.-studerende og postdoc forskere) med et minimum af administrativ støtte (sekretær og IT-medarbejder). Dette kan kun lade sig gøre, fordi Centret er inkorporeret i et stort universitetshospitals administrative systemer og støttestrukturer (Gentofte). En styregruppe (bestående af klinikere, repræsentanter for Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen) mødes kvartalsvis og fastlægger de årlige arbejdsplaner. 3

4 Forskningsområder Den nære forbindelse til klinikken muliggør rekruttering af patienter til komplekse dosis-respons studier af den allergiske reaktion over for selv relativt sjældne allergener, herunder indhentning af biologisk materiale til fastlæggelse af genetiske og biokemiske profiler. Dosis-respons studier er en klinisk relevant metode til vurdering af et individs tærskel for allergisk reaktion på vigtige allergifremkaldende stoffer, der fremkalder betydende sygdom i befolkningen, og er afgørende for nationale og internationale myndigheders risikovurdering og -håndtering. Systematisk og struktureret forskning (i sammenkædede projekter), der udfylder videnshuller, er et særligt kendetegn for Centret og er relevant for primær eller sekundær forebyggelse af kontaktallergi. Centret har udført omfattende epidemiologiske studier (f.eks. spørgeskemabaserede), med eller uden intervention, og disse er blevet et vigtigt effektivt benyttet redskab for Centret. Herudover har Centret bidraget til eksponeringsanalyser, metoder og deres anvendelse, og har derved frembragt væsentlig viden om en række vigtige udløsende årsager til kontaktallergi, inklusive: Nikkel: Validering af dimethylglyoxim-test. Kobolt: Udvikling af en spottest. Krom: Måling i læder. Samarbejde omkring den kvantitative analyse af duftstoffer og andre allergener i forbrugerprodukter. Centret har ikke eget analytisk laboratorium. Den kvalitative forskning har været fokuseret på effektiviteten af egenomsorg hos patienter med kronisk håndeksem i forløbet efter rådgivning af en specialsygeplejerske. Centret er et omdrejningspunkt for aktiviteter relateret til hudallergi i hele landet. Dette opnås først og fremmest ved udover at inddrage hospitalsafdelinger også at inkludere data fra privatpraktiserende dermatologer. Gennem den geografiske placering af de deltagende klinikker sikres at hele Danmark er repræsenteret (se nedenfor). Datakvalitet er generelt høj, da de bidragende klinikker tilbydes specialuddannelse. En central database, der indeholder data genereret af den kliniske dermatologiske afdeling på Gentofte Hospital samt fra geografisk repræsentative klinikker over hele Danmark, gør det muligt at monitorere forekomsten af kontaktallergi. Dette er afgørende for at kunne identificere nye allergener, evaluere effekten af strategier til at reducere eksponering for allergener og for at kunne foretage sammenligninger med andre europæiske lande. Centret er på europæisk plan integreret i omfattende videnskabelige netværk, der fremmer den primære forebyggelse af kontaktallergi igennem identifikationen af nye risici eller vedvarende problemer. Variationer i eksponerings- og sygdomsprofiler i Danmark og i resten af Europa kan evalueres og udnyttes videnskabeligt i denne sammenhæng. 4

5 Overvågningssystemernes værdi i forbindelse med monitorering af kontaktallergi og forbedring af kvaliteten i sundhedsvæsenets ydelser Centret har etableret en enestående database, der indsamler informationer om patienter med formodede kontaktallergier over hele Danmark. Overvågningssystemet Ikke alle allergitests (lappetests) i Danmark foretages i hospitalsregi. Det skønnes ikke desto mindre, at databasen indbefatter ca % af de undersøgte patienter ved at inkludere patienter behandlet af privatpraktiserende dermatologer over hele landet og af tre større hospitalsafdelinger. Denne dækning er bemærkelsesværdig i sammenligning med andre overvågningssystemer. Aktuelt er data fra ca patienter blevet indsamlet; de sammenlagte resultater publiceres årligt på Centrets hjemmeside i tilgift til videnskabelige publikationer om udviklingen i allergihyppigheder og analyser af specielle risikogrupper. Der er desuden adgang til en database over patienter undersøgt på Gentofte Hospital, der rækker tilbage til 1980, som giver mulighed for at analysere udvikling over længere perioder. Denne database har været integreret i European Surveillance System on Contact Allergy (ESSCA) siden 2002; dette gør det muligt at sammenligne forekomsten af kontaktallergi over for specifikke allergener i Danmark med andre områder i Europa. Kvalitetssikring af overvågningsdata, der er indsamlet fra centre uden for Gentofte Hospital, sker gennem uddannelse af klinikere (dermatologer og sygeplejersker) i aflæsning af lappeprøver og i relevansvurdering forestået af erfarne medarbejdere. Eksponeringsmonitorering af nikkel- og koboltfrigivelse fra forbrugerprodukter er blevet anvendt til at evaluere effekten på forbrugersikkerheden af reguleringer, behovet for at forbedre eksisterende regulering og for indførelse af ny regulering. Brug af overvågningsresultaterne Samfundsværdien af databaserne ligger i overvågning af udvikling i kontaktallergi over tid og i identifikation af særligt udsatte grupper (sundhedsindikatorer), som har en effekt på sundhedsvæsenets omkostninger, på arbejdsevne og på livskvalitet. Disse data giver et evidensbaseret udgangspunkt for forebyggelse via nationale og europæiske reguleringer med det formål at beskytte borgerne (forbrugere og arbejdere). Da overvågningssystemet er patientbaseret, leverer det de nødvendige data til at beskytte befolkningen. Således kan effektiviteten af interventioner i befolkningen (rettet mod generelle eller specifikke grupper, heriblandt børn) monitoreres på grundlag af patientdata fra overvågningssystemet. 5

6 Den kontinuerlige evaluering af allergiresultater muliggør også en løbende tilpasning af allergener i basisserien, der bruges til diagnostik og som udgør det vigtigste screeningsværktøj for kontaktallergi. Elimineringen af uaktuelle og inklusion af nyopståede allergener forbedrer testens diagnostiske effektivitet. Dette giver værdifuld feedback til bidragyderne til databasen, men også til øvrige dermatologer, der udfører allergitestning i Danmark. Kvantitet og kvalitet i Centrets vidensopbygning, heriblandt den videnskabelige produktion i relation til dets formål og de allokerede ressourcer Data fra monitoreringen publiceres årligt på Centrets hjemmeside og derudover i videnskabelige rapporter. Databasen gør det muligt at identificere regionale eller tidsmæssige variationer i kontaktallergi i Danmark. Den giver også mulighed for at udvikle strategier til reduktion af eksponeringer, der er årsag til kontaktallergi. Centret leverer videnskabelig evidens, der også uden for Danmark kan bruges til risikostyring med henblik på at reducere eller eliminere eksponering for problematiske allergener. En stor del af disse data rettes til Europa-Kommissionens DG SANCO (Consumer Safety and Health Protection). Eksempler herpå omfatter påvisning af tendenser i nikkelallergi, hårfarveallergi (p-phenylenediamine), methyldibromo glutaronitrile og duftstoffer. Sådanne data har været medvirkende til formulering af europæiske reguleringstiltag. Ud over brugen af kliniske data har Centret udført og deltaget i populationsbaserede epidemiologiske studier: Spørgeskemabaserede kohorteundersøgelser er blevet brugt til at måle indvirkningen af håndeksem på frisørers arbejdsevne og livskvalitet. Allergiresultater, demografiske og kliniske karakteristika og biologisk materiale er indsamlet og analyseret inden for rammen af Glostrup Allergy Study (3. runde) og har givet unik indsigt i sidstnævnte faktorers rolle i kontaktallergi, og har desuden givet et referencepunkt for forekomsten af klinisk observeret allergi. Der er udviklet protokoller og retningslinjer for henholdsvis latexallergi og klassificering og behandling af håndeksem i samarbejde med Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe. Information om hudpleje/-beskyttelse for patienter og mere end 30 nye patientinformationspjecer er blevet produceret og er tilgængelige på Centrets hjemmeside. Otte standarder er blevet udviklet til brug i patientundersøgelser, f.eks. i undersøgelse af håndeksem. 6

7 I perioden har 22 forskere arbejdet i Centret. Dette har resulteret i 14 afsluttede ph.d.- afhandlinger og otte igangværende ph.d.-projekter. To af disse ph.d.-studier blev udført på Dermatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Herudover har Centret været med i yderligere fire ph.d.-studier, som primært blev udført andetsteds. Centret har udgivet i alt 229 videnskabelige artikler og afhandlinger i perioden 2001 til juli 2011, og yderligere 16 publikationer er blevet accepteret til publikation. Den gennemsnitlige impact factor for de 117 originale engelsksprogede peer-review artikler udgivet i perioden er 3,7. Dette gælder også for de artikler, hvor førsteforfatterne kommer fra Centret. Denne impact factor må anses for høj inden for forskningsområderne hudallergi og erhvervs- og miljømedicin. Foredrag, organisering af symposier ved forskellige videnskabelige møder og oplæg til og deltagelse i regeringsaktiviteter og riskovurdering/styrings-aktiviteter sikrer, at kvalitetsdata fra Centret påvirker den videnskabelige tænkning og forbrugerbeskyttelse. Relevans og indvirkning af resultaterne af de udførte undersøgelser i forhold til: regulering og potentielle forebyggende effekter vedrørende brug af allergifremkaldende kemiske stoffer, såvel som brugbarhed for sundhedsvæsenet, patienten og offentligheden. Eksempler på, hvordan Centrets videnskabelige resultater påvirker lovgivningen, indbefatter forskning rettet mod specifikke problematiske stoffer og mere almene hensyn. Specifikke problematiske stoffer Nikkel: Dette er det mest almindelige kontaktallergen, og Centret har påvist en 50 % reduktion af allergi hos unge kvinder, formentlig som resultat af Nikkeldirektivet. Data fra Centret har imidlertid vist, at vigtige kilder til nikkeleksponering ikke er omfattet af Direktivet. Et eksempel er nikkel i mobiltelefoner, som nu er indbefattet. CEN-standarden, der skal sikre Direktivets overholdelse (EN 1811), blev for nylig revideret, og den tilladte nikkelfrigivelse blev reduceret. Studier fra Centret bidrog til denne forbedring. Reduktion af nikkelallergi over en 20 år periode skønnes at have en værdi på 9,7 milliarder danske kroner for det danske samfund (COWI Consult). Methyldibromo glutaronitrile: Data indsamlet af Centret viste en klar stigning i kontaktallergi over for dette konserveringsmiddel. Grænseværdier for provokation af allergiske reaktioner hos allergiske individer samt kumulative effekter fra gentagne eksponeringer og indflydelse af detergenter blev dokumenteret i flere studier. Disse epidemiologiske data og dosis-responsstudier leverede den videnskabelige dokumentation, som anvendtes af Scientific Committee on Consumer Products hos DG Sanco, Europa-Kommissionen til et forbud mod brug af konserveringsmidlet i kosmetiske produkter i Europa. 7

8 p-phenylenediamine (PPD): Dette kemiske stof er en hovedbestanddel i hårfarver og er samtidig en markør for hårfarveallergi over for PPD-lignende stoffer. PPD er repræsentativ for en gruppe kemiske stoffer, der anvendes i permanente hårfarver, og som kan forårsage alvorlige allergiske reaktioner hos forbrugere samt fremkalde erhvervssygdomme hos frisører. Data fra Centret har påvist omfanget og alvoren af allergi over for dette kemiske stof samt grænseværdier for provokation af allergiske reaktioner. Disse data bruges aktuelt til at påvirke indførelse af restriktioner i forbrugernes eksponering for denne gruppe kemiske stoffer i Europa. Duftstoffer: Centret har i et internationalt samarbejde udviklet et diagnostisk værktøj 'Fragrance mix II', som væsentligt har forbedret muligheden for at stille diagnosen kontaktallergi over for duftstoffer og som nu findes i den europæiske basisserie til allergitestning. Der er arbejdet fokuseret med duftstoffet hydroxyisohexyl 3-cylcohexene carboxaldehyde (HICC), hvilket har demonstreret dette stofs vigtighed som allergen, relevansen af, hvor på kroppen eksponeringen finder sted, og grænseværdier for allergiske reaktioner. Dette væsentlige videnskabelige arbejde blev indarbejdet i Europa-Kommissionens Videnskabelige Komités udtalelse i vurderingen af stoffets sikkerhed og anbefalingen af en dramatisk reduktion af koncentrationsgrænserne. Lignende arbejde med (chloro) atranol i evernia prunastri er blevet anvendt på tilsvarende vis. Den allergene rolle af oxidationsprodukter fra kemiske duftstoffer diskuteres for tiden på europæisk plan. Advarsler er blevet udsendt på grundlag af Centrets resultater vedrørende fremkomsten af konserveringsmidlet methylisothiazolinone, som et vigtigt allergen både for forbrugeren og erhvervsmæssigt. De danske myndigheder har anmodet om en vurdering fra Europa-Kommissionen. Generelle aspekter Dosis-respons studier for allergi har haft en særlig udtalt effekt, da de ikke kan udføres uden for en klinisk kontekst, er vanskelige at udføre og kræver særlige færdigheder. Disse studier, der er blevet udført for en række kemiske stoffer, viser klare dosis-respons resultater, som influerer strategier til beskyttelse af forbrugeren mod allergiske reaktioner (sekundær forebyggelse) og i forlængelse heraf endda mod induktion af kontaktallergi (primær forebyggelse). Centret udfører patientcentreret forskning, hvilket har den effekt, at forskningen kan indvirke direkte på patientbehandlingen. Et typisk eksempel er methyldibromo glutaronitrile, hvor epidemiologiske studier dokumenterede et problem, og eksperimentelle studier med involverede patienter demonstrerede dosisresponsfænomener. Resultatet var en eliminering af konserveringsmidlet fra kosmetiske produkter. Epidemiologiske data viser nu en dramatisk reduktion af kontaktallergi over for dette konserveringsmiddel i Europa; relevant kontaktallergi er blevet elimineret. Dette er en elegant demonstration af evidensbaseret forebyggelse; fra epidemiologi til laboratorium til epidemiologi. 8

9 Forskning fra Centret og fra andre grupper har indikeret, at filaggrinmutationer kan påvirke et individs disponering for kontaktallergi. Alle patienter med håndeksem undersøgt på Gentofte Hospital får tilbud om at få deres filaggrinstatus bestemt. Centrets evne til at formidle information til forbrugere, patienter, sundhedspersonale, myndighederne, industrien og samfundet i almindelighed Centret evner at påvirke forbrugerbeskyttelse gennem tilvejebringelse af videnskabelige resultater af høj værdi til brug for regulerende myndigheder, som klart dokumenteret i det ovenstående. Centrets deltagelse i risikovurdering og -håndtering på nationalt og europæisk niveau sikrer, at data genereret af Centret kan øve en direkte indflydelse på diskussioner, der påvirker den primære og sekundære forebyggelse af kontaktallergi. Dialogen med og seminarer for de nationale myndigheder, interessenter og EU-institutioner influerer også forebyggelsen. De talrige studier og oversigtsartikler af høj kvalitet i peer-review videnskabelige tidsskrifter sikrer formidlingen af dette materiale til det bredere videnskabelige samfund og til industrien (se ovenfor). Uddannelsesprogrammer for klinikere og udviklingen af retningslinjer forbedrer patientbehandlingen i Danmark. Uddannelsesprogrammer for frisørelever har vist sig at reducere forekomsten af håndeksem væsentligt og vil nu blive implementeret i hele landet. Offentlighedens øgede opmærksomhed vedrørende risici forbundet med for eksempel hårfarver, duftstoffer og nikkel opnås igennem patientinformation formidlet via Centrets hjemmeside eller andre medier (film, brochurer, pjecer), pressemeddelelser og bidrag til patienternes egenomsorgsgrupper. Centrets hjemmeside giver et fokus. En hotline, der primært sigter på rådgivning for frisører i forbindelse med arbejdsbetinget eksem i forbindelse med forskningsprojektet Videncenter for Frisører og Kosmetikere, som gennemføres parallelt på Centret, bruges også af forbrugere og sundhedspersonale samt arbejdsmedicinere. Nogle forbrugere finder det vanskeligt at forstå den ingrediensliste på produkterne, som har til formål at hjælpe dem med at undgå stoffer, som de er allergiske overfor. Centret giver disse forbrugere vejledning i at læse indholdsdeklarationer. 9

10 Værdien af Centrets uddannelsesprogram for unge forskere Centret tilbyder strukturerede ph.d.-programmer med undervisning i relevante naturvidenskabelige fag, statistiske metoder og videnskabsteori. Rekrutteringen foregår ved annoncering i forbindelse med specifikke projekter. De ansatte allokeres til projekterne i overensstemmelse med deres faglige baggrund. Centrets ledende medarbejdere samt hvis relevant eksperter udefra yder supervision. En del af programmet kan tilbringes ved andre institutioner, hvor dette er hensigtsmæssigt. Eksempelvis tilbragte en studerende adskillige måneder i Europa-Kommissionen og høstede erfaringer i risikovurdering. Samarbejde med eksterne institutioner tilskyndes med henblik på at erhverve relevante ressourcer og ekspertise, der gør studierne mulige. Centrets særlige værdi for ph.d.-studerende består i de tætte forbindelser mellem forskning og det kliniske arbejde (allergitest, patientudredning og klinisk epidemiologi). Programmets kvalitet illustreres af det høje antal fuldførte afhandlinger og mængden af videnskabelige publikationer. Efter et fuldført ph.d.-program vender klinikerne tilbage til det kliniske arbejde og bruger deres erfaringer som en integreret og essentiel komponent i deres praksis til gavn for patienter og deres egen karriere. Ikke-klinikere fortsætter ofte deres forskning på Centret som postdocforskere i en periode, inden de flytter til andre akademiske institutioner. Nogle får ansættelser på andre institutioner eller i industrien. Der er også nogle klinikere, der fortsætter med postdocstudier på Centret, ofte parallelt med videreuddannelse i dermatologi. De, der fortsætter på Centret, efter at de har fuldendt deres ph.d., er nødt til at søge om fondsmidler til at finansiere deres fortsatte arbejde. Dette kan optage ca. 20 % af arbejdstiden. Hvis muligt, benchmarking til andre lignende internationale centre med hensyn til produktivitet og indflydelse Centrets underliggende koncept er unikt. Dele af dets arbejdsområde udføres af andre institutioner i andre lande, men ingen andre steder finder man samme omfattende, systematiske og brede integration af aktiviteter og fokus på klinisk relevant allergiforebyggelse. I Tyskland indsamler Information Network of Departments of Dermatology (IVDK) data fra allergitestede patienter. Dette er et multicenterprojekt med en stor samling allergitestdata men med kun lejlighedsvis dybdegående forskning. 10

11 I Sverige er Occupational and Environmental Dermatology Unit på Lunds Universitet i nært samarbejde med den kliniske afdeling i Malmø i stand til at udføre kemisk-analytiske procedurer, der er relevante for identificeringen af allergener, men har ikke tilstrækkelige ressourcer til at udføre de kliniske studier eller dataindsamlinger af samme type, som Videncenter for Allergi forestår. Unit of Occupational and Environmental Dermatology ved Karolinska Institutet i Stockholm samarbejder tæt med ambulatoriet på Karolinska Universitetshospital. Opgaverne omfatter risikovurdering, formidling af information og undersøgelse af patienter med arbejdsbetinget dermatologi. Metoder til vurdering af hudeksponering for kemiske stoffer udvikles og anvendes på dette center. Centre for Allergy Research på Karolinska lnstitutet i Stockholm er et forskningsnetværk grundlagt i 1999 med det formål at støtte og udvikle allergiforskning. Hovedfokus er på astma. Atopisk eksem er blevet undersøgt i mindre omfang men ikke hudallergi over for kemiske stoffer (kontaktallergi). Der udføres ikke informationsformidling som på Videncenter for Allergi. Evaluering af finansieringskilder. Bliver alle mulige finansieringskilder udnyttet? Er det muligt at finansiere Centret fuldt ud eller delvist på en anden måde f.eks. igennem partnerskaber med industrien? Et af de internationalt højt anerkendte karakteristika ved Videncenter for Allergis forskning er dets uafhængighed af kommercielle interesser. Dette må fastholdes. Siden 2001 har Centret modtaget en årlig bevilling på 5 millioner danske kroner fra staten. Da der ikke har været nogen stigning i bevillingens størrelse over 10 år, svarer dette til en reduktion i faste priser. Imellem 2005 og 2009 blev bevillingen udbetalt af Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen i fællesskab. Siden 2010 er bevillingen kommet fra Miljøstyrelsen alene. - Fra 2002 til 2004 beløb eksterne midler sig til DKK ,7 millioner per år og fra 2005 til 2010 DKK 2,0-3,5 millioner per år Forskningsgruppen, der arbejder med frisørernes helbredsproblemer, har modtaget særskilte midler svarende til DKK 2,0-2,5 millioner om året fra frisørernes fagforening og fra forskningsfonde. Støtte fra sådanne instanser til udvidelsen af arbejdet inden for erhvervsbetinget sygdom er meget ønskværdig. Der arbejdes kontinuerligt på at skaffe økonomisk støtte andetstedsfra med to større og op til 15 mindre ansøgninger årligt. Disse ansøgninger har en væsentlig indvirkning på arbejdstiden og følgelig på forskningstiden. 11

12 Der arbejdes energisk på at få kontaktallergi på EU's dagsorden (DG Research, DG Sanco) og for at opnå hensigtsmæssig støtte på dette plan. Merværdi fås fra: Ubetalt arbejdskraft fra seniorklinikere og seniorforskere, der arbejder som forskningsledere. Netværkssamarbejde med andre institutioner deler eller eliminerer udgifterne til omfattende epidemiologiske studier og kemiske analyser. Samlet vurdering af Centrets virke og effekt i forhold til forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer. Evalueringen bør tage de allokerede midler i betragtning Centret har indsamlet epidemiologiske data, foretaget eksponeringsvurderinger og fastlagt grænseværdier for allergiske reaktioner, der har spillet en central og afgørende rolle i identifikation, reduktion og elimination af kontaktallergi over for problematiske allergifremkaldende stoffer på det danske og europæiske marked. Samspillet mellem epidemiologisk evidens og undersøgelse af allergiramte individer har ført til strategier for primær og sekundær forebyggelse af kontaktallergi og eksem og giver Centret en unik profil. Det må anses for et Centre of Excellence, ikke blot i Danmark men også på europæisk plan. Det er en enestående institution, der fortsat tilvejebringer håndgribelige fordele for samfundet udmøntet i sygdomsreduktion, forbedret livskvalitet og muligheden for at individer kan bestride det arbejde, de ønsker at påtage sig. Uddannelse af klinikere og patienter er til gavn for undersøgelse og behandling af allergisk kontakteksem. Omfattende informationsformidling understøtter best practice i beskyttelse og forebyggelse via forskellige medier rettet mod klinikere, patienter og risikohåndteringspersoner. Ovenstående er alt sammen blevet opnået ved hjælp af relativt små offentlige bevillinger i forhold til kvaliteten af det arbejde, der fortsat udføres, og dets betydning for sygdomsforebyggelse og livskvalitet. Det er en bemærkelsesværdig præstation! Konklusion og anbefalinger vedrørende det fortsatte arbejdes værdi Centrets arbejde er af stor betydning for reduktion af kontaktallergi i Danmark og Europa. Ingen anden institution påtager sig den integrerede, patientfokuserede forskning, som har vist sig at være så effektiv. Det er afgørende for samfundet (Danmark og Europa), at dette vigtige arbejde fortsætter. Uafhængighed af industrien ses som essentiel for Centrets troværdighed. 12

13 Hidtil har meget af Centrets arbejde været fokuseret på forbrugeren; det bør fortsætte. Der foreslås imidlertid yderligere studier af arbejdsrelaterede eksponeringer; dette vil gavne sygdomsforebyggelse og mulighederne for risikohåndtering. Det anbefales, at man retter opmærksomheden mod borgernes samlede eksponering for allergener og irritanter. Det er nødvendigt med et mandat til at brede formålet med Centrets aktiviteter ud for at opnå dette. Finansiering med statslige/offentlige midler bør fortsætte, gerne med et større beløb i betragtning af arbejdets enorme betydning og cost-benefit. Kort resumé Videncenter for Allergis hovedformål er at fastlægge årsagerne til hudallergi over for kemiske stoffer, at fastlægge grænser for eksponering for kontaktallergener, som er ufarlige for flertallet af allergiske individer, og generelt at identificere forskellige metoder til forebyggelse af eksem. En sådan erkendelse af sygdommens multi-faktorielle karakter, som også indbefatter genetiske faktorer, er af central betydning for aktiviteter rettet mod primær og sekundær forebyggelse af denne vigtige, hyppigt forekommende sygdom. Centrets unikke organisation og patientfokuserede arbejde har muliggjort gennemførelsen af komplekse dosis-responsstudier struktureret i forbundne projekter, vidtfavnende epidemiologiske studier og eksponeringsanalyser, der har givet væsentlig evidens for årsager til kontaktallergi. Monitorering af allergener tilvejebringes ved hjælp af en database og omfattende videnskabelige netværk. Uddannelse af klinikere med den deraf følgende forbedring af patientbehandlingen er realiseret igennem udvikling af protokoller og retningslinjer. Der er megen information tilgængelig for forbrugeren via Centrets publicerede materialer og hjemmesider. Den vellykkede uddannelse af forskere kan aflæses i det store antal fuldførte og igangværende ph.d.-studier og mængden af peer-review publikationer, der er udkommet i løbet af de sidste 10 år. Ovenstående er alt sammen blevet opnået ved hjælp af en relativt lille direkte finansiering. Finansieringen fra statslige/offentlige ressourcer bør fortsætte og helst med et højere beløb i betragtning af arbejdets enorme betydning og cost-benefit for samfundet. Uafhængighed af støtte fra industrien er vigtig. Meget af Centrets arbejde har været fokuseret på forbrugeren; det bør fortsætte. Der foreslås imidlertid yderligere studier af arbejdsrelaterede eksponeringer, og at man retter opmærksomheden mod borgernes samlede eksponering for allergener og irritanter. Det er nødvendigt med et mandat til at brede formålet med Centrets aktiviteter ud for at opnå dette. 13

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2007 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Risiko over for allergi i frisørfaget?

Risiko over for allergi i frisørfaget? Risiko over for allergi i frisørfaget? ph.d. er Tel. 39 77 73 03 E-mail:hesos@geh.regionh.dk Forskning, overvågning, information og forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer. Miljø- og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2006 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Årsrapport 2009. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital

Årsrapport 2009. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2009 Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd.

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety)

Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety) Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety) Patientsikkerhedstemadag Hospitalsenheden Vest d. 10. april 2014 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor er det aktuelt at drøfte

Læs mere

Metode: Projektet bestod af to dele

Metode: Projektet bestod af to dele 1 Håndeksem hos sundhedspersonale Kristina Ibler, reservelæge, phd. Dermatologisk afdeling, Roskilde Sygehus Tove Agner, professor, overlæge. dr.med. d Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital H 2 Håndeksem

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Høring om klinisk forskning 2. november 2012 Formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Fra statusrapporten

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Årsrapport 2008. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital

Årsrapport 2008. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2008 Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd.

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet Kontakteksem Råd fra Astma-Allergi Forbundet Indholdsfortegnelse Allergisk kontakteksem... 5 Irritativt kontakteksem... 6 Test... 8 Behandling og forebyggelse... 10 Hudplejetips... 11 Erhvervsvalg... 12

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS De studerende har mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Årsrapport 2011. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk

Årsrapport 2011. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk Årsrapport 2011 Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300 SIDE 1 videncenterforallergi.dk SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2011 Om Videncentret 4 Året - kort fortalt 5 Viden Doktordisputats

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk Årsrapport 2010 Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300 SIDE 1 videncenterforallergi.dk SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2010 Om Videncentret 4 Året - kort fortalt 5 Viden Post.doc.-projekter

Læs mere

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning London-Malaga-erklæring om investering i astmaforskning Introduktion Astma er en tilstand, som påvirker dagligdagen for 30 millioner europæere og 300 millioner mennesker på verdensplan med en global udbredelse,

Læs mere

Forebyggelse og forskning i samarbejde

Forebyggelse og forskning i samarbejde Forebyggelse og forskning i samarbejde REGION SJÆLLAND 16.NOVEMBER 2009 FINN DIDERICHSEN PROFESSOR DR.MED. INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET En ny rapport: Bidrag til en fælles

Læs mere

Årsrapport 2007. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital

Årsrapport 2007. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2007 Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd. I Odense

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2012

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2012 Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi Årsrapport for 2012 10. juni 2013 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion...

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved implementering

Udfordringer og muligheder ved implementering Udfordringer og muligheder ved implementering Kunnskapsbasert praksis: Erfaringskonferanse 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Andrea Arntzens hus, Pilestredet 32, Oslo Det store auditoriet Hans Lund professor,

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

Appendiks B. Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse

Appendiks B. Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse Appendiks B Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen Statens Institut for strålehygiejne Dato: 11. februar 2005 Nedenfor findes en beskrivelse af internationale organisationer,

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Intro til Forskningsåret

Intro til Forskningsåret Intro til Forskningsåret I samarbejde med Studievejledningen Panums Ungdoms Forsker Forening Stor sammenlagt erfaring inden for: Forskningsområder Praktiske og administrative forhold Forskellige oplæg

Læs mere

Arbejdsbetinget hudsygdom

Arbejdsbetinget hudsygdom AMI 2006 AMI Formidlingsmøde, Maj 2006 Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi over for kemiske stoffer Amtssygehuset i Gentofte Hovedsagelig kontakteksem (>99%) Afficerer 10-15% af eksempatienter

Læs mere

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk og Aalborg universiteter Stort fokus på

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2009. 20.

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2009. 20. Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2009 20. august 2010 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner 2009/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. december 2009 af Pia Olsen Dyhr (SF), Jonas Dahl (SF) og Steen Gade (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mission Forskning Vi udfører klinisk forskning i funktionelle Lidelser 1

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Er forskeren embedsmand eller privatperson, når forskeren arbejder sammen med eksterne kommercielle partnere?

Er forskeren embedsmand eller privatperson, når forskeren arbejder sammen med eksterne kommercielle partnere? Er forskeren embedsmand eller privatperson, når forskeren arbejder sammen med eksterne kommercielle partnere? eller Hvad er strafferammen for samarbejde med lægeindustrien? Michael Larsen Professor, overlæge,

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn.

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. København, 20. september 2007 Opdateret november 2014 Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. 1. Baggrund for det nationale fødselskohorteprojekt og dets

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark Status 2009, Danmark Historien kort Ud af skyggen? Take home message Take-home message Forskningsenheder!!

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 161 Offentligt Ministeren J.nr. Den 3. december 2008 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Interesserede opfordres til at

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH Europaudvalget EU-note - E 14 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 4. december 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentet og

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner

Bilag II. Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner 32 Videnskabelige konklusioner USA's sundhedsmyndigheder (FDA) har mellem den 29. september 2015 og 9. oktober 2015 gennemført en GCP-inspektion af den bioanalytiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome :

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : HVAD ER PRO(M)? Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : Any report of the status of a patient s health condition that comes directly from the patient, without

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere